TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET. Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår"

Transkript

1 TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Philip Graff, advokat Danske Speditører og MAQS Law Firm (MAQS) har med virkning fra 1. juni 2005 indgået aftale om at outsource Danske Speditørers juridiske afdeling til MAQS i København. MAQS er et full service og internationalt advokatkontor, som også har kontorer i Sverige (Stockholm, Göteborg og Malmö), Polen (Warszawa) og Baltikum (Tallinn). MAQS har faste samarbejdspartnere i de øvrige lande i Norden og Østersøområdet og har en ambition om fremtidigt at dække disse områder via egne kontorer. MAQS har mere end 200 ansatte og arbejder som ét firma, det vil sige med fælles overskudsdeling på tværs af kontorer og landegrænser. Dette tilsikrer medlemmer i Danske Speditører fordelagtige priser og effektive ydelser, også ved juridisk sagsbehandling i udlandet. I Danmark ledes MAQS transportretsgruppe af advokat Philip Graff, der efter uddannelse i transport- og forsikringsafdelingen hos Dragsted Advokater samt tillige på specialicerede søretskontorer i London i perioden igennem en længere årrække har indtaget ledende stillinger hos A.P. Møller Mærsk i Danmark og i udlandet. De øvrige jurister i transportretsgruppen er Marie Overskov Dam og Rasmus Køie, som begge har været ansat i Danske Speditører i en længere periode, samt tillige Søren Holmblad og Patrick Dabrowski. I forbindelse med outsourcingen har MAQS endvidere fra Danske Speditører ansat stud.jur. erne Marie Agerlin Petersen og Flemming Jensen, som hovedsageligt arbejder med T-sager, og sekretær Pernille Bredgaard Høeg, som varetager inkassosagerne for medlemmerne. Afdelingen vil i den kommende tid blive styrket yderligere til glæde for medlemmerne af Danske Speditører. Det er aftalt mellem Danske Speditører og MAQS, at Juridisk Afdeling opretholder sit kontor på Børsen hos Danske Speditører, og medlemmerne vil således stadig kunne bevare et tæt forhold til afdelingen. Samtidig vil et medlem ikke bare kunne få transportjuridisk rådgivning, men også al anden relevant erhvervsjuridisk rådgivning. MAQS er specialister inden for eksempelvis agent- og forhandleraftaler, konkurrenceret, ansættelsesret, fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og beskyttelse af patenter og varemærker. Via vore egne kontorer og tætte samarbejdsrelationer kan vi også assistere med udenlandske sager, herunder naturligvis specielt i Norden og Østersøområdet. Ved anvendelse af vore egne kontorer kan vi tilbyde samme fordelagtige timerater som i Danmark. MAQS filosofi er at yde pålidelig og kompetent rådgivning med udgangspunkt i kundens behov. Vi lægger vægt på uhøjtidelig og klar information omkring de forhold, vi behandler. Flertallet af juristerne i transportafdelingen har arbejdet uden for advokatkontorer og kender derfor også den virkelige verden. Vi mener, at dette giver bedre mulighed for at forstå medlemmernes problemer. Juridisk Afdeling vil sammen med den nye ledelse i Danske Speditører være en proaktiv partner for medlemmerne, og det kan forventes, at vi i fællesskab vil søsætte flere produkter og konstruktive tiltag i nærmeste fremtid. Vi glæder os til samarbejdet med medlemmerne af Danske Speditører og hører gerne om konkrete ønsker fra medlemmernes side. Henvendelse kan rettes til advokat Philip Graff, tlf , mail og yderligere information om MAQS kan findes på NUMMER 17 AUGUST 2005 I DETTE NUMMER: Danske Speditører og MAQS Law Firm indgår samarbejde Side 1 Speditørers ret til fragtbetaling Forsikringsdirektiv Cabotagekørsel Side 2 Side 2 Side 3 Fremtidig succes med løsning af uafsluttede T-forsendelser Side 4 Medarbejderne i Juridisk Afdeling Side 5

2 Speditørers ret til fragtbetaling Ordregiverhæftelse i medfør af NSAB Rasmus Køie, adv.fm. I den seneste tid har Juridisk Afdeling modtaget ganske mange forespørgsler fra medlemmer om, ved hvilken part (sælger/ afsender eller køber/modtager) fragt og andre udgifter ved transporten skal og kan opkræves. Typisk vil omkostningsfordelingen være aftalt mellem sælger og køber, enten som en selvstændigt udformet, integreret del af aftalen eller ved anvendelse af en internationalt anerkendt handelsklausul, f.eks. Incoterms Som en serviceydelse vil mange speditører ofte splitte deres afregning op, således at en del af regningen afkræves sælger og den anden del køber i overensstemmelse med den af parterne valgte omkostningsfordeling. Visse situationer bringer dog tvivl om den specifikke fordeling, ligesom likviditeten hos en af parterne kan være dårlig, hvorfor speditøren ønsker sikkerhed for at kunne Forsikringsdirektiv Marie Overskov Dam, adv.fm. holde sig til sin ordregiver. Faren ved at acceptere en tredjepart som fragtdebitor er, at denne med rette efterfølgende kan afvise at betale fragt med henvisning til ikke at have indgået fragtaftale med speditøren hvilket ikke sjældent ses i Danske Speditørers inkassoafdeling, som varetages af Juridisk Afdeling. Speditørens retsstilling ved omkostningsfordeling i henhold til handelsaftalen mellem køber og sælger reguleres af NSAB Heri fastslår 10, stk. 1, at Uanset hvad der gælder for ordregiverens betalingspligt eller transportaftale med andre end speditøren, har ordregiveren pligt til på anfordring at betale speditøren dennes tilgodehavende (vederlag, forskud, godtgørelse af udlæg m.v.) mod fornøden dokumentation. Speditøren vil således kunne holde sig til sin ordregiver for betaling af sine ydelser, 2 uanset om ordregiveren måtte have aftalt en omkostningsfordeling med sin handelspart, hvorefter denne skal afholde omkostningerne. Med andre ord er ordregiveren pligtig at betale speditørens ydelser, uanset ordregiverens aftaler med andre end speditøren. Dette giver anledning til at fastslå vigtigheden af bevissikring i forbindelse med transportaftalens indgåelse, da spørgsmålet om, hvem den rette ordregiver måtte være, dermed afklares. Såfremt mere specifikke spørgsmål i forlængelse af ovenstående ønskes afklaret, særligt i henhold til fortolkning af Incoterms 2000, kan Juridisk Afdeling naturligvis kontaktes på vort nye hovednummer: Juridisk Afdeling informerede ved artikel i Speditionsret nr. 15 oktober 2004 om nye regler for virksomheder, der formidler forsikringsprodukter; eksempelvis vareforsikringer for et eller flere bestemte forsikringsselskaber. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2005 og indebærer en informationspligt for formidlervirksomheden. Danske Speditører har i forbindelse med lovens ikrafttræden og i samarbejde med Forsikring & Pension haft rettet henvendelse til den ansvarshavende myndighed, Finanstilsynet, for at drøfte undtagelsesmuligheder fra lovgivningen. Finanstilsynet har afvist at undtage branchen, og såfremt Danske Speditørers medlemsvirksomheder ifalder betingelserne fastsat i lovgivningen, har medlemsvirksomheden en informationspligt over for de kunder, som tegner forsikring via speditøren som forsikringsformidler. Læs nærmere om de konkrete betingelser og informationspligten i Speditionsret nr. 15 oktober 2004 som findes på Ifølge Forsikring & Pension skulle Finanstilsynet imidlertid efterfølgende, og på baggrund af drøftelser omkring den bagvedliggende EU-lovgivnings implementering i de øvrige europæiske lande, mundtligt have tilkendegivet, at en speditør ikke kan betragtes som formidler i det tilfælde, hvor det er speditøren, der er forsikringstager under en samlet police, men hvor den forsikrede interesse er vareejerens interesser. Ved denne aftalekonstruktion er der ikke tale om formidling af forsikringer, og virksomheden omfattes ifølge oplysninger fra Forsikring & Pension ikke af informationspligten, som påhviler forsikringsformidlere, jf. den nye lovgivning om forsikringsformidling. Medlemsvirksomhederne opfordres på denne baggrund til at indrette forsikringsaftaler med udgangspunkt i den oven for nævnte konstruktion, hvilket i øvrigt synes at være den hyppigst forekommende aftalekonstruktion på markedet allerede på nuværende tidspunkt. Medlemsvirksomhederne opfordres til at drøfte nærværende problemstilling og den nævnte aftalekonstruktion med deres forsikringsselskab, såfremt aftalekonstruktionen ikke allerede foreligger. Danske Speditørers samarbejdspartner Tryg Forsikring har tilkendegivet, at de vurderer, at deres vareforsikring for fremmed regning er i overensstemmelser med ovennævnte anbefaling. Såfremt dette imod forventning ikke skulle være tilfældet, er Tryg Forsikring indstillet på at lave de fornødne tilretninger. Spørgsmål herom kan rettes direkte til Tryg Forsikring, att. Preben Nielsen eller Kaj Drasbeck på tlf Øvrige spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til Marie Overskov Dam på Juridisk Afdelings direkte tlf eller pr. til

3 Cabotagekørsel 3 Jesper Stenbæk, chefkonsulent Cabotagekørsel i EU - herunder Danmark - reguleres af forordning 3118/93 EØF (cabotageforordningen), hvorefter: Enhver transportvirksomhed.. som er indehaver af en fællesskabstilladelse.. har adgang til.. midlertidigt at udføre intern vejgodstransport for fremmed regning i en anden medlemsstat.. uden at have hjemsted eller andet forretningssted dér. Cabotagekørsel betegner gråzonen mellem transnational kørsel og kørsel i det land, hvor transportvirksomheden er etableret. Reglerne regulerer dermed de nationale myndigheders adgang til at kunne beskatte en given virksomhed, som er etableret på landets område. Cabotageforordningen gælder ubetinget for de lande, der var medlem af EU før 1. maj 2004, samt Slovenien, Cypern og Malta. For så vidt angår resten af de nye EU-lande, er der tidligst adgang til cabotagekørsel: - for Polen og Ungarn den 1. maj 2007 og - for de baltiske lande, Tjekkiet og Slovakiet den 1. maj Forbudet gælder begge veje, dvs. at f.eks. danske transportører ikke må udføre cabotagekørsel i sidstnævnte lande, og disses transportvirksomheder må ikke udføre cabotagekørsel i de gamle EU-lande. Forbudene kan endvidere forlænges for enkeltlande til senest 1. maj 2009, hvis en åbning skønnes at medføre alvorlige forstyrrelser på det nationale marked. Cabotagekørsel udgjorde i ,8 % af den samlede nationale og internationale transportvirksomhed i EU. Internt i EU er der dog store forskelle på intensiteten. De små medlemslande udfører relativt meget cabotagekørsel, og det er i de store lande, hvori kørselen bliver udført. Udvidelsen af EU kombineret med den stadige harmonisering af transportmarkedet vil efter al sandsynlighed medføre en stigning i andelen af cabotagekørsler, hvorfor emnet vil blive stadig mere relevant i fremtiden. Definitionen Ud over ovennævnte forordningstekst har der ikke eksisteret en EU-harmoniseret definition på cabotage. Særligt har fortolkningen af begrebet midlertidig karakter hidtil været meget varieret inden for EU. Eksempelvis er Frankrigs fortolkning pt., at man i en periode på 60 dage kun må udføre cabotage enten sammenhængende i 10 dage eller i 15 dage fordelt over hele perioden. Til sammenligning har eksempelvis Danmark ikke til dato taget stilling til en fast fortolkning af begrebet. En præcis definition på cabotagekørsel afhænger således dels af - en præcisering af ordet midlertidig, dvs., hvor længe man må køre i det pågældende land, samt af - om der knyttes andre specifikke betingelser til tolkningen, f.eks. at kørslen kun må være enkeltstående, og/eller at den skal foregå i tilslutning til en international tur. EU-kommissionen er fremkommet med en meddelelse om fortolkningen af midlertidig karakter samt de tilknyttede betingelser i forbindelse med cabotage. En fortolkende meddelelse er ikke lovgivning. Meddelelsen er udtryk for Kommissionens fortolkning af reglerne. Hvis man mener sig ramt af reglerne, kan man gå til de nationale domstole, der kan forespørge EF-domstolen, om fortolkningen er i overensstemmelse med EU-retten. Betydningen af en fortolkende meddelelse må derfor ikke overvurderes. Kommissionens fortolkning kan dog også blive adopteret af f.eks. de danske myndigheder, hvorefter det vil være lov på dansk område, indtil en eventuel underkendelse af fortolkningen fra EF-domstolen foreligger. På baggrund af ovennævnte forordning og diverse retspraksis på området konkluderer Kommissionen, at man vil foretage en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Vurderingen vil blive foretaget med en tolerance på en til to måneder for en national tidsbegrænsning ud fra tjenesteydelsens varighed og hyppighed samt dens periodiske karakter og kontinuitet. Varighed står for det tidsrum (uger, måneder), i løbet af hvilket en virksomhed udfører en eller flere cabotagekørsler i. Hyppighed står for, hvor mange kørsler, der gennemføres om måneden eller om året. Periodisk står for, hvor regelmæssige cabotagekørslerne er, dvs. om kørslerne er regelmæssige eller tilfældigt opståede. Kontinuerligt står for, om virksomheden i en periode udelukkende udfører cabotagekørsler. Kommissionen har på forespørgsel udtalt, at den vil acceptere nationale forskrifter, hvorefter cabotagekørsel accepteres i en periode på ikke under en måned. Ønsker de nationale myndigheder således at forbyde cabotagekørsel, der foregår i mindre end en måned ad gangen, skal myndighederne kunne argumentere for, at kørslen foregår - varigt, kontinuerligt eller regelmæssigt eller er - systematisk og ikke blot lejlighedsvis, for at Kommissionen vil kunne acceptere et nationalt forbud mod kørselen. En sådan argumentation vil som udgangspunkt ikke blive godtaget af Kommissionen. Ønsker de nationale myndigheder at forbyde cabotagekørsel, der foregår i mere end to måneder ad gangen, skal myndighederne kunne argumentere for, at denne kørsel ud fra en samlet vurdering af varighed, hyppighed, perioditet og kontinuitet overskrider cabotagereglerne. Jo længere kørselen foregår, jo mere vægt vil en argumentation for, at kørselen er ulovlig ud fra kriterierne, have. Sanktionerne EU s cabotageforordning er ikke strafsanktioneret. Ulovlig cabotagekørsel vil i Danmark kunne straffes i henhold til godskørselsloven, da der er tale om kørsel uden tilladelse. Standardbøden for en førstegangsovertrædelse er DKK Reglernes primære sigte er regulering af staternes beskatningsret. Hovedsigtet er derfor ikke at begrænse konkurrencen mellem virksomhederne i EU.

4 Det følger heraf, at konsekvensen af en overtrædelse af reglerne er, at transportvirksomheden vil kunne betragtes som værende etableret i landet, hvor kørselen udføres. Dette medfører, at virksomheden kan straffes for overtrædelse af skattelovgivningen samt eventuelt for overtrædelse af overenskomsten. Dette vil i sig selv kunne medføre krav om betaling af større skattekrav og bødebeløb, der langt overskrider selve bøden for ulovlig kørsel. De danske myndigheders holdning Den relevante danske myndighed, Færdselsstyrelsen, er forespurgt, hvorvidt man påtænker ændring af praksis med baggrund i meddelelsen. Styrelsen har hertil bemærket, at Kommissionens meddelelse vil indgå i fortolkningsmaterialet, hvorudfra konkrete sager modtaget fra eksempelvis politiet besvares. Der er ingen aktuelle planer om at indføre en decideret dansk definition. Det er også Færdselsstyrelsens opfattelse, at cabotageordningen som udgangspunkt er en fiskal regel og ikke en transportkonkurrenceregel. Det er dog samtidig styrelsens opfattelse, at politiets landevejskontroller også har mulighed for at gribe ind over for beviselig ulovlig cabotage, f.eks. af transportører fra de nye EU-lande. Fremtidig succes med løsning af uafsluttede T-forsendelser - samarbejde, et nøgleord. Flemming Jensen, stud.jur. fl Denne artikel søger at præcisere forholdet mellem de involverede parter i T-sagsbehandlingen og sætter især fokus på kautionstagerens forpligtelser i forbindelse med kautionsordningen. Parternes indbyrdes forhold Såfremt en EU-T-forsendelse ikke er afsluttet inden 2 måneder fra dens opstart, vil Told & Skat herefter underrette hovedforpligtede herom. Er det ikke muligt efterfølgende at afslutte T-forsendelsen, nedskrive kravet, påstå forældelse e.l., må kravet fra Told & Skat betales. Såfremt hovedforpligtede har overholdt kautionsbetingelserne, jf. aftale om samlet eller enkelt kaution mellem Danske Speditører og kautionstager, der blev vedtaget ved tegning af kautionsaftalen, betaler Danske Speditører i egenskab af kautionist kravet fra Told & Skat. Kautionsbetingelserne vil blive behandlet senere i nærværende artikel. Til dækning af udgiften ved betaling af Told & Skats krav har Danske Speditører tegnet forsikring hos Tryg Forsikring, der udbetaler beløbet til Danske Speditører, såfremt Tryg Forsikring skønner, at der er foretaget tilfredsstillende sagsbehandling af T-sagen og kautionsbetingelserne er overholdt. Tryg Forsikring har mulighed for at afvise kautionsdækning i det konkrete tilfælde samt opsige kautionsaftalen med kautionstager for efterfølgende forsendelser, såfremt det af Tryg Forsikring skønnes, at sagsbehandlingen ikke har været tilfredsstillende, eller de øvrige betingelser ikke er opfyldt. Ophævelse af kautionsaftalen kan med samme grund ligeledes foretages af Danske Speditører overfor kautionstager. Det er derfor vigtigt for alle parter at påse overholdelse af betingelserne. Uønskede tilfælde Det viser sig fra tid til anden, at sagsbehandlingen fra hovedforpligtedes side ikke har været foretaget behørigt, og hvor Juridisk Afdeling ikke i tide er blevet informeret om sagen, hvorfor løsning af sagen har været særdeles problematisk - og i nogle tilfælde praktisk umulig. Dette kunne have været undgået ved tidligere iværksættelse af et frugtbart samarbejde mellem hovedforpligtedes T-sagsansatte og Juridisk Afdeling. Juridisk Afdeling har god erfaring med løsning af T-sager og tilbyder meget gerne sin hjælp. Man kan derfor som hovedforpligtede med fordel sparre med Juridisk Afdelings sagsbehandlere allerede tidligt i sagsbehandlingen. Denne artikel søger at tydeliggøre kautionstagers forpligtelser i forbindelse med kautionsordningen, så et godt og resultatgivende samarbejde mellem hovedforpligtede, Danske Speditører og Tryg Forsikring kan sikres i fremtiden. Kautionstagers forpligtelser som hovedforpligtede Danske Speditører tilbyder på nuværende tidspunkt to former for kaution: enkelt kaution, der omfatter én bestemt identificeret forsendelse, og samlet kaution, der omfatter flere forsendelser og dækker et i kautionsdokumentet anført maksimumbeløb. Forpligtelserne er identiske for begge kautionstyper, hvorfor der i nærværende artikel ikke skelnes mellem disse to. Indledningsvis er man som hovedforpligtede forpligtet til i videst muligt omfang at sikre en forskriftsmæssig og over for Danske Speditører (kautionisten) loyal gennemførelse af T-forsendelsen. Udfører man ikke selv transporten, har man pligt til at få fragtførerens/ordregiverens erklæring af ansvar for afslutning af T-dokumentet samt at hæfte herfor. En sådan erklæring kan foreligge i form af en (generel) skriftlig aftale mellem hovedforpligtede og udførende fragtfører. Tillige har der gennem tiderne været stor succes forbundet med udførende fragtførers attestation af en toldgodsforpligtelseserklæring (eller et tilsvarende dokument), hvorfor denne fremgangsmåde bestemt anbefales af Juridisk Afdeling. En toldgodsforpligtelseserklæring kan gratis rekvireres hos Danske Speditører ved at kontakte Therese Lindenskov Andersen via Skulle det imidlertid ske, at forsendelsen ikke bliver behørigt afsluttet, har man yderligere betingelser at opfylde, såfremt kautionsdækning ønskes. Der skelnes i den forbindelse imellem situationer, hvor kautionstager selv er udførende fragtfører og situationer, hvor man benytter en anden speditør til at fragte godset. I situationer af førstnævnte art har man, hvor dette er muligt, pligt til at fremskaffe alternativt bevis for fortoldning. Er man derimod ikke selv udførende fragtfører, har man pligt til at fremskaffe dokumentation for behørig overgivelse af forsendelsesdokumenter til udførende fragtfører/ordregiver samt at dokumentere sidstnævntes anerkendelse af forpligtelsen til at afslutte T-dokumentet og hæfte herfor. Er T-forsendelsen ikke behørigt afsluttet ved afgangstoldstedet, modtager man som hovedforpligtede underrettelse fra Told & 4

5 Skat om et evt. krav. Ved modtagelsen af denne underrettelse er man forpligtet til at starte tilbundsgående sagsbehandling med henblik på at afslutte forsendelsen eller skaffe bevis på fortoldning. Da kravet fra Told & Skat ofte modtages ca. en måned efter modtagelsen af den første underretning, skal der foretages sagsbehandling inden udløbet af dette tidsrum, så betaling af kravet samt evt. påløbne renter derved kan undgås. Det skal i den forbindelse understreges, at påløbne renter ved manglende betaling til forfaldsdag ikke er omfattet af kautionsordningen, hvorfor disse renter må erholdes af kautionstager selv. Man skal i øvrigt allerede ved modtagelsen af første underretning fra Told & Skat indsende en kopi af denne til Juridisk Afdeling. I øvrigt skal kopi af al anden meddelelse fra myndighederne vedr. den uafsluttede T-forsendelse også indsendes til Juridisk Afdeling. Dette sikrer Juridsk Afdelings overblik over sagen og gør det muligt for Juridisk Afdeling at servicere kautionstagerne ved at kunne være behjælpelig med sagsbehandlingen allerede fra begyndelsen af forløbet. Det bør i den forbindelse nævnes, at tidligere sager viser, at kontinuerlig dialog mellem hovedforpligtede og Danske Speditørers sagsbehandlere ofte har været udslagsgivende for efterfølgende at opnå afslutning af en uafsluttet T-forsendelse. Her findes også begrundelsen for kautionstagers pligt til at følge Juridisk Afdelings anvisninger i behandlingen af T-sagerne. Er det ikke muligt at skaffe bevis for fortoldning eller på anden måde efterfølgende at afslutte T-forsendelsen, har man pligt til at ansvarligholde den udførende fragtfører/ ordregiver straks og inden ét år løbende fra 3 måneder efter indgåelsen af aftalen om transport, for derved at sikre Tryg Forsikrings regreskrav mod den udførende fragtfører/ordregiver. Kautionsordningens succes i fremtiden Kautionsordningen er et tre-parts-forhold, som forudsætter positiv deltagelse fra alle parter. Problemer opstår derfor, såfremt én eller flere parter forsømmer sine forpligtelser, hvilket formindsker de tilbageværende parters fordele. Med udgangspunkt i den Medarbejderne i Juridisk Afdeling 5 fælles interesse for alle parters oplevelse af kautionsordningen som en succes henstiller Danske Speditører og MAQS Law Firm således alle kautionstagere til at foretage en grundig sagsbehandling i samarbejde med Juridisk Afdeling. Dette samarbejde er en nødvendighed for fortsat fremtidig succes i arbejdet med sager under kautionsordningen vedr. T-forsendelser i EU og kautionsaftalen med Tryg Forsikring. For yderligere information om T-forsendelser samt Juridisk Afdelings behandling af T-sagerne henvises til artiklen Har Deres virksomhed problemer med uafsluttede T- forsendelser? i Speditionsret nr. 15 fra oktober Endvidere er en online-udgave af artiklen tilgængelig på Yderligere spørgsmål besvares meget gerne ved henvendelse til Marie Agerlin Petersen; com, eller Flemming Jensen; flemming. MAQS Law Firm. Vi ser frem til et fortsat positivt og frugtbart samarbejde. Philip Graff Advokat com Marie Overskov Dam Rasmus Køie com Patrick Dabrowski Fotografen er på vej Søren Holmblad Pernille Bredgaard Høeg Advokatsekretær pernille.bredgaard. Marie Agerlin Petersen Stud.jur. Flemming Jensen Stud.jur. fl

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 683 Offentligt NOTAT Dato J. nr. Til Folketingets Europaudvalg og Transportudvalget 10. september 2014 2014-2314 Den danske regerings besvarelse af Kommissionens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTS SPEDITIONSRET Transport- og logistikaftaler Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I forbindelse med den stadigt stigende konkurrence, både nationalt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/HTSI SPEDITIONSRET Gode tider, men Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. I disse år er der generelt en god udvikling i firmaer i transportbranchen, men

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010

LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT. COPENHAGEN 20 September 2010 LLOYD S CLASS OF BUSINESS EVENT COPENHAGEN 20 September 2010 LEGAL UPDATES Terrorforsikring God skik Forsikringsformidling Agentaftaler Terrorforsikring Ikrafttræden den 31. marts 2010 Obligatorisk terrorforsikringsordning

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. 7.12.2007 PE398.540v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.12.2007 PE398.540v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE398.305v01-00) Janelly Fourtou

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Speditionsret på banen igen Stine Monefeldt Holm smh@hts Meget er sket siden sidste udgivelse af Speditionsret. Danske Speditørers indtræden

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere