Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-17. Käyttöohjeet - suomi..."

Transkript

1

2 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...sivu Instruction manual - english...page 23-27

3 Säkerhetsanvisningar 1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk. 2. Anslut endast apparaten till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd för. 3. Dra alltid ur kontakten vid uppehåll i användandet, om problem uppstår, efter användning, när det sätts på eller tas av delar från apparaten samt innan rengöring och underhåll. 4. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor. 5. Apparaten får inte användas av barn. Förvara apparaten och dess sladd utom barns räckhåll. 6. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn. Barn ska hållas under uppsyn så att det inte leker med apparaten. 7. Denna apparat kan användas av personer med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är medvetna om möjliga risker. 8. Se till att sladden inte hänger fritt ned från bänkytan. 9. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande. 10. Apparaten får endast användas under uppsyn. 11. Handskas försiktigt med apparaten, då kniven är mycket vass! Rör inte kniven under användning. Se till att varken fingrar eller redskap kommer i kontakt med kniven! Dra alltid ur kontakten innan rengöring. 3

4 12. Apparaten får inte användas kontinuerligt utan paus. Maximal användningstid: 1 minut. Vänta minst 5 minuter innan apparaten används igen. 13. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara. 14. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 ma. Kontakta en auktoriserad elektriker. 15. Apparaten är endast för privat bruk. 16. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten. Innan användning Diska behållare, lock och knopp i vatten och diskmedel. Kniven i botten av behållaren är mycket vass och ska hanteras med största försiktighet. Knivinsatsen kan tas isär och diskas separat, vrid loss låsringen från glasbehållaren och lyft försiktigt ur knivinsatsen och gummipackningen. Därefter kan kniven, låsringen och packningen diskas varsamt. Användning Blendern kan användas till att blanda, hacka, puréa och mixa t ex milkshakes, barnmat, soppor och såser. Dessutom kan du krossa is till drinkar t ex. Blendern monteras ihop genom att först placera gummipackningen på knivinsatsen (fig 1) och därefter placera knivdelen med packningen inuti låsringen (fig 2). Glasbehållaren placeras ovanpå knivdelen i låsringen (fig 3). Vrid behållaren medsols tills det tar stopp. Känn efter så att den sitter fast ordentligt. Sätt därefter glasbehållaren på motordelen, nu är blendern klar att använda. 4

5 Blenderns motor driver knivbladet i hög hastighet för att garantera en grundlig mixning. Därför är det viktigt att blendern alltid står på ett plant och torrt underlag innan den startas. Kontrollera också att behållaren är korrekt placerad på motordelen, annars går inte blendern att starta. Blendern får maximalt köras i 60 sekunder kontinuerligt, därefter måste en paus på 5 minuter göra! För att undgå att behållaren överfylls bör mängden begränsas till högst 0,8 liter. Använd nivåmätaren på behållaren för att se hur mycket du tillsatt. Placera lock och knopp på behållaren innan blendern startas. Kontrollera att blendern står i position 0 och sätt därefter i kontakten i ett vägguttag. Vrid knappen till önskat läge i några sekunder. Vrid därefter knappen tillbaks till 0 och kontrollera konsistensen. Det går mycket snabbt så mixa inte för länge. Signallampan lyser när apparaten är igång. Använd pulsläget (P) vid korta mixningar. Knappen måste hållas kvar i pulsläget för att blendern ska fungera. Så snart knappen släpps stängs blendern av. Använd pulsläget för att undvika för lång mixning. OBS! Notera att blendern inte får startas med enbart torra ingredienser (t ex nötter) i kannan, då detta kan medföra att blendern går sönder. Tillsätt alltid lite vätska innan blendern startas. Mixning av varm vätska Glaskannan tål varma ingredienser och varma vätskor/soppor. När varm vätska tillsätts i stängd behållare (t ex blenderkanna med lock) bildas automatiskt ett högt tryck. Det är därför risk att locket flyger av under användning och att varm vätska sprutar ut. För att undvika detta, gör enligt följande: 5

6 1. Temperaturen på vätskan som ska tillsättas får inte överstiga 50 C. 2. Fyll max halva kannan med de ingredienser som önskas (såsom ex vis grönsaker, rotfrukter mm). 3. Starta blendern (ej pulsläget) och häll därefter långsamt i vätskan (varm buljong, grädde eller liknande) genom hålet i locket. Stäng inte av blendern medan detta görs. Om blendern stängs av med varm vätska inuti och därefter startas igen, så uppstår på grund av motorns höga varvtal, ett tryck från botten som gör att locket kan flyga av. Om blendern trots allt stängts av under ovanstående process med varm vätska och skall startas igen, håll ett tryck med handen ovanpå locket med handduk/grytlapp eller liknande och se upp för eventuellt stänk av varm vätska. Enbart varm vätska skall ej mixas då trycket i kannan blir för stort. VIKTIGT! Om djupfrysta ingredienser (t ex frukt, bär, grönsaker) ska mixas måste det göras omgående då ingredienserna placerats i glaskannan, innan de hinner frysa samman till en klump som riskerar att blockera kniven. Om man vill tillsätta ytterligare ingredienser eller vätska under användning kan man göra det, förutsatt att mixningen avbryts innan påfyllningslocket eller hela locket tas av. Se till att ingredienserna som ska tillsättas inte är tjockflytande eller för tunga för motorn att bearbeta. Fyll eventuellt på lite vätska genom locket om det går tungt, eller avbryt mixningen och skrapa ner blandningen mot kniven med en gummiskrapa. SE TILL ATT BÅDE LOCK OCH PÅFYLLNINGSLOCK SITTER PÅ INNAN BLENDERN STARTAS IGEN! Om du ska krossa is bör du inte lägga i för mycket is, börja med max 5-8 isbitar. Häll även i en skvätt vatten i kannan innan du startar apparaten. Använd pulsläget tills du fått önskat resultat. VIKTIGT! Rengöring av kannan efter mixning av frusna bär eller istärningar ska ske med ljummet vatten eftersom kannan är nedkyld och alltför varmt vatten kan skapa spänningar i glaset som därmed kan spricka. Rengöring och underhåll Kanna, lock, påfyllningslock samt knivdel kan diskas i diskmaskin. livslängden på knivdelen förlängs dock om den diskas för hand. Se till att alla delar är torra innan de ställs undan. Använd inte kemiska rengöringsmedel eller andra medel med repande effekt. Ta bort envisa fläckar genom att blötlägga och gnida med en mjuk trasa och milt rengöringsmedel. Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring av motorenheten. Låt torka grundligt innan den återanvänds eller ställs undan. 6

7 VIKTIGT: MOTORDELEN FÅR ALDRIG NEDSÄNKAS I NÅGON FORM AV VÄTSKA! Kassering av förbrukad apparatur Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av appara-terna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation. Reklamationsrätt Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt. OBH Nordica AB Löfströms Allé Sundbyberg Tel: Tekniska data OBH Nordica V ~ 300 W Rätt till löpande ändringar och förbättringar förbehålles. 7

8 8 Sikkerhed og el-apparater 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug. 2. Tilslut kun apparatet til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til. 3. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved forstyrrelser i brugen og efter brug, når der sættes dele på eller tages dele af apparatet samt før rengøring og vedligeholdelse. 4. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke anvendes af børn. Sørg for at apparat og ledning er uden for børns rækkevidde. 6. Børn må ikke rengøre og vedligeholde apparatet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 7. Dette apparat kan anvendes af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 8. Sørg for, at ledningen ikke hænger frit ned fra bordkanten. 9. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende. 10. Apparatet bør kun anvendes under opsyn. 11. Apparatet skal håndteres med omhu, da kniven er meget skarp! Rør ikke kniven, mens den er i brug. Sørg for at hverken fingre eller redskaber kommer i kontakt med kniven!

9 12. Apparatet må ikke anvendes kontinuerligt uden pause. Maksimal anvendelsestid: 1 minut, vent derefter mindst 5 minutter, inden apparatet tages i brug igen. Anvendelsestid og hviletid ændres i henhold til det pågældende produkt. 13. Efterse altid apparat, ledning og stik for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare. 14. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæbrydestrøm) på max. 30 ma. Kontakt en autoriseret el-installatør herom. 15. Apparatet er kun til husholdningsbrug. 16. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten. Før brug Vask beholder, låg og prop i varmt vand tilsat opvaskemiddel før brug. Kniven i bunden af beholderen er meget skarp og skal omgås med største forsigtighed. Knivdelen kan skilles fra glaskanden og vaskes separat. Drej forsigtigt glaskanden fra samleringen og løft forsigtigt knivdelen op og fjern gummipakningen. Herefter kan kniv, samlering og pakning vaskes forsigtigt. Sådan bruges blenderen Blenderen kan anvendes til at blende, hakke, purere og mixe f.eks. milkshakes, babymos, supper og saucer. Desuden kan den anvendes til at knuse is til f.eks. drinks. Blenderen samles ved først at lægge gummiringen ned over knivdelen (fig. 1) og derefter placere knivdelen med gummiringen inde i samleringen (fig. 2). Glaskanden placeres henover knivdelen og samlering og drejes med uret, til kanden sidder godt fast (fig. 3). Check at kanden sidder helt fast, blenderen er herefter klar til brug. 9

10 Blenderens motor driver knivsbladene i høj hastighed for at garantere en grundig blendning. Derfor er det vigtigt, at blenderen altid står på et plant og tørt underlag, inden den igangsættes. Kontroller også, at beholderen er korrekt placeret på motordelen, idet blenderen ellers ikke kan starte. Blenderen må maksimalt køre kontinuerligt i 60 sekunder, hvorefter en pause på 5 minutter er påkrævet. For at undgå at kanden overfyldes, bør mængden begrænses til højst 0,8 liter. Anvend måleskalaen på beholderen som et fingerpeg. Placér låg og prop på kanden, inden blenderen igangsættes.kontroller, at blenderen er sat i position 0 og sæt derefter stikket i kontakten. Drej kontakten til den ønskede position i nogle få sekunder. Drej derefter kontakten tilbage til 0 og kontroller konsistensen af det blendede. Det går meget hurtigt, så blend ikke for længe. Kontrollampen lyser, når apparatet kører. Anvend positionen Pulse (moment) for korte tidsintervaller. Kontakten skal holdes fast på positionen for, at blenderen kan fungere. Så snart kontakten slippes, standser blenderen. Brug Pulse for at undgå for lang blendertid. OBS! Blenderen må ikke anvendes udelukkende med tørre ingredienser (f.eks. nødder) i kanden, da dette kan beskadige blenderen. Tilsæt altid lidt væske, inden blenderen startes. Forholdsregler ved varm væske Glaskanden kan modstå varme ingredienser, såsom varme væsker eller supper. Når varme væsker hældes i en lukket beholder (f.eks. en blenderkande med låg), dannes der automatisk et højt tryk. Der er derfor risiko for, at låget skubbes af under brug og at den varme væske sprøjter ud. For at undgå denne situation gøres følgende: 10

11 1. Temperaturen på den væske, som anvendes i blenderen, må ikke overstige 50 C. 2. Fyld kanden maksimalt halvt op med de ønskede ingredienser (som f.eks. grøntsager, rodfrugter m.m.). 3. Start blenderen på niveau 1 eller 2 (ikke Pulse niveau) og hæld derefter langsomt væsken (varm bouillon, fløde eller lignende) gennem hullet i det sorte låg. Sluk ikke for blenderen, mens dette gøres. Hvis blenderen slukkes med varm væske i kanden og derefter startes igen, vil der på grund af motorens høje omdrejningstal dannes et tryk fra bunden, som kan resultere i, at låget trykkes af. Hvis blenderen alligevel har været slukket under ovenstående proces med varm væske i kanden og den startes igen, så hold et tryk med hånden ovenpå låget med et håndklæde, en grydelap eller lignende og vær opmærksom på eventuelt sprøjt af varm væske. Varm væske alene må ikke blendes, da trykket indeni kanden vil være for højt. VIGTIGT! Hvis man skal blende dybfrosne ingredienser (f.eks. frugt, bær, grøntsager), skal dette gøres omgående efter at ingredienserne er fyldt i glaskanden, da disse ellers fryser sammen til en fast klump, hvilket risikerer at blokere kniven under brug. Hæld yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes. Såfremt man har behov for at tilsætte yderligere ingredienser under brug, kan det godt lade sig gøre, blot skal blenderen afbrydes, inden proppen eller hele låget tages af. Sørg for, at maden, som skal blendes, ikke er for tyktflydende eller for tør og tung for motoren at bearbejde. Fyld evt. lidt væske gennem hullet i låget, hvis det virker tungt eller afbryd blenderen og skrab blandingen ned mod knivsbladet med en gummispartel. Sørg for at låget og påfyldningslåget altid skal være sat på, før blenderen startes! Såfremt blenderen skal anvendes til at knuse is, skal der ikke knuses for store portioner ad gangen, det anbefales at starte med max. 5-8 isklumper. Hæld yderligere en smule vand i beholderen, inden apparatet startes. Anvend Pulse indstillingen, indtil det ønskede resultat opnås. VIGTIGT! Rengøring af kanden efter blendning af frosne bær eller isterninger skal foretages med lunkent vand, idet blendningen har nedkølet glaskanden og fordi for varmt vand kan skabe spændinger i glasset, som dermed kan gå itu. Rengøring og vedligeholdelse Kande, låg, prop samt knivdel kan vaskes i opvaskemaskine. Knivdelens levetiden vil dog blive forlænget, hvis den vaskes af i hånden. Sørg for at alle dele er tørre, inden de stilles væk. 11

12 Anvend ikke kemiske rengøringsmidler eller andre midler med slibende effekt. Evt. størknede rester fjernes efter en kort iblødsætning med et mildt rengøringsmiddel og en blød børste. Anvend en fugtig klud til rengøring af motordelen. Lad motordelen tørre grundigt inden blenderen atter anvendes eller sættes bort. VIGTIGT: MOTORDELEN MÅ ALDRIG NEDSÆNKES I NOGEN FORM FOR VÆSKE!! Bortskaffelse af apparatet Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads. Reklamation Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt. OBH Nordica Denmark A/S Ole Lippmanns Vej Taastrup Tlf.: Tekniske data OBH Nordica volt vekselstrøm 300 watt Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes. 12

13 Sikkerhet og el-apparater 1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk. 2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for. 3. Ta alltid støpslet ut av kontakten når apparatet ikke brukes, hvis det oppstår problemer, når det settes på eller tas av deler fra apparatet og ved rengjøring og vedlikehold. 4. Motordelen må ikke senkes i vann eller andre væsker. 5. Apparatet må ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utefor barns rekkevidde. 6. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn. Barn må være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. 7. Dette apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken. 8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet. 9. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende. 10. Apparatet må kun brukes under tilsyn 11. Apparatet skal håndteres med forsiktighet da kniven er veldig skarp! Rør ikke kniven når den er i bruk. Pass på at verken fingrene eller noen redskaper kommer i kontakt med kniven! Ta alltid støpslet ut av kontakten før kniven rengjøres. 13

14 12. Apparatet må ikke brukes kontinuerlig uten pause. Maks. brukstid er 1 minutt og deretter en pause på minst 5 minutter før apparatet brukes igjen. 13. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare. 14. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 ma. Kontakt en autorisert elektriker. 15. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk. 16. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i hendhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten. Før bruk Vask beholderen, lokk og topp i vann med oppvaskmiddel. Kniven i bunnen av beholderen er veldig skarp og skal håndteres med den største forsiktighet. Knivinnsatsen kan tas av og vaskes separat. Vri løs låsringen fra glassbeholderen og løft forsiktig ut knivinnsatsen og gummipakningen. Deretter kan kniven, låsringen og pakningen vaskes forsiktig. Bruk Blenderen kan brukes til å blande, hakke puré og mikse for eksempel milkshakes, barnemat, supper og sauser. Den kan også brukes til å knuse is. Blenderen monteres sammen ved først å plassere gummipakningen på knivinnsatsen (se fig1) for deretter å plassere knivdelen med pakningen i låsringen (se fig 2). Glassbeholderen plasseres på knivinnsatsen i låsringen (se fig 3). Vri så beholderen med solen til det stopper. Kjenn etter at den sitter ordentlig fast, nå er blenderen klar til bruk. 14

15 Blenderens motor driver knivbladet i høy hastighet for å garantere en grundig miksing/blanding. Derfor er det viktig at blenderen alltid står på et plant og tørt underlag før den startes. Kontroller også at beholderen er korrekt plassert på motordelen, ellers får man ikke startet blenderen. Vær oppmerksom på at blenderen kun må kjøres 60 sekunder av gangen, deretter må det gjøres et opphold på 5 minutter. For å unngå at beholderen blir overfylt bør mengden begrenses til høyst 0,8 liter. Bruk nivåmåleren for å se hvor mye som er tilsatt. Plasser lokk og topp på beholderen før blenderen startes. Kontroller at blenderen står i posisjon 0 og sett deretter støpselet i kontakten. Vri knappen til ønsket posisjon i noen sekunder. Vri knappen tilbake til 0 og kontroller konsistensen. Det går meget fort, så miks ikke for lenge. Signallampen lyser når apparatet er i gang. Bruk pulsknappen (P) ved korte miksinger. Knappen må holdes inne i pulsposisjon for at blenderen skal fungere. Så snart knappen slippes opp stopper blenderen. Bruk pulsposisjon for å unngå for lang miksing. OBS! Husk at blenderen ikke må settes i gang med bare tørre ingredienser (f.eks nøtter) i kannen, da dette kan medføre at blenderen blir ødelagt. Tilsett alltid litt væske før man starter blenderen. Forholdsregler med varm væske Glasskannen kan motstå varme ingredienser som varme væsker eller supper. Når varm væske helles i lukket beholder (f.eks blenderkanne med lokk) dannes det automatisk et høyt trykk. Det er derfor fare for at lokket presses opp under bruk og at varm væske spruter ut. For å unngå denne situasjon gjøres følgende: 15

16 16 1. Temperaturen på den væske som brukes i blenderen må ikke overstige 50 C. 2. Fyll kannen maksimalt halvt opp med de ønskede ingredienser (som f.eks. grønnsaker, rotfrukter m.m.). 3. Start blenderen (ikke Pulse nivå) og hell deretter langsomt væsken (varm buljong, fløte eller lignende) gjennom hullet i det sorte lokket. Slå ikke av blenderen når dette gjøres. Hvis blenderen slås av med varm væske i kannen og deretter startes igjen vil det pågrunn av motorens høye omdreiningstall dannes et trykk fra bunnen som kan resultere i at lokket presses opp. Hvis blenderen allikevel har vært slått av under ovenstående prosses med varm væske i kannen og den skal startes igjen, så hold et trykk med hånden oppå lokket med et håndkle, en grytelapp eller lignende) og vær oppmerksom på eventuell sprut av varm væske. Varm væske alene må ikke blendes da trykket inni kannen vil være for høyt. VIKTIG! Hvis man skal blende frosne ingredienser (f.eks. frukt, bær, grønnsaker etc.) skal dette gjøres med en gang etter at ingrediensene er fylt i glasskannen, da disse ellers fryser sammen til en fast klump og dette risikerer å blokkere kniven under bruk. Hell litt vann i beholderen før apparatet settes i gang. Hvis man har behov for å tilsette ytterligere mer ingredienser under bruk kan det godt la seg gjøre, men blenderen skal slås av før påfyllingslokket eller hele lokket tas av. Pass på at maten som skal blendes ikke er for tyktflytende eller for tørr og tung for motoren til å bearbeide. Fyll evt. litt væske gjennom hullet i lokket hvis det virker tungt eller slå av blenderen og skrap blandingen ned mot knivsbladet med en slikkepott. Pass på at lokk og påfyllingslokk sitter på før blenderen startes igjen! Hvis blenderen skal brukes til å knuse is med, skal det ikke knuses for store mengder om gangen. Det anbefales å starte med maks. 5-8 is terninger. Hell ytterligere litt vann i beholderen før apparatet startes. Bruk Pulse innstillingen inntil det ønskede resultat oppnås. VIKTIG! Rengjøring av kannen etter blending av frosne bær eller is terninger skal foretas med lunket vann, da blendingen har avkjølt glasskannen og fordi varmt vann kan lage spenninger i glasset og knuse den. Rengjøring og vedlikehold Kanne, lokk, påfyllingslokk og knivsatsen kan vaskes i oppvaskmaskin. Men knivsatsen holder lenger, hvis den blir håndvasket. Sørg for, at alle delene er tørre før de blir satt bort.

17 Bruk ikke kjemiske rengjøringsmidler eller andre midler, som kan ripe. Evt. størknede rester fjernes etter kort tids bløtlegging med et mildt rengjøringsmiddel og en myk børste. Bruk en fuktig klut til rengjøring av motordelen. La motordelen tørke godt før blenderen igjen brukes eller settes bort. VIKTIG: MOTORDELEN MÅ ALDRI SENKES I NOEN FORM FOR VÆSKE!! Avlevering av apparatet Loven krever, at elektriske og elektroniske apparater samles inn, og deler av apparatet gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering skal leveres på en kommunal gjennvinningsplass. Reklamasjonsrett Reklamasjonsrett i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Stemplet kasse/ kjøpskvittering med kjøpsdato vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innleveres der det er kjøpt. OBH Nordica Norway AS Postboks 5334 Majorstuen 0304 Oslo Tlf.: Tekniske data OBH Nordica V vekselstrøm 300 W Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes. 17

18 18 Turvallisuus ja sähkölaitteet 1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. 3. Irrota pistotulppa pistorasiasta aina toimintahäiriön yhteydessä, laitteen käytön jälkeen, laitteen osia kiinnitettäessä tai irrotettaessa sekä ennen puhdistusta ja huoltoa. 4. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. 5. Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen liitosjohto lasten ulottumattomissa. 6. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 7. Laitetta voivat käyttää henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. 8. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli. 9. Älä sijoita laitetta keittolevylle tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen. 10. Laitteen käyttöä on aina valvottava. 11. Laitetta tulee käsitellä varoen, sillä terä on erittäin terävä! Älä koske terään käytön aikana. Varo, etteivät sormet tai mitkään esineet pääse kosketuksiin terän kanssa! 12. Laitetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti ilman taukoa. Laitetta saa käyttää yhtäjaksoisesti

19 enintään 1 minuutin ajan, minkä jälkeen on pidettävä vähintään 5 minuutin tauko. 13. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö. 14. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 ma. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. 15. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 16. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Ennen käyttöä Pese kulho, kansi ja tulppa lämpimällä astianpesuainevedellä. Kulhon pohjalla oleva terä on erittäin terävä ja sitä tulee käsitellä hyvin varovasti. Teräosa voidaan irrottaa ja pestä erikseen. Kierrä kiinnitysrengas irti kulhosta ja poista teräosa ja kumitiiviste varovasti. erä, kiinnitysrengas ja tiiviste pestään tämän jälkeen huolellisesti. Käyttö Tehosekoitinta voi käyttää sekoittamiseen, vatkaamiseen, hienontamiseen ja soseuttamiseen. Valmistat sillä mm. pirtelöt, vauvanruoan, keitot ja kastikkeet. Laite soveltuu myös mm. jääpalojen murskaamiseen juomia varten. Tehosekoitin kootaan asettamalla kumitiiviste teräosaan (kuva 1) ja kiinnittämällä ne sen jälkeen kiinnitysrenkaaseen (kuva 2). Kiinnitä kulho kiinnitysrenkaassa olevaan teräosaan kiertämällä kulhoa myötäpäivään, kunnes se lukkiutuu (kuva 3). Tarkista, että kulho on tiukasti paikallaan. Aseta kulho moottoriosalle. Tehosekoitin on nyt käyttövalmis. 19

20 Tehosekoittimen moottori pyörittää terää suurella nopeudella, jotta sekoitus olisi perusteellinen. Siksi on tärkeää, että sijoitat laitteen aina tasaiselle ja kuivalle alustalle, ennen kuin käynnistät sen. Varmista, että kulho on oikein paikallaan moottoriosassa, sillä muuten laite ei käynnisty. Huomioi, että tehosekoitinta saa käyttää vain 60 sekuntia kerrallaan, minkä jälkeen tulee pitää noin viiden minuutin tauko. Jottei kulho tule liian täyteen, älä täytä enempää kuin 0,8 l. vaikka kulhon tilavuus. Tarkista määrä kulhossa olevasta mitta-asteikosta. Kiinnitä kansi ja tulppa kulhoon ennen laitteen käynnistämistä. Varmista, että laitteen kytkin on asennossa 0 ja liitä sen jälkeen pistotulppa pistorasiaan. Käännä kytkin haluttuun asentoon muutamaksi sekunniksi. Käännä sen jälkeen kytkin takaisin asentoon 0 ja tarkista sekoitettavan aineksen koostumus. Älä sekoita liian kauan, sillä laite on erittäin nopea. Merkkivalo palaa, kun laite on käynnissä. Käytä pitoasentoa (P) lyhyisiin sekoitusjaksoihin. Laite toimii vain niin kauan kun kytkintä pidetään pitoasennossa. Kun vapautat kytkimen, laite pysähtyy. Käytä pitoasentoa välttääksesi liian pitkää sekoitusaikaa. HUOM! Tehosekoitinta ei saa käynnistää jos kulhossa on ainoastaan kuivia aineita (esim. pähkinöitä), sillä se saattaa vaurioittaa laitetta. Lisää aina hieman nestettä ennen laitteen käynnistämistä. Kuuman nesteen käsittely Lasikulho kestää kuumia aineita, kuten kuumia nesteitä tai keittoja. Kun suljettuun astiaan, esimerkiksi tehosekoittimen kannelliseen kulhoon, kaadetaan kuumaa nestettä, astiaan muodostuu painetta. Tällöin kansi voi käytön aikana avautua niin, että kuuma neste pääsee roiskumaan astiasta. Tämän estämiseksi menettele näin: 20

21 1. Tehosekoittimeen kaadettavan nesteen lämpötila ei saa olla yli 50 C. 2. Täytä kulho enintään puolilleen halutuilla aineksilla (kuten esimerkiksi vihanneksilla ja juureksilla). 3. Käynnistä tehosekoitin (ei pitoasentoon Pulse), ja kaada sen jälkeen hitaasti kuuma neste (kuuma lihaliemi, kerma tai vastaava) kannessa olevan aukon läpi. Älä pysäytä tehosekoitinta tätä tehtäessä. Jos tehosekoitin pysäytetään, kun kulhossa on kuumaa nestettä ja käynnistetään uudelleen, moottorin korkean kierrosluvun takia kulhoon syntyy painetta, jonka seurauksena kansi saattaa ponnahtaa pois paikaltaan. Jos tehosekoitin kuitenkin on pysäytetty ja se on käynnistettävä uudelleen kun siinä on kuumaa nestettä, paina kantta pyyheliinalla, uunikintaalla tai vastaavalla ja varo samalla että kuuma neste ei pääse roiskumaan. Kuumaa nestettä ei saa sekoittaa yksinään tehosekoittimessa, koska tällöin paine kulhossa nousee liian suureksi. TÄRKEÄÄ! Jos tehosekoittimessa sekoitetaan pakastettuja aineksia (kuten hedelmiä, marjoja ja vihanneksia) se on tehtävä välittömästi sen jälkeen kun ainekset on pantu kulhoon, etteivät ne ehdi jäätyä yhteen kasaksi, joka saattaa estää terän toiminnan. Laita kulhoon pari ruokalusikallista vettä ennen laitteen käynnistämistä. Jos sekoituksen aikana on tarve lisätä aineksia kulhoon, tehosekoitin on sammutettava ennen kuin tulppa tai koko kansi otetaan pois paikaltaan. Varmista myös, että sekoitettavat ainekset eivät ole koostumukseltaan liian paksuja, liian kuivia tai kovia moottorin työstää. Tarvittaessa voi kannen aukon kautta lisätä hieman nestettä, jos sekoitustulos vaikuttaa liian paksulta. Tehosekoittimen voi myös sammuttaa ja kaapia seosta alaspäin kumilastalla. Varmista ennen laitteen käynnistämistä, että kansi ja kannen tulppa ovat kiinnitetty paikoilleen kulhoon! Jäitä murskattaessa on parasta murskata aluksi vain noin 5 8 jääkuutiota. Voit myös lisätä kulhoon tilkan vettä ennen kuin käynnistät laitteen. Murskaa jääpalat käyttämällä Pulse asentoa. Jatka kunnes jäämurskan koostumus on halutunlainen. TÄRKEÄÄ! Jäisten marjojen tai jääpalojen sekoittamisen jälkeen kulho pitää pestä haalealla vedellä, koska sekoittaminen kylmentää lasikulhoa. Tällöin liian kuuma vesi saattaa aiheuttaa jännityksiä lasikulhoon ja rikkoa sen. Puhdistus ja hoito Lasikulho, kansi, tulppa ja teräosa voidaan pestä astianpesukoneessa. Tosin teräosan käyttöikä on pidempi, jos se pestään käsin. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen niiden siirtämistä säilytykseen. 21

22 Älä käytä kemiallisia tai muita hankaavia pintaa vaurioittavia puhdistusaineita. Mahdolliset kovettuneet tähteet irrotetaan liottamalla ja puhdistamalla sen jälkeen miedolla pesuaineella ja pehmeällä harjalla. Moottoriosa puhdistetaan kostealla liinalla. Moottoriosa kuivataan perusteellisesti ennen kuin se otetaan seuraavan kerran käyttöön tai laitetaan säilytykseen. TÄRKEÄÄ: MOOTTORIOSAA EI SAA KOSKAAN UPOTTAA VETEEN TAI MUIHIN NESTEISIIN! Laitteen hävittäminen Lainsäädäntö vaatii, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Oheisella merkillä varustetut sähköiset ja elektroniset laitteet on kerättävä erikseen ja toimitettava keräilypisteeseen. Takuu Laitteella on lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätty ostokuitti tuotevalituksen yhteyteen ja toimita laite liikkeeseen, josta se on ostettu. OBH Nordica Finland Oy Äyritie 12 C Vantaa Puh. (09) Tekniset tiedot OBH Nordica V verkkovirta 300 W Oikeus muutoksiin pidätetään. 22

23 Safety instructions 1. Read the instruction manual carefully before use, and save it for future use. 2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use. 3. Always unplug the appliance from the mains supply when disorder is experienced, when not in use, when parts are applied or removed from the appliance and before cleaning and maintenance. 4. The appliance must not be immersed into water or other liquids. 5. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children. 6. Cleaning and user maintenance shall not be made by children. Children shall be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 7. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. 8. Check that the cord is not hanging over the edge of the table. 9. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like. 10. The appliance should only be used under supervision. 11. The appliance should be handled with care, as the knife is very sharp! Do not touch the knife while it is operating. Be careful that neither fingers nor accessories get into contact with the knife! 23

24 12. The appliance must not be used continuously without a break. Maximum time of use: 1 minute, then wait at least 5 minutes before the appliance is used again. 13. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. 14. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 ma is recommended. Ask your installer for advice. 15. The appliance is for domestic use only. 16. If the appliance is used for other purposes than intended, or is it not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty. Before use Wash the glass jug, lid and inner cover in water and some detergent. The knife in the bottom of the jug is very sharp and should be handled carefully. The knive can be dismantled and washed separately, loosen the lockingring from the jug and carefully remove the knife and rubber packing. Now the knife, lockingring and rubber packing can be washed with care. Use The blender can be used to mix, chop, mashing and blending for example milkshakes, baby food, soups and sauces. You can also use it to crush ice. The blender can be put together by first placing the rubber packing over the knife (fig 1), then place the knife with packing in the lockingring (fig 2). The jug is placed ontop of the knife in the lockingring (fig 3). Turn the jug clockwise. Make sure it s locked. Place the jug on the motorunit, now the blender is ready for use. 24

25 The motor of the blender operate the knives in high speed to guarantee the best result possible. It is therefore important that you place the blender on a plane and dry surface before use. Check that the jug is correctly placed on the motor unit, if not the blender will not start. Note that the blender should only be operated for 60 seconds at a time, then wait for 5 minutes before continuing. To avoid overfilling the jug, the max level should be 0,8 liter. Use the level indicator on the jug for reference. Place lid and inner cover on the jug before start. Check that the switch is in 0 position and then plug the appliance. Turn the switch to desired setting for a few seconds. Then turn back to 0 and check the consistency. The blender works fast so do not mix for too long. The pilot lamp will shine during use. Use pulse function (P) for shorter mixings. The switch must be kept in pulse position for the blender to work. If you let go, the blender will turn off. NOTE: Do not switch on the blender with only dry ingredients (e.g. nuts) in the container, as this may damage the blender. Always add a little liquid before switching on the blender. Precautions to be taken when using warm liquids The glass jug is resistant to warm ingredients such as warm liquids or soups. When warm liquids are poured into a closed container (such as a blender jug with lid) it will automatically create high pressure. Consequently, there is a risk that the lid is pushed off under use and that the warm liquid splashes out. In order to prevent this, proceed as follows: 25

26 1. The temperature of the liquid used in the blender must not exceed 50 C 2. Fill maximum half the jug with the ingredients (such as vegetables, root vegetables etc.). 3. Start the blender (not Pulse level) and add the liquid slowly (hot bouillon, cream or similar) through the hole in the black lid. Do not turn off the blender during this process. If the blender is switched off with warm liquid inside and then restarted, there will be a pressure from the bottom, due to the high rotation speed of the motor, which pressure may cause the lid to be blast off. If the blender has been switched off with warm liquid anyway during the above process, and shall be started again, keep a pressure by placing a hand on top of the lid using a towel, a pot-holder or similar, and watch out for possible splash of warm liquid. Never blend warm water alone, as the pressure inside the jug will be too high. IMPORTANT! If frozen ingredients (such as fruit, berries or vegetables) shall be mixed, this shall be done immediately after the ingredients have been put into the jug. If not, they will freeze to a firm lump. This may block the knife during use. Pour some more fluid into the jug before starting the appliance. It is possible to add more ingredients or fluid during use, but turn off the appliance first before removing the lid or inner cover. Make sure that the ingredients to be added are not too heavy for the motor to operate. Add some fluid to help the motor or stop the process and scrape the ingredients from the jug with a spatula. Make sure that both lid and inner cover is placed on the jug before starting the appliance! If you want to crush ice you should start with a small amount (max 5-8 cubes). Also add a small amount of water to the jug before starting the appliance. Use the pulse function until you get the result you want. IMPORTANT! Cleaning of the jug upon blending of frozen berries or ice cubes shall be done in tepid water, because the blending has cooled down the glass jug and because too hot water may cause tensions in the glass that may break. Cleaning and maintenance The jug, the filling lid and the knife part are dishwasher proof. However, the life of the knife part will be longer if washed by hand. Make sure that all parts are dry before you put them away. Never use chemical detergents or other abrasive means. Any congealed residues can be removed with a mild detergent and a soft dish washing brush. Use a damp cloth for cleaning of the housing. Let the housing dry well before next use or before storage. 26

27 IMPORTANT! THE MOTOR UNIT SHOULD NEVER BE IMMERSED INTO WATER OR ANY OTHER LIQUID! Disposal of the appliance Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point. Warranty Claims according to current law. Cash receipt with purchase date shall be enclosed with any claims. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase. OBH Nordica AB Löfströms Allé 5 SE Sundbyberg Tel: Technical Data OBH Nordica V ~ 300 W With reservation for running changes. 27

28 SE/IDV/UVN/6659/160514

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21

6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 6620_6630_7757_7758_7759_IDV_UVN_0914.indd 1 2014-10-22 11:59:21 Bruksanvisning - svenska...sida 4-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02

6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 6638_IDV_0813.indd 1 2015-04-17 09:34:02 Bruksanvisning - svenska...sida 4-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 25-32 Instructions of use

Læs mere

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu

Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida. Bruksanvisning - norsk... side. Käyttöohjeet - suomi... sivu Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions of use - english... page 3 4 5 6 7 OBH Nordica knivblok OBH Nordica

Læs mere

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // Type 6720. mini chopper // Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52

6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 6720_6721_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-29 11:46:52 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Sikkerhedsvejledning

Sikkerhedsvejledning 11-01-2018 2 Sikkerhedsvejledning VIGTIGT! Venligst læs disse instruktioner inden sengen samles og tages i brug Tjek at alle dele og komponenter er til stede som angivet i vejledningen Fjern alle beslagsdele

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

first kitchen // blender //

first kitchen // blender // first kitchen // blender // 500 watt // 1.5 L capacity // 2 speed settings and pulse // Ice crush // 6 blades in stainless steel // Easy to clean // Type 7781 Brugsanvisning dansk... side 3 6 Bruksanvisning

Læs mere

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - svenska... side 3-6. Bruksanvisning - dansk... sida 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - svenska... side 3-6 Bruksanvisning - dansk... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english... page 19-22 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL!

DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING VLMT500 Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse. Kontroller at

Læs mere

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK).

DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! MÅL / DIMENSIONS. The DIVAR wall lamp comes standard. with 2.4 m braided cord and a plug in power supply (EU or UK). DIVAR VIGTIGT! / IMPORTANT! VIGTIGT læs vores anvisninger før du bruger produktet. Har du problemer med den elektriske installation, skal du kontakte en elektriker. Sørg for at altid slukke for strømmen

Læs mere

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102

Indigo Mini Chopper. The compact kitchen helper. One-touch operation. Safety switch. Coffee 200 capacity ml. Filter size: 102 Indigo Mini Chopper The compact kitchen helper One-touch operation Coffee 200 capacity ml 0.75 mixing litre / bowl 6 cups Safety switch Filter size: 102 Bruksanvisning svenska...sida 3 8 Brugsanvisning

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance

Stick. mixer CHROME SLIM BRUSHED. Mix, blend, chop and whip with elegance Stick mixer SLIM BRUSHED CHROME Mix, blend, chop and whip with elegance Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk...side 8 12 Bruksanvisning norsk...side 13 19 Käyttöohjeet suomi...sivu 20

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960!

INSTALLATION INSTRUCTIONS STILLEN FRONT BRAKE COOLING DUCTS NISSAN 370Z P/N /308960! Materials supplied: 1. (10) Zip Ties 2. (4) Hose Clamps 3. (2) Brake Duct Hose 4. (2) Brake Shields 5. (2) Front Brake Ducts ( Stock Fascia Only ) 6. (2) Washers 1 OD ( Stock Fascia Only ) 7. (8) Shims

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42

7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 7701_7702_IDV_UVN_0315.indd 1 2015-03-20 14:25:42 Bruksanvisning svenska... sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30 Instruction manual

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com

2 speeds settings. Soft touch coating. perfect for travelling. sport & travel. hairdryer 1250W. www.obhnordica.com 2 speeds settings hairdryer 1250W Soft touch coating perfect for travelling sport & travel www.obhnordica.com 5132_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 10:28:31 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-5 Bruksanvisning

Læs mere

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35

MAGIC STYLE BRUSH. 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 3101_ES_0912.indd 1 2012-10-11 14:39:35 MAGIC STYLE BRUSH with integrated heat and ionic system 1 3101_ES_0912.indd 2 2012-10-11 14:39:36 Bruksanvisning - svenska...sida 3-8 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 4-8. Brugsanvisning - dansk...side 9-14. Bruksanvisning - norsk...side 15-19. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 4-8 Brugsanvisning - dansk...side 9-14 Bruksanvisning - norsk...side 15-19 Käyttöohjeet - suomi...sivu 20-25 Instructions of use - english...page 26-31 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

WAVE MAKER PROFESSIONAL

WAVE MAKER PROFESSIONAL WAVE MAKER PROFESSIONAL 5839_AE_0609.indd 1 2009-08-25 11:56:38 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-7 Bruksanvisning - norsk... side 8-10 Käyttöohjeet - suomi... sivu

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_ES_UVN_240413.indd 1 4/25/2013 3:25:30 AM Brugsanvisning - svenska... sida 3-6 Bruksanvisning - dansk...

Læs mere

style inox // blender //

style inox // blender // Kitchen style inox // blender // 1.5 litres // 2 speed settings // Ice crush // Pulse // Easy to clean // Type 6621 Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use //

Kitchen. design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Type 4933, Count down of hours, minutes and seconds // easy use // Kitchen design timer, black and steel sand and steel // kitchen timer // Dual timer // Jog dial for easy use // Count down of hours, minutes and seconds // Type 4933, 4934 Brugsanvisning - dansk...side

Læs mere

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39

6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 6961_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-16 16:09:39 Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 7. Brugsanvisning dansk... side 8 12. Bruksanvisning norsk... side 13 17. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning dansk... side 8 12 Bruksanvisning norsk... side 13 17 Käyttöohjeet suomi...sivu 18 22 Instruction manual english...page 23 27 3 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W

INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W INSTRUCTION MANUAL For Hand Blender Model No.: HB952V 230V 50Hz 600W FOR HOUSEHOLD USE ONLY PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE USE OF THIS APPLIANCE. Important Safeguards When

Læs mere

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12

6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 6063_CS_UVN_0914.indd 1 2016-01-15 11:23:12 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-10 Bruksanvisning - norsk...side 11-14 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-18 Instructions of

Læs mere

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax

TM4 Central Station. User Manual / brugervejledning K2070-EU. Tel Fax TM4 Central Station User Manual / brugervejledning K2070-EU STT Condigi A/S Niels Bohrs Vej 42, Stilling 8660 Skanderborg Denmark Tel. +45 87 93 50 00 Fax. +45 87 93 50 10 info@sttcondigi.com www.sttcondigi.com

Læs mere

flat & curl 230 professional ionic

flat & curl 230 professional ionic Ionic generator Flexible ceramic plates Steel outer housing flat & curl 230 professional ionic 3064_MBJ_0412.indd 1 2012-05-02 12:49:17 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm

2.8m power cord. rectangular. ceramic coating. tong. beach curls 10x15 mm ceramic coating 2.8m power cord rectangular tong beach curls 10x15 mm Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-6. Brugsanvisning - dansk... side 7-10. Bruksanvisning - norsk... side 11-14. Käyttöohjeet - suomi... m i n i m a x P OW E R 16 0 0 5182_ES_UVN_010513.indd 1 5/2/2013 5:13:34 PM Bruksanvisning - svenska... sida 3-6 Brugsanvisning - dansk... side 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet -

Læs mere

QUICK START Updated:

QUICK START Updated: QUICK START Updated: 24.08.2018 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get started

Læs mere

Model Brugsanvisning Instruction manual

Model Brugsanvisning Instruction manual Model 11560 Brugsanvisning Instruction manual DK GB CAMPINGTOILET Dele Toiletlåg Toiletsæde Vandpåfyldningsstuds Pumpestempel Låsebeslag 10 liters skylletank Tømmetud Skyderventil Niveauindikator 20 liters

Læs mere

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way

Kettle. 1.8 liter. Hot water the fast and stylish way Kettle 1.8 liter Retro DOme CremE Hot water the fast and stylish way Bruksanvisning - svenska...sida 3-6 Brugsanvisning - dansk...side 7-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu

Læs mere

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E

Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Witt Juicepresso Slow Juicer WJPW-E Brugsanvisning DK (s. 3 18) Læs venligst brugsanvisningen grundigt, før Juicepresso tages i brug. Den giver vigtige oplysninger om sikkerhed, samling, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control //

first kitchen // stick mixer // Type 7704 Perfect for ice crushing // Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // first kitchen // stick mixer // Perfect for ice crushing // ICE CRUSHING PERFECT RESULT Extra long, detachable blender shaft // 2 speeds and variable speed control // 500 ml chopper // Extra large jar

Læs mere

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007

Hushållsassistent 800 W. Original manual. Art. 84-007 Hushållsassistent Kjøkkenmaskin Yleiskone Køkkenmaskine 800 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning (side 2-6) Userguide (page 7-11) Bedienungsanleitung 1 - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-17. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-17 Käyttöohjeet - suomi... sivu 18-22 Instruction manual - english... page 23-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind

3 heat & 2 speed settings. 2000 watt. Ionic. magic cord. hair dryer with cord rewind Ionic 2000 watt 3 heat & 2 speed settings magic cord hair dryer with cord rewind 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side Bruksanvisning - norsk...side Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of use - english...page 23-27 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50

5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 5006_5007_5008_CS_UVN_0215.indd 1 2015-03-11 11:03:50 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 13 Käyttöohjeet suomi...sivu 15 18 Instruction

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HR1399 1 6 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat

Finess 18. Toaster oven. Baking tray, wire rack and handle. 60 min. timer with end signal. 18 L Variable thermostat Finess 18 Toaster oven 8 7 230 18 L Variable thermostat 60 min. timer with end signal Baking tray, wire rack and handle 6557_UL_0513.indd 1 2013-05-20 15:39:11 Bruksanvisning svenska...sida 3 7 Brugsanvisning

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking

Cookware. Urban Steel. For functional and stylish cooking Cookware Urban Steel For functional and stylish cooking Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction manual

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 5813, 5860, 5862, 5864_030408.indd 1 2008-04-03 15:48:18 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning -

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30

8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 8191_8192_8193_8194_METRO_STEEL_KK_UVN_0414.indd 1 2015-02-18 11:04:30 Bruksanvisning svenska...sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi...sivu 9 10 Instruction

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400

BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BRUGERVEJLEDNING TIL REVOLTA TRANSFORMER 2-WAY VOLTAGE TRANSFORMER USER MANUAL RV-2400 BETJENINGSVEJLEDNING 1. Vigtigt: Før du tilslutter spændingstransformerne til stikkontakten i dit hjem, skal du sørge

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54

6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 6752_IDV_UVN_1014.indd 1 2014-11-05 09:45:54 Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-9 Bruksanvisning - norsk... side 10-12 Käyttöohjeet - suomi... sivu 13-15 Instruction

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12

6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 6415_KK_UVN_0814.indd 1 2014-10-10 11:12:12 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-17 Käyttöohjeet - suomi...sivu 18-22 Instructions of

Læs mere

Kitchen. frutti piano black // blender// speed // 0.8 litres // (P) Ice crush // Easy to clean // Pulse // Type 6658

Kitchen. frutti piano black // blender// speed // 0.8 litres // (P) Ice crush // Easy to clean // Pulse // Type 6658 Kitchen frutti piano black // blender// 2 0.3 0.2 0.1 2 speed // 0.8 litres // (P) Ice crush // Pulse // Easy to clean // Type 6658 Brugsanvisning - dansk side 3-6 Bruksanvisning - svenska sida 7-10 Bruksanvisning

Læs mere

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com

ART.NR. 751-019 DK UK. Toasterovn...2 Toaster oven...5. www.ideline.com ART.NR. 751-019 DK UK Toasterovn...2 Toaster oven...5 www.ideline.com DK INTRODUKTION Før De tager Deres toasterovn i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler Dem tillige,

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element //

Kitchen. fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Type 6471, 6480 1.2 L // Stainless steel housing // indicator // Concealed heating element // Kitchen fashion steel/ chilli // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6471, 6480 Brugsanvisning - dansk... side

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere