ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?"

Transkript

1 Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har offentlige myndigheder som kommuner i vid udstrækning mulighed for at foretage indgreb i borgernes ejendomsret. Enten i form af ekspropriationer eller i form af såkaldt erstatningsfri reguleringer. Dette notat vil, med udgangspunkt i en konkret sag fra Roskilde Kommune, påvise, at kommuner qua muligheden for at ekspropriere er blevet tildelt et ekstremt magtfuldt redskab, som i vid udstrækning giver mulighed for både tvangsmæssigt at tilegne sig ejendom på tvivlsom baggrund og at påvirke anvendelsesmuligheden og hermed værdien af private ejendomme. Den private ejendomsret bør beskytte mod den slags usaglige ekspropriationer, der i yderste konsekvens kan medføre, at private parter med politisk tække indirekte kan tilegne sig andres private ejendom, uanset at den eksproprierede ikke ønsker at sælges. Derfor anbefales det, at der indføres et forbud mod at foretage ekspropriationer til private formål, og at der opstilles objektive kriterier for, hvilke offentlige hensyn til almenvellet, der kan tillade ekspropriering. Derudover bør det sikres, at det offentlige allerede forud for, at en ekspropriationsforretning igangsættes sandsynliggør, at ekspropriationen er bydende nødvendig, ligesom det skal kunne dokumenteres, at ekspropriationen både er aktuel og overholder proportionalitetsprincippet om, at være så lidt indgribende som overhovedet mulig. 1. Indledning Grundlovens 73, stk. 1 bestemmer: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Bestemmelsens kerneområde er beskyttelsen mod, at det offentlige vilkårligt kan fratage borgere og virksomheder deres ejendom helt eller delvist. Ejendomsrettens ukrænkelighed er dog ikke absolut, idet en offentlig myndighed kan fratage en borger eller virksomhed sin ejendom ved ekspropriation, når det er påkrævet af hensyn til almenvellet, foreskrevet ved lov, og når der ydes fuldstændig erstatning for indgrebet. For en nærmere gennemgang af ekspropriationsbetingelserne henvises til notatet Privat ejendomsret den glemte rettighed fra november 2011, hvori det konkluderes, at grundlovens 73 langt fra er så ukrænkelig, som bestemmelsens ordlyd foreskriver. Blandt andet kan kommuner ekspropriere til private formål, jf. nærmere nedenfor i den såkaldte Roskildesag. 2. Roskilde-sagen Syd for Roskilde ligger det såkaldte råstof- og festivalområde, hvor Roskilde Festivalen, råstofindvinding og planteskoledrift finder sted side om side. Det fremgår af Kommuneplan 2009, at Roskilde Kommunes vision er, at råstof- og festivalområdet skal udvikle sig til et bynært landskab med et stort indhold af idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1 Centralt for området er Roskilde Dyrskueplads, som ejes af Roskilde Kommune og udlejes til flere forskellige arrangementer hvert år. Det største arrangement er Roskilde Festival, som pt. afvikles over 8 dage og tiltrækker op til mennesker om dagen. Til afholdelse af festivalen lejer Roskilde Festival ikke kun Roskilde Dyrskueplads men tillige de omkringliggende arealer, som er udlagt til graveområder i henhold til Region Sjællands råstof- 1 Lokalplan 538, s. 17 CEPOS Landgreven 3, København K

2 plan. Udlejning til Roskilde Festival er derfor kun muligt, i det omfang arealerne ikke er under udgravning. Ved siden af Dyrskuepladsen ligger et areal, på m 2, som er ejet af Roskilde PlanteMiljø. Dette areal blev frem til 2010 udlejet til Roskilde Festival. Roskilde PlanteMiljø opsagde imidlertid lejeaftalen, efter Roskilde Festival i rapporten Råstof og Festival havde opfordret Roskilde Kommune til at overtage Roskilde Plantemiljøs jord for at sikre områdets fremtid som festivalområde. I rapporten beder Roskilde Festival således Roskilde Kommune om at tage hul på sin vision om festivalområdet for, som de skriver: kun på den måde kan Roskilde Festivalen blive på bykortet. Dernæst lyder der en direkte opfordring til, at: Roskilde Kommune skal opkøbe jord, der sikrer områdets fremtid som eventområde. Særlig interessante områder er identificeret. 2 Ud sn it a f illu str a tio n fr a r a p p o r ten, sid e 1 9 (vo r es fr em h æ vn in g m ed fa r ve) Den jord, som Roskilde Festivalen har identificeret som særlig interessant, og som Roskilde Festival altså opfordrer Roskilde Kommune til at købe, [for at kunne vedblive med at være på bykortet, red.], er det areal, som er markeret med farve på ovennævnte kort, hvoraf det med blåt markerede er den af Roskilde Plantemiljø ejede jord. 2.1 Ny lokalplan I juni 2010 vedtog Roskilde Kommune Helhedsplan for Råstof- og Festivalområdet, som i store træk svarer til den rapport Råstof og Festival, som Roskilde Festival havde fået udarbejdet i 2009, og som er omtalt ovenfor. Med udgangspunkt i den nye helhedsplan vedtog kommunen i juni 2011 lokalplan 538, som udlægger det af Roskilde PlanteMiljø ejede areal til udendørs idrætsfaciliteter og serviceareal til større events. 3 Lokalplanen har således til hensigt at muliggøre: 1) en optimering af eventområdet, som vil gøre det muligt at tiltrække yderligere arrangementer til Roskilde Dyrskueplads, samt 2 Råstof & Festival Analyse og retning for udvikling af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde, udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Festival og NIRAS Konsulenterne, juni Lokalplan 538 3, pkt

3 2) at de nuværende idrætsfaciliteter på Darup Idrætscenter kan flyttes til en placering nær Køgevej for at øge idrætsanlæggets tilgængelighed og samspillet mellem forskellige typer aktører inden for området. 4 Roskilde PlanteMiljø Råst o f- o g fe st iv alo m råd et Illu stratio n af en m u lig frem tid ig an v en d else (Lo k alp lan s k o rtb ilag 5 ) Efter vedtagelsen af lokalplanen har Roskilde Kommune ved brev af 28. august 2011 indledt ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve jorden. Formålet med ekspropriationen er at: realisere lokalplan nr. 538 ( ) og sikre offentlig adgang til supplerende servicearealer for Dyrskuepladsen. 5 Roskilde PlanteMiljø har flere indvendinger mod ekspropriationen. De væsentligste er, at: - Roskilde Kommune ikke varetager almenvellets interesse, ved ensidigt at varetage Roskilde Festivals interesser, - Det planmæssige grundlag for ekspropriation har en række mangler - En evt. ekspropriation ikke er lovlig, da den selv hvis det må anerkendes, at formålet er til fordel for almenvellet ikke er nødvendig, - Roskilde Kommune ikke vil anerkende, at man ved ekspropriationen fratager Roskilde PlanteMiljø sit eksistensgrundlag, og at - den erstatning Roskilde Kommune tidligere har tilbudt og må formodes at tilbyde igen, ikke matcher ejendommens reelle værdi. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige retssikkerhedsmæssige problemstillinger og forhold for ekspropriationssagen i Roskilde. 3. Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation 3.1 Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation Som det fremgår ovenfor, sker ekspropriationen formelt til fordel for særligt pladskrævende arrangementer generelt, samt til fordel for, at Darup Idrætsanlægs faciliteter kan blive bedre tilgængelige. Det er dog utvivlsomt, at Roskilde Kommune ved vedtagelsen af lokalplan 538, også har haft til hensigt at varetage Roskilde Festivals interesser og dennes forbliven i området. Følgende fremgår af lokalplanens side 7; 4 Lokalplan 538 s Bekendtgørelse vedrørende Åstedsforretning øst for Dyrskuepladsen, annonceret i Roskilde Avis d. 2. september

4 Roskilde Festival har stor betydning for Roskildes musiske profil, og festivalen anses for en af de største virksomheder i kommunen. Det er derfor af afgørende betydning at sikre Roskilde Festivals fortsatte eksistens i området. Det ses da også, at lokalplanen langt hen ad vejen stemmer overens med de anbefalinger for områdets udvikling, som blev fremført i rapporten Råstof & Festival udarbejdet af Roskilde Festival i samarbejde med Niras Konsulenter i juni 2009, og som bl.a. anbefaler et opkøb af Roskilde PlanteMiljøs jord: Det fremgår således af analysens side 11, at Roskilde Festival har brug for, at Roskilde Kommune skal arbejde for at overtage centralt placerede arealer i området, specielt er det et stort ønske, at Roskilde Kommune køber arealerne mellem Køgevej og festivalpladsen. Det kan således ikke udelukkes, at Roskilde Kommunes ønske om ekspropriation i det væsentligste skyldes hensynet til Roskilde Festival, selvom det officielt er begrundet i det almennyttige formål om at etablere nogle nye boldbaner. Men selv hvis det er tilfældet, at Roskilde Kommune primært har til formål at varetage Roskilde Festivals interesser ved ekspropriationen, er dette ikke nødvendigvis i uoverensstemmelse med grundlovens 73. Ifølge Grundlovens 73 kan ekspropriationer foretages, når almenvellet kræver det. Det er hermed ikke udelukket, at ekspropriation kan ske til fordel for private, så længe ekspropriationen også opfylder almene samfundsmæssige interesser. 6 I praksis nyder en kommune endog meget vid adgang til at skønne, hvad der anses som i almenvellets interesse, og et sådant skøn kan kun forventes tilsidesat, hvor det er klart, at eksproportionen ikke er begrundet i almene samfundshensyn, men eks. i rene private, partipolitiske eller mere usikkert finansielle hensyn. 7 Ekspropriation til fordel for private gennemføres da også i vid udstrækning. Således konkluderes i en redegørelse udarbejdet af Kammeradvokaten om ekspropriationspraksis på planlovens område for perioden 2003 til 2007, at ca. 57 % af alle ekspropriationer sker til fordel for private formål, og at ca. 18,8 % af alle ekspropriationer sker til fordel for bestemte private. 8 I en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af CEPOS i 2011 anslås det, at antallet af ekspropriationer til private formål udgjorde 22 pct. i perioden Tidligere opstramning af ekspropriationspraksis Ved ændringen af planloven i 2009 vedtog et politisk flertal en tillægsbetænkning, der bl.a. indeholdt følgende ordlyd: Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder kommunernes ekspropriationer til golfbaner og skydebaner dybt uacceptable og lægger vægt på, at man i de kommende år følger kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel til virkeliggørelse af lokalplaner, der udlægger arealer til f.eks. golfbaner og skydebaner. Tillægsbetænkningen udgør et fortolkningsbidrag til loven og må derfor anses som en politisk henstilling til kommunerne om at være tilbageholdende med at foretage ekspropriationer til private formål. Uanset tillægsbetænkningen har kommuner stadig en særdeles vid skønsbeføjelse til at vurdere hvilke formål, som tjener samfundsmæssige interesser, når der vedtages lokalplaner og efterfølgende gennemføres ekspropriationer for at realisere disse. Under forudsætning af at de øvrige betingelser i grundlovens 73 er opfyldt, må det derfor konstateres, at kommunalbestyrelser har nær ubegrænset mulighed for at ekspropriere til realisering af en lokalplan, som der er politisk enighed om, tjener almene samfundsmæssige hensyn - selv når eksproprieringen sker til fordel for en bestemt privat aktør. 7 Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, s. 435, s. 1. 4

5 3.3 Behov for yderligere retssikkerhedsmæssige opstramninger Det er i sig selv kritisabelt, at man i et retssamfund kan blive tvunget til at afstå sin jord til fordel for en privat erhvervsvirksomhed eller forening. Endnu mere kritisabelt og retssikkerhedsmæssigt bekymrende er det, at de hensyn, der kan begrunde et så intensivt indgreb, ikke er defineret ved lov men derimod afhænger af det gældende politiske flertal. Foruden stor usikkerhed for borgere og virksomheder medfører dette mulighed for, at private aktører med nære forhold til kommunalpolitikere eller væsentlig økonomisk pondus kan påvirke planudviklingen for et areal til eget bedste på bekostning af andre private interesser, der ikke har samme mulighed for at påvirke de politiske beslutningstagere. Uden at stille sig til dommer over den konkrete sag, illustrerer sagsforløbet netop disse retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Ser man eksempelvis på Roskilde Festivals ønsker om og opfordring til - udvikling af festivalområdet, og sammenligner disse ønsker med de beslutninger om ekspropriation, som Roskilde Kommune har besluttet, er det tydeligt, at der er et stort interessesammenfald, hvor den borger eller virksomhed, som er genstand for ekspropriationen forståeligt nok føler ikke kun sin private ejendomsret tilsidesat, men også sin retssikkerhed. I den kontekst er det ikke kun bekymrende, at der ikke findes nogen objektive kriterier for, hvilke formål som er i almenvellets interesse og derfor kan begrunde indgreb i den private ejendomsret. 9 Det er ligeså bekymrende, at borgeres og virksomheders muligheder for at få afprøvet nødvendigheden, sagligheden og proportionaliteten i ekspropriationen stort set ikke er eksisterende. Så selvom der principielt ikke gælder omvendt bevisbyrde i dansk ret, er det i praksis overordentligt vanskeligt for en borger eller virksomhed at få medhold, såfremt man ønsker at anfægte myndighedernes beslutning om ekspropriation. På denne baggrund bør borgernes og virksomheders retssikkerhed styrkes, ikke kun ved, at der indføres et forbud mod ekspropriationer til private formål og objektive kriterier for, hvad der kan anses som almenvellets interesse, men også ved at myndighederne pålægges bevisbyrden for ekspropriationens saglighed, nødvendighed og proportionalitet. Ligesom borgerne og virksomhederne bør holdes økonomisk skadesløse i sager om ekspropriation ved ligesom i visse øvrige skattesager at kunne få dækket sine udgifter til advokatbistand mv., som uforskyldt er blevet pålagt en alene af den grund, at det offentlige ønsker at gøre indgreb i den personlige ejendomsret. 4. Proportionalitet og nødvendighed Udgangspunktet efter grundlovens 73 er, at ekspropriation kun må foretages, når det er nødvendigt. Det samme princip følger af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, som yderligere kræver, at ethvert indgreb er forholdsmæssigt rimeligt. Ved ekspropriation til fordel for private, skærpes kravet til begrundelsen for indgrebets nødvendighed, 10 ligesom det påvirker proportionalitetsvurderingen i retning af, at der skal mere til, før et indgreb forholdsmæssigt kan forsvares som proportionelt i forhold til, hvis indgrebet skete til fordel for offentlige formål. 4.1 Nødvendighed Ekspropriation er ikke nødvendig, hvis ekspropriationen skal realisere et formål, som ejeren selv kan og vil opfylde. Desuden er ekspropriation kun nødvendig, når realiseringen af det formål, som der eksproprieres til formål for, er tidsmæssigt aktuel. For at et formål anses for værende tidsmæssig aktuel, lægges der i praksis bl.a. vægt på, om anlægsarbejdet er nært foreståen- 9 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s. 50, og Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, side 435, s Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s

6 de, herunder om evt. påkrævede tilladelser er indhentet, og om der er økonomisk sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. 11 Professor dr. Jur. Peter Pagh konkluderer i et responsum udarbejdet efter anmodning fra Roskilde PlanteMiljø, at disse betingelser ikke er opfyldt i denne konkrete sag. 12 For så vidt angår lokalplanens formål om, at arealet skal anvendes som serviceareal for events, anfører Peter Pagh, at det på baggrund af de tidligere lejeaftaler mellem Roskilde Festival og Roskilde Plantemiljø (og senest med dyrskuet) må lægges til grund, at Roskilde Plante- Miljø er indstillet på, at arealet kan benyttes til disse arrangementer ved udlejning på almindelige markedsvilkår. Ekspropriation kan derfor ifølge Peter Pagh - kun begrundes med, at realiseringen kræver en ejers rådighed over arealet: Såfremt det lægges til grund, at lokalplanen kræver, at kommunen har en ejers rådighed over delområde C, vil dette alene kunne begrundes med, at området ønskes anvendt hele året, og at der er behov for at etablere installationer og andet til at servicere større event. Dette vil ifølge Peter Pagh være et udtryk for at der skal etableres en permanent aktivitet i området, og dette vil kræve, at jordbrugskommissionen giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten samt en VVM-procedure. 13 Sammenfattende konkluderer Peter Pagh: Under de anførte forudsætninger for fortolkning af lokalplanen vil aktualitetsbetingelsen således ikke være opfyldt. For det første foreligger der ikke de nødvendige tilladelser, da der i alle tilfælde mangler en VVM-tilladelse og formentlig også en miljøgodkendelse. For det andet mangler der den fornødne konkretisering af, hvordan området skal indrettes, ligesom de foreliggende oplysninger tyder på, at der er fornøden sikkerhed for den økonomiske finansiering af de i lokalplanforslaget anførte anvendelses- og indretningsplaner for delområde C. 14 Heller ikke formålet om, at arealet skal anvendes til udendørs idrætsanlæg, mener Peter Pagh opfylder aktualitetsbetingelsen. Han anfører således, at Roskilde Kommunes økonomiudvalg den 12. januar 2011 har udsat en flytning af Darup Idrætscenter, ligesom den i UfR V krævede afklaring af finansiering af lokalplanens virkeliggørelse tilsyneladende fortsat savnes Proportionalitet Grundlovens 73 samt det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - som skal overholdes i al udøvelse af offentlig myndighed - indebærer, at et areal kun må eksproprieres hvis: 1) det mål som forfølges, ikke kan nås ved en mindre indgribende foranstaltning, samt at 2) indgrebet står i rimeligt forhold til det mål, som forfølges. I forhold til Roskilde-sagen er der imidlertid flere forhold, der giver anledning til at betvivle indgrebets forholdsmæssighed. For det første er etablering af det udendørs idrætsanlæg begrundet med, at man ønsker at flytte det nuværende Darup Idrætscenter til en mere bynær lokation, 11 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s Responsummet af den 13. april 2011 er udarbejdet efter anmodning fra Roskilde Plantemiljø, som har bedt om en vurdering af Roskilde Kommunes mulighed for at ekspropriere Roskilde PlanteMiljøs jord, hvis kommunen vedtog forslag til lokalplan nr Konklusionerne er derfor draget på baggrund af den vedtagne lokalplan og de øvrige omstændigheder som forelå på dette tidspunkt, men da forslaget og omstændighederne i øvrigt ikke afviger herfra på nogle for konklusionerne væsentlige punkter, er konklusioner fortsat gældende. 13 VVM-proceduren indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af anlæggets virkning på miljøet og vedtages et tillæg til kommuneplanen, inden det pågældende anlægsprojekt igangsættes. 14 Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s

7 som er lettere tilgængelig med offentlig transport. Dette formål bør dog kunne opfyldes uden at tilsidesætte den private ejendomsret i betragtning af, at Roskilde Kommune ejer al området uden om Roskilde Plantemiljø. Ud fra en proportionalitetsbetragtning bør det også overvejes, om man ikke kan nøjes med 10 boldbaner i stedet for 12, så man netop undgår, eller i hvert fald begrænser, behovet for ekspropriation. For som det fremgår af tegningen nedenfor, så vil de 10 af boldbanerne bliver placeret på arealer, som forventes overtaget af Roskilde Kommune. Dermed sker den påtænkte ekspropriation reelt kun til fordel for to boldbaner samt selvfølgelig - formålet om at udvide servicearealet omkring Dyrskuepladsen: d Proportionalitetsprincippet rejser dermed et grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt Roskilde Kommune skal kunne ekspropriere sig til det mere i stedet for at lade sig nøje med det mindre i respekt for den private ejendomsret. For det andet er det hensigten, at eventområdet fremadrettet skal kunne tiltrække yderligere arrangementer end de nuværende, og i lokalplanen er det fastlagt, at der foruden løbende arrangementer med et publikumstal på op til besøgende, kan afholdes 2 større arrangementer med op til daglige besøgende, 5 arrangementer med op til samtidigt besøgende samt 8 arrangementer med op til samtidigt besøgende. På nuværende tidspunktet er de største arrangementer, som afholdes på Dyrskuepladsen, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. Arrangementerne trækker op til henholdsvis og daglige besøgende. Muligheden for at tiltrække yderligere arrangementer er uvisse og ikke baseret på konkrete planer. Når det samtidigt tages i betragtning, at den 40 hektar store Dyrskueplads allerede i sin nuværende form er gearet til at rumme store arrangementer, 16 er det ikke forholdsmæssigt eller for den sags skyld sagligt - at ekspropriere jorden, uden overhovedet at have undersøgt om det er realistisk at tiltrække sig sådanne arrangementer. 5. Erstatning Ved ekspropriering af jorden, skal Roskilde PlanteMiljø stilles økonomisk, som hvis ekspropriationen ikke var sket. Det følger direkte af Grundlovens 73: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Da det imidlertid er svært at fastsætte markedsprisen, afhænger den erstatning, som Roskilde PlanteMiljø skal have, af den berettigede forventning, der er til arealets fremtidige anvendelsesmulighed. I overensstemmelse hermed mener Roskilde PlanteMiljø, at de er berettiget til 16 Eksempelvis nødvendiggør afholdelse af Roskilde Dyrskue med op til dagligt besøgende - alene leje af yderligere arealer til brug for parkering og overnatning for ejerne af de udstillede dyr. 7

8 erstatning for værdien af den potentielle råstofudvinding, der kan finde sted på arealet, 17 som er vurderet til at udgøre en licensværdi på 17 millioner kroner. En forventning som ikke mindst beror på, at arealet tidligere har været udlagt til råstofudvindingsområde, men på opfordring fra Roskilde Kommune er blevet udtaget. 18 Region Sjælland kan i princippet ændre den nuværende råstofplan således, at der igen kan graves efter råstoffer på arealet. Sagen er således et tydeligt eksempel på, at erstatningsfri regulering kan påvirke værdien af en ejendom meget kraftigt, og at både Roskilde PlanteMiljø og Roskilde Kommune har store økonomiske interesser på spil. 6. Konklusion Roskilde-sagen illustrerer, at den opstramning af ekspropriationspraksis, som de borgerlige partier vedtog i 2009 ikke er slået igennem, og at den private ejendomsret fortsat tilsidesættes til fordel for andre private. Yderligere er Roskilde-sagen et eksempel på, at ekspropriationsprocedure iværksættes, til trods for at de øvrige betingelser for ekspropriation om proportionalitet og nødvendighed, herunder tidsmæssig aktualitet, kun tvivlsomt er opfyldt. Dette er yderst kritisabelt og betænkeligt for borgernes retssikkerhed, særligt når ekspropriationen tilsyneladende sker på direkte opfordring eller initiativ fra den, som der eksproprieres til fordel for. Derfor anbefales det at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriationssager, med følgende initiativer: Planloven (samt anden relevant lovgivning) ændres således, at ekspropriationer som det klare udgangspunkt ikke kan ske til private formål, og under alle omstændigheder kun kan gennemføres, hvor den er bydende nødvendig. Forud for en ekspropriationsbeslutning skal myndigheden udarbejde en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, at beslutningen er truffet i overensstemmelse med god forvaltningsskik, herunder at beslutningen er saglig, nødvendig og proportional. Det skal påhvile det offentlige at løfte bevisbyrden for, at ekspropriationen er sket til offentlige formål, er saglig, proportional og relevant. Fra lovgivers side opstilles der objektive kriterier for, hvilke hensyn til almenvellet der kan tillade ekspropriering. Er to boldbaner eksempelvis nok til at gennemføre en ekspropriation? Der indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager, så borgere og virksomheder ikke på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende. En sådan form for økonomisk kompensation ville både give borgerne mulighed for at få den fornødne sagkyndige bistand, men vil også have en selvregulerende præventiv effekt på den kommunale sagsbehandling. 17 At der er råstoffer under arealet er meget sandsynligt, eftersom der er råstoffer under de tilstødende arealer. 18 Fremgår af illustration på side 7 i Roskilde Amts Tekniske Forvaltnings notat af den 11. marts 2005 med overskriften Roskilde Kommunes ønsker til udtagning af råstofudvindingsområder. 8

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

Analyse // 10/05/06. DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1

Analyse // 10/05/06. DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1 DEN PRIVATE EJENDOMSRET SOM MENNESKERETTIGHED Jacob Mchangama 1 Den private ejendomsret yder det enkelte menneske en beskyttende sfære fra tvungen statslig indgreb, og udgør dermed en forudsætning for

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK

LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22664220 11. oktober 2010 LOVFORSLAG OM SKATS ADGANG TIL DATASPEJLING UDEN RETSKENDELSE ER I STRID MED EMRK Ifølge et nyt lovforslag vil SKAT få hjemmel til

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853.

Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding. Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Kolding Byråd Kolding Rådhus Akseltorv 1 6000 Kolding 10-06- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Deres sags Id/dok nr. 12316979/12331853. Statsforvaltningen Syddanmark oversendte ved brev af 26.

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere