HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT)"

Transkript

1 Styrelsen for Videregående Uddannelser Att. Gertie Lund Bredgade København K sagsnr. 13/ november 2013 HØRINGSSVAR TIL EN RÆKKE BEKENDTGØRELSER OPFØLGNING PÅ ÆNDRINGER I UNIVERSITETSLOVEN (STU- DIEFREMDRIFT) Danske Studerendes Fællesråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til en række bekendtgørelser som opfølgning på ændringer i universitetsloven i forbindelse med SU-reformens studiefremdrifts-del. Vi har både nogle overordnede kommentarer til det implementeringsarbejde, som ændringerne i bekendtgørelser er en del af og Styrelsen for Videregående Uddannelsers rolle heri, samt nogle mere specifikke kommentarer til bekendtgørelserne. OVERORDNEDE KOMMENTARER Det er velkendt, at DSF overordet set er særdeles kritiske overfor SU-reformen, heriblandt de elementer af den, der skal sikre øget studiefremdrift på især universiteterne. Vi anerkender, at reformen blev vedtaget i sommers, og ikke står til at blive ændret foreløbigt, men vi vil på det kraftigste opfordre både politikere og Styrelsen for Videregående Uddannelser til at være opmærksomme på de konsekvenser, som reformen medfører for de studerende og uddannelserne i Danmark. Særligt opfordrer vi til at være opmærksom på to punkter: 1. Øget frafald og udskrivninger af studerende som følge af reformen og lokale tiltag med henblik på at opfylde krav om øget fremdrift: Med de strammere krav til tilmelding af alle studerende til 60 ECTS point pr. år eller 30 ECTS-point pr. semester og afskaffelsen af muligheden for at framelde eksamen, mister de studerende på universitet i høj grad den fleksibilitet, der før har gjort det muligt at nedsætte antallet af ECTS point i de perioder, hvor den studerende kan have brug for det. Det gælder f.eks. i tilfælde af personlige problemer, sygdom, høj aktivitet i studentersociale aktiviteter, studenterpolitik og lignende. Med de nye regler er vi bekymrede for, at de studerende, der før kunne tage færre point i en periode, nu bliver så pressede i deres studier, at de må droppe ud af deres uddannelse. Vi bemærker os, at der lægges op til, at der kan søges dispensation fra fuld tilmelding og for eksamensforsøg, men frygter, at dispensationspraksis mange steder ikke vil være i stand til at sikre den fornødne fleksibilitet. Vi opfordrer Styrelsen til løbende at være opmærksomme på udviklingen, og til løbende at

2 være i dialog med såvel studerende og universiteterne omkring problematikken. I samme ombæring bemærker vi, at universiteterne som en del af SU-reformen pålægges den såkaldte studietidsmodel. Vi er særdeles bekymrede for, at det generelle økonomiske pres, som universiteterne er udsat for, vil føre til, at universiteterne, i håb om at opfylde deres måltal, vil indføre stærkt uhensigtsmæssige fremdriftstiltag, der fører til udskrivning af studerende, der bliver forsinkede, selv i mindre grad. Allerede nu ser vi, at flere universiteter lægger op til markante stramninger og vi oplever en stor interesse for muligheden for at udskrive forsinkede studerende fra universiteterne side. At udskrive studerede fra deres uddannelser mod deres vilje er et meget alvorligt skridt, som stiller den enkelte i en meget svær situation, både uddannelsesmæssigt og personligt. Samtidig opfatter vi det som i direkte modstrid med de politiske målsætninger om at flere skal tage en uddannelse, at forhindre nogle studerende i at fortsætte deres uddannelse. Vi opfordrer derfor Styrelsen til at være opmærksomme på udviklingen, eventuelt gennem en monitorering af antallet af studerende udskrevet på grund af studieaktivitetskrav, og til at indgå i en tæt dialog med studerende og universiteterne omkring problematikken. 2. Forringede rammer for studentersociale aktiviteter Ud over at øge risikoen for frafald og ufrivillige udskrivninger, risikerer de strammere studieaktivitetskrav at forringe rammerne for studentersociale aktiviteter, der er af afgørende betydning for uddannelserne og studiemiljøerne på institutionerne. Det gælder f.eks. det hårde arbejde, som mange studerende gør for at byde nye studerende velkomne på universitetet som rusvejledere, tutorer, mentorer osv. Det gælder også det store studenterpolitiske arbejde, som mange studerende laver, der i høj grad understøtter medinddragelsen og medbestemmelsen på universiteterne. En del studerende lægger i dag rigtig meget tid og mange kræfter i disse aktiviteter, til stor gavn for studiemiljøet på universiteterne og hermed til gavn for gennemførslen og på kvaliteten af uddannelserne. Det betyder dog samtidig, at de engagerede studerende i perioder kan have brug for at tage færre point pr. semester end normeret. DSF er opmærksomme på og bakker op om, at f.eks. dispensations- og orlovspraksis fastsættes lokalt på universiteterne og i studienævnene. Vi opfordrer dog Styrelsen for Videregående Uddannelser til at følge udviklingen og være opmærksomme på konsekvenserne af de ændrede regler og praksis for de studentersociale aktiviteter på universiteterne. Angående medbestemmelse og medinddragelse i implementeringsprocessen Vi opfordrer Styrelsen til at være opmærksomme på, i hvor høj grad ledelserne på universiteterne sikrer medbestemmelse og medinddragelse i beslutningerne om implementeringen af reformen på alle niveauer, og hermed lever op til universitetslovens bestemmelser i 13, stk. 2,5., 15 og 18. Allerede nu foregår der på visse universiteter nogle stærkt kritisable processer omkring reformen, hvor de studerende først bliver hørt og inddraget efter at beslutningerne om udmøntningen af reformen i praksis er taget. Styrelsen bør være opmærksomme på disse processer både mens de står på og i den forestående evaluering af medbestemmelsen på universiteterne.

3 De uhensigtsmæssige processer, der efter vores opfattelse er på kant med universitetsloven, skyldes ud over en eventuel manglende vilje fra ledelsernes side til at inddrage studerende, at tidsrammen for implementeringen af de nye bestemmelser er meget presset. Vi opfordrer derfor Styrelsen til at udsætte implementeringen af hele eller dele af reformen, for at en god og inddragende proces bliver mulig. Økonomiske konsekvenser af ændringerne DSF er bekymrede for, at de øgede krav til optælling af studieaktivitet og med et deraf forventet stærkt stigende antal dispensations- og meritsager vil føre til forøgede administrative omkostninger, som vil tage ressourcer fra uddannelses- og forskningsaktiviteter. Vi opfordrer derfor Styrelsen til at være i dialog med universiteterne omkring ressourceforbruget i forbindelse med implementeringen. Dette skal ske med henblik på at give politikerne et grundlag for at overveje at tilføre ekstra midler til området som kompensation for de ekstra udgifter, således at forsknings- og uddannelseskvaliteten sikres. Ud over disse generelle bemærkninger, har DSF følgende bemærkninger til bekendtgørelserne. UDDANNELSESBEKENDTGØRELSEN Angående fastlæggelse af ny tilmeldingspraksis DSF er positive overfor de forholdsvis frie rammer, som bekendtgørelsen sætter for, at universiteterne selv kan fastsætte praksis for, hvordan det sikres, at de studerende tilmeldes 60 ECTS-point pr. år eller 30 ECTS-point pr. semester. Vi anser det i den forbindelse for at være afgørende, at reglerne i så høj grad som muligt fastsættes lokalt i studienævnene, så der bliver taget hensyn til den enkelte uddannelses opbygning og forløb. Vi opfordrer derfor Styrelsen til at være opmærksomme på, at universitet respekterer studienævnenes lovfæstede kompetence til at udarbejde forslag til ændringer i studieordningerne og hermed sikrer reel medbestemmelse i implementeringen af ændringerne. Angående normeret tid for kandidatuddannelser og speicaletid Selvom 5 ikke er ændret som følge af fremdriftsreformen, mener DSF, at de nuværende bestemmelser om, at kandidatuddannelser, der påbegyndes i efterårssemestret, er normeret til 22 måneder er problematiske i forhold til de nye krav til universiteterne om at reducere studietiden. Det gælder særligt ift. kandidatspecialet. Hvis den studerende fortsat skal have 6 måneder til sit speciale, som det er praksis de fleste steder, så skal specialet igangsættes allerede d. 1 januar, så den studerende kan være færdig til juli, hvis den studerende skal gennemføre sin kandidatuddannelse på 22 måneder. Dette er dog urealistisk langt de fleste steder, og derfor vil de fleste studerende påbegynde specialet 1. februar, og vil derfor, selvom de gennemfører specialet indenfor den givne tidsramme, være forsinkede i forhold til uddannelsesbekendtgørelsen. Dette vil have konsekvenser for opgørelsen af universiteternes gennemførselstid, og mange universiteter vil derfor muligvis skære i specialetiden for at reducere studietiden. Dette mener vi er fagligt meget uhensigtsmæssigt, og vi ønsker derfor at Styrelsen fastsætter den normerede tid for kandidatuddannelserne til enten 23 eller 24 måneder, også for studerende med start i efterårssemestret.

4 Angående fastsættelse af emnet for kandidatspecialet Med universiteternes pligt til at tilmelde den studerende til 30 ECTS pr. semester, ønsker DSF, at det i hhv. 15 stk. 5 og 21 stk. 7 præciseres, at universiteterne ikke kan pålægge den studerende en opgaveformulering, hverken i forbindelse med bacheloropgaven eller kandidatspecialet. Har den studerende ikke lavet en opgaveformulering inden tidfristen for tilmelding til opgaven, bør der enten være mulighed for at udsætte tilmeldingen, eller for at opgaveformuleringen først fastlægges efter tilmeldingen. Angående ændringer i den studerendes studieplan i forbindelse med udlandsophold DSF ønsker, at det præciseres, at universitetet, hvis den studerende ønsker det, har pligt til at yde den studerende faglig støtte i de tilfælde, hvor forhåndsgodkendte uddannelseselementer ved udlandsophold alligevel ikke udbydes, eller der af andre årsager er brug for ændringer i den studerendes studieplan. Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt som studerende at finde nye kurser i et fremmed land indenfor en kort tidsramme, og det er derfor afgørende, at den studerende tilbydes hjælp, hvis det er nødvendigt. Der er særligt vigtigt, når konsekvensen af ikke at finde et erstatningsfag kan blive, at den studerende bliver forsinket i sit studie, hvilket i nogle tilfælde vil få konsekvenser for den studerendes SU, samt for den studerendes videre studieforløb, hvor den studerende skal læse mere end normeret for at indhente forsinkelsen. Vi er bekymrede for, at den nuværende formulering i 35, stk. 4 lydende den studerende har ansvaret for og initiativpligten til at sammensætte forslag til studieplan eventuelt med faglig støtte fra universitetet kan tolkes som om, at universitet selv kan bestemme, hvorvidt der kan ydes faglig støtte eller ej. Angående meritering af uddannelseselementer for udlandsophold. DSF er bekymrede for, at mange studerende i forbindelse med deres udlandsophold risikerer at komme i klemme i de tilfælde, hvor hverken den studerende eller universitetet kan fremskaffe den fornødne dokumentation for de beståede uddannelseselementer fra værtsuniversitetet, som følge af de strammere aktivitetskrav for udbetaling af SU som indføres fra Der bør findes en løsning, der sikrer, at studerende ikke automatisk mister deres SU som følge af forsinkelser, som de ikke kan være ansvarligt for. Da grænsen for, hvornår udbetalingen af SU stoppes ændres fra 12 måneder til seks måneder, mener vi, at studienævnene bør have kompetence til at dispensere fra aktivitetsreglerne, da det er studienævnene der kan tage de nødvendige faglige hensyn. EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN Angående førsteårsprøven Med de nye muligheder for at stille krav om, at førsteårsprøven skal være bestået ved udgangen af første studieår, får universiteterne i praksis mulighed for at fastsætte regler om, at studerende, der ikke har bestået alle 60 point ved udgangen af første studieår, udskrives fra deres uddannelse. Vi mener, at dette er højst uhensigtsmæssigt for gennemførslen på uddannelserne og for de studerende, der har brug for ekstra eksamensforsøg til at bestå nogle af deres prøver. For at undgå dette, bør det fremgå af stk. 15, at såfremt universitetet sætter krav om, at førsteårsprøven skal bestås inden et år, kan førsteårsprøven maksimalt bestå i 45 ECTS point.

5 Angående faglig progression DSF mener, at bestemmelserne i 18 stk. 3 angående tilrettelæggelsen af prøver i forbindelse med faglig progression er højst uhensigtsmæssige. Vi er bekymrede for, at kravet om at 3. prøveforsøg i forudsætningsfag skal ligge inden første ordinære fag i det efterfølende fag, risikerer at presse studerende til frafald, og universiteterne til i mindre grad at skabe faglig progression mellem fagene i en uddannelse. DSF mener, at det er afgørende, at universiteterne har gode rammer for at sikre faglig progression, samtidig med at den faglige progression ikke presser studerende ud af deres uddannelse. Vi ønsker derfor, at bestemmelserne ændres således, at studerende, der ikke består de 2 første prøveforsøg i et forudsætningsfag, kan udsætte tilmeldingen til det efterfølgende fag. Angående rammerne for det 3. prøveforsøg. Af 18, stk. 4 fremgår det, at studerende, der ikke består den ordinære prøve og den efterfølgende omprøve, skal have mulighed for at deltage i næste ordinære prøve. Vi opfatter dette som om, at den studerende selv kan beslutte, hvornår det 3. prøveforsøg skal tages. Dette ser vi som meget positivt, da den studerende hermed kan tilpasse det 3. prøveforøg til det tidspunkt, hvor det passer ind i den studerendes studieforløb. Af stk. 6 i samme paragraf fremgår det imidlertid, at Det kan fastsættes i studieordningen, hvornår den studerende senest skal deltage i 3. prøveforsøg i et fag, hvor undervisningen i faget er afsluttet. Vi er i tvivl om, hvordan dette skal tolkes. Umiddelbart tolker vi bestemmelsen som om, at universitetet kan fastsætte en tidsgrænse for det 3. prøveforsøg i de tilfælde, hvor der ikke længere udbydes undervisning i et fag, f.eks. i tilfælde af valgfag udbudt af ph.d.-studerende på nogle meget specifikke områder, som der ikke er andre, der kan undervise i. Vi er dog bekymrede for, at bestemmelsen også kan tolkes mere bredt som omhandlende fag, der ikke udbydes hvert semester. Vi mener ikke, at der bør kunne fastsættes en grænse for, hvornår 3. prøveforsøg i de tilfælde, hvor et fag udbydes løbende årligt eller halvårligt. Vi ønsker derfor, at bestemmelsen præciseres, således at det fremgår tydeligt, at det kun er i de tilfælde hvor der ikke længere udbydes undervisning i et fag, at det kan fastsættes, hvornår den studerende senest skal deltage i 3. prøveforsøg. Dispensationsmulighed ved studiestartsprøve Af 27 fremgår det, at hvis universitetet indfører en studiestartsprøve, har de studerende kun to prøveforsøg til at bestå den. Alligevel fremgår det lige nu ikke af bekendtgørelsen, at der kan gives dispensation ift. antallet af prøveforsøg. Vi mener at dette er helt uacceptabelt, særligt taget i betragtning, at studiestartsprøven afgør, hvorvidt den studerende kan forblive indskrevet på sin uddannelse eller ej. Der er altid en vis risiko for, at nogle studerende vil være afskåret fra muligheden for at deltage i to på hinanden følgende prøveforsøg, f.eks. i tilfælde af længerevarende sygdom eller af personlige årsager. Vi ønsker derfor, at der indskrives en dispensationsbestemmelse i paragraffen, ligesom der findes i f.eks. 18. Angående supplerende prøver og dispensation Af $28 stk. 4 fremgår det lige nu, at universitetet kan dispensere fra stk. 1 vedrørende prøver i forbindelse med supplerende studieaktivitet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Stk. 1 omfatter dog ikke antallet af prøveforsøg, som er beskrevet i stk. 2, og paragraffen kan derfor tolkes som om, at universitetet ikke kan dispensere fra antallet af prø-

6 veforsøg. Af samme årsager som beskrevet ovenfor angående studiestartsprøven mener vi, at formuleringen bør ændres, så det fremgår, at universitetet også kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 2 og hermed også kan dispensere fra antallet af prøveforsøg. Angående mulighed for at klage over studiestartsprøven Selvom det fremgår af lovbemærkningerne til ændringerne af universitetsloven, at studiestartsprøven ikke skal optræde på eksamensbeviset, så mener vi, at prøven naturligvis bør omfattes af samme klageregler, som det gælder for prøver, der optræder på eksamensbeviset. Det er helt afgørende for de studerendes retssikkerhed, at de har mulighed for at klage, såfremt at universitet har begået fejl ift. det retlige grundlag for prøven, eksamensgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, særligt taget i betragtning, at prøven afgør den studerendes fortsatte mulighed for at være indskrevet på sit studium. BACHELOR- OG KANDIDATADGANGSBEKENDTGØRELSEN Angående orlovsmuligheder Det fremgår af lovbemærkningerne til ændringerne af universitetsloven, at ministeriet vil vurdere om de centrale regler om orlov fastsat i bachelor- og kandidatadgangsbekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye regler om studieaktivitet. DSF anbefaler, at dette sker med henblik på, at de studerende centralt sikres minimum 1 års ubegrundet orlov på både bachelor- og kandidatuddannelserne. I dag har studerende på nogle universiteter kun mulighed for at søge orlov i tilfælde af alvorlig sygdom, dødsfald eller andre alvorlige omstændigheder og kan ikke søge orlov til f.eks. politiske eller erhvervsmæssige aktiviteter. De må i stedet bruge de nuværende regler til at framelde sig fag og eksaminer, hvis de har brug for en pause i deres studier. Med de ændrede regler om studieaktivitet mister de studerende muligheden for på denne måde at tage pause fra deres uddannelse, og der bør derfor være lettere adgang til ubegrundet orlov. DSF mener ikke at den tid, som studerende har orlov, bør tælle med i opgørelsen af studietiderne på universiteternes, da orlovsperioden hverken koster samfundet penge i form af uddannelsesmidler eller SU. Vi er i den forbindelse helt uforstående overfor den nuværende praksis med at tælle orlovsperioden med i opgørelsen over studietiderne på universiteterne og opfordrer til, at den ændres. Vi er bekymrede for, at den nuværende optællingsmetode medfører, at universiteterne fastsætter urimeligt stramme betingelser for tildeling af orlov, med stor risiko for at studerende der har brug for en pause fra deres uddannelse må droppe ud i stedet for at tage orlov. For spørgemål eller yderligere kommentarer og uddybninger, kontakt næstformand og uddannelsespolitisk ordfører, Rasmus Markussen på tlf eller

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse

Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse Den 18. april 2013 AFTALETEKST Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse A. Et SU-system der fremmer tidligere færdiggørelse Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet

Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Anbefalinger til bedre og hurtigere studiegennemførsel på Københavns Universitet Rapport fra det paritetiske 12-mandsudvalg Rapport / februar 2014 Indholdsfortegnelse DET PARITETISKE

Læs mere

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet

Vi præsenterer herunder vores forslag, fordelt på hvad der bør gøres før studiestart, i forbindelse med studiestart og under selve studiet God gennemførsel Danske Studerendes Fællesråds bud på tiltag, der kan bidrage til hurtigere og bedre gennemførsel og et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem. Danske Studerendes Fællesråd

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

62. møde. Fredag den 22. februar 2013 (D) 1. til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse). Fredag den 22. februar 2013 (D) 1 62. møde Fredag den 22. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34: Forespørgsel til ministeren for ligestilling og kirke om forholdet

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Finansiering af forskning og uddannelse - Politikpapir godkendt april 2008

Finansiering af forskning og uddannelse - Politikpapir godkendt april 2008 Finansiering af forskning og uddannelse - Politikpapir godkendt april 2008 Dette politikpapir indeholder en redegørelse for, hvorfor det er særlig vigtigt at forholde sig til finansiering af videregående

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Studienævnet for Veterinærmedicin

Studienævnet for Veterinærmedicin DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studienævnet for Veterinærmedicin MØDEREFERAT 3. JULI 2013 Forum Studienævnet for Veterinærmedicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: Tirsdag

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

HVEM ER SKYLDIG I HVAD?

HVEM ER SKYLDIG I HVAD? 46 årg. 2013/2014 ISSN 1904-3163 Reformen raser - studerende blokerer undervisningen! s e r ke blo 2 1 / 5. d m! g u o l i 1 e 1 / T gi. 27 o d g m a u d an ons P å å p p u N ing n s i v r e al und på

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere