Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende"

Transkript

1 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj maj Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. Vejledningen afløser følgende vejledninger: Vejledning nr. 53 af 6. marts 1998 om dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service Vejledning nr. 26 om klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge af 16. februar 1998 Vejledning nr. 35 af 4. marts 1998 om forældrebestyrelser i dagtilbud til børn efter lov om social service. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af lovteksten, bekendtgørelsen om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. (dagtilbudsbekendtgørelsen) og praksis på området. Vejledningen indeholder også en kortfattet beskrivelse af de regler i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der har betydning for behandlingen af sager efter dagtilbudsloven. Vejledningen samler og behandler ligesom dagtilbudsloven reglerne på dag-, fritids- og klubområdet i én samlet vejledning. Vejledningen indeholder dels en videreførelse af det relevante og aktuelle vejledningsstof i de hidtidige vejledninger på området, dels en gennemgang og fortolkning af reglerne i dagtilbudsloven og i dagtilbudsbekendtgørelsen. Vejledningen omfatter alene tilbud til børn og unge efter lov om dag-, fritids- og klubtilbud og således ikke tilbud, der er oprettet efter anden lovgivning. Vejledningen henvender sig først og fremmest til fagpersoner inden for området både i forvaltningen og i tilbuddene til forældrebestyrelser samt til interesseorganisationer på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet. Vejledningen er imidlertid også tiltænkt forældre og andre, der ønsker at kende reglerne på dag-, fritids- og klubtilbudsområdet nærmere. Information om tilbud efter dagtilbudsloven Med dagtilbudsloven er der sat fokus på at skabe større åbenhed om ydelsen i private og offentlige tilbud i den enkelte kommune. Således skal kommunerne og tilbuddene offentliggøre en række oplysninger om dag-, fritids-, og klubtilbud. Information om dag-, fritids og klubtilbudsydelsen skal give de enkelte familier indsigt i rammerne for tilbuddene og understøtte familierne, når de skal vælge tilbud. Ligeledes skal informationen medvirke til forventningsafstemning mellem forældrene og kommunen eller de enkelte tilbud. Herudover skal information om tilbud efter loven sammen med en øget grad af evaluering sikre en løbende erfaringsudveksling og kvalitetsudvikling på både dagtilbudsniveau og kommunalt niveau. Det er forudsat, at offentliggørelsen på kommunalt niveau er elektronisk, på f.eks. kommunens hjemmeside. På institutionsniveau kan offentliggørelse ske elektronisk, såfremt tilbuddet har adgang til elektronisk offentliggørelse. Sammenlignelig brugerinformation Ud over dagtilbudslovens fokus på offentliggørelse af oplysninger om dag-, fritids- og klubtilbud er der ved lov nr. 253 af 28. marts 2006 om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner indført en landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation. Private og offentlige dagtilbud, herunder kommunale Velfærdsmin., j.nr BI000149

2 26. maj Nr. 26. dagtilbud, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og godkendte privatinstitutioner, skal udarbejde sammenlignelig brugerinformation. Reglerne omfatter kun dagtilbud og således ikke fritidshjem, klubtilbud eller private pasningsordninger. Den landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation er praktiseret ved etableringen af en IT-portal På portalen er der for hver kommune information om dagtilbud til børn i alderen 0 år og op til skolestart. Samtidig er der være information om hvert enkelt dagtilbud i kommunen. De tilbud, der findes oplysninger om på portalen, er kommunale dagtilbud institutioner og dagpleje, selvejende daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. IT-portalen er således med til at understøtte borgernes frie valg, så borgerne på et kvalificeret grundlag kan vælge netop det tilbud, der passer den enkelte bedst. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni 2007 om sammenlignelig brugerinformation. Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for den nye ordning og de konkrete informationsparametre, som skal indgå i ordningen. Central evalueringsfunktion Efter dagtilbudsloven er der oprettet en central evaluerings- og rådgivningsfunktion for dagtilbud. Funktionen varetages af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) der bl.a. også varetager evalueringsopgaver inden for uddannelsesområdet. Formålet med evalueringsfunktionens arbejde er dels at understøtte kommuners og dagtilbuds løbende arbejde med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene, dels at skabe en samlet viden om udviklingen på dagtilbudsområdet. EVA understøtter det lokale kvalitetsarbejde gennem formidling af blandt andet evalueringsredskaber og inspirationsmateriale til brug for dagtilbuddenes arbejde med de dokumentations- og evalueringsopgaver, som følger af dagtilbudsloven. Formidlingen sker blandt andet via publikationer, oplæg, konferencer og på hjemmesiden EVA skal både bidrage med ny viden gennem egne evalueringer og undersøgelser samt skabe og formidle overblik over viden på dagtilbudsområdet bredt. Evalueringerne skal blandt andet bidrage til at fastholde viden og erfaringer fra dagtilbuddenes praksis og analysere dem i lyset af lovgivningen og aktuel forskningsmæssig viden. Det er således hensigten, at evalueringsfunktionen skal være med til at sikre, at der skabes en sammenhæng mellem dagtilbuddenes praksis, forskningen og lovgivningsarbejdet på dagtilbudsområdet ved udvikling og formidling af viden. Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende seks dele: Del 1 - Generelle bestemmelser om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. Del 1 beskriver de generelle regler, der gælder for alle tilbud omfattet af dagtilbudsloven. Således beskrives det fælles overordnede formål for alle tilbud omfattet af loven, dagtilbudslovens anvendelsesområde, samt hvordan ansvaret for tilbuddene efter dagtilbudsloven er placeret mellem de forskellige aktører på området, som det følger af dagtilbudsloven. Endvidere behandles kommunalbestyrelsens fastsættelse af mål og rammer for kommunens tilbud efter loven, samt kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse og reglerne om støtte til børn og unge i tilbud efter dagtilbudsloven. Del 2 - Dagtilbud Del 2 beskriver alle regler om dagtilbud til børn fra 0 år og op til skolestart. Delen omhandler således formålet for dagtilbud, kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af dagtilbudsstrukturen i kommunen, mulighederne for etablering og drift af forskellige typer af dagtilbud i forskellige driftsformer, regler om optagelse og pasningsgaranti til en plads i et dagtilbud, samt reglerne om forældrenes betaling for og kommunens tilskud til pladsen. Yderligere beskrives de indholdsmæssige rammer, der gælder for dagtilbud og således reglerne om dagtilbuddenes udarbejdelse af pædagogiske læreplaner, børnemiljøvurderinger, mad i dagtilbud samt sprogvurdering og sprogstimulering. Endelig beskrives

3 26. maj Nr. 26. reglerne om forældreindflydelse i form af forældrebestyrelser. Del 3 - Fritidshjem Del 3 beskriver alle regler om fritidshjem. Således behandles formålet for fritidshjem, kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af fritidshjemsstrukturen i kommunen, mulighederne for etablering og drift af forskellige typer af fritidshjem i forskellige driftsformer, regler om optagelse i fritidshjem, samt reglerne om forældrenes betaling for og kommunens tilskud til en plads i fritidshjem. Yderligere beskrives reglerne om fritidshjems udarbejdelse af børnemiljøvurderinger og om mulighederne for at tilbyde mad i fritidshjemmet. Endelig beskrives reglerne om forældreindflydelse i form af forældrebestyrelser. Del 4 - Klubtilbud m.v. til større børn og unge Del 4 beskriver alle regler om klubtilbud m.v. til større børn og unge og indeholder således en beskrivelse af formålet for klubtilbud m.v. Del 5 - Private pasningsordninger Del 5 handler om de private pasningsordninger, der efter dagtilbudsloven er et alternativ til en plads i et dagtilbud. Reglerne om muligheden for tilskud til privat pasning, som er ordninger, hvor forældre selv finder en passer til deres barn beskrives, ligesom muligheden for tilskud til pasning af egne børn behandles. Del 6 Administration m.v. Del 6 beskriver, hvordan retssikkerhedsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven indvirker på tilbud efter dagtilbudsloven, både i den kommunale forvaltning og i det enkelte tilbud. Adgangen til klage over afgørelser m.v. efter dagtilbudsloven behandles. Endvidere behandles muligheden for at ansøge om på forsøgsbasis og med godkendelse fra velfærdsministeren at fravige reglerne i dagtilbudsloven. Bilag Bilag H1: Uddrag af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. Bilag H2: Eksempel på en standard driftsaftale mellem en selvejende daginstitution og en kommune. Bilag H3: Udtalelse fra Civilstyrelsen om fonde. Bilag H4: Oversigt over relevante hjemmesider. Skemaoversigt over reglerne Bagest i vejledningen er der indsat et skema, der i oversigtsform angiver, hvilke regler der gælder for hvilke tilbudsformer. Det er hensigten at skemaet skal være et redskab og en hjælp til at danne et overblik over reglerne på dagtilbudsområdet. Læsevejledning I de tilfælde, hvor vejledningsindholdet for fritidshjem og klub svarer til vejledningsindholdet i dagtilbudsdelen, henvises i fritidshjemsdelen og klubdelen til de relevante kapitler og afsnit i dagtilbudsdelen. Hvor der intet andet er anført i vejledningen, henviser paragraf-angivelser til de relevante bestemmelser i dagtilbudsloven. Vejledningsbistand I forhold til vejledning og spørgsmål vedrørende dagtilbudslovens regler er det udgangspunktet, at kommunerne yder vejledning over for borgerne. Medarbejdere i kommunerne kan søge generel vejledning hos det sociale nævn eller hos Velfærdsministeriet om generelle problemstillinger på dagtilbudsområdet. Medarbejdere i de sociale nævn kan søge vejledning hos Ankestyrelsen. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder regler om Ankestyrelsens og de sociale nævns pligt til at yde vejledning inden for det sociale område. Der henvises for yderligere information til Socialministeriets vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

4 26. maj Nr. 26. Dagtilbud Tilbudstyper Et tilbud til børn i alderen fra 0 år og op til skolestart, kan etableres som en kommunal daginstitution, en selvejende daginstitution, en privatinstitution, en kommunal dagpleje eller en privat dagpleje. Fritidshjem Tilbud til børn i skolealderen. Kan etableres som et kommunalt fritidshjem, et selvejende fritidshjem eller et privat fritidshjem. Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilbud til større børn og unge. Kan etableres enten som et kommunalt klubtilbud, et selvejende klubtilbud eller et privat klubtilbud. Private pasningsordninger med tilskud Forældrene indgår selv aftale med en privat pasningsordning eller en privat person om pasning af deres barn og modtager økonomisk tilskud til brug for betaling af pasningen. De private pasningsordninger med tilskud kan dække institutionslignende ordninger og dagplejelignende ordninger, som kan foregå i andres hjem eller i forældrenes hjem (dagtilbudslovens 78 og 80). Private pasningsordninger uden tilskud Privat pasningsordning, der godkendes af kommunen, men som ikke modtager tilskud. Disse private pasningsordninger kan dække institutionslignende ordninger og dagplejelignende ordninger (dagtilbudslovens 78). Pasning af egne børn Forældre passer selv deres eget barn og modtager et økonomisk tilskud hertil. Vejledningens begreber I vejledningen, dagtilbudsloven og dagtilbudsbekendtgørelsen anvendes en række centrale begreber, som er relevante at få beskrevet for at undgå risiko for uklarheder og fortolkningstvivl i forhold til lovgivningen og vejledningens indhold. Dagtilbudslovens institutionsbegreb Dagtilbudslovens institutionsbegreb karakteriseret ved, at der i en institution daginstitution og fritidshjem er retskrav på at etablere en forældrebestyrelse med dagtilbudslovens minimumskompetencer og en ledelse for tilbuddet. Institutionsbegrebet, der følger af dagtilbudsloven, er et dynamisk begreb, der defineres og afgrænses ud fra, hvordan opgaveløsningen organiseres og dermed ikke ud fra en på forhånd fastlagt struktur eller fysisk placering. Det er ikke muligt at trække en statisk grænse for, hvad der afgrænser en institution, da grænsen er afhængig af den lokale kontekst og de konkrete opgaver, der udføres. Det, der afgrænser og definerer en institution, er de naturlige fællesskaber, der kan etableres omkring driften af opgaver på området. Det er således afgørende, at opgaveløsningen, ledelsesniveauet og forældreindflydelsen i institutionen matcher hinanden, og at det er opgaveløsningen, der er styrende for strukturen. Dagtilbudsloven fastsætter ikke faste grænser for størrelsen af de institutioner, der kan omfattes af institutionsbegrebet.. Det er dog udgangspunktet, at der skal kunne etableres naturlige fællesskaber omkring den daglige drift og opgaveløsning, for at det kan betegnes en institution. Dagpleje Dagplejen er karakteriseret ved, at pasningen foregår i private hjem og andre lokaler i børns hjemlige miljøer. Dagplejen omfatter få børn og der kan højst godkendes fem børn til en dagplejer og op til ti børn, såfremt der er to dagplejere i hjemmet. Dagplejen kan være etableret som privat og kommunal dagpleje. Begrebet»den kommunale dagpleje«er en samlebetegnelse for alle dagplejehjem, der er etableret som kommunal dagpleje i kommunen. Ledelsesbegrebet Begrebet omfatter den eller de personer, der i henhold til kommunens ledelsesstruktur har en ledelsesfunktion i forhold til tilbuddet. Der er tale om et ledelsesbegreb, der defineres ud fra en funktion/opgave og ikke med udgangspunkt i en bestemt person.

5 26. maj Nr. 26. Således kan»lederen af det enkelte tilbud«i de tilfælde, hvor ledelsesfunktionen i forhold til tilbuddets opgaver er placeret hos forskellige personer, være flere personer. I de tilfælde, hvor alle ledelsesfunktioner i forhold til dagtilbuddets opgaver er placeret hos samme person, kan»lederen af det enkelte dagtilbud«være én bestemt person. I vejledningen benyttes begrebet ledelse. Børn med særlige behov Med børn med særlige behov forstås børn, med behov for særlig opmærksomhed og hjælp i en periode i dagligdagen, børn med behov for støtte efter dagtilbudsloven samt børn med behov for særlig støtte efter serviceloven. Det enkelte dagplejehjem Betegnelsen anvendes om det enkelte dagplejehjem eller de lokaler i hjemlige miljøer, hvor børn passes. Drift kommunal eller privat Et tilbud kan efter dagtilbudsloven drives på flere forskellige måder, og ved beskrivelsen af, i hvilken form et tilbud drives, anvendes begrebet driftsform. Driftsformen er ligesom etableringsformen afgørende for, hvilke regler i dagtilbudsloven med videre, der finder anvendelse for tilbuddet. Leverandør Leverandøren er den juridiske person, der er ansvarlig for at drive tilbuddet. Efter dagtilbudsloven skelnes der mellem tre forskellige driftsformer: 1) Kommunale tilbud drevet af en kommunal leverandør, (kommunal daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud m.v. eller kommunal dagpleje.) 2) Private institutioner med aftale med kommunen (selvejende daginstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubtilbud) 3) Privatinstitutioner (med godkendelse fra kommunen, dvs. uden aftale). Alle dagtilbud i kommunen Begrebet omfatter alle dagtilbud i kommunen, det vil sige både kommunale dagtilbud og privatinstitutioner, selvejende daginstitutioner, puljeordninger samt kommunal og privat dagpleje. Der er således ikke tale om, at de nødvendigvis er en del af den kommunale forsyning. Etablering daginstitution eller dagpleje Når det skal beskrives, i hvilken form et tilbud er etableret, anvendes begrebet etableringsform. Efter dagtilbudsloven kan eksempelvis dagtilbud til børn i 0-6-års-alderen være etableret enten som daginstitution eller som dagpleje. Eksempel For dagtilbud afgør etableringsformen således, om tilbuddet er etableret som dagpleje eller som daginstitution, mens driftsformen afgør, om dagplejen eller daginstitutionen drives af en kommunal leverandør (kommunal dagpleje eller kommunal daginstitution) eller af en privat leverandør (selvejende daginstitution, privatinstitution eller privat dagpleje). Skolestart Skolestart er defineret i dagtilbudsbekendtgørelsen som det tidspunkt, hvor barnet overgår til skoleregi, hvorved forstås det tidligste af følgende tidspunkter: Det tidspunkt, hvor barnet begynder i enten fritidshjem eller skolefritidsordning (SFO) forud for undervisningsstart, Det tidspunkt, hvor barnet påbegynder hjemmeundervisning, eller Det tidspunkt, hvor barnet starter i børnehaveklasse eller i 1. klasse, hvis barnet ikke optages i børnehaveklasse. Definitionen af begrebet skolestart er blandt andet relevant i forhold til betalingsreglerne. Skolestart i relation til betalingsreglerne Skolestart i forhold til betaling for en plads i et tilbud omfattet af dagtilbudsloven kan tidligst regnes fra 1. maj i det år, hvor barnet overgår til skoleregi, jf. ovenfor. Reglerne om USFO og SFO hører under Undervisningsministeriets område. Familiefleksordning En familiefleksordning giver forældre mulighed for, at deres børn kan benytte et dagtilbud i forskel-

6 26. maj Nr. 26. lige pasningsmoduler med en betaling efter pasningsforbrug. En familiefleksordning udgør således en ordning, hvor der i det enkelte dagtilbud eller for flere af kommunens dagtilbud tilbydes forskellige pasningsmoduler, eksempelvis fuldtidsplads, ¾- tidsplads, halvdagsplads, 25 timers plads eller lignende, hvor forældrene efter behov vælger et pasningsmodul og forældrebetalingen afhænger af det pasningsmodul, der er valgt til barnet. Det er kommunen, der for tilbud under den kommunale forsyning beslutter, om en familiefleksordning skal tilbydes. Støtte Begrebet»støtte«omfatter i vejledningen den støtte, der ydes efter reglerne i dagtilbudsloven. Særlig støtte Begrebet»særlig støtte«anvendes om den indsats, der tilbydes et barn eller en ung efter reglerne i lov om social service. Særlig støtte efter serviceloven er ikke genstand for behandling i vejledningen. De steder, hvor det er relevant, vil vejledningen dog overordnet komme ind på særlig støtte. For information om særlig støtte henvises til Socialministeriets vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven). Forkortelser I vejledningen anvendes følgende forkortelser: Dagtilbudsloven = Lov nr. 601 af 6. juni 2007 om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge Dagtilbudsbekendtgørelsen = Bekendtgørelse nr. 979 af 23. juli 2007 om pasningsgaranti, kommunens tilskud til brug for dag-, fritids- og klubtilbud, forældrenes egenbetaling og indhentelse af børneattester m.v. Serviceloven = LBK nr af 26. september 2007, Bekendtgørelse af lov om social service. Retssikkerhedsloven = Bekendtgørelse nr af 27. august 2007 af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område." Del 1 Kapitel 1 anvendelsesområde Dette kapitel handler om dagtilbudslovens anvendelsesområde og betingelserne for, at et barn eller en ung kan få tildelt en plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud eller få et tilskud til en privat pasningsordning. Bestemmelsen, der fastlægger dagtilbudslovens anvendelsesområde, findes i lovens Loven omfatter dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål. Stk. 2. Forældre med lovligt opholdssted her i landet, har ret til ydelser efter denne lov. Stk. 3. Forældre kan alene råde over én plads pr. barn i tilbud efter denne lov, jf. dog 80, Stk. 4. Hvor gælder dagtilbudsloven Dagtilbudsloven regulerer rammerne for dag-, fritids- og klubtilbud med sociale, pædagogiske og pasningsmæssige formål. Loven gælder for dag-, fritids- og klubtilbud m.v. samt private pasningsordninger. Særligt dag-, fritids- og klubtilbud I tilfælde, hvor et barn eller en ung på grund af betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte og behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem et ophold i et almindeligt dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. efter dagtilbudsloven, er det kommunens ansvar at sørge for en plads til barnet eller den unge i et særligt dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. efter servicelovens 32 og Betingelser for retten til ydelser Lovligt opholdssted Et barn eller en ung kan kun optages i dag-, fritidseller klubtilbud m.v. eller modtage tilskud efter dagtilbudsloven, når barnets forældre (og barnet el-

7 26. maj Nr. 26. ler den unge) har lovligt opholdssted i landet, jf. dog reglerne om børn af grænsegængere nedenfor. Ved vurderingen af, om forældre har opholdssted her i landet, kan der lægges vægt på opholdets længde, folkeregisteradresse, om forældrene har til hensigt at tage fast bopæl eller opholder sig midlertidigt i landet, forældrenes opholdsgrundlag samt hensynet til barnets bedste. Kortvarigt ophold i Danmark Børn af forældre, der har lovligt kortvarigt ophold i landet, men ikke har opholdssted her i landet, har ikke ret til at få stillet et tilbud og tilskud til rådighed. Kommunalbestyrelsen er således ikke forpligtet til at stille tilbud og tilskud til rådighed for f.eks. turister, der som led i en ferie opholder sig kortvarigt i landet. Hvem betragtes som forældre Forældre er de personer, der på det tidspunkt, hvor barnet optages i et tilbud efter dagtilbudsloven, har del i forældremyndigheden over barnet, eller den person hos hvem barnet opholder sig mest, men som ikke nødvendigvis har del i forældremyndigheden. Omfattet af begrebet forældre er både biologiske forældre, adoptivforældre og plejeforældre. Børn af forældre med lovligt ophold har ret til en plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i opholdskommunen. Barnet har ligeledes ret til en plads i en anden kommune efter reglerne om plads over kommunegrænsen, se nærmere herom i kapitel 11, 21 og 29, eller til et tilskud til privat pasning eller pasning af egne børn, se kapitel 33 og 34. Hvem følger retten Retten til ydelser efter dagtilbudsloven følger forældrene. Det betyder, at det er forældrenes opholdskommune, der er forpligtet til at stille en plads i et tilbud efter dagtilbudsloven til rådighed for barnet eller den unge. Dette gælder dog ikke, hvis et barn ikke bor sammen med sine forældre. Barnet bor skiftevis hos begge forældre Hvis barnet bor skiftevis hos forældrene, følger retten til en ydelse efter dagtilbudsloven den forælder, barnet har størst tilknytning til. Ved vurdering af tilknytning kan kommunen tage udgangspunkt i f.eks. barnets folkeregisteradresse. Det er dermed ikke afgørende, hvor forældremyndigheden er placeret. Det betyder, at en kommune konkret kan vurdere, at barnets tilknytning er større til den forælder, der ikke har forældremyndigheden over barnet end til den der har. Barnet bor ikke hos sine forældre Bor et barn eller en ung ikke hos sine forældre, er det den kommune, hvori barnet bor og opholder sig, der er opholdskommune i dagtilbudslovens forstand, og derfor har forpligtelsen til at stille en plads til rådighed. Anbringes et barn uden for hjemmet i døgnpleje enten hos en plejefamilie eller i en døgninstitution efter servicelovens regler, vil en plads i dagtilbud naturligt være en foranstaltning, som kommunen beslutter som led i anbringelsen efter serviceloven. Se nærmere om betaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud til børn anbragt uden for hjemmet i henholdsvis kapitel 12, kapitel 22 og kapitel Børn af grænsegængere Personer, der er statsborgere i et EU/EØS land og arbejder i Danmark, er omfattet af de særlige regler, der følger af EU-retten. Disse personer betegnes grænsegængere. Grænsegængere, der er omfattet af EU-forordning nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet, eller EUforordning nr. 1408/71 om anvendelse af sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for EU, har ret til samme sociale fordele i det land, hvori de er beskæftiget, som landets egne borgere. Kommunalbestyrelsen er således forpligtet til at stille en plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. til rådighed for grænsegængere med bopæl i f.eks. Tyskland eller Sverige, der er beskæftiget i Danmark. Ligeledes kan grænsegængere vælge at benytte en plads i et dagtilbud i en anden kommune end beskæftigelseskommunen.

8 26. maj Nr. 26. Hvilken kommune har forsynings- og betalingsforpligtelsen Grænsegængeres ret til en plads i et dag-, fritidseller klubtilbud følger af deres beskæftigelse i Danmark. Det er derfor forældrenes danske beskæftigelseskommune, der anses som opholdskommune og dermed har forpligtelsen til at stille en plads til rådighed og give tilskud til pladsen, hvis forældrene ønsker en plads i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. til deres barn. I tilfælde, hvor forældrene arbejder i hver deres danske kommune, har hver af forældrenes beskæftigelseskommuner pligt til at stille en dagtilbudsplads til rådighed, hvis forældrene ønsker en plads til deres barn i kommunen. Forældrene kan i disse tilfælde frit vælge, om barnet skal have plads i den ene eller anden beskæftigelseskommune. Forældrene har dog kun ret til én plads til barnet. I tilfælde, hvor en person er beskæftiget i en filial eller lignende, hvor hovedsædet fysisk er beliggende i en anden kommune i Danmark, er det filialens beliggenhed, der er afgørende for, hvilken kommune der betragtes som opholdskommune. Hvis forældrene ønsker en plads i et dagtilbud i en anden kommune end i de to beskæftigelseskommuner, er det reglerne om plads over kommunegrænsen, der finder anvendelse. Se nærmere om tilskud og egenbetaling i forbindelse med grænsegængeres brug af dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i kapitlerne 12, 22 og 30. Private pasningsordninger Se kapitlerne 33 og 34 for reglerne om private pasningsordninger i relation til grænsegængere Børn af diplomater Efter dagtilbudslovens 2, Stk. 2, har forældre med lovligt opholdssted her i landet ret til ydelser efter loven. Bestemmelsen er i vidt omfang en videreførelse af den tidligere bestemmelse i servicelovens 2. Stk. 2 fastsætter, at forældre med lovligt opholdssted her i landet har ret til ydelser efter loven. Ifølge bestemmelsens forarbejder forstås med forældre både biologiske forældre og plejeforældre med videre. Ændringen i bestemmelsen i forhold til den tidligere bestemmelse i servicelovens 2 indebærer en præcisering af, at ydelser tildeles forældre med (lovligt) opholdssted her i landet. I bestemmelsen benyttes som noget nyt begrebet»opholdssted«med henblik på at lovfæste den hidtidige praksis på dagtilbudsområdet, hvor turister og»andre personer med lovligt kortvarigt og midlertidigt ophold her i landet ikke er omfattet af retten til ydelser«. I forbindelse med en konkret vurdering af, om en person har»opholdssted«i Danmark, kan der ifølge bestemmelsens forarbejder lægges vægt på»opholdets længde, folkeregisteradresse, hvorvidt personen har til hensigt at tage fast bopæl eller opholde sig midlertidigt i Danmark, opholdsgrundlaget samt barnets bedste«. Det videreføres, at det er et krav for at opnå ydelser efter loven, at man lovligt opholder sig i Danmark. Dette gælder uanset nationalitet. For så vidt angår diplomater fra EU-/EØS-lande vil begrebet lovligt opholdssted skulle fortolkes i lyset af EU-reglerne om blandt andet arbejdskraftens fri bevægelighed. Dette vil i udgangspunktet indebære, at den nævnte persongruppe har lovligt opholdssted her i landet, medmindre den pågældende diplomat er turist i Danmark eller opholdet i øvrigt er af så kortvarig og midlertidig karakter, at den pågældende efter den hidtidige praksis efter serviceloven ikke er omfattet af retten til ydelser. Diplomater fra ikke-eu-/eøs-lande er som udgangspunkt ikke omfattet af EU-lovgivningen. Ved afgørelsen af, om disse diplomater har (lovligt) opholdssted i Danmark, vil der i hvert tilfælde (jf. ovennævnte forarbejder til bestemmelsen i dagtilbudslovens 2, Stk. 2) skulle foretages en konkret vurdering med udgangspunkt i de kriterier, som er nævnt i forarbejderne til dagtilbudsloven. Det kan herefter tale imod, at de pågældende har (lovligt) opholdssted her i landet, at de omhandlede diplomater oftest kun opholder sig midlertidigt i Danmark. I overensstemmelse med hidtidig praksis på dagtilbudsområdet, jf. herom ovenfor, vil selve opholdsgrundlaget for persongruppen ligeledes være et tungtvejende hensyn, der kan tale imod, at diplomater har (lovligt) opholdssted her i landet. Det retlige grundlag for diplomaters ophold her i landet folkerettens regler forpligter således ikke Danmark (eller andre lande) til at stille dagtilbud til rådighed for diplomater. Dog fremgår det ligeledes

9 26. maj Nr. 26. af bemærkningerne, at opholdets længde sammenholdt med hensynet til barnets bedste i den forbindelse kan være hensyn, der kan tale for, at diplomater i tilfælde af længerevarende ophold har (lovligt) opholdssted her i landet. Diplomater fra ikke-eu-/eøs-lande kan derfor efter omstændighederne have (lovligt) opholdssted her i landet, f.eks. hvis hensynet til barnets bedste i overvejende grad taler for det, se ovenfor. 1.2 Én plads pr. barn Efter dagtilbudslovens regler kan forældre alene råde over én plads i et tilbud til deres barn. Der er dog mulighed for kombination af en plads i dagtilbud og et tilskud til privat pasning. Se nærmere herom i kapitel 33. Reglen om, at et barn alene kan have plads i ét tilbud, gælder ikke i de tilfælde, hvor et barn på grund af forældrenes skæve arbejdstider har skiftende behov for dag-, weekend-, aften- eller natpasning. I disse tilfælde kan det af pladsmæssige årsager være nødvendigt for kommunen at optage barnet i et tilbud med dagåbent, hvor barnet er på de dage, hvor forældrene har dagvagter og i et andet tilbud med aften- og natåbent, hvor barnet er på de dage, hvor forældrene har aften-, natte- eller weekendvagter. Tilbuddet er dog inden for samme kommune opholdskommunen. Af hensyn til barnet bør kommunen dog så vidt muligt sørge for, at børn med behov for pasning på varierende tidspunkter på døgnet på grund af forældrenes skæve arbejdstider kan få opfyldt pasningsbehovet ved en plads i ét dagtilbud. Endvidere er der mulighed for, at barnet ved overgangen fra fritidshjem til klub kan være optaget begge steder i overgangsperioden. I situationer, hvor barnets forældre ikke bor sammen, og barnet opholder sig skiftevis hos hver af forældrene, kan barnet ikke både have en plads i et tilbud, når det er hos den ene forælder, og en plads i et andet tilbud, når det er hos den anden forælder. Dette gælder både i tilfælde, hvor forældrene bor inden for samme kommune, og når forældrene bor i hver sin kommune. Kapitel 2 FN s børnekonvention Dette kapitel omhandler overordnet FN s Konvention om Barnets Rettigheder, idet denne også har relevans for dagtilbudslovens fortolkning og udmøntning. Børnekonventionen FN s Konvention om Barnets Rettigheder eller Børnekonventionen, som den også bliver kaldt blev vedtaget på FN's generalforsamling i Børnekonventionen er et udtryk for en enighed om, at børn skal respekteres som individer og selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Konventionen er den første FN-konvention, der tager særligt sigte på børn. Danmarks forpligtelse Børnekonventionen er ikke en lov, som lande kan dømmes og straffes efter. Ved ratifikationen har Danmark imidlertid forpligtet sig til at indrette de nationale retsregler og administrativ praksis i overensstemmelse med konventionen. Beretning til FN Et led i Danmarks forpligtelser efter konventionen er, at der hvert 5. år skal afgives en beretning til FN s Børnekomité om de foranstaltninger, der er truffet for at virkeliggøre de rettigheder, der er anerkendt i konventionen, og om de fremskridt, der er gjort med hensyn til disse rettigheder. Børnekonventionens anvendelsesområde Børnekonventionen gælder for alle børn under 18 år, uanset hvor i verden de kommer fra. Konventionen tager udgangspunkt i barnets bedste for at sikre: Børns grundlæggende rettigheder f.eks. mad, sundhed og et sted at bo Børns ret til udvikling f.eks. skolegang, fritid, leg og information Børns ret til beskyttelse f.eks. mod krige, vold, misbrug og udnyttelse Børns ret til medbestemmelse f.eks. indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed Danmark tiltrådte Børnekonventionen i 1991 og har derfor pligt til at implementere konventionen. Dette gælder i forhold til al lovgivning herunder

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2013 BØRN STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere