Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed."

Transkript

1 Kendelse af 27. november Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1. (Mads Bryde Andersen, Finn Møller Kristensen, Gert Kristensen, Connie Leth og Niels Larsen) Advokat A har i skrivelse af 27. juni 1996 på vegne K klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 31. maj 1996 (j.nr ) bestemte, at dele af selskabets garantiordning er forsikringsvirksomhed og derfor må ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab. Sagens omstændigheder: Med henvisning til tidligere korrespondance sendte advokat A den 30. april 1996 på vegne K et eksemplar af selskabets kontraktsformular (vedhæftet kendelsen som bilag 1), som benyttes ved tegning af "K Ekstra Garanti", til Finanstilsynet og anmodede tilsynet om at tage stilling til, om der forelå forsikringsvirksomhed. I den påklagede afgørelse udtalte tilsynet, at dele af kontrakten måtte anses for at have karakter af forsikringsvirksomhed. Afgørelsen lyder således: "... Det fremgår af kontraktformularen, at hvad angår reparationsudgifter er der tale om et tillæg til den almindelige 12 måneders reklamationsperiode, således der alene ydes ekstra dækning for alle vognens vitale fabriksmonterede komponenter såfremt fejlen skyldes fabrikations- eller materialefejl. Finanstilsynet er enige i, at der alene er tale om en garanti, der ikke kræver afdækning i et forsikringsselskab. Hvad derimod angår den del af aftalen vedrørende dækning af udgifter til billeje samt bugsering er det tilsynets opfattelse, at der her er tale om en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, der kan beregnes statistisk. Denne del af ordningen må derfor anses at have karakter af forsikringsvirksomhed. For den del af virksomheden der vedrører dækning af udgifter til billeje samt bugsering må denne virksomhed ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab, jf. også nævnte skrivelse herfra af 22. april " Af klageskrivelsen af 27. juni 1996 fremgår det: "Som advokat for K skal jeg herved påklage Finanstilsynets afgørelse af 31. maj for så vidt angår den del, hvori det bestemmes:

2 "For den del af virksomheden der vedrører dækning af udgifter til billeje og bugsering må denne virksomhed ophøre eller afdækkes i et forsikringsselskab, jf. også nævnte skrivelse herfra af 22. april 1996." På K's vegne skal jeg nedlægge påstand om, at en garantimæssig forpligtelse om refundering af udgifter til billeje og bugsering ikke har karakter af forsikringsvirksomhed, når der alene er tale om en accessorisk ydelse i forbindelse med opfyldelse af garantikrav under en service- og garantiordning mod fabrikations- eller materialefejl indgået i tilknytning til køb af biler. Til støtte for min påstand gøres det gældende, at forpligtelsen til dækning af udgifter i forbindelse med bugsering og billeje udgør en yderst begrænset del af K's samlede økonomiske forpligtelse under service- og garantiordningen betegnet "K Ekstra Garanti". Det fremgår således af garantibetingelserne, at der kun ydes erstatning for billeje, hvis udbedring af en fejl ikke kan udføres inden for 24 timer og hvis vognen ikke kan anvendes og maksimalt i tre dage. Endvidere at der kun erstattes udgift til bugsering til nærmeste K forhandler. Det bemærkes, at forpligtelsen til at erstatte udgift til bugsering ofte bortfalder som dækket af kundens serviceabonnement eller forsikring. Tilbuddet om at erstatte udgift til billeje og bugsering udgør således ikke noget væsentligt element eller nogen væsentlig økonomisk forpligtelse i garantiordningen, idet der alene er tale om accessoriske ydelser som tilbydes under hensyn til det serviceniveau, som moderne automobilkøbere forventer, og som derfor er medtaget af markedsføringsmæssige årsager. For så vidt angår kravet om, at bugsering skal afdækkes i et forsikringsselskab bemærkes, at det ved Erhvervsankenævnets afgørelse bør tages i betragtning, at den væsentligste udbyder i det danske marked af dette produkt, Falcks Redningskorps A/S, ikke har koncession som forsikringsselskab. Jeg skal derfor opfordre Erhvervsankenævnet til at ændre Finanstilsynet's afgørelse i overensstemmelse med min påstand." I en redegørelse for sagen af 27. august 1996 har Finanstilsynet fastholdt afgørelsen og blandt andet udtalt: "Udtalelse: Ved i kontraktformularen at indgå en aftale om forsikringsmæssig dækning om, at K dækker udgifter til billeje samt bugsering, er det tilsynets opfattelse, at K udøver forsikringsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsvirksomhed 9. En sådan forsikringsvirksomhed kan ifølge lov om forsikringsvirksomhed 5 kun udøves af et selskab, der har modtaget koncession hertil af Finanstilsynet. I modsat fald må virksomheden afdækkes i et koncessioneret forsikringsselskab eller ophøre....

3 Retlige omstændigheder: Lov om forsikringsvirksomhed indeholder ingen definition af forsikringsvirksomhed. I "Dansk Forsikringsret" af Preben Lyngsø 7. udgave, side 22, defineres en forsikringsaftale som en aftale om overtagelse af en risiko for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, der kan beregnes statistisk. Forsikringsvirksomhed kan alene udøves af - aktieselskaber, gensidige selskaber og tværgående pensionskasser, der har fået Finanstilsynets tilladelse (koncession), - udenlandske forsikringsselskaber, der har fået tilladelse (koncession) af Finanstilsynet, - Krigsforsikring for Danske Skibe, jf. lov om forsikringsvirksomhed 5. Overtrædelse heraf straffes med bøde, jf. lov om forsikringsvirksomhed 260. I selskabets klage af 27. juni 1996 til Erhvervsankenævnet nedlægges der påstand om, at en garantimæssig forpligtelse om refundering af udgifter til billeje og bugsering ikke har karakter af forsikringsvirksomhed, når der alene er tale om en accessorisk ydelse i forbindelse med opfyldelse af garantikrav under en service- og garantiordning mod fabrikations- og materialefejl indgået i tilknytning til køb af biler. Børge Dahl og Peter Møgelvang-Hansen har i bogen "Garantier, forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i nordiske lande" side 113 bl.a. nærmere behandlet spørgsmålet om, hvornår et garantitilsagn vil være at anse for at være forsikringsvirksomhed i forsikringslovgivningens forstand. Det anføres, at selvom de fleste standardiserede varer og tjenestegarantier i praksis har forsikringslignende træk, og der efter omstændighederne kan være behov for at sikre, at garantigiver er i stand til at opfylde sine forpligtelser, er holdningen den, at der normalt ikke er tale om forsikringsvirksomhed i forsikringslovgivningens forstand. Hvis derimod garantiordningen udløses ved udefrakommende pludselig skade antages det, at dette i almindelighed udgør forsikringsvirksomhed, når ordningen ikke har underordnet økonomisk betydning. Endvidere anføres det, at har garantigiver alene påtaget sig at erstatte forbrugerens udgifter til udbedring af slitageskader m.v., uden selv at drive reparationsvirksomhed, og dermed have mulighed for selv at påvirke den risiko som overtages, er der en tendens til at antage forholdet som forsikringsvirksomhed.

4 Den del af K's kontraktsformular der vedrører billeje samt bugsering er at anse som forsikringsvirksomhed omfattet af 5 og 9 i lov om forsikringsvirksomhed. Tilsynet har herved især lagt vægt på, at K ved sin garantistillelse har påtaget sig en økonomisk risiko som garantistiller ingen mulighed har for at påvirke, samt at der er tale om en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, der kan beregnes statistisk. Tilsynet finder ikke, at det forhold, at forsikringen til dækning af udgifter i forbindelse med billeje og bugsering udgør en begrænset del af K's samlede økonomiske forpligtelser, ændrer ved, at denne del af K's udøvede virksomhed er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Ved den beskrevne billeje og bugseringsgarantiordning har K uomtvisteligt overtaget risikoen for en uvis begivenheds indtræden, nemlig skade på kundernes biler så billeje eller bugsering blive aktuel." I anledning af tilsynets redegørelse er klagerens advokat i skrivelse af 24. september 1996 fremkommet med følgende supplerende indlæg: "Finanstilsynet citerer Børge Dahl og Peter Møgelvang-Hansen's bog "Garantier, forbrugerbeskyttelse og forbrugerproblemer i nordiske lande" og tilslutter sig disse forfatteres fortolkning af, at standardiserede varer og tjenestegarantier - til trods for forsikringslignende træk - ikke anses for forsikringsvirksomhed i forsikringslovgivningens forstand. Det anføres i modsætning hertil, at ordninger, der udløses ved udefrakommende pludselig skade, antages at udgøre forsikringsvirksomhed, når ordningen ikke har underordnet økonomisk betydning (mine understregninger). Under henvisning hertil gøres det gældende, at K's forpligtelse i henhold til garantien til dækning af udgifter i forbindelse med bugsering og billeje ikke udløses ved en udefrakommende pludselig skade, men som følge af et mekanisk svigt der er omfattet af den garanti, som K i henhold til ordningen yder for sit produkt. Disse ydelser har således karakter af erstatning i kontraktsforhold og er ikke forårsaget af forhold, som K ikke har haft mulighed for selv at påvirke. Subsidiært gøres det gældende, at forpligtelserne til at erstatte bugsering og billeje har underordnet økonomisk betydning sammenlignet med K's samlede økonomiske forpligtelse under garantien, hvorfor ordningen også og alene af denne grund falder uden for sådanne ydelser, som omfattes af lov om forsikringsvirksomhed. Det bør som nævnt herved tages i betragtning, at den væsentligste udbyder af bugsering på det danske marked er Falcks Redningskorps A/S, som i henhold til undtagelse i 1. skadesforsikringsdirektiv ikke er forpligtet til at have og ikke har koncession som forsikringsselskab.

5 Finanstilsynet har i sine bemærkninger ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt K i tilfælde af, at Erhvervsankenævnet opretholder Finanstilsynet's påbud, kan afdække sin risiko vedrørende bugsering hos det ikke-koncessionerede Falcks Redningskorps A/S. Det kan tilføjes, at det eneste danske forsikringsselskab, som tilbyder dækning for bugsering som forsikringsprodukt, er B Forsikring, der alene sælger produktet "...hjælp" til kunder som samtidig tegner en automobilforsikring hos selskabet." 4 medlemmer af ankenævnet, Finn Møller Kristensen, Gert Kristensen, Connie Leth og Niels Larsen udtaler: "K Ekstra Garanti" må forstås således, at K refunderer udgifter til bugsering og leje af bil, som en kunde har haft som følge af fabrikations- eller materialefejl ved visse af en vogns komponenter. K overtager således ikke ved garantien risikoen for en uvis begivenheds indtræden (som f.eks. trafikulykke m.v.), men alene et økonomisk ansvar for følger af, at de leverede produkter er behæftet med fejl, hvis omfang kan påvirkes ved produktions/modtagekontrol. Tilsagnet i "K Ekstra Garanti" kan derfor ikke anses for at være omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Med denne begrundelse stemmer disse medlemmer for at ophæve Finanstilsynets afgørelse af 31. maj Et medlem af ankenævnet, Mads Bryde Andersen, finder, at K kun har begrænset praktisk mulighed for at påvirke risikoen for fejl gennem produktions/modtagekontrol, og at selskabet derfor ved "K Ekstra Garanti" påtager sig en risiko for en uvis begivenheds indtræden, der i princippet må betragtes som forsikringsvirksomhed. Dette medlem finder imidlertid, at ordningen vedrørende bugseringsudgifter og leje af bil må betragtes som en accessorisk ydelse i forbindelse med opfyldelse af garantikrav under en service- og garantiordning, der i denne sammenhæng derfor ikke kan betragtes som forsikringsvirksomhed. Med denne begrundelse stemmer medlemmet ligesom flertallet for at ophæve Finanstilsynets afgørelse af 31. maj Herefter ophæves Finanstilsynets afgørelse af 31. maj 1996.

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006.

På den baggrund skal Finanstilsynet påtale, at foreningens afdeling B var i overtræk fra den 30. december 2005 2. januar 2006. Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005657). En investeringsforenings afdelings negative saldo på en konto i få dage udgjorde en overtrædelse af låneforbudet i 43 i investeringsloven. Lov om investeringsforeninger

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske )

Læs mere

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne

Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne 1 af 8 21-06-2012 12:00 Europæiske Rejseforsikring A/S anmeldte aftaler med rejsebureauerne Journal nr.2:8032-686/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Europæiske Rejseforsikring A/S

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere