O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm 11-04-08 08:47:58 k02 SJ. Kulturministeriet. København, den 8. april 2008."

Transkript

1 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 1 Kulturministeriet. København, den 8. april a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til kulturelle formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt 274,7 mio. kr. som tilskud til kulturelle formål og 3,3 mio. kr. til administration, i alt 278,0 mio. kr. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. Der søges endvidere om tilslutning til, at der ud over de afsatte 3,3 mio. kr. til administration efter konkret behov vil kunne afholdes midler til administration, herunder udgifter til løn, finansieret inden for rammen af de til nedenstående puljer afsatte beløb. b. I henhold til L / om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, jf. LB / , anvendes 25,51 % af Kulturministeriets andel på 66,44 % af Tipstjenestens overskud til kulturelle formål, herunder brevduesporten. Af den samlede bevilling til udlodning til kulturelle formål for perioden 1. april marts 2009, i alt 278,0 mio. kr., udgør 276,0 mio. kr. Kulturministeriets andel af overskuddet fra Danske Spil i regnskabsår 2007 efter fradrag af forlods udbetaling til brevduesporten i 2007, medens 2,0 mio. kr. vedrører forlods udbetalinger til brevduesporten for perioden 1. april marts De samlede midler fordeles af kulturministeren efter godkendelse af Finansudvalget. Det samlede beløb på 278,0 mio. kr. foreslås fordelt på følgende måde, idet der er tale om afrundede tal: Formål Mio. kr. 1. Kultur for børn... 5,4 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv... 34,9 3. Kulturpulje til hele landet... 15,0 4. Forskning på kulturinstitutioner... 12,6 5. Teater... 42,8 6. Biblioteker... 12,0 7. Litteratur... 10,9 8. Museer... 8,8 9. Kulturnet Danmark... 6,0 10. Idræt... 41,7 11. Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v... 15,4 12. Kulturpolitisk udvikling og information... 1,0 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. 11,0 14. Arkitektur... 3,7 15. Billedkunst... 3,5 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v.... 1,4 17. Kulturforanstaltninger med bredt sigte... 3,4 18. Amatørkultur... 5,1 19. Festivaler, særudstillinger m.v... 4,2 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner 1,0

2 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ Musik... 26,2 22. Samspil mellem kultur og erhverv... 5,1 23. Diverse priser... 1,0 24. Rådighedspulje... 2,7 I alt (afrundet) ,7 Administration... 3,3 I alt (afrundet) ,0 Beskrivelse af de enkelte formål (hele tusinder): 1. Kultur for børn (pulje) Puljen anvendes dels til at gennemføre særlige indsatser på børnekulturens område, dels til at afholde drifts- og administrationsudgifter til Børnekulturens Netværk. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Børnekulturens Netværk. 2. Dansk kultur i internationalt perspektiv Det Danske Kulturinstitut Tilskud til drift og aktiviteter. Det forudsættes, at 0,8 mio. kr. af bevillingen anvendes til etablering af en central pulje hos kulturinstituttet, som de enkelte institutter i udlandet kan søge til særlige aktiviteter. Kunststyrelsen, International kulturudveksling (pulje) Puljen anvendes til finansiering af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets fælles aktiviteter til fremme af kulturudvekslingen mellem Danmark og udlandet (herunder kulturindslag i forbindelse med statsbesøg i udlandet m.v.). Puljen fordeles af en styregruppe med repræsentanter fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet. Kunstrådet, midler til kulturudveksling (pulje) Puljen fordeles af Kunstrådet. Danish Crafts, midler til kulturudveksling Dansk Arkitekturcenter, midler til kulturudveksling Det Danske Institut i Rom, driftstilskud Fulbright Kommissionen Biennalebygningen i Venedig International kulturudveksling, særlige indsatsområder (pulje) Puljen anvendes til international kulturudveksling på særlige indsatsområder. Puljen fordeles af kulturministeren efter indstilling fra Kunststyrelsen. Europæisk år for interkulturel dialog Kulturpulje til hele landet (pulje) Som led i kulturministerens strategi for kulturen i hele landet anvendes Kulturpulje til hele landet. Puljen anvendes til at styrke kulturlivet primært i provinsen ved at støtte kulturelt samarbejde, koordinering og arbejdsdeling om markante kulturinitiativer af høj kvalitet. Hovedparten af midlerne kobles til kulturaftalerne med kommuner m.v. Der forventes medfinansiering fra kommuner, fonde eller erhvervsvirksomheder. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

3 O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\567151\dokumenter\akt123.fm :47:58 k02 SJ 3 4. Forskning på kulturinstitutioner Carl Nielsen Udgaven Det Kongelige Bibliotek til det videre arbejde med en videnskabelig udgave af Carl Nielsens værker. Kulturministeriets Forskningsudvalg, driftstilskud Kulturministeriets Forskningspulje (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet, herunder arkiver, biblioteker, museer og uddannelsesinstitutioner. Der kan af puljen ydes tilskud til afgrænsede forskningsprojekter, forskeruddannelse og -rekruttering, forskningsevalueringer samt supplerende tilskud til projekter, der har opnået tilskud fra EU eller anden side, samt til publikationer og konferencer. Der kan endvidere ydes tilskud til drift af Kulturarvens Forskerskole og andre initiativer til styrkelse af forskningen under Kulturministeriet. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturministeriets forskningsudvalg. Forskningsportal (2. del af 2-årig bevilling) Medfinansiering af etablering af forskningsportalen videnskab.dk i samarbejde med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. DK-AAI Adgangsstyringssystem til elektroniske ressourcer og servicer. (2. del af 3-årig bevilling) 5. Teater Tilskud til danseteatre, garantifond, kabaretscener og internationalt teater (pulje) Puljen anvendes til supplerende støtte til danseteatrenes virksomhed. Af puljen finansieres garantiordningen for turnéteater. Ordningen er en underskudsgaranti til arrangører, som køber turnéforestillinger, som udbydes under Garantiordningen. Garantiordningen skal bl.a. fremme ny dansk dramatik og ny dans. Puljen anvendes desuden til gennemførelse af international teaterudveksling, herunder bl.a. gæstespil i ind- og udland. Udvalgte gæstespil fra udlandet skal bl.a. udgøre et alternativ til den danske scenekunst og medvirke til at inspirere både kunstnere og publikum. Ved fordelingen af tilskud til gennemførelse af udenlandske gæstespil i Danmark tilstræbes det at imødekomme behovet for gæstespil i hele landet. De danske gæstespil i udlandet skal præsentere dansk scenekunst og medvirke til at udbrede kendskabet hertil. Puljen supplerer derudover Kunstrådets særskilte bevilling til turnerende børneteater afsat på finansloven som afløsning for den såkaldte RBOT-ordning, der blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen. Af puljen gives endvidere tilskud til kabaretscener. Puljen fordeles af Kunstrådets Scenekunstudvalg. folketeatret.dk Danske Koncert- og Kulturhuse, til internationale gæstespil Diverse teaterinitiativer (pulje) Puljen anvendes til styrkelse af de generelle vilkår for dansk scenekunst. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

4 4 Styrkelse af den moderne dans (pulje) Puljen anvendes til finansiering af arbejdet med at styrke alle led i fødekæden for moderne dans: Udannelse, produktion og formidling, først og fremmest det arbejde, der er samlet i Dansens Hus. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Egnsteater sikring af refusionsprocent på 50 i Bevillingen anvendes til at sikre en refusionsprocent på 50 for kommunale driftstilskud til egnsteater i Peter Schaufuss Balletten Biblioteker Særlige biblioteker og biblioteksformål (pulje) Biblioteksbetjening af særlige befolkningsgrupper. Tilskud til fagbiblioteker, der henvender sig til den interesserede almenhed, og som ikke har en defineret primær brugergruppe. Puljen fordeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier efter forelæggelse for departementet. KVINFO, tilskud til resultatkontrakt Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Litteratur Det Danske Akademi Til Akademiets store pris og til akademiets drift. Søren Kierkegaard-centret Tilskud til oversættelse af Søren Kierkegaards samlede værker og papirer. (Næstsidste rate af flerårig bevilling) Det danske Sprog- og Litteraturselskab, ordnet.dk Bevilling til udvikling af en netportal for det danske sprog på i alt 6,0 mio. kr. over perioden Islandsk-Dansk Ordbog Beløbet ydes som tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til brug for udarbejdelsen af den danske del af det internordiske ordbogsprojekt ISLEX, der har til formål at tilvejebringe en islandsk-dansk, en islandsk-norsk og en islandsk-svensk ordbog til publicering på internettet i løbet af 6 år. Projektet sker i samarbejde med Undervisningsministeriet, som medfinansierer. (3. del af 6-årig bevilling) Aktiviteter, der fremmer arbejdet med forfatteres ytringsfrihed (pulje) Puljen anvendes til tilskud til støtte for div. organisationers arbejde med ytringsfriheden samt til aktiviteter, udgivelser m,v. i relation til fribyordningen. Puljen fordeles af Kunstrådet. Alment kulturelle tidsskrifter (pulje) Puljen anvendes til produktionsstøtte til danske kulturtidsskrifter. Puljen fordeles af Kulturministeriets Tidsskriftudvalg. Læselystprogram Læselystaktiviteter for børn og unge i et treårigt program, der viderefører nogle af de mest succesfulde projekter fra Læselystkampagnen ( ). Aktiviteterne forankres administrativt og fagligt i Styrelsen for Bibliotek og Medier i tilknytning til Udviklingspulje for Folke- og Skolebiblioteker.

5 5 Holbergudgaven (1. del af 8-årig bevilling) Netavis for svage læsere, tilskud til Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Bevilling til udvikling af en netavis, Ligetil, for svage læsere. 8. Museer Digitalisering på museer m.v. (pulje) Puljen anvendes til støtte af digitaliseringsprojekter på museer vedrørende registre og genstande m.v. Puljen fordeles af Kulturministeriet efter indstilling fra Kulturarvsstyrelsen. Fulton-Stiftelsen, til vedligeholdelse Nationalmuseet, til bevaring af skonnerten Bona Vista Skibsbevaringsfonden Til arbejdet med bevaring af gamle danske skibe af kulturhistorisk værdi. Tersløsegaard, til Holbergrelaterede formidlingstiltag Dansk-Jødisk Museum (1. del af 3-årig bevilling) 9. Kulturnet Danmark (pulje) Puljen har til overordnet formål at bidrage til at styrke udviklingen af nyskabende digital kulturformidling, så dansk kunst og kultur bliver bedre og mere tilgængelig for offentligheden. Puljen anvendes fortrinsvis til at støtte nyskabelser og eksperimenter inden for digital formidling og til at understøtte samarbejde og erfaringsudveksling mellem kulturinstitutioner om udvikling af digital formidling. Puljens tilskudsmidler (4,0 mio. kr.) anvendes til, via Kulturnet Danmark-puljen, at støtte digitale formidlingsprojekter gennemført af statslige og statsstøttede kulturinstitutioner. Kulturnet Danmark-puljen fordeles af Kulturarvsstyrelsen. Den resterende del anvendes til drift af webhotel (0,5 mio. kr.) og til Kulturarvsstyrelsens arbejde for at fremme erfaringsudveksling og samarbejde om digital formidling (1,5 mio. kr.). 10. Idræt Dansk Skoleidræt Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger International Sport and Culture Association (ISCA) Sport Event Danmark (1. del af 4-årigt tilsagn) Dansk Handicap Idræts-Forbund, til amtskonsulentordning Handicapidrættens Videnscenter Brevduesporten (forlods udbetaling) Idrætspolitiske initiativer (pulje) Puljen anvendes til idrætspolitiske initiativer. Af puljen anvendes 5,0 mio. kr. i 2008, som indgår i finanslovspuljen Idræt for vanskeligt stillede børn, jf Til øvrige initiativer, herunder opfølgning af

6 6 Breddeidrætsudvalgets arbejde, afsættes 4,2 mio. kr. Puljen fordeles af Kulturministeriet. (4,0 mio. kr. af puljen er 1. del af 3-årig bevilling) Idrætspolitisk handlingsplan (pulje) Puljen er en delfinansiering af regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Puljen fordeles af Kulturministeriet. Play The Game Som led i finanslovsaftalen for 2008 afsættes 1,5 mio. kr. årligt i Idrætsforskning, Anti-Doping Danmark m.v Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning Idrættens Analyseinstitut Pulje til WADA, Europarådets EPAS-aftale, det danske IADA-formandskab og udviklingsprojekter (pulje) Puljen fordeles af Kulturministeriet. Anti-Doping Danmark Sundhedsfremmende initiativer (pulje) Puljen anvendes til sundhedsfremmende initiativer inden for idrætten, herunder indsats mod doping i motions- og fitnesscentre. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 12. Kulturpolitisk udvikling og information (pulje) Puljen anvendes til at finansiere kulturpolitiske og statistiske udredninger og undersøgelser foretaget af forskningsinstitutioner, udvalg m.v. på bestilling af Kulturministeriet og til informationsmateriale om dansk kultur og kulturpolitik. Midlerne kan også anvendes til støtte af andre, evt. allerede igangværende kulturpolitiske forskningsprojekter samt konferencer om kulturpolitiske emner. Midlerne kan endelig anvendes til kulturpolitiske initiativer og projekter. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 13. Bedre service og ny teknologi på Kulturministeriets institutioner m.fl. (pulje) Puljen har til formål at støtte særlige projekter og indsatsområder på Kulturministeriets statsinstitutioner samt tilskudsinstitutioner, hvor Kulturministeriet er hovedtilskudsyder, bl.a. for at de bedre kan tilpasse sig publikums stigende krav. Puljen kan for eksempel anvendes til en ekstra indsats på områder, hvor samfundsudviklingen kræver det, samt til særlige arrangementer, der falder uden for institutionernes normale driftsopgaver. Der kan også gives tilskud til anlægsprojekter. Midlerne kan desuden anvendes i forbindelse med indgåelse af resultatkontrakter med Kulturministeriets institutioner og til støtte af informationsteknologiske projekter på institutionerne, bl.a. i forbindelse med økonomiforvaltning. Endelig kan puljen anvendes til projekter, der understøtter Kulturministeriets it-strategi og tilhørende indsatsområder, herunder etablering og implementering af fælles standarder og software samt udvikling af fælles eller eksterne driftsløsninger. Puljen fordeles af Kulturministeriet.

7 7 14. Arkitektur Dansk Arkitektur Center, driftstilskud og undervisningstjeneste Driftstilskuddet er baseret på en partnerskabsaftale mellem Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Fonden Realdania for 2007, 2008 og (2. del af 3-årigt tilsagn) 15. Billedkunst Samtidskunst m.v., driftstilskud og aktiviteter (pulje) Puljen anvendes som driftstilskud og som tilskud til aktiviteter på billedkunstområdet. Puljen fordeles af Kunstrådet. Danmark under forvandling Tilskud til fotokunstprojekt. (1. del af flerårig bevilling) 16. Arkivformål, historiske skrifter m.v Arkivpulje (pulje) Puljen gives hovedsagelig som tilskud til institutioner og foreninger, der med en forankring i lokalhistoriske miljøer varetager vigtige landsdækkende funktioner på arkivområdet. Tilskud ydes normalt i form af drifts- og projektstøtte, dog ikke som tilskud til udgivelse af enkeltstående historiske publikationer. Puljen fordeles af Statens Arkiver. Vartov-arkivet (sidste del af flerårigt tilskud) Sammenslutningen af Lokalarkiver, driftstilskud Kulturforanstaltninger med bredt sigte Dansk Kunstnerråd, driftstilskud og aktiviteter Danske Døves Landsforbund, til aktiviteter Det Tyske Mindretal, til kulturelle aktiviteter Stednavneudvalget, driftstilskud Danmarks-Samfundet, til foreningens aktiviteter Svanekegården, driftstilskud Dansk Kultursamfund af 1910, til kulturelle aktiviteter i Sønderjylland 330 Kulturarvsdage Kulturarvsstyrelsens Kulturarvsdage er Danmarks bidrag til Europarådets Heritage Days, der afholdes i første weekend i september. I Kulturarvsdage fastlægges et årligt tema. Kulturarvsdage afholdes den første weekend i september og byder på landsdækkende arrangementer i relation til det pågældende tema. Der udgives endvidere undervisningsmateriale og en publikation, der relaterer sig til temaet. Dagene skal blandt andet have som mål at give borgerne adgang til de dele af kulturarven, som de ikke normalt har adgang til. Med Kulturarvsdage videreføres de mest succesrige elementer i Historiens Dag og Bygningskulturens Dag i et nyt samlet initiativ. Det tyske mindretal, til radioudsendelser

8 8 18. Amatørkultur Dansk Amatør Teater Samvirke, drift og aktiviteter Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, drift af landssekretariat Landsforeningen af Huse i Danmark, drift af landssekretariat Kulturelle Samråd i Danmark, drift af landssekretariat Festivaler, særudstillinger m.v Golden Days, sekretariatet Copenhagen Jazz Festival Århus Festuge, til foreningens kulturelle aktiviteter Filmfestival (pulje) Puljen anvendes til internationale filmfestivalaktiviteter, der kan markere Danmark som filmnation. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 20. Handicapforanstaltninger på Kulturministeriets statsinstitutioner (pulje) Til opfølgning af Handlingsplan for handicappedes adgang til kulturen skal puljen anvendes til informations- og formidlingsinitiativer på kulturområdet og til etablering af handicaptilgængelighed i det fysiske miljø på Kulturministeriets statsinstitutioner. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 21. Musik Musikpolitiske initiativer (pulje) I henhold til finanslovsaftale for Finanslov 2005 er der i afsat 10,0 mio. kr. årligt til musikpolitiske initiativer. Heraf afholdes 5,0 mio. kr. årligt af de kulturelle tipsmidler. Puljen fordeles af Kunstrådet. Ny musikhandlingsplan, efterfølger til Liv i musikken (pulje) Puljen anvendes til Kulturministeriets musikhandlingsplan Planen går ud på en styrkelse af det danske musikliv. Planens puljer fordeles af Kunstrådet. 22. Samspil mellem kultur og erhverv (pulje) Puljen anvendes til at fremme særlige målrettede eller strategiske indsatser på området, der styrker kultur- og erhvervssamarbejdet. Puljen fordeles af Kulturministeriet. 23. Diverse priser Kulturministeriets Illustrator- og Børnebogspris Danske Teaterjournalisters priser Kulturministeriets Idrætspris Årets Pressefoto Årets Historiske Bog Idrætsarkitekturpris H.C. Andersens pris... 50

9 9 Ytringsfrihedspris Til regeringens årlige uddeling af en ytringsfrihedspris til en international person, som har gjort noget for ytringsfriheden. Kommunal arkitekturpris Rådighedspulje (pulje) Puljen fordeles løbende af Kulturministeriet, fortrinsvis til formål af presserende karakter, til mindre, konkrete projekter m.v., herunder forsøgsprojekter, undersøgelsesarbejde og lignende formål. De afsatte 3,3 mio. kr. til administration er i lighed med tidligere års kulturelle tipsaktstykker afsat efter et skøn. c. Fordelingen af tipsmidlerne forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Finansudvalget. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af de kulturelle tips- og lottomidler. Der anmodes endvidere om tilslutning til i visse tilfælde at foretage forskudsbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til kulturelle formål m.v. f. I henhold til LB / forelægges sager om fordeling af tips- og lottomidler af vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget. Til Finansudvalget. BRIAN MIKKELSEN / Ane Kathrine Lærkesen

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011.

Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11. Afgjort den 1. juni 2011. Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. Aktstykke nr. 121 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. juni 2011 121 Kulturministeriet. København, den 9. maj 2011. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål 1. De overskud,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Fritids- og Kulturudvalget. Referat Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 13. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen (A)

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut

Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut Til udredningen af idrættens økonomi og struktur Bidrag fra Idrættens Analyseinstitut 16. december 2013 Scenarie for en mulig fremtidig statslig idrætspolitik Vedhæftede scenarie er et forslag fra Idrættens

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation

Kultur til bredbånd. Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Kultur til bredbånd Kulturministeriets bidrag til Danmark som verdens bedste IT-nation Forord Regeringens målsætning om, at Danmark skal være verdens bedste IT-nation opfyldes bedst, hvis kulturen får

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00

Til medlemmerne af Kunstrådet. Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Til medlemmerne af Kunstrådet Møde i Kunstrådet Den 20. februar 2008, kl. 13.00 18.00 Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, stuen Mødelokale: 8 (Gæstekantinen) Til stede: Medlemmer af Kunstrådet:

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007

Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0242 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 3. juli 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens meddelelse til

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Med ændringer fra UKF 14/8 2013

Med ændringer fra UKF 14/8 2013 Med ændringer fra UKF 14/8 2013 Kultur- og Fritidspolitik 2013-2017 Indledning Haderslev Kommune har lang tradition for at give støtte til udvikling af kulturinstitutioner og et stort og bredt funderet

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere