WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD"

Transkript

1 WORKSHOP ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE

2 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD ET RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD FOR ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN. Begge psykologer er ansat i Hillerød kommune i henholdsvis Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vi har igennem årene arbejdet som kliniske psykologer med familier med børn mellem 0-18 år som særligt specialeområde. Begge psykologer har endvidere et særligt kendskab til adoptivforældre og adoptivbørns vilkår.

3 ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS MÅLGRUPPE OG MÅLSÆTNING Adoptionsrådgivningen er et forebyggende tilbud i Hillerød kommune om rådgivning, vejledning og behandling til adoptivforældre og deres børn samt konsultativ bistand og supervision til relevante samarbejdspartnere i Hillerød kommune. Vi ønsker at være med til at løse problemerne sammen med familien så tidligt som muligt. Indenfor de sidste 5 år har vi fået i alt 64 adoptivbørn til Hillerød kommune. Cirka børn årligt. Adoptionsrådgivningen vil kunne virke som erfaringsopsamling på hvilke typer af problemer adoptivfamilier kan have. Dette kan komme andre adoptivfamilier og andre kommuner/amter til gavn. Vi er først og fremmest et forebyggende tilbud, hvor vi via vores specielle viden indenfor adoptionsområdet og daglige psykologarbejde i Hillerød kommune og Frederiksborg Amt i øvrigt har mulighed for at arbejde i tæt samarbejde med de tværfaglige personalegrupper som kan være meningsfulde at inddrage i rådgivningen, vejledningen og behandlingen. Det kan eksempelvis være pladsanvisningen i Dagtilbud børn, Fødsel-spædbarnssamarbejdet, personale i daginstitutioner og SFO, sundhedsplejersker, lærere med flere.

4 ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS METODE Vi møder i vores rådgivnings- og behandlingstilbud problemstillinger i form af enkle konkrete spørgsmål til mere komplekse og alvorlige problemstillinger. Vi tager udgangspunkt i familiens egen forståelse af problemerne. I arbejdet med børn mener vi, at man altid skal vurdere om barnets problemer kan løses ved at rådgive og vejlede forældre, pædagoger og lærere. Man må se om problemet kan afhjælpes i barnets naturlige omgivelser med forældrene, kammerater, klasse eller gruppe. Hvis dette ikke lader sig gøre alene, kan familie- og individuel terapi benyttes.

5 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN TILBYDER Alle kommende adoptivforældre til børn i Hillerød kommune tilbydes et hjemmebesøg før hjemtagelsen af barnet samt opfølgende besøg efter hjemtagelsen af barnet Rådgivende og vejledende telefonkonsultation Samtaler med hele familien Samtaler med forældre uden barnet/børnene Samtaler med barnet/ den unge Konsulentbistand til tværfaglige samarbejdspartnere (sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, sagsbehandlere med flere) Hvis rådgivende og vejledende samtaler ikke er en tilstrækkelig metode vil vi kunne tilbydes forskellige former for behandling.

6 ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS BEHANDLINGSTILBUD Familieterapi Individuel terapi for børn og voksne Parterapi Legeterapi Samtaler i grupper for børn, unge og voksne

7 TEORETISKE REFERENCERAMMER Vores arbejdsmåde i adoptionsrådgivningen er præget af en teoretisk eklekticisme som er præget af et helhedsperspektiv, hvor vi tager, det vi kan bruge, og hvor teoriernes evne til at løse konkrete problemer er afgørende for valget af referenceramme. Vi er inspireret af: de psykodynamiske objektrelations-teorier tilknytningsteorierne udviklingspsykologiske teorier de kognitive teorier herunder neuropsykologi familie- og systemteorierne

8 ADOPTIVFAMILIENS SÆRLIGE HISTORIE Der findes ikke én slags adoptivfamilie eller én type adoptivbarn Nogle børn bliver adopteret ganske kort tid efter fødslen Nogle børn bor på et eller flere børnehjem i en kortere eller længere periode Nogle børn bor hos deres biologiske familie i en kortere eller længere periode Nogle børn bor hos en plejemor Forældrenes historie kan være: Nogle forældre beslutter sig hurtigt for at adoptere Nogle forældre vælger fertilitetsbehandling først Nogle forældre har svært ved at blive godkendt Nogle forældre er udsat traumatiske hændelser i ventetiden Nogle forældre får en forstærket krisereaktion i forbindelse med modtagelsen af barnet Tilknytning og tilpasning

9 BELASTNINGER FOR BARNETS UDVIKLING ARV Fysiske anlægsfejl (døv, blind misdannelser) Psykiske anlægsfejl (Infantil autisme) HJERNEMÆSSIGE ANLÆGSFEJL Epilepsi UMODENHED Sene startere mht. motorik, sprog Tilbagetrukne og langsomme til tilpasning eller for tilpasset FUNKTIONSFORSTYRRELSER FRA FOSTERSTADIE Sygdom og udsultning under graviditet Kompliceret fødsel For tidlig fødsel KROMOSOMAFVIGELSER Downs syndrom MENTAL RETARDERING MILJØGIFTE Alkohol Narko Allergi VANRØGT Fysisk i form af udsultning, vold, seksuelle overgreb Psykisk i form af at barnet har været overladt til sig selv, vold, seksuelle overgreb

10 FØLGEVIRKNINGER OG MANGELFULD TILKNYTNING OG STIMULERING I SPÆDBARNALDEREN Barnet er hyperirritabelt overfor stimulus af hverdagsagtig karakter og reagerer med uro, gråd, fysiologisk stress (hikken, gylben, sitren, overfladisk respiration) Barnet har svært ved at etablere en forudsigelig spise- og soverytme. Barnet har svært ved at falde til ro, er svær at trøste og er ude af stand til at trøste sig selv, virker følelsesoversvømmet, selvdestruktiv, slår hovedet ind i sengen, kradser sig, urenlig Barnet kan have brug for ekstra stærk stimulation før at dets opmærksomhed vækkes, for straks efter at reagere med uro, skrigen og stressreaktioner Barnet har svært ved at indgå i et gensidigt socialt samspil. Barnet virker ængsteligt og vagtsomt overfor nye omgivelser og nye uforudsigelige situationer. Det henvender sig ikke for at blive trøstet. Overfladisk kontaktform. Barnet kan henvende til tilfældige voksne på en alt for indladende måde. Kontakten er på barnets præmisser. De motoriske færdigheder er umodne eller overudviklet. Barnet er for selvhjulpent. Barnet pludrer ikke Børn som har oplevet mangelfuld stimulering giver meget let deres omsorgpersoner fiaskofølelser, hvilket kan give negative tilbagemeldinger til barnet. Et dårligt reaktionsmønster bliver dermed let forstærket.

11 FORÆLDREFUNKTIONER Kunne opfatte barnet relativt realistisk Kunne stille realistiske forventninger og krav til barnet Kunne indleve sig i barnet Kunne prioritere dækning af barnets behov frem for egne behov Kunne se sammenhæng mellem handling og konsekvens Kunne tolerere konflikter og frustration Kunne impulskontrol

12 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN SUCCESKRITERIER At tilbyde den tilstrækkelige psykologiske pædagogisk indsats for den enkelte familie som kan bidrage til udvikling og et godt livsindhold for barnet og familien At være forældrenes sparringspartner, inspirator, sjælesørger, vejleder og rådgiver samt for forældre som modtager børn med alvorlige handicap At vægte det tværfaglige samarbejde At forståelsen for de særlige omstændigheder der omgiver adoptivfamilier implementeres hos vores tværfaglige samarbejdspartnere

13 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD RÅDGIVNING OG BEHANDLINGSTILBUD TIL ADOPTIVFORÆLDRE OG DERES BØRN I HILLERØD KOMMUNE ved psykologerne Dorianne Barslev & Susanne Høeg

14 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN I HILLERØD Landets første kommunale adoptionsrådgivning Ved psykologerne Dorianne Barslev & Susanne Høeg I marts 2002 fremlagde vi projektforslaget, et rådgivning og behandlingstilbud til adoptivforældre og deres børn for ledelsen i Hillerød kommune. Kommunalbestyrelsen i Hillerød gav os mulighed for at starte Adoptionsrådgivningen. Landets første Adoptionsrådgivning gik herefter for alvor i gang i november 2002 (Barslev & Høeg, 2002). Adoptionsrådgivningen er et brobygningsprojekt, idet vi begge er ansat i Hillerød kommune i henholdsvis Familiecentret og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vi har igennem årene arbejdet som kliniske psykologer med familier med børn mellem 0-18 år som særligt specialeområde. Vi har endvidere et særligt kendskab til adoptivforældre og adoptivbørns vilkår. Erfaring indenfor adoptionsområdet har vi dels fået på grund af, at vi selv er adoptivforældre. Vi er medlemmer af et netværk af behandlere indenfor adoption og medlemmer af en adoptionsforskergruppe begge grupper på Københavns Universitet. Fagligt og personligt har vi endvidere været særligt interesserede i dette område, og vi har igennem årene fået henvist adoptivfamilier som havde behov for psykologisk rådgivning, vejledning og behandling både i kommunalt og privat regi. ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS OPSTART I forbindelsen med Adoptionsrådgivningens opstart, fik vi trykt en folder, som vi uddelte til relevante samarbejdspartnere i daginstitutioner, skoler, SFO, sundhedsplejerskerne, sagsbehandlerne, praktiserende læger i Hillerød samt Børnerådgivningen i Frederiksborg Amt og Hillerød sygehus. Vi har lavet oplæg i forbindelse med, at vi informerede om til den adoptionsformidlende organisation DanAdopt, Børnerådgivningen og Adoptionsgruppen i Frederiksborg Amt og Børnepsykiatrisk afdeling, Hillerød sygehus. Adoptionsrådgivningen har fået tilført ekstra ressourcer 2 timer pr. måned. Timerne benyttes primært til hjemmebesøg, før barnet kommer, og lige efter barnet er hjemkommet. Fordelen ved et så tidligt møde med adoptivforældrene er, at forældrene først og fremmest får kendskab til såvel PPR og Familiecentret og dermed os i en situation, hvor forældrene ofte står uden et naturligt netværk som andre nybagte forældre. Vi får endvidere kendskab til eller kan være med til at opspore, hvis børnene har andre vanskeligheder, end de forskellige reaktioner, adfærds- og tilknytningsproblemer som er en del af den normale adoptionsproblematik. Den øvrige betjening af adoptivfamilierne og deres børn foregår som hidtil, hvor familierne naturligt er blevet tilbudt rådgivning, vejledning og behandling i Familiecentret- og PPR`s regi. Men i stedet for at adoptivfamilierne er blevet tilbudt forskellige psykologer/terapeuter uden speciel erfaring indenfor dette område, bliver familierne nu visiteret direkte til os i Adoptionsrådgivningen. Indenfor de sidste 5 år har vi fået i alt 64 udenlandske adoptivbørn til. Det er ca børn årligt, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Der er det sidste år imidlertid kun kommet tre nye adoptivbørn til Hillerød. På landsplan kommer der ca 600 børn årligt fra udlandet. 1

15 ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS MÅLGRUPPE OG MÅLSÆTNING Adoptionsrådgivningen er et forebyggende tilbud i om rådgivning og behandling til adoptivforældre og deres børn samt konsultativ bistand og supervision til relevante samarbejdspartnere (Dagtilbud Børn, Fødsels- Spædbarnssamarbejdet, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker med flere) i. Vi ønsker at løse problemerne sammen med familien så tidligt som muligt. Adoptionsrådgivningen vil kunne virke som erfaringsopsamling på hvilke typer af problemer adoptivfamilier kan have. Dette kan komme andre adoptivfamilier og andre kommuner/amter til gavn. ADOPTIONSRÅDGIVNINGENS METODE I mødet med den enkelte familie tager vi altid udgangspunkt i forældrenes egen forståelse af de vanskeligheder som de oplever og som får dem til at henvende sig i Adoptionsrådgivningen netop nu. Der vigtigt, at vi med vores brede psykologfaglige tilgang og særlige erfaring til forskellige problemstillinger indenfor adoptionsområdet, sammen med familien får undersøgt og vurderet deres forståelse af problemet i forhold til videre tiltag. Vi er især interesserede i at støtte og styrke forældrenes kompetence i forhold til deres barn og styrke den gensidige tilknytning forældre/barn imellem. Dette medfører, at vi metodemæssigt oftest arbejder med forældrene, og de pædagoger eller lærere som er omkring barnet. Adoptionsrådgivningen tilbyder: Alle kommende adoptivforældre i Hillerød kommune tilbydes et hjemmebesøg før hjemtagelsen af barnet samt opfølgende besøg efter hjemtagelsen af barnet Rådgivende og vejledende telefonkonsultation Samtaler med hele familien Samtaler med forældre uden barnet/børnene Samtaler med barnet/ den unge Konsulentbistand til tværfaglige samarbejdspartnere (sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, sagsbehandlere med flere) Hvis rådgivende og vejledende samtaler ikke er en tilstrækkelig metode, tilbyder vi forskellige former for behandling. Adoptionsrådgivningens behandlingstilbud indeholder følgende metoder: Familieterapi Individuel terapi for børn og voksne Parterapi Samtaler i grupper for børn, unge og voksne Legeterapi Når sagen afsluttes evaluerer vi forløbet med familien, hvad var godt, hvad kunne have været anderledes og hvor er familien nu. 2

16 ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN 1 ÅR EFTER Erfaringer fra det første år med tilbuddet Adoptionsrådgivning i : Vi har haft kontakt med 16 adoptivfamilier med i alt 20 børn fra i alt 12 forskellige lande 4 forældrepar havde søskende, hvor børnene havde hver deres problematik 9 af sagerne var tidligere henvist til PPR/Familiecentret inden viderehenvisningen til Adoptionsrådgivningen. I disse sager havde børnene tidligere haft behov for særlige tiltag samt støtte og supervision til pædagoger og lærere Børnenes vanskeligheder bestod i særlige indlærings- og funktionsvanskeligheder, tilpasningsproblemer med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, forskellige handicaps, hørevanskeligheder, mental retardering, gennemgribende udviklingsforstyrrelser og kroniske lidelser Der har været 11 nye henvendelser 3 med nyadopteret barn med ønske om tidligt forebyggende hjemmebesøg. De øvrige 8 henvendelser var fra forældre, hvor barnets tilpasning eller samspillet med andre børn voldte vanskeligheder. Vi har det forløbne år tilbudt hjemmebesøg, forældersamtaler, individuel terapi, supervision af lærere og pædagoger, psykologisk undersøgelse og haft samarbejde med talepædagoger, fysioterapeut og familierådgivere. Vi har mødt mange adoptivforældre og samarbejdspartnere som har givet udtryk for, at de er glade for, at vi har etableret Adoptionsrådgivningen. Vi har som sådan ikke gjort nogen reklame for Adoptionsrådgivningen blandt andet for at undgå at imødekomme den forestilling at alle adoptivbørn har problemer. Vi ved ikke, hvor mange adoptivbørn vi har i Hillerød kommune, da børnene naturligvis ikke registreres på denne status. Fra vores daglige gang i daginstitutionerne og på skolerne i Hillerød, er det vores indtryk, at rigtig mange adoptivbørn er i god udvikling hvilket også er i overensstemmelse med den generelle forskning som viser, at de fleste adoptivbørn får et positivt liv ved adoptionen. Det tyder i høj grad på, at adoptivforældrene også i Hillerød i vid udstrækning har den særlige parathed og modtagelighed, som der skal til for at støtte, hele og reparere børnenes tidligere oplevelser af tab, forladthed og manglende optimale udviklingsmuligheder. Når vi taler for, at kommune er et godt tilbud til adoptivfamilierne og de fagpersoner, der er omkring børnene, er det primært for at kunne tilbyde en bred kvalificeret psykologisk rådgivning og behandling samt supervision for dermed at give mulighed for At sætte tidligt forebyggende ind At skabe bedre muligheder for udvikling af et vellykket og integreret forhold mellem barn og forældre Tilbyde rådgivning, vejledning og behandling med særlig ekspertise At integrere adoptivfamiliens behov for hjælp og støtte i de øvrige lokale tilbud i Hillerød Konmmune. I november måned var vi inviterede deltagere i den første Behandlerkonference om Adoption i Danmark, hvor vi afholdt workshop om Kommune. Vores projekt har vakt stor interesse blandt behandlere og forskere indenfor dette felt og vores håb er, at vi kan være med til at så ideer til andre lignede projekter i andre kommuner og amter. 3

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen

Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Professionelle og forældre skal samarbejde om at inkludere børnene i klassen Af Kirsten Hanne Hansen, skolekonsulent, og Jette Lentz, skolepsykolog I forbindelse med Rejseholdets anbefalinger til fremtidens

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

Guide. Anbringelse uden samtykke. Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Guide Anbringelse uden samtykke Eksempler fra Ankestyrelsens praksis Titel Udgiver ISBN nr Layout og foto Tryk Bestilling Hjemmeside

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde.

Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. Jensen Center for Social Inklusion - UCL Dokumentation af arbejdet med metoden Signs of Safety et indblik i 2 daginstitutioners metodiske arbejde. A 1.0 Baggrund: På baggrund af den nye anbringelsesform

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø

Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø Etablering og metode i særforanstaltning Himmelev modellen et tilpas forenklet miljø I denne pjece findes en kort beskrivelse af Himmelevmodellen, som den praktiseres i vores særforanstaltningsprojekter.

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere