Tekst: Ola Jørgensen og Jacob Andersen. Grafisk design: Karen Krarup. Tryk: Amtsrådsforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekst: Ola Jørgensen og Jacob Andersen. Grafisk design: Karen Krarup. Tryk: Amtsrådsforeningen"

Transkript

1 Tekst: Ola Jørgensen og Jacob Andersen Grafisk design: Karen Krarup Tryk: Amtsrådsforeningen 2

2 Formandens forord Almen praksis udgør en af grundpillerne i det danske sundhedsvæsen. Organiseringen er bredt anerkendt herhjemme, og også internationalt har man flere steder skelet til den danske model, når strukturen for det primære sundhedsvæsen er blevet tilrettelagt. Vi er alle fortrolige med den praktiserende læge og dennes forskellige roller som familielæge, tovholder på komplicerede patientforløb og gatekeeper i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Som det øvrige sundhedsvæsen står også almen praksis dog over for en lang række udfordringer de kommende år. Ændringen i strukturer, opgavefordeling, den demografiske udvikling, øget specialisering, indførelsen af nye behandlingsmetoder osv. er med til at sætte praksissektoren som vi kender den i dag på prøve. Der er derfor behov for inspiration til nytænkning. Det er årsagen til, at Amtsrådsforeningen denne gang sætter praksissektoren i centrum, når en række af sundhedsvæsenets fagfolk også i år mødes for at tage fremtidens sundhedsvæsen under behandling. Sundhedsfagligt Forum er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor centrale aktører med interesse for sundhedsvæsenet sætter vigtige temaer til åben og fordomsfri debat. Hensigten med dette debatoplæg er at spore deltagernes tanker ind på temaet, inden de sætter hinanden stævne den marts 2005 til to spændende, vedkommende og engagerende dage på Hotel Koldingfjord. For andre interesserede kan debatoplægget tjene som et indspark og inspiration til en fornyet og vigtig debat om almen praksis. Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard formand for Amtsrådsforeningen 3

3 Introduktion Almen praksis i Danmark står på tærsklen til et generationsskifte. Hver tredje af nutidens praktiserende læger fylder 65 i løbet af de næste otte år, og mange af dem trækker sig formentlig tilbage inden da. Den gradvise introduktion af højere brugerbetaling for en række ydelser har givetvis bidraget til at holde væksten i efterspørgslen nede på et niveau, mange anså for usandsynligt i de federe år. Læs mere i scenariet Økonomisk smalhans i praksis på side 30 Dette debatoplæg handler om det sundhedsvæsen, fremtidens læger skal ud at fungere i. Om de udfordringer for den primære sektor, der allerede er synlige i hverdagen eller blot lidt længere ude i horisonten. Og ikke mindst om, hvordan organiseringen af almen praksis og resten af den primære indsats vil påvirke Danmarks muligheder for at nå forskellige sundhedspolitiske målsætninger. Oplægget tilbyder forskellige veje ind i denne debat: Tre alternative scenarier Fra en udkigspost i 2015 skuer vi tilbage på de spændende år omkring 2005, der på mange måder forandrede primærsektoren grundlæggende. I scenariets og fiktionens form fortælles tre helt forskellige versioner af periodens begivenheder. Læs den fælles indledning Fra forhandling til forvandling - analyser af den danske praksisrevolution på side 6 Det første scenario Kommunerne i udbrud skildrer et forløb, hvor visionerne om et stærkt kommunalt engagement i sundhedsvæsenet realiseres. Det fører blandt andet til en række nye tilbud til borgerne og til en langt større geografisk variation i sundhedsvæsenet. Altså mere valgfrihed, men også mere sundhed? Læs side 10 De store frihedsgrader til de enkelte kommuner afspejlede meget forskellige betingelser rundt om i landet, men også betydelige forskelle i ønsker og strategi. Disse forskelle fik lov at blomstre i de følgende år. Læs mere i scenariet Kommunerne i udbrud på side 10 Det andet scenario Investering i praksis beskriver resultaterne af en praksisreform, der sætter krav om kvalitet og koordination i højsædet, og som følger kravene op med flere ressourcer til praksissektoren. Måske på bekostning af samspillet mellem praksis og kommunerne? Læs side 18 Det tredje og sidste scenario beretter under overskriften Økonomisk smalhans i praksis, hvordan hensynet til samfundsøkonomien tvang sundhedspolitikken ind på et vigespor. Med stram budgetstyring og nye incitamenter lykkedes det at redde almen praksis fra et sundhedsmæssigt og økonomisk forlis. Eller gjorde det? Læs side 30 Fagets lonely riders overlevede trods alle forudsigelser. Mange steder ragede sololægen op som en kaktus i det lokale landskab med sin protest imod den teknificerede, overrationaliserede, evidensfikserede og amerikaniserede behandlingskultur. Læs mere i scenariet Investering i praksis på side 18 4

4 Det stigende behov for sundhedsydelser kan vælte hele vores sygehusvæsen. Det er et ubetinget succeskriterium for nye tiltag i sundhedsvæsenet,at de er med til at fastholde flere patienter i eget hjem og i primærsektoren. Svend Juul Jørgensen Læs flere synspunkter om lokale sundhedstilbud på side skarpe synspunkter En snes nøgleaktører fra sundhedsvæsenet giver deres korte og skarpe bud på fem af debattens varmeste temaer. De har alle personlige erfaringer med primærsektoren som engagerede praktiserende læger, sygeplejersker, forskere, embedsmænd e.a. Men de er langt fra enige om, hvordan sektorens udfordringer skal fortolkes og formuleres. Læs deres udsagn om kvalitet og kvalitetssikring, lokale sundhedstilbud, lægemangel, sammenhængende patientforløb og økonomiske incitamenter. Fem gange fakta og figurer Igennem hele oplægget præsenterer faktabokse og figurer ny og nyttig viden til debatten om fremtidens primære sundhedsvæsen. Læs blandt andet om forskellige modeller for sundhedscentre, andre landes erfaringer med primærsektoren, ændringer i kommunernes rolle efter strukturreformen, megatrends i sundhedsvæsenet samt et udvalg af kritiske patienters egne beskrivelser af samspillet mellem sygehus og praksis. Lægerne burde have lov til at reklamere mere med deres kvalitet og efteruddannelse. Hvis de kan dokumentere, at de følger bestemte standarder, skal de kunne hænge et skilt på døren: Her praktiserer en kvalitetslæge. Ib Kjeldsen Læs flere synspunkter om kvalitet og kvalitetssikring på side 22 Bagerst i oplægget findes lister over dets vigtigste mundtlige og skriftlige kilder. Debatoplægget er bestilt af Amtsrådsforeningen som led i Sundhedsfagligt Forum Det er tilrettelagt og skrevet af journalisterne Ola Jørgensen og Jacob Andersen, der har haft frie hænder til opgaven. Debatoplægget afspejler derfor ikke nødvendigvis Amtsrådsforeningens holdninger. Ideen om kommunal medfinansiering bygger simpelthen på en fejltænkning. Det vil være langt fornuftigere at give dem pengene som øremærkede tilskud. Kjeld Møller Pedersen Læs flere synspunkter om økonomiske incitamenter på side 31 5

5 Fra forhandling til forvandling - analyser af den danske praksisrevolution De store træk Spådomme og ønsketænkning om den primære sundhedssektors udvikling må tage højde for en række generelle tendenser, der med stor sikkerhed vil præge samfundet og sundhedsvæsenet i de kommende 5-10 år. Præcis hvordan, hvor hurtigt, hvor kraftigt og i hvilket indbyrdes samspil diskuteres livligt blandt fagfolk. Blandt de vigtige megatrends i og omkring sundhedsvæsenet er: Befolkningen ældes: Om fem år vil andelen af personer over 65 år begynde at vokse fra de ca. 1/6 i dag, og det vil den fortsætte med til den udgør ca. 1/4 i Det vil give flere aldersbetingede lidelser, selvom fremtidens ældre vil være rigere og raskere end nutidens, og selvom ny teknologi vil gøre de ældre mere selvhjulpne. I hvor høj grad ældrestyrken selv vil kunne bære ældrebyrden, ved ingen. Sygdomsbilledet ændres: Vi får stadigt flere kronisk syge og stadigt flere livsstilssygdomme, men hvad kronikerne vil kræve af behandling, er lige så usikkert som kravene fra de ældre (som de for øvrigt i vidt omfang er identiske med). Hvor meget der kan dæmmes op for livsstilssygdommene, er også uvist. Teknologien udvikles: Der er givetvis større og mindre forbedringer i vente for en lang række patientgrupper. Mindst et par teknologi-familier rummer et større forandringspotentiale frem imod 2020, nemlig pervasive computing og genteknologi. Den første vil gøre det muligt at decentralisere sygdomsbehandlingen, ofte helt til patientens eget hjem. Den anden betyder, at vi vil kunne forebygge og behandle langt mere individuelt end nu. 6

6 Hvad var det dog, der skete med almen praksis i de turbulente år efter 2005? Hvad udløste de markante forandringer i det primære sundhedsvæsen, der blev anderledes, end både kommunalreformens fædre og kritikere havde drømt om? Og hvad har det hele med den overraskende positive vending i danskernes middellevetid at gøre? Det giver fremtidshistorikerne her tre meget forskellige versioner af med afsæt i datidens sundhedspolitiske virkelighed. Hvem skal vi egentlig takke for den pludselige vækst i danskernes middellevetid, der slog igennem mellem 2005 og 2015? Spørgsmålet er omstridt. Mange vil gerne have del i æren. Vægtvogtere, antitobaks-prædikanter, fitnessinstruktører og mange andre red videre på en bølge, som allerede havde fået fart og bredde i slutningen af det sidste århundrede, og som uden tvivl var med til at trække levetiden opad i ganske store grupper. Industrifolk inden for fødevareteknologi, farmakologi og ikke mindst pervasive computing ydede også udmærkede bidrag. Og havde det ikke været for Sveriges broderlige hjælp under fugleinfluenzaen i 2012, var danskernes dødelighed næppe heller ikke faldet så meget. Men der er også dem, der hævder, at dansk sundhedsvæsen spillede en rolle for den stigende middellevetid. De følgende sider drejer sig om de beslutninger, der blev truffet dengang, om grundlaget for beslutningerne og om den dynamik, de satte gang i. Udgifterne vokser: Alle OECD-lande bruger årligt mere og mere på sundhed. I Danmark har realvæksten været på ca. 2,5 pct. om året i de sidste tyve år. Altså nogenlunde svarende til væksten i økonomien dog med en stigende tendens siden Fænomenet forklares ofte med de tre foregående tendenser uden at der dog kan gøres nærmere rede for forholdet mellem de generelle tendenser og den faktiske udgiftsvækst, der også kunne bunde i fx politisk julestemning eller ditto pression. Arbejdsstyrken skrumper: Frem imod 2015 vil arbejdsstyrken reduceres. Også sundhedsvæsenet må gøre noget særligt for at rekruttere og navnlig fastholde arbejdskraft. Succesen bestemmer mulighederne i næste runde. Antallet af speciallæger vil dog med sikkerhed falde i perioden, hvis ikke det lykkes at fastholde nogle flere ud over det typiske pensioneringstidspunkt. Rehabilitering bliver et krav: Jo bedre lægebehandling, jo større krav til de efterfølgende led. Kravene om hjælp til at komme til hægterne efter svær sygdom vil blive stillet af de stadigt flere ældre, stadigt mere krævende pårørende og stadigt mere professionelle organisationer. Sammenhæng og service prioriteres: Mange års ensidig fokus på de rent medicinske aspekter af sygdom - og på sygehusenes rolle heri - viger for en bredere forståelse. Opmærksomhed om ventetider viser, at servicekravene er vokset dramatisk. Udbudsstyringens tid løber ud: Sundhedsvæsenets fremtidige tilbud vil i højere grad blive bestemt af efterspørgsel i modsætning til i fortiden, hvor vi måtte deles om det, som lægerne fik ud af politikernes bevillinger. Forebyggelse kommer i vælten: Fagfolk vurderer, at fremtidens store sundhedsgevinster bl.a. skal findes her. På sigt vil forebyggelsen også blive styrket af bedre dokumentation for værdien af forskellige indgreb og nye muligheder for at målrette forebyggelsen efter den enkeltes helbred og genetiske disposition. 7

7 Mulighedsrummet Det er klart, at fremtiden på ingen måde var lagt på skinner. Flere udviklingsforløb var mulige. På den anden side var der mildt sagt heller ikke tale om, at datidens sundhedspolitikere forhandlede sig til rette i et tomrum. En række hårde demografiske og økonomiske præmisser var ikke til diskussion, og de konkrete opgaver var i høj grad givet på forhånd: Den mangel på praktiserende læger, der truede på kort og mellemlang sigt, skulle afværges. Tidligere prioriteringer - bl.a. kvalitetssikring i almen praksis og brobygningen til sygehuse og kommuner - skulle følges til dørs. Kommunalreformen havde ændret opgavefordelingen mellem kommunalt og regionalt niveau, som praksissektoren tidligere arbejdede på basis af. Der var ikke råd til dyre udbygninger. Selv om sundhedspolitikkens hovedaktører kunne afsynge meget af denne melodi i kor, fraserede de den alligevel ganske forskelligt. Mens amterne især betonede de to første punkter, handlede spillet for de praktiserende læger og deres repræsentanter i høj grad om at forsvare selvstændigheden imod alt, hvad der kunne udvikle sig til en tættere kontrol af Almen Praksis (AP). Truslen var hidtil mest kommet fra det regionale sundhedsvæsen, som mange praksislæger følte sig stadig mere fremmedgjorte over for og mistænkeliggjorte af. Med kommunalreformen havde de endnu mere artsfremmede kommunalfolk fået en ny platform for at stille krav til AP. Kommunerne så for første gang en chance for at åbne døren ind til den fremtid, der skulle gøre kommunerne til stærkere selvstændige aktører på sundhedsområdet efter 2007, og som også skulle øge deres indflydelse på det regionale niveau. De nye og mere robuste kommuner ønskede bl.a. initiativer på sundhedsområdet, der kunne understøtte vigtige samfundsmæssige mål fx på social- og beskæftigelsesområdet og i ældreomsorgen. Det krævede et mere forpligtende samspil med AP. 10 synspunkter om lægemangel Vi har et reelt problem med mangel på speciallæger. Men vi har erkendt problemet, og det er midlertidigt, hvis ellers vi gør, som vi har aftalt med hinanden, og har succes med det. Det er de næste cirka 6-7 år, vi for alvor vil kunne mærke, at der mangler praksislæger. På ét tidspunkt bliver vi nødt til at fortælle vores unge kolleger, at man ikke bliver en god praktiserende læge på deltid. Kontinuiteten i forholdet mellem læge og patient går let tabt. Og skal vi bruge læger til at udfylde praksis-stillinger, er hele systemet virkelig på den. Pia Müller Jeg synes, at PLO gør alt for lidt for selv at forebygge lægemanglen. Som brancheforening for selvstændigt erhvervsdrivende må de længere frem i skoene for at tiltrække unge læger. De ved godt, hvad der skal til, og at det ikke kun er et spørgsmål om flere penge. Jens L. Pedersen Bente Hyldahl Fogh Der er i øjeblikket ikke kapacitet til at suge flere yngre læger ind i almen medicin. Og ser man på helheden i sundhedsvæsenet, vil det heller ikke være rimeligt. Manglen på alment praktiserende læger bliver hurtigt meget synlig, men det er jo ikke det speciale, der er hårdest ramt. Thomas I. Jensen Når man for en generation tilbage ville være praktiserende læge, var drømmen som regel et fuldtidsjob med fod under helt eget bord. Nu drømmer flere og flere om at være dele- eller kompagniskabslæge, hvor man er på nedsat tid eller i hvert fald har tid til andre aktiviteter også. Kåre Stahl Jacobsen 8

