Uddannelsesudvalg. EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesudvalg. EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018"

Transkript

1 Uddannelsesudvalg EVOPTU Events, oplevelser og turisme 5. november 2018

2 Dagsorden 1. Kort præsentationsrunde Alle medlemmer om bordet giver en kort præsentation. 2. Konstituering I standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg er det kortfattet listet, hvilke formalia udvalget skal igennem for at konstituere sig. 3. Strategisk ambition Som opfølgning pa Jens Mejer Pedersens oplæg pa fællesdelen bedes uddannelsesudvalget drøfte følgende spørgsmå l. 4. Eventuelt

3 1. Velkomst og præsentation Velkommen til 2. generation af uddannelsesudvalg for uddannelsesuniverser/afdelinger Uddannelsesudvalg for det merkantile område: nedlagt med udgangen af 2014 Advisory board for EVOPTU: nedlagt med udgangen af 2014 Uddannelsesudvalg konstitueret primo januar 2015: periode udløbet

4 Uddannelsesudvalgets medlemmer pr. 1. november 2018 Navn Virksomhed Titel Udpegningsberettiget 1 Holger Brodersen Hotel Christiansminde Direktør HK 2 Michael Jepsen Hotel Randers Direktør HORESTA 3 Tom Filstrup Scandic, Odense Direktør Dansk Erhverv 4 Sune K Jensen DI Turisme og Oplevelsesøkonomi Sekretariatsleder Dansk Industri 5 Torbjørn Tarp Naturturisme I/S Chef KKR (Kommunernes Kontaktråd) 6 Rasmus Hessum Hansen Udvikling Fyn Vicedirektør UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 7 Brian York Dansk Firmaidræt Udviklingskonsulent UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 8 Yasar Nazir Ammi Jees, Wokkabox og Phi Moo Ejer/direktør UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 9 Morten Damgaard Nielsen Vejle Kommune Erhvervschef UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 10 Grete Højgaard Messe C Direktør UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 11 Linda Pedersen Svendborg Kommune, Kultur & Fritid Konsulent UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 12 Jens Ole Ambjerg Pedersen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 13 Niels Høyer UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Lektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 14 Rikke N. Christiansen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Studerende, serviceøkonom, 3. semester UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 15 Tine Rasmussen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 16 Gerd Madsen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Chefkonsulent Studerende, Pba. I International Hospitality Management 17 Joan Pape Rasmussen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Uddannelsesleder Tilforordnet 18 Jane Hansen UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Uddannelseschef Tilforordnet UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Tilforordnet Efter- og Videreuddannelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

5 1. Kort præsentationsrunde Det nye uddannelsesudvalg er nedsat for perioden 1. november april Alle medlemmer om bordet giver en kort præsentation.

6 2. Konstituering I standardforretningsordenen for uddannelsesudvalg er det kortfattet oplistet, hvilke formalia udvalget skal igennem for at konstituere sig. Der skal: Bilag: afholdes valg af formand for udvalget. Valget sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. tages stilling til antallet af ordinære udvalgsmøder Herudover skal forretningsordenen ajourføres, og en liste med kontaktinformationer pa udvalgsmedlemmer publiceres pa udvalgssiden pa Bilag 1 Standardforretningsorden for uddannelsesudvalg ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Bilag 2 Uddannelsesudvalgs roller ansvar og opgaver

7 3. Kommissorium - lovgrundlag Uddannelsesudvalgene er nedsat i henhold til 18 i Lov om professionshøjskoler for viderega ende uddannelser, jf. LBK nr. 936 af 25/08/20141: 18. Bestyrelsen nedsætter efter indstilling fra rektor mindst e t uddannelsesudvalg for hvert uddannelsesomra de. Alle grunduddannelser og tilknyttede efter- og videreuddannelser, som professionshøjskolen er godkendt til at udbyde, skal være tilknyttet et uddannelsesudvalg. Stk. 2. Uddannelsesudvalgene har til opgave at ra dgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pa gældende uddannelsesomra de om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og om den regionale uddannelsesdækning. Uddannelsesudvalget inddrages ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisningsog prøveformer. Uddannelses- udvalget kan herudover af egen drift ra dgive om andre spørgsma l, der vedrører uddannelses- omra det. Uddannelsesudvalget afgiver indstillinger til bestyrelsens eller rektors godkendelse, jf. 12, stk. 4, om de dele af studieordninger inden for udvalgets omra der, der er institutionsspecifikke. Stk. 3. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal tilsammen have erfaring med og indsigt i uddannelsesomra det og de ansættelsesomra der, som uddannelserne giver adgang til. Uddannelsesudvalget sammensættes sa ledes, at det afspejler det aftagende arbejdsmarked og regionale behov i forhold til uddannelsesomra det. Stk medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen, der er optaget inden for udvalgets uddannelsesomra de. Stk medlemmer vælges af og blandt de medarbejdere ved professionshøjskolen, der fortrinsvis er beskæftiget inden for udvalgets uddannelsesomra de. De medarbejdervalgte medlemmer er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af forholdene pa samme ma de som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende omra de.

8 Kommissorium formål og virke Formål: Uddannelsesudvalgene har til opgave at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen af det pågældende uddannelsesområde om uddannelsernes kvalitet, og relevans for samfundet og den regionale uddannelsesdækning. Arbejdsopgaver: Inddragelse ved udvikling af nye og eksisterende uddannelser og ved udvikling af nye undervisnings- og prøveformer Indstilling til bestyrelsen eller rektors godkendelse om de institutionsspecifikke elementer i studieordningerne Indsamler og videreformidler relevante informationer om udviklingen på området både nationalt og internationalt Skaber kontakter til erhvervsvirksomheder inden for området, f.eks. til praktik, hovedopgaver og projektsamarbejder Bidrager med input til uddannelsens Kvalitets og udviklingsrapport (KUK) Kommer med input til de studerendes evaluering af uddannelsen og den udarbejdede handlingsplan/opfølgningsplan Er rådgivende i forhold til andre relevante emner

9 Kommissorium - mødestruktur Mødestruktur: Der foreslås afholdt minimum tre møder i udvalget i april, i september og i november. Novembermødet indledes med en fælles del for samtlige udvalg af ca. 1 times varighed, hvorefter de ordinære udvalgsmøder for de respektive uddannelser afholdes. Datoer for møderne fastsættes for et år ad gangen fx på novembermødet Dagsorden, bilag og øvrigt materiale sendes til mødedeltagerne senest 5 dage forud for mødet og lægges på ucl.dk Uddannelseschefen underrettes om eventuelt afbud Formand og uddannelseschef udarbejder i fællesskab dagsorden

10 Indstillling Det indstilles, at: der afholdes valg til formand for udvalget antallet af ordinære møder fastsættes til i april og september samt 11. november 2019 udvalget vedtager forretningsordenen, samt giver den nyvalgte formand og uddannelseschef bemyndigelse til at ajourføre afsnittet med beskrivelse af udvalgsmedlemmerne. den nyvalgte formand og uddannelseschef igangsætter arbejdet med at lave en mødeplan for ordinære møder og sørger for, at der sker opdatering af udvalgets hjemmeside (på ucl.dk).

11 3. Strategisk ambition Som opfølgning pa Jens Mejer Pedersens oplæg pa fællesdelen bedes uddannelsesudvalget drøfte følgende spørgsma l: Hvad er jeres overordnede tilbagemelding pa den fremlagte strategiske ambition? Bør der være supplerende indikatorer/elementer i den strategiske ambition, set ud fra jeres perspektiv? Hvordan kunne uddannelsesudvalgene inddrages i det videre arbejde med udformning af den strategiske ambition? Udvalgets input sendes retur til direktionen, hvorefter de tages med i den videre proces med at formulere en strategisk ambition for institutionen.

12 4. Eventuelt Tak for i dag

13 Fakta om uddannelsesområdet Områdets uddannelser Serviceøkonom Pba. i International Hospitality Management Pba. i Sportmanagement Specialiseringer og valgfag Specialiseringer: Valgfag: Hotel & Restaurant Management Event Management Turismemanagement Online markedsføring Personligt salg Ledelse af frivillige Esport Business Regionale fødevarer på menukortet Design2meet Detailhandel og oplevelser Kulturevents Sportevents Lystfiskerturisme

14 Optag Uddannelse/semester Status pr. 1. oktober 2018 Serviceøkonom Odense 1. sem sem sem sem 70 Serviceøkonom Svendborg 1. sem 3 2. sem 0 3. sem 0 4. sem 0 Serviceøkonom Vejle 1. sem sem sem sem 19 International hospitality management 1. sem sem 0 3. sem 65 Sportmanagement 1. sem sem 0 3. sem 25 I alt 687

15 Ny model for læring og undervisning Nu Fremover Studerende Reproducerende Medproducerende Undervisere Formidlere Udviklere Erhverv Modtagere Partnere Forskere Videnproducenter Partnere