O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008."

Transkript

1 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 1 Kulturministeriet. København, den 8. april a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 274,7 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål og 3,3 mio. kr. til administration, i alt 278,0 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,3 mio. kr. til administration efter konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn, finansieret inden for rammen af de til nedenstående puljer afsatte beløb. b. I henhold til L / om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, jf. LB / , anvendes 25,51 % af Kulturministeriets andel på 66,44 % af Tipstjenestens overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Af den samlede bevilling til udlodning til kulturelle formål for perioden 1. april marts 2009, i alt 278,0 mio. kr., udgør 276,0 mio. kr. Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil i regnskabsår 2007 efter fradrag af forlods udbetaling til brevduesporten i 2007, medens 2,0 mio. kr. vedrører forlods udbetalinger til brevduesporten for perioden 1. april marts De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Det samlede beløb på 278,0 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om afrundede tal: Formål Mio. kr. 1. Kultur for børn... 5,4 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv... 34,9 3. Kulturpulje til hele landet... 15,0 4. Forskning på kulturinstitutioner... 12,6 5. Teater... 42,8 6. Biblioteker... 12,0 7. Litteratur... 10,9 8. Museer... 8,8 9. Kulturnet Danmark... 6,0 10. Idræt... 41,7 11. Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v... 15,4 12. Kulturpolitisk udvikling og information... 1,0 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. 11,0 14. Arkitektur... 3,7 15. Billedkunst... 3,5 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v.... 1,4 17. Kulturforanstaltninger med bredt sigte... 3,4 18. Amatørkultur... 5,1 19. Festivaler, særudstillinger m.v... 4,2 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner 1,0

2 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ Musik... 26,2 22. Samspil mellem kultur og erhverv... 5,1 23. Diverse priser... 1,0 24. Rådighedspulje... 2,7 I alt (afrundet) ,7 Administration... 3,3 I alt (afrundet) ,0 Beskrivelse af de enkelte formål (hele tusinder): 1. Kultur for børn (pulje) Puljen anvendes dels til at gennemføre særlige indsatser på børnekulturens område, dels til at afholde drifts- og administrationsudgifter til Børnekulturens Netværk. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Børnekulturens Netværk. 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv Det Danske Kulturinstitut Tilskud til drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til etablering af en central pulje hos kulturinstituttet, som de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter. Kunststyrelsen, International kulturudveksling (pulje) Puljen anvendes til finansiering af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet (herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet m.v.). Puljen fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Kunstrådet, midler til kulturudveksling (pulje) Puljen fordeles af Kunstrådet. Danish Crafts, midler til kulturudveksling Dansk Arkitekturcenter, midler til kulturudveksling Det Danske Institut i Rom, driftstilskud Fulbright Kommissionen Biennalebygningen i Venedig International kulturudveksling, særlige indsatsområder (pulje) Puljen anvendes til international kulturudveksling på særlige indsatsområder. Puljen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Kunststyrelsen. Europæisk år for interkulturel dialog Kulturpulje til hele landet (pulje) Som led i kulturministerens strategi for kulturen i hele landet anvendes Kulturpulje til hele landet. Puljen anvendes til at styrke kulturlivet primært i provinsen ved at støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer af høj kvalitet. Hovedparten af midlerne kobles til kulturaftalerne med kommuner m.v. Der forventes medfinansiering fra kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

3 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 3 4. Forskning på kulturinstitutioner Carl Nielsen Udgaven Det Kongelige Bibliotek til det videre arbejde med en videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker. Kulturministeriets Forskningsudvalg, driftstilskud Kulturministeriets Forskningspulje (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner. Der kan af puljen ydes tilskud til afgrænsede forskningsprojekter, forskeruddannelse og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra EU eller anden side, samt til publikationer og konferencer. Der kan endvidere ydes tilskud til drift af Kulturarvens Forskerskole og andre initiativer til styrkelse af forskningen under Kulturministeriet. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg. Forskningsportal (2. del af 2-årig bevilling) Medfinansiering af etablering af forskningsportalen videnskab.dk i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DK-AAI Adgangsstyringssystem til elektroniske ressourcer og servicer. (2. del af 3-årig bevilling) 5. Teater Tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater (pulje) Puljen anvendes til supplerende støtte til danseteatrenes virksomhed. Af puljen finansieres garantiordningen for turnéteater. Ordningen er en underskudsgaranti til arrangører, som køber turnéforestillinger, som udbydes under Garantiordningen. Garantiordningen skal bl.a. fremme ny dansk dramatik og ny dans. Puljen anvendes desuden til gennemførelse af international teaterudveksling, herunder bl.a. gæstespil i ind- og udland. Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske scenekunst og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum. Ved fordelingen af tilskud til gennemførelse af udenlandske gæstespil i Danmark tilstræbes det at imødekomme behovet for gæstespil i hele landet. De danske gæstespil i udlandet skal præsentere dansk scenekunst og medvirke til at udbrede kendskabet hertil. Puljen supplerer derudover Kunstrådets særskilte bevilling til turnerende børneteater afsat på finansloven som afløsning for den såkaldte RBOT-ordning, der blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Af puljen gives endvidere tilskud til kabaretscener. Puljen fordeles af Kunstrådets Scenekunstudvalg. folketeatret.dk Danske Koncert- og Kulturhuse, til internationale gæstespil Diverse teaterinitiativer (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af de generelle vilkår for dansk scenekunst. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

4 4 Styrkelse af den moderne dans (pulje) Puljen anvendes til finansiering af arbejdet med at styrke alle led i fødekæden for moderne dans: Udannelse, produktion og formidling, først og fremmest det arbejde, der er samlet i Dansens Hus. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Egnsteater sikring af refusionsprocent på 50 i Bevillingen anvendes til at sikre en refusionsprocent på 50 for kommunale driftstilskud til egnsteater i Peter Schaufuss Balletten Biblioteker Særlige biblioteker og biblioteksformål (pulje) Biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper. Tilskud til fagbiblioteker, der henvender sig til den interesserede almenhed, og som ikke har en defineret primær brugergruppe. Puljen fordeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier efter forelæggelse for departementet. KVINFO, tilskud til resultatkontrakt Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Litteratur Det Danske Akademi Til Akademiets store pris og til akademiets drift. Søren Kierkegaard-centret Tilskud til oversættelse af Søren Kierkegaards samlede værker og papirer. (Næstsidste rate af flerårig bevilling) Det danske Sprog- og Litteraturselskab, ordnet.dk Bevilling til udvikling af en netportal for det danske sprog på i alt 6,0 mio. kr. over perioden Islandsk-Dansk Ordbog Beløbet ydes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til brug for udarbejdelsen af den danske del af det internordiske ordbogsprojekt ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Projektet sker i samarbejde med Undervisningsministeriet, som medfinansierer. (3. del af 6-årig bevilling) Aktiviteter, der fremmer arbejdet med forfatteres ytringsfrihed (pulje) Puljen anvendes til tilskud til støtte for div. organisationers arbejde med ytringsfriheden samt til aktiviteter, udgivelser m,v. i relation til fribyordningen. Puljen fordeles af Kunstrådet. Alment kulturelle tidsskrifter (pulje) Puljen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter. Puljen fordeles af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg. Læselystprogram Læselystaktiviteter for børn og unge i et treårigt program, der viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra Læselystkampagnen ( ). Aktiviteterne forankres administrativt og fagligt i Styrelsen for Bibliotek og Medier i tilknytning til Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker.

5 5 Holbergudgaven (1. del af 8-årig bevilling) Netavis for svage læsere, tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Bevilling til udvikling af en netavis, Ligetil, for svage læsere. 8. Museer Digitalisering på museer m.v. (pulje) Puljen anvendes til støtte af digitaliseringsprojekter på museer vedrørende registre og genstande m.v. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Fulton-Stiftelsen, til vedligeholdelse Nationalmuseet, til bevaring af skonnerten Bona Vista Skibsbevaringsfonden Til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi. Tersløsegaard, til Holbergrelaterede formidlingstiltag Dansk-Jødisk Museum (1. del af 3-årig bevilling) 9. Kulturnet Danmark (pulje) Puljen har til overordnet formål at bidrage til at styrke udviklingen af nyskabende digital kulturformidling, så dansk kunst og kultur bliver bedre og mere tilgængelig for offentligheden. Puljen anvendes fortrinsvis til at støtte nyskabelser og eksperimenter inden for digital formidling og til at understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem kulturinstitutioner om udvikling af digital formidling. Puljens tilskudsmidler (4,0 mio. kr.) anvendes til, via Kulturnet Danmark-puljen, at støtte digitale formidlingsprojekter gennemført af statslige og statsstøttede kulturinstitutioner. Kulturnet Danmark-puljen fordeles af Kulturarvsstyrelsen. Den resterende del anvendes til drift af webhotel (0,5 mio. kr.) og til Kulturarvsstyrelsens arbejde for at fremme erfaringsudveksling og samarbejde om digital formidling (1,5 mio. kr.). 10. Idræt Dansk Skoleidræt Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger International Sport and Culture Association (ISCA) Sport Event Danmark (1. del af 4-årigt tilsagn) Dansk Handicap Idræts-Forbund, til amtskonsulentordning Handicapidrættens Videnscenter Brevduesporten (forlods udbetaling) Idrætspolitiske initiativer (pulje) Puljen anvendes til idrætspolitiske initiativer. Af puljen anvendes 5,0 mio. kr. i 2008, som indgår i finanslovspuljen Idræt for vanskeligt stillede børn, jf Til øvrige initiativer, herunder opfølgning af

6 6 Breddeidrætsudvalgets arbejde, afsættes 4,2 mio. kr. Puljen fordeles af Kulturministeriet. (4,0 mio. kr. af puljen er 1. del af 3-årig bevilling) Idrætspolitisk handlingsplan (pulje) Puljen er en delfinansiering af regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Play The Game Som led i finanslovsaftalen for 2008 afsættes 1,5 mio. kr. årligt i Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Idrættens Analyseinstitut Pulje til WADA, Europarådets EPAS-aftale, det danske IADA-formandskab og udviklingsprojekter (pulje) Puljen fordeles af Kulturministeriet. Anti-Doping Danmark Sundhedsfremmende initiativer (pulje) Puljen anvendes til sundhedsfremmende initiativer inden for idrætten, herunder indsats mod doping i motions- og fitnesscentre. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 12. Kulturpolitisk udvikling og information (pulje) Puljen anvendes til at finansiere kulturpolitiske og statistiske udredninger og undersøgelser foretaget af forskningsinstitutioner, udvalg m.v. på bestilling af Kulturministeriet og til informationsmateriale om dansk kultur og kulturpolitik. Midlerne kan også anvendes til støtte af andre, evt. allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til kulturpolitiske initiativer og projekter. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. (pulje) Puljen har til formål at støtte særlige projekter og indsatsområder på Kulturministeriets statsinstitutioner samt tilskudsinstitutioner, hvor Kulturministeriet er hovedtilskudsyder, bl.a. for at de bedre kan tilpasse sig publikums stigende krav. Puljen kan for eksempel anvendes til en ekstra indsats på områder, hvor samfundsudviklingen kræver det, samt til særlige arrangementer, der falder uden for institutionernes normale driftsopgaver. Der kan også gives tilskud til anlægsprojekter. Midlerne kan desuden anvendes i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter med Kulturministeriets institutioner og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse med økonomiforvaltning. Endelig kan puljen anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets it-strategi og tilhørende indsatsområder, herunder etablering og implementering af fælles standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

7 7 14. Arkitektur Dansk Arkitektur Center, driftstilskud og undervisningstjeneste Driftstilskuddet er baseret på en partnerskabsaftale mellem Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fonden Realdania for 2007, 2008 og (2. del af 3-årigt tilsagn) 15. Billedkunst Samtidskunst m.v., driftstilskud og aktiviteter (pulje) Puljen anvendes som driftstilskud og som tilskud til aktiviteter på billedkunstområdet. Puljen fordeles af Kunstrådet. Danmark under forvandling Tilskud til fotokunstprojekt. (1. del af flerårig bevilling) 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v Arkivpulje (pulje) Puljen gives hovedsagelig som tilskud til institutioner og foreninger, der med en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet. Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer. Puljen fordeles af Statens Arkiver. Vartov-arkivet (sidste del af flerårigt tilskud) Sammenslutningen af Lokalarkiver, driftstilskud Kulturforanstaltninger med bredt sigte Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter Danske Døves Landsforbund, til aktiviteter Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter Stednavneudvalget, driftstilskud Danmarks-Samfundet, til foreningens aktiviteter Svanekegården, driftstilskud Dansk Kultursamfund af 1910, til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland 330 Kulturarvsdage Kulturarvsstyrelsens Kulturarvsdage er Danmarks bidrag til Europarådets Heritage Days, der afholdes i første weekend i september. I Kulturarvsdage fastlægges et årligt tema. Kulturarvsdage afholdes den første weekend i september og byder på landsdækkende arrangementer i relation til det pågældende tema. Der udgives endvidere undervisningsmateriale og en publikation, der relaterer sig til temaet. Dagene skal blandt andet have som mål at give borgerne adgang til de dele af kulturarven, som de ikke normalt har adgang til. Med Kulturarvsdage videreføres de mest succesrige elementer i Historiens Dag og Bygningskulturens Dag i et nyt samlet initiativ. Det tyske mindretal, til radioudsendelser

8 8 18. Amatørkultur Dansk Amatør Teater Samvirke, drift og aktiviteter Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, drift af landssekretariat Landsforeningen af Huse i Danmark, drift af landssekretariat Kulturelle Samråd i Danmark, drift af landssekretariat Festivaler, særudstillinger m.v Golden Days, sekretariatet Copenhagen Jazz Festival Århus Festuge, til foreningens kulturelle aktiviteter Filmfestival (pulje) Puljen anvendes til internationale filmfestivalaktiviteter, der kan markere Danmark som filmnation. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner (pulje) Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen skal puljen anvendes til informations- og formidlingsinitiativer på kulturområdet og til etablering af handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 21. Musik Musikpolitiske initiativer (pulje) I henhold til finanslovsaftale for Finanslov 2005 er der i afsat 10,0 mio. kr. årligt til musikpolitiske initiativer. Heraf afholdes 5,0 mio. kr. årligt af de kulturelle tipsmidler. Puljen fordeles af Kunstrådet. Ny musikhandlingsplan, efterfølger til Liv i musikken (pulje) Puljen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan Planen går ud på en styrkelse af det danske musikliv. Planens puljer fordeles af Kunstrådet. 22. Samspil mellem kultur og erhverv (pulje) Puljen anvendes til at fremme særlige målrettede eller strategiske indsatser på området, der styrker kultur- og erhvervssamarbejdet. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 23. Diverse priser Kulturministeriets Illustrator- og Børnebogspris Danske Teaterjournalisters priser Kulturministeriets Idrætspris Årets Pressefoto Årets Historiske Bog Idrætsarkitekturpris H.C. Andersens pris... 50

9 9 Ytringsfrihedspris Til regeringens årlige uddeling af en ytringsfrihedspris til en international person, som har gjort noget for ytringsfriheden. Kommunal arkitekturpris Rådighedspulje (pulje) Puljen fordeles løbende af Kulturministeriet, fortrinsvis til formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter m.v., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål. De afsatte 3,3 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle tipsaktstykker afsat efter et skøn. c. Fordelingen af tipsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Finansudvalget. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tips- og lottomidler. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Ane Kathrine Lærkesen

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3164 - uddannelse mv. Bilag 2 Offentligt Kulturministeriet 17. april 2012 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 10.-11. maj 2012 Kultur og sport 5. Forslag til

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturen på skinner frem mod 2017

Kulturen på skinner frem mod 2017 Kulturen på skinner frem mod 2017 Med Byrådets beslutning om at satse på at gøre Århus til Kulturhovedstad i 2017, står Århus Kommune over for en af de største udfordringer på det kulturelle område i nyere

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater

Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Fire år som Kunstrådets Musikudvalg overvejelser, erfaringer og resultater Statusrapport marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 I. AKTUELLE BRÆNDPUNKTER I MUSIKLIVET 4 Medie- og kulturpolitik på musikområdet

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere