LOVE BESTEMMELSER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE BESTEMMELSER 2011"

Transkript

1 LOVE OG BESTEMMELSER 2011

2 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted / Formål / Organisation og tilhørsforhold / Klubberne / Medlemmer / Kontingent / Regnskab / Fyns Bowling Unions ledelse / Repræsentantskabet / Ordinært repræsentantskabsmøde /2006 Ordinært repræsentantskabsmøde fortsat / Ekstraordinært repræsentantskabsmøde / Unionsbestyrelsen / Unionens opløsning /1991 Bestemmelser 15. Ordensbestemmelser / Bestemmelser for klubskifte / Regler for afholdelse af stævner / Turneringsregler for de af FBwU administrerede turneringskampe og stævner / Placeringer / Holdstørrelse og spillemåde / Generelle regler /2011 Generelle regler fortsat / Turneringsregler /2010 Turneringsregler (fortsat) / Generelle turneringsregler / Love for fællesrækker mellem FBwU og JBU / Kommunikationsudvalg / Dommerkomiteen / Seniorudvalg / Ungdomsudvalg / Turneringskoordinator /2007 Fyns Bowling Unions Ungdomsfond Fundats /2006 Fyns Bowling Unions Ærestegn Propositioner /2000

3 1 Navn og hjemsted 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse /1991

4 2 Formål Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme og højne bowlingsporten som amatøridræt. 2.2 At samle fynske bowlingklubber under FBwU, for gennem dennes og DBwF s love og bestemmelser at styrke sporten. 2.3 At foranledige afholdelse af de under Unionen hørende stævner, turneringer og mesterskaber, som er godkendt af DBwF. 2.4 At medvirke til varetagelse af dansk bowlings interesser, såvel nationalt som internationalt /1991

5 3 Organisation og tilhørsforhold 3.1 FBwU er en organisation bestående af amatørbowlere, som gennem klubber er medlem af Unionen. 3.2 FBwU omfatter klubber på Fyn og omliggende øer. 3.3 FBwU er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund (DBwF) og derigennem Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Nordisk Bowling Forbund og Federation des Quilleurs (FIQ). 3.4 Enhver henvendelse til FBwU s ledelse eller eventuel højere instans skal følge den organisatoriske opbygning, dvs. ske gennem klub og Union. 3.5 FBwU s love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBwF s love og bestemmelser /2006

6 4 Klubberne 4.1 FBwU optager klubber og selvstændige bowlingafdelinger i Idrætsforeninger. 4.2 Ved en klubs optagelse og medlemskab i Unionen kræves tilmelding af minimum 8 licenserede medlemmer. 4.3 Enhver klub/bowlingafdeling, der ønsker at tilslutte sig Unionen, skal skriftligt fremsende ansøgning herom. Ansøgningen fremsendes til Unionen og skal være vedlagt klubbens love, medlemsfortegnelse, bestyrelsessammensætning samt beskrivelse af klubbens spilledragt. Medlemsfortegnelsen skal indeholde navn, adresse og fødselsdato med tilføjelse af sidste ciffer i CPR-nummeret. 4.4 Unionens bestyrelse behandler ansøgningen. Resultatet af behandlingen meddeles klubben senest fire uger efter modtagelse af ansøgningen. 4.5 Klubberne indsender hvert år inden den 7. december en fortegnelse over medlemmer, der ønskes optaget under FBwU (se ) og indbetaler kontingent for det følgende år (se 6.2). Eventuelle ændringer i klublove eller bestyrelsessammensætning fremsendes efter klubbernes generalforsamling. 4.6 Klubbers udmeldelse af Unionen skal ske med mindst 2 måneders varsel. 4.7 Klubber, der melder sig ud, eller som slettes af Unionen (se 6.3) fortaber såvel medlems- som økonomiske rettigheder /2003

7 5 Medlemmer 5.1 Som medlem af Unionen optages enhver, der er medlem af en klub/ bowlingafdeling i en klub tilsluttet Unionen. 5.2 Optagelse af medlemmer sker ved, at spillerens klub til Unionen indsender oplysning om fulde navn, adresse, fødselsdato samt sidste ciffer i CPRnummer og endvidere ved at indbetale kontingent til Unionens kasserer. Medlemskabet er dog tidligst gyldigt 8 dage efter indsendt ansøgning og kontingent/licensbetaling. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet. 5.3 Medlemskabet er gældende indtil 31. december. Fornyelse af medlemskab sker hvert år inden 7. december. 5.4 Medlemmer, der optages, har de rettigheder og pligter, som fastsættes i DBwF s love ( 6) /2003

8 6 Kontingent 6.1 Alle klubber tilsluttet Unionen betaler et årligt kontingent pr. medlem, omfattende licens til DBwF og kontingent til Unionen. 6.2 Kontingentet betales forud og skal, for at medlemskabet kan være gyldigt fra 1. januar, være indbetalt 7. december. 6.3 Såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, og heller ikke efter påkrav er indbetalt 1. januar, slettes medlemmet af FBwU. 6.4 Enhver klub betaler ved tilslutning et optagelsesgebyr samt det årlige kontingent pr. medlem for den igangværende regnskabsperiode. 6.5 Optagelsesgebyr og det årlige kontingent til Unionen fastsættes af Unionens repræsentantskab. 6.6 Alle licenserede seniorer, og pensionister betaler et ungdomstilskud, som afregnes sammen med indløsning af licens. Tilskuddet fastsættes på FBwU s ordinære repræsentantskabsmøde. Beløbet indgår i en ungdomstilskudspulje, som udbetales til klubber med ungdomsspillere. Udbetalingen sker een gang årligt primo september. For at modtage tilskud fra puljen, skal følgende krav være opfyldt: Klubben skal have en ungdomsafdeling. Klubben skal have en ungdomsleder. Klubben skal være villig til at modtage nye medlemmer. Hele puljen fordeles til klubberne i forhold til antallet af ungdomsspillere: Der har eller har haft licens i registreringsperioden Der i samme periode har spillet mindst 12 snittællende serier Puslinge dog 8 serier /2003

9 7 Regnskab 7.1 Unionens regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Regnskabet skal være afsluttet og fremsendt til revision senest 1. februar. Revisionen skal være afsluttet senest 15. februar, og det reviderede regnskab udsendes til klubberne senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde. 7.3 Unionsbestyrelsen udsender senest 8 dage før afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde, sammen med det reviderede regnskab, budgetforslag for løbende regnskabsår. Kassereren må ligge inde med en kassebeholdning på indtil kr ,- Unionens øvrige kontante midler indsættes i en anerkendt bank eller sparekasse, hvor beløb kun kan hæves af kassereren /1997

10 8 Fyns Bowling Unions ledelse 8.1 Fyns Bowling Unions opgaver varetages af: a. Repræsentantskabet b. Unionsbestyrelsen c. Seniorudvalg d. Ungdomsudvalg e. Faste udvalg f. Kommunikationsudvalg g. Dommerkomitè 08-01/2006

11 9 Repræsentantskabet 9.1 Repræsentantskabet er Unionens øverste myndighed. 9.2 Repræsentantskabet består af unionsbestyrelsen, udvalgsformænd samt 3 repræsentanter med licens fra hver klub, tilsluttet Unionen. 9.3 Repræsentantskabets opgaver er bl.a.: At fastsætte love og bestemmelser for Unionen. At vælge Unionens ledelse. At afstikke retningslinier for bowlingens fremtid på Fyn /2005

12 10 Ordinært repræsentantskabsmøde Unionsbestyrelsen indkalder en gang om året i februar eller marts repræsentantskabet til ordinært møde med 14 dages varsel Indkaldelse til mødet skal indeholde dagsorden samt de forslag, der skal behandles på mødet Det reviderede regnskab, budgettet samt beretning fra Unionens formand udsendes til klubberne senest 8 dage før mødet Forslag, der ønskes behandlet på mødet, kan stilles af DBwF, Unionens bestyrelse, Unionens faste udvalg og klubber, der er tilsluttet FBwU. Forslag fra klubberne adresseres til Unionens formand og fremsendes gennem formanden i klubben. Forslag fra faste udvalg og klubber skal være fremsendt til unionsformanden senest 3 uger før repræsentantskabsmødet Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter, dagsordenens punkt 9 indgår kun de år hvor DBwF afholder ordinært repræsentantskabsmøde: 1. Mandaternes/gæsternes prøvelse. 2. Valg af dirigent. 3. Forhandlingsprotokol. 4. Beretning fra: Unionsformanden Seniorlederen Ungdomslederen 5. Regnskab. 6. Forslag. 7. Fastsættelse af kontingent, optagelsesgebyr og ungdomstilskud. 8. Valg af: a. Formand, ungdomsleder og turneringskoordinator i de lige år. b. Kasserer, seniorleder og sekretær i de ulige år. c. 1 medlem til seniorudvalg i lige år. d. 1 medlem til seniorudvalg i ulige år. e. 1 medlem til ungdomsudvalg i lige år. f. 1 medlem til ungdomsudvalg i ulige år. g. 1 suppleant til bestyrelsen hvert år. h. 1 suppleant til seniorudvalg hvert år. i. 1 suppleant til ungdomsudvalg hvert år. j. Licensformand i de ulige år. k. Formand for kommunikationsudvag i lige år. 2 medlemmer til kommunikationsudvalg i ulige år. l. Formand for dommerkomité i lige år. m. 1 revisor i de lige år. 1 revisor i de ulige år. 1 revisorsuppleant hvert år. 9. a. Forslag til DBwF s repræsentantskabsmøde. b. Valg af repræsentanter til DBwF s repræsentantskabsmøde. c. Valg af 2 suppleanter til DBwF s repræsentantskabsmøde. 10. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde 11. Eventuelt 10-01/2006

13 10 Ordinært repræsentantskabsmøde (fortsat) 10.4 Mandaternes prøvelse ledes af unionsformanden, og denne konstaterer ved navneopråb repræsentanternes tilstedeværelse. Repræsentanter, der ankommer i løbet af mødet, kan ved henvendelse til dirigenten få mandatet prøvet umiddelbart forinden påbegyndelsen af nyt punkt på dagsordenen Repræsentanterne vælger en dirigent til at lede mødet. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlings- og afstemningsmåde. Afstemning skal dog altid være skriftlig, såfremt 3 repræsentanter forlanger dette For at repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt, skal de fremmødte udgøre mindst 50% af de stemmeberettigede mandater Til ændring af Unionens love kræves, at der ved repræsentantskabsmødet er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for ændringen Afgørelsen af valg til unionsbestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal, af de godkendte mandater Andre afgørelser ved repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag Foruden repræsentanterne har følgende adgang til at overvære repræsentantskabets møde med forhandlingsret: a. Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse og udvalgsformænd. b. Seniorudvalg c. Ungdomsudvalg d. Kommunikationsudvalg e. Dommerkomite f. Revisorer g. Fynske medlemmer af IKK og TEK 10-02/2006

14 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 11.1 Repræsentantskabet indkaldes til ekstraordinært møde, når unionsbestyrelsen finder det påkrævet, eller når 5 klubber skriftligt overfor unionsbestyrelsen fremsætter begæring herom med motiveret emne Unionsbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel, senest 7 dage efter begæringens modtagelse Indkaldelsen skal indeholde det eller de forslag, der ligger til grund for afholdelsen af mødet, samt en dagsorden med følgende punkter: 1. Mandaternes prøvelse. 2. Valg af dirigent. 3. Forslag. 4. Eventuelt Kun de forslag, der er nævnt i dagsordenen, kan behandles på mødet Den øvrige forretningsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde er som for det ordinære møde Hvis de godkendte mandater ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ikke udgør mindst 50% af Unionens repræsentantskab, indkalder unionsbestyrelsen til et nyt ekstraordinært møde med 14 dages varsel. Dette nye møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af godkendte mandater /1991

15 12 Unionsbestyrelsen 12.1 Unionsbestyrelsen er ansvarlig for, at de af repræsentantskabet retningslinier følges Unionsbestyrelsen består af formand, sekretær, kasserer, seniorleder, ungdomsleder og turneringskoordinator Bestyrelsens opgaver er bl.a.: a. At påse, at Unionens love og bestemmelser overholdes. b. At godkende klubbers love og bestemmelser. c. At behandle sager af betydning for bowlingsporten på Fyn Bestyrelsen afgør selv sin forretningsorden Det påhviler bestyrelsen, at der bliver ført forhandlingsprotokol fra samtlige repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder. Endvidere at der udsendes referat fra repræsentantskabsmødet til mandaterne Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens eller dennes stedfortræders stemme afgørende For at bestyrelsen er beslutningsdygtig kræves, at mindst 4 medlemmer er tilstede Efter DBwF s ordinære repræsentantskabsmøde udpeger unionsbestyrelsen FBwU s repræsentant i DBwF s bestyrelse for de kommende 2 år. (Jnf. DBwF s love ) 12-01/2005

16 14 Unionens opløsning 14.1 Fyns Bowling Union kan kun opløses, når 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst en måneds mellemrum har vedtaget dette med 2/3 majoritet I tilfælde af Unionens opløsning tilfalder midlerne DBwF /1991

17 15 Ordensbestemmelser 15.1 Klubber/medlemmer, som ikke overholder FBwU s og DBwF s love og bestemmelser efterretteligt, eller som på anden måde skader eller modarbejder FBwU, kan ekskluderes eller idømmes karantæne Eksklusion eller karantæne af klub/medlem kan kun foretages af FBwU Enhver eksklusion eller karantæne vedrørende et medlem, der besidder en tillidspost i FBwU, indankes til DBwF s bestyrelse til afgørelse Enhver inddragelse af licens skal forelægges DBwF s forretningsudvalg til endelig godkendelse, jf. DBwF 6, stk Indberetning om eksklusion skal ske til licensformanden senest 8 dage efter, at klubmedlemmet er blevet gjort bekendt med eksklusionen /2000

18 16 Bestemmelser for klubskifte Supplement til DBwF s reglement for klubskifte (DBwF 22) 16.1 Spillere, der ønsker at skifte klub, udfærdiger en udmeldelse i tre eksemplarer, hvorefter spilleren henvender sig til formanden for den afgivne klub med eksemplarerne. Et bestyrelsesmedlem fra den afgivne klub påtegner udmeldelsen. Såfremt spilleren ikke har noget udestående med klubben, får vedkommende de to eksemplarer tilbage. Spilleren indsender derefter den ene udmeldelse samt sit medlemskort til licensformanden Spillerens karantæne begynder den dato, licensformanden modtager den gyldige udmeldelse eller meddelelse om eksklusion Ved klubskifte får spilleren 3 måneders karantæne, gældende alt holdspil ud over 2-mandshold. Karantænen regnes fra poststemplets dato. Klubskifte foretaget i perioden 1. maj maj medfører ikke karantæne, spilleren er dog tidligst spilleberettiget til holdspil fra 1. juni samme år. Ved klubskifte forstås, at både udmeldelse og indmeldelse har fundet sted Ved alle klubskifter er spilleren tidligst spilleberettiget 8 dage efter klubskiftet, regnet fra poststemplets dato Karantænen indtræder, uanset spilleren straks eller senere fortryder sit klubskifte, også selv om spilleren går tilbage til sin tidligere klub Et medlem, der er i restance i en klub, kan ikke optages i nogen anden i DBwF tilsluttet klub Undtaget fra karantæne ved klubskifte er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klub, med mindre spilleren kan opnå sin tidligere klubs skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. Denne dispensation kan dog kun gælde i de tre måneder, karantænen varer Såfremt en spiller skifter klub pga. (dokumenteret) flytning til en anden Union, bør der gives dispensation fra stk Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller løser licens for spillere, skal stk. 3 respekteres, med mindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst /2007

19 17 Regler for afholdelse af stævner 17.1 Officielle og godkendte mesterskaber og kampe, snittællende arrangementer og spillemåder (jf. DBwF s love 35) Danske stævner (jf. DBwF s love 36) Internationale stævner på dansk grund (jf. DBwF s love 37) Stævner skal godkendes af FBwU /1995

20 19 Turneringsregler for de af FBwU administrerede turneringskampe og stævner 19.1 Ved tilmelding af hold til turneringen betales et tilmeldingsgebyr på kr. 50,00 pr. seniorhold, kr. 25,00 pr. ungdomshold og veteranhold Turneringen omfatter Herre-, Dame-, Mix-, Ungdoms- og Veteranrækker Øverste række benævnes Fynsserien, herefter serie 1, 2, 3, osv I herrerækker- damefynsserien spilles der 4 eller 6 mandshold. I dameserie 1,2,osv.spilles der altid 3 mandshold. I mixrække spilles der altid 3 mandshold, holdet skal bestå af både damer og herrer, og mindst en dame eller herre skal spille i hver serie. I ungdomsrækken spilles der altid 3 mandshold, holdet kan bestå af både piger og drenge. I veteranrækken spilles der altid 3 mandshold, holdet kan bestå af både damer og herrer. Spillere skal være fyldt 60 år på spilledagen. Turneringen afvikles på hverdage En klub kan kun være repræsenteret med max. -1 hold i Fynsserien -2 hold i Serie 1-2 hold i Serie 2-2 hold i Serie 3-2 hold i Serie 4-2 hold i Mix - rækkerne Nye klubber placeres i laveste række, dog således at klubberne, der tilmelder 6 mandshold, kommer i laveste 6 mandsholds række En Klub som er tildelt en dommervagt, og som udebliver fra denne vil blive pålagt en bøde på kr /2010

21 20 Placeringer 20.1 Det hold, der opnår flest point i en serie/række, er nummer 1. Øvrige hold placeres som nr. 2, 3, og 4 o.s.v. i forhold til opnåede point Placeringer i herre- dame- og mixrækker afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for vunden serie, 1 point for uafgjort serie og 0 point for tabt serie. Desuden får det hold, som efter 4 serier har opnået højeste keglefald 2 point, er keglefaldet ens, får hvert hold 1 point. Der spilles således om 10 point i hver kamp. Placeringer i ungdoms- og veteranrækker afgøres ved pointsystem således, at der gives 2 point for vunden kamp, 1 point for uafgjort kamp og 0 point for tabt kamp Står 2 hold eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er indbyrdes kampe (point og keglefald) afgørende for placeringen, derefter total keglefald. I ungdoms- og veteranrækker er det totale keglefald afgørende for placeringen Vinderne rykker op i nærmeste overliggende række. Nedrykningen er afhængig af nedrykning fra overliggende række Der foregår ingen automatisk op- og nedrykning fra ungdoms- og veteranrækken Op- og nedrykning koordineres af seniorudvalget /2009

22 21 Holdstørrelse og spillemåde 21.1 Spillemåden i turneringen for herre- dame- og mixrækker er 4 serier AM. Spillemåden i turneringen for ungdomsrækker hele runder, der spilles 1 serie AM, alle mod alle. Spillemåden for veteranrækker er hele runder, der spilles 1 serie EU, alle mod alle I herrerækker,damefynsserie spilles 2x2 mandshold eller 2x3 mandshold. I dameserie 1,2, osv og mixrækker, ungdoms- og veteranrækker spilles 1x3 mandshold. Holdene stiller op og spiller holdvis Seniorudvalget / ungdomsudvalget fastlægger propositioner for mesterskaber og stævner Seniorudvalget / ungdomsudvalget udsender senest 6 uger før mesterskabers og stævners afholdelse, meddelelse til samtlige klubber under FBwU, samt til alle fynske bowlingcentre /2010

23 22 Generelle regler 22.1 En klub, der deltager i turneringen med flere hold, må ved et holds første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kampe En spiller må kun deltage på et lavere liggende hold, hvis spillerens oprindelige hold i mellemtiden har spillet - eller samme week-end spiller en turneringskamp - uden spillerens deltagelse En spiller må ikke samme week-end deltage i turneringskampe på mere end et hold. En week-end inkluderer eventuelt tilsluttede helligdage En spiller, der deltager i dobbeltkamp og spiller den første kamp, men ikke den anden, vil have siddet en kamp over på holdet og være spilleberettiget næste spilleweekend på et lavere liggende hold Holdene benævnes fra turneringsstart hold 1, hold 2 hold 3 o.s.v.. Et højere liggende hold vil herefter være det hold, der fra turneringsstart har det laveste holdnummer Klubben skal ved afbud altid stille et højere liggende hold Udebliver et herre- dame- eller mixhold, uden gyldig grund, fra en turneringskamp, er kampen tabt. Det hold der er mødt, spiller og får 10 point samt det antal kegler, holdet opnår. Udebliver et ungdoms- eller veteranhold, uden gyldig grund, fra en turneringskamp er kampen tabt. Det hold, der er mødt, spiller og får 2 point samt det antal kegler, holdet opnår Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning,eller udebliver/melder afbud fra 3 kampe, nulstilles samtlige kampe, og de resterende kampe spilles ikke, dog undtaget herfra rækkerne, hvor spilleformen er alle mod alle i hver spillerunde. Klubben, som trækker et hold, eller udebliver/melder afbud fra 3 kampe, hæfter for DBwF / unionsafgift samt baneleje til de baner, som ikke kan afbestilles En klub, der ønsker at nedlægge protest, skal omgående rette henvendelse til turneringsdommeren. Gælder en protest det sportslige resultat, skal jourhavende på slagseddelen og scoringslisten tydeligt anføre protest. Klubben skal inden 48 timer fra kampens ophør indgive skriftlig protest medfølgende kr. 350,00 til Unionens seniorleder / ungdomsleder. Protesten behandles af Unionens seniorudvalg i seniorrækker og af ungdomsudvalg i ungdomsrækker, tages protesten til følge, tilbagebetales de 350,00 kr Datoen for de berammede kampe kan kun undtagelsesvis ændres. Ansøgning herom skal i så fald skriftligt tilstilles FBwU s turneringskoordinator i tre eksemplarer senest 2 uger før kampens afholdelse. FBwU kan i særlige tilfælde, i samråd med de implicerede klubber, forlange en kamp flyttet til et andet tidspunkt. Også her gælder 2 ugers varsel /2011

24 22 Generelle regler (fortsat) Flyttes en kamp officielt, ændres datoen for den oprindelige spilledag, til den dato, hvor den udsatte kamp afvikles. Dette gælder tillige tredje part i en dobbeltkamp Forsinkelse i offentlige transportmidler accepteres ikke som gyldig grund for udeblivelse eller for sen ankomst til en kamp. Undtaget herfra er Danmarksturneringen samt udenbys gæster. Kan en kamp ikke igangsættes på grund af baneproblemer, betragtes den som afviklet og flyttes, hvorefter stk. 11 er gældende. I forhold til andre kampe i samme spilleweekend betragtes kampen dog som afviklet Spillere, som deltager på hold i veteranturneringen, har ingen sportslig forbindelse til Unionens øvrige turneringer, og turneringen er ikke snittællende /2006

25 23 Turneringsregler 23.1 Et hold består altid maksimum af holddisciplinstørrelsen samt én udskiftningsspiller samt holdleder. Samtlige spillere, udskiftning samt holdleder er fra kampens start til dens afslutning underlagt de til enhver tid gældende turnerings- og spilleregler, jf. DBwF s love Holdlederen kan eventuelt være en spiller på holdet Det er samtlige spillere, udskiftning og holdleder forbudt at ryge samt at indtage alkoholiske drikke under kampe, mesterskaber og stævner. En overtrædelse af denne regel medfører øjeblikkelig bortvisning samt indberetning til unionens senior- / ungdomsleder, som tager stilling til karantænens længde Et klubhold skal ved en turneringskamp være ens påklædt, dvs. ensartet klubbluse/t-shirt og farve, og for seniorhold underdel i samme farve, jvf. DBwF s love 5.7 Overtrædelse af reglerne udløser følgende: 1. Spilleren/spillerne er spilleberettiget, og forseelsen udløser bøde til klubben for hver spiller, dog maksimalt 3 spillere. 2. Flere overtrædelser inden for samme spilleweekend, hvor spilleren/ spillerne ikke har mulighed for at fremskaffe en spilledragt, betragtes som en overtrædelse. 3. Bødestørrelsen fastsættes af bestyrelsen før sæsonstart. Endvidere skal spilleren benytte bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen Det er enhver spiller samt uvedkommende forbudt selv at påføre talkum m.m. på tilløbsbanen En spiller der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Ved samtlige bortvisninger kan en eventuel udskiftningsspiller ikke genindtræde i spillet Ved holdspil skal spillerne være spilleklare ved banerne ved kampens begyndelse. 1. De spillere eller de hold, der kommer for sent, melder sig til turneringsdommeren for kampen, hvorefter de kan indtræde i spillet med gældende score i den rude, modstanderholdet befinder sig i. 2. Det betragtes som usportslig optræden, såfremt et hold forsinker kampens start på grund af manglende spillere. 3. Manglende spillere skal forsøges erstattet med sparringspartnere 23-01/2010

26 23 Turneringsregler (fortsat) 4. En kamp består af et antal serier. Hver serie skal betragtes som en periode, som skal afsluttes helt af begge hold, inden der begyndes på næste serie. Det vil sige, point og kegler skal være fordelt. Ved længere varende banefejl er det alene turneringsdommeren, der beslutter om modstanderen skal vente, eller må spille serien færdig. 5. En turneringskamp er færdigspillet, når begge hold har færdigspillet tiende rude. Banen må ikke forlades forinden. 6. Ved stævner er kampen færdigspillet, når samtlige spillere ved et banesæt har færdigspillet tiende rude. Banen må ikke forlades forinden Med undtagelse af 2-mandshold, hvor man ikke har udskiftningsspiller, praktiseres flyvende udskiftning i alle holddiscipliner efter følgende retningslinier: 1. En spiller, der udskiftes efter en færdigspillet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. 2. En spiller, der udskiftes, før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i samme kamp, og den indtrædende spiller skal spille serien færdig på den plads han/hun overtager. 3. Før udskiftningen kan foretages, skal modstanderens holdleder underrettes herom I turneringskampe skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskriver benyttes. Hel- eller halvautomatiske scoreapparater kan benyttes, dog skal der samtidig føres manuelle slagsedler under hele serieforløbet Overtrædelses linien skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrædelse skal tydeligt markeres på slagsedlen med et F. Hvis en spiller med fuld overlæg begår overtrådt for at drage fordel heraf, skal spilleren noteres for 0 kegler i den pågældende rude og omgående bortvises Den i turneringsplanen førstnævnte klub er jourhavende for kampen. Holdlederen er ansvarlig for, at alle slagsedler eftertælles, og for at score sedlen udfyldes korrekt med navne, medlemsnummer og score. Det er ikke tilladt at rette på slagsedlens scorede kegler. Hvis der skrives forkert, skal holdlederen i samråd med modstanderens holdleder rette scoren til de faktisk faldne kegler. Den jourhavende klub indtaster resultaterne i infosport for både hjemme- og udehold. Resultaterne skal indtastes senest søndag aften i spillerunden De af Unionen udpegede turneringsledere/dommere er øverste myndighed, hvis afgørelse skal respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes for senior/ungdomsudvalget. Turneringsledere/dommere er ansvarlige overfor Unionens senior/ungdomsudvalg /2007

27 24 Generelle turneringsregler 24.1 Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem anmeldte hold. Startgebyret for ikke spillede kampe skal være betalt, før næste kamp kan spilles For at kunne spille i en turneringskamp skal spilleren være i besiddelse af medlemskort med gyldig licens. Licensansøgning skal være Unionens licensformand i hænde senest 8 dage før en start i en turneringskamp eller stævne. Poststemplets dato afgør alene ansøgningstidspunktet I øvrigt henvises til DBwF s love /2007

28 25 Love for fællesrækker mellem FBwU og JBU 25.1 Øverste række (for damer) efter 1. division vest deles i 2 ligestillede divisioner: 2. division nord og 2. division vest. Øverste række (for herrer) efter 1. division vest deles i 2 ligestillede divisioner: 2. division nord og 2. division vest division nord, 2. division vest og Fynsserien består af 10 hold Oprykning til 2. division nord og 2. division vest foregår hvert år med i alt 6 hold, fra de 6 ligestillede serier på følgende måde: Et hold fra JBU region 1 Jyllandsserie, et hold fra JBU region 2 Jyllandsserie, et hold fra JBU region 3 Jyllandsserie, to hold fra JBU region 4 Jyllandsserie, samt et hold fra FBwU s Fynsserie. Er der ikke 2 Jyllandsserier i region 4, rykker der kun 5 hold op til 2. division nord og vest I 2. division nord og 2. division vest kan kun deltage eet hold fra hver klub. Har en klub i forvejen et hold i 2. division nord og 2. division vest, kan et nyt hold ikke rykke op, hvorefter næst placerede hold rykker op Antal nedrykkede hold fra 2. division nord og 2. division vest er afhængig af antal nedrykkede hold fra 1. division vest efter følgende nøgle. 1. Rykker der INGEN vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. division nord og 2. division vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 3. nederst i 2. division nord og 2. division vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned. 2. Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 2. division nord og 2. division vest ud. 3. Rykker der 2 vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver 2. division nord og vest ud. Det dårligste hold af dem, som sluttede 4. nederst i 2. division nord og vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit) rykker ligeledes ned Er der ikke 2 Jyllandsserier i region 4, er nedrykning fra 2. division afhængig af antal nedrykkede hold fra Bowlingligaen og 1 division vest efter følgende nøgle: 1. Rykker der ingen vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. 2. Rykker der et vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 2 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud. Det dårligst placerede af dem som sluttede 3. nederst i 2. division nord og vest (pointgennemsnit, keglegennemsnit), rykker ligeledes ud. 3. Rykker der 2 vesthold ud af Bowlingligaen, rykker de 3 lavest placerede hold i hver af 2. divisionerne ud Op- og nedrykning i de af JBU og FBwU administrerede fællesrækker, koordineres af JBU s og FBwU s Seniorudvalg i samråd Afvikling af fællesturneringer for ungdomshold tilrettelægges af JBU s ungdomsudvalg og FBwU s ungdomsudvalg i samråd / Denne 25 kan ikke ændres uden i samråd med JBU.

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

DANSK MINIGOLF UNION

DANSK MINIGOLF UNION DANSK MINIGOLF UNION Efter en del mislykkede forsøg på i fællesskab mellem KMU, JMU og FMU at afholde Danmarksmesterskab i minigolf hovedsagelig fordi de respektive bestyrelsesmedlemmer ikke kendte hinanden,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER

PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER PROPOSITIONER FOR DANSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGER FOR ØVRIGE RÆKKER 1 Udskrivning af turneringer DHF (DHF) har den eksklusive ret til at navngive, samt alle øvrige rettigheder til nedennævnte turneringer,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk

Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk Indholdsfortegnelse Dansk Taekwondo Forbund s Lovmappe/Opslagsværk AFSNIT 1 DTAF S LOVE OG VEDTÆGTER... 1 AFSNIT 2 DTAF S ORDENSUDVALG... 1 AFSNIT 3 REGLER VEDTAGET AF DTAF S REPRÆSENTANTSKAB... 1 AFSNIT

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere