Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts Dagsorden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010. Dagsorden"

Transkript

1 Indkaldelse til DUR-møde torsdag den 4. marts 2010 Der holdes DUR-møde torsdag den 4. marts. Kl i Konferencen, Administrationsbygningen, Lundbergsvej 2, Ebeltoft. Dagsorden fremgår af nedenstående. I forlængelse af mødet serveres der frokost. Af hensyn til mødets praktiske afvikling bedes du melde afbud til Bo Kristensen på senest tirsdag den 2. marts, såfremt du er forhindret i at deltage i mødet. Dagsorden 1. Velkomst og præsentation af det nye DUR v/ borgmester Kirstine Bille 2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december Mødets udfordrer direktør for Regional Udvikling Lars Hansson, Region Midtjylland. Udgangspunktet er den regionale udviklingsplan hvordan kan henholdsvis region og kommuner understøtte den ønskede udvikling og hvordan spiller vi sammen? Pause kl Drøftelse af udkast til ny forretningsorden for DUR Det daglige samarbejde i DUR har siden kommunalreformen været baseret på en organisationsbeskrivelse i Djurslands UdviklingsProgram samt et senere udarbejdet strukturoplæg. Med henblik på at præcisere samarbejdets karakter og indhold er der udarbejdet et udkast til en ny forretningsorden, som er tilrettet i forhold til den nye sammensætning af DUR s bestyrelse, nye valgprocedurer samt DUR s aktuelle opgavemæssige portefølje. Det indstilles, at udkastet til forretningsorden drøftes med henblik på endelig vedtagelse. Af hensyn til de nye medlemmer af DUR gives der under dette dagsordenspunkt en kort introduktion til DUR med hensyn til: Aftalegrundlag, rammer og historisk udvikling Djurslands UdviklingsProgram (DUP) Handlingsplan med prioriterede indsatsområder Masterplan for infrastruktur Masterplan for uddannelse og kompetenceudvikling Kompetenceråd Djursland Andre planer og strategier 1

2 5. Aflevering af stafetten fra den afgående DUR-bestyrelse Den afgående bestyrelse for DUR vedtog på sit sidste møde den 10. december 2009 en stafet bestående af fire prioriterede temaer, som hermed sendes videre til den nye DUR-bestyrelse. De fire temaer, som skal behandles mere indgående på DUR-møderne i 2010 er: beskæftigelse og kompetenceudvikling (maj) infrastruktur (september) turisme (september) klima (november) Hvert tema behandles særskilt på et DUR-møde. Der nedsættes arbejdsgrupper, som forbereder temaet forud for møderne hvor en ekstern ressourceperson vil udfordre DUR på temaet. Det indstilles, at den nye bestyrelse for DUR tager stafetten op og godkender planen for behandling af de prioriterede temaer. 6. Nye vedtægter for Destination Djursland Vedtægterne for Destination Djursland ønskes ændret, idet de nuværende vedtægter omfatter både turisme og erhverv, hvilket er en følge af den tidligere sammenlægning af Destination Djursland og Djurslands Erhvervsråd. I forslaget til nye vedtægter er disse rettet tilbage til før denne sammenlægning. Derudover foreslås bestyrelsen sammensat således at hovedparten af medlemmerne kommer fra turisterhvervet og udpeges af foreningen Destination Djursland, som er sammenslutningen af turisterhvervet på Djursland. Borgmestrene for de to Djurslands kommuner er fødte medlemmer og hhv. formand og næstformand i bestyrelsen, således at den tætte kontakt mellem fonden og kommunerne, og dermed DUR, bibeholdes. Endvidere fremlægges forslag til en rammeaftale mellem kommunerne og fonden vedrørende drift, udvikling og samarbejde. Denne rammeaftale suppleres af en virksomhedsplan/resultatkontrakt, som indgås mellem fonden og udviklingsdirektørerne i kommunerne og som revideres/evalueres årligt. Det indstilles, at de nye vedtægter vedtages af DUR. Det indstilles ligeledes, at rammeaftalen mellem kommunerne og fonden tages til efterretning. 7. Orientering om aktuelle temaer Punktet er vedlagt bilag med skriftlig redegørelse. a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune 8. Mødeplan 2010 Forslag til mødestruktur og -kalender er vedlagt som bilag 2

3 9. Emne for pressemeddelelse fra mødet Præsentation af det nye DUR, de nye medlemmer og det nye formandskab 10. Eventuelt Med venlig hilsen Kirstine Bille Borgmester Nich Bendtsen Kommunaldirektør 3

4 Bilag pkt. 2 - Referat af DUR-møde den 10. december 2009 Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker Norddjurs Kommune Hans Erik Husum, politiker Norddjurs Kommune Lars Østergaard, politiker Norddjurs Kommune Vilfred Friborg, borgmester Syddjurs Kommune Nich Bendtsen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Poul Møller, direktør for teknik, miljø, kultur Kirstine Bille, politiker Syddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Kai Møldrup, politiker Region Midtjylland Hans Gæmelke, Dansk Landboforening Niels Jensen, DI Flemming Rasmussen, Destination Djursland Aage Rasmussen, LO Djursland Helen Rosager, Norddjurs Kommune (referent) Afbud Alice Espeholt, politiker Region Midtjylland Jesper Mathiesen, politiker Syddjurs Kommune 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af DUR-mødet den 4. september 2009 Godkendt. 3. Mødets udfordrer Karsten Ree. Hovedtræk af Karsten Rees budskab: Djurslands fortrin: plads, fornuftig infrastruktur, smukt landskab. Djurslands udviklingsmuligheder: Djursland bør udvikle sig til foregangsområde for miljørigtig energi. Kan det lade sig gøre at genetablere færgetrafikken Grenaa-Hundested? Udvikling af bioethanolfabrikken til 3. generations produktion fra korn til tang. 4. Stafet/depeche til nyt DUR. Med et nyt DUR efter kommunalvalget kan det nuværende DUR vælge at overdrage arbejdet i DUR med nogle forslag til særlige temaer for 2010, som DUR kan have fokus på. 4

5 Kompetenceudvikling og beskæftigelse forslag til emner til drøftelse: Kompetencerådets strategi og handleplan. Beskæftigelsesområdet. Infrastruktur forslag til emner til drøftelse: Status for etablering af nordligt hængsel og analyse af nordlig omfartsvej v. Grenaa. Drøftelse af samarbejdet om letbaneprojekt og kollektiv trafik. Klima og energi forslag til emner til drøftelse: Erhvervsmæssig udvikling på Djursland på baggrund af etablering af havmøllepark. Aktiviteter i forbindelse med DjursEnergiland. Klimapartnerskabsaftaler og samspillet mellem de to kommuner. Turisme forslag til emner til drøftelse: Status for helårsturismeprojekt, nationalparkprojekt, Havets Hus og eventuelt øvrige initiativer inden for turisme. Forankring af helårsturismeprojektet i DUR. Under den efterfølgende debat blev følgende fremført: Kolindsund kan være et område for drøftelse i DUR. DUR skal have mere generelle diskussioner af erhvervsudvikling og erhvervslivets rammebetingelser. Blandt andet ville en drøftelse af rammevilkår for nye typer virksomheder kunne være et emne med henblik på at forøge Djurslands attraktivitet for nye virksomheder. Justering af masterplan for infrastruktur. Niels Jensen fortalte, at der på bestyrelsesmøde i Væksthus Midtjylland kunne fremvises fine tal i forhold til løsninger af erhvervsserviceopgaven på Djursland. Peter Hjulmand Nielsen orienterede om nyt initiativ i forhold til at skabe erhvervsudviklingsmæssig effekt af etablering af havmøllepark og kompetenceudvikling i virksomheder i forhold til samarbejde med offshore branchen. Kirstine Bille foreslog, at man drøfter koordination af eksisterende erhvervsprojekter, og hvilke initiativer DUR skal have fokus på. Hans Henrik Husum foreslår, at de to kommuner tilkøber havvindmøller i Anholt Møllepark. Niels Jensen foreslog, at sammensætningen i DUR tages op til overvejelse med henblik på at styrke erhvervssiden. Kai Møldrup foreslog, at Havets Hus tilføjes under Klima og Energi. Lars Møller ser muligheder i investeringer i havmøller, og at der fokuseres på erhvervsudvikling. Poul Møller forslog, at Kompetencerådet og DUR sammen drøfter, hvad Kompetencerådet skal beskæftige sig med samt koordination med jobcentrene. Lars Østergaard gjorde opmærksom på, at uddannelsessektoren mangler i DUR. Aage Jensen gjorde opmærksom på, at fagbevægelse og jobcentre fortsat mangler at få lavet et samspil og samarbejde efter fusionen mellem den statslige og den kommunale del af jobcentrene. Det blev besluttet, at de fire temaer overdrages det nye DUR til videre arbejde, og at det nye DUR drøfter sammensætning af DUR. 5

6 5. Orientering om aktuelle temaer.. Skriftlige redegørelser: a. Kompetenceråd b. Destination Djursland Flemming Rasmussen orienterede om, at Randers Regnskov deltager i Destination Djurslands markedsføringskampagne. Visit Århus har henvendt sig med henblik på et samarbejde. Torben Jensen tilføjede, at der i regi af Midtjysk Turisme arbejdes på etablering af destinationer i hele Region Midtjylland. c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening.. e. Region Midtjylland. Kai Møldrup orienterede om, at udvalget for regional udvikling fortsætter med Gert Schou som formand. Fokus bliver kompetenceudvikling, fødevarer, klima og energi og landdistriktsudvikling. f. Syddjurs Kommune. Vilfred Friborg orienterede om, at kommuneplanen for Syddjurs Kommune vedtages den 17. december, og der arbejdes videre med skolestruktur. g. Norddjurs Kommune. Torben Jensen orienterede, om at kommuneplanen er vedtaget, og at Norddjurs Kommune har fået bevilget 3,7 mio.kr. af den statslige pulje til nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikter. Norddjurs Kommune har underskrevet klimapartnerskabsaftale med DONG den 9. december Forslag til mødeplan Overdrages til det nye DUR. 7. Emne for pressemeddelelse fra mødet. Der udarbejdes pressemeddelelse om overdragelse af opgaven til nyt DUR. 8. Eventuelt. Torben Jensen overbragte en hilsen fra Alice Espeholt, der i den senere tid har været forhindret i at deltage i DUR-møder. 6

7 Bilag pkt. 4 - Udkast til ny forretningsorden for DUR Formål Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner. Formålet med rådet er at drøfte udvalgte temaer i et strategisk perspektiv. Rådet vælger selv, hvilke temaer, som gøres til genstand for samarbejdet. Rammerne for DUR s arbejde er beskrevet i Djurslands UdviklingsProgram og i Handlingsplan for Djurslands UdviklingsRåd Medlemmer af DUR 5 repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune 5 repræsentanter udpeget af byrådet i Syddjurs Kommune 2 repræsentanter udpeget af Regionsrådet i Region Midtjylland 1 repræsentant udpeget af LO 1 repræsentant udpeget af DI 1 repræsentant udpeget af Djursland Landboforening 1 erhvervsleder fra turisterhvervet udpeget efter nærmere aftale 2 erhvervsledere fra øvrige erhverv, én fra hver kommune udpeget efter nærmere aftale Politiske repræsentanter udpeget af henholdsvis kommunernes kommunalbestyrelse/byråd og regionsrådet udpeges for en periode på 4 år. Øvrige medlemmer udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning. Formandskabet går på skift mellem borgemestrene fra de to kommuner. Formandsperioden er på to år. I de to første år af valgperioden 2010 og 2011 har Syddjurs Kommune formandskabet. I de efterfølgende to år 2012 og 2013 har Norddjurs Kommune formandskabet. Den af de to borgmester, der ikke har formandsposten, besætter næstformandsposten. DUR s møder Rådet mødes fire gange årligt. På det sidste møde i hvert kalenderår aftales mødeplan for det kommende år. Dette gælder dog ikke det fjerde år i en kommunal valgperiode på, hvor første møde fastlægges i et samarbejde mellem borgmestre, kommunaldirektør og sekretariat. Sekretariat DUR sekretariatsbetjenes af den kommune, som har formandsposten. 7

8 Fælles kommunale organisationer I regi af DUR er etableret den fælles turismeorganisation for Djursland, Destination Djursland. Destination Djursland er en erhvervsdrivende fond, hvor kommunaldirektøren fra den kommune, som har formandskabet for DUR er udviklingsdirektør. Destination Djurslands opgaver er at markedsføre og udvikle turisme på Djursland. Destination Djursland finansieres af de midler, som Syddjurs og Norddjurs Kommuner i fællesskab afsætter til samarbejdet i DUR ud fra befolkningstal. Herudover bidrager turismevirksomheder med medlemsbidrag. Sidstnævnte bidrag anvendes til markedsføringskampagner. Destination Djursland har en selvstændig bestyrelse, som er sammensat af et bredt udsnit af turismeerhvervet på Djursland. Destination Djurslands formandskab/bestyrelse mødes mindst én gang årligt med DUR for at drøfte den aktuelle udvikling, status for igangværende projekter samt forslag til fremtidige initiativer. Samarbejder, råd eller styregrupper DUR kan etablere samarbejder, råd og styregrupper. Kompetenceråd DUR har etableret et fælles kompetenceråd for Djursland. Formålet med kompetencerådet at sikre helhedstænkning og et strategisk forpligtende uddannelsesmæssigt samarbejde på tværs af både ungdoms- og voksenuddannelser. Kompetencerådets opgave er at udarbejde et samlet overblik over de aktuelle og fremtidige udfordringer, som Djurslands arbejdsstyrke og virksomheder står overfor i en masterplan. Herunder klarlæggelse af hvilke uddannelsesmæssige kompetencer, der findes på Djursland i de eksisterende uddannelsesinstitutioner og hvilke områder, der skal styrkes og afhjælpes udefra. Masterplanen skal indeholde en handlingsplan med prioritering af indsatsen i de kommende år. Der er nedsat et fælles kompetenceråd for Djursland med følgende repræsentation: Fra uddannelsesinstitutioner: Viden Djurs, CV2, VUC Djursland, Social- og Sundhedsskolen, Rønde Gymnasium, Via University College Øvrige: UU-Djursland, 3F Djursland, Terma, Jobcenter Syddjurs, Jobcenter Norddjurs, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune Kompetencerådet har ikke et selvstændigt budget. Rådet sekretariatsbetjenes af Syddjurs og Norddjurs Kommune på skift, koordineret således, at det er den kommune, som ikke sekretariatsbetjener DUR, som sekretariatsbetjener kompetencerådet. Der gennemføres et årligt dialogmøde mellem Kompetencerådet og DUR i forbindelse med afholdelse af møde i DUR. 8

9 Bilag pkt. 6 Nye vedtægter for Destination Djursland 1 Navn og hjemsted Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden for Djursland Erhverv Fondens navn er FONDEN FOR DESTINATION DJURSLAND Fondens hjemsted er Syddjurs Kommune 2 Stifter Fonden er stiftet af Århus Amt 3 Formål Fondens formål er aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turismen på Djursland og skal herunder: - gennemføre den overordnede koordinering af markedsføring og produktudvikling for dette område. - markedsføre og synliggøre Djursland såvel nationalt som internationalt. - inddrage og fremme samarbejdet mellem turisterhvervene, turistforeninger, lokale virksomheder, kommuner m.v. - koordinere service/modtageapparatet på Djursland, herunder forestå administration af lokale turistkontorer og disse kontorers servicefunktioner - i enhver henseende virke for udvikling af turisme 4 Fondens kapital Fondens kapital udgør kr

10 Beløbet er indbetalt kontant af Århus Amt. Fonden overtager i forbindelse med stiftelsen ikke andre værdier end kontanter. Fondens aktiviteter finansieres ved frivillige bidrag, tilskud fra offentlige myndigheder, samt eventuelle indtægter ved arbejde udført af fonden i overensstemmelse med fondens formål. Eventuelt overskud i fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jfr. dog også 8. Stifteren af fonden eller andre har ingen særlige rettigheder eller fordele ud over dem der er nævnt i vedtægterne. 5 Bestyrelse Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Heraf er borgmestrene for Norddjurs og Syddjurs kommuner fødte medlemmer. De resterende 7 medlemmer udpeges af Foreningen Destination Djursland. Formandsposten for bestyrelsen går på skift mellem borgmesteren for Norddjurs Kommune og borgmesteren for Syddjurs Kommune. Formandsposten varetages i halvdelen af den kommunale valgperiode af hver borgmester. Borgmesteren, der ikke er formand, er næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6 Bestyrelsens opgaver og tegningsret Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af fonden og er fondens øverste myndighed. Kommunaldirektøren for den kommune, der bestrider formandsposten, udpeges som udviklingsdirektør. Turismedirektøren varetager den daglige ledelse af turismeafdelingen med reference til udviklingsdirektøren. Turismedirektøren ansætter og afskediger øvrigt personale. Bestyrelsen har ansvaret for fondens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes handlingsplan, budget og regnskab. Indkaldelse til bestyrelsesmøder foranlediges udsendt af formanden eller næstformanden med mindst 7 dages varsel ved almindeligt brev eller til medlemmerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 10

11 Beslutninger om salg, pantsætning og låneoptagelse skal godkendes af et flertal på to tredjedele af bestyrelsen. Fonden tegnes af formanden i forening med udviklingsdirektøren eller næstformanden i forening med udviklingsdirektøren, eller af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles prokura til udviklingsdirektøren og til turismedirektøren 7 Regnskab, anvendelse af overskud og revision Fondens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Årsrapport, bestående af resultatopgørelse, balance og noter opstilles på overskuelig måde og skal give et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling og resultat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning. Bestyrelsen skal påse, at den årlige rapport udarbejdes inden tre måneder efter regnskabsårets afslutning. Beslutning om regnskabet vedtagelse skal herefter træffes af bestyrelsen indenfor de næstfølgende to måneder. Årets overskud skal anvendes til fondens formål jfr. 3. Bestyrelsen er dog berettiget til at foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af formuen. Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret, registreret revisor eller Kommunernes Revision. 8 Vedtægtsændringer og opløsning Vedtægtsændringer, fondens opløsning eller fusion kan alene gennemføres, når et flertal beregnet af den samlede bestyrelse på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldt med mindst 8 dages varsel og med mindst 21 dages mellemrum, træffer beslutning herom. Der henvises dog i det hele til Erhvervsfondslovens kapitel 9. Fondens formue skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med fondens formål, jf. 3. Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer, beregnet af den samlede bestyrelse, stemmer herfor på et møde indkaldt med mindst 8 dages varsel. Der henvises i øvrigt til erhvervsfondslovens 48. Vedtaget på bestyrelsesmøde 4. marts

12 RAMMER FOR DRIFT, UDVIKLING OG SAMARBEJDE mellem Fonden for Djursland Erhverv - Destination Djursland og Kommunerne Norddjurs & Syddjurs 1. Samarbejdets parter Som led i arbejdet om drift og udvikling af turismen på Djursland indgår Kommunerne Norddjurs og Syddjurs nedenstående aftale om drift, udvikling og samarbejde med Fonden for Djursland Erhverv - Destination Djursland. 2. Aftaleperiode 1. januar december Mål og ydelser Byrådet i Syddjurs Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune har med vedtagelse af Helårsturisme på Djursland frem mod 2015, besluttet at mission/vision for turismen er som følger: Masterplanen skal skabe fornyelse indenfor følgende: arbejdet med sæsonforlængelse destinationsorganisation investeringer i turisme kommunal planlægning samarbejde Visionen for 2015 er som følger: samarbejde mellem turismeaktørerne på Djursland om ferieprodukter i international målestok fælles forretningsmodel, der understøtter udviklingen af ferieprodukter, så de fremstår som samlede tilbud en stærk DMO (Destination Management Organisation) attraktivt for privatøkonomiske investeringer i turismeerhvervet udvikling af såvel naturlige som menneskeskabte oplevelser/attraktioner af høj kvalitet Aftalen omfatter opgaver på følgende områder, som Destination Djursland varetager på vegne af kommunerne Norddjurs og Syddjurs: Drift af turistbureauer Markedsføring Udvikling Strategiske samarbejder Opgaverne er individuelt beskrevne og økonomisk belyst i særskilt aftale, jf. kommunernes aftalestyringskoncept. 12

13 Destination Djursland udarbejder en gang årligt i juni måned et udkast til plan over det kommende års arbejde indenfor de fire indsatsområder. Det forberedende arbejde med denne plan, følger kommunernes budgetarbejde. Der udarbejdes en endelig plan efter vedtagelse af kommunernes endelige budget i oktober. 4. Resultatkrav og evaluering Med udgangspunkt i planen opsættes i mål for arbejdet. Målene fastlægges i dialog med kommunerne Norddjurs og Syddjurs og implementeres i en særskilt aftale til nærværende ramme, som resultatkrav. De opstillede resultatkrav evalueres årligt af kommunernes udviklingsdirektørerne og turismedirektøren. 5. Økonomi Den samlede kommunale bevilling til Destination Djursland for løsning af de i en særskilt aftale beskrevne opgaver, udgør kr for Den økonomiske ramme for kommende år, fastsættes i forbindelse med budgetforhandlinger i kommunerne. Såfremt ikke andet aftales, fremskrives beløbet med den almindelige fremskrivning. Bevillingen udbetales ½ årligt 1. januar og 1. juli. 6. Destination Djurslands mulighed for supplerende indtægtsdækket virksomhed Destination Djursland kan sideløbende med udførelsen af de i aftalen specificerede opgaver udføre anden indtægtsdækket virksomhed, som ligger indenfor Destination Djurslands kerneydelser. 7. Organisering af dialog mellem Destination Djursland og Kommunerne Der holdes møder mellem turismedirektøren og kommunernes ansvarlige direktører for udvikling en gang pr. måned. Destination Djursland er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden til møderne, som udsendes senest en uge før mødet, ligesom Destination Djursland er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra møderne. Dagsordener og referatet sendes til direktørerne for afdelingerne Kultur og Udvikling (Norddjurs Kommune) og Plan, udvikling og kultur (Syddjurs Kommune). Der afholdes årligt 2 møder mellem Destination Djursland og afdelingerne Kultur og Udvikling (Norddjurs Kommune) og Plan, udvikling og kultur (Syddjurs Kommune). Destination Djursland er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden til møderne, som udsendes senest en uge før mødet, ligesom Destination Djursland er ansvarlig for udarbejdelse af referat fra møderne 8. Opsigelse og genforhandling af aftalen Aftalen genforhandles i november 2014 og kan af kommunerne opsiges via DUR med 6 måneders varsel til ophør ved start af det kommende kalenderår. Dato: Dato: Direktør Destination Djursland Borgmester Norddjurs Kommune & Borgmester Syddjurs Kommune 13

14 Bilag pkt. 7 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd Kompetencerådet holdt sit seneste møde den 11. december Det centrale punkt på dagsordenen var en tilbagemelding fra den arbejdsgruppe, der gennem efteråret har sat fokus på en indsats i forhold til ungegruppen. Per Søjmark fra UU-Djursland gennemgik de temaer, som har været drøftet i gruppen, bl.a.: Spørgsmålet om frafald kontra omvalg Den lave gymnasiefrekvens De unges manglende uddannelsesparathed Forældrenes rolle Vejledningen, som er rettet mod det almene gymnasium Den manglende plads til de praktisk begavede Læringsstil og læringsformer Bedre kontakt mellem skole og erhvervslivet Ole Svit fra Viden Djurs præsenterede en konkret projektidé, som er blevet drøftet i arbejdsgruppen. Projektet kombinerer vejledningen i folkeskolen med en praktisk produktionsopgave, nemlig en videoproduktion, hvor eleverne skal prøve at varetage nogle forskellige jobfunktioner. Der er tale om en vejledningsaktivitet samtidig med at man dækker stof i klasse. Ørum skole er gået med i projektet som pilot-skole, og der gennemføres et forløb i løbet af På dagsordenen var der også en orientering om den nye enstrengede struktur for jobcentrene og et oplæg om Handelsgymnasium Rønde, der starter uddannelserne til august Den nye filial af Viden Djurs tilbyder bl.a. uddannelser, der kombinerer en hhx-uddannelse med sportsaktiviteter, der tilbydes i samarbejde med Rønde Idrætscenter og trænere fra AGF og Skovbakken. Formandskabet for Kompetencerådet er pr. 1. januar 2010 overgået til Norddjurs Kommune med direktør Finn Byrialsen som formand. Der er endnu ikke fastlagt mødekalender for Arbejdsgruppen vedrørende ungeindsatsen har besluttet at fortsætte sit arbejde med en mødefrekvens på 4 møder årligt. Gruppen søges udvidet med repræsentanter fra de to jobcentre og børneog ungeområdet i de to kommuner. 14

15 b. Destination Djursland c. LAG-Djursland 22 nye ansøgninger efter ansøgningsfrist den 25. januar. Disse behandles på møder den 10. og 24. februar. Næste ansøgningsfrist er 27. maj. Generalforsamling afholdes den 22. april kl i Pindstrup Centret. Sundhedshus i Knebel Region Midt udbød i starten af 2009 en konkurrence om at blive Fremtidens Landsby. LAG Djursland indstillede Knebel til dette og bevilgede et beløb på Syddjurs kommune har tilsvarende bevilget , og RM har nu endeligt godkendt at støtte projektet med yderligere , så Knebel står nu med i alt 1,8 mio. til etablering af et sundhedshus, hvor områdets læger, tandlæger og øvrige behandlere skal samles for at sikre fremtidig sundhedsservice. Samarbejdsprojekter på vej: Lystfiskerrelateret turisme LAG Djursland har indgået i et samarbejde omkring udvikling af lystfiskerrelateret turisme ifm. Gudenåen og Randers Fjord sammen med LAG Favrskov og LAG Randers. FødevareErhverv har bevilget i alt kr. til at undersøge mulighederne for samarbejde. Der afholdes en konference (maj/juni 2010), hvor forskellige repræsentanter og interessenter mødes til oplæg og workshops ifm. emnet. VisitRanders og Destination Djursland er involveret, ligesom de involverede kommuner inviteres til konferencen. Unge på Anholt og i Norddjurs Småøernes Aktionsgruppe og LAG Djursland søger midler til at udvikle samarbejdet mellem de unge på Anholt og Norddjurs. Følgende aktiviteter indgår bl.a.: Fælles koordineringsmøder, konference i Grenaa for unge, festival på Anholt. Norddjurs Ungdomsskole og skolen på Anholt indgår i styregruppen. Maritim turisme Med udgangspunkt i aksen: Anholt, Djursland, Tunø, Samsø og Endelave, vil vi forsøge at etablere et samarbejde mellem de forskellige kyst-relaterede aktiviteter i de nævnte områder, f.eks. i form af en klippekortsordning for lystsejlere. LAG Samsø, Småøernes Aktionsgruppe og LAG Djursland er involveret. Randers Fjord naturrum mm. LAG Randers har i deres strategi et indsatsområde omkring Randers Fjord og er meget interesseret i at arbejde sammen med os om de muligheder, fjorden giver. Der inviteres derfor til møde i Randers Kommune den 22.4, hvor der arbejdes med eksisterende og kommende muligheder bl.a. ift. at etablere såkaldte naturrum et koncept, som Friluftsrådet, Lokale- og Anlægsfonden samt Feriefonden har udarbejdet, og som de financierer størstedelen af, hvis de finder projektet spændende nok. 15

16 Kursusrække for distrikts- og beboerforeninger på Djursland Vi er i fuld gang med at afholde kurser for ovennævnte målgruppe for midler, vi har søgt hjem fra Landdistriktspuljen. Vi har nu afholdt 2 kursusaftener med følgende temaer: Fra idé til projekt og Fundraising. Kurserne afholdes fysisk hos nogle af de folk, der har fået LAG-midler til et projekt. Der har været deltagere pr. gang dog langt flest fra Syddjurs, hvor repræsentanter fra distriktsrådene er aktive. Landbrugsmesse Gl. Estrup LAG deltager med eget telt på Landbrugsmessen på Gl. Estrup og vil præsentere nogle af de projekter, vi har bevilget midler til i stil med sidste år. d. Djursland Landboforening Djursland Landboforening har afholdt dialogmøde med politikere samt den ansatte ledelse i Nord- og Syddjurs Kommuner Politikere i udvalgene for Plan og Natur og miljø samt den ansatte ledelse i de to kommuner på Djursland deltog i slutningen af januar sammen med en stor del af bestyrelsen i Djursland Landboforening ved et dialogmøde om landbrugserhvervet på Djursland. Tovholder: Hans Gæmelke; sekretær: Natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Landboforeningen har fokus på de nyligt offentliggjorte vand- og naturplaner Når den egentlige offentlige høringsperiode starter, vil landboorganisationerne indgive høringssvar til de meget omfattende vand- og naturplaner. Tovholder: Hans Gæmelke; sekretær: Natur- og miljøkonsulent Rikke Skyum Fokus på nicheproduktion og mindre jordbrugsbedrifter I takt med, at der bliver færre store landbrugsbedrifter og flere deltids- og fritidsbedrifter i dansk landbrug, vil Djursland Landboforening sætte øget fokus på området deltidslandbrug, nicheproduktion og fritidsjordbrug En landboforening for alle Djursland Landboforenings primære arbejdsområde er faglig rådgivning til medlemmer og målrettet egentlig jordbrugsproduktion indenfor planteavl, natur og miljø, regnskab, og økonomi. Men da vi ønsker at være en landboforening for alle - især jordbrugere, øger vi aktiviteten på dette område. Der er i foråret 2010 planlagt kursusdage om hhv. opstart af egen virksomhed og heste på græs. Tovholder: Christian Thomsen e. Region Midtjylland Ny Regional Udviklingsplan for Region Midtjylland. Den regionale udviklingsplan skal revideres sideløbende med de kommunale planstrategier. 16

17 Sekretariatet i Regional Udvikling har i gang sat arbejdet med revisionen. Region Midtjylland vil holde fast i den overordnede vision, I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark, og fastholde de bærende samarbejdsprincipper, der handler om, at være opmærksom på, at alle områder har styrkepositioner, og det er netop disse styrkepositioner der tages udgangspunkt i den regionale udviklingsplan. Et forslag til regional udviklingsplan forventes vedtaget af Regionsrådet ultimo Folderen Erfaringer med den første regionale udviklingsplan, - fra tanker til handlinger der virker! vil blive omdelt på mødet. Ny Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan Det nye Vækstforum udarbejder: - Strategi for , - Handlingsplan for 2010 og Vækstforums handlingsplan og Indsatsområder 2009 Indsatsområde: Fremtidens Landsby Regionsrådet bevilligede på deres møde 20. januar kr. til 9 landsbyprojekter. Et af de 9 projekter er: Knebel, Fremtidens landsby med fokus på bosætning. turisme, erhverv og sundhedservice, som fik tildelt kr. Indsatsområde: Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter Regionsrådet bevilligede på deres møde 20. januar ,5 mio. kr. hertil. I en tid med stigende ledighed, der specielt rammer landdistrikterne, er det vigtigt, at igangsætte aktiviteter, der kan modvirke tab af arbejdspladser og være med til at sikre levende lokalsamfund med et stærkt erhvervsliv. Derfor har Region Midtjylland inviteret de 13 land- og yderkommuner til at deltage i et projekt, der skal udvikle de helt små virksomheder i landsbyer og yderområder. Samlet set er de små virksomheder på landet ikke så vækstorienterede som andre virksomheder, og undersøgelser viser, at de eksisterende offentlige tilbud fra Væksthuset og de lokale erhvervskontorer ikke rigtig når ud til dem. Målet er, at mindst virksomheder får besøg af den lokale erhvervsservice med henblik på at give dem vejledning om mulighederne for hjælp til vækst og udvikling. Herudover skal relevante virksomheder have tilbud om professionel sparring, hvorfor projektet også skal identificere og aktivere lokale ressourcepersoner, der kan fungere som mentorer eller deltage i virksomhedsnetværk. Et specielt fokusområde er at identificere spændende virksomhedsprojekter, som kan hjælpes til at søge støtte fra de midler, som de Lokale Aktions Grupper (LAG) råder over. Tilbagemeldingen fra LAG erne er, at de gerne vil understøtte perspektivrige ideer, der kan styrke landsbyerne. Projektet tænkes gennemført fra sommeren 2010 til 2012, men er betinget af kommunal medfinansiering på 50 %. Projektet har en samlet økonomi på 7 mio. kroner. Kommunerne er inviteret til at informationsmøde den 4. marts og skal komme med endelig tilbagemelding om deltagelse senest 1. april. Gennemførelse vil kræve deltagelse af et flertal af kommunerne. 17

18 Indsatsområde: Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder Ny målrettet indsats skal skabe udvikling og nye arbejdspladser i Norddjurs, Samsø, Lemvig, Struer, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner. Der arbejdes med følgende projekter: 1. Erhvervsudvikling på Djursland i sammenhæng med Anholt Havmøllepark. 2. Udvikling af Turisme m.v. i Thyborøn i sammenhæng med Kystcentret, Jyllandsakvariet, havnen 3. Innovationsmiljø i Skjern. 4. Fødevarer og Turisme på Samsø. Oplevelsesøkonomi Havets Hus i Grenå, et af fyrtårnsprojekterne i Region Midtjylland, har i januar 2010 efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland fået endelig tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om en bevilling på knap 10 mio. kr. fra EU s Regionalfond. Havets Hus har tidligere fået bevilget godt 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler fra Region Midtjylland, det vil sige i alt 13 mio. kr. Til projektet, Produktion af alger til fremstilling af biogas, som vil blive etableret i Havets Hus, har Regionsrådet bevilget 2,3 mio. kr. f. Syddjurs Kommune Erhvervsarealer i Eskerod I Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009 var et område imellem motortrafikvejen og landevejen vest for Eskerod udlagt til erhvervsområde. I den offentlige høring, fik kommunen et veto fra miljøcenteret om dette areal, da de ikke så det som en sammenhængende byudvikling med hverken Løgten (Århus Kommune) eller Eskerod. Syddjurs Kommune rettede en henvendelse direkte til miljøministeren med henblik på omstødning af vetoet, men dette blev afvist og kommunen var derfor nødsaget til at udtage området i den endelige kommuneplan for at få denne godkendt. Fra miljøcenterets side er der åbnet mulighed for at genindtage arealet i kommuneplanen, hvis dette sker i forbindelse med en helhedsplan for hele arealet mellem Løgten (Århus) og Rønde. Dette arbejde forventes opstartet med det samme. Nyt KASK-projekt om iværksætteri i grundskolen Syddjurs Kommune modtog i december 2009 en invitation fra Århus Kommune til at deltage i et projekt omkring iværksætteri i grundskolen. Projektet, der er udviklet i et samarbejde mellem Århus Kommunes erhvervsafdeling og Århus Kommunes Videncenter for Pædagogisk Udvikling, er tænkt som et tværnationalt projekt med partnere i Sverige og Norge. Syddjurs Kommune deltog sammen med Århus Kommune i et partnersøgningsseminar under Interreg KASK-programmet, der blev holdt i Oslo i januar 2010, og der i den forbindelse blev knyttet kontakter til potentielle partnere i Region Halland, Göteborg og Oslo. Det forventes, at der i nærmeste fremtid indgås mere bindende aftaler mellem de involverede om at udarbejde ansøgning til KASK-programmets næste ansøgningsrunde i august

19 Handlingsplan for 7Kommune-samarbejdet Sekretariatet for 7Kommune-samarbejdet lægger i øjeblikket sidste hånd på et forslag til en handlingsplan for samarbejdet. Dette forslag vil blive behandlet på det kommende borgmestermøde primo maj måned. Forslaget er et resultat af borgmestermødet 2009, hvor de 7 borgmestre gav udtryk for et ønske om en fælles handlingsplan for samarbejdet. Forslaget indeholder oplæg til forstærket samarbejde indenfor såvel den strategiske koordinering, mellem erhvervsrådene og ift. indsatser som bosætning, oplevelsesøkonomi og iværksætteri. g. Norddjurs Kommune Kultur og udvikling I forbindelse med etableringen af Anholt Havvindmøllepark er der igangsat et arbejde frem mod et kommuneplantillæg, som skal rummer ilandtagningsanlæg og kabeltrace igennem Norddjurs Kommune. Kommuneplantillægget skal færdiggøres i løbet af første halvdel af I forbindelse med samme projekt er der etableret et netværk af virksomheder, som arbejder med at blive underleverandør til offshore vindindustrien. Erhverv Norddjurs udbyder herudover i samarbejde med Væksthus Midtjylland et kompetenceudviklingsforløb, der introducerer virksomheder til offshore vindindustrien og mulighederne for at blive underleverandør. Endelig er Norddjurs Kommune i dialog med regional udvikling i Region Midtjylland om projektudvikling og ansøgning til vækstforum om midler til aktiviteter i forbindelse med erhvervsudvikling i forbindelse med det store anlægsprojekt. Erhvervservice-området styrkes gennem ansættelse af en ny erhvervskonsulent i løbet af foråret. Midlerne til ansættelsen blev afsat i efterårets budgetforlig. I samarbejde med Syddjurs og Favrskov kommuner med CV2 som dansk leadpartner, deltager Norddjurs Kommune i EU-projektet Egoprice, der skal udvikle digitale erhvervsservices. Projektet er 3-årigt og er under opstart. Stenvad Mosebrugscenter og Djurslands for Fuld Damp fusioneres i løbet af Formålet med fusionen er at imødekomme kommunalbestyrelsens vedtagelse om besparelse på Stenvad Mosebrugscenter og at arbejde med at udvikle de turismeorienterede aktiviteter på stedet og øge aktivitetsniveauet generelt som indtægtsdækket virksomhed. I foråret 2010 gennemfører kultur, udvikling og sundhed et fælles projekt med henblik på at anvende korsang som metode til at forøge livskvaliteten for kronisk syge eller alvorligt syge patienter. Projektet evalueres med henblik på en vurdering af, om lignende projekter skal igangsættes. 19

20 Bilag pkt. 8 Mødeplan 2010 Der afholdes DUR-møder i februar, maj, august og november måned dog er februarmødet undtagelsesvis udskudt til marts måned. Møderne holdes den tredje torsdag i måneden undtagen i november, hvor mødet holdes den anden torsdag i måneden. Møderne holdes i tidsrummet 9-12 og afsluttes med frokost. Der holdes formøde i den tværkommunale arbejdsgruppe ca. 3 uger forud for DUR-møderne. Formøde DUR-møde Februar (marts) Torsdag d. 4. marts Maj Uge 17 Torsdag d. 20. maj September Uge 34 Torsdag d. 16 september November Uge 41 Torsdag d. 11. november 20

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Fonden Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er FONDEN MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er Silkeborg Kommune 2 Stifter Fonden er oprindelig stiftet under

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus

Vedtægter for. Fonden VisitAarhus Vedtægter for Fonden VisitAarhus 1. Navn Fondens navn er Fonden VisitAarhus. Fondens hjemsted er Århus Kommune. Fonden er stiftet af: Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) Århus

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme

Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme Vedtægter for den erhvervsdrivende fond Midtjysk Turisme 1 Navn og hjemsted Fondens navn er MIDTJYSK TURISME Fondens hjemsted er XXXX Kommune 2 Stifter Region Midtjylland 3 Formål Fondens formål er aktivt

Læs mere

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3

Ingen orienteringspunkter, da Destination Djursland behandles under pkt. 3 Bilag pkt. 9 Orientering om aktuelle emner a. Kompetenceråd b. Destination Djursland c. LAG-Djursland d. Djursland Landboforening e. Region Midtjylland f. Syddjurs Kommune g. Norddjurs Kommune a. Kompetenceråd

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd REFERAT

Djurslands Udviklingsråd REFERAT Djurslands Udviklingsråd REFERAT Sted: andet Dato: Torsdag den 5. september 2013 Start kl.: 10:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft Hans Erik Husum Lars Møller (A)

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Til stede: Kirstine Bille, borgmester Syddjurs Kommune Jan Petersen, borgmester Norddjurs Kommune Gunnar Sørensen, politiker Syddjurs Kommune Claus Wistoft, politiker Syddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme Advokatpartnerselskab Finn Overgaard Revideret udkast 24. november 2014 Advokat J.nr. 295540 VEDTÆGT FOR DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn

Læs mere

Vedtægter for HEF Net A/S

Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S www.hefnet.dk hef@hef.dk PW/PW J.nr. 336479 v.3 22. september 2011 Vedtægter for HEF Net A/S HEF Net A/S, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, Tlf. 9936 9936, CVR 24998231 1. Navn 1.1. Selskabets navn

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag d. 6. november 2009, fra kl. 9.00 til 10.30 Mødelokale C, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Jesper Thyrring Møller, Birgit

Læs mere

Den erhvervsdrivende fond Sundhedshus i Knebel Vedtægter

Den erhvervsdrivende fond Sundhedshus i Knebel Vedtægter Stiftere Borgerforeningen Mols, Fællesmenighedsrådet for Knebel-Rolsø sogne, Investor Gert Pedersen, Thorupgården, Knebel og Syddjurs kommune. Den erhvervsdrivende fond Sundhedshus i Knebel Vedtægter 2010

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale D, Medborgerhuset, Søvej 3, Silkeborg Deltagere: Afbud: Bent

Læs mere

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College

Vedtægter. VIA- DSR, VIA University College 1. - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College VIA- DSR, VIA University College 1 Vedtægter - for De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University College Navn og grundlag 1 Rådets navn er De Studerendes Råd ved Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Bilag. Region Midtjylland. Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Region Midtjylland Udpegning af tilforordnet til bestyrelsen for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 32 Vedtægter for Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN VEDTÆGTER FOR MUSEUMS CENTER BLÅVAND FONDEN 1. Fondens navn og hjemsted 1.1. Fondens navn er Museumscenter Blåvand Fonden. 1.2. Fondens hjemsted er Varde Kommune. 2. Fondens stifter 2.1. Fonden er stiftet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Fuglsøcentret Dragsmurvej 6, Knebel Dato: Fredag den 8. maj 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Aleksander Aagaard Benny Hammer

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NLP

Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Vedtægter for Foreningen NLP Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Foreningen NLP. 1.2 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. 2.1 Foreningens formål er: Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk

ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk ADVOKATFIRMAET BROCKSTEDT-RASMUSSEN Godthåbsvej 4 DK 8600 Silkeborg Tel. +45 87 20 64 44 Fax +45 87 20 64 40 E-mail: br@brmail.dk J.nr. 22-101935-HL/JK VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR ERHVERV SILKEBORG (foreningen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave

Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave Vedtægter for den integrerede privatinstitution Rønde Frie Skovbørnehave 1 Forankring Rønde Frie Skovbørnehave er en privat integreret institution og drives i henhold til dagtilbudsloven. Bestyrelse for

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A. Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Andelsselskabet Hou Lystbådehavn A.m.b.A eller i forkortet form, Hou Lystbådehavn. Selskabets hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEET

V E D T Æ G T E R. for NEET 37914-JF-UJ BILAG 1 - Forslag 4 a Kaj Møller Nielsen Jan Hollmén Olesen Jørn Frøhlich Nis Stemann Knudsen Henrik Popp Hansen Annette Petersen Malene Raunholt Jeanette Illum-Johansen Sesilie Schroll Munk

Læs mere

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret sandwiches for deltagere i generalforsamlingen. Til medlemmerne af Danish Water Forum (udsendt den 11. marts 2016) Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i foreningen. Generalforsamlingen afholdes den 27. april 2016 kl. 10.00 hos Vandcenter

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut.

UDKAST. Vedtægter. Filmtalent. for. Fonden. Navn og stifter. Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. UDKAST Vedtægter for Fonden Filmtalent Navn og stifter 1 Fondens navn er Fonden Filmtalent. Fonden er stiftet af: Det Danske Filminstitut. Knud Foldschack Christian Dahlager Lulla Forchhammer Line Barfod

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn

Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn V E D T Æ G T E R for Fonden Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn 1. NAVN, HJEMSTED OG STIFTER 1.01 Fonden er en erhvervsdrivende fond, etableret i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde. 1.02

Læs mere

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt. VEDTÆGTER TØLLØSE LOKALFORUM 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Stk. 1. Navnet er Tølløse Lokalforum. Stk. 2. Hjemsted er Tølløse lokalområde, som geografisk er defineret ved den gamle Tølløse Skoledistrikt.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD

Indhold BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD BALLERUP KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I DAGTILBUD Indhold 1. Vedtægternes gyldighedsområde...2 2. Formål...2 3. Den kommunale ansvars- og kompetencefordeling...2 3.1 Kommunalbestyrelsens ansvar...2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD

VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD VEDTÆGTER FOR DANSKE STUDERENDES FÆLLESRÅD Navn 1 Organisationens navn er Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Stk. 2 DSF har hjemsted i København. Formål 2 DSF har til formål at fremme de studerende ved

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver

Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd. Kapitel 1. Integrationsrådets formål og opgaver Forretningsorden for Aalborg Kommunes Integrationsråd Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at Aalborg Kommunes integrationsindsats er effektiv

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00.

Referat. Forum. Limfjordsrådet. Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Referat Forum Limfjordsrådet Tid 23. november 2012 kl. 10.00 12.00. Sted Aalborg Kommune, Stigsborg Brygge 5, 6400 Nørresundby, Lok. 157 og 158 Deltagere Christen Dam Larsen, Herning Karsten Filsø, Holstebro

Læs mere

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune.

2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til et mødested for kultur-, natur- & fritidsaktiviteter i Stevns kommune. Vedtægter Vedtægter for Foreningen Boesdal. 1 Navn og hjemsted 1.01 Foreningens navn er: Foreningen Boesdal. 1.02 Foreningens hjemsted er Stevns Kommune. 2 Formål 2.01 Er at udvikle Boesdal Kalkbrud til

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole

VEDTÆGTER. for. Botilbud Utterslev Gamle Skole VEDTÆGTER for Botilbud Utterslev Gamle Skole Cvr.nr. 32 80 44 89 Botilbud Utterslev Gamle Skole er en fond med hjemsted i Lolland Kommune. 1 2 Fondens formål er at drive socialpædagogisk virksomhed for

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme

V E D T Æ G T E R. for. Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme V E D T Æ G T E R for Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme FONDENS NAVN OG HJEMSTED: 1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Syddansk Turisme (herefter Syddansk Turisme eller fonden ). Fonden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/10-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: U159 Hanne Fischer Møller (HF), Kenneth Ladefoged (KL),

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Djurslands Udviklingsråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Kattegatcentret Dato: Fredag den 20. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus Wistoft

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING

V E D T Æ G T E R FOR FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING V E D T Æ G T E R FOR FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING 1. Foreningens navn er Frederikshavn Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Frederikshavn området. 2. Foreningens formål er gennem en indsats

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug.

Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. Vedtægter for Stubbesø Hjortelaug. 1. Navn og hjemsted Laugets navn er Stubbesø Hjortelaug Laugets dækningsområde er øst for amtsvej 21 fra Ebeltoft til Feldballe-krydset, og nordgrænsen er hovedvej 15

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02

Vedtægter for Landsforeningen SIND. SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Syddanmark Vedtægter for Landsforeningen SIND SIND-Syddanmarks Regionskreds. Version 08.02 Landsforeningen SIND Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary landsforeningen@sind.dk * www.sind.dk Side 1/8 1 NAVN,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2.

VEDTÆGTER FOR. 1. Hjemsted. Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. 2. VEDTÆGTER FOR HOLBÆK LILLESKOLE 1. Hjemsted Holbæk Lilleskole er en selvejende, uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Holbæk Kommune. Skolens adresse: Stenhusvej 22 A, 4300 Holbæk CVR nr.: 65

Læs mere

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN

VEDTÆGTER. Bilag 3.1 til Ejeraftalen KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN Bilag 3.1 til Ejeraftalen VEDTÆGTER KOMPETENCECENTER SJÆLLAND APS CVR-NR. [INDSÆTTES] 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er KompetenceCenter Sjælland ApS (KCS) 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed

Læs mere

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København.

Foreningens internationale navn er Association of Danish Management Consulting Firms (ADMCF). Foreningens hjemsted er København. VEDTÆGTER - MANAGEMENTRÅDGIVERNE (medlem af DI) 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er MANAGEMENTRÅDGIVERNE. Foreningens navn forkortes til MR. Foreningens internationale navn er Association of Danish

Læs mere

Referat af møde i Kompetenceråd Djursland den 12. november 2010. 2. Godkendelse af referat fra kompetencerådets møde den 10. september 2010.

Referat af møde i Kompetenceråd Djursland den 12. november 2010. 2. Godkendelse af referat fra kompetencerådets møde den 10. september 2010. Til Kompetenceråd Djursland Kompetenceråd Djursland Kultur- og udviklingsafdelingen Reference: Helen Rosager Direkte telefon: 89 59 40 71 E-mail: heler@norddjurs.dk Journalnr.: 10/6657 Dato: 15. november

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere