Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr. 97-2311-0003 JDA. AFGØRELSE (varmeforsyning)"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 2. februar 2001 J.nr JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse af 22. juni 1999 fra om opkrævning af godtgørelse i forbindelse med udtræden af Lading-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a. [...] Gas- og varmeprisudvalget Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 11. januar 2000, via Konkurrenceankenævnet, fra advokatfirmaet Niels Søndergaard, der ved brev af 2. juli 1999 på vegne af [...] har klaget over Gas- og varmeprisudvalgets afgørelse af 22. juni 1999, hvorefter nævnte fjernvarmeforbrugere ved udtræden af varmeforsyningsselskabet er blevet opkrævet en udtrædelsesgodtgørelse, der udgør en forholdsmæssig andel af varmeforsyningsselskabets gæld på udtrædelsestidspunktet. I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard; næstformand, professor, cand.polit. Christen Sørensen; professor, dr.jur. Jens Fejø; direktør H.C. Mortensen og direktør Niels Jørgen Ravn Sørensen. Gas- og varmeprisudvalget har udarbejdet en redegørelse til sagen af 2. august 1999, som har været forelagt sagens parter. Energitilsynet har med e-post af 7. december 2000 fremsendt yderligere oplysning til sagen, som er kommenteret af sagens parter. Det bemærkes, at Energitilsynet pr har erstattet Gas- og varmeprisudvalget ifølge lov nr. 379 af 2. juni 1999 om ændring af lov om varmeforsyning. Gas- og varmeprisudvalgets afgørelse Den påklagede afgørelse fra Gas- og varmeprisudvalget af 22. juni 1999 er således: Med brev af 7. april 1999 har advokat Vibeke Asmin Hansen, Viborg på vegne Lading-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a. rettet henvendelse til Gas- og Varmeprisudvalget vedrørende en anmodning fra [...], der er forbrugere under selskabet, om udmeldelse af dette. Den udtalelse dateret 22. april 1999 med bilag, som De har afgivet på forbrugernes vegne, er tilsendt advokat Vibeke Asmin Hansen i kopi.

2 2 Af henvendelse af 7. april 1999 med bilag fremgår blandt andet: at varmeværket blev etableret i 1995 som et barmarksprojekt. at værkets kapacitet langt fra er udnyttet på nuværende tidspunkt at varmeproduktionsanlægget ejes af gartneriet Rosa at transmissionssystemet ejes af andelsselskabet at forbrugerne den 11. maj 1998 har opsagt leveringsforholdet til udtræden af selskabet den 31. december at selskabet i forbindelse med udmeldelsen i henhold til 5 i selskabets vedtægter har stillet krav om betaling af en udmeldelsesgodtgørelse på ca kr. og at der dags dato er tilsluttet 149 forbrugere til ledningsnettet. Af udtalelsen af 22. april 1999 fremgår blandt andet: at der den 1. maj 1998 var tilsluttet 142 forbrugere til ledningsnettet og at der ifølge Bemærkninger til budget for 1998/99, der af selskabet i forbindelse med prisanmeldelse er anmeldt til udvalgets register den 14. oktober 1998, er kommet flere brugere med. I breve af 3. og 14. juni 1999 og under senere telefonisk samtale har advokat Vibeke Asmin Hansen oplyst, at der ikke i medfør af varmeforsyningslovens 11 og 12 af kommunen er pålagt ejendommene inden for forsyningsområdet tilslutningspligt. Selskabets vedtægter, vedtaget på stiftende generalforsamling den 26. juni 1995, er indsendt hertil i forbindelse med afgivelse af udtalelsen af 22. april Man skal herefter anføre følgende: Det findes ikke urimeligt i medfør af varmeforsyningsloven, at der i forbindelse med forbrugernes udtræden opkræves en egentlig godtgørelse. Selskabet vil endvidere være berettiget til at opkræve betaling for de omkostninger, der er forbundet med den faktiske afbrydelse. Gas- og varmeprisudvalget administrerer varmeforsyningslovens kapitel 4, der vedrører priser og leveringsbetingelser, og udvalget har beføjelse til at gribe ind mod priser eller betingelser for gas- eller varmeleverancer, som findes urimelige eller i strid med de gældende regler for prisberegning. Udvalget kan ligeledes gribe ind, hvis priser eller andre betingelser må antages at ville medføre en i samfundsmæssig henseende uøkonomisk anvendelse af energi. Udvalget kan, hvis forhandlinger ikke giver resultat, give påbud om ændring af priser eller betingelser. Spørgsmålet om en forbrugers adgang til at udtræde af et varmeforsyningsselskab med den virkning, at der ikke løbende skal betales afgifter til selskabet, har flere gange været behandlet af udvalget. Det er udvalgets holdning, at en forbruger må have adgang til uanset indholdet af en eventuel tidligere indgået aftale med rimeligt varsel at opsige og udtræde af leveringsforholdet. Efter en konkret bedømmelse må selskabet som udgangspunkt være berettiget til hos den forbruger, der ikke længere ønsker at aftage varme fra selskabet, at opkræve betaling af en egentlig udtrædelsesgodtgørelse. Udgangspunktet for betalingsfastlæggelsen kan ikke være, om anlægsinvesteringerne direkte kan henføres til den pågældende ejendom. Dette må på forhånd anses for en umulig opgave, idet en lang række anlægsudgifter må anses for fælles for samtlige aftagere.

3 3 Højesteret har den 2. april 1987 afsagt dom, ifølge Højesteret i en konkret sag ikke fandt grundlag for at tilsidesætte den vurdering som Gas- og varmeprisudvalget og Monopolankenævnet (nu Konkurrenceankenævnet) havde foretaget, hvorefter såvel pligten til at aftage en ejendoms samlede forbrug af varme fra værket, som en aftage- og medlemspligt var urimelig, dog at udtræden af værket kunne betinges af betaling af en godtgørelse til værket. Dommen indeholdt ikke nærmere oplysninger om hvilke betingelser, der kan opstilles for betaling af en godtgørelse eller godtgørelsens størrelse. Efter udvalgets opfattelse må godtgørelsen som udgangspunkt dække den udtrædendes forholdsmæssige andel af selskabets gæld på udtrædelsestidspunktet, således at der ikke påføres de forbrugere, der fortsat aftager varme fra værket en økonomisk byrde. På den anden side vil det dog, i medfør af varmeforsyningsloven, være urimeligt, om der i tilfælde af udtræden opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, såfremt der finder en løbende udbygning af værket sted og værket må anses for at være økonomisk veldrevet. Af selskabets årsregnskab for 1997/98, modtaget i udvalgets register den 14. oktober 1998, fremgår at omsætningen på kr har givet et resultat på kr før afskrivninger og renter. Årets resultat angives til kr Den samlede aktivmasse pr. 30. juni 1998 andrager kr og gælden på samme dato kr Af selskabets beretning fremgår at levering af fjernvarme er påbegyndt i efteråret 1996, samt at varmetabet har været på ca. 46%. Selskabet, der, som anført, er nyetableret i 1996, må betragtes som en relativt lille forsyningsvirksomhed med de for tiden tilsluttede 149 forbrugere, og værkets økonomi må af samme grund anses for følsom overfor enhver nedskæring i kundeunderlaget. Hertil kommer at den anmeldte varmepris på 169 kr. pr. GJ absolut må anses for at ligge i den øvre ende sammenlignet med de gennemsnitlige varmepriser, og varmetabet må ligeledes anses for at være i overkanten af det rimelige. Det understreges, at der ikke ved nærværende afgørelse er taget stilling til beregningen af størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen, der er oplyst til ca. kr Såfremt selskabet tillige havde været ejer af produktionsanlægget, og ikke kun transmissionsanlægget, ville godtgørelseskravet alt andet lige have været større. Klagen Af Advokatfirmaet Niels Søndergaards klage af 2. juli 1999 fremgår følgende: På vegne [...], der er forbrugere under selskabet Lading-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a., skal jeg herved påklage en afgørelse, som er truffet af Konkurrencestyrelsen den 22. om, at Varmeforsyningsselskabet kan kræve en godtgørelse ved mine klienters udtræden af selskabet. I overensstemmelse med vedtægterne har mine klienter intet at indvende mod at skulle betale omkostninger ved en faktiske afbrydelse. Til gengæld kan man med henvisning til samme vedtægter ikke acceptere at skulle betale nogen godtgørelse til selskabet ved udtræden, og jeg henviser til min skrivelse af med bilag til Gas- og Varmeprisudvalget.

