Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen"

Transkript

1 Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om metodegodkendelse af indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen i Anmeldelsen kan ses i sammenhæng med metodeanmeldelsen omkring indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Kontek-forbindelsen. 1. Baggrund for forslaget En elleverandør, som tilbyder detailkunder en leverance til fast pris, gør det med udgangspunkt i priser i det finansielle elmarked. Elleverandørerne indkøber el på Nord Pools spotmarked til den spotpris, som gælder i det område, hvor forbrugerens fysiske forbrug foregår spotpriser som ikke er faste, men varierer time for time. Det medfører risiko. Derfor har Elleverandørerne behov for at prissikre sig imod høje elpriser på Nord Pool Spot. Imidlertid tyder data på dels, at elleverandørerne i Danmark ikke i særlig stor grad benytter disse finansielle instrumenter, dels at prisdannelsen ikke afspejler et likvidt finansielt marked. Problemet er særlig udtalt i DK2. Årsagen kan være at udbuddet af CfD er, som er forankret i de to danske prisområder, ikke er stort. Det kan betyde, at forbrugerne betaler højere elpriser end nødvendigt, fordi elleverandørerne må håndtere risikoen på anden vis. Formentlig medfører det et risikotillæg til slutbrugerprisen. Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på dele af kapaciteten på Storebælt muliggør, at aktører kan benytte CfD-produkter forankret i DK1-spotpriser som alternativ til CfD er forankret i DK2-spotpriser til prissikring i DK2. Ligeledes kan en elhandler der ønsker at sælge CfD er i DK2 prissikre sig i DK1- CfD er i kombination med en fysisk transmissionsrettighed på Storebælt. Der-

2 med skabes der mere information omkring hvad den rigtige pris er på CfD er i DK2. Virkningen vurderes at være en forbedret konkurrencesituation i DK2 og DK1 via et øget udbud af CfD er, herunder en forbedret likviditet og prisdannelse dog mest i DK2. Herved bindes det finansielle marked i de to landsdele bedre sammen til fordel for slutforbrugerne men også i særdeleshed for små elhandlere og små producenter. 1.1 Fysiske transmissionsrettigheder er et kendt arrangement Energinet.dk og TenneT TSO GmbH udbyder i dag fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) på elforbindelsen mellem DK1 og Tyskland. Der har været udbudt fysiske transmissionsrettigheder med UIOSI siden november 2010 på DK1-Tyskland forbindelsen. I perioden 1999 indtil november 2010 blev der udbudt fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Loose-It på DK1-Tyskland (UIOLI). I perioden blev der udbudt fysiske transmissionsrettigheder med UIOLI på Kontek. 1.2 Det juridiske grundlag Det fremgår af 31 i elforsyningsloven at Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet Hertil kommer forordning 714/2009, der fordrer indførsel af transmissionsrettigheder, hvis likviditeten i det eksisterende finansielle elmarked ikke er tilfredsstillende. 2. Hvad er problemet med det nuværende finansielle marked? Elleverandørerne kan i dag benytte to finansielle kontrakttyper, System forward som afdækker udsving i Systemprisen og Contracts for Difference (herefter CfD) som afdækker udsving i forskellen mellem Systemprisen og områdeprisen. Til sammen udgør disse kontrakter en forward som forsikring mod fremtidige variationer i områdespotprisen; således, at hvis spotprisen bliver over det forsikrede niveau betaler forsikringsselskabet forskellen, og omvendt hvis prisen bliver lavere. 2.1 Mangel på CfD er Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre at afdække forbruget, og sælge el til forbrugerne til lavest mulige priser, er at det kan lade sig gøre for elleverandørerne at købe kontrakter til rimelige priser. Det lader imidlertid til, at elleverandørerne ikke vil eller kan bruge disse forwards, da størrelsen på elforbruget som prissikres ligger en del lavere end det fysiske forbrug. Benyttes størrelsen på den såkaldte open interest som indikator for mængden af forbrug som er afdækket, ses i nedenstående tabel, at kun maksimalt halvdelen af elforbruget er afdækket. For DK2 i 2012 ses at open interest udgør det langt under halvdelen, og ligger således at stykke under DK1.

3 Tabel 1: Open interest i CfD kontrakter for 2011 og 2012 i DK 1 og DK2 Prisområde Årskontrakter Kvartalskontrakter Total Forbrug MW TWh/år MW TWh/år TWh/år TWh/år DK , ,01 10,91 20 DK , ,29 7,78 20 DK , ,05 3,85 14 DK , ,08 2,09 14 Kilde: Houmøller Consulting med udgangspunkt i data fra Nasdaq OMX Boks 1: Hvad er open interest? I et marked for derivater eller finansielle kontrakter skelner man imellem det handlede volumen og open interest. Når en elleverandør og elproducent handler en kontrakt (via Nasdaq, som driver den nordiske finansielle markedsplads for el) på 1 MW eksempelvis i 2011 for den første måned i 2012 er både open interest og volumen lig med 1 MWh. Overtages (dvs. sælges videre) kontrakten af en anden elproducent er volumen steget til 2 MWh, men open interest er stadig 1 MWh. Open interest er en netto størrelse og angiver således, hvor mange forskellige CfD er som er i omløb, hvor volumen angiver den samlede mængde finansiel el som er handlet, hvor den samme kontrakt, handlet flere gange inden man går ind i leveringsperioden (1. måned 2012), øger volumen. Da open interest skelner mellem CfD er giver denne størrelse en idé om mængden af fysisk el som er bundet op på en finansiel kontrakt. Open interest kan ses på den nordiske handelsplads for finansielle kontrakter, Nasdaq OMX. Open interest ændrer sig dag for dag i takt med at der foretages nye handler. Data for Open interest for hhv og 2012 er taget for den sidste handelsdag i hhv og 2011, som netop er den sidste dag, inden kontrakterne går ind i leveringsperioden, altså den periode hvor forskelle mellem den fysiske spotpris og den forsikrede pris afregnes mellem aktørerne. Det er derfor et godt bud på, hvor meget el der er afdækket for de pågældende år. I DK1 gælder yderligere det positive forhold, at aktører benytter DONG Energy s VPP 1 auktioner på 600MW til risikohåndtering. VVP auktionerne var et krav fra konkurrencemyndighederne for at tillade Elsam s overtagelse af NESA i VPP auktionerne betyder, at aktørerne kan købe el fra VVP kraftværket til en pris bestemt i VPP-auktionen, hvorfor det virker som prissikring analogt til CfD er kombineret med en system pris forward. 600 MW svarer til at ca. 5 TWh i DK1 kan afdækkes årligt. Det er ikke nødvendigvis problematisk, at alt elforbrug ikke er afdækket. Forbrugere på spotpriskontrakt har ikke behov for risikoafdækning. Men et lav open interest kan være et udtryk for, at der er mangel på udbud af CfD er eller for høje udbuds-/salgs-priser, således at købelysten er lav. 1 VPP = Virtual Power Plant

4 Lav open interest medfører potentielt to problemer. For det første kan det tænkes, at slutbrugerpriserne er højere end de behøver at være. Det skyldes, at elhandleren må benytte en af tre alternative risikoafdækningsmuligheder som alle betyder, at elhandleren formentlig håndterer risikoen ved at lægge et tillæg på slutbrugerprisen, jf. Tabel 2. Tabel 2: alternative muligheder for risikoafdækning Alternativ mulighed Hvordan kan det virke? Risiko Undlade at købe en CfD, men kun købe en forward som er knyttet til Systemprisen Købe en CfD som er forankret i det tilstødende prisområde Variationer i Systempris er korreleret med relevante områdespotpris. Derfor kan man nøjes med at købe en Systempris forward Tilstødende områdespotpris varierer med områdepris i det relevante område Uforudsete afvigelser mellem Systempris og områdepris Uforudsete afvigelser mellem de to områdepriser Gøre ingenting - Fuld risiko Det første er ikke en velegnet løsning i Danmark, da netop korrelationen mellem Systempris og de to danske prisområder er forholdsvis lav, jf. Tabel 3 Tabel 3: korrelation mellem spotpriser og Systempris i Norden 2012 Område Korrelation med systempris 2012 Systempris 1 FIN 0,80 SE1 0,95 SE2 0,95 SE3 (Stoc.) 0,95 NO1 (Oslo) 0,94 NO2 0,89 SE4 0,88 DK1 0,61 DK2 0,68

5 Derfor kan løsningen ligge i alternativ to, nemlig at benytte CfD er / risikoprodukter knyttet til naboområder, kombineret med et værktøj til at håndtere risikoen for uforudsete afvigelser mellem områdernes spotpriser. Det gennemgås i næste kapitel. 2.2 Lav likviditet For det andet indikerer lav open interest også, at det samlede volumen i markedet er lav (se boks for forskel mellem open interest og volumen). Lav volumen medfører lav likviditet, hvorfor prisdannelsen derfor er sårbar overfor de enkelte handler. Denne sårbarhed giver sig udtryk i, at aktørerne på købssiden (typisk elhandlerne) tenderer mod at sætte købspriser der er lavere end de ellers ville have været (hvorfor betale mere end man behøver, hvis man kan påvirke prisen), hvor aktører på salgssiden (typisk kraftværkejere) tenderer mod at sætte salgspriser der er højere end de ellers ville have været (hvorfor sælge billigere end man behøver, hvis man kan påvirke prisen). Når markedet er kendetegnet ved, at den enkelte aktør kan påvirke prisdannelsen (begrænset konkurrence), således at individuelle aktører på begge sider har interesse i at trække prisen i hver sin retning, opstår der en prisforskel mellem købs- og salgsbud 2. Prisforskel mellem købs- og salgsbud i et marked for derivater, kaldes generelt for et bid-ask spread. Der vil altid være et bid-ask spread i et marked for derivater, men jo større spread, jo mere indikerer det, at aktørerne forsøger at påvirke prisen i retning af det som gavner egen forretning. Det er svært at definere et korrekt spread i et konkurrence marked, hvorfor det er mere relevant at se på forskelle mellem områder. Spread på CfD er Østdanmark ligger ca. 1 kr./mwh højere end i Vestdanmark. Det svarer til 12-13% af det Østdanske CfD-afdækningspris, som gennemsnitlig ligger omkring 8 kr./mwh. 3. Hvordan bidrager fysiske transmissionsrettigheder til at løse problemet? Manglende lyst til at købe og/eller lille udbud af CfD er samt lav likviditet i handlen er problemet. Problemet er primært tilstede i DK2. Indførsel af transmissionsrettigheder på Storebælt kan bidrage til at løse problemet. 3.1 Adgang til finansielle produkter i naboprisområder Transmissionsrettigheder på Storebælt giver adgang til at købe en CfD knyttet til spotpris i et naboområde, således, at elleverandører i DK2 kan risikoafdække salget til slutkunder via et hedge i spotprisen i DK1. Det finansielle marked i DK1 vurderes mere likvidt end i DK2. For at give fuld risikoafdækning til en elhandler i DK2 skal et hedge bestående af en DK1-CfD suppleres af en transmissionsrettighed. Dette fordi der kan opstå forskelle i spotpriserne mellem DK1 og DK2. Løsningen på dette er at købe en transmissionsrettighed, som afdækker risiko for uforudsete forskelle i spotpriser mellem DK1 og DK2. Med en transmissionsrettighed køber man retten til den 2 Det finansielle elmarked er i modsætning til Nord Pool Spot ikke kendetegnet ved egentlig marginalpris sætning, men pay-as-bid, hvor aktørerne for en pris, svarende til prisen på prisskiltet. Det finansielle elmarked fungerer dermed principielt som det normale børsmarked for aktier og obligationer.

6 fremtidige flaskehalsindtægt fra markedskoblingen i spotmarkedet. Det betyder eksempelvis, at stiger spotprisen i DK2 (dvs. elleverandørens købspris) og dermed prisforskellen, udbetales der mere i flaskehalsindtægt, og dermed dækkes tabet ved den højere DK2 spotpris ind. Transmissionsrettigheder er således forudsætningen for, at aktører med detailkunder i DK2 kan benytte finansielle produkter i DK1 som et hedge til risikoafdækning. 3.2 Understøtte mangel på likviditet i CfD er Indførsel af transmissionsrettigheder på Storebælt kan understøtte prisdannelsen på CfD er i de to danske prisområder. Indførsel af transmissionsrettigheder betyder nemlig, at markedet for finansielle produkter i DK2 tilføres konkurrence fra DK1. Via en transmissionsrettighed kan en DK1-CfD benyttes i DK2 CfD er knyttet til et af de danske prisområder udbydes typisk af ejere af kraftværker placeret i det respektive område. Udbud af CfD er betegnes at indtage en salgsposition (ask). Andre aktører kan indtage salgspositioner i CfD er. Kraftværkejere er naturlige udbydere, fordi de kan risikoafdække deres forpligtigelse ved høje spotpriser (dvs. aflevere penge til modpart) ved at skrue op for elproduktionen og sælge el til høje spotpriser. Hvis aktører uden kraftværker indtager salgspositioner, kræver det meget skarp risikostyring, da man ikke har kraftværket i baghånden. Vattenfall og DONG Energy er derfor formentlig de facto de eneste aktører, som reelt kan indtage salgspositioner i CfD er. Disse to selskaber er således dem, der sætter prisen på det finansielle marked, dvs. foretager et gæt på den fremtidige spotpris. Indføres transmissionsrettigheder vil gættet på fremtidige spotpriser også kunne foretages af andre på salgssiden. Betalingsvilligheden for, og dermed prisen på, en transmissionsrettigheden vil afspejle forventningen til den fremtidige prisforskel mellem eksempelvis DK1 og DK2 og dermed også selve DK2 spotprisen. Udbudsprisen (askprisen) på CfD er vil derfor komme under pres, hvis denne sættes for højt sammenlignet med prisen på transmissionsrettigheder. Det forventes, at indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på dele af kapaciteten på Storebælt understøtter afdækningen af slutbrugerpriser særligt i DK2, fordi de finansielle priser dermed i mindre grad er følsomme overfor mangel på likviditet i DK2-CfD erne. 4. Forslagets konkrete elementer Energinet.dk ønsker at indføre fysiske transmissionsrettigheder med UIOSI på Storebæltsforbindelsen ligesom på DK1-Tyskland i Energinet.dk ønsker at gennemføre indførslen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen som et pilot projekt med efterfølgende evaluering. Pilot-projektet gennemføres ved at udbyde 150 MW som fysiske transmissionsrettigheder i månedsauktioner. Forslaget indebærer at der anvendes et fælles regelsæt for fysiske transmissionsrettigheder i 2014 for DK1-Tyskland, Kontek og Storebælt. Det nye regelsæt

7 er udarbejdet af TenneT GmbH, 50 Hertz Transmission og Energinet.dk i fællesskab med deltagelse af Energitilsynet og Bundesnetzagentur. De nye regelsæt indebærer at der foretages ændringer i forhold til de gældende regelsæt for fysiske transmissionsrettigheder på DK1-Tyskland. Der er foretaget en beskrivelse af førnævnte ændringer i metodeanmeldelsen fremsendt for Kontek. 5. Virkning på Energinet.dks økonomi I dag allokeres hele overføringskapaciteten på Storebælt til Day-ahead markedskoblingen. Det betyder, at hele flaskehalsindtægten generes via markedskobling. Hvis dele af kapaciteten i stedet udbydes på lange kontrakter, vil en del af flaskehalsindtægten genereres fra auktioner af transmissionsrettigheder. Virkningen på Energinet.dks økonomi er opgjort med udgangspunkt i den nuværende ordning på DK1-Tyskland. Vi har sammenlignet den faktiske indtægt fra kapacitetsauktioner med prisforskellen mellem DK1 og Tyskland, hvis kapaciteten alternativt var benyttet i markedskoblingen. Data viser at indtægten fra årsauktionerne samlet var 32% og 11% lavere end de realiserede flaskehalsindtægter i hhv og At kapaciteten sælges til en lavere pris end de realiserede flaskehalsindtægter benævnes efterfølgende underselling. For 2011 er vurderes underselling på 32% i høj grad at være påvirket af ulykken på atomkraftværket Fukushima i Japan i marts Ulykken resulterede i en beslutning om at slukke dele af atomkraftværkerne i Tyskland med øjeblik virkning. Herved ændrede priserne sig i betydelig grad i forhold til, hvad aktørerne havde forventet på det tidspunkt, hvor årsauktionerne for 2011 blev afholdt i december Tilsvarende kan situationer medføre at indtægten fra årsauktionerne overstiger de realizerede flaskehalsindtægter. Underselling på 11% vurderes derfor som det mest retvisende for et normal-år for årskapacitet. Der har i gennemsnit været underselling på 37% på månedsauktionerne i 2011 og Beregningerne indikerer således, at aktørerne værdsætter årskapacitet højere end månedskapacitet. Det skal bemærkes at aktørerne højst sandsynligt indregner fænomenerne adverse flows og underudnyttelse af kapaciteten som følge af Interim-Tight- Volume Coupling (ITVC) på DK1-Tyskland forbindelsen. Der forekommer ikke adverse flows og underudnyttelse af kapaciteten på Storebælt der håndteres af Nord Pool Spot. Det vurderes derfor at effekten vil være en reduceret underselling på 2-3 procentpoint på Storebælt i forhold til DK1-Tyskland. I beregning af virkning på flaskehalsindtægter på Storebælt forudsættes underselling på 35% og 10% for hhv. måneds- og årsprodukter.

8 Flaskehalsindtægten på Storebælt var i mio. DKK (600 MW kabel) Forudsættes det, at der udbydes 150 MW på månedsauktioner vil det forventede samlede fald i flaskehalsindtægten med de samme forudsætninger vedr. underselling være på ca. 3 mio. DKK 6. Samfundsøkonomisk gevinst ved indførsel af fysiske transmissionsrettigheder Der er foretaget en opgørelse af den forventede samfundsøkonomiske gevinst ved indførsel af transmissionsrettigheder på både Storebælt og Kontek forbindelserne. Opgørelsen består af to trin: Estimat på mulig reduktion af risikotillæg/-præmie og dermed detailelpris Den samfundsøkonomiske betydning af en reduktion i detailelpris Gevinsten ved indførelse af transmissionsrettigheder er forbedrede afdækningsmuligheder i det finansielle marked, dvs. reduceret risiko for elleverandørerne. Det betyder en lavere elpris for slutbrugere på fastpriskontrakter (hvilket er de fleste), herunder forsyningspligtkunder. Data og samtaler med aktørerne indikerer, at det primært er i DK2, man kan forvente en gevinst ved indførelse af transmissionsrettigheder. Data viser, at prissikringsprisen i DK2 i runde tal gennem de sidste seks år har ligget 3-4 øre/kwh over den gennemsnitlige spotpris. Prissikringsprisen skal ligge højere end leveringsprisen (spotprisen), svarende til at der naturligvis betales en risikopræmie. En rapport fra EA Energianalyse 3 peger imidlertid på, at risikopræmien er for høj. Et konservativt skøn er, at risikopræmien, og dermed elprisen, for slutbrugere på fastpriskontrakter kan sænkes 1 øre/kwh ved en skarpere konkurrence i det finansielle elmarked. Antages det, at 70 % af det danske elforbrug er på fastprisaftaler, kan gevinsten for forbrugerne i DK2 opgøres til: 1 øre/kwh x 14 TWh x 70 % = 98 mio. kr. årligt Lavere detailelpris betyder naturligvis også lavere afregningspris til de producenter som stiller salgspositioner. Ved opgørelse af den samfundsøkonomiske gevinst, skal tabet for aktører med salgspositioner derfor modregnes forbrugernes gevinst. Givet, at risikopræmien er for høj, vil gevinsten ved en lavere pris for forbrugerne imidlertid være større end tabet for salgssiden, hvorfor der netto vil være tale om en samfundsøkonomisk gevinst ved lavere finansielle priser. Finansministeriet regner typisk med, at for hver øre en detailpris er for høj, tabes 20 % i (økonomisk) velfærd, fordi forbrugerne undlader at købe varen 4. Vi kan derfor beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved lavere elpris til: 3 EA Energianalyse (2011), Udviklingen af elpriserne 4 Når Finansministeriet regner på samfundsøkonomi, eksempelvis i forbindelse med mulig indførelse af nye skatter og afgifter, regnes med et forvridningstab på 20% af skatte-

9 20 % x 98 mio. kr. = 20 mio. kr. årligt I det samlede samfundsøkonomiske regnskab skal Energinet.dk s omkostninger til indførelse af transmissionsrettigheder medregnes. Omkostningerne antages finansieret via en stigning i tarifferne. Omkostningerne består for Storebælt af et tab i flaskehalsindtægterne på ca. 3 mio. DKK årligt. I den særskilte metodeanmeldelse omkring indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Kontek opgøres tabet i flaskehalsindtægter for Energinet.dk til 9,5 mio. DKK årligt på Kontek. Det samlede tab i flaskehalsindtægter vurderes derfor at være i omegnen af 13 mio. DKK årligt. Omkostninger finansieres via en stigning i tarifferne der medfører et samfundsøkonomisk tab, som følger af den måde tariffer er designet på 5. Tabet kan beregnes til: Forvridningstab, alternativ finansiering: 13 mio. x 20 % = 2,6 mio. kr. Samlet set kan man derfor forvente en samfundsøkonomisk gevinst i omegnen af 17 mio. kr. årligt ved indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt og Kontek. Det er Energinet.dks vurdering af den samfundsøkonomiske gevinst i store træk kan fordeles til Kontek og Storebælt med hhv. 75% og 25% baseret på det relative tab i flaskehalsindtægter. Fordelingen beregnes som 9,5 mio. DKK /13 mio. DKK = 75% på Kontek og med 100% - 75% = 25% på Storebælt. 7. Virkning på Day-ahead marketskoblingen Det er Energinet.dks forventning at kapaciteten der vil blive auktioneret som PTR på Storebælt vil blive brugt som et finansielt risikoafdækningsprodukt. At PTR overvejende vil blive brugt til finansiel risiko-afdækning bekræftes af data fra DK1-Tyskland grænsen, hvor stort set hele den kapacitet, der udbydes som PTR frigives til Day-ahead markedskoblingen gennem Use-it-or-sell-it mekanismen. Indførsel af PTR på Storebælt er derfor ikke et tilbageskridt for markedskoblingen. Af samme årsag er det ambitionen på længere sigt at erstatte PTR med finansielle transmissionsrettigheder, fordi muligheden for bilaterale handler henover en forbindelse herved helt bortfalder. provenuet. Forvridningstabet følger af, at indførelse af en skat medfører, at den pris som forbrugeren betaler, er højere end de marginale omkostninger ved frembringelse af varen. Hvis manglende konkurrence medfører detailelpriser som er højere den marginale omkostning, giver det anledning til samme type af forvridningstab. 5 Forvridningstab er ved de nuværende eltariffer er helt analog til en almindelig skat eller afgift, fordi tarifdesignet er skåret over samme læst som en provenumotiveret skat.

10 I nedenstående figur ses de gennemsnitlige ugentlige nomineringer af auktionerede fysiske transmissionsrettigheder på DK1-Tyskland siden 2011 uge Aktørernes kommentarer Udkastet til PTR auktionsregler gældende for DK1-Tyskland, Kontek og potentielt Storebælt i 2014 var i høring i perioden 8. august til 22. august. Otte aktører indleverede høringssvar. Hovedparten af aktørerne udtrykker støtte til indførslen af PTR på Storebælt. To aktører skriver dog i deres høringssvar at de ikke ser et behov for fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt eftersom de finder CfD systemet tilstrækkeligt velfungerende til prissikring. Ligeledes skriver en aktør at de ønsker begrundelsen for introduktion af PTR på Storebælt grundigere belyst. Energinet.dk er klar over, at indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på en intern forbindelse i Nord Pool bryder med sædvanlig nordisk tankegang omkring at CfD systemet er tilstrækkeligt til prissikring. Det er vores forventning at fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt vil binde det finansielle marked i de to landsdele bedre sammen resulterende i mere likviditet og en bedre prisdannelse i CfD markedet særligt i DK2. Energinet.dk har valgt at tage ovennævnte to aktørers kommentarer i betragtning ved at indførslen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt ønskes gennemført som et pilot-projekt med månedsauktioner med efterfølgende evaluering. 9. Evaluering af pilot-projekt på Storebælt Energinet.dk ønsker at foretage en evaluering af pilot-projektet i oktober Evalueringen gennemføres ved dels at undersøge data for virkningen på CfD markedet i DK2 men også i DK1. Ligeledes vil Energinet.dk undersøge sammenhængen mellem auktionspriser på fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt og den realiserede prisforskel mellem DK1 og DK2. Endeligt vil Energinet.dk gennemføre en høring for at kende aktørernes syn på virkningen på det finansielle marked af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt.

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked

Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Udfordringer og muligheder i det frie elmarked Analyse af virksomheders økonomiske gevinst ved benyttelse af spotprisproduktet Bilagsmappe Kristian Højbjerg Nielsen & Steffan Lohff Nielsen December 2013

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017

BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 BILAG TIL HØRINGSUDKAST TIL MARK UP AFGØRELSE 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission BILAGS NR. SIDE INDHOLD 1. 2-9 Metodebeskrivelse

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Elsams elpriser i 2005 og 2006

Elsams elpriser i 2005 og 2006 Elsams elpriser i 2005 og 2006 Journal nr. 4/0120-0204-0038/ISA/EMS/MOL/UL Rådsmødet den 20. juni 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter Elsam ) i perioden

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 11. ordinære generalforsamling lørdag den 17. april 2010 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. 2009 Året har som

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger

Prisfølsomt elforbrug i husholdninger Prisfølsomt elforbrug i husholdninger DI Energibranchen SydEnergi a.m.b.a. SEAS/NVE a.m.b.a. Siemens A/S Danfoss A/S Ea Energianalyse A/S Sammenfatning af resultater af forsøg med kunder med elvarme August

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Sept. 2013 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af salgsaftale

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

En virksomhed med visioner

En virksomhed med visioner En virksomhed med visioner Muligheder på elmarkedet Elmarkedet i korte træk Spot Sikring Influenter på prisen Udbuddet af strøm Hvor meget er der tilråde i markedet Efterspørgslen Dagsbasis Årskontrakter

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i. (advokat Michael Meyer) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. november 2006 i sag 2005-0004688 Elsam A/S (advokat Michael Meyer) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Line Kornerup Flittner) Biintervenienter til

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Evaluering af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg m.m. Delrapport 1: Analyse af markedsdata for vindkraft, decentral kraftvarme m.m. Udarbejdet af Ea Energianalyse

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el UDKAST 20. august 2012 Detail & Distribution 4/0706-0300-0043 /TS og LBA Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AF ELMARKEDET... 5 Sekretariatet

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012. Jeg vil hermed aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2012 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift i selskabet har været

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

INDSIGT. Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked. Erhvervspolitisk. Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d. 4.

INDSIGT. Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked. Erhvervspolitisk. Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d. 4. Erhvervspolitisk INDSIGT Nyhedsbrev fra Dansk Industri nr. 13/d. 4.9-2002 Behov for fleksibelt elforbrug i et liberaliseret elmarked AF CHEFKONSULENT HANS-ERIK KRISTOFFERSEN, hkn@di.dk, OG CHEFKONSULENT

Læs mere

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL

ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL ANALYSE ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DETAILMARKEDET FOR EL Sammenfatning Det er i år knap ti år siden, der blev åbnet op for, at alle elforbrugere fik mulighed for selv at vælge leverandør. Konkret skete

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5

M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5 M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5 ELMARKEDET NYE BUNDREKORDER T IL NÆRM EST E KVART AL SKONT R AKT O G DE T O NÆRM EST E ÅRSKONT R AKT ER GASMARKEDET O LIEN KOM M ER NED UNDER 50 DOLLAR/T

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere

Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere Priselastisk elforbrug hos de større elforbrugere.. MWh/h Elbasmarkedet Regulerkraftmarkedet Tid for. Markedet Spotmarkedet resever. Dansk Energi Analyse A/S & Norenergi ApS for Energinet.dk August 2005

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres

Denne viden om de fremtidige driftsforhold bør genetableres Markedssimulatoren Dengang de nuværende succeshistorier vedrørende Kraftvarme Vindkraft Tilsatsfyring med biomasse Kraftværker med verdens højeste virkningsgrader Kraftværker med verdens bedste regulerings

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet

Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet Erhvervsøkonomi Kandidatafhandling Cand.merc.finansiering Forfatter Kenneth Boll Vejleder Esben Høgh Afdækning af risiko ved indkøb af elektricitet For en dansk virksomhed Handelshøjskolen i Århus August

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 82 Bilag 19 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Att.: Annemette Ottosen j.nr. 12-0227905 DONG Energy A/S Nesa Allé 1 2820 Gentofte Danmark Tlf.

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet

Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet Risikoledelse i Elmarkedet Optioner, et redskab eller en illusion? (Risk Management in the Power Market Options, a tool or an Illusion?) Kandidatafhandling ved Institut for Økonomi, Århus Universitet Forfatter:

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere