Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V"

Transkript

1 Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion Bachelorseminar... 9 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiografifaglig problemstilling inden for radiologisk eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapeutisk behandling med anvendelse af videnskabelig teori og metode. Efter modulet har den studerende: viden om, forståelse af og kan reflektere over radiografiens teori og metode. færdigheder i at udvikle radiografi ved anvendelse af videnskabelig metode. kompetencer til at anvende viden og færdigheder til udvikling af radiografisk praksis. Oversigt over modul 14 uge 5/34 NB! Ugen før modul 13 starter! : Vejlederfordeling på baggrund af studerendes/gruppers præsentation af emner Møde mellem studerende og vejledere uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 uge 16/45 Tilmelding til metodeværksted via itslearning senest mandag kl Metodeværksted: Kvantitative metoder uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Metodeværksted: Kvalitative metoder Bachelorseminar uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Dimission Skriftlig opgave afleveres senest fredag kl Forberedelse til mundtlig eksamen Mundtlig eksamen 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt. Radiografuddannelserne i Danmark. Modul 14. Dokumentet kan hentes på: - StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - - Find dit hold. Ansøgning om autorisation Ansøgning om autorisation skal foretages via Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest 14 dage før uddannelsens afslutning. Det koster ca. kr. 320 som betales direkte til sundhedsstyrelsen. Link til ansøgning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside > Uddannelse og autorisation > Søg autorisation - dansk uddannet > Radiograf. University College Nordjylland sender en liste over færdiguddannede radiografer til Sundhedsstyrelsen snarest efter den sidste studerende på et hold har været til eksamen. Autorisationen kan først udstedes, når ansøgningen, betalingen, og uddannelsesinstitutionens liste over færdiguddannede, er modtaget i Sundhedsstyrelsen. 4

5 Studieintroduktion Hensigt med studieintroduktion er: At den studerende får vejledning i forhold til søgning af job. At den studerende orienteres om muligheder for efter- og videreuddannelse. At den studerende får mulighed for at evaluere radiografuddannelsen i sin helhed. Tidsplan Aktivitet Underviser Temadag for bachelorstuderende ved UCN Oplæg: uge 13/42 torsdag på UCN: 6 lektioner skiftet fra studietid til arbejdsliv ansøgning og Curriculum Vitae jobsøgning og ansættelsessamtale arbejdsløshedsforsikring videreuddannelseslandskabet Workshops: A: Selvstændighedskultur og iværksætteri. B: At vælge videreuddannelse. C: At arbejde eller studere i udlandet. Vibeke Bak Christensen, AAU karrierecenter Repræsentanter fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløsheds kasse uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner uge 26/4, mandag på UCN: 4 lektioner Afslutning og evaluering Formidling af bachelorprojekt - oplæg Afslutning af radiografuddannelsen. Fotografering af holdet Dimission (kl ) Ingrid Marie Sørensen Hanne Sloth 5

6 Tidsplan Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 5/34 mandag kl NB! Ugen før modul 13 starter Studerende / grupper meddeler hvilket emne, de vil arbejde med i bachelorprojekt. Uge 5/34 onsdag kl NB! Ugen før modul 13 starter Vejlederfordeling oplyses på Itslearning. Susanne H Hansen Uge 5/34 torsdag på UCN: 3 lektioner NB! Ugen før modul 13 starter Kaffe og rundstykker Studerende og vejledere mødes og afklarer plan og rammer for - bachelorprojekt - indsamling af empiri - metodeværksted - bachelorseminar. Studerende / grupper skal forberede sig på kort at præsentere emne og overvejelser over metode til bachelorprojekt. Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen Tidsplan Aktivitet Vejleder Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess uge 12/41-23/1 Vejledning, bachelorprojekt. Op til 7 lektioners vejledning pr. studerende eller gruppe, Heraf anvendes 1 lektion til bachelorseminar og studerende / gruppe kan vælge at anvende 3 lektioner til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen 6

7 Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 19/48 fredag kl Program for bachelorseminar lægges på Itslearning Modulansvarlig Susanne Hjorth Hansen Uge 20/49 mandag kl Materiale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 mandag kl Materiale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 torsdag kl Opponentmateriale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 fredag på UCN: 6 lektioner Bachelorseminar Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen Uge 23/1 fredag kl afleveres på itslearning i holdets eksamensfag. 7

8 Uge 25/3 Mundtlig eksamen, bachelorprojekt Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen 8

9 Bachelorseminar Formål At studerende får mulighed for at give og modtage konstruktiv kritik på egen og andres bachelorprojekter. Forarbejde via Itslearning Grupper/studerende: Grupperne/de studerende udarbejder materiale om dét, der ønskes respons på. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering kort om metode disposition/indholdsfortegnelse for hele den skriftlige opgave fortegnelse over referencer emner eller spørgsmål, der ønskes kommentarer og idéer til ved seminaret Materialet lægges i itslearning (faget Modul 14 - (R-hold) i mappen Seminar på betasiden ) senest mandag i uge 49 kl Opponentgruppe/opponentstuderende, opponentvejleder (opponentgruppens/den opponentstuderendes ordinære vejleder): Med udgangspunkt i gruppernes/de studerendes materiale skal opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til følgende hovedpunkter: problemformulering - er den præcis? Ligger den indenfor fokusområdet kvalitetssikring og - udvikling? Er den relevant for radiograffaglig praksis? metode- og teorivalg i forhold til problemformuleringen projektets opbygning/disposition - vægtningen af projektets forskellige dele i forhold til problemformuleringen de emner eller spørgsmål, grupperne/de studerende ønsker kommentarer eller idéer til. Opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder formulerer 2-4 punkter, gerne i stikordsform, som man ønsker at komme ind på ved seminaret. Punkterne lægges i itslearning (faget Modul 14 - (R-hold) i mappen Seminar på betasiden ) senest torsdag i uge 49 kl Gennemførelse af bachelorseminar Tilstede: Alle studerende på holdet, gruppens vejleder og opponentvejleder. Hver gruppe har 5 minutter til at præsentere sit projekt og eventuelle problemer, gruppen har med projektet aktuelt. Der skal anvendes pc-projektor ved fremlæggelsen. Herefter har opponentgruppen 10 minutter til at fremlægge deres kommentarer og spørgsmål. Efter dette har opponentvejlederen 10 minutter til at fremlægge sine kommentarer og spørgsmål. Herefter er der 10 minutter til diskussion. Hver gruppe har således 35 minutter til sin rådighed. 9

10 Bachelorseminar Tidsplan for bachelorseminar Afhængigt af antal grupper og individuelt skrivende studerende tilrettelægges seminar i én eller flere parallelle sceancer. Lokale X Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 1: Gruppe/studerende 2: - 8 kl Gruppe/studerende 2: Gruppe/studerende 1: - 9 kl Gruppe/studerende 3: Gruppe/studerende 4: - 10 kl Gruppe/studerende 4: Gruppe/studerende 3: - 11 kl Gruppe/studerende 5: Gruppe/studerende 6: - 11 kl Gruppe/studerende 6: Gruppe/studerende 5: - 12 Lokale Y Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 7: Gruppe/studerende 8: - 8 kl Gruppe/studerende 8: Gruppe/studerende 9: - 9 kl Gruppe/studerende 9: Gruppe/studerende 10: - 10 kl Gruppe/studerende 10: Gruppe/studerende 11: - 11 kl Gruppe/studerende 11: Gruppe/studerende 12: - 11 kl Gruppe/studerende 12: Gruppe/studerende 7:

11 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Indsamling af empiri i praksis Om indsamling af empiri i praksis står der i rammer for bachelorprojekt: "...Hvis der indsamles og anvendes data om eller fra patienter, personale eller andre personer skal institutionens gældende retningslinier for dette følges..." Retningslinierne er følgende: Ved empiriske undersøgelser på et klinisk undervisningssted etableres aftaler i samarbejde mellem de(n) studerende, læreren og den ansvarlige herfor på det kliniske undervisningssted. Læreren og det kliniske undervisningssted skal godkende metoder til indsamling af data for at sikre, at juridiske og etiske retningslinier er overholdt. Hensynet til belastningen for patienter med forhold, der ikke direkte er relateret til deres behandling og pleje, vejer her tungt. Indsamles data eksempelvis gennem patient-interesseorganisationer eller patientforeninger, godkendes metoder til dataindsamling alene af vejleder. Læs uddybende om retningslinierne i følgende dokument: Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, University College Nordjylland (2009). Dokumentet findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Eksamen - Studiet. Vejleder og ansvarlig leder på det kliniske undervisningssted skal altså godkende hensigt med og metode til indsamling af empiri før dataindsamling påbegyndes. Godkendelsen sker på baggrund af skriftlig redegørelse for hensigt og metode. Interviewguide, spørgeskema eller lignende skal være godkendt af vejleder før den empiriske undersøgelse påbegyndes. Mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med indsamling af empiri Studerende kan få dækket visse udgifter til indsamling af empiri (f.eks. kuverter og porto), hvis vejleder på forhånd har godkendt budget for udgifterne samt hensigt med og metode til indsamling af empiri. Procedure: Ansøgningsskema udfyldes (findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Blanketter - Generelt). Udfyldt ansøgningsskema afleveres til vejleder som forelægger det for studierektor til godkendelse. Vejleder melder tilbage til de studerende. En godkendt ansøgning afleverer vejleder til sekretæren i UCN's reception, som vil sørge for det praktiske (fx refundere de studerendes udgifter mod dokumentation). Vejledning ved litteratursøgning Studerende kan booke en bibliotekar fra UCN's bibliotek i ½ time som vejleder i forbindelse med informationssøgning til projektarbejde. Som forberedelse skal DOSIS-guidens pkt. 1-4 udfyldes og mailes til biblioteket: Guiden findes på - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Book en bibliotekar - Selma Lagerløfsvej. 11

12 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Vejledning ved anden faglig vejleder end den tildelte vejleder Der tilbydes op til 7 lektioners vejledning i forbindelse med bachelorprojekt. Ud af disse kan 3 lektioner anvendes til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Studerende skal selv kontakte og lave aftaler med anden faglig vejleder. Praktisk gør man sådan: Studerende konfererer ønske om vejledning ved anden faglig vejleder med den tildelte vejleder. Hvis den tildelte vejleder godkender ønsket skal de(n) studerende formulerer en kort, skriftlig begrundelse for behov for vejledning ved anden faglig vejleder, samt hvor mange lektioners vejledning der er aftalt. Skriftet skal indeholde navn, titel, , telefonnummer og privatadresse på den anden faglige vejleder, samt den/de studerendes navn/-e og ucn-mail adresse/-r. Studerende sender skriftet om anden vejledning til den tildelte vejleder, som forelægger det for studierektor til godkendelse. Efter studierektors godkendelse af ønsket om anden vejledning sikres anden vejleders honorering således: o Er anden vejleder ekstern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til UCNs lønadministration, som skriver og sender kontrakt til den anden faglige vejleder. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt) samt den anden vejleders navn og privatadresse. Honoreringen er ca. kr. 400,- pr. lektion ("Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning" sats II). Studierektor underskriver kontrakt før udsendelse til anden faglig vejleder. o Er anden vejleder intern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til studierektor, som rekvirerer vejledningstimerne hos den interne vejleders studierektor. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt). Registrering af bachelorprojekter i den danske studenterprojektportal Som bachelorer i radiografi ved UCN skal I bidrage til at øge den nationale beholdning af radiograffaglige kilder ved at lade jeres færdige bachelorprojekter registrere i Den Nationale Studenterprojektportal. Følg vejledningen på UCN bibliotekets hjemmeside: - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Registrer dit afgangsprojekt. Når jeres projekt er oploadet, modtager I en elektronisk kvittering fra UCViden, som I skal videresende til radiografuddannelsens studiesekretær som dokumentation. Referencer Gældende Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland. Hentes på rav_til_skriftlige_opgaver.aspx [Lokaliseret ] i Danmark 2009, National studieordning for radiografuddannelsen. Hentes på ser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fmicrosoft+word+- +Studieordning+radiograf+med+%26aelig%3bndringer _2_.pdf [Lokaliseret ] 12

13 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Referencer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bekendtgørelse nr 262 af 20/03/2007. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [Lokaliseret ] 13

14 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvantitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med f.eks. indsamling af data ved spørgeskema, målinger eller andet, kristisk analyse af artikler baseret på kvantitativ forskning, analyse af data fra spørgeskema eller målinger eller andet. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 14

15 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvantitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner Tilmelding til kvantitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Jeanne Debess Henrik Thomsen Uge 16/45 mandag-onsdag Forberedelse til videre forløb i kvantitativt metodeværksted Uge 16/45 torsdag på UCN: 5 lektioner Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Jeanne Debess Henrik Thomsen Uge 16/45 fredag på UCN: 5 lektioner Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Jeanne Debess Henrik Thomsen 15

16 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Cobb, G 2002, Introduction To Design And Analysis Of Experiments. New York: Springer. ISBN: De Vaus, D A, 2001, Research design in social research. Sage, Thousand Oaks. ISBN: Fink, A 2006, How to conduct surveys: a step-by-step guide. Thousands Oaks, Calif. Sage Publication. Juul, S 2006, Epidemiologi og evidens. København: Munksgaard Jørgensen, T; Christensen, E & Kampmann, J P (red.), 2005, Klinisk forskningsmetode: En grundbog. 2. udg. København: Munksgaard Kjærgaard, Johan, Mainz, Jan; Jørgense, Torben og Willaing, Ingrid (2001). Kvalitetsudvikling I sndhedsvæsenet. København: Munksgaard. ISBN Kruuse, Emil (2005). Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Lund, Hans & Røgind, Henrik (2004): Statistik i ord. København: Munksgaard Marshall, Gill (2004). The purpose, esign and administration of a questionnaire for data collection. In Radiography (2005) Nielsen, P, 2007, Produktion af viden: en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode. 3. udg. Nyt Teknisk Forlag, København. ISBN Olsen, Henning (1998): Tallenes talende tavshed: Måleproblemer i surveyundersøgelser. København: Akademisk Andersen, I & Matzen P (red.). 2010, Evidensbaseret medicin. 3. udg. København: Gad Johansen, K, 2006, Basal sundhedsvidenskabelig statistik - begreber og metode. København: Munksgaard Paecock, J & Peacock, P, 2011, Oxford Handbook of Medical Statistics. Oxford: University Press Thomsen, S F & Krogh, J, 2010, Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode. København: FADL 16

17 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvalitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med f.eks. indsamling af data ved spørgeskema, målinger eller andet, kristisk analyse af artikler baseret på kvantitativ forskning, analyse af data fra spørgeskema eller målinger eller andet. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 17

18 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvalitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Uge 17/46 mandag på UCN: 2 lektioner Tilmelding til kvalitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Uge 17/46 mandag- onsdag Uge 17/46 torsdag på UCN: 5 lektioner Forberedelse til videre forløb i kvalitativt metodeværksted Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Uge 17/46 fredag på UCN: 5 lektioner Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Litteraturforslag Album, D. 1996, Nære fremmede, patientkulturen i sykehus. Oslo: Tano, kapitel 2 Andersen, C. 2004, Lad ikke evidensen stå i vejen for kvaliteten. I: Ugeskrift for Læger nr 22, maj 2004 Bjerrum, M. 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Dahlager L.; Fredslund H. Hermeneutisk analyse. I: Vallgårda S; Koch L, red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4. udg. København: Munksgaard, s

19 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Davey, H. M. et. al. 2003, Consumer information materials for diagnostic breast tests: woman's views on information and their understanding of test results. I: Health Expectations. No. 6 pp Elverdam, B. 2003, De sunde familier og det komplekse folkelige sundhedsbegreb. I: Elverdam, B. & Sørensen, A. S. (red.) 2003, Den sunde familie - den sunde krop. København: Munksgaard Fink, H. 2003, Hvad naturvidenskab og humaniora deler. I: Humaniora, september 2003 Fjelland, R. 2003, Videnskabelig usikkerhed som udfordring. I: Humaniora, september 2003 Glasdam, S. (red.), er inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. København: Nyt Nordisk Arnold Busck Halkier, B. 2002, Fokusgrupper, Frederiksberg: Samfundslitteratur Jensen, A. A. 2002, Aktionsforskning som tilgang til projektarbejdet. I: Jæger, K. (red.) 2002, Projektarbejde og aktionsforskning. AU Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.) 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzel Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. 1999, Deltagende observation. København: Hans Reitzel, kapitel 5 Kruuse, E. 2005, Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S InterView. Introduktion til et håndværk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag Launsø, L & Rieper, O, 2005, Forskning om og med mennesker: forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning, 5. udg. København: Nyt Nordisk Philipsen, J. P. et al. 1999, Implementering af evidensbaseret operationsteknik ved kejsersnit. Kvalitetssikringsartikel. I: I: Ugeskrift for Læger nr 25, juni 1999 Strøm, B. 2004, Radiografstudenters opplevelse av læring i praksis. I: Hold Pusten nr. 6/2004 Timm, H. 1997, Patienten i centrum? DSI rapport 97.06, kapitel 4 Wackerhausen, S. 2002, Humanisme, professionsidentitet og uddannelse - i sundhedsområdet. København: Hans Reitzel, s

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015

STUDIEGUIDE. Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme. for studiepakken. Syddansk Universitet 2014-2015 STUDIEGUIDE for studiepakken Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme Syddansk Universitet 2014-2015 Side1 Del I: Overblik over Fysisk Aktivitet, Fitness og Sundhedsfremme... 5 Studiepakkens profil...

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Stu t die i håndbog 20 2 14-16 Revideret august 2014

Stu t die i håndbog 20 2 14-16 Revideret august 2014 Studiehåndbog 2014-16 Revideret august 2014 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x

Bacheloropgave. Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Bacheloropgave Kvalitets udvikling af skriftligt informationsmateriale fra sygehus x Opgave udarbejdet af: Radiografuddannelsen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland Hold: R10V, Modul:

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modul 11 Samfund, gruppe og individ

Modul 11 Samfund, gruppe og individ Modul 11 Samfund, gruppe og individ Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 15 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 11 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere