TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det.

2 Symboler i denne vejledning Oplysninger, der har væsentlig betydning for din sikkerhed, er specielt markerede. Det er vigtigt, at du efterkommer disse instrukser, så du undgår ulykker og ikke beskadiger apparatet: ADVARSEL: Dette advarer om risiko for din sundhed og om mulig personskade. FORSIGTIG: Dette henviser til potentiel fare for apparatet eller andre genstande. Dette angiver tips og andre oplysninger. Generelle sikkerhedsanvisninger Læs betjeningsvejledningen grundigt, inden du tager apparatet i brug, og gem vejledningen samt garantibeviset, din kvittering og, om muligt, produktindpakningen med alt tilbehør. Hvis du giver apparatet til andre, bør du lade betjeningsvejledningen følge med. Undgå risiko for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Du bør derfor aldrig bruge apparatet i umiddelbar nærhed af vand. - for eksempel nær et badekar, en swimmingpool eller i en fugtig kælder. Brug ikke apparatet på steder, hvor det udsættes for ekstrem varme, kulde, støv eller fugt. Brug kun apparatet til privat brug og til det formål, det er beregnet til. Enheden er ikke beregnet til kommerciel brug. Sørg for, at netledningen ikke knækkes, klemmes eller kommer i kontakt med varmekilder. Sørg for, at netledningen ikke udgør en snublefare. Berør aldrig stikket eller ledningen, når du har våde hænder. Apparatet må kun tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt. Tjek, at spændingsangivelsen på mærkepladen modsvarer spændingen i stikkontakten. Der skal altid være let adgang til netledningen. Vend altid batterierne korrekt i apparatet. Undlad at tildække apparatets ventilationsåbninger med genstande som fx aviser, duge, gardiner el. lign. Dette apparat må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som fx vaser, ovenpå apparatet. Åben ild i form af fx stearinlys må ikke placeres ovenpå apparatet. Apparatets kabinet må ikke åbnes. Ikke korrekt udførte reparationer kan udgøre en betragtelig risiko for brugeren. Hvis apparatet bliver beskadiget, især såfremt netledningen bliver beskadiget, bør du ikke anvende apparatet længere, men i stedet bringe det til reparation hos en fagmand. Tjek regelmæssigt netledningen for skader. Af sikkerhedshensyn skal en knækket eller beskadiget ledning altid udskiftes med en tilsvarende af producenten, vores kundeserviceafdeling eller anden kvalificeret person.

3 Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, bør du tage stikket ud af stikkontakten og tage batterierne ud. Disse symboler kan evt. findes på apparatet, og de har følgende betydning: Symbolet med lynet gør bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder dele, der er stærkt strømførende og kan udgøre en fare. Symbolet med udråbstegnet gør bruger opmærksom på vigtige informationer vedr. betjening eller vedligeholdelse i den medfølgende brugervejledning. Enheder med dette symbol indeholder en klasse 1 laser til læsning af CD'er. Den indbyggede sikkerhedsmekanisme sikrer, at bruger ikke udsættes for stråling med farligt laserlys, som er usynligt for det menneskelige øje, når CD-rummet åbnes. Disse sikkerhedsmekanismer må ikke sættes ud af kraft, da du derved kan udsætte dig for kontakt med laserstrålen. Børn og svagelige personer Af hensyn til dine børns sikkerhed bør du holde alle indpakningsmaterialer (plastikposer, æsker, flamingoindsatser osv.) udenfor deres rækkevidde. ADVARSEL! Lad ikke små børn lege med indpakningsmaterialerne. Kvælningsfare! Denne enhed er ikke beregnet til brug for individer (herunder børn), med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, og/eller mangel på erfaring og/eller kendskab til apparatet, undtagen hvis de holdes under opsyn eller har modtaget oplæring vedrørende brug af enheden af en person med ansvar for deres sikkerhed. Hold til enhver tid øje med, at børn ikke leger med dette apparat. Særlige sikkerhedsoplysninger Denne enhed indeholder en klasse 1 laser.

4 Oversigt over apparatets dele Knappen SLEEP (autosluk) / SNOOZE 8. HØJTTALER 2. Knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR 9. Knappen SPRING+ / TUNING+ 3. Knappen STOP / MENU 10. Knappen SPRING- / TUNING- 4. Knappen PRE. / FOLDER (fast station/mappe) 11. Knappen INFO 5. Knappen VOLUME- / ALARM Knappen VOLUME+ / ALARM 2 6. LCD-DISPLAY 13. Knappen STANDBY / FUNKTION 7. Knappen AMS / MODE (autosøgning/tilstand) LÅGE TIL CD-RUM 17. USB-TERMINAL 15. HÅNDTAG 16. FM-ANTENNE STIK TIL HOVEDTELEFONER 20. AC-STRØMINDTAG

5 19. AUX-IN-TERMINAL Opstart af enheden/introduktion Vælg en passende placering til enheden på et tørt, plant, skridsikkert underlag, hvor det er let at betjene den. Sørg for, at tilstrækkelig ventilation omkring enheden kan finde sted. Fjern beskyttelsesfolien fra displayet, hvis det endnu ikke er sket. Tryk på knappen STANDBY / FUNKTION for at tænde enheden. Tryk og hold knappen STANDBY / FUNKTION i ca. 3 sekunder for at sætte enheden på standby. Strømforsyning Sørg for, at lysnetspændingen modsvarer angivelserne på modellens mærkeplade. Sæt det medfølgende strømkabel (kig om nødvendigt i batterirummet) i en korrekt opsat stikkontakt, og sæt kablets andet stik i AC-strømindtaget på apparatets bagpanel. Ilægning af batterier (tilkøb) 1. Åbn dækslet på batterirummet. 2. Læg 6 batterier af typen UM-2 (str. C ) 1,5 V i. Vær opmærksom på polariteten ved ilægning af batterier (se tegning i bunden af batterirummet)! 3. Luk dækslet på batterirummet. Når strømkablet er sat i, er batteridrift automatisk slået fra. FORSIGTIG: Batterier kan lække og afgive batterisyre. Hvis du ikke skal bruge systemet i længere tid, bør du tage batterierne ud. Bland aldrig forskellige batterityper eller nye og gamle batterier. Bortskaf ikke batterier med det almindelige husholdningsaffald. Bring brugte batterier til et indsamlingssted, eller aflevér dem til din forhandler. ADVARSEL: Batterier må ikke udsættes for stærk varme som fx direkte sollys, ild eller lignende. Eksplosionsfare! Indstilling af klokkeslæt & dato Systemet skal stå på standby, mens uret indstilles. 1. Tryk og hold knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR i ca. 2 sekunder. 2. Tryk på knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING- for at vælge tidsformat 12 / 24hr. 3. Tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR for at bekræfte tidsformatet. 4. Tryk på knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING- for at indsætte timetallet. Timetallets cifre begynder at blinke. 5. Tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR for at bekræfte timetallet. 6. Gentag trin 4 og 5 for at indsætte minuttal / dato. Tryk og hold knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR under afspilningen, hvis du kortvarigt vil vise uret på displayet.

6 Opsætning af alarmtid Systemet skal stå på standby, mens alarmen indstilles. Du kan indsætte to alarmtidspunkter. Det gøres på følgende måde: 1. Tryk og hold knappen VOLUME- / ALARM 1 i ca. 3 sekunder. Timetallet for den aktuelle alarm begynder at blinke på displayet. 2. Indsæt det ønskede timetal med knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-. 3. Tryk på knappen VOLUME- / ALARM 1 for at bekræfte. Minuttallet begynder at blinke. 4. Indsæt minuttallet med knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-. 5. Tryk på knappen VOLUME- / ALARM 1 for at bekræfte. Vælg dernæst din foretrukne vækkemåde. Udfør indstillingen med knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-. Du kan vælge mellem: CD: Når vækketidspunktet nås, starter afspilleren op i CD-tilstand. Den ilagte CD afspilles fra første skæring. USB: Når vækketidspunktet nås, starter afspilleren op i USB-tilstand. Filerne på den isatte USB-enhed afspilles fra første skæring. DAB: Når vækketidspunktet nås, tænder radioen. Der stilles ind på den sidst afspillede faste station. FM: Når vækketidspunktet nås, tænder radioen. Der stilles ind på den sidst afspillede faste station. BUZZ: Når vækketidspunktet nås, lyder en summetone. 6. Til slut skal du trykke på knappen SPRING+ / TUNING+ eller SPRING- / TUNING- for at angive lydstyrken for alarmen. Tryk på knappen VOLUME- / ALARM 1 for at bekræfte. Hvis du vil indsætte endnu et alarmtidspunkt, skal du udføre ovenstående igen, men i stedet bruge knappen VOLUME+ / ALARM 2. Når du vil deaktivere alarmfunktionen, skal du trykke på knappen VOLUME- / ALARM 1 eller VOLUME+ / ALARM 2. Snooze Du kan slå vækningen fra i 9 minutter med knappen SLEEP / SNOOZE. Sleep autosluk 1. Tryk på knappen SLEEP / SNOOZE for at åbne. 2. Tryk på knappen SLEEP / SNOOZE for at angive perioden for SLEEP autosluk (120, 110, , 5, OFF), og tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR for at bekræfte. 3. Hvis du vil annullere SLEEP autosluk, skal du følge trin 1-2 herover, og vælge indstillingen OFF.

7 Afspilning af DAB-radio 1. Vælg DAB-tilstand ved at trykke på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil DAB vises på displayet. 2. Enheden søger automatisk efter DAB-stationer. 3. Du kan vælge næste eller foregående station ved at trykke på knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-. Hvis modtagelsen er dårlig, kan du forsøge at forbedre den ved at ændre antennens position. Søgning efter DAB-stationer 1. Tryk på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil DAB vises på displayet. 2. Tryk og hold knappen AMS / MODE. Enheden starter kanalsøgningen. Lagring af stationer 1. Hvis du har fundet en station, du vil gemme, skal du trykke på knappen AMS / MODE. Den første faste programplads vises på displayet. Hvis programpladsen stadig er tom, vises ordet EMPTY under teksten PRESET STORE (gem fast station). 2. Vælg den ønskede programplads ved at trykke på knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-. 3. Tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR for at gemme stationen. Genkald af en fast station 1. Tryk på knappen PRE. / FOLDER for at vælge den ønskede faste station. Visning af yderligere DAB-informationer I DAB-tilstand kan du få vist yderligere informationer, hvis radiostationen tilbyder disse. Tryk på knappen INFO for at få adgang til disse oplysninger. Som standard vises DLS-rulletekst på displayet. DLS: En forkortelse for Dynamic Label Segment (dynamisk rulletekst). Denne tekst giver yderligere oplysninger. Indholdet kan fx være oplysninger om stationen eller den musik og kunstner, der afspilles. Hvis stationen udsender oplysninger om musikstykkets titel, kan du få vist disse oplysninger ved at trykke på knappen INFO. Viser signalstyrken. Dette viser stationens kategori (fx popmusik, nyheder osv.). Viser navnet på den gruppe, stationen tilhører. Frekvensen for den aktuelle radiostation. Punktet SIGNAL ERROR viser kvaliteten i signalet. Jo lavere dette tal er, jo bedre er kvaliteten. Viser den digitale lydbithastighed. Viser klokkeslættet. Viser datoen.

8 Afspilning af FM-radio 1. Vælg RADIO-tilstand ved at trykke på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil FM vises på displayet. 2. Til FM-modtagelse: Stræk teleskopantennen helt ud. Eksperimentér med at ændre dens retning, til du opnår den bedst mulige modtagelse. 3. Der er to måder at søge efter og lagre faste radiostationer. Automatisk kanalsøgning: Vigtigt! Alle tidligere lagrede radiostationer vil blive overskrevet. Tryk og hold knappen "AMS / MODE" i ca. 3 sekunder. Systemet søger efter radiostationer på hele frekvensbåndet. Alle fundne stationer gemmes i apparatet fra laveste til højeste frekvens. Manuel kanalsøgning: Tryk kort på knappen SPRING+ / TUNING+ eller SPRING- / TUNING-, indtil du finder den ønskede radiostation. Hvis du holder en af knapperne inde, søger enheden, til den finder næste hhv. forrige tilgængelige radiostation. Faste stationer: 1. Tryk og hold knappen "AMS / MODE" på enheden i ca. 2-3 sekunder for at starte den automatiske kanalsøgning. 2. Displayet viser numrene på de faste programpladser, og radiostationerne gemmes automatisk på de faste programpladser i rækkefølge (Bemærk: Hvert nummer i rækkefølgen repræsenterer 1 fast station under den automatiske kanalsøgning). 3. Når alle stationer er blevet tildelt en programplads, skal du trykke på knappen PRE. / FOLDER for at vælge den ønskede faste station. Visning af FM-informationer Tryk på knappen INFO for at få vist følgende informationer, såfremt radiostationen tilbyder dem. Radiotekst vises som standard på displayet. Hvis der ingen oplysninger er tilgængelige, vises [No RadioText] på displayet. Programtype (PTY) for den aktuelle station vises (fx popmusik, nyheder osv.). Hvis ingen PTY er tilgængelig, vises [No PTY] på displayet. Viser klokkeslættet. Hvis der ingen TIDS-oplysninger er tilgængelige, viser displayet [No Time]. Viser datoen. Hvis der ingen DATO-oplysninger er tilgængelige, viser displayet, [No Date].

9 Afspilning af CD/MP3 1. Vælg CD-tilstand ved at trykke på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil CD vises på displayet. 2. Åbn CD-rummet ved at tage fat i tappen og trække lågen opad. 3. Læg en audio-cd i afspilleren med labelsiden opad, så CD'en klikker på plads på centertappen, og luk dernæst lågen over CD-rummet. 4. Afspilning af CD'en begynder fra første skæring. 5. Når du vil tage CD'en ud, skal du trykke på knappen STOP, åbne CD-rummet og forsigtigt løfte CD'en ud. Hold altid lågen lukket over CD-rummet. Hvis en disk lægges forkert i afspilleren, eller hvis der ingen disk er i afspilleren, vises NO på displayet. Afspilning af hjemmebrændte CD'er kan ikke garanteres under alle forhold pga. det store udbud af forskellige softwareprogrammer og CD-medier, der findes på markedet. DAB-menu Tryk på knappen STOP/MENU i DAB-tilstand for at åbne DAB-menuen. DAB-menuen er opdelt i undermenuer: Fuld kanalsøgning, Manuel kanalsøgning, DRC (komprimering af dynamisk område) og Prune (fjernelse af utilgængelige stationer). Full scan: Starter en fuld kanalsøgning. DAB-frekvensbåndet gennemsøges for stationer. Manual tune: Hvis du vil søge manuelt, skal du kende stationens frekvens. Den finder du fx på udbyders websted. Vælg de individuelle frekvenser med knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR. DRC: En forkortelse for Digital Range Control (dynamisk område). Begrebet DRC står for forholdet mellem de laveste og højeste passager i musikken. Hvis det dynamiske område er meget stort, vil der optræde både meget lavmælte og meget højlydte passager. Under visse omstændigheder kan dette give problemer med afspilningen. Lad os antage, at du lytter til en radiostation i et forholdsvis støjfyldt miljø. Ved at skrue op for lyden kan du afspille de lavmælte passager højere. Men dette har til gengæld den ulempe, at de højlydte passager lyder ubehageligt højt. Derfor kan det give mening at indskrænke det dynamiske område. Vælg mellem mulighederne: - DRC off: Det dynamiske område er ikke indskrænket. - DRC high: Det dynamiske område er stærkt indskrænket. - DRC low: Det dynamiske område er lettere indskrænket. Prune: Det kan forekomme, at der er stationer, som blev fundet ved den oprindelige kanalsøgning eller før en flytning, men som nu ikke længere kan modtages. Med denne funktion kan du slette disse stationer fra stationslisten. Vælg YES, og bekræft ved at trykke på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR. FM-menu Scan setting: Vælg de ønskede søgeindstillinger for den automatiske kanalsøgning. - All stations: Søg efter alle stationer, der kan modtages. Ved denne indstilling gemmer radioen også stationer, der

10 ikke går så klart igennem. - Strong stations only: Der søges kun efter stationer, der går klart igennem. Audio setting: Vælg lydindstillingen MONO eller STEREO til modtagelse af FM. DAB + FM-menu (SYSTEM) Følgende undermenuer findes i SYSTEM-menuen. - Language: Her kan du ændre OSD-sproget til displayet. - Time update: Du kan vælge metode til opdatering af tidsindstillingerne. - Factory reset: Vælg YES, hvis du vil gendanne apparatets oprindelige standardindstillinger. Alle indstillinger, du selv har foretaget, vil gå tabt. SW version: Her kan du få vist enhedens softwareversion. Afspilning af musik via USB Denne enhed er udviklet med de nyeste tekniske landvindinger indenfor USB-området. Det brede udvalg af forskellige USB-lagerenheder af mange forskellige typer, som findes på markedet, gør dog, at vi desværre ikke kan garantere kompatibilitet med alle USB-lagerenheder der findes. Derfor vil der i enkelte tilfælde kunne være problemer med at afspille filer fra en USB-lagerenhed. Dette er ikke en fejl i denne enhed. 1. Vælg USB-tilstand ved at trykke på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil USB vises på displayet. 2. Forbind din USB-lagerenhed direkte til USB-terminalen. Afspilningen starter automatisk efter nogle få sekunder. For vejledning i betjeningen, se afsnittet Oversigt over betjeningsknapperne. Forbind altid din USB-lagerenhed direkte til USB-terminalen, så du undgår funktionssvigt. USB-terminalen er ikke designet til opladning af eksterne enheder. FORSIGTIG: Skift til en anden driftstilstand, før du fjerner USB-lagerenheden igen. Oversigt over betjeningsknapperne Muligvis er ikke alle afspilningsfunktioner understøttede, det afhænger af den tilsluttede enhed. ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR Du kan pause og genoptage afspilningen med denne knap. Den forløbne tid for afspilningen blinker på displayet. Tryk igen for at fortsætte afspilningen. Tryk og hold denne knap under afspilning, hvis du vil have vist uret kortvarigt. SPRING+ & SPRING- Med knappen SPRING+ / TUNING+ kan du springe til næste skæring osv. Hvis du holder knappen inde, søger afspilleren hurtigt gennem skæringerne. Knappen SPRING- / TUNING- kan anvendes som følger: Ét tryk = springer til starten af den aktuelle skæring. To tryk = springer til starten af foregående skæring.

11 STOP Afbryder afspilningen. Volume Du kan indstille lydstyrken til det ønskede niveau med knapperne VOLUME- / ALARM 1 og VOLUME+ / ALARM 2. MODE I stop-tilstand kan du programmere rækkefølgen i afspilningen (se afsnittet Afspilning af program ). Under afspilning af en audio-cd: Ét tryk = normal afspilning. Displayet viser Normal. To tryk = den aktuelle skæring gentages. Displayet viser Repeat ONE. Tre tryk = hele CD'en gentages. Displayet viser Repeat ALL. Fire tryk = alle skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge. Displayet viser Random. Fem tryk = tilbage til normal afspilning. Under afspilning af MP3-musik (i USB-tilstand): Ét tryk = normal afspilning. Displayet viser Normal. To tryk = den aktuelle skæring gentages. Displayet viser Repeat ONE. Tre tryk = den valgte mappe gentages. Displayet viser Repeat FOLDER. Fire tryk = hele CD'en gentages. Displayet viser Repeat ALL. Fem tryk = alle skæringer afspilles i vilkårlig rækkefølge. Displayet viser Random. Seks tryk = tilbage til normal afspilning. PRE. /FOLDER 1. Tryk på knappen PRE. / FOLDER for at aktivere tilstanden. Afspilning af program Med denne funktion kan du oprette et program til afspilning af skæringer i en selvvalgt rækkefølge. 1. Tryk på knappen STOP. 2. Tryk på knappen "AMS / MODE", hvorefter. P_01 begynder at blinke på displayet. P_01 betyder programplads 1. Tryk på knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING- for at vælge den ønskede skæring, og tryk dernæst på knappen "AMS / MODE" igen. På displayet ændres P-01 til P_ Vælg den næste skæring med knapperne SPRING+ / TUNING+ & SPRING- / TUNING-, og tryk på knappen "AMS / MODE" igen. Gentag denne procdeure, indtil du har valgt alle ønskede skæringer. Når der ikke kan være flere skæringer i programmet, vises meddelelsen PROGFULL på displayet. 4. Tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR. Afspilningen starter. Øverste venstre hjørne af displayet viser MEM. 5. Tryk én gang på knappen for at afbryde afspilningen uden at slette programmet.

12 6. Tryk på knappen ENTER / AFSPIL / PAUSE / UR for at fortsætte afspilning af programmet. 7. Hvis du vil slette programmet, skal du trykke to gange på knappen STOP. MEM forsvinder fra displayet. Afspilning af musik i MP3-format Med denne enhed kan du afspille musik i MP3-format. Enheden understøtter desuden alle standard CD-typer: CD, CD-RW, CD-R. Enheden kan også afspille MP3 CD'er. Disse CD'er kan indeholde op til 99 komprimerede skæringer. Din afspiller genkender automatisk en MP3 CD (det samlede antal MP3-filer på CD'en vises på displayet). Hvis du vil afspille en sådan CD, skal du følge vejledningen i afsnittet Afspilning af CD/MP3. MP3-filer kan desuden afspilles som program, hvis du følger vejledningen i Afspilning af program. AUX IN-terminal Gennem denne terminal kan du også aflytte andre tilsluttede enheder, som fx en MP3-afspiller, CD-afspiller osv., gennem højttalerne. 1. Forbind den eksterne enhed til AUX-IN-terminalen med et lydkabel med 3,5 mm stereo jackstik. 2. Tryk gentagne gange på knappen STANDBY / FUNKTION, indtil AUX vises på displayet. 3. Du vil nu kunne høre lyden fra den eksterne afspiller gennem højttalerne på denne enhed. Du kan justere lydstyrken på knapperne VOLUME- / ALARM 1 eller VOLUME+ / ALARM 2. Betjeningsknapperne til CD-afspilning er deaktiverede. 4. For nærmere oplysninger, se vejledningen til den eksterne afspiller. Indstil lydstyrken til det ønskede niveau på den eksterne enhed. Stik til hovedtelefoner Hvis du vil lytte til musik i fred, kan du anvende et sæt hovedtelefoner med et 3,5 mm stereo jackstik og forbinde disse til hovedtelefonstikket på apparatets bagpanel. Lyden i højttalerne slås fra. Rengøring og vedligeholdelse ADVARSEL: Enheden må ikke nedsænkes i vand. Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengør apparatet. Evt. pletter på overfladen kan fjernes med en let fugtet klud. Brug ikke rengøringsmidler.

13 ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.. Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen TDA-60 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU: Importør: DENVER ELECTRONICS A/S Omega 5A, Soeften DK-8382 Hinnerup

14 Danmark

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com

DENVER DAB-37. Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-37 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S, www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-38 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

TWE-50 Trådløse øretelefoner

TWE-50 Trådløse øretelefoner TWE-50 Trådløse øretelefoner Betjeningsvejledning Indholdet i pakken Bedienungsanleitung Oversigt over produktet Finne Ladekontakter MFB multifunktionsknap -indikator Mikrofon øreprop Specifikationer Modelnavn

Læs mere

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+

Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ Vertical wallmountable stereo CD MICRO SYSTEM with DAB+ stereo FM RADIO and MP3 MC-5230DAB+ www.facebook.com/denverelectronics MC-5230DAB+ Betjeningsvejledning Kære Kunde, Tillykke med købet af dit nye

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8

Betjening... 6 Tænd/sluk - lydstyrke... 6 Valgmulighed: Tilslutning af øretelefoner... 6 Radiofunktion... 7 AUX-funktion... 8 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.................................. 4 Elektriske apparater er ikke legetøj!....................... 4 Sikker opstilling af apparatet........................... 4

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening WWW.denver-electronics.com VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning

SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DEN-2 DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning SW-450 SMARTWATCH Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DANSK Forsigtig læs dette omhyggeligt! Forsøg ikke at åbne dit smartwatch. Udsæt ikke uret for vand

Læs mere

Introduktion. Kameraoversigt

Introduktion. Kameraoversigt Introduktion Dette produkt er et HD-videoprodukt, som lever op til markedets høje krav. Det tilbyder markedsførende digital video, kamera, lydoptagelse, videoafspilning og andre funktioner. Kameraet er

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital Set Top Box Betjeningsvejledning DVBT-41 Remote control unit 1 1. MUTE: Deaktivering af lyd on/off. 2. : Skifte til den tidligere valgte kanal 3. TV MODE: Skifte mellem PAL/NTSC

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Features. Indholdet i æsken DEN

Features. Indholdet i æsken DEN DEN Features ASA-30 kan anvendes enten som en ekstra sirene tilsluttet dit alarmsystem eller som en uafhængig sirene forbundet til en fjernbetjening og/eller trådløse detektorer. - Trådløs tilslutning

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning BFH-14 FITNESSARMBÅND Betjeningsvejledning www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DANSK 1. Funktioner 0.96" 96x64 LCD Farve Display Indbygget HR-sensor til overvågning af din puls

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Betjeningsvejledning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Betjeningsvejledning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Knapper og kontroller: 2. Betjening 2.1 Generelle funktioner: Funktion Vejledning Tænde Tryk og hold knappen i 3 sekunder, når enheden

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere