ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN"

Transkript

1 ALM. BRAND A/S DAGSORDEN OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG DAGSORDEN På den ordinære generalforsamling onsdag den 28. april 2010 kl på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S, behandles følgende, jf. vedtægternes 6: a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. c. Bemyndigelse til erhverve egne aktier. d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. e. Valg af revision. f. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter. g. Eventuelt.

2 DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling a. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Forslag om, årsrapporten godkendes. Forslag om, der meddeles decharge for bestyrelse og direktion. b. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag om, årets underskud på mio.kr. overføres til næste år. c. Bemyndigelse til erhverve egne aktier. Forslag om, bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal være berettiget til lade selskabet erhverve egne aktier mod vederlag til eje eller pant, således den pålydende værdi af selskabets og dterselskabers samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger eller som følge af erhvervelsen vil overstige 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget må dog ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede officielle kurs med mere end 10 %. d. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter for disse. Selskabets bestyrelse har siden den ordinære generalforsamling i 2009 bestået af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer og 3 medarbejdervalgte medlemmer. Der er endvidere valgt suppleanter for 5 af de generalforsamlingsvalgte medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i henhold til vedtægternes 9.2 for en periode på ét år, idet frrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter er således på valg. I henhold til bestyrelsens forretningsorden skal et bestyrelsesmedlem udtræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter det tidspunkt, hvor bestyrelsesmedlemmet fylder 70 år. Advok Henrik Stenbjerre genopstiller som følge heraf ikke. Endvidere genopstiller stsaut. ejendomsmægler Niels Kofoed og gårdejer Jørgen Skovdal Larsen ikke. Niels Kofoed opstiller dog som suppleant. Øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har erklæret sig villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår derfor følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Direktør Boris Nørgaard Kjeldsen Godsejer Per V. H. Frandsen Stsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsen Bestyrelsen foreslår endvidere direktør Tage Benjaminsen, Holte, advok Henrik Christensen, Aalborg og direktør Jan Skytte Pedersen, Silkeborg indvalgt i bestyrelsen, således bestyrelsen også efter generalforsamlingen vil bestå af 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvortil nu kommer 4 medarbejdervalgte medlemmer. Bestyrelsen foreslår endvidere godsejer Charlotte Riegels Hjorth genvalgt som suppleant for Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen.

3 Bestyrelsen foreslår nyvalg af følgende suppleanter: Advok Wentzel Bohn-Willeberg (for Boris Nørgaard Kjeldsen) Gårdejer Asger Bank Møller Christensen (for Jan Skytte Pedersen) Stsaut. ejendomsmægler Niels Kofoed (for Henrik Christensen) Adm. direktør Kristian Kristensen (for Per V.H. Frandsen) I henhold til selskabslovens 120, stk. 3 oplyses, Gårdejer Jørgen Hesselbjerg Mikkelsens, adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsens, godsejer Per V.H. Frandsens, stsautoriseret ejendomsmægler Niels Kofoeds og stsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse) Arne Nielsens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber fremgår af oversigten over bestyrelsens ledelseshverv i selskabets Årsrapport 2009, side For så vidt angår de nævntes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder kan det oplyses, Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen er bestyrelsesformand for Danish Agro A/S, Fyn, Danish Agro Holding AMBA og direktør i J.H.M. Holding ApS Boris Nørgaard Kjeldsen er bestyrelsesmedlem i K/S Smørum Centeret og bestyrelsesmedlem og direktør i DAVISTA K/S og direktør i SC Komplementarselskab ApS Niels Kofoed er direktør i Holdingselskabet af 7/8 Herning ApS og i Kofoed af 10/5 Holding ApS Arne Nielsen er direktør i Pensionsinvest af ApS og i Cartofico Lejlighed 4 P/S I øvrigt kan det oplyses, direktør Tage Benjaminsen er bestyrelsesformand for Kristensen Properties A/S, Kristensen Germany AG, Kristensen Salzgitter AG, Kristensen City-Immobilien I AG og næstformand for Kristensen Germany A/S og bestyrelsesmedlem i Kristensen Partners III A/S, K/S Kristensen Partners I, Sylvester-Hvid & Co. A/S, LDE 1 ApS, LDE 2 ApS, LDE 3 ApS, LDE Management ApS og bestyrelsesmedlem og direktør i Benjaminsen Invest ApS advok Wentzel Bohn-Willeberg er bestyrelsesformand for Zequr Technologies A/S, Zequr Internional ApS, Zequr Mobile Technologies ApS, M&E Engineering A/S, M&E Engineering Metro ApS, Abigo Pharma A/S, Fonden Sabbshvile, Fonden Skolen ved Gasværksvej og

4 bestyrelsesmedlem i ISOBRO Fonden, Fonden Fødevarebanken, Cancerlivfonden og direktør i Advokerne Vestagervej ApS, Investeringsselskabet 1209 ApS, Jantzen ApS og Reconstruction ApS gårdejer Asger Bank Møller Christensen er bestyrelsesformand for Kolding Herreds Landbrugsforening advok Henrik Christensen er bestyrelsesformand for Torben Enggaard Holding A/S, Larsen & Sørensen A/S, Baltic Agro Group A/S, T.E. Gruppen A/S, O.J. Malerentreprise A/S, Green World Society Ltd. og bestyrelsesmedlem i Larsen & Sørensen Holding A/S, Carl Pedersen A/S, Aalborg, Anelin A/S, Musikhuset Jomfru Ane Gade ApS, Boulevarden 1 Invest ApS og direktør i Advokanpartsselskabet Henrik Christensen, Boulaw 8 ApS og VGH NR 277 ApS godsejer Per V.H. Frandsen er bestyrelsesformand og adm. direktør for Sia Per Frandsen (Letland) og DanThai Land and Property Ltd. (Thailand) direktør Kristian Kristensen er bestyrelsesformand for Amstrup Svineproduktion A/S, Ørstedgaard Svineproduktion K/S, Borum Østergaard Svineproduktion A/S, Næsgård Multisite A/S og Søbjerg Vikarservice ApS og næstformand for Prosol AMBA, Foreningen Dansk Slagtefjerkræ og bestyrelsesmedlem i Engbakkegård Svineproduktion A/S, Munklinde Multisite A/S, Det danske Fjerkræråd, Hama Plus S.A. (Polen) og bestyrelsesmedlem og direktør i HRP A/S, HRP Kyllingefarme I/S, Binadan A/S og direktør i Danhch A/S, Rumænien Invest A/S og DPL Invest A/S direktør Jan Skytte Pedersen er bestyrelsesformand for Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg A/S og bestyrelsesmedlem i EnergiMidt Amba og bestyrelsesmedlem og direktør i Herm. Rasmussen A/S Holding og 3 100%-ejede dterselskaber. godsejer Charlotte Riegels Hjorth ikke har ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. e. Valg af revision. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Stsautoriseret Revisionsaktieselskab. f. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter: 1) 1.2 ophæves.

5 2) Som nyt 3.8 indsættes: Fortegnelsen over selskabets aktionærer (ejerbogen) føres på selskabets vegne af Computershare A/S, CVR-nr ) I 4.1. ersttes Værdipapircentralen af VP Securities A/S. 4) 4.2 afftes således: Krav på udbytte forældes efter den til enhver tid gældende forældelseslov. 5) I 5.1 ersttes på hjemstedet af i Københavns Kommune. 6) 5.3, 2.pkt. afftes således: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der tilsammen ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. 7) 5.4, 1.pkt. afftes således: Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har frems begæring herom, med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel. 8) 5.5 afftes således: Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse (inklusive dagen for dennes afholdelse) skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside: indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsesdoen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagtsblanketter og formularer til afgivelse af brevstemmer. 9) I 5.6 ersttes aktieselskabslovens 177, stk. 1, 2.pkt. af selskabslovens 142, stk. 1, 2.pkt.. 10) 8.1 afftes således: Enhver aktionær har ret til møde, herunder ret til møde ved fuldmægtig, på generalforsamlingen og tage ordet der, hvis aktionæren senest tre dage forud for generalforsamlingen mod behørig legitimion har anmeldt sin deltagelse og fået udleveret adgangskort på selskabets kontor eller et i indkaldelsen nærmere angivet sted i Region Hovedstaden. 11) Som ny 8.2 indføjes: Skriftlige spørgsmål som nævnt i selskabslovens 102, stk. 4, kan besvares på selskabets hjemmeside bliver herefter ) 8.3, der bliver 8.4, afftes således: En aktionærs ret til deltage i og stemme på en generalforsamling fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdoen. Registreringsdoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Aktieselskabsloven ersttes i løbet af 2010 af en ny selskabslov, hvoraf en del trådte i kraft den 1. marts De foreslåede vedtægtsændringer er altovervejende begrundet i ønsket om afspejle den nye selskabslov, idet mange af selskabslovens regler vil gælde uanset afvigende bestemmelser i selskabets vedtægter. Herudover foreslås enkelte andre ændringer som følge af andre lovændringer og navneændringer. Ad 1): Det er ikke længere et krav i selskabsloven ( 28), vedtægterne angiver selskabets hjemsted. Der ses heller ikke i dag være behov for hjemstedsangivelsen. Det foreslås på denne baggrund, angivelsen af selskabets hjemsted udgår af vedtægternes 1.2. Ad 2): Vedtægterne skal indeholde en angivelse af, hvem der fører ejerbogen (aktiebogen), hvis denne funktion er outsourced ( 50, stk. 3). Ejerbogen føres af Computershare A/S. Oplysningen foreslås indarbejdet som 3.8 i vedtægterne. Ad 3): Værdipapircentralen har ændret navn til VP Securities A/S. Det foreslås, vedtægternes 4.1 ændres, så bestemmelsen afspejler dette. Ad 4): Der er kommet ny forældelseslov. Det foreslås, vedtægternes 4.2 ændres, så bestemmelsen afspejler dette. Ad 5): Da hjemstedsangivelsen foreslås slettet af 1, foreslås det, stedet for generalforsamlingers afholdelse præciseres i vedtægterne 5.1, så det fremgår, generalforsamlinger afholdes i Københavns Kommune eller et andet sted i Region Hovedstaden. Ad 6): Mindretalsbeskyttelsesreglen, hvorefter et vist mindretal af aktionærerne kan forlange en ekstraordinær generalforsamling indkaldt, er ændret fra 10 til 5 % af kapitalen. Det foreslås ændre vedtægternes 5.3, så bestemmelsen afspejler dette. Det foreslås endvidere, indkaldelsesfristen præciseres. Ad 7): Varslet for indkaldelse af ordinære generalforsamlinger i aktieselskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked, er ændret fra 2-4 uger til 3-5 uger ( 94). Det foreslås ændre

6 vedtægternes 5.4, så bestemmelsen afspejler dette. Det er endvidere fremover muligt indkalde til generalforsamling ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside ( 95, stk. 2) samt ved skriftlig indkaldelse til de aktionærer, der er noteret i ejerbogen og som har frems anmodning herom ( 95, stk. 3). Det foreslås, dette indarbejdes i vedtægternes 5.4, ligesom det foreslås, der ikke længere skal ske indkaldelse gennem Berlingske Tidende. Ad 8): Det er ikke længere et krav i selskabsloven ( 98), dokumenterne, der skal fremlægges på generalforsamlingen, forudgående skal fremlægges for aktionærerne på selskabets kontor og sendes til navnenoterede aktionærer, der har anmodet herom. Det er fremover tilstrækkeligt, dokumenterne gøres tilgængelige for aktionærerne på en anden måde, eksempelvis via hjemmesiden, hvor de under alle omstændigheder skal kunne findes i en sammenhængende periode på 3 uger før generalforsamlingen ( 99). Det foreslås på denne baggrund, vedtægternes 5.5 ændres, så selskabet kan nøjes med gøre dokumenterne tilgængelige på hjemmesiden. Det drejer sig om følgende dokumenter: Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på indkaldelsesdoen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagtsblanketter og formularer til afgivelse af brevstemmer. Det er forts bestyrelsens hensigt som hidtil sende en brochure om årsrapporten til alle aktionærer, der er noteret i ejerbogen, uanset om de har bedt om en skriftlig indkaldelse. Ad 9): Bestemmelsen i vedtægternes 5.6 om orientering af medarbejderne om indkaldelse til generalforsamling opretholdes men med en opderet henvisning til lovbestemmelsen om meddelelse til bestyrelsen om valg af medarbejdere til bestyrelsen. Ad 10): Fristen for en aktionærs anmeldelse af sin deltagelse på generalforsamlingen ( 84) er neds fra 5 til 3 dage. Det foreslås ændre vedtægternes 8.1, så bestemmelsen afspejler dette. Ad 11): Det er som noget nyt muligt besvare spørgsmål fra aktionærerne på hjemmesiden i stedet for på generalforsamlingen ( 102, stk. 4). Det foreslås, der medtages en bestemmelse herom i et nyt 8.2. Ad 12): Det vil efter efter den nye selskabslov fremover være ejerforholdet på en aktie 1 uge før generalforsamlingen, der afgør, hvem der må afgive den dertil hørende stemme ( 84). udkast til opderede vedtægter med stregmarkering af de foreslåede ændringer vedlægges som bilag. g. Eventuelt. København, den 30. marts 2010 BESTYRELSEN

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 19. marts 2013 Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling I overensstemmelse med vedtægternes 10 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Bavarian Nordic

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere