O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008."

Transkript

1 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 1 Kulturministeriet. København, den 8. april a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 274,7 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål og 3,3 mio. kr. til administration, i alt 278,0 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,3 mio. kr. til administration efter konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn, finansieret inden for rammen af de til nedenstående puljer afsatte beløb. b. I henhold til L / om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, jf. LB / , anvendes 25,51 % af Kulturministeriets andel på 66,44 % af Tipstjenestens overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Af den samlede bevilling til udlodning til kulturelle formål for perioden 1. april marts 2009, i alt 278,0 mio. kr., udgør 276,0 mio. kr. Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil i regnskabsår 2007 efter fradrag af forlods udbetaling til brevduesporten i 2007, medens 2,0 mio. kr. vedrører forlods udbetalinger til brevduesporten for perioden 1. april marts De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Det samlede beløb på 278,0 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om afrundede tal: Formål Mio. kr. 1. Kultur for børn... 5,4 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv... 34,9 3. Kulturpulje til hele landet... 15,0 4. Forskning på kulturinstitutioner... 12,6 5. Teater... 42,8 6. Biblioteker... 12,0 7. Litteratur... 10,9 8. Museer... 8,8 9. Kulturnet Danmark... 6,0 10. Idræt... 41,7 11. Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v... 15,4 12. Kulturpolitisk udvikling og information... 1,0 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. 11,0 14. Arkitektur... 3,7 15. Billedkunst... 3,5 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v.... 1,4 17. Kulturforanstaltninger med bredt sigte... 3,4 18. Amatørkultur... 5,1 19. Festivaler, særudstillinger m.v... 4,2 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner 1,0

2 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ Musik... 26,2 22. Samspil mellem kultur og erhverv... 5,1 23. Diverse priser... 1,0 24. Rådighedspulje... 2,7 I alt (afrundet) ,7 Administration... 3,3 I alt (afrundet) ,0 Beskrivelse af de enkelte formål (hele tusinder): 1. Kultur for børn (pulje) Puljen anvendes dels til at gennemføre særlige indsatser på børnekulturens område, dels til at afholde drifts- og administrationsudgifter til Børnekulturens Netværk. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Børnekulturens Netværk. 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv Det Danske Kulturinstitut Tilskud til drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til etablering af en central pulje hos kulturinstituttet, som de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter. Kunststyrelsen, International kulturudveksling (pulje) Puljen anvendes til finansiering af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet (herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet m.v.). Puljen fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Kunstrådet, midler til kulturudveksling (pulje) Puljen fordeles af Kunstrådet. Danish Crafts, midler til kulturudveksling Dansk Arkitekturcenter, midler til kulturudveksling Det Danske Institut i Rom, driftstilskud Fulbright Kommissionen Biennalebygningen i Venedig International kulturudveksling, særlige indsatsområder (pulje) Puljen anvendes til international kulturudveksling på særlige indsatsområder. Puljen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Kunststyrelsen. Europæisk år for interkulturel dialog Kulturpulje til hele landet (pulje) Som led i kulturministerens strategi for kulturen i hele landet anvendes Kulturpulje til hele landet. Puljen anvendes til at styrke kulturlivet primært i provinsen ved at støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer af høj kvalitet. Hovedparten af midlerne kobles til kulturaftalerne med kommuner m.v. Der forventes medfinansiering fra kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

3 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 3 4. Forskning på kulturinstitutioner Carl Nielsen Udgaven Det Kongelige Bibliotek til det videre arbejde med en videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker. Kulturministeriets Forskningsudvalg, driftstilskud Kulturministeriets Forskningspulje (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner. Der kan af puljen ydes tilskud til afgrænsede forskningsprojekter, forskeruddannelse og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra EU eller anden side, samt til publikationer og konferencer. Der kan endvidere ydes tilskud til drift af Kulturarvens Forskerskole og andre initiativer til styrkelse af forskningen under Kulturministeriet. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg. Forskningsportal (2. del af 2-årig bevilling) Medfinansiering af etablering af forskningsportalen videnskab.dk i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DK-AAI Adgangsstyringssystem til elektroniske ressourcer og servicer. (2. del af 3-årig bevilling) 5. Teater Tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater (pulje) Puljen anvendes til supplerende støtte til danseteatrenes virksomhed. Af puljen finansieres garantiordningen for turnéteater. Ordningen er en underskudsgaranti til arrangører, som køber turnéforestillinger, som udbydes under Garantiordningen. Garantiordningen skal bl.a. fremme ny dansk dramatik og ny dans. Puljen anvendes desuden til gennemførelse af international teaterudveksling, herunder bl.a. gæstespil i ind- og udland. Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske scenekunst og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum. Ved fordelingen af tilskud til gennemførelse af udenlandske gæstespil i Danmark tilstræbes det at imødekomme behovet for gæstespil i hele landet. De danske gæstespil i udlandet skal præsentere dansk scenekunst og medvirke til at udbrede kendskabet hertil. Puljen supplerer derudover Kunstrådets særskilte bevilling til turnerende børneteater afsat på finansloven som afløsning for den såkaldte RBOT-ordning, der blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Af puljen gives endvidere tilskud til kabaretscener. Puljen fordeles af Kunstrådets Scenekunstudvalg. folketeatret.dk Danske Koncert- og Kulturhuse, til internationale gæstespil Diverse teaterinitiativer (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af de generelle vilkår for dansk scenekunst. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

4 4 Styrkelse af den moderne dans (pulje) Puljen anvendes til finansiering af arbejdet med at styrke alle led i fødekæden for moderne dans: Udannelse, produktion og formidling, først og fremmest det arbejde, der er samlet i Dansens Hus. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Egnsteater sikring af refusionsprocent på 50 i Bevillingen anvendes til at sikre en refusionsprocent på 50 for kommunale driftstilskud til egnsteater i Peter Schaufuss Balletten Biblioteker Særlige biblioteker og biblioteksformål (pulje) Biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper. Tilskud til fagbiblioteker, der henvender sig til den interesserede almenhed, og som ikke har en defineret primær brugergruppe. Puljen fordeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier efter forelæggelse for departementet. KVINFO, tilskud til resultatkontrakt Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Litteratur Det Danske Akademi Til Akademiets store pris og til akademiets drift. Søren Kierkegaard-centret Tilskud til oversættelse af Søren Kierkegaards samlede værker og papirer. (Næstsidste rate af flerårig bevilling) Det danske Sprog- og Litteraturselskab, ordnet.dk Bevilling til udvikling af en netportal for det danske sprog på i alt 6,0 mio. kr. over perioden Islandsk-Dansk Ordbog Beløbet ydes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til brug for udarbejdelsen af den danske del af det internordiske ordbogsprojekt ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Projektet sker i samarbejde med Undervisningsministeriet, som medfinansierer. (3. del af 6-årig bevilling) Aktiviteter, der fremmer arbejdet med forfatteres ytringsfrihed (pulje) Puljen anvendes til tilskud til støtte for div. organisationers arbejde med ytringsfriheden samt til aktiviteter, udgivelser m,v. i relation til fribyordningen. Puljen fordeles af Kunstrådet. Alment kulturelle tidsskrifter (pulje) Puljen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter. Puljen fordeles af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg. Læselystprogram Læselystaktiviteter for børn og unge i et treårigt program, der viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra Læselystkampagnen ( ). Aktiviteterne forankres administrativt og fagligt i Styrelsen for Bibliotek og Medier i tilknytning til Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker.

5 5 Holbergudgaven (1. del af 8-årig bevilling) Netavis for svage læsere, tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Bevilling til udvikling af en netavis, Ligetil, for svage læsere. 8. Museer Digitalisering på museer m.v. (pulje) Puljen anvendes til støtte af digitaliseringsprojekter på museer vedrørende registre og genstande m.v. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Fulton-Stiftelsen, til vedligeholdelse Nationalmuseet, til bevaring af skonnerten Bona Vista Skibsbevaringsfonden Til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi. Tersløsegaard, til Holbergrelaterede formidlingstiltag Dansk-Jødisk Museum (1. del af 3-årig bevilling) 9. Kulturnet Danmark (pulje) Puljen har til overordnet formål at bidrage til at styrke udviklingen af nyskabende digital kulturformidling, så dansk kunst og kultur bliver bedre og mere tilgængelig for offentligheden. Puljen anvendes fortrinsvis til at støtte nyskabelser og eksperimenter inden for digital formidling og til at understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem kulturinstitutioner om udvikling af digital formidling. Puljens tilskudsmidler (4,0 mio. kr.) anvendes til, via Kulturnet Danmark-puljen, at støtte digitale formidlingsprojekter gennemført af statslige og statsstøttede kulturinstitutioner. Kulturnet Danmark-puljen fordeles af Kulturarvsstyrelsen. Den resterende del anvendes til drift af webhotel (0,5 mio. kr.) og til Kulturarvsstyrelsens arbejde for at fremme erfaringsudveksling og samarbejde om digital formidling (1,5 mio. kr.). 10. Idræt Dansk Skoleidræt Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger International Sport and Culture Association (ISCA) Sport Event Danmark (1. del af 4-årigt tilsagn) Dansk Handicap Idræts-Forbund, til amtskonsulentordning Handicapidrættens Videnscenter Brevduesporten (forlods udbetaling) Idrætspolitiske initiativer (pulje) Puljen anvendes til idrætspolitiske initiativer. Af puljen anvendes 5,0 mio. kr. i 2008, som indgår i finanslovspuljen Idræt for vanskeligt stillede børn, jf Til øvrige initiativer, herunder opfølgning af

6 6 Breddeidrætsudvalgets arbejde, afsættes 4,2 mio. kr. Puljen fordeles af Kulturministeriet. (4,0 mio. kr. af puljen er 1. del af 3-årig bevilling) Idrætspolitisk handlingsplan (pulje) Puljen er en delfinansiering af regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Play The Game Som led i finanslovsaftalen for 2008 afsættes 1,5 mio. kr. årligt i Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Idrættens Analyseinstitut Pulje til WADA, Europarådets EPAS-aftale, det danske IADA-formandskab og udviklingsprojekter (pulje) Puljen fordeles af Kulturministeriet. Anti-Doping Danmark Sundhedsfremmende initiativer (pulje) Puljen anvendes til sundhedsfremmende initiativer inden for idrætten, herunder indsats mod doping i motions- og fitnesscentre. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 12. Kulturpolitisk udvikling og information (pulje) Puljen anvendes til at finansiere kulturpolitiske og statistiske udredninger og undersøgelser foretaget af forskningsinstitutioner, udvalg m.v. på bestilling af Kulturministeriet og til informationsmateriale om dansk kultur og kulturpolitik. Midlerne kan også anvendes til støtte af andre, evt. allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til kulturpolitiske initiativer og projekter. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. (pulje) Puljen har til formål at støtte særlige projekter og indsatsområder på Kulturministeriets statsinstitutioner samt tilskudsinstitutioner, hvor Kulturministeriet er hovedtilskudsyder, bl.a. for at de bedre kan tilpasse sig publikums stigende krav. Puljen kan for eksempel anvendes til en ekstra indsats på områder, hvor samfundsudviklingen kræver det, samt til særlige arrangementer, der falder uden for institutionernes normale driftsopgaver. Der kan også gives tilskud til anlægsprojekter. Midlerne kan desuden anvendes i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter med Kulturministeriets institutioner og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse med økonomiforvaltning. Endelig kan puljen anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets it-strategi og tilhørende indsatsområder, herunder etablering og implementering af fælles standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

7 7 14. Arkitektur Dansk Arkitektur Center, driftstilskud og undervisningstjeneste Driftstilskuddet er baseret på en partnerskabsaftale mellem Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fonden Realdania for 2007, 2008 og (2. del af 3-årigt tilsagn) 15. Billedkunst Samtidskunst m.v., driftstilskud og aktiviteter (pulje) Puljen anvendes som driftstilskud og som tilskud til aktiviteter på billedkunstområdet. Puljen fordeles af Kunstrådet. Danmark under forvandling Tilskud til fotokunstprojekt. (1. del af flerårig bevilling) 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v Arkivpulje (pulje) Puljen gives hovedsagelig som tilskud til institutioner og foreninger, der med en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet. Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer. Puljen fordeles af Statens Arkiver. Vartov-arkivet (sidste del af flerårigt tilskud) Sammenslutningen af Lokalarkiver, driftstilskud Kulturforanstaltninger med bredt sigte Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter Danske Døves Landsforbund, til aktiviteter Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter Stednavneudvalget, driftstilskud Danmarks-Samfundet, til foreningens aktiviteter Svanekegården, driftstilskud Dansk Kultursamfund af 1910, til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland 330 Kulturarvsdage Kulturarvsstyrelsens Kulturarvsdage er Danmarks bidrag til Europarådets Heritage Days, der afholdes i første weekend i september. I Kulturarvsdage fastlægges et årligt tema. Kulturarvsdage afholdes den første weekend i september og byder på landsdækkende arrangementer i relation til det pågældende tema. Der udgives endvidere undervisningsmateriale og en publikation, der relaterer sig til temaet. Dagene skal blandt andet have som mål at give borgerne adgang til de dele af kulturarven, som de ikke normalt har adgang til. Med Kulturarvsdage videreføres de mest succesrige elementer i Historiens Dag og Bygningskulturens Dag i et nyt samlet initiativ. Det tyske mindretal, til radioudsendelser

8 8 18. Amatørkultur Dansk Amatør Teater Samvirke, drift og aktiviteter Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, drift af landssekretariat Landsforeningen af Huse i Danmark, drift af landssekretariat Kulturelle Samråd i Danmark, drift af landssekretariat Festivaler, særudstillinger m.v Golden Days, sekretariatet Copenhagen Jazz Festival Århus Festuge, til foreningens kulturelle aktiviteter Filmfestival (pulje) Puljen anvendes til internationale filmfestivalaktiviteter, der kan markere Danmark som filmnation. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner (pulje) Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen skal puljen anvendes til informations- og formidlingsinitiativer på kulturområdet og til etablering af handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 21. Musik Musikpolitiske initiativer (pulje) I henhold til finanslovsaftale for Finanslov 2005 er der i afsat 10,0 mio. kr. årligt til musikpolitiske initiativer. Heraf afholdes 5,0 mio. kr. årligt af de kulturelle tipsmidler. Puljen fordeles af Kunstrådet. Ny musikhandlingsplan, efterfølger til Liv i musikken (pulje) Puljen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan Planen går ud på en styrkelse af det danske musikliv. Planens puljer fordeles af Kunstrådet. 22. Samspil mellem kultur og erhverv (pulje) Puljen anvendes til at fremme særlige målrettede eller strategiske indsatser på området, der styrker kultur- og erhvervssamarbejdet. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 23. Diverse priser Kulturministeriets Illustrator- og Børnebogspris Danske Teaterjournalisters priser Kulturministeriets Idrætspris Årets Pressefoto Årets Historiske Bog Idrætsarkitekturpris H.C. Andersens pris... 50

9 9 Ytringsfrihedspris Til regeringens årlige uddeling af en ytringsfrihedspris til en international person, som har gjort noget for ytringsfriheden. Kommunal arkitekturpris Rådighedspulje (pulje) Puljen fordeles løbende af Kulturministeriet, fortrinsvis til formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter m.v., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål. De afsatte 3,3 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle tipsaktstykker afsat efter et skøn. c. Fordelingen af tipsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Finansudvalget. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tips- og lottomidler. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Ane Kathrine Lærkesen

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\557682\dokumenter\akt100.fm 02-04-07 10:25:27 k02 TN. Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 1 Kulturministeriet. København, den 27. marts 2007. 100 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005.

O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\535603\dokumenter\akt106a.fm 07-04-05 13:24:44 k03 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2005. 106 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Aktstykke nr. 127 Folketinget Afgjort den 12. maj Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010.

Aktstykke nr. 127 Folketinget Afgjort den 12. maj Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010. Aktstykke nr. 127 Folketinget 2009-10 Afgjort den 12. maj 2010 127 Kulturministeriet. København, den 3. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011.

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 121 Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 4. april 2006.

Kulturministeriet. København, den 4. april 2006. 1 128 Kulturministeriet. København, den 4. april 2006. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm :48:24 k02 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004.

K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm :48:24 k02 pz. Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004. K:\Folket\2004\akt\525669\akt128.fm 02-04-04 10:48:24 k02 pz 1 Kulturministeriet. København, den 30. marts 2004. 128 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 1. april 2003.

Kulturministeriet. København, den 1. april 2003. 1 113 Kulturministeriet. København, den 1. april 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13. Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013.

Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13. Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 113 Folketinget 2012-13 Kulturministeriet. København, den 21. maj 2013. 113 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14. Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014.

Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14. Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. Aktstykke nr. 118 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 118 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

bl.a WIPO og Ars Baltica sekretariat/kun på tips i 2002 Fordeles efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Udenrigsministeriet og

bl.a WIPO og Ars Baltica sekretariat/kun på tips i 2002 Fordeles efter indstilling fra en styregruppe med repræsentanter fra Udenrigsministeriet og Samlet pulje med fed skrift 1.000 kr. (Tal med kursiv er fra en anden pulje) AKT2007 AKT2006 AKT 2005 AKT 2004 AKT 2003 Kulturministeriets bemærkninger 1 Børnekulturpulje 5.300 5.100 5.100 5.100 5.100

Læs mere

Aktstykke nr. 125 Folketinget 2014-15. Afgjort den 7. maj 2015. Kulturministeriet. København, den 27. april 2015.

Aktstykke nr. 125 Folketinget 2014-15. Afgjort den 7. maj 2015. Kulturministeriet. København, den 27. april 2015. Aktstykke nr. 125 Folketinget 2014-15 Afgjort den 7. maj 2015 125 Kulturministeriet. København, den 27. april 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Samlet oversigt over forslaget:

Samlet oversigt over forslaget: 1 110 Kulturministeriet. København, den 3. april 2002. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som

Læs mere

Aktstykke nr. 116 Folketinget Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016.

Aktstykke nr. 116 Folketinget Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016. Aktstykke nr. 116 Folketinget 2015-16 116 Kulturministeriet. København, den 8. juni 2016. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14%

Figur 1 Fordeling af statslige midler til kulturelle formål fordelt på regioner 14% Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt (02) Notat Til Folketingets Kulturudvalg 5. februar 2014 Opgørelse over geografisk fordeling af de statslige kulturstøttemidler

Læs mere

De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget.

De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2016-17 Kulturministeriet. København, den 17. maj 2017. 82 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidlerne

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB

KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB KULTURPENGENE 2007 /REGNSKAB 1 Udgivet af: Kulturministeriet, 2009 Redaktion: Susanne Sørensen og Niels Gjedde Sommer Oplag: Udkommer kun elektronisk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Telefon:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 4888 /

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus Tillægsaftale for perioden 1. januar 31. december 2008 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus J.Nr.2004-12223-66 Side 2 INDHOLD Side Kapitel 1: Baggrund for tillægsaftale 3 1.1

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Svar på Spørgsmål 58 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 5. marts 2008 Besvarelse af spørgsmål 29 alm. del stillet af Erhvervsudvalget den 8. februar

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri

Forslag. Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 7. december 2017 Forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri Kapitel 1 Definitioner 1. I denne

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet 1 Ligestillingsrapport 2013 fra Kulturministeriet Indledning Ligestillingsrapporten giver en overordnet status på indsatsen for ligestilling på Kulturministeriets område i perioden 2011 2013. Ligestillingsrapporten

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

18. Kulturpulje 2015 Åbent

18. Kulturpulje 2015 Åbent 18. Kulturpulje 2015 Åbent Forretningsudvalget 2521842 Brevid: Resume Kulturpuljen 2015 har modtaget 27 ansøgninger, som tilsammen har søgt om ca. 9,4 mio. kr. Der indstilles 12 projekter til tilskud,

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning Formål 1. Lovens formål er at fremme

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget.

Bevillingen til dette formål varetages af et særligt udvalg med sekretariat i Lokale- og Anlægsfonden. Udvalget kaldes Elitefacilitetsudvalget. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af nyt elitefacilitetsudvalg, der kan yde støtte til opgradering af idrætsfaciliteter til international standard med henblik på afholdelse af idrætsbegivenheder på internationalt

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning

Forslag. Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning 2012/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 16. januar 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om billedkunst

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede

Læs mere

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering.

Udgifterne i 2017 finansieres af de på finansloven opførte midler på Reserver og budgetregulering. Aktstykke nr. 120 Folketinget 2016-17 120 Børne- og Socialministeriet. København, den 14. juni 2017. a. Børne- og Socialministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der som følge af Aftale

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011 fremgår af tabel 1. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 309 Offentligt 30. august 2010 FFL11 for 8. Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på Forslag til Finanslov for 2011

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed LOV nr 458 af 08/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-017990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 30 af 14/01/2014 LBK

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.

Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01. Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Kommuner) for perioden 01.01.09 til 31.12.11 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere