TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med virkning fra 1. juni 2005 indgået aftale om at outsource Danske Speditørers juridiske afdeling til MAQS i København. MAQS er et full service og internationalt advokatkontor, som også har kontorer i Sverige (Stockholm, Göteborg og Malmö), Polen (Warszawa) og Baltikum (Tallinn). MAQS har faste samarbejdspartnere i de øvrige lande i Norden og Østersøområdet og har en ambition om fremtidigt at dække disse områder via egne kontorer. MAQS har mere end 200 ansatte og arbejder som ét firma, det vil sige med fælles overskudsdeling på tværs af kontorer og landegrænser. Dette tilsikrer medlemmer i Danske Speditører fordelagtige priser og effektive ydelser, også ved juridisk sagsbehandling i udlandet. I Danmark ledes MAQS transportretsgruppe af advokat Philip Graff, der efter uddannelse i transport- og forsikringsafdelingen hos Dragsted Advokater samt tillige på specialicerede søretskontorer i London i perioden igennem en længere årrække har indtaget ledende stillinger hos A.P. Møller Mærsk i Danmark og i udlandet. De øvrige jurister i transportretsgruppen er Marie Overskov Dam og Rasmus Køie, som begge har været ansat i Danske Speditører i en længere periode, samt tillige Søren Holmblad og Patrick Dabrowski. I forbindelse med outsourcingen har MAQS endvidere fra Danske Speditører ansat stud.jur. erne Marie Agerlin Petersen og Flemming Jensen, som hovedsageligt arbejder med T-sager, og sekretær Pernille Bredgaard Høeg, som varetager inkassosagerne for medlemmerne. Afdelingen vil i den kommende tid blive styrket yderligere til glæde for medlemmerne af Danske Speditører. Det er aftalt mellem Danske Speditører og MAQS, at Juridisk Afdeling opretholder sit kontor på Børsen hos Danske Speditører, og medlemmerne vil således stadig kunne bevare et tæt forhold til afdelingen. Samtidig vil et medlem ikke bare kunne få transportjuridisk rådgivning, men også al anden relevant erhvervsjuridisk rådgivning. MAQS er specialister inden for eksempelvis agent- og forhandleraftaler, konkurrenceret, ansættelsesret, fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og beskyttelse af patenter og varemærker. Via vore egne kontorer og tætte samarbejdsrelationer kan vi også assistere med udenlandske sager, herunder naturligvis specielt i Norden og Østersøområdet. Ved anvendelse af vore egne kontorer kan vi tilbyde samme fordelagtige timerater som i Danmark. MAQS filosofi er at yde pålidelig og kompetent rådgivning med udgangspunkt i kundens behov. Vi lægger vægt på uhøjtidelig og klar information omkring de forhold, vi behandler. Flertallet af juristerne i transportafdelingen har arbejdet uden for advokatkontorer og kender derfor også den virkelige verden. Vi mener, at dette giver bedre mulighed for at forstå medlemmernes problemer. Juridisk Afdeling vil sammen med den nye ledelse i Danske Speditører være en proaktiv partner for medlemmerne, og det kan forventes, at vi i fællesskab vil søsætte flere produkter og konstruktive tiltag i nærmeste fremtid. Vi glæder os til samarbejdet med medlemmerne af Danske Speditører og hører gerne om konkrete ønsker fra medlemmernes side. Henvendelse kan rettes til advokat Philip Graff, tlf , mail og yderligere information om MAQS kan findes på NUMMER 17 AUGUST 2005 I DETTE NUMMER: Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Side 1 Speditørers ret til fragtbetaling Forsikringsdirektiv Cabotagekørsel Side 2 Side 2 Side 3 Fremtidig succes med løsning af uafsluttede T-forsendelser Side 4 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Side 5

2 Speditørers ret til fragtbetaling Ordregiverhæftelse i medfør af NSAB Rasmus Køie, adv.fm. I den seneste tid har Juridisk Afdeling modtaget ganske mange forespørgsler fra medlemmer om, ved hvilken part (sælger/ afsender eller køber/modtager) fragt og andre udgifter ved transporten skal og kan opkræves. Typisk vil omkostningsfordelingen være aftalt mellem sælger og køber, enten som en selvstændigt udformet, integreret del af aftalen eller ved anvendelse af en internationalt anerkendt handelsklausul, f.eks. Incoterms Som en serviceydelse vil mange speditører ofte splitte deres afregning op, således at en del af regningen afkræves sælger og den anden del køber i overensstemmelse med den af parterne valgte omkostningsfordeling. Visse situationer bringer dog tvivl om den specifikke fordeling, ligesom likviditeten hos en af parterne kan være dårlig, hvorfor speditøren ønsker sikkerhed for at kunne Forsikringsdirektiv Marie Overskov Dam, adv.fm. holde sig til sin ordregiver. Faren ved at acceptere en tredjepart som fragtdebitor er, at denne med rette efterfølgende kan afvise at betale fragt med henvisning til ikke at have indgået fragtaftale med speditøren hvilket ikke sjældent ses i Danske Speditørers inkassoafdeling, som varetages af Juridisk Afdeling. Speditørens retsstilling ved omkostningsfordeling i henhold til handelsaftalen mellem køber og sælger reguleres af NSAB Heri fastslår 10, stk. 1, at Uanset hvad der gælder for ordregiverens betalingspligt eller transportaftale med andre end speditøren, har ordregiveren pligt til på anfordring at betale speditøren dennes tilgodehavende (vederlag, forskud, godtgørelse af udlæg m.v.) mod fornøden dokumentation. Speditøren vil således kunne holde sig til sin ordregiver for betaling af sine ydelser, 2 uanset om ordregiveren måtte have aftalt en omkostningsfordeling med sin handelspart, hvorefter denne skal afholde omkostningerne. Med andre ord er ordregiveren pligtig at betale speditørens ydelser, uanset ordregiverens aftaler med andre end speditøren. Dette giver anledning til at fastslå vigtigheden af bevissikring i forbindelse med transportaftalens indgåelse, da spørgsmålet om, hvem den rette ordregiver måtte være, dermed afklares. Såfremt mere specifikke spørgsmål i forlængelse af ovenstående ønskes afklaret, særligt i henhold til fortolkning af Incoterms 2000, kan Juridisk Afdeling naturligvis kontaktes på vort nye hovednummer: Juridisk Afdeling informerede ved artikel i Speditionsret nr. 15 oktober 2004 om nye regler for virksomheder, der formidler forsikringsprodukter; eksempelvis vareforsikringer for et eller flere bestemte forsikringsselskaber. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2005 og indebærer en informationspligt for formidlervirksomheden. Danske Speditører har i forbindelse med lovens ikrafttræden og i samarbejde med Forsikring & Pension haft rettet henvendelse til den ansvarshavende myndighed, Finanstilsynet, for at drøfte undtagelsesmuligheder fra lovgivningen. Finanstilsynet har afvist at undtage branchen, og såfremt Danske Speditørers medlemsvirksomheder ifalder betingelserne fastsat i lovgivningen, har medlemsvirksomheden en informationspligt over for de kunder, som tegner forsikring via speditøren som forsikringsformidler. Læs nærmere om de konkrete betingelser og informationspligten i Speditionsret nr. 15 oktober 2004 som findes på Ifølge Forsikring & Pension skulle Finanstilsynet imidlertid efterfølgende, og på baggrund af drøftelser omkring den bagvedliggende EU-lovgivnings implementering i de øvrige europæiske lande, mundtligt have tilkendegivet, at en speditør ikke kan betragtes som formidler i det tilfælde, hvor det er speditøren, der er forsikringstager under en samlet police, men hvor den forsikrede interesse er vareejerens interesser. Ved denne aftalekonstruktion er der ikke tale om formidling af forsikringer, og virksomheden omfattes ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ikke af informationspligten, som påhviler forsikringsformidlere, jf. den nye lovgivning om forsikringsformidling. Medlemsvirksomhederne opfordres på denne baggrund til at indrette forsikringsaftaler med udgangspunkt i den oven for nævnte konstruktion, hvilket i øvrigt synes at være den hyppigst forekommende aftalekonstruktion på markedet allerede på nuværende tidspunkt. Medlemsvirksomhederne opfordres til at drøfte nærværende problemstilling og den nævnte aftalekonstruktion med deres forsikringsselskab, såfremt aftalekonstruktionen ikke allerede foreligger. Danske Speditørers samarbejdspartner Tryg Forsikring har tilkendegivet, at de vurderer, at deres vareforsikring for fremmed regning er i overensstemmelser med ovennævnte anbefaling. Såfremt dette imod forventning ikke skulle være tilfældet, er Tryg Forsikring indstillet på at lave de fornødne tilretninger. Spørgsmål herom kan rettes direkte til Tryg Forsikring, att. Preben Nielsen eller Kaj Drasbeck på tlf Øvrige spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til Marie Overskov Dam på Juridisk Afdelings direkte tlf eller pr. til

3 Cabotagekørsel 3 Jesper Stenbæk, chefkonsulent Cabotagekørsel i EU - herunder Danmark - reguleres af forordning 3118/93 EØF (cabotageforordningen), hvorefter: Enhver transportvirksomhed.. som er indehaver af en fællesskabstilladelse.. har adgang til.. midlertidigt at udføre intern vejgodstransport for fremmed regning i en anden medlemsstat.. uden at have hjemsted eller andet forretningssted dér. Cabotagekørsel betegner gråzonen mellem transnational kørsel og kørsel i det land, hvor transportvirksomheden er etableret. Reglerne regulerer dermed de nationale myndigheders adgang til at kunne beskatte en given virksomhed, som er etableret på landets område. Cabotageforordningen gælder ubetinget for de lande, der var medlem af EU før 1. maj 2004, samt Slovenien, Cypern og Malta. For så vidt angår resten af de nye EU-lande, er der tidligst adgang til cabotagekørsel: - for Polen og Ungarn den 1. maj 2007 og - for de baltiske lande, Tjekkiet og Slovakiet den 1. maj Forbudet gælder begge veje, dvs. at f.eks. danske transportører ikke må udføre cabotagekørsel i sidstnævnte lande, og disses transportvirksomheder må ikke udføre cabotagekørsel i de gamle EU-lande. Forbudene kan endvidere forlænges for enkeltlande til senest 1. maj 2009, hvis en åbning skønnes at medføre alvorlige forstyrrelser på det nationale marked. Cabotagekørsel udgjorde i ,8 % af den samlede nationale og internationale transportvirksomhed i EU. Internt i EU er der dog store forskelle på intensiteten. De små medlemslande udfører relativt meget cabotagekørsel, og det er i de store lande, hvori kørselen bliver udført. Udvidelsen af EU kombineret med den stadige harmonisering af transportmarkedet vil efter al sandsynlighed medføre en stigning i andelen af cabotagekørsler, hvorfor emnet vil blive stadig mere relevant i fremtiden. Definitionen Ud over ovennævnte forordningstekst har der ikke eksisteret en EU-harmoniseret definition på cabotage. Særligt har fortolkningen af begrebet midlertidig karakter hidtil været meget varieret inden for EU. Eksempelvis er Frankrigs fortolkning pt., at man i en periode på 60 dage kun må udføre cabotage enten sammenhængende i 10 dage eller i 15 dage fordelt over hele perioden. Til sammenligning har eksempelvis Danmark ikke til dato taget stilling til en fast fortolkning af begrebet. En præcis definition på cabotagekørsel afhænger således dels af - en præcisering af ordet midlertidig, dvs., hvor længe man må køre i det pågældende land, samt af - om der knyttes andre specifikke betingelser til tolkningen, f.eks. at kørslen kun må være enkeltstående, og/eller at den skal foregå i tilslutning til en international tur. EU-kommissionen er fremkommet med en meddelelse om fortolkningen af midlertidig karakter samt de tilknyttede betingelser i forbindelse med cabotage. En fortolkende meddelelse er ikke lovgivning. Meddelelsen er udtryk for Kommissionens fortolkning af reglerne. Hvis man mener sig ramt af reglerne, kan man gå til de nationale domstole, der kan forespørge EF-domstolen, om fortolkningen er i overensstemmelse med EU-retten. Betydningen af en fortolkende meddelelse må derfor ikke overvurderes. Kommissionens fortolkning kan dog også blive adopteret af f.eks. de danske myndigheder, hvorefter det vil være lov på dansk område, indtil en eventuel underkendelse af fortolkningen fra EF-domstolen foreligger. På baggrund af ovennævnte forordning og diverse retspraksis på området konkluderer Kommissionen, at man vil foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen vil blive foretaget med en tolerance på en til to måneder for en national tidsbegrænsning ud fra tjenesteydelsens varighed og hyppighed samt dens periodiske karakter og kontinuitet. Varighed står for det tidsrum (uger, måneder), i løbet af hvilket en virksomhed udfører en eller flere cabotagekørsler i. Hyppighed står for, hvor mange kørsler, der gennemføres om måneden eller om året. Periodisk står for, hvor regelmæssige cabotagekørslerne er, dvs. om kørslerne er regelmæssige eller tilfældigt opståede. Kontinuerligt står for, om virksomheden i en periode udelukkende udfører cabotagekørsler. Kommissionen har på forespørgsel udtalt, at den vil acceptere nationale forskrifter, hvorefter cabotagekørsel accepteres i en periode på ikke under en måned. Ønsker de nationale myndigheder således at forbyde cabotagekørsel, der foregår i mindre end en måned ad gangen, skal myndighederne kunne argumentere for, at kørslen foregår - varigt, kontinuerligt eller regelmæssigt eller er - systematisk og ikke blot lejlighedsvis, for at Kommissionen vil kunne acceptere et nationalt forbud mod kørselen. En sådan argumentation vil som udgangspunkt ikke blive godtaget af Kommissionen. Ønsker de nationale myndigheder at forbyde cabotagekørsel, der foregår i mere end to måneder ad gangen, skal myndighederne kunne argumentere for, at denne kørsel ud fra en samlet vurdering af varighed, hyppighed, perioditet og kontinuitet overskrider cabotagereglerne. Jo længere kørselen foregår, jo mere vægt vil en argumentation for, at kørselen er ulovlig ud fra kriterierne, have. Sanktionerne EU s cabotageforordning er ikke strafsanktioneret. Ulovlig cabotagekørsel vil i Danmark kunne straffes i henhold til godskørselsloven, da der er tale om kørsel uden tilladelse. Standardbøden for en førstegangsovertrædelse er DKK Reglernes primære sigte er regulering af staternes beskatningsret. Hovedsigtet er derfor ikke at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i EU.

4 Det følger heraf, at konsekvensen af en overtrædelse af reglerne er, at transportvirksomheden vil kunne betragtes som værende etableret i landet, hvor kørselen udføres. Dette medfører, at virksomheden kan straffes for overtrædelse af skattelovgivningen samt eventuelt for overtrædelse af overenskomsten. Dette vil i sig selv kunne medføre krav om betaling af større skattekrav og bødebeløb, der langt overskrider selve bøden for ulovlig kørsel. De danske myndigheders holdning Den relevante danske myndighed, Færdselsstyrelsen, er forespurgt, hvorvidt man påtænker ændring af praksis med baggrund i meddelelsen. Styrelsen har hertil bemærket, at Kommissionens meddelelse vil indgå i fortolkningsmaterialet, hvorudfra konkrete sager modtaget fra eksempelvis politiet besvares. Der er ingen aktuelle planer om at indføre en decideret dansk definition. Det er også Færdselsstyrelsens opfattelse, at cabotageordningen som udgangspunkt er en fiskal regel og ikke en transportkonkurrenceregel. Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at politiets landevejskontroller også har mulighed for at gribe ind over for beviselig ulovlig cabotage, f.eks. af transportører fra de nye EU-lande. Fremtidig succes med løsning af uafsluttede T-forsendelser - samarbejde, et nøgleord. Flemming Jensen, stud.jur. fl Denne artikel søger at præcisere forholdet mellem de involverede parter i T-sagsbehandlingen og sætter især fokus på kautionstagerens forpligtelser i forbindelse med kautionsordningen. Parternes indbyrdes forhold Såfremt en EU-T-forsendelse ikke er afsluttet inden 2 måneder fra dens opstart, vil Told & Skat herefter underrette hovedforpligtede herom. Er det ikke muligt efterfølgende at afslutte T-forsendelsen, nedskrive kravet, påstå forældelse e.l., må kravet fra Told & Skat betales. Såfremt hovedforpligtede har overholdt kautionsbetingelserne, jf. aftale om samlet eller enkelt kaution mellem Danske Speditører og kautionstager, der blev vedtaget ved tegning af kautionsaftalen, betaler Danske Speditører i egenskab af kautionist kravet fra Told & Skat. Kautionsbetingelserne vil blive behandlet senere i nærværende artikel. Til dækning af udgiften ved betaling af Told & Skats krav har Danske Speditører tegnet forsikring hos Tryg Forsikring, der udbetaler beløbet til Danske Speditører, såfremt Tryg Forsikring skønner, at der er foretaget tilfredsstillende sagsbehandling af T-sagen og kautionsbetingelserne er overholdt. Tryg Forsikring har mulighed for at afvise kautionsdækning i det konkrete tilfælde samt opsige kautionsaftalen med kautionstager for efterfølgende forsendelser, såfremt det af Tryg Forsikring skønnes, at sagsbehandlingen ikke har været tilfredsstillende, eller de øvrige betingelser ikke er opfyldt. Ophævelse af kautionsaftalen kan med samme grund ligeledes foretages af Danske Speditører overfor kautionstager. Det er derfor vigtigt for alle parter at påse overholdelse af betingelserne. Uønskede tilfælde Det viser sig fra tid til anden, at sagsbehandlingen fra hovedforpligtedes side ikke har været foretaget behørigt, og hvor Juridisk Afdeling ikke i tide er blevet informeret om sagen, hvorfor løsning af sagen har været særdeles problematisk - og i nogle tilfælde praktisk umulig. Dette kunne have været undgået ved tidligere iværksættelse af et frugtbart samarbejde mellem hovedforpligtedes T-sagsansatte og Juridisk Afdeling. Juridisk Afdeling har god erfaring med løsning af T-sager og tilbyder meget gerne sin hjælp. Man kan derfor som hovedforpligtede med fordel sparre med Juridisk Afdelings sagsbehandlere allerede tidligt i sagsbehandlingen. Denne artikel søger at tydeliggøre kautionstagers forpligtelser i forbindelse med kautionsordningen, så et godt og resultatgivende samarbejde mellem hovedforpligtede, Danske Speditører og Tryg Forsikring kan sikres i fremtiden. Kautionstagers forpligtelser som hovedforpligtede Danske Speditører tilbyder på nuværende tidspunkt to former for kaution: enkelt kaution, der omfatter én bestemt identificeret forsendelse, og samlet kaution, der omfatter flere forsendelser og dækker et i kautionsdokumentet anført maksimumbeløb. Forpligtelserne er identiske for begge kautionstyper, hvorfor der i nærværende artikel ikke skelnes mellem disse to. Indledningsvis er man som hovedforpligtede forpligtet til i videst muligt omfang at sikre en forskriftsmæssig og over for Danske Speditører (kautionisten) loyal gennemførelse af T-forsendelsen. Udfører man ikke selv transporten, har man pligt til at få fragtførerens/ordregiverens erklæring af ansvar for afslutning af T-dokumentet samt at hæfte herfor. En sådan erklæring kan foreligge i form af en (generel) skriftlig aftale mellem hovedforpligtede og udførende fragtfører. Tillige har der gennem tiderne været stor succes forbundet med udførende fragtførers attestation af en toldgodsforpligtelseserklæring (eller et tilsvarende dokument), hvorfor denne fremgangsmåde bestemt anbefales af Juridisk Afdeling. En toldgodsforpligtelseserklæring kan gratis rekvireres hos Danske Speditører ved at kontakte Therese Lindenskov Andersen via Skulle det imidlertid ske, at forsendelsen ikke bliver behørigt afsluttet, har man yderligere betingelser at opfylde, såfremt kautionsdækning ønskes. Der skelnes i den forbindelse imellem situationer, hvor kautionstager selv er udførende fragtfører og situationer, hvor man benytter en anden speditør til at fragte godset. I situationer af førstnævnte art har man, hvor dette er muligt, pligt til at fremskaffe alternativt bevis for fortoldning. Er man derimod ikke selv udførende fragtfører, har man pligt til at fremskaffe dokumentation for behørig overgivelse af forsendelsesdokumenter til udførende fragtfører/ordregiver samt at dokumentere sidstnævntes anerkendelse af forpligtelsen til at afslutte T-dokumentet og hæfte herfor. Er T-forsendelsen ikke behørigt afsluttet ved afgangstoldstedet, modtager man som hovedforpligtede underrettelse fra Told & 4

5 Skat om et evt. krav. Ved modtagelsen af denne underrettelse er man forpligtet til at starte tilbundsgående sagsbehandling med henblik på at afslutte forsendelsen eller skaffe bevis på fortoldning. Da kravet fra Told & Skat ofte modtages ca. en måned efter modtagelsen af den første underretning, skal der foretages sagsbehandling inden udløbet af dette tidsrum, så betaling af kravet samt evt. påløbne renter derved kan undgås. Det skal i den forbindelse understreges, at påløbne renter ved manglende betaling til forfaldsdag ikke er omfattet af kautionsordningen, hvorfor disse renter må erholdes af kautionstager selv. Man skal i øvrigt allerede ved modtagelsen af første underretning fra Told & Skat indsende en kopi af denne til Juridisk Afdeling. I øvrigt skal kopi af al anden meddelelse fra myndighederne vedr. den uafsluttede T-forsendelse også indsendes til Juridisk Afdeling. Dette sikrer Juridsk Afdelings overblik over sagen og gør det muligt for Juridisk Afdeling at servicere kautionstagerne ved at kunne være behjælpelig med sagsbehandlingen allerede fra begyndelsen af forløbet. Det bør i den forbindelse nævnes, at tidligere sager viser, at kontinuerlig dialog mellem hovedforpligtede og Danske Speditørers sagsbehandlere ofte har været udslagsgivende for efterfølgende at opnå afslutning af en uafsluttet T-forsendelse. Her findes også begrundelsen for kautionstagers pligt til at følge Juridisk Afdelings anvisninger i behandlingen af T-sagerne. Er det ikke muligt at skaffe bevis for fortoldning eller på anden måde efterfølgende at afslutte T-forsendelsen, har man pligt til at ansvarligholde den udførende fragtfører/ ordregiver straks og inden ét år løbende fra 3 måneder efter indgåelsen af aftalen om transport, for derved at sikre Tryg Forsikrings regreskrav mod den udførende fragtfører/ordregiver. Kautionsordningens succes i fremtiden Kautionsordningen er et tre-parts-forhold, som forudsætter positiv deltagelse fra alle parter. Problemer opstår derfor, såfremt én eller flere parter forsømmer sine forpligtelser, hvilket formindsker de tilbageværende parters fordele. Med udgangspunkt i den Medarbejderne i Juridisk Afdeling 5 fælles interesse for alle parters oplevelse af kautionsordningen som en succes henstiller Danske Speditører og MAQS Law Firm således alle kautionstagere til at foretage en grundig sagsbehandling i samarbejde med Juridisk Afdeling. Dette samarbejde er en nødvendighed for fortsat fremtidig succes i arbejdet med sager under kautionsordningen vedr. T-forsendelser i EU og kautionsaftalen med Tryg Forsikring. For yderligere information om T-forsendelser samt Juridisk Afdelings behandling af T-sagerne henvises til artiklen Har Deres virksomhed problemer med uafsluttede T- forsendelser? i Speditionsret nr. 15 fra oktober Endvidere er en online-udgave af artiklen tilgængelig på Yderligere spørgsmål besvares meget gerne ved henvendelse til Marie Agerlin Petersen; com, eller Flemming Jensen; flemming. MAQS Law Firm. Vi ser frem til et fortsat positivt og frugtbart samarbejde. Philip Graff Advokat com Marie Overskov Dam Rasmus Køie com Patrick Dabrowski Fotografen er på vej Søren Holmblad Pernille Bredgaard Høeg Advokatsekretær pernille.bredgaard. Marie Agerlin Petersen Stud.jur. Flemming Jensen Stud.jur. fl

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel

NOTAT. Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel NOTAT Dato J. nr. 21. maj 2013 Indsats i forhold til ulovlig cabotage-kørsel Ulovlig cabotagekørsel er et af de forhold, der skal sættes ind over for, i indsatsen imod social dumping. Der er allerede sket

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13

Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Beslutningsforslag nr. B 108 Folketinget 2012-13 Fremsat den 5. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL), Christian Juhl (EL) og Jørgen Arbo Bæhr (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING

REJSEARBEJDERE FOR RETFÆRDIG SKATTELOVGIVNING Skatteudvalget L 129 - Bilag 4 Offentlig REJSEARBEJDERE Side 1 af 5 Aabenraa Den 28-10-2004. Til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. og Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. I henhold til Beskæftigelsesministerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE Som følge af vedtagelsen af en række retsakter på EU-plan er såvel international vejtransport som cabotagevejtransport af varer og personer gradvist blevet

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling

Ændringsforslag. til. Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling Erhvervsudvalget L 52 - Bilag 19 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsformidling (Forsikringsmæglervirksomheders oplysningspligter og forbud mod at forsikringsmæglervirksomheder

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 26.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0943/2006 af Hans-Heinrich Firnges, tysk statsborger, og én medunderskriver, om manglende fradragsberettigelse

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget B 103 Bilag 1 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 B 103 Bilag 1 Offentligt 15. maj 2017 Folketinget Transport-, Bygnings-, og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Vedrørende forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel Økonomi- og Erhvervsministeriet Departementschef Michael Dithmer Slotholmsgade 10-12 1216 København K 10. september 2009 Kommende lovændring af udsteders oplysningsforpligtelse i 27 i lov om værdipapirhandel

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere