ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET?"

Transkript

1 Af chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon december 2011 ROSKILDE FESTIVAL VIGTIGERE END DEN PRIVATE EJENDOMSRET? Ifølge grundlovens 73 er ejendomsretten ukrænkelig. Alligevel har offentlige myndigheder som kommuner i vid udstrækning mulighed for at foretage indgreb i borgernes ejendomsret. Enten i form af ekspropriationer eller i form af såkaldt erstatningsfri reguleringer. Dette notat vil, med udgangspunkt i en konkret sag fra Roskilde Kommune, påvise, at kommuner qua muligheden for at ekspropriere er blevet tildelt et ekstremt magtfuldt redskab, som i vid udstrækning giver mulighed for både tvangsmæssigt at tilegne sig ejendom på tvivlsom baggrund og at påvirke anvendelsesmuligheden og hermed værdien af private ejendomme. Den private ejendomsret bør beskytte mod den slags usaglige ekspropriationer, der i yderste konsekvens kan medføre, at private parter med politisk tække indirekte kan tilegne sig andres private ejendom, uanset at den eksproprierede ikke ønsker at sælges. Derfor anbefales det, at der indføres et forbud mod at foretage ekspropriationer til private formål, og at der opstilles objektive kriterier for, hvilke offentlige hensyn til almenvellet, der kan tillade ekspropriering. Derudover bør det sikres, at det offentlige allerede forud for, at en ekspropriationsforretning igangsættes sandsynliggør, at ekspropriationen er bydende nødvendig, ligesom det skal kunne dokumenteres, at ekspropriationen både er aktuel og overholder proportionalitetsprincippet om, at være så lidt indgribende som overhovedet mulig. 1. Indledning Grundlovens 73, stk. 1 bestemmer: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Bestemmelsens kerneområde er beskyttelsen mod, at det offentlige vilkårligt kan fratage borgere og virksomheder deres ejendom helt eller delvist. Ejendomsrettens ukrænkelighed er dog ikke absolut, idet en offentlig myndighed kan fratage en borger eller virksomhed sin ejendom ved ekspropriation, når det er påkrævet af hensyn til almenvellet, foreskrevet ved lov, og når der ydes fuldstændig erstatning for indgrebet. For en nærmere gennemgang af ekspropriationsbetingelserne henvises til notatet Privat ejendomsret den glemte rettighed fra november 2011, hvori det konkluderes, at grundlovens 73 langt fra er så ukrænkelig, som bestemmelsens ordlyd foreskriver. Blandt andet kan kommuner ekspropriere til private formål, jf. nærmere nedenfor i den såkaldte Roskildesag. 2. Roskilde-sagen Syd for Roskilde ligger det såkaldte råstof- og festivalområde, hvor Roskilde Festivalen, råstofindvinding og planteskoledrift finder sted side om side. Det fremgår af Kommuneplan 2009, at Roskilde Kommunes vision er, at råstof- og festivalområdet skal udvikle sig til et bynært landskab med et stort indhold af idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter. 1 Centralt for området er Roskilde Dyrskueplads, som ejes af Roskilde Kommune og udlejes til flere forskellige arrangementer hvert år. Det største arrangement er Roskilde Festival, som pt. afvikles over 8 dage og tiltrækker op til mennesker om dagen. Til afholdelse af festivalen lejer Roskilde Festival ikke kun Roskilde Dyrskueplads men tillige de omkringliggende arealer, som er udlagt til graveområder i henhold til Region Sjællands råstof- 1 Lokalplan 538, s. 17 CEPOS Landgreven 3, København K

2 plan. Udlejning til Roskilde Festival er derfor kun muligt, i det omfang arealerne ikke er under udgravning. Ved siden af Dyrskuepladsen ligger et areal, på m 2, som er ejet af Roskilde PlanteMiljø. Dette areal blev frem til 2010 udlejet til Roskilde Festival. Roskilde PlanteMiljø opsagde imidlertid lejeaftalen, efter Roskilde Festival i rapporten Råstof og Festival havde opfordret Roskilde Kommune til at overtage Roskilde Plantemiljøs jord for at sikre områdets fremtid som festivalområde. I rapporten beder Roskilde Festival således Roskilde Kommune om at tage hul på sin vision om festivalområdet for, som de skriver: kun på den måde kan Roskilde Festivalen blive på bykortet. Dernæst lyder der en direkte opfordring til, at: Roskilde Kommune skal opkøbe jord, der sikrer områdets fremtid som eventområde. Særlig interessante områder er identificeret. 2 Ud sn it a f illu str a tio n fr a r a p p o r ten, sid e 1 9 (vo r es fr em h æ vn in g m ed fa r ve) Den jord, som Roskilde Festivalen har identificeret som særlig interessant, og som Roskilde Festival altså opfordrer Roskilde Kommune til at købe, [for at kunne vedblive med at være på bykortet, red.], er det areal, som er markeret med farve på ovennævnte kort, hvoraf det med blåt markerede er den af Roskilde Plantemiljø ejede jord. 2.1 Ny lokalplan I juni 2010 vedtog Roskilde Kommune Helhedsplan for Råstof- og Festivalområdet, som i store træk svarer til den rapport Råstof og Festival, som Roskilde Festival havde fået udarbejdet i 2009, og som er omtalt ovenfor. Med udgangspunkt i den nye helhedsplan vedtog kommunen i juni 2011 lokalplan 538, som udlægger det af Roskilde PlanteMiljø ejede areal til udendørs idrætsfaciliteter og serviceareal til større events. 3 Lokalplanen har således til hensigt at muliggøre: 1) en optimering af eventområdet, som vil gøre det muligt at tiltrække yderligere arrangementer til Roskilde Dyrskueplads, samt 2 Råstof & Festival Analyse og retning for udvikling af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde, udarbejdet i samarbejde mellem Roskilde Festival og NIRAS Konsulenterne, juni Lokalplan 538 3, pkt

3 2) at de nuværende idrætsfaciliteter på Darup Idrætscenter kan flyttes til en placering nær Køgevej for at øge idrætsanlæggets tilgængelighed og samspillet mellem forskellige typer aktører inden for området. 4 Roskilde PlanteMiljø Råst o f- o g fe st iv alo m råd et Illu stratio n af en m u lig frem tid ig an v en d else (Lo k alp lan s k o rtb ilag 5 ) Efter vedtagelsen af lokalplanen har Roskilde Kommune ved brev af 28. august 2011 indledt ekspropriationsprocedure med henblik på at erhverve jorden. Formålet med ekspropriationen er at: realisere lokalplan nr. 538 ( ) og sikre offentlig adgang til supplerende servicearealer for Dyrskuepladsen. 5 Roskilde PlanteMiljø har flere indvendinger mod ekspropriationen. De væsentligste er, at: - Roskilde Kommune ikke varetager almenvellets interesse, ved ensidigt at varetage Roskilde Festivals interesser, - Det planmæssige grundlag for ekspropriation har en række mangler - En evt. ekspropriation ikke er lovlig, da den selv hvis det må anerkendes, at formålet er til fordel for almenvellet ikke er nødvendig, - Roskilde Kommune ikke vil anerkende, at man ved ekspropriationen fratager Roskilde PlanteMiljø sit eksistensgrundlag, og at - den erstatning Roskilde Kommune tidligere har tilbudt og må formodes at tilbyde igen, ikke matcher ejendommens reelle værdi. I de følgende afsnit gennemgås de forskellige retssikkerhedsmæssige problemstillinger og forhold for ekspropriationssagen i Roskilde. 3. Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation 3.1 Almenvellet formål som kan begrunde ekspropriation Som det fremgår ovenfor, sker ekspropriationen formelt til fordel for særligt pladskrævende arrangementer generelt, samt til fordel for, at Darup Idrætsanlægs faciliteter kan blive bedre tilgængelige. Det er dog utvivlsomt, at Roskilde Kommune ved vedtagelsen af lokalplan 538, også har haft til hensigt at varetage Roskilde Festivals interesser og dennes forbliven i området. Følgende fremgår af lokalplanens side 7; 4 Lokalplan 538 s Bekendtgørelse vedrørende Åstedsforretning øst for Dyrskuepladsen, annonceret i Roskilde Avis d. 2. september

4 Roskilde Festival har stor betydning for Roskildes musiske profil, og festivalen anses for en af de største virksomheder i kommunen. Det er derfor af afgørende betydning at sikre Roskilde Festivals fortsatte eksistens i området. Det ses da også, at lokalplanen langt hen ad vejen stemmer overens med de anbefalinger for områdets udvikling, som blev fremført i rapporten Råstof & Festival udarbejdet af Roskilde Festival i samarbejde med Niras Konsulenter i juni 2009, og som bl.a. anbefaler et opkøb af Roskilde PlanteMiljøs jord: Det fremgår således af analysens side 11, at Roskilde Festival har brug for, at Roskilde Kommune skal arbejde for at overtage centralt placerede arealer i området, specielt er det et stort ønske, at Roskilde Kommune køber arealerne mellem Køgevej og festivalpladsen. Det kan således ikke udelukkes, at Roskilde Kommunes ønske om ekspropriation i det væsentligste skyldes hensynet til Roskilde Festival, selvom det officielt er begrundet i det almennyttige formål om at etablere nogle nye boldbaner. Men selv hvis det er tilfældet, at Roskilde Kommune primært har til formål at varetage Roskilde Festivals interesser ved ekspropriationen, er dette ikke nødvendigvis i uoverensstemmelse med grundlovens 73. Ifølge Grundlovens 73 kan ekspropriationer foretages, når almenvellet kræver det. Det er hermed ikke udelukket, at ekspropriation kan ske til fordel for private, så længe ekspropriationen også opfylder almene samfundsmæssige interesser. 6 I praksis nyder en kommune endog meget vid adgang til at skønne, hvad der anses som i almenvellets interesse, og et sådant skøn kan kun forventes tilsidesat, hvor det er klart, at eksproportionen ikke er begrundet i almene samfundshensyn, men eks. i rene private, partipolitiske eller mere usikkert finansielle hensyn. 7 Ekspropriation til fordel for private gennemføres da også i vid udstrækning. Således konkluderes i en redegørelse udarbejdet af Kammeradvokaten om ekspropriationspraksis på planlovens område for perioden 2003 til 2007, at ca. 57 % af alle ekspropriationer sker til fordel for private formål, og at ca. 18,8 % af alle ekspropriationer sker til fordel for bestemte private. 8 I en ny spørgeskemaundersøgelse foretaget af CEPOS i 2011 anslås det, at antallet af ekspropriationer til private formål udgjorde 22 pct. i perioden Tidligere opstramning af ekspropriationspraksis Ved ændringen af planloven i 2009 vedtog et politisk flertal en tillægsbetænkning, der bl.a. indeholdt følgende ordlyd: Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget finder kommunernes ekspropriationer til golfbaner og skydebaner dybt uacceptable og lægger vægt på, at man i de kommende år følger kommunernes anvendelse af planlovens ekspropriationshjemmel til virkeliggørelse af lokalplaner, der udlægger arealer til f.eks. golfbaner og skydebaner. Tillægsbetænkningen udgør et fortolkningsbidrag til loven og må derfor anses som en politisk henstilling til kommunerne om at være tilbageholdende med at foretage ekspropriationer til private formål. Uanset tillægsbetænkningen har kommuner stadig en særdeles vid skønsbeføjelse til at vurdere hvilke formål, som tjener samfundsmæssige interesser, når der vedtages lokalplaner og efterfølgende gennemføres ekspropriationer for at realisere disse. Under forudsætning af at de øvrige betingelser i grundlovens 73 er opfyldt, må det derfor konstateres, at kommunalbestyrelser har nær ubegrænset mulighed for at ekspropriere til realisering af en lokalplan, som der er politisk enighed om, tjener almene samfundsmæssige hensyn - selv når eksproprieringen sker til fordel for en bestemt privat aktør. 7 Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, s. 435, s. 1. 4

5 3.3 Behov for yderligere retssikkerhedsmæssige opstramninger Det er i sig selv kritisabelt, at man i et retssamfund kan blive tvunget til at afstå sin jord til fordel for en privat erhvervsvirksomhed eller forening. Endnu mere kritisabelt og retssikkerhedsmæssigt bekymrende er det, at de hensyn, der kan begrunde et så intensivt indgreb, ikke er defineret ved lov men derimod afhænger af det gældende politiske flertal. Foruden stor usikkerhed for borgere og virksomheder medfører dette mulighed for, at private aktører med nære forhold til kommunalpolitikere eller væsentlig økonomisk pondus kan påvirke planudviklingen for et areal til eget bedste på bekostning af andre private interesser, der ikke har samme mulighed for at påvirke de politiske beslutningstagere. Uden at stille sig til dommer over den konkrete sag, illustrerer sagsforløbet netop disse retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Ser man eksempelvis på Roskilde Festivals ønsker om og opfordring til - udvikling af festivalområdet, og sammenligner disse ønsker med de beslutninger om ekspropriation, som Roskilde Kommune har besluttet, er det tydeligt, at der er et stort interessesammenfald, hvor den borger eller virksomhed, som er genstand for ekspropriationen forståeligt nok føler ikke kun sin private ejendomsret tilsidesat, men også sin retssikkerhed. I den kontekst er det ikke kun bekymrende, at der ikke findes nogen objektive kriterier for, hvilke formål som er i almenvellets interesse og derfor kan begrunde indgreb i den private ejendomsret. 9 Det er ligeså bekymrende, at borgeres og virksomheders muligheder for at få afprøvet nødvendigheden, sagligheden og proportionaliteten i ekspropriationen stort set ikke er eksisterende. Så selvom der principielt ikke gælder omvendt bevisbyrde i dansk ret, er det i praksis overordentligt vanskeligt for en borger eller virksomhed at få medhold, såfremt man ønsker at anfægte myndighedernes beslutning om ekspropriation. På denne baggrund bør borgernes og virksomheders retssikkerhed styrkes, ikke kun ved, at der indføres et forbud mod ekspropriationer til private formål og objektive kriterier for, hvad der kan anses som almenvellets interesse, men også ved at myndighederne pålægges bevisbyrden for ekspropriationens saglighed, nødvendighed og proportionalitet. Ligesom borgerne og virksomhederne bør holdes økonomisk skadesløse i sager om ekspropriation ved ligesom i visse øvrige skattesager at kunne få dækket sine udgifter til advokatbistand mv., som uforskyldt er blevet pålagt en alene af den grund, at det offentlige ønsker at gøre indgreb i den personlige ejendomsret. 4. Proportionalitet og nødvendighed Udgangspunktet efter grundlovens 73 er, at ekspropriation kun må foretages, når det er nødvendigt. Det samme princip følger af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, som yderligere kræver, at ethvert indgreb er forholdsmæssigt rimeligt. Ved ekspropriation til fordel for private, skærpes kravet til begrundelsen for indgrebets nødvendighed, 10 ligesom det påvirker proportionalitetsvurderingen i retning af, at der skal mere til, før et indgreb forholdsmæssigt kan forsvares som proportionelt i forhold til, hvis indgrebet skete til fordel for offentlige formål. 4.1 Nødvendighed Ekspropriation er ikke nødvendig, hvis ekspropriationen skal realisere et formål, som ejeren selv kan og vil opfylde. Desuden er ekspropriation kun nødvendig, når realiseringen af det formål, som der eksproprieres til formål for, er tidsmæssigt aktuel. For at et formål anses for værende tidsmæssig aktuel, lægges der i praksis bl.a. vægt på, om anlægsarbejdet er nært foreståen- 9 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s. 50, og Ekspropriation og proportionalitet af lektor ph.d. Michael Hansen Jensen, trykt i UFR 2000, side 435, s Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s

6 de, herunder om evt. påkrævede tilladelser er indhentet, og om der er økonomisk sikkerhed for, at projektet kan gennemføres. 11 Professor dr. Jur. Peter Pagh konkluderer i et responsum udarbejdet efter anmodning fra Roskilde PlanteMiljø, at disse betingelser ikke er opfyldt i denne konkrete sag. 12 For så vidt angår lokalplanens formål om, at arealet skal anvendes som serviceareal for events, anfører Peter Pagh, at det på baggrund af de tidligere lejeaftaler mellem Roskilde Festival og Roskilde Plantemiljø (og senest med dyrskuet) må lægges til grund, at Roskilde Plante- Miljø er indstillet på, at arealet kan benyttes til disse arrangementer ved udlejning på almindelige markedsvilkår. Ekspropriation kan derfor ifølge Peter Pagh - kun begrundes med, at realiseringen kræver en ejers rådighed over arealet: Såfremt det lægges til grund, at lokalplanen kræver, at kommunen har en ejers rådighed over delområde C, vil dette alene kunne begrundes med, at området ønskes anvendt hele året, og at der er behov for at etablere installationer og andet til at servicere større event. Dette vil ifølge Peter Pagh være et udtryk for at der skal etableres en permanent aktivitet i området, og dette vil kræve, at jordbrugskommissionen giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten samt en VVM-procedure. 13 Sammenfattende konkluderer Peter Pagh: Under de anførte forudsætninger for fortolkning af lokalplanen vil aktualitetsbetingelsen således ikke være opfyldt. For det første foreligger der ikke de nødvendige tilladelser, da der i alle tilfælde mangler en VVM-tilladelse og formentlig også en miljøgodkendelse. For det andet mangler der den fornødne konkretisering af, hvordan området skal indrettes, ligesom de foreliggende oplysninger tyder på, at der er fornøden sikkerhed for den økonomiske finansiering af de i lokalplanforslaget anførte anvendelses- og indretningsplaner for delområde C. 14 Heller ikke formålet om, at arealet skal anvendes til udendørs idrætsanlæg, mener Peter Pagh opfylder aktualitetsbetingelsen. Han anfører således, at Roskilde Kommunes økonomiudvalg den 12. januar 2011 har udsat en flytning af Darup Idrætscenter, ligesom den i UfR V krævede afklaring af finansiering af lokalplanens virkeliggørelse tilsyneladende fortsat savnes Proportionalitet Grundlovens 73 samt det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - som skal overholdes i al udøvelse af offentlig myndighed - indebærer, at et areal kun må eksproprieres hvis: 1) det mål som forfølges, ikke kan nås ved en mindre indgribende foranstaltning, samt at 2) indgrebet står i rimeligt forhold til det mål, som forfølges. I forhold til Roskilde-sagen er der imidlertid flere forhold, der giver anledning til at betvivle indgrebets forholdsmæssighed. For det første er etablering af det udendørs idrætsanlæg begrundet med, at man ønsker at flytte det nuværende Darup Idrætscenter til en mere bynær lokation, 11 Ekspropriation i praksis af Hanne Mølbeck og Jens Flensborg, 1. udgave 2007, Jurist- og Økonomforbundet, s Responsummet af den 13. april 2011 er udarbejdet efter anmodning fra Roskilde Plantemiljø, som har bedt om en vurdering af Roskilde Kommunes mulighed for at ekspropriere Roskilde PlanteMiljøs jord, hvis kommunen vedtog forslag til lokalplan nr Konklusionerne er derfor draget på baggrund af den vedtagne lokalplan og de øvrige omstændigheder som forelå på dette tidspunkt, men da forslaget og omstændighederne i øvrigt ikke afviger herfra på nogle for konklusionerne væsentlige punkter, er konklusioner fortsat gældende. 13 VVM-proceduren indebærer, at der skal gennemføres en vurdering af anlæggets virkning på miljøet og vedtages et tillæg til kommuneplanen, inden det pågældende anlægsprojekt igangsættes. 14 Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s Responsum vedrørende mulighed for ekspropriation på grundlag af forslag til lokalplan 538 vedrørende Dyrskuepladsen og den urbane zone råstof og festivalområdet af professor dr. Jur. Peter Pagh, s

7 som er lettere tilgængelig med offentlig transport. Dette formål bør dog kunne opfyldes uden at tilsidesætte den private ejendomsret i betragtning af, at Roskilde Kommune ejer al området uden om Roskilde Plantemiljø. Ud fra en proportionalitetsbetragtning bør det også overvejes, om man ikke kan nøjes med 10 boldbaner i stedet for 12, så man netop undgår, eller i hvert fald begrænser, behovet for ekspropriation. For som det fremgår af tegningen nedenfor, så vil de 10 af boldbanerne bliver placeret på arealer, som forventes overtaget af Roskilde Kommune. Dermed sker den påtænkte ekspropriation reelt kun til fordel for to boldbaner samt selvfølgelig - formålet om at udvide servicearealet omkring Dyrskuepladsen: d Proportionalitetsprincippet rejser dermed et grundlæggende spørgsmål om, hvorvidt Roskilde Kommune skal kunne ekspropriere sig til det mere i stedet for at lade sig nøje med det mindre i respekt for den private ejendomsret. For det andet er det hensigten, at eventområdet fremadrettet skal kunne tiltrække yderligere arrangementer end de nuværende, og i lokalplanen er det fastlagt, at der foruden løbende arrangementer med et publikumstal på op til besøgende, kan afholdes 2 større arrangementer med op til daglige besøgende, 5 arrangementer med op til samtidigt besøgende samt 8 arrangementer med op til samtidigt besøgende. På nuværende tidspunktet er de største arrangementer, som afholdes på Dyrskuepladsen, Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue. Arrangementerne trækker op til henholdsvis og daglige besøgende. Muligheden for at tiltrække yderligere arrangementer er uvisse og ikke baseret på konkrete planer. Når det samtidigt tages i betragtning, at den 40 hektar store Dyrskueplads allerede i sin nuværende form er gearet til at rumme store arrangementer, 16 er det ikke forholdsmæssigt eller for den sags skyld sagligt - at ekspropriere jorden, uden overhovedet at have undersøgt om det er realistisk at tiltrække sig sådanne arrangementer. 5. Erstatning Ved ekspropriering af jorden, skal Roskilde PlanteMiljø stilles økonomisk, som hvis ekspropriationen ikke var sket. Det følger direkte af Grundlovens 73: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Da det imidlertid er svært at fastsætte markedsprisen, afhænger den erstatning, som Roskilde PlanteMiljø skal have, af den berettigede forventning, der er til arealets fremtidige anvendelsesmulighed. I overensstemmelse hermed mener Roskilde PlanteMiljø, at de er berettiget til 16 Eksempelvis nødvendiggør afholdelse af Roskilde Dyrskue med op til dagligt besøgende - alene leje af yderligere arealer til brug for parkering og overnatning for ejerne af de udstillede dyr. 7

8 erstatning for værdien af den potentielle råstofudvinding, der kan finde sted på arealet, 17 som er vurderet til at udgøre en licensværdi på 17 millioner kroner. En forventning som ikke mindst beror på, at arealet tidligere har været udlagt til råstofudvindingsområde, men på opfordring fra Roskilde Kommune er blevet udtaget. 18 Region Sjælland kan i princippet ændre den nuværende råstofplan således, at der igen kan graves efter råstoffer på arealet. Sagen er således et tydeligt eksempel på, at erstatningsfri regulering kan påvirke værdien af en ejendom meget kraftigt, og at både Roskilde PlanteMiljø og Roskilde Kommune har store økonomiske interesser på spil. 6. Konklusion Roskilde-sagen illustrerer, at den opstramning af ekspropriationspraksis, som de borgerlige partier vedtog i 2009 ikke er slået igennem, og at den private ejendomsret fortsat tilsidesættes til fordel for andre private. Yderligere er Roskilde-sagen et eksempel på, at ekspropriationsprocedure iværksættes, til trods for at de øvrige betingelser for ekspropriation om proportionalitet og nødvendighed, herunder tidsmæssig aktualitet, kun tvivlsomt er opfyldt. Dette er yderst kritisabelt og betænkeligt for borgernes retssikkerhed, særligt når ekspropriationen tilsyneladende sker på direkte opfordring eller initiativ fra den, som der eksproprieres til fordel for. Derfor anbefales det at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed i forbindelse med ekspropriationssager, med følgende initiativer: Planloven (samt anden relevant lovgivning) ændres således, at ekspropriationer som det klare udgangspunkt ikke kan ske til private formål, og under alle omstændigheder kun kan gennemføres, hvor den er bydende nødvendig. Forud for en ekspropriationsbeslutning skal myndigheden udarbejde en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, at beslutningen er truffet i overensstemmelse med god forvaltningsskik, herunder at beslutningen er saglig, nødvendig og proportional. Det skal påhvile det offentlige at løfte bevisbyrden for, at ekspropriationen er sket til offentlige formål, er saglig, proportional og relevant. Fra lovgivers side opstilles der objektive kriterier for, hvilke hensyn til almenvellet der kan tillade ekspropriering. Er to boldbaner eksempelvis nok til at gennemføre en ekspropriation? Der indføres omkostningsgodtgørelse i ekspropriationssager, så borgere og virksomheder ikke på forhånd opgiver at gøre deres ejendomsret gældende. En sådan form for økonomisk kompensation ville både give borgerne mulighed for at få den fornødne sagkyndige bistand, men vil også have en selvregulerende præventiv effekt på den kommunale sagsbehandling. 17 At der er råstoffer under arealet er meget sandsynligt, eftersom der er råstoffer under de tilstødende arealer. 18 Fremgår af illustration på side 7 i Roskilde Amts Tekniske Forvaltnings notat af den 11. marts 2005 med overskriften Roskilde Kommunes ønsker til udtagning af råstofudvindingsområder. 8

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL

DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 24 66 42 20 13. december 2011 DANSKERNE ØNSKER STOP FOR EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FOMÅL Danskerne bakker i en ny meningsmåling op om behovet for at styrke

Læs mere

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33 20. august 2013 KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE CEPOS har

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Statsforvaltningen Sjælland Tilsynet med kommunerne Dronningensgade 30 4800 Nykøbing F Fremsendt pr. email til sjaelland@statsforvaltning.dk Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Nødvendighedskravet i grundlovens 73

Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Den offentlige uddannelsesdag 2013 Ved partner Hanne Mølbeck 2 Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden,

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 378 Offentligt J.nr. NST-101-00732 Den 29. marts 2012 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål AP Er det

Læs mere

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 10. november 2015 i sag nr. BS J-2076/2014: A Lindehaven 37 2500 Valby mod Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Som

Læs mere

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation.

Læs mere

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer

Borgernes retssikkerhed. beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Borgernes retssikkerhed beskyttelse af den private ejendomsret i forbindelse med transportkorridorer Oplæg om det offentliges forpligtelser i forhold til borgernes retssikkerhed og ejendomsret for medlemmer

Læs mere

Vi finder derfor ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48a i lov om kommunernes styrelse.

Vi finder derfor ikke grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48a i lov om kommunernes styrelse. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Roskilde Kommune ved at modtage 2 kunstgræsbaner fra Roskilde Festival har handlet retsstridigt, eller at kommunen i øvrigt

Læs mere

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257 Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/17412-23 Side 1/7 Etablering af adgangsvej Jeres j. nr.: NPF-19257 I e-mail 27. november 2015, jf.

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Ekspropriation af del af matr. nr. 200

Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Dato 13. juni 2014 Dokument 13/15078 Side Ekspropriation af del af matr. nr. 200 Du har i brev af 4. juli 2013 på vegne af T klaget til Vejdirektoratet over Kommunens beslutning af 10. juni 2013, om ekspropriation

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Roskilde Kommunes ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan om Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og Festivalområdet

AFGØRELSE i sag om Roskilde Kommunes ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan om Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og Festivalområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. april 2013 J.nr.: NMK-32-00008 Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Roskilde Kommunes ekspropriation til virkeliggørelse af

Læs mere

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet

Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet Pkt. 51 Godkendelse af aftale med Nymølle om rækkefølgeplan for Råstof- og festivalområdet Sagsnr. 204720 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har udarbejdet udkast til aftale med Nymølle om rækkefølgeplan

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom

Vedr. Spørgsmål om overtagelsespligt for bevaringsværdig ejendom Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 11974 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk

Læs mere

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall Dato 2. oktober 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/07542-23 Side 1/5 Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall I brev af 5. maj 2015 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net.

For etablering af dette vejstykke er det nødvendigt, at kommunen erhverver et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C, der ejes af Telia Net. Pkt. 52 Køb af areal til vej Sagsnr. 205222 Byrådet Lukket punkt Resume Forvaltningen har forhandlet med Telia Net om at købe et mindre areal af ejendommen Køgevej 172C med henblik på etablering af vej,

Læs mere

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt

Retsudvalget L 192 Bilag 6 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 192 Bilag 6 Offentligt I det følgende redegøres der for forslagets forhold til grundlovens 73 om ekspropriation (pkt. 2.1), EMRK artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang (pkt.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk)

HANS ROHDE ADVOKAT. Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Roskilde Kommune Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Att.: Lone Plovstrup (planogudvikling@roskilde.dk, lonep@roskilde.dk) Cc.: Frede Lærke Pedersen, Roskilde Kommune, Teknik- og

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 538, Dyrskuepladsen og Den urbane zone, tillæg 7 til Kommuneplan 2009 samt tilhørende miljørapport

Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 538, Dyrskuepladsen og Den urbane zone, tillæg 7 til Kommuneplan 2009 samt tilhørende miljørapport Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 70359 Brevid. 1231754 Ref. LOPL Dir. tlf. 46 31 35 83 lonep@roskilde.dk Behandling af indkomne høringssvar til lokalplan 538, Dyrskuepladsen og Den urbane zone,

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Ledninger og ekspropriation Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Dagens emne Nye fremmede ledninger Ingen aftale Privat ejendom 1. Kan man ekspropriere? 2. Hvilke vilkår får ledningen?

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller.

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Energistyrelsen Att.: Jens Bengtsson Amaliegade 44 København K 13. marts 2009 Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller. Vindmølleindustrien finder det positivt og helt nødvendigt,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet

Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Ændring af rammeområder Råstof- og festivalområdet Tillæg 7 til Kommuneplan 2009/forslag udkast Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Vores afgørelse Vi finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte ekspropriationen som ugyldig.

Vores afgørelse Vi finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte ekspropriationen som ugyldig. Dato 14. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03297-30 Side 1/6 Etablering af sti mellem Solbjerg og Teglvænget Jeres sagsnr.: 11-14169-HE I

Læs mere

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV

Thoravej 4, st.1 2400 København NV. Sólveig Björk Thoravej 4A 2400 København NV. Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 2400 København NV Side 1 Stævning Som advokat for Zsolt Krausz Thoravej 4, st.1 Sólveig Björk Thoravej 4A Brian Nielsen Thoravej 6, st.1 Simon Bullinger Thoravej 4, 1. indstævner jeg hermed E/F Rentemestergården c/o formand

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund

DEBAT TILLÆG 20 Projektet og dets baggrund DEBAT R e g i o n p l a n 2001-2012 TILLÆG 20 Udvidelse af golfbane mellem Tårnborg- parken og Høneklint i Korsør Kommune Projektet og dets baggrund Korsør Kommune og Korsør Golfklub ønsker golfbanen i

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om udvidet råstofgravning i Kamstrup Grusgrav i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. juni 2006 J.nr.: 03-41/250-0011 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2011 10/15353 EKSPROPRIATION TIL OMBYGNING AF KRYDS I dine breve af 24. november 2010 og 17. januar 2011 har du på vegne af T T D klaget over Kommunens

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet

Ekspropriation. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 1 Ekspropriation Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Afdelingsleder for Arealerhvervelse Sofie Faarup Britze, Vejdirektoratet 2 Dagens fokusområder Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering - VD.j.nr.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering - VD.j.nr. Dato 25. januar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/14493-7 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om tilbagekaldelse

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato:

Notat. Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen. Birgitte P. Rasmussen. Udarbejdet af: Dato: Notat Om biintervention i sag mod Naturklagenævnet i Haastrup-sagen Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 08-04-2008 Sagsid.: 01.04.00-P21-20-07 Version nr.: 1 Baggrund: Faaborg Kommune traf den 11.

Læs mere

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v.

Kommissorium for undersøgelse af Sundhedsstyrelsens tilsynssager m.v. Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) København, d. 7. maj 2015 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Kommissorium for

Læs mere

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse:

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse: Dato 24. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09168-38 Side 1/9 Etablering af ny vejadgang Jeres ref.: 65.324 I brev af 11. juni 2015 har Advokater

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh

Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Natur- & Miljøforvaltning 20. maj 2014 Har embedsmænd en farve eller er de neutrale? v/ professor dr. jur. Peter Pagh Er spørgsmålet ment faktuelt eller normativt? Faktisk: Det er ikke underbygget af systematiske

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger.

Vi har den 18. juni 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger. Agri Nord Hobrovej 437 9200 Aalborg SV Att.: Hans Ole Kristensen Dato 5. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/06864-20 Side 1/5 Ekspropriation

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN

BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN Horten Advokat Henriette Soja Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 167649 BYGGESAGSBEHANDLING PÅ KYSTVEJEN 1. OPDRAG Stevns Kommune har bedt Horten om at vurdere,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Notat. Vedr. Hjemmel til ekspropriation af bassin. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Hjemmel til ekspropriation af bassin. 1. Baggrund Notat Sagsansvarlig Jens Flensborg Partner, advokat (H) Sagsbehandler Jens Flensborg Partner, advokat (H) Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 48 J.nr. 12329 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 4. Område til idrætsfaciliteter ved Ll. Lyngby Skole i Meløse

Lokalplan nr. 4. Område til idrætsfaciliteter ved Ll. Lyngby Skole i Meløse Lokalplan nr. 4 Område til idrætsfaciliteter ved Ll. Lyngby Skole i Meløse 25.11.1981 Skævmge Skævinge Kommune ORIGINAL, tinglyst den 27. maj 1982 Må ikke fjernes fra sagen. TEKNISK FORVALTNING Romm^ekontofe

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS

Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Rema Ejendom Danmark AIS Reitan Ejendomsudvikling AIS Svendborg Kommune Kultur, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Att.: Direktør Timjeppesen :gr. Jægergårdsgade 97,3. DK - 8000 Arhus C Tlf.:

Læs mere

Hillerød Kommune har d. 6. juni 2006 vedtaget et vejudlæg og anlæg af udstykningsvej ved Engstien i Ny Hammersholt, bilag 1.

Hillerød Kommune har d. 6. juni 2006 vedtaget et vejudlæg og anlæg af udstykningsvej ved Engstien i Ny Hammersholt, bilag 1. Statsamtet København Hejrevej 43 2400 København NV Ny Hammersholt d. 28. juni 2006 Klage over Hillerød Kommune har truffet en uhjemlet beslutning Grundejerforeningen St. Stendam skal på vegne af Engstiens

Læs mere