8 Og i kulissen lurede hele tiden vogterne af langsigtet økonomisk ansvarlighed, der på den tid som regel blev fortolket som kortsigtet mådehold. Argumenter om langsigtede samfundsøkonomiske gevinster af forebyggelse og genoptræning - eller om muligheder for at spare dyre sygehusudgifter ved at styrke AP hhv. kommunale sundhedscentre faldt hos fagøkonomerne således typisk på stengrund. Endelig er det på sin plads at nævne det sundhedsfaglige miljø af forskere, vismænd, fagets egne grand old men and women og andre sundhedspolitiske debattører, der på grund af deres faglige autoritet er med til at bestemme, hvilke ændringer af APs vilkår der skal regnes for henholdsvis frem- og tilbageskridt. Det stod i foråret 2005 langt fra klart, hvordan disse perspektiver skulle brydes eller blandes. På de følgende sider oprulles tre fortidsscenarier, der fortæller og forsøger at forklare, hvorfor det gik, som det måske gik. Scenarierne følger hver deres sundhedspolitiske logik, men sættes i gang af hver deres uforudsigelige og ikke altid helt logiske begivenheder og tildragelser i datidens politiske virkelighed. Jo dygtigere, vi bliver på sygehusene, jo mere komplicerede bliver de patienter, der kommer tilbage til egen læge. Derfor bliver det mere afgørende for praksislægerne at have nogen at diskutere patienterne med. I det perspektiv er solopraksis nok ikke fremtiden. Inge Pia Christensen En af de væsentligste barrierer for at få de uddannede læger til at nedsætte sig i praksis er deres opfattelse af, hvor svært det er at være privat erhvervsdrivende. Vi skal blive bedre til at forklare dem, hvor mange muligheder og hvor meget hjælp, der faktisk ligger i systemet. Bente Hyldahl Fogh Den borgerrettede forebyggelse bør foregå så tæt på borgeren som muligt og indtænkes i de sammenhænge, hvor borgeren færdes - fx i skoler, børnehaver, fritidstilbud, ældreplejen mv. Der kan vi måske aflaste de praktiserende læger i det forebyggende arbejde. Charlotte Meyer Henius Nogle af de ældre praksislæger drejer nøglen om, fordi de ikke gider eller orker mere. Der må vi spørge, hvad sygesikringens rolle er. Hvem har ansvaret for lægebetjeningen af lokalbefolkningen, og hvor langt skal lægebetjeningen ud i de tyndt befolkede områder? Lisbeth Errebo-Knudsen Fremover bliver det reglen, at der er en sygeplejerske knyttet til hver praksis. Mange af mine kolleger ville virkelig gerne ansætte en, hvis de blot havde de fysiske rammer til det. Det samme hører jeg, når jeg forsøger at rekruttere flere tutorlæger: Viljen er stor, pladsen er for trang. Pia Müller 9

9 Første scenario: Kommunerne i udbrud Kommuner og sundhed efter Sundhedsloven Kommunerne er med opgave- og strukturreformen tiltænkt en større rolle på sundhedsområdet. Vedtages Sundhedsloven, som den er fremlagt, vil det blandt andet betyde ændringer i opgaveansvar, finansiering og samarbejde. Opgaveansvar Kommunerne får flere opgaver på genoptræningsområdet, hvor de overtager ansvaret for genoptræning efter indlæggelse. Kommunerne får hovedansvaret for den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Kommunerne overtager ansvaret for en del af den hidtidige amtstandpleje samt behandlingen for alkohol- og stofmisbrug. Finansiering 10 pct. af grundhonoraret til alment praktiserende læge mv. 30 pct. af honoraret til praktiserende speciallæger dog højest 266 kr. pr ydelse. 30 pct. af DRG ved indlæggelse, dog højst kr. pr. indlæggelse. 30 pct. af DRG ved ambulant behandling, dog højst 266 kr. pr. besøg. 60 pct. af sengedagstaksten ved psykiatrisk indlæggelse, dog højst kr. 30 pct. af besøgstaksten ved ambulant psykiatrisk behandling. Den kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen består af to dele, der hver samlet udgør cirka 10 pct. af de offentlige sundhedsudgifter. Dels et grundbidrag på kr. pr. indbygger, dels en betaling for de ydelser kommunens borgere benytter. Kommunen skal således betale: Det bliver obligatorisk for kommunerne at betale for færdigbehandlede patienter, der fortsat er indlagt. Det maksimale beløb vil være kr. Kommunerne kan også blive opkrævet betaling for patienter, der er indlagt på hospice. Derudover skal kommunerne betale en andel af den genoptræning, der ydes under indlæggelse. 10

10 Det var et politisk kompliceret hændelsesforløb i foråret 2005, der pludselig gav det kommunale perspektiv på sundhedsvæsenet en overraskende stærk medvind. En politisk aftale på Christiansborg banede vejen for en rammeaftale om at udbygge kommunernes rolle på sundhedsområdet. Planen skulle dog realiseres i et tempo, der kunne forenes med skattestoppet og som også tillod kommunerne at tage ét skridt ad gangen i det ny terræn. Kommunerne så det i de videre forhandlinger som deres hovedmål at gøre AP til en engageret medspiller i den nye indsats på genoptrænings-, misbrugs- og forebyggelsesområdet og at styrke samarbejdet om hjemmepleje og socialmedicin. Men deres repræsentanter var også klar over, at de kommunale sundhedsvisioner hvilede på tre afgørende forudsætninger: De undertiden meget selvstændige læger skulle forpligtes til at engagere sig i samarbejdet. Samarbejdet ville ændre arbejdsdelingen mellem kommune og AP, og dermed indholdet i AP. Det var ikke kun lægerne, der var selvstændige. Det samme gjaldt kommunerne. Stor fleksibilitet var en nødvendighed. Den nye overenskomst mellem læger og sygesikring kom på den baggrund til at indeholde adskillige, væsentlige nyskabelser. Lægerne blev forpligtet til at vælge repræsentanter til det kommunale kontaktudvalg og til at deltage i arbejdet i de sociale koordinationsudvalg, der samler trådene på det socialmedicinske område i de 99 nye storkommuner. Kommunerne skal ikke betale udgifter til medicin. KL får i forbindelse med reformen to pladser i et nyt centralt nævn, der derudover består af (fem) repræsentanter for regionerne og to for staten. Nævnet skal bl.a. varetage de opgaver, Sygesikringens Forhandlingsudvalg varetager i dag, men skal også aftale og fastsætte bestemmelser om løn og øvrige ansættelsesforhold for personer i regional tjeneste. Nævnet kommer til at hedde Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det bliver lovpligtigt at indgå aftaler om: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter, indlæggelsesforløb, genoptræning, hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme samt indsatsen for sindslidende. En række forhold omkring samarbejdet står endnu som helt eller delvist åbne spørgsmål. Det gælder blandt andet: De regionale samarbejdsudvalgs kompetencer og organisering. Samarbejde Region og kommuner bliver fremover mere konkret forpligtet til at samarbejde om indsatsen på sundhedsområdet. Regionsrådet skal nedsætte et sundhedskoordinationsudvalg med repræsentanter for regionen og kommunerne i regionen og repræsentanter for praksissektoren. Koordinationsudvalgenes hovedopgave bliver at fastlægge rammerne for de lovpligtige sundhedsaftaler, som regionsrådet skal indgå med hver enkelt kommunalbestyrelse. Sundhedsaftalerne skal udstikke hovedlinierne for de fælles områder i regionens og kommunens sundhedsindsats. Kravene til sundhedsaftalernes indhold og godkendelse. Praksissektorens konkrete repræsentation i det regionale samarbejdsudvalg. Samarbejdet omkring psykiatriområdet, der efter reformen hører under henholdsvis sundheds- og socialområdet. Dog skal der indgås sundhedsaftaler om indsatsen for personer med sindslidelser. 11

11 Der blev samtidig åbnet for praksiskonsulenter i kommunerne på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, på pleje-/genoptræningsområdet, på det socialmedicinske område inkl. misbrugsområdet og på arbejdsmarkedsområdet. Udviklingen betød, at praksiskonsulentordningen i overenskomstens løbetid kom til at omfatte 700 læger eller ret nøjagtigt det dobbelte af situationen i Disse nye opgaver blev naturligvis modsvaret af nye typer honorarer til AP. Men det stod også klart, at penge alene ikke løste problemet. Ellers bliver vi de første kunder på kommunernes nye udbrændtshedscentraler, som en af lægernes repræsentanter udtrykte det. Nye opgaver til lægerne vil uundgåeligt ramme udførelsen af andre typisk de bløde og frivillige som kvalitetssikring og efteruddannelse. Et helt særligt fokus blev rettet mod sygedagpengeområdet. Den tidligere Attest vedrørende uarbejdsdygtighed blev erstattet af tre andre, der muliggjorde en mere nuanceret bedømmelse af arbejdsevnen hos mennesker, der tidligere blev langtidssygemeldte. Mest kendt blev vel den såkaldte seksugers-erklæring, hvor lægen efter en undersøgelse attesterer, at patienten ikke vil være i stand til at udføre op til 7 timers arbejde pr. uge i de kommende seks uger eller mere. Hvor lægen ikke kunne underskrive en sådan erklæring, måtte patienten til det kommunale beskæftigelseskontor, der ikke sjældent kunne finde alternativer til en egentlig langtidssygemelding. Enten i form af fx reduceret tid eller belastning - eller som hjælp til at komme over et udbrændtheds- eller misbrugsproblem. Parterne tilkendegav i den forbindelse deres støtte til, at tovholderansvaret for en række kroniske lidelser kan foretages af et kommunalt sundhedsscenter efter de af Sundhedsstyrelsens fastlagte kliniske retningslinier og under løbende lægeligt tilsyn. Formuleringerne muliggjorde, at kommunerne ansætter egne læger, at de indgår samarbejdsaftaler med en sygehusafdeling, og at tilsynsopgaven kan ligge hos lokale praksis. Der blev også åbnet for, at sundhedscentret kan indlægge sine kroniske patienter akut. Hvem skal nu betale? Staten Sundhedsbidrag - 8% Udskrevet på det kommunale udskrivningsgrundlag Op til 5% Det nye finansieringssystem for sundhedsvæsenet Gennemføres strukturreformen som foreslået, bliver finansieringen af sundhedsvæsenet ændret på flere centrale punkter. De tre vigtigste er: Bloktilskud Baseret på objektivt udgiftsbehov Statslig aktivitetspulje sundhedsbidraget, en øremærket national skat, der afløser amtsskatten Kommunerne Kilde: Kjeld Møller Pedersen: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet: En idé på sandgrund?, februar 2005, upubliceret. 20% 80% Grundbidrag Regionerne Praksissektoren Kommunal betaling, fx. pr. indlæggelse og konsultation Afregningsmekanisme (blanding af basisbudget, DRGafregning og sygesikring)?? Sygehusene Sandsynligvis samme afregningsform som Løkke-puljen finansiering af det regionale sundhedsvæsen via bloktilskud til regionerne kommunal medfinansiering af omkring 20 pct. af de samlede sundhedsudgifter dels som et grundbeløb pr. indbygger, dels som betaling for leverede ydelser. 12

12 Parterne erklærede sig samtidig enige om, at den generelle sundhedsoplysningsindsats kunne overgå til kommunerne. Denne udvikling tog især fart, da de første sundhedsbibliotekarer var uddannet i 2009 og muliggjorde denne helt nye gren af biblioteksvæsenet. Tidligere var det således slet ikke muligt at få udført simple test af blodtryk, kolesterol og demens på biblioteket. På alle disse punkter blev det imidlertid op til kommunerne selv at afgøre, hvornår det nye samliv med AP skulle indledes. Også her blev det understreget, at den enkelte kommune selv kunne bestemme, hvor hurtigt tilbuddene på sundhedsområdet skulle stables på benene - så længe den opfyldte loven og forpligtelserne i den sundhedsaftale, der var indgået med regionsrådet. Et broget Danmarkskort De store frihedsgrader til de enkelte kommuner afspejlede meget forskellige betingelser rundt om i landet, men også betydelige forskelle i ønsker og strategi. Man må sige, at disse forskelle fik lov at blomstre i de følgende år. Ofte fulgte udviklingen ganske godt de nye regionsgrænser. Udviklingen i en af nye regioner kom til at danne skole, også i udlandet. Udgangspunktet var den strategiplan for disease management for i første omgang seks store kronikergrupper, som kommunerne enedes om. Planen omsatte den tids evidensbaserede kronikerbehandling i detaljerede retningslinier for information, medicinering, procedure for opfølgning etc. Dermed var det muligt at sende behandlingen i licitation blandt interesserede lokale praksis. Planen var med til at sætte skub i en udvikling, der allerede var i gang i en anden region, hvor praktiserende læger overvejede selv at sætte dagsordenen for det samarbejde med kommunerne, som de vidste var undervejs. Udbudsrunden skabte grundlaget for at danne typisk ét større lægehus på kompagniskabsbasis pr. kommune. Husene blev velekviperede med laboratorieudstyr, Samme navn forskellig gavn Sundhedscenter. Intet andet begreb har i nyere tid på samme tid skabt så store forhåbninger, så omfattende forvirring og så indædt modstand i det danske sundhedsvæsen. De stærke og blandede følelser skyldes ikke kun, at der er betydelige faglige og politiske interesser knyttet til organiseringen af fremtidens primære sundhedssektor. Parternes begejstring og bekymring knytter sig ofte til vidt forskellige forestillinger om, hvad et sundhedscenter egentlig er. Den mindste fællesnævner for de mange centermodeller, der er tænkt eller realiseret, er en samlet lokal organisering af flere forskellige sundhedsmæssige og/eller sociale funktioner og aktiviteter, der indgår i et bygningsmæssigt fællesskab. Der er også en ganske stort fundament af fælles forståelse, når det gælder formålet med at oprette sådanne centre. Blandt de gennemgående motiver kan nævnes: At skabe bedre sammenhæng i ydelser og patientforløb på tværs af sektorer At styrke den forebyggende indsats At yde bedre omsorg for især et voksende antal kronikere og hurtigt udskrevne patienter. At etablere tilbud, der er geografisk tættere på borgeren At udvikle miljøer og tilbud med den nødvendige (tvær)faglighed At fastholde patienterne på laveste effektive omkostningsniveau. 13

13 rådede over en stab af hjælpepersonale og blev typisk siden udbygget med fysioterapi og genoptræningsfunktioner. De store lægehuse tager sig ikke bare af hovedparten af kronikerbehandlingen i området, inklusiv patientskolearbejdet, men fungerer også som primusmotorer for det socialmedicinske arbejde og for den faglige udvikling blandt de tilbageværende solopraksis. Derved er grundlaget for kommunalt drevne sundhedscentre reduceret mærkbart sammenlignet med andre steder i landet. Samtidig har mange af lægecentrene udviklet et vidtgående samarbejde med private virksomheder. Blandt andre spiller Falck en stor rolle i monitoreringen af kroniske patienter i eget hjem. I en tredje region er mere end en tredjedel af praksislægerne den dag i dag offentligt ansatte og en del af dem taler russisk. I forvejen havde lægeforsyningen i flere år udviklet sig kritisk: Ingen ansøgere til værdiløse praksis og et aldersgennemsnit, der steg faretruende. Det store postyr, som sundhedsreformerne efter 2005 udløste i egne rækker, fik de første dominobrikker til at ramle. Jeg er sikkert meget gammeldags, skrev en læge i et afskedsbrev til sine patienter i den lokale avis, den dag han lukkede sin praksis. Men jeg vil altså ikke have borgmesteren siddende på ryggen, når jeg arbejder. Næsten en halv snes andre af regionens praktiserende læger valgte også at gå på pension. Det skabte en så omfattende belastning af de tilbageværende - med nye patienter og ekstra vagter - at endnu flere tog deres gode tøj. Presset på de regionale sygehuse eksploderede, ventelisterne ligeså. Løsningen var så omfattende og kostbar, at den ikke bare krævede støtte fra regionerne og de berørte kommuner, men også fra regeringen og EU: Det offentlige påtog sig at bygge og drive et antal lægehuse, der blev bemandet bekvindet er der jo ikke noget, der hedder med vikaransatte bloklæger og nyuddannede. Et andet væsentligt tilskud var de førnævnte russiske læger, der fik et whitecard til at slå sig ned i Danmark med hus, job, sekretær og familiesammenføring. Den kommunale organisering har lettet samspillet med de øvrige kommunale aktiviteter på fx pleje- og genoptræningsområdet. I dag har plejehjemmene i de større byer indrettet akutstuer med overnatningsmulighed, der køres i samarbejde med det kommunale lægehus. Da de større lægehuse også fungerer som arbejdsstationer for udgående teams fra sygehusene, har regionen alt i alt et sundhedstilbud til borgerne, der hænger godt sammen, og som matcher resten af landet. Men herfra deles vandene efter især følgende skel: Opgaver og målgruppe: Skal centrene omfatte behandling af nogen art eller kun tage sig af forebyggelse, pleje og genoptræning? Skal centrene målrettes bestemte grupper fx ældre medicinske patienter eller kronikere eller i princippet være for alle? Tænkes centrene at kunne fungere som et alternativ til akut medicinsk indlæggelse og derfor have sengepladser? Organisering og ledelse: Hvordan skal samspillet mellem de kommunale og eventuelle selvstændige deltagere organiseres? Er der tale om et systematisk og formaliseret samarbejde eller om et rent lokalefællesskab? Hvilke former for styring, kan og vil de praktiserende læger underkastes? Og hvordan udløser man de (tvær)faglige synergier uden fælles ledelse? Visitation: Skal borgerne have direkte, dvs. uvisiteret, adgang til centrenes ydelser, som man blandt andet kender det fra de britiske walk-in-centre? I modsat fald: Skal andre end de praktiserende læger kunne visitere til centrenes tilbud? Og skal der kunne gives stående henvisninger, så fx kronikere løbende kan benytte centrene Myndighedsansvar: Hvordan placeres eller fordeles det politiske ansvar for sundhedscenterets ydelser? Hos kommunen, i regionen/sygesikringen eller fx i de regionale samarbejdsudvalg? uden nyvisitation. Bemanding: Skal centrene kun omfatte det eksisterende kommunale social- og sundhedspersonale eller suppleres med praktiserende læger og evt. speciallæger og andre sundhedsprofessionelle? Ingen af de store aktører forsvarer i dag synspunktet, at de praktiserende læger skal ansættes i centrene. 14

14 Det er også blevet lettere at rekruttere læger til denne region, der faktisk har flere primærlæger i forhold til folketallet end nogen anden region i landet. Et helt fjerde billede udfoldede sig efterhånden i en region, hvor kommunerne bevægede sig i hver deres retning. Alle har i dag et eller flere kommunale sundhedscentre med opgaver, metoder og personalesammensætning, der spænder uhyre vidt. Blandt de mest kontroversielle nybrud var én kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter, som lægerne beskyldte for at bedrive voodoo-medicin med det resultat, at søgningen til centeret voksede voldsomt i de efterfølgende måneder. servicetilbud. Samtidig frygtede man, at der ville opstå problemer med at sikre den nødvendige kobling til sygehusvæsenet. Efterhånden demonstrerede walk-in-systemet, at det var kommet for at blive. Man kan da godt sige, at vi åbner for parallelle systemer, der nok ikke gør så meget yderligere for sundheden her i landet, medgav sundhedsministeren i et interview og tilføjede: Men man kan jo også kalde det valgfrihed. Et andet omstridt indslag er de såkaldte walk-in-centre, der er skudt op i sidst også i en privatorganiseret form i et tidligere rådhus. Brugerne, typisk travle folk, der ikke kan ramme lægens dør i åbningstiden, er begejstrede over Seven-eleven-princippet og kan som oftest udmærket klare sig med en erfaren sygeplejerske. Kritikerne mente, at walk-in-centrene ville true kontinuiteten i forholdet mellem patient og AP, og at de nye centre ikke ville erstatte ydelser fra AP, men blot forsyne alle de raske drenge i jet-settet med endnu et offentligt Fire hovedtyper af sundhedscentre En kortlægning af de hidtidige modeller for sundhedscentre i Danmark identificerer fire hovedtyper: Sundhedscentre i nedlagte sygehuse: Viderefører i varierende grad de gamle ambulante aktiviteter. Hertil kommer en bred vifte af andre typer af amtslige, kommunale og til dels også private sundhedsaktører. Findes bl.a. i Skanderborg, Ribe og Skagen. Store tværfaglige lægehuse: Større lokalefællesskaber mellem praktiserende læger, der typisk har ekstra praksispersonale tilknyttet. Kan afhængig af størrelse varetage langt flere funktioner end en monofaglig solopraksis. På finansloven for 2005 er der afsat 50 millioner kr. til forsøg med sundhedscentre i kommunerne. Desuden er der afsat et beløb til forsøg over de næste tre år i Socialministeriets satspuljemidler. Fokus på kronikerne Der er i den danske sundhedspolitiske debat stigende fokus på de muligheder sundhedscentre rummer for de kroniske patienter. Københavns første sundhedscenter for kronisk syge åbner i foråret Centeret skal især tage sig af rehabilitering og vil i første omgang fokusere på sygdomsgrupperne: KOL, diabetes, kronisk hjertesygdom og faldulykker. Udvidede plejehjem: Kommunale plejecentre med beskyttede boliger og tilbud om forskellige aktiviteter. Typisk centreret omkring institutioner i ældresektoren, som i forvejen har døgnåbent. Ofte med sengepladser. Findes blandt andet i Karlebo og Nivå. Sygeplejebaserede organisationer: Kommunale initiativer, hvor kernen er behandlersygeplejersker og evt. andet sundhedsfagligt personale. Fandtes bl.a. i flere af Københavns Kommunes daværende bydele. Centeret dækker et område med indbyggere. Den årlige kapacitet i sundhedscenteret er patienter. Centerets personale forventes foruden leder og sekretær at blive 1-2 fysioterapeuter, 1-2 sygeplejerske, 1 klinisk diætist og en rygestopinstruktør på halv tid. Kilder: DSI: Sundhedscentre i Frederiksborg Amt, juni Oplæg af sundhedschef Jens Egsgaard, Københavns Kommune 15

15 Fumleårene Alt i alt er det ikke så underligt, at i 93 af landets 99 kommuner kunne over 90 pct. af borgerne i 2010 erklære sig tilfreds eller meget tilfreds med den primære sundhedstjeneste i deres kommune. Eller at endnu flere fandt, at den var blevet bedre i de sidste fem år. Heller ikke blandt lægerne er kritikken så entydig som i de første reformår. Faktisk er mange glade for, at deres fag ikke længere er så domineret af hospitalernes specialistkultur som tidligere. Karakteristisk for udviklingen var stiftelsen af Dansk Selskab for Lægekunst, der vil kurere faget for evidens-indikator-statistik-sygen og insistere på humanvidenskabens plads. Omtrent halvdelen af praksislægerne blev efterhånden medlemmer. Kritikken er dog på ingen måde forstummet. Mest barsk blev den måske udtrykt af en fremtrædende repræsentant for speciallægerne: Det Økonomiske Råd har dokumenteret, at alle de kommunale eksperimenter på sundhedsområdet efter 2005 simpelthen gjorde det umuligt at nå de mål for afviklingen af den offentlige gæld, som alle politiske partier var enige om, uden at sætte skatterne op. Til gengæld har ingen været i stand til at dokumentere, at vi har fået mere sundhed for pengene. Det er som med skoler og socialvæsen ja, alt andet i kommunerne: Man må bare håbe, at de leverer varen. Efter at vi har talt kvalitetssikring i almen praksis i 20 år, kan jeg stadig ikke sige, om min læge lever op til tidens faglige standarder lige så lidt som sundhedsministeren kan sige, om almen praksis i Danmark gør det, lød det fra hende. Den daværende medicinaldirektør fik et par nuancer mere med i sin vurdering af Fumleårene i erindringsbogen Mine første 100 år: Jeg er ofte blevet spurgt, om al den virak ude i kommunerne spillede nogen rolle for den forbedring i folkesundheden, vi oplevede i netop de år, og som siden slog kraftigt igennem i middellevetiden. Hver gang har jeg måttet svare, at det ved jeg ærlig talt ikke. Jeg er ikke i tvivl om, at man mange steder fik gjort behandlingen af en række kroniske sygdomme bedre, mere proaktiv, og dermed var med til at modvirke forværring. Bedre genoptræning og koordinering med arbejdsmarkedet var også med til at give flere folk et aktivt liv, som erfaringsmæssigt også er et længere liv. Og sundhedsoplysning kan vi vel aldrig få for meget af. 10 synspunkter om lokale sundhedstilbud Et sundhedscenter med det rette personale og det rigtige sigte kan blive meget værdifuldt i behandlingen af kronikere. Om en tovholderfunktion så varetages i sundhedscenteret eller af støttepersonale, der er ansat i almen praksis, er i realiteten ligegyldigt. Svend Juul Jørgensen Hvis praktiserende læger flytter sammen i større enheder, må man gerne kalde det et sundhedscenter og lade det huse andre funktioner også. Men bliver det under andres ledelsesbeføjelse, mister vi rygraden i almen praksis: Det dybe ansvar for egen virksomhed. Bente Hyldahl Fogh Da vi begyndte at blande os i dialogen med sundhedsvæsnet, troede nogen, at vi ville overtage praksissektoren. Det har vi aldrig ment, og vi mener det heller ikke nu. Vi er enige i principperne om praksislægen som selvstændig erhvervsdrivende, og at de fortsat skal være gatekeepere. Charlotte Meyer Henius Døgnplejen er det bedste, der er sket på sundhedsområdet herhjemme i mange år. Den har virkelig givet bedre tilbud til masser af ældre. Men mange kommuner har stadig en stor udfordring i at sætte fokus på den faglige udvikling af området. Søren Friborg Jeg er stensikker på, at vi inden længe ser den første kommune, der gerne vil have lov til at ansætte behandlende læger på deres sundhedscenter. Det bliver en spændende diskussion, der handler lige så meget om kommunalfuldmagt som om penge. Kjeld Møller Pedersen 16

16 Alligevel er jeg lidt i tvivl om, hvor meget disse nyttige og sympatiske aktiviteter kan have påvirket det store billede. Den vigtigste effekt var måske trods alt, at vi fik skabt nogle tusinde job ude i lokalsamfundet på sundhedscentre, sundhedsbiblioteker, i praksissektoren osv. Mange kunne klares med en beskeden ekstrauddannelse, andre gav perspektiv for dem, der havde mod på at videreuddanne sig. Jeg ved, at en del indvandrerkvinder fik en chance og det samme gjorde nogle af de piger, der mistede jobbet, da industrien flyttede udenlands. Uanset hvad vi ellers kan måle og tælle, så er dét da et bidrag til folkesundheden, der vil noget! Hvis vi ikke organiserer de lokale tilbud rigtigt, vil det stigende behov for sundhedsydelser vælte hele vores sygehusvæsen. Det er et ubetinget succeskriterium for nye tiltag i sundhedsvæsenet, at de er med til at fastholde flere patienter i eget hjem og i primærsektoren. Svend Juul Jørgensen Begynder man at etablere ret mange parallelle systemer, risikerer man at svække mål- læger og i kommunerne tri- Blandt både praktiserende retningen af sundhedsudgifterne. Adgangen til ves der utrolige myter og et sundhedscenter skal være forbeholdt patienter med et reelt dokumenteret behov for part. Ikke mindst i de store fordomme om den anden enten forebyggelse eller behandling. byer. Vi har ikke ordentlig respekt for hinanden. Men Bente Hyldahl Fogh hvis det ikke lykkes at finde et fælles fodslag omkring sundhedscentre, ender det frygteligt galt. Vores styrke er, at vi følger Per Grinsted patienterne gennem lang tid. Vi kender deres familie og netværk. Vi ved derfor, hvad der vil kunne fungere og ikke fungere i den enkelte familie. Det vil man al- Hvis de store kommuner skal købe behandlin- Jeg tror, at kommunehospitalerne genopstår. drig kunne favne i et ger inde på det store regionale sygehus, vil de sundhedscenter. spørge sig selv: Kan det ikke gøres billigere end på Skejby og Rigshospitalet? Hvorfor ikke Pia Müller lave fx åreknude- og brokoperationer på et kommunehospital. Peder Olesgaard 17

17 Andet scenario: Investering i praksis Med de kritiske patienters egne ord Alle nedenstående citater stammer fra den hidtil mest omfattende og detaljerede patienttilfredshedsundersøgelse i Danmark, der nu er gennemført i tre runder med to års mellemrum. Den nyeste runde omfatter knap sygehuspatienter i Århus Amt. Undersøgelsen fokuserer blandt andet på samspillet mellem sygehusafdelingen og den praktiserende læge. Citaterne er et udvalg af i alt 560 frit formulerede kommentarer, hvori ordene praktiserende læge indgår. Udvalget er ikke repræsentativt for materialet, men fokuserer på nogle af de gennemgående kritikpunkter, patienterne rejser. Undersøgelsen forestås af projektleder Erik Riiskjær, Århus Amt. Dens samlede resultater er netop offentliggjort sammen med en selvstændig publikation med patientkommentarer. Alle de udvalgte citater er fra besvarelsen af spørgsmålet: Har samspillet mellem din egen praktiserende læge og afdelingen været i orden omkring din sygdom? (henvisning, opfølgning mv.) Blandt de patienter, der finder samspillet relevant, erklærer tre ud af fire sig tilfredse, mens hver fjerde har forbehold. Kvinde, år: Min praktiserende læge er ikke blevet informeret ordentligt omkring resultater af blodprøver m.m. Min praktiserende læge har nægtet kendskab/involvering i mit sygdomsforløb trods konsultation 3 uger før akut indlæggelsen, hvor hun fejl-diagnosticerede mig. Kirurgen er informeret om fejl-diagnosen, men der har ingen opfølgning været. Hvorfor anser læger ikke sig selv for mennesker, der kan fejle som alle os andre? Kvinde, år: Egen praktiserende læges hensigt med henvisningen var en bestemt behandlingsform. Til spørgsmålet om hvorfor afdelingen ikke endnu havde foreslået denne, var svaret at de praktiserende læger ved ikke altid hvad der foregår her. Måske en mere faglig forklaring var relevant i stedet for en nedladende. Indtil videre kunne min egen læge have givet samme behandling i langt mere trygge og rolige omgivelser med patienten i centrum. 18

18 I foråret 2005 søsatte Lægeforeningen en kampagne, der viste, at de denne gang virkeligt var parat til at slås. Helsidesannoncer og tv-spots demonstrerede, at lægerne udmærket kendte de politiske ømme punkter. Det offentlige system vs. den gode gamle familielæge. Kommunerne vs. de små selvstændige. Centralisering og økonomi vs. nærhed og service. Kampagnen var sandsynligvis medvirkende årsag til, at ingen for alvor talte kommunernes sag i debatten om sundhedsreformerne. Men der var også et par andre grunde, som de øvrige aktører bedømte som ret saglige. Dels havde kommunerne allerede åbnet kæberne til bristepunktet for at sluge alle de nye opgaver på miljø-, beskæftigelses- og socialområdet, der fulgte med kommunalreformen. De magtede i realiteten ikke mere lige med det samme. Dels var det uden videre klart, at kommunerne - også efter reformen - stadigvæk kun havde fat i frynser af sundhedsområdet. Lidt genoptræning hist, lidt misbrugsafvænning pist og så den meget omtalte forebyggelse, som kommunerne ret beset lavede i forvejen, og som der i øvrigt ikke så ud til at være mange penge til. Den nye finansieringsmodel ændrede reelt ikke på sagen. Med kommunalreformen blev en del af sundhedsvæsenets finansiering nu kanaliseret via kommunerne. Det fik kommunerne ikke nødvendigvis mere indflydelse af, konstaterede nøgterne folk. Kommunerne skulle bare sende pengene videre. De meget omtalte muligheder for at spare penge ved at undgå hospitalsindlæggelser var stort set varm luft. De byggede på et verdensbillede, hvor sygehusene flød med ældre mennesker, der lå uge efter uge uden at modtage egentlig behandling. Den tid var stort set ovre i En gennemsnitskommune ville højest kunne spare nogle få hundrede tusinde kroner om året den konto det fik man sgutte mange sundhedscentre for. Der var således en række årsager til, at de kommunale forhandlere kom til at spille 2. violin i periodens intense forhandlinger om, hvor almen praksis og resten af den primære sundhedssektor skulle bevæge sig hen. Forælder til barn: Det var tydeligt, at der var sket et brist i kommunikationen mellem vores praktiserende læge og afdelingen, for sygeplejersken i modtagelsen var informeret om langt værre symptomer, end vores dreng reelt havde. Jeg ved ikke, om vores læge havde overdrevet lidt for at få lov til at sende os derud, men det virkede lidt sådan. Vi fik lov til at tage hjem Mand, år: Min praktiserende læge har bl.a. sagt, at han for alt i verden ikke beskæftiger sig med det sygdomsforløb, som hospitalet beskæftiger sig med. Han har erfaring med, at det er bedst først at overtage patienten, når hospitalets læger har sluppet vedkommende. Kontakten ml. hospital og læge er med andre ord ikke tilfredsstillende. Kvinde, år: Har ikke indtryk af at der er noget samspil overhovedet. Heldigvis er jeg sjældent ved min praktiserende læge. Hun er en OK læge, men tilsyneladende totalt uvidende om min sygdom og mine ambulatoriebesøg på kommunehospitalet. Mand, år: Der er mig bekendt ingen samspil. Hvilket giver patienten nogen frustrationer med hensyn til hvem der koordinerer, samt behandlingsmål. Eksempelvis har jeg de sidste år været sendt rundt til flere afdelinger i Århus Amts sygehusvæsen (øre-, næse- og hals, neurologisk ambulatorium, reumatologisk ambulatorium, smerteklinikken, allergi- igen, og hele det cirkus, vi var igennem, var totalt unødvendigt. Vi skulle aldrig have været længere end vores praktiserende læge, men hun ville have sin ryg fri og klinikken ved lungemedicinsk afdeling) og ingen har egentlig koordineret disses delkonklusioner (opdateret viden). dækkes ind af andre. 19

19 Den gamle dagsorden Amterne havde derimod en dagsorden, de gerne ville gøre færdig. Den blev reelt sat i 1995 og var blevet fulgt op lige siden. Hovedpunkterne var kvalitet og vertikal integration. Der skulle ske en løbende kvalitetsudvikling af praksis, og der skulle skabes bedre og mere tilfredsstillende forløb for de tre procent af patienterne i praksis, der skal videre til sygehuset. Begge dele havde krævet takt og ynde af amterne, der oven på de drabelige sammenstød først i 90 erne efterhånden havde tabt troen på, at de kunne styre praksislægerne gennem krav, kontrol og sanktioner. I stedet blev der fra midten af 90 erne gradvis etableret en række bløde styringsredskaber, der skulle stimulere lægernes interesse i at lære af og rette deres fejl. Organer, pengepuljer og indforståede akronymer blomstrede frem CKI, DAK, DanPep m.fl. og gav anledning til omfattende kortlægninger af patienternes tilfredshed, medicinsk revision, systematisk tjek af laboratorieudstyr, mentorordninger, tolvmandsforeninger og facilitatorer. Helsetjenesteforskningen ved universiteterne er ligeledes blevet oprustet i perioden. Også instrumenterne til at skabe sammenhæng mellem praksis og sygehussektoren blev gradvis slebet. Praksiskonsulentordningen slog rødder i det meste af landet. Der blev udviklet kliniske retningslinier, der skulle sikre, at praksis fik del i specialisternes viden om behandlingen for en række af de almindelige diagnoser, og patientforløbsprogrammer, der opregnede de kliniske og organisatoriske procedurer, som patienter med bestemte diagnoser må regne med at skulle passere i det regionale sundhedsvæsen. AP blev efterhånden fuldstændig overtaget af speciallæger i almen medicin, samtidig med at efteruddannelsesaktiviteten bredte sig som ringe i vand. Og trods udbredelsen af avancerede systemer til elektronisk kommunikation, fandt sygehusafdelingen og praksislægen mange steder ud af at gribe knoglen for få rede på en forhistorie eller en mulig efterbehandling for en given patient. Det var amternes overbevisning, at indsatsen for kvalitet og sammenhæng havde virket. Praksislægerne var faktisk interesserede i at blive bedre, når initiativerne ellers respekterede deres ofte pressede kalender og arbejdsvilkår i det hele taget. Forsøgene med medicinsk revision af konkrete behandlingsforløb og kontrollen af laboratorieudstyret afslørede problemer, der blev rettet. Hvis praksis blev beskyldt for at spore cancer for sent, Kvinde, år: Jeg ser meget sjældent min praktiserende læge, og da er det altid angående andre konkrete ting. Desuden kalder han ÅKH for et museum, der ikke følger med tiden, så derfor taler jeg aldrig med ham om de ting, jeg får behandling for på ÅKH. Kvinde, år: Jeg savner muligheden for at få taget blodprøver på det lokale sygehus eller hos praktiserende læge - som så kan sende dem til Skejby. Jeg bor en times kørsel fra Skejby. Det vil sige 2 x 1 times transport til blodprøvetagning plus 2 x 1 times transport til besøg på ambulatoriet. Dertil kommer ventetid og undersøgelse. Alt dette i arbejdstiden. Mand over 80 år: Jeg tror ikke at læger på hospitaler taler med praktiserende læger. Det er min erfaring. Kilder: Udtræk af database med patientbesvarelser - fra Kvalitetsafdelingen i Århus Amt Århus Amts sygehusvæsen - set med patientens øjne - 3. måling Bare der altid var en rød tråd (patienternes kommentarer) Publikationerne kan downloades fra 20

20 så tog lægerne øjnene op af lommen og henviste flere og tidligere. Mange af dem ville også gerne høre, hvordan deres patienter oplevede dem og deres klinik, således som arbejdet med DanPep-undersøgelsen demonstrerede. På den anden side var amterne langt fra ved vejs ende. og en helt ny Eksemplerne på patienter, der blev left in limbo mellem forundersøgelsen og udskrivningen, tårnede sig op. Man måtte også konstatere, at en procentdel af praksislægerne havde svært ved at tage nye medicinske teknologier til sig i et acceptabelt tempo. En behandling med steroider til KOL-patienter, der var kendt nytteløs af de højeste autoriteter, kunne fortsætte nogenlunde uanfægtet hos måske hver tiende læge. En ny test, der kunne halvere forbruget af antibiotika, trængte måske kun igennem hos fire ud af fem. Blandt amterne bredte der sig en fornemmelse af, at der bagved den type problemer lurede en vifte af strukturelle skævheder, der gradvis havde overbebyrdet praksis: Sygehusene afstødte til stadighed nye rutineopgaver især relateret til de voksende kronikergrupper. Patienterne krævede stadig mere tid, empati og sundhedsfaglig rådgivning. Strømmen af absolut relevant faglig information var blevet til en ren tsunami. Koordinationsopgaver og kvalitetsudvikling tog også sin tid. Resultatet blev lange, sammenpressede arbejdsdage, der sommetider fortsatte med obligatorisk vagtkørsel om natten. De tilfredse patienter Patientevaluering af fem aspekter af kvalitet i almen praksis Generel tilfredshed Læge-patient -forholdet Lægefaglige ydelser Information og støtte Organisation af ydelser Tilgængelighed Andel positive svar* Danske patienter er generelt godt tilfredse med kvaliteten hos deres praktiserende læge. Adspurgt om generel tilfredshed giver omkring 90 pct. et positivt svar. På de mere specifikke spørgsmål om centrale kvalitetsaspekter udgør de tilfredse pct. Lavest score får praksis tilgængelighed, der imidlertid ikke er blandt de aspekter, patienterne anser for vigtigst ved almen praksis. Undersøgelsen viser også, at solopraksis på alle fem aspekter evalueres mere positivt end praksis med flere læger. Note*: Patienterne har besvaret i alt 23 spørgsmål inden for de fem kategorier. Hvert svar er afgivet på en fempunktsskala fra ikke tilfredsstillende til fremragende. De to højeste trin på skalaen udgør de positive svar. Kilde: DanPEP. I alt ca patienter har besvaret spørgsmålene. Udvalget er tilfældigt - og altså ikke nødvendigvis repræsentativt 21

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter

Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Sammenhængende patientforløb og behov for tværsektoriel informationsdeling i et sundhedscenter Ane Friis Bendix Sundhedschef, Frederiksberg Kommune Klip fra Sundhedsloven 2 Loven skal opfylde behovet for:

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark.

Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Oplæg til strategi for sikring af bæredygtige praksis på almenlægeområdet i Region Syddanmark. Praksisplanlægning og bæredygtige lægepraksis I Landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

SKRIV TIL DINE POLITIKERE

SKRIV TIL DINE POLITIKERE SKRIV TIL DINE POLITIKERE FORSLAG TIL SUNDHEDSPLAN FOR FREDERIKSBORG AMT 2001-2004 DET SAMARBEJDENDE SUNDHEDSVÆSEN Ønsker du at diskutere forslaget til amtets nye sundhedsplan med amtsborgmesteren og medlemmerne

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser Sammenfatning Anni Ankjær-Jensen Jannie Kilsmark Dansk Sundhedsinstitut August 2007 Yderligere information: Senior projektleder

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Almen praksis rolle i et sammenhængende

Almen praksis rolle i et sammenhængende Almen praksis rolle i et sammenhængende sundheds d væsen? Frede Olesen alm. prakt. læge, forskningsleder, professor Forskningsoverlæge, assisterende forskningsleder Plan Første del: Hvad er sammenhæng?

Læs mere

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi:

Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Aalborg Kommunes sundhedsstrategi: Velfærd, forebyggelse og genoptræning. Lars Lund, konsulent Organisering af området 1. Fagforvaltninger fortsat ansvar for de store sundhedsdriftsområder: Sundhedspleje,

Læs mere

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31.

Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning. Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. Orientering om: Økonomi på sundhedsområdet, Rammebetingelse for specialeplanlægning Kontaktudvalget for Region Syddanmark den 31. august 2006 Finansiering jf. Regeringsaftalen Bloktilskud: 13.303 mio.

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

DRG konferencen Kommunal medfinansiering DRG konferencen 2013 Kommunal medfinansiering -Hvordan er det at arbejde med et område, som vi har beskeden indflydelse på? Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Generelt om

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse

Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Sammenhængende patientforløb Patientorienteret forebyggelse Danske Ældreråds konference 3. maj 2016, Nyborg Når sundheden flytter ud i kommunerne Oplæg ved Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - En samlet strategi for ambulant behandling Ambulante behandlingsformer kan være både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse.

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

10 bud til almen praksis

10 bud til almen praksis 10 bud til almen praksis 10 bud på udviklingsområder for almen praksis på baggrund af resultater fra en undersøgelse besvaret af 4.874 patienter og pårørende DANSKE PATIENTER Baggrund 4,9 millioner danskerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik

Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Sundhedsøkonomi & sundhedspolitik Dansk Sygeplejeråd, Fyns Amtskreds 22. maj 2006 Eva Draborg IST Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet 1 Præsentation Sundhedsøkonomi og sundhedspolitik Organisering Finansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Resultater på sundhedsområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Resultater på sundhedsområdet December 24 Henvendelse om pjecen kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotholmsgade 1 12 1216 København

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 21. august 2015 kl. 15.00-17.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, st, 1358 København K Indhold Referat til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Sundhedsaftaler 3. generation ( )

Sundhedsaftaler 3. generation ( ) Sundhedsaftaler 3. generation (2015-2018) For Skanderborg Kommune kunne et slogan - også på dette område være -: Nemt at samarbejde om gennemtænkte løsninger Generelt Regeringens sundhedspolitiske udspil

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere