ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?"

Transkript

1 Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har offentlige myndigheder som kommuner i vid udstrækning mulighed for at foretage indgreb i borgernes ejendomsret. Enten i form af ekspropriationer eller i form af såkaldt erstatningsfri reguleringer. Dette notat vil, med udgangspunkt i en konkret sag fra Roskilde Kommune, påvise, at kommuner qua muligheden for at ekspropriere er blevet tildelt et ekstremt magtfuldt redskab, som i vid udstrækning giver mulighed for både tvangsmæssigt at tilegne sig ejendom på tvivlsom baggrund og at påvirke anvendelsesmuligheden og hermed værdien af private ejendomme. Den private ejendomsret bør beskytte mod den slags usaglige ekspropriationer, der i yderste konsekvens kan medføre, at private parter med politisk tække indirekte kan tilegne sig andres private ejendom, uanset at den eksproprierede ikke ønsker at sælges. Derfor anbefales det, at der indføres et forbud mod at foretage ekspropriationer til private formål, og at der opstilles objektive kriterier for, hvilke offentlige hensyn til almenvellet, der kan tillade ekspropriering. Derudover bør det sikres, at det offentlige allerede forud for, at en ekspropriationsforretning igangsættes sandsynliggør, at ekspropriationen er bydende nødvendig, ligesom det skal kunne dokumenteres, at ekspropriationen både er aktuel og overholder proportionalitetsprincippet om, at være så lidt indgribende som overhovedet mulig. 1. Indledning Grundlovens 73, stk. 1 bestemmer: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Bestemmelsens kerneområde er beskyttelsen mod, at det offentlige vilkårligt kan fratage borgere og virksomheder deres ejendom helt eller delvist. Ejendomsrettens ukrænkelighed er dog ikke absolut, idet en offentlig myndighed kan fratage en borger eller virksomhed sin ejendom ved ekspropriation, når det er påkrævet af hensyn til almenvellet, foreskrevet ved lov, og når der ydes fuldstændig erstatning for indgrebet. For en nærmere gennemgang af ekspropriationsbetingelserne henvises til notatet Privat ejendomsret den glemte rettighed fra november 2011, hvori det konkluderes, at grundlovens 73 langt fra er så ukrænkelig, som bestemmelsens ordlyd foreskriver. Blandt andet kan kommuner ekspropriere til private formål, jf. nærmere nedenfor i den såkaldte Roskildesag. 2. Roskilde-sagen Syd for Roskilde ligger det såkaldte råstof- og festivalområde, hvor Roskilde Festivalen, råstofindvinding og planteskoledrift finder sted side om side. Det fremgår af Kommuneplan 2009, at Roskilde Kommunes vision er, at råstof- og festivalområdet skal udvikle sig til et bynært landskab med et stort indhold af idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1 Centralt for området er Roskilde Dyrskueplads, som ejes af Roskilde Kommune og udlejes til flere forskellige arrangementer hvert år. Det største arrangement er Roskilde Festival, som pt. afvikles over 8 dage og tiltrækker op til mennesker om dagen. Til afholdelse af festivalen lejer Roskilde Festival ikke kun Roskilde Dyrskueplads men tillige de omkringliggende arealer, som er udlagt til graveområder i henhold til Region Sjællands råstof- 1 Lokalplan 538, s. 17 CEPOS Landgreven 3, København K

2 plan. Udlejning til Roskilde Festival er derfor kun muligt, i det omfang arealerne ikke er under udgravning. Ved siden af Dyrskuepladsen ligger et areal, på m 2, som er ejet af Roskilde PlanteMiljø. Dette areal blev frem til 2010 udlejet til Roskilde Festival. Roskilde PlanteMiljø opsagde imidlertid lejeaftalen, efter Roskilde Festival i rapporten Råstof og Festival havde opfordret Roskilde Kommune til at overtage Roskilde Plantemiljøs jord for at sikre områdets fremtid som festivalområde. I rapporten beder Roskilde Festival således Roskilde Kommune om at tage hul på sin vision om festivalområdet for, som de skriver: kun på den måde kan Roskilde Festivalen blive på bykortet. Dernæst lyder der en direkte opfordring til, at: Roskilde Kommune skal opkøbe jord, der sikrer områdets fremtid som eventområde. Særlig interessante områder er identificeret. 2 Ud sn it a f illu str a tio n fr a r a p p o r ten, sid e 1 9 (vo r es fr em h æ vn in g m ed fa r ve) Den jord, som Roskilde Festivalen har identificeret som særlig interessant, og som Roskilde Festival altså opfordrer Roskilde Kommune til at købe, [for at kunne vedblive med at være på bykortet, red.], er det areal, som er markeret med farve på ovennævnte kort, hvoraf det med blåt markerede er den af Roskilde Plantemiljø ejede jord. 2.1 Ny lokalplan I juni 2010 vedtog Roskilde Kommune Helhedsplan for Råstof- og Festivalområdet, som i store træk svarer til den rapport Råstof og Festival, som Roskilde Festival havde fået udarbejdet i 2009, og som er omtalt ovenfor. Med udgangspunkt i den nye helhedsplan vedtog kommunen i juni 2011 lokalplan 538, som udlægger det af Roskilde PlanteMiljø ejede areal til udendørs idrætsfaciliteter og serviceareal til større events. 3 Lokalplanen har således til hensigt at muliggøre: 1) en optimering af eventområdet, som vil gøre det muligt at tiltrække yderligere arrangementer til Roskilde Dyrskueplads, samt 2 Råstof & Festival Analyse og retning for udvikling af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde, udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Festival og NIRAS Konsulenterne, juni Lokalplan 538 3, pkt

3 2) at de nuværende idrætsfaciliteter på Darup Idrætscenter kan flyttes til en placering nær Køgevej for at øge idrætsanlæggets tilgængelighed og samspillet mellem forskellige typer aktører inden for området. 4 Roskilde PlanteMiljø Råst o f- o g fe st iv alo m råd et Illu stratio n af en m u lig frem tid ig an v en d else (Lo k alp lan s k o rtb ilag 5 ) Efter vedtagelsen af lokalplanen har Roskilde Kommune ved brev af 28. august 2011 indledt ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve jorden. Formålet med ekspropriationen er at: realisere lokalplan nr. 538 ( ) og sikre offentlig adgang til supplerende servicearealer for Dyrskuepladsen. 5 Roskilde PlanteMiljø har flere indvendinger mod ekspropriationen. De væsentligste er, at: - Roskilde Kommune ikke varetager almenvellets interesse, ved ensidigt at varetage Roskilde Festivals interesser, - Det planmæssige grundlag for ekspropriation har en række mangler - En evt. ekspropriation ikke er lovlig, da den selv hvis det må anerkendes, at formålet er til fordel for almenvellet ikke er nødvendig, - Roskilde Kommune ikke vil anerkende, at man ved ekspropriationen fratager Roskilde PlanteMiljø sit eksistensgrundlag, og at - den erstatning Roskilde Kommune tidligere har tilbudt og må formodes at tilbyde igen, ikke matcher ejendommens reelle værdi. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige retssikkerhedsmæssige problemstillinger og forhold for ekspropriationssagen i Roskilde. 3. Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation 3.1 Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation Som det fremgår ovenfor, sker ekspropriationen formelt til fordel for særligt pladskrævende arrangementer generelt, samt til fordel for, at Darup Idrætsanlægs faciliteter kan blive bedre tilgængelige. Det er dog utvivlsomt, at Roskilde Kommune ved vedtagelsen af lokalplan 538, også har haft til hensigt at varetage Roskilde Festivals interesser og dennes forbliven i området. Følgende fremgår af lokalplanens side 7; 4 Lokalplan 538 s Bekendtgørelse vedrørende Åstedsforretning øst for Dyrskuepladsen, annonceret i Roskilde Avis d. 2. september

4 Roskilde Festival har stor betydning for Roskildes musiske profil, og festivalen anses for en af de største virksomheder i kommunen. Det er derfor af afgørende betydning at sikre Roskilde Festivals fortsatte eksistens i området. Det ses da også, at lokalplanen langt hen ad vejen stemmer overens med de anbefalinger for områdets udvikling, som blev fremført i rapporten Råstof & Festival udarbejdet af Roskilde Festival i samarbejde med Niras Konsulenter i juni 2009, og som bl.a. anbefaler et opkøb af Roskilde PlanteMiljøs jord: Det fremgår således af analysens side 11, at Roskilde Festival har brug for, at Roskilde Kommune skal arbejde for at overtage centralt placerede arealer i området, specielt er det et stort ønske, at Roskilde Kommune køber arealerne mellem Køgevej og festivalpladsen. Det kan således ikke udelukkes, at Roskilde Kommunes ønske om ekspropriation i det væsentligste skyldes hensynet til Roskilde Festival, selvom det officielt er begrundet i det almennyttige formål om at etablere nogle nye boldbaner. Men selv hvis det er tilfældet, at Roskilde Kommune primært har til formål at varetage Roskilde Festivals interesser ved ekspropriationen, er dette ikke nødvendigvis i uoverensstemmelse med grundlovens 73. Ifølge Grundlovens 73 kan ekspropriationer foretages, når almenvellet kræver det. Det er hermed ikke udelukket, at ekspropriation kan ske til fordel for private, så længe ekspropriationen også opfylder almene samfundsmæssige interesser. 6 I praksis nyder en kommune endog meget vid adgang til at skønne, hvad der anses som i almenvellets interesse, og et sådant skøn kan kun forventes tilsidesat, hvor det er klart, at eksproportionen ikke er begrundet i almene samfundshensyn, men eks. i rene private, partipolitiske eller mere usikkert finansielle hensyn. 7 Ekspropriation til fordel for private gennemføres da også i vid udstrækning. Således konkluderes i en redegørelse udarbejdet af Kammeradvokaten om ekspropriationspraksis på planlovens område for perioden 2003 til 2007, at ca. 57 % af alle ekspropriationer sker til fordel for private formål, og at ca. 18,8 % af alle ekspropriationer sker til fordel for bestemte private. 8 I en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af CEPOS i 2011 anslås det, at antallet af ekspropriationer til private formål udgjorde 22 pct. i perioden Tidligere opstramning af ekspropriationspraksis Ved ændringen af planloven i 2009 vedtog et politisk flertal en tillægsbetænkning, der bl.a. indeholdt følgende ordlyd: Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder kommunernes ekspropriationer til golfbaner og skydebaner dybt uacceptable og lægger vægt på, at man i de kommende år følger kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel til virkeliggørelse af lokalplaner, der udlægger arealer til f.eks. golfbaner og skydebaner. Tillægsbetænkningen udgør et fortolkningsbidrag til loven og må derfor anses som en politisk henstilling til kommunerne om at være tilbageholdende med at foretage ekspropriationer til private formål. Uanset tillægsbetænkningen har kommuner stadig en særdeles vid skønsbeføjelse til at vurdere hvilke formål, som tjener samfundsmæssige interesser, når der vedtages lokalplaner og efterfølgende gennemføres ekspropriationer for at realisere disse. Under forudsætning af at de øvrige betingelser i grundlovens 73 er opfyldt, må det derfor konstateres, at kommunalbestyrelser har nær ubegrænset mulighed for at ekspropriere til realisering af en lokalplan, som der er politisk enighed om, tjener almene samfundsmæssige hensyn - selv når eksproprieringen sker til fordel for en bestemt privat aktør. 7 Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, s. 435, s. 1. 4

