Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen"

Transkript

1 Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om metodegodkendelse af indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen i Anmeldelsen kan ses i sammenhæng med metodeanmeldelsen omkring indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Kontek-forbindelsen. 1. Baggrund for forslaget En elleverandør, som tilbyder detailkunder en leverance til fast pris, gør det med udgangspunkt i priser i det finansielle elmarked. Elleverandørerne indkøber el på Nord Pools spotmarked til den spotpris, som gælder i det område, hvor forbrugerens fysiske forbrug foregår spotpriser som ikke er faste, men varierer time for time. Det medfører risiko. Derfor har Elleverandørerne behov for at prissikre sig imod høje elpriser på Nord Pool Spot. Imidlertid tyder data på dels, at elleverandørerne i Danmark ikke i særlig stor grad benytter disse finansielle instrumenter, dels at prisdannelsen ikke afspejler et likvidt finansielt marked. Problemet er særlig udtalt i DK2. Årsagen kan være at udbuddet af CfD er, som er forankret i de to danske prisområder, ikke er stort. Det kan betyde, at forbrugerne betaler højere elpriser end nødvendigt, fordi elleverandørerne må håndtere risikoen på anden vis. Formentlig medfører det et risikotillæg til slutbrugerprisen. Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på dele af kapaciteten på Storebælt muliggør, at aktører kan benytte CfD-produkter forankret i DK1-spotpriser som alternativ til CfD er forankret i DK2-spotpriser til prissikring i DK2. Ligeledes kan en elhandler der ønsker at sælge CfD er i DK2 prissikre sig i DK1- CfD er i kombination med en fysisk transmissionsrettighed på Storebælt. Der-

2 med skabes der mere information omkring hvad den rigtige pris er på CfD er i DK2. Virkningen vurderes at være en forbedret konkurrencesituation i DK2 og DK1 via et øget udbud af CfD er, herunder en forbedret likviditet og prisdannelse dog mest i DK2. Herved bindes det finansielle marked i de to landsdele bedre sammen til fordel for slutforbrugerne men også i særdeleshed for små elhandlere og små producenter. 1.1 Fysiske transmissionsrettigheder er et kendt arrangement Energinet.dk og TenneT TSO GmbH udbyder i dag fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Sell-It (UIOSI) på elforbindelsen mellem DK1 og Tyskland. Der har været udbudt fysiske transmissionsrettigheder med UIOSI siden november 2010 på DK1-Tyskland forbindelsen. I perioden 1999 indtil november 2010 blev der udbudt fysiske transmissionsrettigheder med Use-It-Or-Loose-It på DK1-Tyskland (UIOLI). I perioden blev der udbudt fysiske transmissionsrettigheder med UIOLI på Kontek. 1.2 Det juridiske grundlag Det fremgår af 31 i elforsyningsloven at Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for produktion og handel med elektricitet Hertil kommer forordning 714/2009, der fordrer indførsel af transmissionsrettigheder, hvis likviditeten i det eksisterende finansielle elmarked ikke er tilfredsstillende. 2. Hvad er problemet med det nuværende finansielle marked? Elleverandørerne kan i dag benytte to finansielle kontrakttyper, System forward som afdækker udsving i Systemprisen og Contracts for Difference (herefter CfD) som afdækker udsving i forskellen mellem Systemprisen og områdeprisen. Til sammen udgør disse kontrakter en forward som forsikring mod fremtidige variationer i områdespotprisen; således, at hvis spotprisen bliver over det forsikrede niveau betaler forsikringsselskabet forskellen, og omvendt hvis prisen bliver lavere. 2.1 Mangel på CfD er Forudsætningen for, at det kan lade sig gøre at afdække forbruget, og sælge el til forbrugerne til lavest mulige priser, er at det kan lade sig gøre for elleverandørerne at købe kontrakter til rimelige priser. Det lader imidlertid til, at elleverandørerne ikke vil eller kan bruge disse forwards, da størrelsen på elforbruget som prissikres ligger en del lavere end det fysiske forbrug. Benyttes størrelsen på den såkaldte open interest som indikator for mængden af forbrug som er afdækket, ses i nedenstående tabel, at kun maksimalt halvdelen af elforbruget er afdækket. For DK2 i 2012 ses at open interest udgør det langt under halvdelen, og ligger således at stykke under DK1.

3 Tabel 1: Open interest i CfD kontrakter for 2011 og 2012 i DK 1 og DK2 Prisområde Årskontrakter Kvartalskontrakter Total Forbrug MW TWh/år MW TWh/år TWh/år TWh/år DK , ,01 10,91 20 DK , ,29 7,78 20 DK , ,05 3,85 14 DK , ,08 2,09 14 Kilde: Houmøller Consulting med udgangspunkt i data fra Nasdaq OMX Boks 1: Hvad er open interest? I et marked for derivater eller finansielle kontrakter skelner man imellem det handlede volumen og open interest. Når en elleverandør og elproducent handler en kontrakt (via Nasdaq, som driver den nordiske finansielle markedsplads for el) på 1 MW eksempelvis i 2011 for den første måned i 2012 er både open interest og volumen lig med 1 MWh. Overtages (dvs. sælges videre) kontrakten af en anden elproducent er volumen steget til 2 MWh, men open interest er stadig 1 MWh. Open interest er en netto størrelse og angiver således, hvor mange forskellige CfD er som er i omløb, hvor volumen angiver den samlede mængde finansiel el som er handlet, hvor den samme kontrakt, handlet flere gange inden man går ind i leveringsperioden (1. måned 2012), øger volumen. Da open interest skelner mellem CfD er giver denne størrelse en idé om mængden af fysisk el som er bundet op på en finansiel kontrakt. Open interest kan ses på den nordiske handelsplads for finansielle kontrakter, Nasdaq OMX. Open interest ændrer sig dag for dag i takt med at der foretages nye handler. Data for Open interest for hhv og 2012 er taget for den sidste handelsdag i hhv og 2011, som netop er den sidste dag, inden kontrakterne går ind i leveringsperioden, altså den periode hvor forskelle mellem den fysiske spotpris og den forsikrede pris afregnes mellem aktørerne. Det er derfor et godt bud på, hvor meget el der er afdækket for de pågældende år. I DK1 gælder yderligere det positive forhold, at aktører benytter DONG Energy s VPP 1 auktioner på 600MW til risikohåndtering. VVP auktionerne var et krav fra konkurrencemyndighederne for at tillade Elsam s overtagelse af NESA i VPP auktionerne betyder, at aktørerne kan købe el fra VVP kraftværket til en pris bestemt i VPP-auktionen, hvorfor det virker som prissikring analogt til CfD er kombineret med en system pris forward. 600 MW svarer til at ca. 5 TWh i DK1 kan afdækkes årligt. Det er ikke nødvendigvis problematisk, at alt elforbrug ikke er afdækket. Forbrugere på spotpriskontrakt har ikke behov for risikoafdækning. Men et lav open interest kan være et udtryk for, at der er mangel på udbud af CfD er eller for høje udbuds-/salgs-priser, således at købelysten er lav. 1 VPP = Virtual Power Plant

4 Lav open interest medfører potentielt to problemer. For det første kan det tænkes, at slutbrugerpriserne er højere end de behøver at være. Det skyldes, at elhandleren må benytte en af tre alternative risikoafdækningsmuligheder som alle betyder, at elhandleren formentlig håndterer risikoen ved at lægge et tillæg på slutbrugerprisen, jf. Tabel 2. Tabel 2: alternative muligheder for risikoafdækning Alternativ mulighed Hvordan kan det virke? Risiko Undlade at købe en CfD, men kun købe en forward som er knyttet til Systemprisen Købe en CfD som er forankret i det tilstødende prisområde Variationer i Systempris er korreleret med relevante områdespotpris. Derfor kan man nøjes med at købe en Systempris forward Tilstødende områdespotpris varierer med områdepris i det relevante område Uforudsete afvigelser mellem Systempris og områdepris Uforudsete afvigelser mellem de to områdepriser Gøre ingenting - Fuld risiko Det første er ikke en velegnet løsning i Danmark, da netop korrelationen mellem Systempris og de to danske prisområder er forholdsvis lav, jf. Tabel 3 Tabel 3: korrelation mellem spotpriser og Systempris i Norden 2012 Område Korrelation med systempris 2012 Systempris 1 FIN 0,80 SE1 0,95 SE2 0,95 SE3 (Stoc.) 0,95 NO1 (Oslo) 0,94 NO2 0,89 SE4 0,88 DK1 0,61 DK2 0,68

5 Derfor kan løsningen ligge i alternativ to, nemlig at benytte CfD er / risikoprodukter knyttet til naboområder, kombineret med et værktøj til at håndtere risikoen for uforudsete afvigelser mellem områdernes spotpriser. Det gennemgås i næste kapitel. 2.2 Lav likviditet For det andet indikerer lav open interest også, at det samlede volumen i markedet er lav (se boks for forskel mellem open interest og volumen). Lav volumen medfører lav likviditet, hvorfor prisdannelsen derfor er sårbar overfor de enkelte handler. Denne sårbarhed giver sig udtryk i, at aktørerne på købssiden (typisk elhandlerne) tenderer mod at sætte købspriser der er lavere end de ellers ville have været (hvorfor betale mere end man behøver, hvis man kan påvirke prisen), hvor aktører på salgssiden (typisk kraftværkejere) tenderer mod at sætte salgspriser der er højere end de ellers ville have været (hvorfor sælge billigere end man behøver, hvis man kan påvirke prisen). Når markedet er kendetegnet ved, at den enkelte aktør kan påvirke prisdannelsen (begrænset konkurrence), således at individuelle aktører på begge sider har interesse i at trække prisen i hver sin retning, opstår der en prisforskel mellem købs- og salgsbud 2. Prisforskel mellem købs- og salgsbud i et marked for derivater, kaldes generelt for et bid-ask spread. Der vil altid være et bid-ask spread i et marked for derivater, men jo større spread, jo mere indikerer det, at aktørerne forsøger at påvirke prisen i retning af det som gavner egen forretning. Det er svært at definere et korrekt spread i et konkurrence marked, hvorfor det er mere relevant at se på forskelle mellem områder. Spread på CfD er Østdanmark ligger ca. 1 kr./mwh højere end i Vestdanmark. Det svarer til 12-13% af det Østdanske CfD-afdækningspris, som gennemsnitlig ligger omkring 8 kr./mwh. 3. Hvordan bidrager fysiske transmissionsrettigheder til at løse problemet? Manglende lyst til at købe og/eller lille udbud af CfD er samt lav likviditet i handlen er problemet. Problemet er primært tilstede i DK2. Indførsel af transmissionsrettigheder på Storebælt kan bidrage til at løse problemet. 3.1 Adgang til finansielle produkter i naboprisområder Transmissionsrettigheder på Storebælt giver adgang til at købe en CfD knyttet til spotpris i et naboområde, således, at elleverandører i DK2 kan risikoafdække salget til slutkunder via et hedge i spotprisen i DK1. Det finansielle marked i DK1 vurderes mere likvidt end i DK2. For at give fuld risikoafdækning til en elhandler i DK2 skal et hedge bestående af en DK1-CfD suppleres af en transmissionsrettighed. Dette fordi der kan opstå forskelle i spotpriserne mellem DK1 og DK2. Løsningen på dette er at købe en transmissionsrettighed, som afdækker risiko for uforudsete forskelle i spotpriser mellem DK1 og DK2. Med en transmissionsrettighed køber man retten til den 2 Det finansielle elmarked er i modsætning til Nord Pool Spot ikke kendetegnet ved egentlig marginalpris sætning, men pay-as-bid, hvor aktørerne for en pris, svarende til prisen på prisskiltet. Det finansielle elmarked fungerer dermed principielt som det normale børsmarked for aktier og obligationer.

6 fremtidige flaskehalsindtægt fra markedskoblingen i spotmarkedet. Det betyder eksempelvis, at stiger spotprisen i DK2 (dvs. elleverandørens købspris) og dermed prisforskellen, udbetales der mere i flaskehalsindtægt, og dermed dækkes tabet ved den højere DK2 spotpris ind. Transmissionsrettigheder er således forudsætningen for, at aktører med detailkunder i DK2 kan benytte finansielle produkter i DK1 som et hedge til risikoafdækning. 3.2 Understøtte mangel på likviditet i CfD er Indførsel af transmissionsrettigheder på Storebælt kan understøtte prisdannelsen på CfD er i de to danske prisområder. Indførsel af transmissionsrettigheder betyder nemlig, at markedet for finansielle produkter i DK2 tilføres konkurrence fra DK1. Via en transmissionsrettighed kan en DK1-CfD benyttes i DK2 CfD er knyttet til et af de danske prisområder udbydes typisk af ejere af kraftværker placeret i det respektive område. Udbud af CfD er betegnes at indtage en salgsposition (ask). Andre aktører kan indtage salgspositioner i CfD er. Kraftværkejere er naturlige udbydere, fordi de kan risikoafdække deres forpligtigelse ved høje spotpriser (dvs. aflevere penge til modpart) ved at skrue op for elproduktionen og sælge el til høje spotpriser. Hvis aktører uden kraftværker indtager salgspositioner, kræver det meget skarp risikostyring, da man ikke har kraftværket i baghånden. Vattenfall og DONG Energy er derfor formentlig de facto de eneste aktører, som reelt kan indtage salgspositioner i CfD er. Disse to selskaber er således dem, der sætter prisen på det finansielle marked, dvs. foretager et gæt på den fremtidige spotpris. Indføres transmissionsrettigheder vil gættet på fremtidige spotpriser også kunne foretages af andre på salgssiden. Betalingsvilligheden for, og dermed prisen på, en transmissionsrettigheden vil afspejle forventningen til den fremtidige prisforskel mellem eksempelvis DK1 og DK2 og dermed også selve DK2 spotprisen. Udbudsprisen (askprisen) på CfD er vil derfor komme under pres, hvis denne sættes for højt sammenlignet med prisen på transmissionsrettigheder. Det forventes, at indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på dele af kapaciteten på Storebælt understøtter afdækningen af slutbrugerpriser særligt i DK2, fordi de finansielle priser dermed i mindre grad er følsomme overfor mangel på likviditet i DK2-CfD erne. 4. Forslagets konkrete elementer Energinet.dk ønsker at indføre fysiske transmissionsrettigheder med UIOSI på Storebæltsforbindelsen ligesom på DK1-Tyskland i Energinet.dk ønsker at gennemføre indførslen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen som et pilot projekt med efterfølgende evaluering. Pilot-projektet gennemføres ved at udbyde 150 MW som fysiske transmissionsrettigheder i månedsauktioner. Forslaget indebærer at der anvendes et fælles regelsæt for fysiske transmissionsrettigheder i 2014 for DK1-Tyskland, Kontek og Storebælt. Det nye regelsæt

7 er udarbejdet af TenneT GmbH, 50 Hertz Transmission og Energinet.dk i fællesskab med deltagelse af Energitilsynet og Bundesnetzagentur. De nye regelsæt indebærer at der foretages ændringer i forhold til de gældende regelsæt for fysiske transmissionsrettigheder på DK1-Tyskland. Der er foretaget en beskrivelse af førnævnte ændringer i metodeanmeldelsen fremsendt for Kontek. 5. Virkning på Energinet.dks økonomi I dag allokeres hele overføringskapaciteten på Storebælt til Day-ahead markedskoblingen. Det betyder, at hele flaskehalsindtægten generes via markedskobling. Hvis dele af kapaciteten i stedet udbydes på lange kontrakter, vil en del af flaskehalsindtægten genereres fra auktioner af transmissionsrettigheder. Virkningen på Energinet.dks økonomi er opgjort med udgangspunkt i den nuværende ordning på DK1-Tyskland. Vi har sammenlignet den faktiske indtægt fra kapacitetsauktioner med prisforskellen mellem DK1 og Tyskland, hvis kapaciteten alternativt var benyttet i markedskoblingen. Data viser at indtægten fra årsauktionerne samlet var 32% og 11% lavere end de realiserede flaskehalsindtægter i hhv og At kapaciteten sælges til en lavere pris end de realiserede flaskehalsindtægter benævnes efterfølgende underselling. For 2011 er vurderes underselling på 32% i høj grad at være påvirket af ulykken på atomkraftværket Fukushima i Japan i marts Ulykken resulterede i en beslutning om at slukke dele af atomkraftværkerne i Tyskland med øjeblik virkning. Herved ændrede priserne sig i betydelig grad i forhold til, hvad aktørerne havde forventet på det tidspunkt, hvor årsauktionerne for 2011 blev afholdt i december Tilsvarende kan situationer medføre at indtægten fra årsauktionerne overstiger de realizerede flaskehalsindtægter. Underselling på 11% vurderes derfor som det mest retvisende for et normal-år for årskapacitet. Der har i gennemsnit været underselling på 37% på månedsauktionerne i 2011 og Beregningerne indikerer således, at aktørerne værdsætter årskapacitet højere end månedskapacitet. Det skal bemærkes at aktørerne højst sandsynligt indregner fænomenerne adverse flows og underudnyttelse af kapaciteten som følge af Interim-Tight- Volume Coupling (ITVC) på DK1-Tyskland forbindelsen. Der forekommer ikke adverse flows og underudnyttelse af kapaciteten på Storebælt der håndteres af Nord Pool Spot. Det vurderes derfor at effekten vil være en reduceret underselling på 2-3 procentpoint på Storebælt i forhold til DK1-Tyskland. I beregning af virkning på flaskehalsindtægter på Storebælt forudsættes underselling på 35% og 10% for hhv. måneds- og årsprodukter.

8 Flaskehalsindtægten på Storebælt var i mio. DKK (600 MW kabel) Forudsættes det, at der udbydes 150 MW på månedsauktioner vil det forventede samlede fald i flaskehalsindtægten med de samme forudsætninger vedr. underselling være på ca. 3 mio. DKK 6. Samfundsøkonomisk gevinst ved indførsel af fysiske transmissionsrettigheder Der er foretaget en opgørelse af den forventede samfundsøkonomiske gevinst ved indførsel af transmissionsrettigheder på både Storebælt og Kontek forbindelserne. Opgørelsen består af to trin: Estimat på mulig reduktion af risikotillæg/-præmie og dermed detailelpris Den samfundsøkonomiske betydning af en reduktion i detailelpris Gevinsten ved indførelse af transmissionsrettigheder er forbedrede afdækningsmuligheder i det finansielle marked, dvs. reduceret risiko for elleverandørerne. Det betyder en lavere elpris for slutbrugere på fastpriskontrakter (hvilket er de fleste), herunder forsyningspligtkunder. Data og samtaler med aktørerne indikerer, at det primært er i DK2, man kan forvente en gevinst ved indførelse af transmissionsrettigheder. Data viser, at prissikringsprisen i DK2 i runde tal gennem de sidste seks år har ligget 3-4 øre/kwh over den gennemsnitlige spotpris. Prissikringsprisen skal ligge højere end leveringsprisen (spotprisen), svarende til at der naturligvis betales en risikopræmie. En rapport fra EA Energianalyse 3 peger imidlertid på, at risikopræmien er for høj. Et konservativt skøn er, at risikopræmien, og dermed elprisen, for slutbrugere på fastpriskontrakter kan sænkes 1 øre/kwh ved en skarpere konkurrence i det finansielle elmarked. Antages det, at 70 % af det danske elforbrug er på fastprisaftaler, kan gevinsten for forbrugerne i DK2 opgøres til: 1 øre/kwh x 14 TWh x 70 % = 98 mio. kr. årligt Lavere detailelpris betyder naturligvis også lavere afregningspris til de producenter som stiller salgspositioner. Ved opgørelse af den samfundsøkonomiske gevinst, skal tabet for aktører med salgspositioner derfor modregnes forbrugernes gevinst. Givet, at risikopræmien er for høj, vil gevinsten ved en lavere pris for forbrugerne imidlertid være større end tabet for salgssiden, hvorfor der netto vil være tale om en samfundsøkonomisk gevinst ved lavere finansielle priser. Finansministeriet regner typisk med, at for hver øre en detailpris er for høj, tabes 20 % i (økonomisk) velfærd, fordi forbrugerne undlader at købe varen 4. Vi kan derfor beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved lavere elpris til: 3 EA Energianalyse (2011), Udviklingen af elpriserne 4 Når Finansministeriet regner på samfundsøkonomi, eksempelvis i forbindelse med mulig indførelse af nye skatter og afgifter, regnes med et forvridningstab på 20% af skatte-

9 20 % x 98 mio. kr. = 20 mio. kr. årligt I det samlede samfundsøkonomiske regnskab skal Energinet.dk s omkostninger til indførelse af transmissionsrettigheder medregnes. Omkostningerne antages finansieret via en stigning i tarifferne. Omkostningerne består for Storebælt af et tab i flaskehalsindtægterne på ca. 3 mio. DKK årligt. I den særskilte metodeanmeldelse omkring indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Kontek opgøres tabet i flaskehalsindtægter for Energinet.dk til 9,5 mio. DKK årligt på Kontek. Det samlede tab i flaskehalsindtægter vurderes derfor at være i omegnen af 13 mio. DKK årligt. Omkostninger finansieres via en stigning i tarifferne der medfører et samfundsøkonomisk tab, som følger af den måde tariffer er designet på 5. Tabet kan beregnes til: Forvridningstab, alternativ finansiering: 13 mio. x 20 % = 2,6 mio. kr. Samlet set kan man derfor forvente en samfundsøkonomisk gevinst i omegnen af 17 mio. kr. årligt ved indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt og Kontek. Det er Energinet.dks vurdering af den samfundsøkonomiske gevinst i store træk kan fordeles til Kontek og Storebælt med hhv. 75% og 25% baseret på det relative tab i flaskehalsindtægter. Fordelingen beregnes som 9,5 mio. DKK /13 mio. DKK = 75% på Kontek og med 100% - 75% = 25% på Storebælt. 7. Virkning på Day-ahead marketskoblingen Det er Energinet.dks forventning at kapaciteten der vil blive auktioneret som PTR på Storebælt vil blive brugt som et finansielt risikoafdækningsprodukt. At PTR overvejende vil blive brugt til finansiel risiko-afdækning bekræftes af data fra DK1-Tyskland grænsen, hvor stort set hele den kapacitet, der udbydes som PTR frigives til Day-ahead markedskoblingen gennem Use-it-or-sell-it mekanismen. Indførsel af PTR på Storebælt er derfor ikke et tilbageskridt for markedskoblingen. Af samme årsag er det ambitionen på længere sigt at erstatte PTR med finansielle transmissionsrettigheder, fordi muligheden for bilaterale handler henover en forbindelse herved helt bortfalder. provenuet. Forvridningstabet følger af, at indførelse af en skat medfører, at den pris som forbrugeren betaler, er højere end de marginale omkostninger ved frembringelse af varen. Hvis manglende konkurrence medfører detailelpriser som er højere den marginale omkostning, giver det anledning til samme type af forvridningstab. 5 Forvridningstab er ved de nuværende eltariffer er helt analog til en almindelig skat eller afgift, fordi tarifdesignet er skåret over samme læst som en provenumotiveret skat.

10 I nedenstående figur ses de gennemsnitlige ugentlige nomineringer af auktionerede fysiske transmissionsrettigheder på DK1-Tyskland siden 2011 uge Aktørernes kommentarer Udkastet til PTR auktionsregler gældende for DK1-Tyskland, Kontek og potentielt Storebælt i 2014 var i høring i perioden 8. august til 22. august. Otte aktører indleverede høringssvar. Hovedparten af aktørerne udtrykker støtte til indførslen af PTR på Storebælt. To aktører skriver dog i deres høringssvar at de ikke ser et behov for fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt eftersom de finder CfD systemet tilstrækkeligt velfungerende til prissikring. Ligeledes skriver en aktør at de ønsker begrundelsen for introduktion af PTR på Storebælt grundigere belyst. Energinet.dk er klar over, at indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på en intern forbindelse i Nord Pool bryder med sædvanlig nordisk tankegang omkring at CfD systemet er tilstrækkeligt til prissikring. Det er vores forventning at fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt vil binde det finansielle marked i de to landsdele bedre sammen resulterende i mere likviditet og en bedre prisdannelse i CfD markedet særligt i DK2. Energinet.dk har valgt at tage ovennævnte to aktørers kommentarer i betragtning ved at indførslen af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt ønskes gennemført som et pilot-projekt med månedsauktioner med efterfølgende evaluering. 9. Evaluering af pilot-projekt på Storebælt Energinet.dk ønsker at foretage en evaluering af pilot-projektet i oktober Evalueringen gennemføres ved dels at undersøge data for virkningen på CfD markedet i DK2 men også i DK1. Ligeledes vil Energinet.dk undersøge sammenhængen mellem auktionspriser på fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt og den realiserede prisforskel mellem DK1 og DK2. Endeligt vil Energinet.dk gennemføre en høring for at kende aktørernes syn på virkningen på det finansielle marked af fysiske transmissionsrettigheder på Storebælt.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 26. juni 2015 NFL/NFL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra den 8. oktober 2013

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN 4. november 2015 Engros & Transmission UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN AFGØRELSE 1. Sekretariat for Energitilsynet godkender

Læs mere

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse Dato: 29. april 2014 Punkt 5 Energitilsynets møde den 29. april 2014 Sag: 13/09342 Afd.: Engros & Transmission Sagsbehandler: /MARH/HGO Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder

Læs mere

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Fælles pilot-projekt omkring indførsel af finansielle

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring

Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Udkast til Network Code vedr. transmissionsrettigheder er i høring Forward Capacity Allocation Network Code (FCA NC) Ulrik Møller Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Indhold Baggrund og proces for udvikling

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2015/2016 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/36 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det nordiske energimarked Anders Plejdrup Houmøller Direktør Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer.

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT SOMMERHALVÅRET 2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/35 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el

Brøndby Kommune. Hovedstadens belysningssamarbejde. Hovedstadens Belysningssamarbejde. Udbud af el Brøndby Kommune Hovedstadens belysningssamarbejde Hovedstadens Belysningssamarbejde Udbud af el 5383not006, Udført:CAT Kontrolleret: KMU, LHI Side 1 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Indledning... 2 3. Elprisens

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Markedsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sekretariatet for Energitilsynet, december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion og forbrug...

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN

DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN 28-5-2014 Sagsnr. 12/11920 /LVS/LR AFGØRELSE DONG ENERGYS ANMODNING OM OPHÆVELSE AF VPP-TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 1 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 1. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Nordjysk Elhandel A/S

Nordjysk Elhandel A/S Dagens program Kort præsentation af Nordjysk Elhandel A/S (herefter NE A/S) Baggrund for NE A/S samarbejde med Vindenergi Danmark Uheldige karakteristika for vind Udfordringer for NE A/S ved prissikringer

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Elmarkedet og kraftvarmen

Elmarkedet og kraftvarmen Faggruppen for Energi Kursus for Energi Basis i Teknologi, Menneske og Samfund (TMS) Kursusgang 3 Elmarkedet og kraftvarmen Anders N. Andersen http://people.aau.dk/~ana/ ana@plan.aau.dk http://www.energyplanning.aau.dk/

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015

Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen. Workshop den 10. december 2015 Evaluering af reservation på Skagerrak-forbindelsen Workshop den 10. december 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst ved Peter Markussen 2. Resultater fra Energinet.dk evaluering 3. Eventuelt 4. Frokost 2 Velkomst

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere

Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Det Energipolitiske Udvalg: Høring om intelligent elforbrug Fleksibelt elforbrug - Erfaringer med forsøg for at få større og mindre forbrugere til at reagere Mikael Togeby 26.2.2009 Det Energipolitiske

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 269 Offentligt Konti-Scan Højspændingsledninger på Læsø i i 4 Konti-Scan Kontiscan er kabelforbindelsen mellem DK1 (Jylland og Fyn) og

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2017 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/32 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015. Jeg har hermed fornøjelsen af at aflægge bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015 for Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Resultatet af den primære drift har

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk

Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Prissikring på el. Vælg dén prissikringsløsning, der passer jeres behov og temperament. scanenergi.dk Det er svært at spå... Især om fremtiden... Det gælder også priserne på elmarkedet. De påvirkes nemlig

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

DEMAND RESPONSE I SMART GRID

DEMAND RESPONSE I SMART GRID RUNE HYLSBERG JACOBSEN INSTITUT FOR INGENIØRVIDENSKAB UNI VERSITET DANMARK PÅ FOSSILFRI KURS Grøn økonomi i vækst Omstilning til et energi- og transportsystem uafhængigt af fossile brændstoffer I 2020

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a. 9. oktober 2017 Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a 9. oktober 2017 Selskabsopbygning Værker fordelt DK1 og DK2 800 MW og 400 MW B-andelshaver 500 kr. og 4.500 kr. tilmeldingsbidrag Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a Dansk

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere