Lars Ramh0j (Red.) FESTSKRIFT TIL ORLA FRIIS JENSEN. Fast Ejendoms Ret. - synsvinkler og synspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Ramh0j (Red.) FESTSKRIFT TIL ORLA FRIIS JENSEN. Fast Ejendoms Ret. - synsvinkler og synspunkter"

Transkript

1 Lars Ramh0j (Red.) FESTSKRIFT TIL ORLA FRIIS JENSEN Fast Ejendoms Ret - synsvinkler og synspunkter Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2007

2 Saerlig tilbageholdende domstolsprevelse af loves forenelighed med grundlovens 73? Professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen, Aarhus Universitet 1. Indledning Forslag om differentieret pravelsesstrategi Naermere om grundlaget for en pravelsesmasssig nedgradering af grundlovens Konklusion 21 Ejendomsrettens EMRK-beskyttelse - balancen mellem kollektive og individuelle hensyn Professor, dr.jur. Erik Werlauff, Aalborg Universitet 1. Amindelig del. Afvejningen mellem kollektive og individuelle hensyn Generelt om ejendomsretsbeskyttelsen efter EMRK P1 sammenholdt med Grl.s Kernepunktet i mange EMD-sager: Der er et indgreb i en frihedsrettighed - er det afbalanceret og proportionalt? Paralleller til faellesskabsrettens afvejning Begrebet»ejendomsret«i EMRK PI art. l's forstand Erstatningsfri regulering contra ekspropriation Speciel del. Afvejningen i selskabs-, ejendoms- og skatteretlige sager Afvejningen i selskabsretlige sager, f.eks. ved omfordeling af A- og B-aktier med forskellig stemmevaegt Afvejningen ved fast ejendom: indsaettelse i besiddelse af ejendommen; fortabelse gennem tvangsauktion; krav til ekspropriationsproces; fortabelse gennem haevd Afvejningen i skattesager Afslutning. Den dynamiske karakter af EMRK PI art. 1 39

3 Ekspropriation og erstatningsfri regulering - saerligt om Natura 2000 Professor, cand.jur., ph.d. Helle Tegner Anker, Den kgl. Veterincer- og Landbohojskole 1. Indledning Natura 2000-reglerne Afgrasnsning og administration af Natura 2000-omrader Natura 2000-planer Aftaler, pabud og anmeldelseskrav (Natura 2000-reglerne) Grundlovens Ejendomsbegrebet vrige kriterier for afgransningen af ekspropriative indgreb Seerligt om Natura 2000-erstatningsbestemmelserne Forholdettil grundlovens Indgreb i igangvaerende aktiviteter Indgreb i forhold til nye eller asndrede aktiviteter Forholdet til erstatningsfri regulering Afsluttende bemaerkninger 63 Ejendomsret ctr. forsyningssikkerhed Lektor, ph.d. Karsten Naundrup Olesen, Syddansk Universitet 1. De nodvendige aktiver Artiklens tema Artiklens tema i perspektiv Lovbestemt adgang til nodvendige aktiver Elforsyning Telekommunikation Sammenfatning Doktrinen om essential facilities Doktrinens indhold Doktrinen som adgang til nedvendige aktiver Analog anvendelse af doktrinen Kan doktrinen anvendes til at sikre adgang til et nedvendigt aktiv? Sammenfatning Tvungen adgang som felge af samfundet interesse En kontraktbaseret teisning ABService Den individuelle klausul 84

4 Ekspropriation og naboret Landinspektor Hans Faarup, landinspekterfirmaet LE34, Arhus 1. Indledning At vaere nabo til en vej Naboretstilstanden i 70'erne Skrae-dommen, U H og kommentarerne Kommentarerne Naboretsdomme i arene efter Skrae, Lumsasdommen, U H Renseanlaegget i Thisted, U H Debatten i pressen og i Folketinget Kruusesmindedommen, U H (»Fsestehuset«) Holstedsagen, U H Hojesteret fastlsgger ny praksis Harlevholm-dommen, U H Hj0rring-dommen, U H Hejesterets afg0relser i Harlevholm og HJ0rring-sagen Mellemspil - Viborg-sagen, U H Hvordan fastsaettes talegrasnsen? Graensevasrdier Det beregnede st0jniveau er tilstrsekkeligt Nyeste retspraksis Afklaring 107 Beskatning af ekspropriationserstatninger Lektor, cand.jur. John Engsig, Aalborg Universitet 1. Indledning Historisk udvikling Statsskattelovens regler Lov om saerlig indkomstskat Ejendomsavancebeskatningsloven Afstaelser omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven Begrebet fast ejendom Genvundne afskrivninger Ejendomsnaering 4. Afstaelser omfattet af skattefriheden Ekspropriationer 4.2. Frivillige afstaelser pa ekspropriationslignende vilkar Krav til erhververen Ekspropriationshjemmel pa aftaletidspunktet

5 Ekspropriationens aktualitet Overtagelse pa begaering Skatteudskydelse og henstand Vasrditabsordningen Afslutning 124 Proportionalitet og intensitet Adjunkt, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg, Aalborg Universitet 1. Indledning Den treleddede proportionalitetsvurdering Den tilnasrmede proportionalitetsvurdering Princippet om formalsbestemthed To typer af foranstaltninger Foranstaltninger af formuemaessig karakter Foranstaltninger af personlig karakter Fejlrisici ved en ufuldstaendig proportionalitetsvurdering Fejlens saerlige tyngde i forbindelse med foranstaltninger af personlig karakter Konklusion 141 Kan man traeffe afgerelse efter en ophaevet bestemmelse? Professor, advokat, dr.jur. Soren H. Morup 1. Reglerne om generhvervelse af farerret for 1. September Lov nr. 363 af 24. maj 2005, der ophaevede den dagaeldende regel i FDL 132, stk Om fortolkning af ikrafttraedelsesbestemmelser Kort om beskyttelse af forventninger i stridmed lovgivningen Seks kendelser om generhvervelse af f0rerretten i henhold til FDL 132, stk. 2, afsagt efter 1. September Efterspil: Lov nr. 543 af 8. juni Hvorfor kendelserne aldrig kommer for Hojesteret Sammenfatning og perspektiver 170 Det er med regelforenkling som med spinat Direkter, cand.jur. Ole Christiansen 1. Indledning To typer af regelforenkling kvantitativ og kvalitativ Storre igangvasrende tvaergaende regelforenklinger Fast ejendoms regulering og regelforenklinger

6 5. Sasrlige praemisser for en kvalitativ forenkling af reglerne om fast ejendoms regulering Bindende international regler skaber rammer De enkelte loves historik kan vasre en hsemsko Nye digitale sigtelinier Kommunalreformen understreger behovet Der ma skabes ro og rum for det faglige arbejde Barrierer for kvalitativ regelforenkling Politikerne Embedsmaendene og centraladministrationens opbygning Erhvervs- og interesseorganisationerne Tiden og ressourcerne Retssikkerheden Kvalitativ regelforenkling- forslag til en metode Fire»grundregler«for kvalitativ regelforenkling Konklavemetoden - en reel mulighed? Afslutning 189 Fuldbyrdelsessystemet i miljorerten Professor Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet 1. Juraen og virkeligheden Fuldbyrdelse i straffeproces og i civilproces Fuldbyrdelse i forvaltningsretten Et eksempel og problemet Modkrav om fuldbyrdelsesdom Om modkrav Modkrav om fuldbyrdelsesdom Kompetencen til at pasta lovliggerelse og intervention Konklusion Svagheden ved tvangsb0desystemet Kan en tvangsbodedom fuldbyrdes ved fogedretten? 204 Ankenaevn pa milje- og naturomradet Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet 1. Indledning Klagesystemet - hvorfor ankenasvn? Naturklagenaevnet Naturklage-/Overfredningsna;vnets historie Hvorfor politikere og parlamentarisk kontrol? Hvorfor hojesteretsdommere?

7 3.2. Naturklagenaevnet og interessekriteriet Overtagelse af zone-, sommerhus- og rastofsager Milj0klagenaevnet Milj0klage-/Milj0ankensevnetshistorie Et centralt element i en forhandlingskisning Interesserepraesentanter eller sagkyndige? Lokalpolitisk bureaukratisk representation eller sagkundskab? St0rre eller principielle afg0relser To naevn med ensartede kompetenceomrader - er det velbegrundet? 226 Jeg har set en fre Fuldmcegtig Susanne Spangsberg, Naturklagencevnet 1. Indledning Beskyttelsen i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne Praksis fra EF-domstolen om omradebeskyttelsen Naturklagenaevnets praksis om habitatomrader Praksis fra EF-domstolen om artsbeskyttelsen Naturklagenaevnets praksis om artsbeskyttelsen Perspektiver og afsluttende bemsrkninger 246 Udviklingen i miljoreguleringen af husdyrbrug Vicedirekter, cand.jur. Anne-Marie Vcegter Rasmussen 1. Indledning Tiden inden miljebeskyttelseslovens ikrafttraeden i Den ferste regulering i milj0beskyttelsesloven mv EU-reftens betydning for reguleringen af husdyrbrug VVM-direktivet Nitratdirektivet Fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne IPPC-direktivet Vandrammedirektivet Nationale tiltag gennem vandmilj0planer og udvalg vedr. landbrugets milj0forhold NPO-handlingsplanen og Vandmilj0plan Vandmilj0plan II Nabogeneudvalget Vandmipplan HI Resultat - indviklede og uoverskuelige regler

8 7. Tiden er inde til ny miljalovgivning om husdyrproduktionen i Danmark Politiske aftaler og lovforberedende arbejde Forslag til lov om milj0godkendelse mv. af husdyrbrug Indholdet afde nye godkendelsesordninger Grundlaget for kommunernes administration Klage mv 268 Offentlige-private partnerskaber og byomdannelse Lektor, landinspekter, Michael Tophoj Sorensen, Aalborg Universitet 1. Indledning Virkemidlerne i hovedtraek Kommunernes muligheder indenfor rammerne af kommunalfuldmagten Ekspropriation jf. planlovens Kommunernes muligheder gennem planloven, herunder mulighederne for at bringe sig i en forhandlingssituation gennem»afslagstrusler« De danske regler om offentligt udbud af kommunale faste ejendomme Udbygningsaftaler i Norge Opsamling og vurdering - mulighederne, barriereme, behov for retsklarhed og nye virkemidler? 288 Kommunal servitutregulering Advokat, lic.jur. Erik Horlyck 1. Indledning Hvilke servitutter er omfattet? Ugyldighedsvirkningen mellem parterne Tinglysningsdommerens prevelse 300 Gaesteprincippet Lektor, landinspekter, lic.geom. Lars Ramhej, Aalborg Universitet 1. Anbringelse Det generelle retsgrundlag for anbringelse af ledninger Tilstedevasrelsesretten i veje Ledningsarbejder Gravetilladelse Hvilke vilkar kan der stilles for anbringelse? Ledningsregistrering

9 2. Vejarbejder Egentlige vejarbejder Afledte vejarbejder som f0lge af arbejder pa tilgrasnsende ejendom Ledninger ved nedklassificering og nedlaeggelse afveje

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter

Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter 3 Humanitær intervention Retlige og politiske aspekter D A N S K U D E N R I G S P O L I T I S K I N S T I T U T 1 9 9 9 4 København 1999 Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) Danish Institute of International

Læs mere

Køb og salg af fast ejendom

Køb og salg af fast ejendom Kandidatafhandling Juridisk Institut Cand.merc.jur 10. sem. Forfatter Jacob Outzen Vejleder Hans Henrik Edlund Køb og salg af fast ejendom - med fokus på Lov om omsætning af fast ejendom og de nye lovregler:

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret

Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret Masteruddannelsen i Miljø- og Energiret En videregående efteruddannelse målrettet til personer, der arbejder med miljø- og energispørgsmål i den offentlige eller private sektor Hvad er MEEL? Master i Miljø-

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Uden for nummer 4, 3. årgang, 2002 Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Af Bent Greve, professor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Bent Greve, er

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Byplanhåndbogen. Arne Post

Byplanhåndbogen. Arne Post Byplanhåndbogen Arne Post BYPLANHÅNDBOGEN Arne Post og Dansk Byplanlaboratorium 1. udgave, 2009 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond Tilrettelæggelse: Arne Post Forside layout:

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Dansk straffemyndighed

Dansk straffemyndighed Dansk straffemyndighed Betænkning om Dansk straffemyndighed Afgivet af Justitsministeriets Jurisdiktionsudvalg Betænkning nr. 1488 København 2007 Bilag 1 Betænkning om Dansk straffemyndighed Betænkning

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET

BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET BETÆNKNING OM MAGTANVENDELSE OVER FOR BØRN OG UNGE, DER ER ANBRAGT UDEN FOR HJEMMET Betænkning fra Udvalget om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge (Magtanvendelsesudvalget) Betænkning

Læs mere

Finansiering af Management buyout

Finansiering af Management buyout Juridisk institut Eksamensnr. 410159 Bachelorafhandling Anslag:107.564 HA(Jur.) Finansiering af Management buyout Forfatter Jesper Morsing Jørgensen Hovedvejleder Hanne Søndergaard Birkmose (Juridisk institut)

Læs mere

90 ernes aftaler og overenskomster

90 ernes aftaler og overenskomster 90 ernes aftaler og overenskomster Udvalget om større fleksibilitet i det offentlige aftale- og overenskomstsystem Betænkning 1150 Indholdsfortegnelse Kapitel 0. Udvalget om større fleksibilitet i det

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE

uden for [nummer] D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 14 D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G H K / K O M M U N A L TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 8. ÅRGANG NR. 14. 2007 uden for [nummer] Uden for nummer, nr. 14, 8.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign.

1. Indledning. 2) Kønssammensætning i ministernedsatte offentlige udvalg, kommissioner og lign. Vejledning om kønssammensætning af offentlige udvalg, kommissioner og lign., kommunale og regionale udvalg m.v. og besættelse af visse bestyrelsesposter i den offentlige forvaltning m.v. (ligestillingsloven

Læs mere