5 3.3 Behov for yderligere retssikkerhedsmæssige opstramninger Det er i sig selv kritisabelt, at man i et retssamfund kan blive tvunget til at afstå sin jord til fordel for en privat erhvervsvirksomhed eller forening. Endnu mere kritisabelt og retssikkerhedsmæssigt bekymrende er det, at de hensyn, der kan begrunde et så intensivt indgreb, ikke er defineret ved lov men derimod afhænger af det gældende politiske flertal. Foruden stor usikkerhed for borgere og virksomheder medfører dette mulighed for, at private aktører med nære forhold til kommunalpolitikere eller væsentlig økonomisk pondus kan påvirke planudviklingen for et areal til eget bedste på bekostning af andre private interesser, der ikke har samme mulighed for at påvirke de politiske beslutningstagere. Uden at stille sig til dommer over den konkrete sag, illustrerer sagsforløbet netop disse retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Ser man eksempelvis på Roskilde Festivals ønsker om og opfordring til - udvikling af festivalområdet, og sammenligner disse ønsker med de beslutninger om ekspropriation, som Roskilde Kommune har besluttet, er det tydeligt, at der er et stort interessesammenfald, hvor den borger eller virksomhed, som er genstand for ekspropriationen forståeligt nok føler ikke kun sin private ejendomsret tilsidesat, men også sin retssikkerhed. I den kontekst er det ikke kun bekymrende, at der ikke findes nogen objektive kriterier for, hvilke formål som er i almenvellets interesse og derfor kan begrunde indgreb i den private ejendomsret. 9 Det er ligeså bekymrende, at borgeres og virksomheders muligheder for at få afprøvet nødvendigheden, sagligheden og proportionaliteten i ekspropriationen stort set ikke er eksisterende. Så selvom der principielt ikke gælder omvendt bevisbyrde i dansk ret, er det i praksis overordentligt vanskeligt for en borger eller virksomhed at få medhold, såfremt man ønsker at anfægte myndighedernes beslutning om ekspropriation. På denne baggrund bør borgernes og virksomheders retssikkerhed styrkes, ikke kun ved, at der indføres et forbud mod ekspropriationer til private formål og objektive kriterier for, hvad der kan anses som almenvellets interesse, men også ved at myndighederne pålægges bevisbyrden for ekspropriationens saglighed, nødvendighed og proportionalitet. Ligesom borgerne og virksomhederne bør holdes økonomisk skadesløse i sager om ekspropriation ved ligesom i visse øvrige skattesager at kunne få dækket sine udgifter til advokatbistand mv., som uforskyldt er blevet pålagt en alene af den grund, at det offentlige ønsker at gøre indgreb i den personlige ejendomsret. 4. Proportionalitet og nødvendighed Udgangspunktet efter grundlovens 73 er, at ekspropriation kun må foretages, når det er nødvendigt. Det samme princip følger af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, som yderligere kræver, at ethvert indgreb er forholdsmæssigt rimeligt. Ved ekspropriation til fordel for private, skærpes kravet til begrundelsen for indgrebets nødvendighed, 10 ligesom det påvirker proportionalitetsvurderingen i retning af, at der skal mere til, før et indgreb forholdsmæssigt kan forsvares som proportionelt i forhold til, hvis indgrebet skete til fordel for offentlige formål. 4.1 Nødvendighed Ekspropriation er ikke nødvendig, hvis ekspropriationen skal realisere et formål, som ejeren selv kan og vil opfylde. Desuden er ekspropriation kun nødvendig, når realiseringen af det formål, som der eksproprieres til formål for, er tidsmæssigt aktuel. For at et formål anses for værende tidsmæssig aktuel, lægges der i praksis bl.a. vægt på, om anlægsarbejdet er nært foreståen- 9 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s. 50, og Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, side 435, s Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s

6 de, herunder om evt. påkrævede tilladelser er indhentet, og om der er økonomisk sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. 11 Professor dr. Jur. Peter Pagh konkluderer i et responsum udarbejdet efter anmodning fra Roskilde PlanteMiljø, at disse betingelser ikke er opfyldt i denne konkrete sag. 12 For så vidt angår lokalplanens formål om, at arealet skal anvendes som serviceareal for events, anfører Peter Pagh, at det på baggrund af de tidligere lejeaftaler mellem Roskilde Festival og Roskilde Plantemiljø (og senest med dyrskuet) må lægges til grund, at Roskilde Plante- Miljø er indstillet på, at arealet kan benyttes til disse arrangementer ved udlejning på almindelige markedsvilkår. Ekspropriation kan derfor ifølge Peter Pagh - kun begrundes med, at realiseringen kræver en ejers rådighed over arealet: Såfremt det lægges til grund, at lokalplanen kræver, at kommunen har en ejers rådighed over delområde C, vil dette alene kunne begrundes med, at området ønskes anvendt hele året, og at der er behov for at etablere installationer og andet til at servicere større event. Dette vil ifølge Peter Pagh være et udtryk for at der skal etableres en permanent aktivitet i området, og dette vil kræve, at jordbrugskommissionen giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten samt en VVM-procedure. 13 Sammenfattende konkluderer Peter Pagh: Under de anførte forudsætninger for fortolkning af lokalplanen vil aktualitetsbetingelsen således ikke være opfyldt. For det første foreligger der ikke de nødvendige tilladelser, da der i alle tilfælde mangler en VVM-tilladelse og formentlig også en miljøgodkendelse. For det andet mangler der den fornødne konkretisering af, hvordan området skal indrettes, ligesom de foreliggende oplysninger tyder på, at der er fornøden sikkerhed for den økonomiske finansiering af de i lokalplanforslaget anførte anvendelses- og indretningsplaner for delområde C. 14 Heller ikke formålet om, at arealet skal anvendes til udendørs idrætsanlæg, mener Peter Pagh opfylder aktualitetsbetingelsen. Han anfører således, at Roskilde Kommunes økonomiudvalg den 12. januar 2011 har udsat en flytning af Darup Idrætscenter, ligesom den i UfR V krævede afklaring af finansiering af lokalplanens virkeliggørelse tilsyneladende fortsat savnes Proportionalitet Grundlovens 73 samt det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - som skal overholdes i al udøvelse af offentlig myndighed - indebærer, at et areal kun må eksproprieres hvis: 1) det mål som forfølges, ikke kan nås ved en mindre indgribende foranstaltning, samt at 2) indgrebet står i rimeligt forhold til det mål, som forfølges. I forhold til Roskilde-sagen er der imidlertid flere forhold, der giver anledning til at betvivle indgrebets forholdsmæssighed. For det første er etablering af det udendørs idrætsanlæg begrundet med, at man ønsker at flytte det nuværende Darup Idrætscenter til en mere bynær lokation, 11 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s Responsummet af den 13. april 2011 er udarbejdet efter anmodning fra Roskilde Plantemiljø, som har bedt om en vurdering af Roskilde Kommunes mulighed for at ekspropriere Roskilde PlanteMiljøs jord, hvis kommunen vedtog forslag til lokalplan nr Konklusionerne er derfor draget på baggrund af den vedtagne lokalplan og de øvrige omstændigheder som forelå på dette tidspunkt, men da forslaget og omstændighederne i øvrigt ikke afviger herfra på nogle for konklusionerne væsentlige punkter, er konklusioner fortsat gældende. 13 VVM-proceduren indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af anlæggets virkning på miljøet og vedtages et tillæg til kommuneplanen, inden det pågældende anlægsprojekt igangsættes. 14 Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s

7 som er lettere tilgængelig med offentlig transport. Dette formål bør dog kunne opfyldes uden at tilsidesætte den private ejendomsret i betragtning af, at Roskilde Kommune ejer al området uden om Roskilde Plantemiljø. Ud fra en proportionalitetsbetragtning bør det også overvejes, om man ikke kan nøjes med 10 boldbaner i stedet for 12, så man netop undgår, eller i hvert fald begrænser, behovet for ekspropriation. For som det fremgår af tegningen nedenfor, så vil de 10 af boldbanerne bliver placeret på arealer, som forventes overtaget af Roskilde Kommune. Dermed sker den påtænkte ekspropriation reelt kun til fordel for to boldbaner samt selvfølgelig - formålet om at udvide servicearealet omkring Dyrskuepladsen: d Proportionalitetsprincippet rejser dermed et grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt Roskilde Kommune skal kunne ekspropriere sig til det mere i stedet for at lade sig nøje med det mindre i respekt for den private ejendomsret. For det andet er det hensigten, at eventområdet fremadrettet skal kunne tiltrække yderligere arrangementer end de nuværende, og i lokalplanen er det fastlagt, at der foruden løbende arrangementer med et publikumstal på op til besøgende, kan afholdes 2 større arrangementer med op til daglige besøgende, 5 arrangementer med op til samtidigt besøgende samt 8 arrangementer med op til samtidigt besøgende. På nuværende tidspunktet er de største arrangementer, som afholdes på Dyrskuepladsen, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. Arrangementerne trækker op til henholdsvis og daglige besøgende. Muligheden for at tiltrække yderligere arrangementer er uvisse og ikke baseret på konkrete planer. Når det samtidigt tages i betragtning, at den 40 hektar store Dyrskueplads allerede i sin nuværende form er gearet til at rumme store arrangementer, 16 er det ikke forholdsmæssigt eller for den sags skyld sagligt - at ekspropriere jorden, uden overhovedet at have undersøgt om det er realistisk at tiltrække sig sådanne arrangementer. 5. Erstatning Ved ekspropriering af jorden, skal Roskilde PlanteMiljø stilles økonomisk, som hvis ekspropriationen ikke var sket. Det følger direkte af Grundlovens 73: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Da det imidlertid er svært at fastsætte markedsprisen, afhænger den erstatning, som Roskilde PlanteMiljø skal have, af den berettigede forventning, der er til arealets fremtidige anvendelsesmulighed. I overensstemmelse hermed mener Roskilde PlanteMiljø, at de er berettiget til 16 Eksempelvis nødvendiggør afholdelse af Roskilde Dyrskue med op til dagligt besøgende - alene leje af yderligere arealer til brug for parkering og overnatning for ejerne af de udstillede dyr. 7

8 erstatning for værdien af den potentielle råstofudvinding, der kan finde sted på arealet, 17 som er vurderet til at udgøre en licensværdi på 17 millioner kroner. En forventning som ikke mindst beror på, at arealet tidligere har været udlagt til råstofudvindingsområde, men på opfordring fra Roskilde Kommune er blevet udtaget. 18 Region Sjælland kan i princippet ændre den nuværende råstofplan således, at der igen kan graves efter råstoffer på arealet. Sagen er således et tydeligt eksempel på, at erstatningsfri regulering kan påvirke værdien af en ejendom meget kraftigt, og at både Roskilde PlanteMiljø og Roskilde Kommune har store økonomiske interesser på spil. 6. Konklusion Roskilde-sagen illustrerer, at den opstramning af ekspropriationspraksis, som de borgerlige partier vedtog i 2009 ikke er slået igennem, og at den private ejendomsret fortsat tilsidesættes til fordel for andre private. Yderligere er Roskilde-sagen et eksempel på, at ekspropriationsprocedure iværksættes, til trods for at de øvrige betingelser for ekspropriation om proportionalitet og nødvendighed, herunder tidsmæssig aktualitet, kun tvivlsomt er opfyldt. Dette er yderst kritisabelt og betænkeligt for borgernes retssikkerhed, særligt når ekspropriationen tilsyneladende sker på direkte opfordring eller initiativ fra den, som der eksproprieres til fordel for. Derfor anbefales det at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriationssager, med følgende initiativer: Planloven (samt anden relevant lovgivning) ændres således, at ekspropriationer som det klare udgangspunkt ikke kan ske til private formål, og under alle omstændigheder kun kan gennemføres, hvor den er bydende nødvendig. Forud for en ekspropriationsbeslutning skal myndigheden udarbejde en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, at beslutningen er truffet i overensstemmelse med god forvaltningsskik, herunder at beslutningen er saglig, nødvendig og proportional. Det skal påhvile det offentlige at løfte bevisbyrden for, at ekspropriationen er sket til offentlige formål, er saglig, proportional og relevant. Fra lovgivers side opstilles der objektive kriterier for, hvilke hensyn til almenvellet der kan tillade ekspropriering. Er to boldbaner eksempelvis nok til at gennemføre en ekspropriation? Der indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager, så borgere og virksomheder ikke på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende. En sådan form for økonomisk kompensation ville både give borgerne mulighed for at få den fornødne sagkyndige bistand, men vil også have en selvregulerende præventiv effekt på den kommunale sagsbehandling. 17 At der er råstoffer under arealet er meget sandsynligt, eftersom der er råstoffer under de tilstødende arealer. 18 Fremgår af illustration på side 7 i Roskilde Amts Tekniske Forvaltnings notat af den 11. marts 2005 med overskriften Roskilde Kommunes ønsker til udtagning af råstofudvindingsområder. 8

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

NYT OM EKSPROPRIATION

NYT OM EKSPROPRIATION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011

UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG. afsagt torsdag den 24. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 24. marts 2011 Sag 178/2008 (1. afdeling) De Samvirkende Købmænd som mandatar for Vejle Amts Købmandsforening og De Samvirkende Købmænd

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp

Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Fast ejendoms betydning for ydelse af kontanthjælp Pressen

Læs mere

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse.

Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 26. januar 2009 41159-002 AK/jk 000001 ABEL & SKOVGÅRD LARSEN Notat vedrørende det juridiske ansvar forbundet med meddelelse af principiel godkendelse. 1. Problemstilling Reitan Ejendomsudvikling A/S (

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION

VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER SKULLE HAVE KARAKTER AF EKSPROPRIATION NOTAT ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 8. OKTOBER 2012 REF. 59.049 VURDERING AF HVORVIDT UDBUD AF FORSYNINGSPLIGTBEVILLINGER

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer

c) at redegøre for betingelser for at få overdraget ejendomsretten over veje- og fællesarealer Grundejerforeningen Nørhede Vest Udvalget for veje og fællesarealer September 2009 Orientering til samtlige grundejere i Nørhede Vest Ved generalforsamlingen i 2007 blev der nedsat et udvalg, som skulle

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune

AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation i Vordingborg Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. december 2014 J.nr.: NMK-10-00698 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om ekspropriation til etablering af vejadgang til pumpestation

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 29. april 2015 Sag 15/2015 Sonnich Fryland og Tove Fryland (advokat Jacob Schall Holberg for begge) mod Fredensborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben) I tidligere

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold.

J.nr. 733-2002-220. Teleklagenævnet. foreliggende materiale, jf. den vedlagte sagsfremstilling I afgørelse om ikke at give Radio Fredericia medhold. Teleklagenævnet Advokat Christian Scherfig Advokataktiese1skåbet Lindh staben Ho~n Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Bredgade 43 DK-1260 København Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere