Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne om brugen af udenlandsk arbejdskraft. Her har SKAT for kort tid siden i et informationsbrev bebudet en skærpelse af reglerne om arbejdsudleje. På begge områder er det vigtigt for virksomhederne at holde tungen lige i munden. Ellers kan det få store konsekvenser, fremgår det af vores analyse. Samtidig vil vi gøre opmærksom på, at vi afholder gratis gå hjem-møder den 26. juni og den 27. august hvor vi bl.a. sætter fokus på disse to områder. Ny lov om vikarers retsstilling Folketinget har nu vedtaget den længe ventede lov om vikarers retstilling i Danmark, som træder i kraft 1. juli Vikarloven er baseret på et EU-direktiv og har som overordnet formål at sikre vikarer ligebehandling og betryggende vilkår i forbindelse med udsendelse til virksomheder. Herudover er formålet at fastsætte klare rammer for vikararbejde i Danmark blandt andet med henblik på at undgå social dumping. Den nye lov omfatter både danske og udenlandske vikarbureauer, som udsender vikarer til virksomheder i Danmark. Lovens princip om ligebehandling af vikarer Vikarers ansættelsesvilkår har ikke hidtil været særskilt reguleret ved lov i Danmark. Med vikarloven indføres et grundlæggende princip om ligebehandling, som betyder, at vikarer som udgangspunkt fremover er berettiget til arbejdsvilkår og rettigheder svarende til, hvad de ville have ret til, hvis de havde været ansat direkte af virksomheden. Loven lægger forpligtelser både på vikarbureauet (som vikaren har indgået en ansættelsesaftale med) og på den pågældende virksomhed (for hvem og under hvis tilsyn/ ledelse vikaren midlertidigt udfører arbejdsopgaver). Vikarbureauets forpligtelser Vikarbureauet har ifølge loven til opgave at sikre, at vikaren under udsendelse til en virksomhed mindst har vilkår svarende til, hvad der ville have været gældende i medfør af lovgivning, kollektive overenskomster eller andre generelle lovbestemmelser, hvis vikaren havde været ansat direkte af virksomheden med henblik på den samme arbejdsopgave, blandt andet for så vidt angår: Arbejdstidens længde Overarbejde Pauser Hvileperioder Natarbejde Ferie Helligdage Aflønning

2 Såfremt ansatte på virksomheden eksempelvis kutymemæssigt har en ekstra fridag i forbindelse med helligdage, vil vikaren også være berettiget til en sådan ekstra fridag. Det er dog en betingelse, at der er tale om en generel ordning i virksomheden, idet vikaren ikke kan støtte ret på enkelte medarbejderes individuelle aftaler. Loven medfører endvidere, at klausuler, der forbyder eller reelt forhindrer, at der efter en udsendelsens ophør indgås en arbejdsaftale eller et ansættelsesforhold mellem virksomheden og vikaren, ikke kan gøres gældende af vikarbureauet. Denne bestemmelse må fortolkes således, at den omfatter klausuler i både vikarens og virksomhedens kontrakt med vikarbureauet. Vikarbureauer kan dog efter loven kræve at modtage en rimelig betaling for tjenester, som er ydet virksomheden i forbindelse med udsendelse, ansættelse og uddannelse af vikarer. Loven indeholder desuden et forbud mod, at vikarbureauet kræver betaling af vikaren som modydelse for at sørge for en efterfølgende ansættelse i eller fortsat udsendelse til en virksomhed. Endelig har vikarer ret til at få oplysning om de ansættelsesvilkår, der er gældende under udsendelse til virksomheden, hvis de anmoder herom, og det er slået fast, at der ikke må anvendes gentagne udsendelser af en vikar uden saglig begrundelse herfor. Kollektive overenskomster Hvis vikarbureauet allerede er omfattet af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer som beskrevet i loven respekteres, gælder ovenstående bestemmelser om vikarbureauets forpligtelser ikke. Ifølge bemærkningerne til loven vil det bero på en konkret vurdering af, hvem der i det konkrete tilfælde kan betragtes som de mest repræsentative parter. Virksomhedens forpligtelser Virksomheden forpligtes i medfør af lovens 5 til at informere vikarer om ledige stillinger i virksomheden og til at tilbyde lige adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder på lige fod med de ansatte. Eksempelvis kan nævnes lige adgang til virksomhedens kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter. Endelig gælder der en forpligtelse til at informere lønmodtagerrepræsentanterne i virksomheden om brugen af vikarer. Funktionærstatus Af bemærkningerne til loven fremgår, at vikarer fortsat ikke vil opnå funktionærstatus, selvom det arbejde, de udfører i en virksomhed, er funktionærarbejde. Derimod skal vikaren have rettigheder som en funktionær på de områder, hvor ligebehandlingsprincippet gælder. Da ligebehandlingsprincippet bl.a. gælder aflønning, vil f.eks. funktionærlovens 5 stk. 1 om ret til løn under sygdom gælde for vikarer. Overtrædelse Vikarbureauer og de pågældende virksomheder kan blive pålagt bøder, hvis lovens bestemmelser ikke overholdes, og vikaren kan tilmed blive tildelt en godtgørelse. Husk, at bl.a. de nævnte lovændringer vil blive behandlet på vores brush up-møde, som er omtalt nedenfor. Nye regler om arbejdsudleje beskatning af udenlandsk arbejdskraft Folketinget vedtog sidste år stramninger af reglerne om brugen af udenlandsk arbejdskraft. Det betyder, at der gælder ændrede regler for arbejdsudleje og for, hvornår en aftale om brug af udenlandsk arbejdskraft af SKAT anses som indlejning af arbejdskraft også i tilfælde, hvor det af aftalt, at den udenlandske arbejdskraft er en selvstændig erhvervsdrivende. Den 21. maj i år valgte regeringen som led i indsatsen mod social dumping at skærpe reglerne om arbejdsudleje. Og derfor udsendte SKAT et informationsbrev til ca danske virksomheder, der blev informeret om, at hvis de benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, kan der være krav om, at de skal indeholde og afregne skat af arbejdsudleje. Hidtil gældende ret For danske arbejdsgivere, som anvender udenlandsk arbejdskraft, er det væsentligt at afgøre, om aftalen er omfattet af de skatteretlige regler om arbejdsudleje, eller om der er tale om en almindelig underentreprise eller en selvstændig konsulent, som ofte bare omtales som entreprise i bred forstand. Side 2

3 Hidtil har man betragtet en aftale om udenlandsk arbejdskraft således, at hvis arbejdet er beskrevet i aftalen og udføres selvstændigt af den udenlandske virksomhed til f.eks. en fast pris, vil aftalen som udgangspunkt blive anset som en entrepriseaftale med den konsekvens, at den, som bestilte arbejdet, ikke skulle indeholde skat, men blot skulle afregne moms. Således har mange danske virksomheder haft mulighed for at indgå aftaler om udenlandsk arbejdskraft ansat i udenlandske virksomheder til på midlertidige kontrakter at udføre arbejde inden for den danske virksomheds forretningsområde, uden at vederlaget til de udenlandske arbejdere blev skattepligtigt i Danmark. Ændrede regler Med lovændringen er der sket en væsentlig skærpelse af, hvem der er omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Ændringen betyder, at der som udgangspunkt er tale om arbejdsudleje, når en udenlandsk arbejdskraft modtager vedlerlag for arbejde, hvis arbejdets indhold udgør en integreret del af den danske virksomheds kerneydelser. Eksempel: Ifølge SKAT vil der f.eks. som udgangspunkt være tale om arbejdsudleje, hvis en dansk virksomhed lejer en udenlandsk IT-medarbejder til at supportere virksomhedens IT-systemer. Virksomhedens IT-systemer udgør et nødvendigt led i virksomhedens almindelige drift og er dermed en integreret del af virksomhedens aktiviteter. Lovændringen påvirker i øvrigt en lang række brancher, herunder transportbranchen. Konsekvens Konsekvensen af at visse former for arbejde anses som arbejdsudleje er, at arbejdet skal beskattes med arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) og herefter med arbejdsudlejebeskatningen på 30 pct. Den danske virksomhed, som bestiller arbejdsudlejning, vil også kunne hæfte for, at den udenlandske medarbejder ikke betaler den danske arbejdsudlejeskat. Derfor vil den danske virksomhed også være forpligtet til at indeholde de ca. 38 pct. af summen og til at indbetale dette beløb til SKAT. Såfremt den udenlandske arbejdsgiver ikke fremlægger dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst, beregnes arbejdsudlejeskatten af fakturasummen. Det bør i den forbindelse overvejes, hvorvidt den danske virksomhed har indgået en aftale om brug af udenlandsk arbejdskraft og dermed er omfattet af reglerne om beskatning. De ændrede regler gælder for aftaler om arbejdsudleje indgået efter 19. september For aftaler indgået senest den 19. september 2012 gælder de hidtidige regler, indtil aftalen udløber, dog ikke længere end frem til den 1. oktober Herefter gælder de nye regler om arbejdsudleje. Husk, at de netop gennemgåede regler vil være blandt de emner, der bliver behandlet på vores brush up-møder, som er omtalt nedenfor. I MAQS Law Firm bistår vi naturligvis gerne med en nærmere rådgivning om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af reglerne om arbejdsudleje m.v. Den udenlandske virksomhed kan således ikke med skattemæssig virkning aftale sig til, at det arbejde, der udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, og som udføres i selve virksomheden, skattemæssigt skal anses som entreprise. Der er dog fortsat ikke tale om arbejdsudleje, i det omfang den danske virksomhed på permanent basis har outsourcet arbejdsopgaven til en selvstændig virksomhed, således at arbejdsopgaven ikke længere er integreret i den danske virksomhed. Det afgørende er således, om ydelserne er tilstrækkeligt udskilt af den danske virksomhed. Side 3

4 Invitation Har du brug for en brush up på de nyeste regler og praksis inden for ansættelsesretten? MAQS holder gratis gå hjem-møde onsdag den 26. juni 2013 fra til og tirsdag den 27. august 2013 fra til På gå hjem-mødet vil vi gennemgå de centrale emner inden for ansættelsesretten med fokus på nye regler og praksis, herunder vedrørende incitamentsordninger, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingen, ferieregler, 120-sygedages reglen og persondata. Mødet afholdes hos MAQS, Pilestræde 58, 1112 København K, og der serveres en let anretning. Tilmelding kan ske på Hvis du ønsker, at særlige emner tages op på mødet, er du velkommen til at angive dette i ovennævnte . KONTAKTPERSONER vedrørende VIKARERS RETSSTILLING: Miriam Michaelsen T: M: E: Rasmus Lund /partner T: M: E: KONTAKTPERSONER VEDRØRENDE ARBEJDSUDLEJE: Niels Gade-Jacobsen M: E: Rasmus Lund /partner T: M: E: Side 4

5 AFDELINGEN I ØVRIGT: Sofie Andersen T: M: E: Lars Lokdam /partner M: E: Kim Egegaard /partner T: M: E: Birgitte Louise Sølgaard T: M: E: Karina Fabrin Stud.jur. E: Henrik Teide E: Susanne Juhl T: M: E: MAQS Law Firm er et full-service advokatfirma med specialer inden for alle erhvervsretlige områder. Vi er en internationalt orienteret virksomhed med både danske og udenlandske klienter, og blandt dem tælles nogle af verdens største brands. MAQS Law Firm er repræsenteret i fem lande og har ca. 400 medarbejdere fordelt på ni kontorer i den nordiske region. På vore kontorer i København og i Århus beskæftiger vi ca. 170 medarbejdere, heraf ca. 80 jurister. En række fusioner har cementeret MAQS Law Firm s position som det største nordiske advokatfirma. Side 5 MAQS Law Firm partnerselskab Pilestræde 58 DK-1112 Copenhagen K Denmark CVR-nr: F: E:

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat

Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag. Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat Ansættelse & afsked i privat tandlægepraksis Gode råd og vejledning 4. reviderede oplag Karsten P. Larsen, advokat, H, MDJ. Peter Bjerre Bøystrup, advokat Jesper Lindhardt, advokat 2 Ansættelse & afsked

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages):

0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): 0. Forside (redigeret til brug på hjemmeside, hvor Om denne vejledning ikke medtages): Når du forlader et job, er du ikke frit stillet i forhold til de fortrolige oplysninger om virksomheden, som du har

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen)

DOM. A Registeret Revisionsaktieselskab. (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod. HK Danmark smf B. (Advokat Michael Møllegård Jessen) DOM Afsagt den 17. december 2013 F-8-12 A Registeret Revisionsaktieselskab (Advokat Klaus Henrik Lindblad) mod HK Danmark smf B (Advokat Michael Møllegård Jessen) Indledning Sagen angår spørgsmålene om,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere