Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance"

Transkript

1 Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance

2 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side Käyttöohjeet suomi...sivu Instruction manual english...page 26 31

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Motordelen får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Apparaten är endast avsedd att användas för tillberedning av olika livsmedel. 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 2 minuter. Vänta minst 15 minuter innan apparaten används igen. 3

4 13. Det är mycket viktigt att rengöra apparaten och dess tillhörande delar ordentligt efter användning, eftersom dessa kommer i kontakt med livsmedel. 14. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 15. Var extra försiktig om du har varm vätska i behållaren, eftersom det kan förekomma stänk. 16. Denna apparat är endast avsedd att användas för mixning av mindre mängder. 17. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 18. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 19. Apparaten är endast för privat bruk. 20. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Besök gärna vår hemsida för inspiration och ytterligare information om våra produkter. Torka av motorenheten med en fuktig trasa innan användning. Diska resterande lösa tillbehör i vatten och lite diskmedel. Notera att vissa tillbehör är mycket vassa. Se till att sladden är urdragen innan rengöring! Stavmixern kan användas till att snabbt och enkelt blanda, vispa och hacka. Perfekt för puréer, soppor, dressingar, barnmat, milkshakes, såser och till att vispa grädde. Knivbladen är mycket vassa och ska hanteras mycket försiktigt. 4

5 Stavmixern används i den medföljande behållaren men kan också användas i andra kärl som t ex skålar, kannor eller grytor/kastruller. Om du använder den i annat kärl bör man vara försiktig för att undvika stänk. Om den ska användas direkt i grytor/kastruller ska du ta bort den från spisplattan så att inte stavmixern utsätts för höga temperaturer (max 75-80ºC) från kokkärlets varma botten. Apparatens delar A. Hastighetsväljare B. Strömbrytare C. Motorenhet D. Mixerskaft E. Behållare/skyddshölje F. Knivblad G. Blandarblad H. Vispblad I. Mixerblad J. Verktyg för frigöring av tillbehör K. Basenhet och tillbehörsförvaring Tillbehör Mixerblad Maler, hackar och mosar råa och kokta grönsaker, frukt, bär, tillagat kött, fryst frukt till glass och sorbet etc. Blandarblad Blandar shakes, drinkar, soppor, såser, pannkakssmet, majonnäs etc. Vispblad Vispar eller skummar äggvitor, grädde, efterrätter, mousse, kakdeg, mjölk till latte, såser etc. Knivblad Skär och hackar kött och fiberrika grönsaker. Användning Se till att kontakten inte är ansluten till ett vägguttag. Sätt på det löstagbara mixerskaftet på motorenheten genom att försiktigt vrida fast mixerskaftet så att markeringen på motorenheten pekar mot den låsta hänglåssymbolen på mixerskaftet. Välj sedan valfritt tillbehör (beroende på vad som ska mixas/ vispas) ur tillbehörsförvaringen (se bild). Tryck fast tillbehöret på tillbehörsaxeln under mixerskaftets stänkskydd genom att passa in skårorna på tillbehöret med låsknapparna på tillbehörsaxeln. Tillbehöret sitter korrekt när det klickat på plats. Notera att flera av tillbehören är mycket vassa och ska hanteras med försiktighet. Anslut kontakten till ett vägguttag. Sänk ned mixerskaftet i ingredienserna innan apparaten startas för att undvika 5

6 6 stänk. Ställ in önskad hastighet med hjälp av hastighetsväljaren och tryck och håll ner strömbrytaren för att starta apparaten. Stavmixern förs försiktigt upp och ned i roterande rörelser längs sidorna på behållaren. Notera: håll ej i sladden/sladdfästet under användning utan enbart i apparaten. Notera att motorn stannar när man släpper strömbrytaren. Håll in strömbrytaren i intervaller på ca 10 sekunder, släpp strömbrytaren ett kort ögonblick och starta igen. Fortsätt så tills du fått önskad konsistens. Eftersom stavmixern jobbar snabbt är det flesta ingredienser färdiga på under en minut. Det är därför bra att arbeta i korta intervaller, speciellt i början när man inte är så van med stavmixern. Tillsätt gärna lite vätska så går mixningen smidigare. Observera att stavmixern endast får användas kontinuerligt i max 1 minut eller pulsmässigt max 2 minuter vid mjuka råvaror. Hårda råvaror får maximalt mixas 10 sekunder åt gången. Pausa därefter i 15 minuter för att apparaten ska hinna svalna innan den startas igen. Efter användning tas mixerstaven upp ur behållaren/kärlet och kontakten dras ur. VIKTIGT! För att undvika att skada tillbehör och behållare bör följande inte hackas med stavmixern: korn, is, muskotnöt och kaffebönor. Skador som uppstått därav omfattas inte av reklamationsrätten. Rengöring och underhåll Rengör alltid apparaten efter varje användning. Viktigt! Motorenheten får aldrig nedsänkas i vatten eller annan vätska. Rengör motorenheten med en fuktig trasa eller hushållspapper. Mixerskaftet tas loss från motorenheten genom att vrida mixerstaven så att markeingen på motorenheten påkar mot den öppna hänglåssymbolen på mixerstaven. Avlägsna därefter tillbehöret från tillbehörsaxeln med hjälp av det medföljande verktyget. Placera verktygets klyka under själva tillbehöret och bänd tillbehöret uppåt. Notera att flera av tillbehören är mycket vassa och ska hanteras med försiktighet. Om verktyget inte går att lossa från tillbehöret, vrid verktyget runt tillbehörets fäste tills verktyget går att dra uppåt.

7 Behållare samt tillbehör kan diskas i diskmaskin. Notera att tillbehören ska hanteras med försiktighet. Mixerskaftet diskas för hand för att skydda plastdelarna. Efter rengöring och torkning placeras tillbehören i tillbehörsförvaringen och mixerstav samt motorenhet placeras på basenheten. Sätt därefter behållaren (som även fungerar som skyddshölje) upp och ner över delarna på basenheten. OBS! Behållaren får aldrig användas i mikrovågsugn. Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V ~ 400 W Löstagbart mixerskaft 4 tillbehör: mixerblad, blandarblad, vispblad och knivblad Behållare Basenhet/tillbehörsförvaring Verktyg för frigöring av tillbehör Max driftstid: 2 minuter kontinuerligt Rätt till löpande ändringar förbehålles. 7

8 8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Apparatets øvrige dele må ikke vaskes i opvaskemaskine. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet bør kun anvendes til tilberedning af levnedsmidler.

9 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 2 minutter, vent derefter mindst 15 minutter inden apparatet tages i brug igen. 13. Det er meget vigtigt at rengøre apparatet og beholderen omhyggeligt efter brug, eftersom de kommer i kontakt med levnedsmidler. 14. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven! Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden kniven rengøres, 15. Vær ekstra omhyggelig når der er varme væsker i beholderen, da der kan forekomme stænk op over kanten. 16. Dette apparat er kun beregnet til miksning af mindre mængder. 17. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 18. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 19. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 20. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. 9

10 Besøg gerne vor hjemmeside for at hente inspiration og få nærmere oplysninger om vore produkter. Motordelen tørres af med en fugtig klud inden brug. Tilbehørsdelene vaskes i vand tilsat lidt opvaskemiddel. Bemærk at nogle af tilbehørsdelene er meget skarpe. Sørg for at ledningen er taget ud af stikkontakten inden rengøring! Stavblenderen purerer, blender, pisker og hakker fødevarer lynhurtigt og let. Velegnet til f.eks. saucer, supper, dressinger, diæt- og babymad, cocktails, sorbetis osv., eller til at piske f.eks. flødeskum. Kniven er meget skarp og skal håndteres med forsigtighed. Stavblenderen bruges i den medfølgende beholder, men kan også anvendes i en hvilken som helst skål, kande eller gryde. Ved brug i skål eller gryde, skal der dog udvises forsigtighed for at undgå stænk. Ved brug direkte i gryde, skal denne dog fjernes fra komfuret, således at stavblenderen ikke udsættes for meget høje temperaturer (max C) fra grydens varme bund. Apparatets dele A. Hastighedsvælger B. Tænd/sluk knap C. Motordel D. Blenderskaft E. Beholder/beskyttelseshylster F. Knivdel G. Mikser H. Pisker I. Hakketilbehør J. Værktøj til fjernelse af tilbehør K. Base og opbevaring af tilbehør Tilbehør Hakketilbehør Maler, hakker og moser rå og kogte grøntsager, frugt, bær, tilberedt kød, frossen frugt til is og sorbet etc. Mikser Blander shakes, drinks, supper, saucer, pandekagedej, mayonnaise etc. Pisker Pisker æggehvider, fløde, desserter, mousse, kagedej, mælk til caffe latte, saucer etc. Knivdel Skærer og hakker kød og fiberrige grøntsager. 10

11 Sådan bruges apparatet Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten. Sæt det aftagelige blenderskaft på motordelen ved forsigtigt at dreje blenderskaftet fast på motordelen, så markeringen på motordelen peger på symbolet lukket hængelås på blenderskaftet. Tag derefter det ønskede tilbehør (afhængigt af, hvad der skal blendes/ piskes) ud af opbevaringsdelen (se billede). Tryk tilbehøret fast på tilbehørsakslen under blenderskaftets stænkbeskyttelse ved at placere indhakkene på tilbehøret ud for låseknapperne på tilbehørsakslen. Tilbehøret sidder korrekt, når det klikker på plads. Bemærk at flere af tilbehørsdelene er meget skarpe og skal håndteres med forsigtighed. Sæt herefter stikket i stikkontakten. Blenderskaftet nedsænkes i ingredienserne, før apparatet startes, herved undgås stænk. Indstil ønsket hastighed ved hjælp af hastighedsvælgeren, tryk og hold derefter tænd/sluk knappen inde for at starte apparatet. Stavblenderen føres forsigtigt op og til siderne i langsomme roterende bevægelser. Bemærk: Hold altid på selve apparatet under brug og aldrig i ledningen/ledningsfæstet. Når man slipper tænd/sluk knappen, stopper motoren øjeblikkeligt. Hold tænd/sluk knappen inde i intervaller på ca. 10 sekunder, slip knappen et kort øjeblik og start igen. Fortsæt på denne måde, indtil ingredienserne har den ønskede konsistens. Da stavblenderen arbejder meget hurtigt de fleste ting er færdige på under 1 minut anbefales det kun at arbejde med den i korte intervaller: specielt i den første tid, hvor man endnu ikke er fortrolig med stavblenderen. Tilsæt eventuel lidt væske for at gøre blandingen mere smidig. Bemærk at stavblenderen ved bløde råvarer kun må anvendes kontinuerligt i max. 1 minut eller max. 2 minutter, hvis den arbejder i korte intervaller. Stavblenderen må maksimalt anvendes i 10 sekunder ad gangen ved hårde råvarer, hvorefter den skal hvile i 15 minutter for afkøling, før den genstartes. Efter brug tages stavblenderen op af beholderen/skålen og stikket tages ud af stikkontakten. VIGTIGT! For at undgå beskadigelse af tilbehør og beholder bør følgende ikke hakkes med stavblenderen: Korn, is, muskatnød og kaffebønner. Skader opstået som følge heraf er ikke omfattet af reklamationsretten! Rengøring og vedligeholdelse Rengør altid apparatet hver gang, det har været i brug. Vigtigt! Motordelen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Motordelen tørres af med en fugtig klud eller køkkenrulle. 11

12 Blenderskaftet fjernes fra motordelen ved at dreje blenderskaftet, så markeringen på motordelen peger på symbolet åben hængelås på blenderskaftet. Fjern derefter tilbehøret fra tilbehørsakslen ved hjælp af det medfølgende værktøj. Placer værktøjet under tilbehøret og løsn derefter tilbehøret. Bemærk at nogle af tilbehørsdelene er meget skarpe og skal håndteres med forsigtighed. Hvis værktøjet ikke kan løsnes fra tilbehøret, drejes det rundt om tilbehørets beslag, indtil værktøjet kan trækkes opad. Beholder samt tilbehør kan vaskes i opvaskemaskine. Bemærk at tilbehøret skal håndteres med forsigtighed. Blenderskaftet vaskes af i hånden for at beskytte plastik delene. Når tilbehørsdelene er rengjort og tørre, placeres de i opbevaringsdelen og blenderskaft og motordel placeres på basen. Sæt derefter beholderen (der også fungerer som beskyttelseshylster) ned over delene på basen. OBS! Beholderen må aldrig anvendes i mikrobølgeovn. Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/ købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. 12

13 OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V ~ 400 watt Aftageligt blanderskaft 4 tilbehørsdele: hakketilbehør, mikser, pisker og knivdel Beholder Base/opbevaring til tilbehør Værktøj til fjernelse af tilbehør Max. driftstid: 2 minutter kontinuerligt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 13

14 14 Sikkerhet og el- apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn fra 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn er ikke alltid i stand til å forstå og vurdere spesielle farer rundt dette. Lær barn et ansvarsbevist forhold med elektriske apparater. 7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn. 11. Apparatet er kun beregnet for tilberedning av mat. 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid er 2 minutter og vent i minst 15

15 minutter før apparatet brukes igjen. 13. Det er veldig viktig og rengjøre apparatet og tilbehøret ordentlig, da de er i berøring med mat. 14. Håndter apparatet med forsiktighet, da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven under bruk. Pass på at ikke fingre eller redskaper kommer i kontakt med kniven. Ta alltid støpslet ut av kontakten. 15. Vær forsiktig hvis du har varm væske i beholderen, da det kan sprute. 16. Dette apparatet er kun beregnet for bruk til miksing av mindre mengder. 17. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 18. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 19. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 20. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Besøk oss på vår hjemmeside for inspirasjon og ytterligere informasjon om våre produkter. Før bruk Stavmikseren tørkes av med en fuktig klut før bruk. De andre delene vaskes i vann og oppvaskmiddel. Vær oppmerksom på at disse delene er skarpe. Se til at ledningen er fjernet før rengjøring. Stavmikseren mikser, blender, pisker og hakker matvarer lynraskt og enkelt. Utmerket 15

16 16 til f.eks sauser, supper, dressinger, barnemat, coctails, sorbet osv. eller til å piske f.esk krem. Knivene er skarpe og skal håndteres med forsiktighet. Stavmikseren kan brukes i medfølgende kanne, men kan også brukes i en hvilken som helst bolle, kanne eller gryte. Ved bruk i bolle eller gryte skal man være forsiktig for å unngå sprut. Ved bruk direkte i gryte skal denne fjernes fra komfyren slik at stavmikseren ikke utsettes for overoppheting (maks C) fra grytens varme bunn. Beskrivelse A. Hastighetsvelger B. Strømbryter C. Motordel D. Miksestav E. Beholder F. Knivblad G. Blandeblad H. Vispeblad I. Mixerblad J. Verktøy for frigjøring av tilbehør K. Baseenhet og tilbehørsoppbevaring Tilbehør Mixerblad Maler, hakker og moser rå og kokte grønnsaker, bær, tilberedt kjøtt, frosen frukt til iskrem osv. Blandeblad Blander shaker, drinker, supper, sauser, majones osv. Vispeblad Visper / skummer eggehviter, ost, desserter, mousse, kakedeig, melk til latte sauser osv. Knivblad Skjærer og hakker kjøtt og grønnsaker. Slik brukes stavmikseren Stavmikseren er utmerket til f.eks. sauser, supper, dressinger, pesto, babymat, cocktails, sorbét osv. Pass på at ikke kontakten står i ved montering. Montér det avtagbare mikserstaven på motordelen ved forsiktig vri fast staven på motordelen,. Se til å markeringen på motorenheten peker mot det låste hengelåssymbolet på mikserstaven. Velg så valgfritt tilbehør. Trykk fast tilbehøret. Tilbehøret sitter korrekt når det klikkes på plass. Tilbehøret er meget skarpt så det må håndteres med forsiktighet. Sett støpslet i kontakten.

17 Stavmikseren senkes ned i ingrediensene før den starter for å unngå sprut. Innstill til ønsket hastighet og trykk på momentknappen for å starte apparatet. Stavmikseren føres forsiktig opp og til sidene i langsomme roterende bevegelser. Når man slipper momentknappen stopper motoren. Hold momentknappen inne i intervaller på ca. 10 sekunder, slipp knappen et kort øyeblikk og start igjen. Fortsett på denne måten inntil ingrediensene har fått den ønskede konsistens. Stavmikseren arbeider veldig raskt de fleste ting er ferdige på under 1 minutt det er en god idé kun å arbeide med den i korte intervaller: spesielt den første tiden, hvor man ennå ikke er fortrolig med stavmikseren. Tilsett gjerne litt væske slik at miksingen går lettere. Vær oppmerksom på at stavmikseren kun skal brukes kontinuerlig i maks 1 minutt eller pulsfunksjon maks 2 minutter med myke råvarer. Harde råvarer skal mikses maksimalt i 10 sekunder om gangen, hvoretter den skal hvile i 15 minutter for avkjøling før den startes igjen. Etter bruk tas stavmikseren opp av kannen eller bollen, stavmikseren slås av og støpslet tas ut av kontakten. VIKTIG! For å unngå skade på pakninger, kniv og beholder bør følgende ikke brukes i mikseren: Korn, is, muskatnøtt og kaffebønner. Rengjøring og vedlikehold Rengjør alltid apparatet etter hver gang det har vært brukt. Motordelen må kun tørkes med en myk, lett fuktig klut eller med tørkepapir. De øvrige deler vaskes i varmt zalovann eller i oppvaskmaskin. Ved vask i oppvaskmaskin skal delene plasseres i øverste kurv, aldri i bunnen hvor den kraftige varmeutviklingen i noen tilfeller kan deformere plastdelene. VIKTIG! Motordelen må aldri senkes i vann eller andre væsker. Rengjør motorenheten med en fuktig klut eller tørkepapir. 17

18 Mikserstaven tas løs fra motorenheten med å vri mikserstaven slik at markeringen på motorenheten peker mot den åpne hengelås symbolet på mikserstaven. Ta deretter tilbehøret fra akselen ved hjelp av det medfølgende verktøyet. Sett vertøyets klype under selve tilbehøret og løfte tilbehøret opp. Husk at flere av tilbehøret er veldig skarpe og skal håndteres med forsiktighet. Hvis man ikke får løsnet verktøyet, vri verktøyet rundt tilbehørets feste til verktøyet kan dras opp. Beholder og tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin. Husk at tilbehøret skal handteres med forsiktighet. Mikserskaftet vaskes for hånd for å beskytte plastdelene. Etter rengjøring og tørking settes tilbehøret i oppbevaringsboksen og mikserstav og motorenhet settes i baseenheten. Sett deretter beholderen (som også fungerer som beskyttelses lokk) over delene på baseenheten. Merk: Beholder må aldrig brukes i en mikrobølgeovn. Avlevering av apparatet Loven krever at elektriske og elektroniske apparater innsamles og deler av de gjennvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal avlevers på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjon Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der hvor det er kjøpt. 18

19 OBH Nordica Norway AS Postboks 5334, Majorstuen 0304 Oslo Tlf: Tekniske data OBH Nordica V ~ 400 watt Avtagbar mikserstav 4 blader tilbehør: mikser, blander, visper og kniv Beholder Baseenhet/tilbehørsoppbevaring Verktøy for bytting av tilbehør Maks brukstid: 2 minutter kontinuerlig Rett til løpende endringer forbeholdes. 19

20 20 Turvallisuusohjeet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Moottoriosaa ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden valmistukseen. 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 2 minuutin ajan, minkä jälkeen on

21 pidettävä vähintään 15 minuutin tauko. 13. Laite ja astia on erittäin tärkeää puhdistaa käytön jälkeen huolellisesti, koska ne molemmat ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. 14. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! Irrota pistotulppa aina pistorasiasta ennen terän puhdistusta. 15. Noudata erityistä varovaisuutta käsitellessäsi kuumia nesteitä, sillä ne saattavat roiskua astian reunan yli. 16. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan pienien määrien sekoittamiseen. 17. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 18. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 19. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 20. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Vieraile kotisivuillamme joilta löydät tuotteistamme lisätietoa ja inspiraatiota. 21

22 Ennen käyttöä Pyyhi moottoriosa kostealla liinalla ennen käyttöä. Pese muut irralliset osat lämpimässä vedessä, johon on lisätty tilkka astianpesuainetta. Huomaa, että jotkin osat ovat hyvin teräviä. Varmista, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta! Sauvasekoitin sekoittaa, vatkaa ja hienontaa elintarvikkeet nopeasti ja kätevästi. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi soseiden, keittojen, salaatinkastikkeiden, vauvanruokien, pirtelöiden ja kastikkeiden valmistukseen, sekä kerman vaahdottamiseen. Laitteen teräosat ovat erittäin teräviä ja niitä on käsiteltävä hyvin varovasti. Sauvasekoitinta voi käyttää sen mukana toimitettavassa kulhossa sekä missä tahansa astiassa kuten kannussa tai kattilassa. Jos käytät sauvasekoitinta muussa astiassa, noudata erityistä varovaisuutta, etteivät sekoitettavat ainekset roisku. Jos käytät sauvasekoitinta kattilassa, nosta kattila pois liedeltä, jotta kattilan kuuma pohja ei kuumenna sauvasekoitinta liikaa (enimmäislämpötila ºC). Laitteen osat A. Nopeudenvalitsin B. Virtakytkin C. Moottoriosa D. Sekoitinvarsi E. Kulho/suojus F. Hienonnusterä G. Sekoitusterä H. Vaahdotusterä I. Yleisterä J. Osien irrotustyökalu K. Pohjaosa ja osien säilytystila Osat Yleisterä Jauhaa, hienontaa ja soseuttaa raa at ja keitetyt vihannekset, hedelmät, marjat, kypsän lihan, jäätelöön ja sorbetteihin lisättävät pakastetut hedelmät jne. Sekoitusterä Sekoittaa pirtelöt, juomat, keitot, kastikkeet, pannukakkutaikinan, majoneesin jne. Vaahdotusterä Vatkaa tai vaahdottaa valkuaiset, kerman, jälkiruoat, moussen, kakkutaikinan, lattessa käytettävän maidon, kastikkeet jne. Hienonnusterä Leikkaa ja hienontaa lihan ja runsaasti kuitua sisältävät vihannekset. 22

23 Käyttö Varmista, että pistotulppa on irrotettu pistorasiasta. Kiinnitä irrotettava sekoitinvarsi moottoriosaan kiertämällä varovasti vartta niin, että moottoriosassa oleva merkki osoittaa sekoitinvarressa näkyvää lukitun riippulukon kuvaketta kohti. Valitse seuraavaksi käyttötarkoitukseen sopiva osa (sekoitettavasta tai vatkattavasta aineksesta riippuen) ja ota se esiin säilytystilasta (ks. kuva). Paina osa kiinni sekoitinvarren roiskesuojan alla olevaan kiinnitysakseliin sovittamalla osan urat akselin lukituspainikkeisiin. Osa on kiinnitetty oikein, kun se naksahtaa paikoilleen. Huomaa, että monet laitteen osista ovat erittäin teräviä ja että niitä on käsiteltävä varoen. Liitä pistotulppa pistorasiaan. Upota sekoitinvarsi ainesten joukkoon ennen laitteen käynnistämistä roiskumisen estämiseksi. Valitse haluamasi nopeus nopeudenvalitsimella ja käynnistä laite painamalla virtakytkintä ja pitämällä sitä alas painettuna. Kuljeta sauvasekoitinta hitain pyörivin liikkein varovasti ylös ja alas kulhon reunoja pitkin. Huomaa: älä pidä käytön aikana kiinni liitosjohdosta tai sen kiinnikkeestä vaan ainoastaan laitteesta. Huomaa, että moottori pysähtyy välittömästi, kun virtakytkin vapautetaan. Paina virtakytkintä kerrallaan noin kymmenen sekunnin ajan, vapauta kytkin hetkeksi ja käynnistä laite uudelleen. Jatka näin, kunnes ainesten koostumus on halutunlainen. Koska sauvasekoitin on erittäin nopea, haluttu lopputulos syntyy useimmiten alle minuutissa. Tämän vuoksi laitetta kannattaa käyttää lyhyin jaksoin. Erityisen tärkeää tämä on ensimmäisillä käyttökerroilla, jolloin laite ei ole vielä tuttu. Sekoittamisen helpottamiseksi voit lisätä astiaan hieman nestettä. Huomaa, että pehmeitä elintarvikkeita käsiteltäessä sauvasekoitinta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 1 minuutin ajan tai sykäyksittäin enintään 2 minuuttia. Kovia elintarvikkeita käsiteltäessä laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti enintään 10 sekuntia. Tämän jälkeen laitteen on annettava jäähtyä 15 minuutin ajan, ennen kuin se käynnistetään uudelleen. Nosta sekoitinvarsi käytön jälkeen pois astiasta ja irrota pistotulppa pistorasiasta. TÄRKEÄÄ! Osien ja kulhon vaurioitumisen ehkäisemiseksi sauvasekoittimella ei saa hienontaa seuraavia aineksia: jyvät, jää, muskottipähkinät ja kahvipavut. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat syntyneet näiden ainesten käsittelemisestä. Puhdistus ja hoito Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen. Tärkeää! Moottoriosaa ei saa koskaan upottaa veteen tai muuhun nesteeseen. Puhdista moottoriosa kostealla liinalla tai talouspaperilla. 23

24 Irrota sekoitinvarsi moottoriosasta kiertämällä vartta niin, että moottoriosassa oleva merkki osoittaa sekoitinvarressa näkyvää avoimen riippulukon kuvaketta kohti. Irrota sen jälkeen käyttämäsi osa kiinnitysakselista mukana olevan työkalun avulla. Aseta työkalun haara osan alle ja taivuta osaa ylöspäin. Huomaa, että monet osat ovat erittäin teräviä ja niitä on käsiteltävä varoen. Kulho ja laitteen osat voidaan pestä astianpesukoneessa. Huomaa, että osien käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta. Sekoitinvarsi pestään käsin muoviosien suojaamiseksi. Ellei työkalu irtoa osasta, kierrä työkalu osan kiinnittimen ympärille, kunnes pystyt nostamaan työkalua ylöspäin. Puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen osat siirretään säilytystilaan ja sekoitinvarsi sekä moottoriosa asetetaan pohjaosan päälle. Aseta sitten kulho (joka toimii myös suojuksena) ylösalaisin pohjaosassa olevien osien päälle. HUOM! Älä milloinkaan käytä kulhoa mikroaaltouunissa. Käytetyn laitteen hävittäminen Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen. Takuu Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tällöin laite liikkeeseen, josta se on ostettu. 24

25 OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V ~ 400 W Irrotettava sekoitinvarsi Neljä osaa: yleisterä, sekoitusterä, vaahdotusterä ja hienonnusterä Kulho Pohjaosa/osien säilytystila Osien irrotustyökalu Yhtäjaksoinen käyttöaika: enintään 2 minuuttia Oikeus muutoksiin pidätetään. 25

26 26 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The motor section must not be immersed into water or other liquids. The other parts of the blender must not be washed in a dish washing machine. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance should only be used for preparation of food.

27 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 2 minutes, then wait at least 15 minutes before the appliance is used again. 13. It is very important to clean the appliance and the vessel carefully after use, since they both get into contact with food. 14. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor utensils get into contact with the knife! Always pull out the plug before cleaning the knife. 15. Pay special attention when the vessel contains hot liquids, as drops over the rim may occur. 16. This appliance is only intended to blend small portions. 17. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 18. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 19. The appliance is for domestic use only. 20. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. 27

28 Please visit our website for inspiration and further information regarding our products. Before use Wipe the motor part with a damp cloth before use. Clean the lose accessories in water with a drop of washing-up liquid. Please note that some parts are extremely sharp. Make sure that the cord has been removed before cleaning! The stick mixer can be used for blending, whipping and chopping in a fast and easy way. Well suited for purée, soups, dressing, baby food, milk shakes and for whipping cream etc. The knife is extremely sharp so be careful. The stick mixer is used with the enclosed container, but can be used in any bowl, jug, pot or saucepan. Be careful when using the stick mixer in a bowl or pot due to potential splashing. When using the stick mixer directly in a pot/saucepan, remove the pot or saucepan from the cooker to prevent the stick mixer from overheating (75-80 C at the max.) from the pot s hot base. Parts of the appliance A. Speed selector B. Switch C. Motor part D. Mixing shaft E. Container/protecting cover F. Knife blade G. Blending blade H. Whipping blade I. Mixing blade J. Tool for releasing accessories K. Base unit and storage room for accessories Accessories Mixing blade For grinding, chopping and mashing of raw and boiled vegetables, fruit, berries, prepared meat, frozen fruit for ice cream and sorbet etc. Blending blade For blending of shakes, drinks, soups, sauces, pancake dough, mayonnaise etc. Whipping blade For whipping or making egg white foam; whipping of cream, deserts, mousse, cake dough, milk for latte, sauces etc. 28

29 Knife blade For cutting and chopping of meat and fibrous vegetables. How to use the stick mixer Make sure that the switch is not connected to a wall outlet. Mount the removable mixing shaft on the motor part by carefully fastening the shaft in such way that the marking on the motor part is pointing towards the locked padlock symbol on the mixing shaft. Now choose an accessory at your choice (depending of what you want to mix/whip) from the accessory compartment (see illustration). Press the accessory onto the accessory shaft under the splatter protection device by engaging the grooves of the accessory in the locking buttons on the shaft. The accessory has been correctly mounted when you hear a click. Please note that a number of accessories are very sharp and should be handled with great care. Plug the appliance to a wall outlet. Lower the mixing shaft into the ingredients before switching on the appliance in order to avoid any splashing. Set the wanted speed by means of the speed selector and press the switch to activate the appliance. Move the blender carefully up and down in rotating movements along the sides of the container. Note: Do not hold on to the cord/the cord attachment during use, but only to the appliance. Note that the motor stops when you release the switch. Keep the switch pressed at intervals of about 10 seconds, release the switch for a short moment and restart. Go on this way until you have got the texture that you want. Since the stick mixer works very fast, most ingredients will be done in less than a minute. We therefore recommend that you activate the appliance for short intervals, especially at first when you are not yet familiar with the appliance. You can add some water to make the mixing process easier. Please note that the max operation time of the stick mixer is max 1 minute at a time or at intervals of max 2 minutes when blending soft ingredients. When blending hard ingredients, the operation time must not exceed 10 seconds a time. Let the appliance rest for 15 minutes to make it cool off before it is reactivated. After use remove the mixing shaft from the container and unplug. IMPORTANT! In order not to damage the accessory and the container, do not chop the following ingredients with the stick mixer: grain, ice, nutmeg and coffee beans. Any consequential damage will not be covered by the warranty. Cleaning and maintenance Always clean the appliance after use. 29

30 Important: Never immerse the motor part in water or any other liquid. Clean the motor part with a humid cloth or kitchen towel. Release the mixing shaft from the motor unit by turning the shaft in such a way that the marking on the motor part is pointing towards the open padlock symbol on the mixing shaft. Loosen the accessory by means of the delivered tool. Place the hinge of the tool under the accessory itself and bend the accessory upwards. Note that a number of accessories are extremely sharp and should be handled with great care. If the tool is difficult to remove from the accessory, turn the tool around the shaft of the accessory until it can be pulled upwards. The container and the accessories are dishwasherproof. Note that the accessories should be handled carefully. The mixing shaft should be hand washed in order to protect the plastic parts. After cleaning and drying, put the accessories back into the compartment and the mixing shaft and the motor part on the base unit. Now place the container (which also works as a protecting cover) upside down on top of the parts on the base unit. NOTE! Never use the container in a microwave oven. Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. 30

31 Warranty Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel: Technical data OBH Nordica V ~ 400 W Removable mixer shaft 4 accessories: mixing blade, blending blade, whipping blade and knife blade Container Base part/storage room for accessories Tool for release of accessories Max operation time: 2 minutes continuously. These instructions are subject to alterations or improvements. 31

32 SE/IDV/6713/UVN/ SE/IDV/6713/UVN/031013

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades

Indigo Stick Mixer. Storage and beaker in one. 4 exchangeable blades. Smart storage of blades. Tool for change of blades Indigo Stick Mixer 4 exchangeable blades Smart storage of blades Storage and beaker in one Tool for change of blades Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instruction manual - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT

MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT MIXERSET MIKSERSETT SEKOITINSARJA MIKSERSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning

OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA Power Mix 200 Bruksanvisning Käyttöohjeet Instructions of use Brugsanvisning OBH NORDICA 6768 OBH NORDICA Power Mix 200 Innan användning Läs igenom bruksanvisningen innan mixern används för

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 6719_IDV_UVN_310713.indd 1 8/15/2013 11:19:48 AM

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments //

Wellness. double action massager // with infrared heat // Type 6072. Detachable handle // Variable massage strength // 2 massage attachments // Wellness double action massager // with infrared heat // Detachable handle // Infrared heat // Variable massage strength // 2 massage attachments // Type 6072 6072 Double action massager with infrared

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20

7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 7948_KK_UVN_0914.indd 1 2014-09-17 11:29:20 Bruksanvisning - svenska...sida 4-12 Brugsanvisning - dansk...side 13-21 Bruksanvisning - norsk...side 22-30 Käyttöohjeet - suomi...sivu 31-39 Instructions of

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 6. Brugsanvisning dansk... side 7 10. Bruksanvisning norsk... side 11 14. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction manual english...page 19 22 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 4-7. Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 4-7 Brugsanvisning - dansk... side 7-11 Bruksanvisning - norsk... side 12-15 Käyttöohjeet - suomi... sivu 16-19 Instruction manual - english... page 20-23 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml //

Kitchen. quick press // Type 6752. citrus juicer // Reversing motor // Easy to clean // Large capacity, 500 ml // Kitchen quick press // citrus juicer // Large capacity, 500 ml // Reversing motor // Easy to clean // Type 6752 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning -

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM

Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Go-Kart steam iron 2109_IDV_UVN_260313 UDKAST.indd 1 4/18/2013 4:35:28 PM Brugsanvisning - svenska... sida 3-11 Bruksanvisning - dansk... side 12-21 Bruksanvisning - norsk... side 22-30 Käyttöohjeet -

Læs mere