4 4.. Som begrundelse for at jeg mener, at mine klienter ikke er forpligtet til at betale noget beløb til selskabet ved udtræden, henvises til vedtægternes 5.2. Det fremgår heraf, at hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves: e. andel af anlægget og renovationsudgifter Da der ved projektets start var 140 forbrugere tilsluttet, og da der nu er 149 tilsluttet, har det således været muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere. At denne bestemmelse i vedtægterne, jfr. udtalelse fra Danske Fjernvarmeværkers Forening af skulle være baseret på et fuldt udbygget fjernvarmenet et fjernvarmenet der har opnået den tilslutning, der lå til grund for projektering af anlægget, fremgår intet steds af vedtægterne eller af det materiale, som i øvrigt er udleveret til forbrugerne, og må derfor afvises som begrundelse for, at der skal ske en sådan betaling ved udtræden. I øvrigt vedlægger jeg forside og del af brochure udarbejdet ved projektets start. Heraf fremgår, at der alene hæftes med kr. 100,00, som udgør indskuddet. Det fremgår af Gas- og Varmeprisudvalgets afgørelse, side 3, at det vil være urimeligt, om der i tilfælde af udtræden opkræves en egentlig udtrædelsesgodtgørelse, såfremt der finder en løbende udbygning af værket sted, og værket må anses for at være økonomisk veldrevet." Det fremgår, at værket giver overskud, og at der sker en løbende udbygning. Det bemærkes i den forbindelse, at der er sket en udstykning på Møllebakken med 6 grunde i Alle disse grunde er solgt. Endvidere er der foretaget en ny udstykning af 8 grunde, hvoraf de 2 er solgt og 3 yderligere er reserveret. Alle disse 14 grunde er pålagt at aftage varme fra værket. Tilslutningspligt tinglyses på ejendommene løbende, som de bliver solgt. Det anførte om udstykning er d.d. pr. telefon oplyst af Hammel Kommune, der endvidere oplyser, at der er en ny lokalplan undervejs med yderligere udstykning af grunde med tilslutningspligt, men at dette projekt fortsat er på tegnebrættet. Der foregår altså en løbende udbygning. Såfremt mine klienter ikke måtte få medhold i, at de ikke er forpligtet til at betale et beløb til selskabet ved udtræden, skal jeg for god ordens skyld gøre opmærksom på, at mine klienter ikke kan anerkende beregningen af udtrædelsesgodtgørelsen, jfr. vedlagte skrivelse af 13. juni 1998 fra Varmeforsyningsselskabet til mine klienter, og jeg henviser i øvrigt til min skrivelse af 22. april Derudover fremgår det, af advokatens brev af 22. april 1999 til Gas- og varmeprisudvalget, at [...] har udmeldt sig af værket den 11. maj 1998, hvorefter udtræden, under hensyn til det fastsatte varsel på 18 måneder, vil kunne ske den 31. december Sagens baggrund Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab blev stiftet 26. juni 1995, og idriftsat i efteråret Vedtægterne for selskabet indeholder i 5 følgende bestemmelser om udtrædelse: 5.1. Udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: a. Afgifter i henhold til årsopgørelse. b. Eventuelt skyldige afgifter.

5 5 c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye forbrugere, kan endvidere opkræves: e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2- årsdagen for udtrædelsestidspunktet, og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet regnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne. Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværdi (afgiftspligtigt areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen. [...] opsagde ved brev af 11. maj 1998 til Lading-Fajstrup Varmeforsyning A.m.b.a. kontrakten om fjernvarmeforsyning fra varmeforsyningen. Det understreges i brevet, at med 18 måneders opsigelse, er aftalen ophørt med nedtagelse af fjernvarmeunit den 31. december Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab A.m.b.a. bekræfter ved brev af 13. juni 1998 til [...] modtagelsen af opsigelsen af kontrakten med varmeforsyningsselskabet om forsyning med fjernvarme til ejendommen [...] frem til år Varmeforsyningsselskabet gør samtidig opmærksom på, at selskabets kunder hæfter for værkets gæld, hvilket er opgjort til 8.2 mio. kr. i forhold til 140 kunder, således at en udtrædelsesgodtgørelse vil beløbe sig til kr. pr. kunde. Advokatfirmaet Niels Søndergaard klagede ved brev af 7. april 1999 på vegne [...] til Gas- og Varmeprisudvalget over den fastsatte udtrædelsesgodtgørelse. Gas- og varmeprisudvalgets redegørelse Følgende fremgår af udvalgets redegørelse: I medfør af varmeforsyningslovens 20 kan der i varmepriserne alene indregnes nødvendige omkostninger til brændsel, lønninger og andre driftsomkostninger, administration og salg samt forrentning af fremmedkapital og underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne. Endvidere kan der i priserne indregnes driftsmæssige afskrivninger samt henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. Prisfastsættelsen skal ske på grundlag af årlige budgetter, hvor der sigtes mod, at der over perioden finder dækning sted af de nødvendige omkostninger og alene disse omkostninger, og der skal således ikke sigtes mod at opnå et overskud, idet alene nødvendige omkostninger, som anført, kan indregnes i priserne.

6 6 Et eventuelt regnskabsmæssigt underskud eller overskud kan overføres til det følgende år. Et eventuelt overskud kan også anvendes til nedsættelse af priserne for det forløbne år, men et konstateret faktisk overskud er ikke udtryk for, at værket er økonomisk veldrevet. Selskabet har til ikrafttræden den 1. juni 1998 anmeldt en gennemsnitspris på 169 kr. pr. GJ. Den af Gas- og varmeprisudvalget udarbejdede statistik for 1998 viser, at den gennemsnitlige pris for Jylland ligger på 102 kr. pr. GJ og for hele landet på 107 kr. I beretningen til selskabets regnskab for 1997/98 er anført at varmetabet har været på 46,2%. Det gennemsnitlige nettab på landsbasis ligger endvidere ifølge ovennævnte statistik, udarbejdet af udvalget, på mellem 20-28%. Det må fastholdes, at det i den aktuelle situation findes urimeligt, såfremt de nævnte forbrugere ikke betaler en egentlig godtgørelse i forbindelse med udtræden af selskabet. Supplerende oplysninger Som svar på en forespørgsel fra nævnets sekretariat har Energitilsynet den 7. december 2000 oplyst: Selskabet har ikke selvstændigt til tilsynets offentlig tilgængelige register anmeldt vedtægter, men vedtægter, vedtaget på selskabets generalforsamling den 26. juni 1995, er modtaget i Energitilsynet den 23. april 1999, som bilag til brev af 22. april 1999 fra advokat Kirsten Skodborg, Advokatfirmaet Niels Søndergaard, Hinnerup. Denne fremsendelse af vedtægter betragtes som anmeldelse i lovens forstand. Nævnte vedtægter indeholder i 5 regler om udtrædelsesvilkår. Nævnet har forelagt denne oplysning for sagens parter. Advokat Vibeke Asmin Hansen har herefter i brev af 8. januar 2001 bemærket: "De for Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab A.m.b.A. gældende vedtægter er standardvedtægten for DFF, der er udarbejdet i samarbejde med Energitilsynet, og må således som generelle bestemmelser betragtes som anmeldt af DFF. Der er ikke vedtaget nogen individuelle bestemmelser, som skulle give grundlag for anmeldelse. Uanset om Energiklagenævnet måtte nå frem til, at anmeldelse alligevel er påkrævet, indebærer varmeforsyningslovens 21, stk. 4, ikke at forbrugeren kan fritages for betaling, hvilket bl.a. er udtalt af ankenævnet i en afgørelse, der er trykt i Energiafg. 1991, side 64." Advokat Kirsten Skodborg har i brev af 9. januar 2001 anført: "I fortsættelse af tidligere korrespondance skal jeg i henhold til korrespondance mellem Energitilsynet og Energiklagenævnet bemærke, at da vedtægterne ikke er anmeldt til Gas- og Varmetilsynet bør udgiften i forbindelse med udtrædelse, jfr. vedtægternes 5, ej heller efterprøves.

7 7 Som det fremgår af sagen, er [...] indstillet på at betale et beløb til dækning af de faktiske udgifter ved afbrydelse af stikledningen, men såfremt Energiklagenævnet ikke lægger til grund, at den tiloversblevne kapacitet er overdraget til nye forbrugere, kan 5, litra e ikke finde anvendelse, jf. ovenfor." Lovgivning Varmeforsyningsloven indeholdt på afgørelsestidspunktet følgende prisbestemmelser: 21. Priser og andre betingelser for de af 20 omfattede leverancer skal med angivelse af grundlaget for prisfastsættelsen anmeldes til et af energiministeren nedsat udvalg (Gas- og Varmeprisudvalget). Efter regler fastsat af udvalget... Stk. 4. Priser og andre betingelser, der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige. Stk. 5. Finder udvalget, at priser eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i 20, giver udvalget, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af priser eller betingelser... Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder. Nærmere regler om anmeldelse af priser og andre betingelser blev fastsat i Gas- og Varmeprisudvalgets bekendtgørelse nr. 610 af 27. august Energiklagenævnets bemærkninger De bestemmelser om udtrædelsesvilkår, der er indeholdt i 5 i vedtægterne for Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab, var omfattet af kravet om anmeldelse i varmeforsyningslovens 21, stk. 1 og 8, da kravet om udtrædelsesgodtgørelse blev fremsat over for [...]. Bestemmelserne indeholder ikke en klar forpligtelse, men en betinget forpligtelse for andelshaver i forbindelse med udtræden. Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. juni 1991 vedrørende Svendborg Kommune, som advokat Vibeke Asmin Hansen på vegne af varmeforsyningsselskabet henviser til, vedrørte en situation, hvor der forelå spørgsmål om betaling for ydelser, som faktisk var modtaget. Da lovkravet om anmeldelse ikke var opfyldt, da kravet om udtrædelsesgodtgørelse blev fremsat, finder nævnet, at dette under de foreliggende omstændigheder, er ugyldigt, jf. varmeforsyningslovens 21, stk. 4.

8 8 Energiklagenævnets afgørelse Gas- og varmeprisudvalgets afgørelse af 22. juni 1999 ophæves. Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard Formand /Joy Hougaard R. Dam

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

AFGØRELSE (varmeforsyning)

AFGØRELSE (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 4. maj 2001 J.nr. 97-2311-0020 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Læsø Kommune, Fjernvarmeforsyningen

Læs mere

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse

Stadfæstelse af Energitilsynets afgørelse (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hirtshals Fjernvarme over Energitilsynet af 7. juni 2004 Udtrædelsesgodtgørelse fra Hirtshals Fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0048 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 9800 Hjørring Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.A. Strandvejen 89, 2 Lønstrup 9800 Hjørring CVR-nr. 1990 8070 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.

Læs mere

Som andelshaver kan optages enhver juridisk eller fysisk person, såfremt denne er:

Som andelshaver kan optages enhver juridisk eller fysisk person, såfremt denne er: 1 Selskabets navn er Østervdi Varmeværk, Østervrå og selskabets hjemsted er Østervrå, Sæby Kommune. Østervrå Varmeværk er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) 2 Varmeværkets formål er al etablere

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...]

[...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 2. maj. 2000 nægtelse af gratis tilslutning til Hjordkær Fjernvarme A.m.b.a. af ejendommen [...] Formand, cand.jur.

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab, afd. 35 over afgørelse af 26. april 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0087 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra Nørresundby Boligselskab,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: Energiselskab: Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. CVR 1807 3498 Fjembhedevej 25 Præstbro 9330 Dronninglund v/ Frederikshavn Forsyning CVR 2559

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 15. februar 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0038 JDA A F G Ø R

Læs mere

SAGSFREMSTILLING KLAGENS INDHOLD OG FORLØB. Perioden, der klages over: 1. juli juni Påklaget beløb: kr.

SAGSFREMSTILLING KLAGENS INDHOLD OG FORLØB. Perioden, der klages over: 1. juli juni Påklaget beløb: kr. 2 4/1920-0301-0047 SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 1. juli 2004-30. juni 2007. Påklaget beløb: 2.880 kr. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: Telefonisk 29. september 2006.

Læs mere

2 FORMÅL Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver.

2 FORMÅL Selskabet kan samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om varetagelse af tekniske og administrative opgaver. Nuværende vedtægter Forslag til ændringer 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværker med tilhørende ledningsnet, således at interessenterne opnår den mest hensigtsmæssige og

Læs mere

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne:

Regitze Buchwaldt Martin Salamon. Carl Helmers. Klager: C VR 5776 2918. Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle v. Klageemne: T 5BANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: PH 7870 Roslev Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Glyngøre Fjernvarme A.m.b.a. C VR 5776 2918 Durupvej 22 Glyngøre 7870 Rosle

Læs mere

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen

Klagen har været forelagt Energtilsynet og [...], v/ advokat Poul Gudberg, Advokatgruppen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 14. oktober 2003 opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg

Klagen af 16. september 2003 fra [...] har været forelagt Energitilsynet og Sønderborg (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 16. september 2003 flyttegebyr Formand, professor cand. jur. Christen Boye Jacobsen Fhv. Overingeniør, cand.

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER

BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER BRAMMING FJERNVARME AMBA VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er BRAMMING FJERNVARME A.m.b.A. Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2. FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE Selskabets formål er energiproduktion

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017

Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Ordinær generalforsamling i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. 2017 Forklaring til foreslåede vedtægtsændringer Bestyrelsen i Fjernvarme Horsens A.m.b.a. har stillet forslag om ændring af vedtægterne. Ændringerne

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 13. oktober 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0019 HJD Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form A F G Ø R

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm

ENERGIKLAGENÆVNET AFGØRELSE. (varmeforsyning) Pandalus A/S, Hanstholm ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Den 29. august 2001 J.nr. 97-2311-0052 /JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra over afgørelse

Læs mere

Indhold 1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshaverne Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

Indhold 1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshaverne Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshaverne... 2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 2 5 Udtrædelsesvilkår... 3 6 Deklarationer... 3 7 Generalforsamling...

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiserer form [...] af 3. maj 2005 over Energitilsynet af 11. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse af [...] i forbindelse med udtræden af Fur

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Hou Kraftvarmeværk a.m.b.a. over Energitilsynet af 17. januar 2006 udtrædelsesgodtgørelse fra [...] Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej Ulfborg. Tlf

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej Ulfborg. Tlf Vedtægter For Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 9. maj 2007 forhandlingsløsning efter varmeforsyningslovens 21, stk. 4 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

26. november 2014. Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 26. november 2014 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse af priser

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet

[...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 13. november 2008 afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse til Energitilsynet Nævnsformand,

Læs mere

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.

Vedtægter. Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten. Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk. Vedtægter Hadsten Varmeværk A.m.b.A. Toftegårdsvej 30A. 8370 Hadsten Tlf. 86 98 11 55. info@hadstenvarmevaerk.dk. www.hadstenvarmevaerk.dk Dagsorden 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål

Læs mere

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013.

LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter. Revideret 3. oktober 2013. LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a. Vedtægter Revideret 3. oktober 2013. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Hjørring Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse:

Vedtægter for Saltum Fjernvarmeværk. Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.) Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5

Læs mere

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse

Afgørelse klage over krav fra Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. om betaling af udtrædelsesgodtgørelse [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...]

[...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 28. januar 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse for ejendomme [...] Næstformand, professor, dr.polit., Chr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme

VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme VEDTÆGTER FOR GRAM FJERNVARME 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar (amba) Selskabets navn er Gram Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er Gram. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon

Vedtægter. Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej Mørke Telefon Vedtægter Mørke Fjernvarme a.m.b.a. Parkvej 10 8544 Mørke Telefon 86 37 72 30 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 4 2 Formål og forsyningsområde... 4 3 Andelshaverne/varmeaftagerne... 4 4 Andelshavernes

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gjerlev Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Randers Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter.

FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter. FARSØ VARMEVÆRK A.m.b.A. Vedtægter. 2007 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 4 5 Udtrædelsesvilkår 4 6 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Vedtægter. Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtægter Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: Side: 1 Navn og hjemsted. 1 2 Formål og forsyningsområde. 1 3 Andelshavere / varmeaftagere. 1 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar.

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A.

Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. Vedtægter for Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Aabybro Fjernvarmeværk A.M.B.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Industrivej 40, 9440 Aabybro. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by.

2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem disse anlæg at drive fjernvarmeforsyning i Arden by. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Arden Varmeværk a.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Arden Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1. Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg samt gennem

Læs mere

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund

Vedtægter. Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen Toftlund Vedtægter Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 10-10-2006 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted. ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED

VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED VEDTÆGTER for AGERSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. AGERSTED 1 Navn og hjemsted 2 2 Formål og forsyningsområde 2 3 Andelshavere/varmeaftagere 2 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5 Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Vedtægter for Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 7 Generalforsamling 2 Formål og forsyningsområde 8 Bestyrelsen 3 Andelshaverne 9 Selskabets ledelse 4 Andelshavernes hæftelse

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. for. Højslev - Nr. Søby

Vedtægter. for. Højslev - Nr. Søby Vedtægter for Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Godkendt på Generalforsamlingen.. - 1 - INDLEDNING 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere/varmeaftagere 3 4 Andelshavernes

Læs mere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er: 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Morsø kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at etablere fjernvarmeanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO

VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO VEDTÆGTER HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / varmeaftager... 3 4 Andelshaveres hæftelse

Læs mere

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba

Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba Vedtægter for Skærbæk Fjernvarme Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Skærbæk Fjernvarme Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Skærbæk, 6780 Skærbæk 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Vedtægter for Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Tranbjerg Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aarhus kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter. 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1: NAVN OG HJEMSTED Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter 1.1 Selskabets navn er: Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er: Odsherred Kommune 2: FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk

Vedtægter for. Kibæk Varmeværk A.m.b.a. Kibæk Varmeværk for Kibæk Varmeværk A.m.b.a Kibæk Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Navn og Hjemsted... 2 2 Formål og forsyningsområde... 2 3 Andelshavere / varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A

VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Værløse Varmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Værløse Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a. FJERNVARME Vedtægter

Padborg Fjernvarme A.m.b.a. FJERNVARME Vedtægter Padborg Fjernvarme A.m.b.a. FJERNVARME Vedtægter VEDTÆGTER for Padborg Fjernvarme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål og forsyningsområde. 3 Andelshavere/varmeaftagere. 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune.

1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Give Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Vejle Kommune. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Navn og hjemsted 2 Formål og forsyningsområde 3 Andelshaverne 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 5 Udtrædelsesvilkår 6 Deklarationer 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.

Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. VEDTÆGTER Vedtægter for Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1. Selskabets navn og hjemsted. 1.1. Selskabets navn er Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Frederikssund Kommune. 2. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP

VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP VEDTÆGTER VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere... 3 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013

Vedtægter. Gældende fra 10. juli 2013 Vedtægter Gældende fra 10. juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDTÆGTER Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske

Læs mere

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet

7. og 8. oktober Ankenævnet på Energiområdet. Nyt fra nævnet 7. og 8. oktober 2015 Ankenævnet på Energiområdet Nyt fra nævnet 1 Emner 1. Lidt om nævnet/sekretariatet 2. Nye afgørelser fra nævnet a. Udtrædelsesgodtgørelse Betingelser for opkrævning b. Anmeldelse

Læs mere

Grenaa Kommunes afgørelse af 9. juni 2005 ophæves

Grenaa Kommunes afgørelse af 9. juni 2005 ophæves (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Grenaa Kommune af 9. juni 2005 afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen beliggende

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Vedtægter for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Brovst Fjernvarme a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Brovst. 2. Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ HOBRO

VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ HOBRO VEDTÆGTER Pr. 4. oktober 2018 HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshaver / lejere... 3 4 Andelshaveres

Læs mere

VEDTÆGTER for Hammel Fjernvarme A.m.b.a. September 2005

VEDTÆGTER for Hammel Fjernvarme A.m.b.a. September 2005 VEDTÆGTER for Hammel Fjernvarme A.m.b.a. September 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål og forsyningsområde 3 3 Andelshavere 3 4 Andelshavernes hæftelse og 4 økonomiske ansvar

Læs mere

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage.

80. Energitilsynet kan behandle og afgøre sager på eget initiativ eller på grundlag af en anmeldelse eller en klage. BILAG 2 KLAGE OVER SORØ FJERNVARME A/S VARMEPRISER 2. maj 2018 Varme J. nr. 18/08422 MDCL RETSGRUNDLAG 1) Energitilsynets kompetence 2) Princippet om nødvendige omkostninger 3) Forrentning af indskudskapital

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. LOHALS VARMEFORSYNING A.m.b.A. Navn og hjemsted. Formål og forsyningsområde

VEDTÆGTER FOR. LOHALS VARMEFORSYNING A.m.b.A. Navn og hjemsted. Formål og forsyningsområde VEDTÆGTER FOR LOHALS VARMEFORSYNING A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lohals Varmeforsyning A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Langeland Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Frede Gundberg, Roskilde over Energitilsynet af 15. marts 2005 Regler for dispensation i forbindelse med opkrævning af afkølingstarif i Roskilde Kommunes varmeforsyning. (Genoptagelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Nye Vedtægter. 2.2 Selskabets løbende indtægter samt et. 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre. 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af

Nye Vedtægter. 2.2 Selskabets løbende indtægter samt et. 2.3 Selskabet kan samarbejde med andre. 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes af Gældende vedtægter Tekst Nye Vedtægter Forslag til ændring 2.1 2.1 Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Læs mere

Vedtægter Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning

Vedtægter Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Andelsselskabet Tommerup by s Fjernvarmeforsyning (a.m.b.a.) 1.2 Selskabets hjemsted er Assens kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshavere/varmeaftagere... 3

1 Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshavere/varmeaftagere... 3 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål og forsyningsområde... 3 3 Andelshavere/varmeaftagere... 3 4 Andelskapital, andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar... 4 5 Udtrædelsesvilkår... 4 6 Generalforsamling...

Læs mere

VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A

VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A VEDTÆGTER VÆRLØSE VARMEVÆRK A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere og leveringsforhold... 3 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...

Læs mere

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR GYLLING-ØRTING-FALLING KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Odder Kommune. 2 Formål

Læs mere