Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radiografuddannelsen. Bachelorprojekt. Modul 14. Hold R10V"

Transkript

1 Modul 14 Hold R10V 10. oktober 2012

2 Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul Prøve... 4 Ansøgning om autorisation... 4 Studieintroduktion Bachelorseminar... 9 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis

3 Fokus og læringsudbytte Modulet retter sig mod en undersøgelse af en klinisk radiografifaglig problemstilling inden for radiologisk eller nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller stråleterapeutisk behandling med anvendelse af videnskabelig teori og metode. Efter modulet har den studerende: viden om, forståelse af og kan reflektere over radiografiens teori og metode. færdigheder i at udvikle radiografi ved anvendelse af videnskabelig metode. kompetencer til at anvende viden og færdigheder til udvikling af radiografisk praksis. Oversigt over modul 14 uge 5/34 NB! Ugen før modul 13 starter! : Vejlederfordeling på baggrund af studerendes/gruppers præsentation af emner Møde mellem studerende og vejledere uge 12/41 uge 13/42 uge 14/43 uge 15/44 uge 16/45 Tilmelding til metodeværksted via itslearning senest mandag kl Metodeværksted: Kvantitative metoder uge 17/46 uge 18/47 uge 19/48 uge 20/49 uge 21/50 Metodeværksted: Kvalitative metoder Bachelorseminar uge 22/51 uge 23/1 uge 24/2 uge 25/3 uge 26/4 Dimission Skriftlig opgave afleveres senest fredag kl Forberedelse til mundtlig eksamen Mundtlig eksamen 3

4 Prøve Modulet afsluttes med en ekstern teoretisk prøve. Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig eksamination, som vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Den studerendes læringsudbytte bedømmes efter 7-trins-skalaen. Rammer og kriterier for prøven er nærmere beskrevet i dokumentet: Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt. Radiografuddannelserne i Danmark. Modul 14. Dokumentet kan hentes på: - StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - - Find dit hold. Ansøgning om autorisation Ansøgning om autorisation skal foretages via Sundhedsstyrelsens hjemmeside senest 14 dage før uddannelsens afslutning. Det koster ca. kr. 320 som betales direkte til sundhedsstyrelsen. Link til ansøgning findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside > Uddannelse og autorisation > Søg autorisation - dansk uddannet > Radiograf. University College Nordjylland sender en liste over færdiguddannede radiografer til Sundhedsstyrelsen snarest efter den sidste studerende på et hold har været til eksamen. Autorisationen kan først udstedes, når ansøgningen, betalingen, og uddannelsesinstitutionens liste over færdiguddannede, er modtaget i Sundhedsstyrelsen. 4

5 Studieintroduktion Hensigt med studieintroduktion er: At den studerende får vejledning i forhold til søgning af job. At den studerende orienteres om muligheder for efter- og videreuddannelse. At den studerende får mulighed for at evaluere radiografuddannelsen i sin helhed. Tidsplan Aktivitet Underviser Temadag for bachelorstuderende ved UCN Oplæg: uge 13/42 torsdag på UCN: 6 lektioner skiftet fra studietid til arbejdsliv ansøgning og Curriculum Vitae jobsøgning og ansættelsessamtale arbejdsløshedsforsikring videreuddannelseslandskabet Workshops: A: Selvstændighedskultur og iværksætteri. B: At vælge videreuddannelse. C: At arbejde eller studere i udlandet. Vibeke Bak Christensen, AAU karrierecenter Repræsentanter fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløsheds kasse uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner uge 26/4, mandag på UCN: 4 lektioner Afslutning og evaluering Formidling af bachelorprojekt - oplæg Afslutning af radiografuddannelsen. Fotografering af holdet Dimission (kl ) Ingrid Marie Sørensen Hanne Sloth 5

6 Tidsplan Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 5/34 mandag kl NB! Ugen før modul 13 starter Studerende / grupper meddeler hvilket emne, de vil arbejde med i bachelorprojekt. Uge 5/34 onsdag kl NB! Ugen før modul 13 starter Vejlederfordeling oplyses på Itslearning. Susanne H Hansen Uge 5/34 torsdag på UCN: 3 lektioner NB! Ugen før modul 13 starter Kaffe og rundstykker Studerende og vejledere mødes og afklarer plan og rammer for - bachelorprojekt - indsamling af empiri - metodeværksted - bachelorseminar. Studerende / grupper skal forberede sig på kort at præsentere emne og overvejelser over metode til bachelorprojekt. Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen Tidsplan Aktivitet Vejleder Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess uge 12/41-23/1 Vejledning, bachelorprojekt. Op til 7 lektioners vejledning pr. studerende eller gruppe, Heraf anvendes 1 lektion til bachelorseminar og studerende / gruppe kan vælge at anvende 3 lektioner til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen 6

7 Tidsplan Aktivitet Vejleder Uge 19/48 fredag kl Program for bachelorseminar lægges på Itslearning Modulansvarlig Susanne Hjorth Hansen Uge 20/49 mandag kl Materiale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 mandag kl Materiale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 torsdag kl Opponentmateriale til bachelorseminar lægges på Itslearning Uge 20/49 fredag på UCN: 6 lektioner Bachelorseminar Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen Uge 23/1 fredag kl afleveres på itslearning i holdets eksamensfag. 7

8 Uge 25/3 Mundtlig eksamen, bachelorprojekt Gøran Zetterberg Henrik Thomsen Jeanne Debess Kristian Vejle Karen Johsen Christine H. Nyrup Louise B. Jensen Susanne H Hansen 8

9 Bachelorseminar Formål At studerende får mulighed for at give og modtage konstruktiv kritik på egen og andres bachelorprojekter. Forarbejde via Itslearning Grupper/studerende: Grupperne/de studerende udarbejder materiale om dét, der ønskes respons på. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering kort om metode disposition/indholdsfortegnelse for hele den skriftlige opgave fortegnelse over referencer emner eller spørgsmål, der ønskes kommentarer og idéer til ved seminaret Materialet lægges i itslearning (faget Modul 14 - (R-hold) i mappen Seminar på betasiden ) senest mandag i uge 49 kl Opponentgruppe/opponentstuderende, opponentvejleder (opponentgruppens/den opponentstuderendes ordinære vejleder): Med udgangspunkt i gruppernes/de studerendes materiale skal opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til følgende hovedpunkter: problemformulering - er den præcis? Ligger den indenfor fokusområdet kvalitetssikring og - udvikling? Er den relevant for radiograffaglig praksis? metode- og teorivalg i forhold til problemformuleringen projektets opbygning/disposition - vægtningen af projektets forskellige dele i forhold til problemformuleringen de emner eller spørgsmål, grupperne/de studerende ønsker kommentarer eller idéer til. Opponentgrupper/opponentstuderende og opponentvejleder formulerer 2-4 punkter, gerne i stikordsform, som man ønsker at komme ind på ved seminaret. Punkterne lægges i itslearning (faget Modul 14 - (R-hold) i mappen Seminar på betasiden ) senest torsdag i uge 49 kl Gennemførelse af bachelorseminar Tilstede: Alle studerende på holdet, gruppens vejleder og opponentvejleder. Hver gruppe har 5 minutter til at præsentere sit projekt og eventuelle problemer, gruppen har med projektet aktuelt. Der skal anvendes pc-projektor ved fremlæggelsen. Herefter har opponentgruppen 10 minutter til at fremlægge deres kommentarer og spørgsmål. Efter dette har opponentvejlederen 10 minutter til at fremlægge sine kommentarer og spørgsmål. Herefter er der 10 minutter til diskussion. Hver gruppe har således 35 minutter til sin rådighed. 9

10 Bachelorseminar Tidsplan for bachelorseminar Afhængigt af antal grupper og individuelt skrivende studerende tilrettelægges seminar i én eller flere parallelle sceancer. Lokale X Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 1: Gruppe/studerende 2: - 8 kl Gruppe/studerende 2: Gruppe/studerende 1: - 9 kl Gruppe/studerende 3: Gruppe/studerende 4: - 10 kl Gruppe/studerende 4: Gruppe/studerende 3: - 11 kl Gruppe/studerende 5: Gruppe/studerende 6: - 11 kl Gruppe/studerende 6: Gruppe/studerende 5: - 12 Lokale Y Tidsrum Fremlægger Opponent kl Gruppe/studerende 7: Gruppe/studerende 8: - 8 kl Gruppe/studerende 8: Gruppe/studerende 9: - 9 kl Gruppe/studerende 9: Gruppe/studerende 10: - 10 kl Gruppe/studerende 10: Gruppe/studerende 11: - 11 kl Gruppe/studerende 11: Gruppe/studerende 12: - 11 kl Gruppe/studerende 12: Gruppe/studerende 7:

11 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Indsamling af empiri i praksis Om indsamling af empiri i praksis står der i rammer for bachelorprojekt: "...Hvis der indsamles og anvendes data om eller fra patienter, personale eller andre personer skal institutionens gældende retningslinier for dette følges..." Retningslinierne er følgende: Ved empiriske undersøgelser på et klinisk undervisningssted etableres aftaler i samarbejde mellem de(n) studerende, læreren og den ansvarlige herfor på det kliniske undervisningssted. Læreren og det kliniske undervisningssted skal godkende metoder til indsamling af data for at sikre, at juridiske og etiske retningslinier er overholdt. Hensynet til belastningen for patienter med forhold, der ikke direkte er relateret til deres behandling og pleje, vejer her tungt. Indsamles data eksempelvis gennem patient-interesseorganisationer eller patientforeninger, godkendes metoder til dataindsamling alene af vejleder. Læs uddybende om retningslinierne i følgende dokument: Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter, University College Nordjylland (2009). Dokumentet findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Eksamen - Studiet. Vejleder og ansvarlig leder på det kliniske undervisningssted skal altså godkende hensigt med og metode til indsamling af empiri før dataindsamling påbegyndes. Godkendelsen sker på baggrund af skriftlig redegørelse for hensigt og metode. Interviewguide, spørgeskema eller lignende skal være godkendt af vejleder før den empiriske undersøgelse påbegyndes. Mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med indsamling af empiri Studerende kan få dækket visse udgifter til indsamling af empiri (f.eks. kuverter og porto), hvis vejleder på forhånd har godkendt budget for udgifterne samt hensigt med og metode til indsamling af empiri. Procedure: Ansøgningsskema udfyldes (findes på følg stien: StudieInfo - Aalborg - Selma Lagerløfs Vej - Praktiske oplysninger - Blanketter - Generelt). Udfyldt ansøgningsskema afleveres til vejleder som forelægger det for studierektor til godkendelse. Vejleder melder tilbage til de studerende. En godkendt ansøgning afleverer vejleder til sekretæren i UCN's reception, som vil sørge for det praktiske (fx refundere de studerendes udgifter mod dokumentation). Vejledning ved litteratursøgning Studerende kan booke en bibliotekar fra UCN's bibliotek i ½ time som vejleder i forbindelse med informationssøgning til projektarbejde. Som forberedelse skal DOSIS-guidens pkt. 1-4 udfyldes og mailes til biblioteket: Guiden findes på - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Book en bibliotekar - Selma Lagerløfsvej. 11

12 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Vejledning ved anden faglig vejleder end den tildelte vejleder Der tilbydes op til 7 lektioners vejledning i forbindelse med bachelorprojekt. Ud af disse kan 3 lektioner anvendes til vejledning ved anden faglig vejleder efter aftale med den tildelte vejleder. Studerende skal selv kontakte og lave aftaler med anden faglig vejleder. Praktisk gør man sådan: Studerende konfererer ønske om vejledning ved anden faglig vejleder med den tildelte vejleder. Hvis den tildelte vejleder godkender ønsket skal de(n) studerende formulerer en kort, skriftlig begrundelse for behov for vejledning ved anden faglig vejleder, samt hvor mange lektioners vejledning der er aftalt. Skriftet skal indeholde navn, titel, , telefonnummer og privatadresse på den anden faglige vejleder, samt den/de studerendes navn/-e og ucn-mail adresse/-r. Studerende sender skriftet om anden vejledning til den tildelte vejleder, som forelægger det for studierektor til godkendelse. Efter studierektors godkendelse af ønsket om anden vejledning sikres anden vejleders honorering således: o Er anden vejleder ekstern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til UCNs lønadministration, som skriver og sender kontrakt til den anden faglige vejleder. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt) samt den anden vejleders navn og privatadresse. Honoreringen er ca. kr. 400,- pr. lektion ("Personalestyrelsens cirkulære af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning" sats II). Studierektor underskriver kontrakt før udsendelse til anden faglig vejleder. o Er anden vejleder intern sender den tildelte vejleder oplysninger om anden vejleder til studierektor, som rekvirerer vejledningstimerne hos den interne vejleders studierektor. Oplysningerne omfatter antal vejledningstimer, anledning til vejledningen (bachelorprojekt). Registrering af bachelorprojekter i den danske studenterprojektportal Som bachelorer i radiografi ved UCN skal I bidrage til at øge den nationale beholdning af radiograffaglige kilder ved at lade jeres færdige bachelorprojekter registrere i Den Nationale Studenterprojektportal. Følg vejledningen på UCN bibliotekets hjemmeside: - Biblioteket - Hjælp til projekt- og opgaveskrivning - Registrer dit afgangsprojekt. Når jeres projekt er oploadet, modtager I en elektronisk kvittering fra UCViden, som I skal videresende til radiografuddannelsens studiesekretær som dokumentation. Referencer Gældende Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved University College Nordjylland. Hentes på rav_til_skriftlige_opgaver.aspx [Lokaliseret ] i Danmark 2009, National studieordning for radiografuddannelsen. Hentes på ser%2fradiograf%2fom+uddannelsen%2fmicrosoft+word+- +Studieordning+radiograf+med+%26aelig%3bndringer _2_.pdf [Lokaliseret ] 12

13 Praktisk forhold i forbindelse med bachelorprojekt Referencer Undervisningsministeriet 2007, Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse. Bekendtgørelse nr 262 af 20/03/2007. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2009, Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi. BEK nr 307 af 24/04/2009. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [Lokaliseret ] Undervisningsministeriet 2010, Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr 1016 af 24/08/2010. Hentes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= [Lokaliseret ] 13

14 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvantitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med f.eks. indsamling af data ved spørgeskema, målinger eller andet, kristisk analyse af artikler baseret på kvantitativ forskning, analyse af data fra spørgeskema eller målinger eller andet. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 14

15 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvantitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Uge 16/45 mandag på UCN: 2 lektioner Tilmelding til kvantitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Jeanne Debess Henrik Thomsen Uge 16/45 mandag-onsdag Forberedelse til videre forløb i kvantitativt metodeværksted Uge 16/45 torsdag på UCN: 5 lektioner Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Jeanne Debess Henrik Thomsen Uge 16/45 fredag på UCN: 5 lektioner Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Jeanne Debess Henrik Thomsen 15

16 Metodeværksted Kvantitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Bjerrum, M 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Cobb, G 2002, Introduction To Design And Analysis Of Experiments. New York: Springer. ISBN: De Vaus, D A, 2001, Research design in social research. Sage, Thousand Oaks. ISBN: Fink, A 2006, How to conduct surveys: a step-by-step guide. Thousands Oaks, Calif. Sage Publication. Juul, S 2006, Epidemiologi og evidens. København: Munksgaard Jørgensen, T; Christensen, E & Kampmann, J P (red.), 2005, Klinisk forskningsmetode: En grundbog. 2. udg. København: Munksgaard Kjærgaard, Johan, Mainz, Jan; Jørgense, Torben og Willaing, Ingrid (2001). Kvalitetsudvikling I sndhedsvæsenet. København: Munksgaard. ISBN Kruuse, Emil (2005). Kvantitative forskningsmetoder i psykologi og tilgrænsende fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Lund, Hans & Røgind, Henrik (2004): Statistik i ord. København: Munksgaard Marshall, Gill (2004). The purpose, esign and administration of a questionnaire for data collection. In Radiography (2005) Nielsen, P, 2007, Produktion af viden: en praktisk guide til samfundsvidenskabelig metode. 3. udg. Nyt Teknisk Forlag, København. ISBN Olsen, Henning (1998): Tallenes talende tavshed: Måleproblemer i surveyundersøgelser. København: Akademisk Andersen, I & Matzen P (red.). 2010, Evidensbaseret medicin. 3. udg. København: Gad Johansen, K, 2006, Basal sundhedsvidenskabelig statistik - begreber og metode. København: Munksgaard Paecock, J & Peacock, P, 2011, Oxford Handbook of Medical Statistics. Oxford: University Press Thomsen, S F & Krogh, J, 2010, Sundhedsvidenskabelig forskningsmetode. København: FADL 16

17 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Hensigt At den studerende videreudvikler sin viden om undersøgelse af klinisk praksis, med anvendelse af kvalitative metoder, med henblik på at kunne kvalificere sin metodiske tilgang i bachelorprojektet. Indhold og undervisningsformer Undervisningen er baseret på, at den studerende har formuleret problemstilling og foreløbig problemformulering og eventuelt indsamlet empiri i forbindelse med bachelorprojektet. Tilrettelæggelse og indhold vil afhænge af deltagerantal og hvilke metodiske problemstillinger, deltagerne ønsker at arbejde med f.eks. indsamling af data ved spørgeskema, målinger eller andet, kristisk analyse af artikler baseret på kvantitativ forskning, analyse af data fra spørgeskema eller målinger eller andet. Forberedelse Præsentation af eget bachelorprojekt Grupperne/de studerende udarbejder materiale som præsenterer bachelorprojektets status. Materialet må højst have et omfang på 5 sider (12000 tegn) og skal som minimum indeholde opsummering af problemstilling problemformulering overvejelser omkring metode disposition/indholdsfortegnelse fortegnelse over referencer ønsker til kvalificering af projektets metode/aktuelle metodemæssige problemer. Materialet kan også indeholde abstracts til eller overvejelser om de afsnit, der er planlagt til den skriftlige opgave. Materialet lægges i metodeværkstedsrummet på Itslearning. Forholden sig til øvrige deltageres bachelorprojekter Metodeværkstedets deltagere skal forholde sig forstående, kritisk og konstruktivt til gruppernes/de studerendes materiale, og deltage aktivt med kommentarer og spørgsmål, med henblik på at give hinanden idéer til at komme videre med projektet. 17

18 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Indhold Programmet vil blive ændret afhængigt af de studerendes behov for at arbejde med kvalitativ metode i relation til egne projekter. Tidsplan Aktivitet Vejleder Senest uge 14/43 mandag kl Uge 17/46 mandag på UCN: 2 lektioner Tilmelding til kvalitativt metodeværksted ved at deltage i undersøgelsen: Tilmelding til metodeværksted i itslearning. Hver studerende/gruppe præsenterer eget bachelorprojekt under anvendelse af pc-projektor, overhead eller lignende: - problemformulering - metodevalg - evt. indsamlet empiri - aktuelle metodemæssige problemer/spørgsmål. Samtlige deltagere præsenterer kommentarer/spørgsmål til gruppen/den studerende, der fremlægger. Vejleder opsummerer deltagernes aktuelle metodiske problemstillinger. Vejleder og studerende aftaler program for metodeværksted på baggrund af studerendes aktuelle behov i forbindelse med bachelorprojekter. Susanne Hjorth Hansen Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Uge 17/46 mandag- onsdag Uge 17/46 torsdag på UCN: 5 lektioner Forberedelse til videre forløb i kvalitativt metodeværksted Studerende arbejder med metoder i bachelorprojekter på baggrund af ovenstående. Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Uge 17/46 fredag på UCN: 5 lektioner Fortsat arbejde med metoder i bachelorprojekter. Karen Johnsen Christine Houman Nyrup Litteraturforslag Album, D. 1996, Nære fremmede, patientkulturen i sykehus. Oslo: Tano, kapitel 2 Andersen, C. 2004, Lad ikke evidensen stå i vejen for kvaliteten. I: Ugeskrift for Læger nr 22, maj 2004 Bjerrum, M. 2005, Fra problem til færdig opgave. København: Akademisk Dahlager L.; Fredslund H. Hermeneutisk analyse. I: Vallgårda S; Koch L, red Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskab, 4. udg. København: Munksgaard, s

19 Metodeværksted Kvalitative metoder til undersøgelse af klinisk praksis Litteraturforslag Davey, H. M. et. al. 2003, Consumer information materials for diagnostic breast tests: woman's views on information and their understanding of test results. I: Health Expectations. No. 6 pp Elverdam, B. 2003, De sunde familier og det komplekse folkelige sundhedsbegreb. I: Elverdam, B. & Sørensen, A. S. (red.) 2003, Den sunde familie - den sunde krop. København: Munksgaard Fink, H. 2003, Hvad naturvidenskab og humaniora deler. I: Humaniora, september 2003 Fjelland, R. 2003, Videnskabelig usikkerhed som udfordring. I: Humaniora, september 2003 Glasdam, S. (red.), er inden for det sundhedsfaglige område - indblik i videnskabelige metoder. København: Nyt Nordisk Arnold Busck Halkier, B. 2002, Fokusgrupper, Frederiksberg: Samfundslitteratur Jensen, A. A. 2002, Aktionsforskning som tilgang til projektarbejdet. I: Jæger, K. (red.) 2002, Projektarbejde og aktionsforskning. AU Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.) 2005, Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. København: Hans Reitzel Kristiansen, S. & Krogstrup, H. K. 1999, Deltagende observation. København: Hans Reitzel, kapitel 5 Kruuse, E. 2005, Kvalitative forskningsmetoder i psykologi og beslægtede fag. 5. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag Kvale, S & Brinkmann, S InterView. Introduktion til et håndværk. 2. udg. København: Hans Reitzels Forlag Launsø, L & Rieper, O, 2005, Forskning om og med mennesker: forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning, 5. udg. København: Nyt Nordisk Philipsen, J. P. et al. 1999, Implementering af evidensbaseret operationsteknik ved kejsersnit. Kvalitetssikringsartikel. I: I: Ugeskrift for Læger nr 25, juni 1999 Strøm, B. 2004, Radiografstudenters opplevelse av læring i praksis. I: Hold Pusten nr. 6/2004 Timm, H. 1997, Patienten i centrum? DSI rapport 97.06, kapitel 4 Wackerhausen, S. 2002, Humanisme, professionsidentitet og uddannelse - i sundhedsområdet. København: Hans Reitzel, s

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes

Radiografuddannelsen. Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V. 04. oktober 2012. Ret til ændringer forbeholdes Modul 12 Kvalitet i radiografi Hold R10V 04. oktober 2012 Ret til ændringer forbeholdes Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 12... 4 Prøve... 5 Skemaer... 5 Litteratur... 5 ECTS og

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1

Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje. Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje - profession, kundskabsgrundlag og metode 1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje Modulbeskrivelse for modul 11 2014/2015 Tandpleje

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013

Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Nationale strategier for Radiografuddannelsen i Danmark 2012-2013 Uddannelse til Professionsbachelor i Radiografi Radiografuddannelsen i Danmark varetages af tre uddannelser ved henholdsvis Professionshøjskolen

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser

PATIENTSIKKER UDDANNELSE. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser PATIENTSIKKER UDDANNELSE Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser FORORD Vi ved i dag at utilsigtede hændelser sker i behandlingen af patienter, og at disse hændelser ofte

Læs mere

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde.

Hold: 1. semester Forår 2011. 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 6 Lektionsantal: 80 lektioner. En del af lektionerne vil foregå som selvstændigt projektarbejde. Uddannelsesmål: Den studerende skal vide hvordan

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere