Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport"

Transkript

1 Information til beslutningstagere om anvendelse af biodiesel i den kollektive transport

2 2 3 Kolofon Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse - udgivet i samarbejde med Midttrafik og Region Midtjylland. Agro Business Park Niels Pedersens Allé Tjele Telefon Udgivelsesår: 2012 Grafik: særpræg designbureau aps Foto: Midttrafik, Story2Media ApS, Agro Business Park Layout: Mette Toft Christensen (Agro Business Park) Denne folder til beslutningstagere er udviklet som en del af projektet Biobus under Region Midtjylland og udleveres gratis så længe lager haves ved henvendelse til Midttrafik eller Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse. Folderen kan også downloades online på Disclaimer Vi gør opmærksom på, at al information og beregninger i denne folder kun er vejledende. Hverken Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse, Midttrafik eller Region Midtjylland kan holdes ansvarlig for eventuelle tab eller skader opstået pga. brug af biodiesel eller information givet i denne folder. Formålet med denne brochure er at bidrage med information forud for beslutninger om brug af biodiesel i den kollektive trafik. I brochuren er vist beregninger af forventede -gevinster og økonomiske meromkostninger ved øget anvendelse af biodiesel eksemplificeret ved fire af Midttrafiks udbudspakker. Grundlaget for beregningerne er et nyt værktøj til at udregne -gevinster og meromkostninger ved iblanding af biodiesel. Værktøjet er frit tilgængeligt på Herudover orienteres der i brochuren om forskellige synspunkter i forhold til bæredygtighed og etiske overvejelser i forbindelse med biobrændstoffer.

3 4 5 Hvorfor biodiesel og kollektiv trafik? Klima- og energiudfordringerne er i dag velkendte for enhver. Det er tvingende nødvendigt at nedbringe udledningen af drivhusgasser samtidig med, at et stigende behov for energi skal imødekommes. Nationale strategier på området efterspørger handling nu! På transportområdet er udfordringen særlig kompliceret. På kort sigt er der ingen oplagte alternativer til komplet erstatning af de fossile brændstoffer. Udfordringen Brugen af biodiesel ud over gældende standarder medfører et øget omkostningsniveau for drift af den kollektive trafik. Meromkostningen afhænger af Til gengæld findes et utal af mere eller mindre integrerbare løsninger. En af dem er biodiesel. Brugen af biodiesel i kollektiv trafik er interessant fordi: Biodiesel skaber en øjeblikkelig -reduktion på op til knap 90% Biodiesel nedsætter emissionen af farlige partikler Biodiesel er en international handelsvare og dermed allerede tilgængelig biodieselens egenskaber, iblandingsprocent, stationering, tankanlæg m.m. Derudover er prisudviklingen på fossil diesel naturligvis en faktor, Biodiesel er sikkert at håndtere, og oliebranchen har erfaring hermed Biodiesel kan bruges direkte i eksisterende flåder med få eller ingen ændringer Biodiesel kan distribueres med få ændringer i det nuværende distributionssystem Biodiesel er et velkendt brændstof med minimale konsekvenser for drift og service men hidtil har prisudsvingene på de to typer brændstof dog fulgtes nogenlunde ad. Nyt værktøj estimerer -gevinster og meromkostninger samt reducerer usikkerhed Uvished omkring omkostningsniveauet for drift af kollektiv trafik på biodiesel udgør en økonomisk usikkerhed for såvel udbyder som vognmand. Usikkerhed om merudgifter til kørsel med biodiesel betyder, at den enkelte vognmand vil hæve sin tilbudspris for at dække eventuelle uforudsete udgifter. Udbyder vil derfor være nødsaget til at acceptere en unødvendig høj betaling. Et nyt værktøj på biobus kan bidrage til at estimere -gevinsten holdt op imod de øgede omkostninger, der vil være ved drift på biodiesel ud over gældende standarder. Værktøjet tager hensyn til det konkrete udbud samt den enkelte vognmands set up og reducerer således den økonomiske usikkerhed hos både vognmænd og udbydere og giver bedre mulighed for et realistisk tilbud trods manglende erfaring med biodiesel. Værktøjet er udarbejdet som en slags tjekliste og henvender sig til vognmænd og udbydere både med og uden erfaring med biodiesel. Det tænkes anvendt i forbindelse med udbyders overvejelser om krav om anvendelse af biodiesel ved forestående udbud og til vognmandens afgivelse af tilbud. Det er væsentligt at understrege, at værktøjet udelukkende estimerer meromkostninger. Værktøjet kan således ikke beregne den komplette pris for det pågældende udbud. Værktøjet er udarbejdet i regi af projektet Biobus og tager udgangspunkt i de mange erfaringer med kørsel på biodiesel, der allerede findes også i Danmark. På kan du danne dig det fulde overblik med vores regneværktøj.

4 6 Hvad er biodiesel? Biodiesel er et organisk alternativ til fossil diesel. Biodiesel produceres ved at lade animalsk eller vegetabilsk fedtstof reagere med metanol og gennemgå en raffinering. Biodiesel kan bruges sammen med eller i stedet for almindelig diesel i de fleste forbrændingsmotorer og oliefyr, så længe brændstoffet overholder den europæiske norm for biodiesel (EN14214). I Danmark produceres biodiesel på kommercielle vilkår af rapsolie (RME) og diverse restprodukter fra den animalske produktion og fødevareindustri (AFME). Biodiesel fremstilles andre steder i verden også på soja - eller palmeolie. Der er ingen facitliste for, hvor meget en bestemt type biodiesel fortrænger. Dette afhænger bl.a. af, hvor meget energi der bruges ved dyrkning eller tilvejebringelse af råvaren og derefter forarbejdning til et færdigt produkt. Biodieseltyperne har separate prisindeks afhængigt af produktets specifikationer og handles som en international handelsvare på linje med de fossile alternativer. Biodiesel anvendes allerede til transport i flere europæiske lande, inkl. Danmark, som konsekvens af EUs direktiv om vedvarende energi. I dag iblander olieselskaberne således op til 7% biodiesel i den diesel, der sælges fra alle danske tankstationer. I Sverige køres på 100% biodiesel i mange lukkede flåder, blandt andet i den kollektive trafik. Biodiesel har et ca. 6% lavere energiindhold pr. liter end fossil diesel. Forsøg og praksis har dog vist, at dette stort set ikke er mærkbart i det samlede brændstofregnskab.

5 9 Hvordan adskiller biodiesel sig fra fossil diesel? Biodiesel har et lavere energiindhold Al biodiesel, uanset råvarer, har et lavere energiindhold pr. liter i forhold til fossil diesel. Forskellen i energiindholdet er ca. 6% pr. volumenenhed. Ved lave iblandinger udlignes forskellen, og den bliver svær at registrere. I en 20% blanding bør forskellene i kraft, moment og brændstoføkonomi således være 1-2%, afhængigt af den valgte fossile basediesel. Biodiesel har mindre gode kuldeegenskaber Biodiesel klumper lettere ved kolde temperaturer og kan blive så tykt, at det ikke længere kan transporteres fra brændstoftanken, igennem brændstoffiltret og ind i motoren. Konsekvensen er, at motoren ikke kan starte eller fortsætte sin drift. Temperaturen på det såkaldte cloud point, hvor udfældninger starter, varierer afhængigt af biodieseltype og anvendt basediesel. RME tåler en lavere temperatur end AFME, som til gengæld har andre gode egenskaber, blandt andet et højt cetantal og lavt indhold af vand. Mindre gode syre- og oxidationsegenskaber Biodiesel kan give problemer med nedbrydning af visse materialer såsom bløde metaller, plast og gummi. Derfor kan nogle tankanlæg og busser kræve en tilpasning til biodiesel. Øget risiko for bakterievækst (dieselpest) Biodieselens lettere biologiske omsættelighed kan være et problem i relation til øget bakterievækst i brændstofsystemet, såkaldt dieselpest. Dette kan få betydning for distributionssystemet og det enkelte køretøj, idet lagertanke, tankanlæg og brændstoffiltre kan stoppe til. Hvorfor bliver brugen af biodiesel dyrere? Øgede brændstofomkostninger Biodiesel er i dag et dyrere produkt at indkøbe end fossil diesel. Dertil kommer, at den fossile basediesel, som biodieselen eventuelt skal blandes med, også kan være dyrere end den gængse på grund af skærpede krav til vægtfylde m.m. Øgede omkostninger til opbevaring, håndtering og levering Biodieselens biologiske oprindelse og dårligere oxidant og kuldeegenskaber stiller særlige krav til opbevaring. I bedste fald kan eksisterende udstyr klargøres via oprensning og udskiftning af enkelte komponenter. I værste fald skal nye tank- og opbevaringsfaciliteter anskaffes, inkl. opvarmning. Omfang afhænger i høj grad af iblandingsprocenter, og hvilken type biodiesel der er tale om. I den forbindelse skal man tillige være opmærksom på, at afvigelser fra olieindustriens standarder også kan betyde højere leveringsomkostninger som følge af manglende mulighed for fleksibilitet. Øgede omkostninger til anskaffelse og service af flådemateriel Ved kørsel ud over standard iblandinger skal den enkelte vognmand sikre sig, at det materiel, han påtænker at anvende, er forberedt til biodiesel. Der kan være en ekstra omkostning forbundet hermed. I den forbindelse er det væsentligt at påpege, at alle køretøjer i dag er godkendt til kørsel på op til 7% biodiesel. Flere motorproducenter godkender højere iblanding, ligesom flere producenter har motorer godkendt til 100% biodiesel. De fleste motorfabrikanter stiller krav om øget serviceinterval inkl. olieskift ved høje iblandinger af biodiesel. Udførelsen heraf medfører omkostninger til værksted og eventuelle erstatningskøretøjer.

6 11 Hvad koster biodiesel i kollektiv trafik? Prisen for mere biodiesel i den kollektive trafik og dermed - reduktion er afhængig af det enkelte udbuds udformning. Det har således stor betydning, om der er brug for et eller flere særskilte tankanlæg, om busserne kører mange eller få køreplantimer, samt om udbuddet kræver modificeret materiel og/eller øget service. Af regneeksemplerne på de næste sider fremgår forskellene tydeligt. Eksemplerne er forsøgt opstillet så realistisk som muligt, men bør alligevel tolkes med stor forsigtighed. Man skal tillige være opmærksom på, at priserne på brændstof og materiel kan variere. Eksemplerne giver dog en god indikation af, hvor meget meromkostningen kan variere efter kørselstypen, og at det derfor har stor betydning, hvor man beslutter at anvende biodiesel. NB: De angivne procenter er ikke af den samlede kontraktpris. Beregningerne inkluderer udelukkende meromkostninger til brændstof, tankanlæg og service set i forhold til kørsel med almindelig fossil diesel. Brændstofpriserne anvendt i beregningerne er fra januar 2012, og priser på service og tankanlæg er et kvalificeret skøn. Biobrændstoffernes - fortrængningsevne er baseret på EUs bæredygtighedskriterier anno Produkter med nedenstående egenskaber er tilgængelige på markedet i dag (men findes også med større/ mindre fortrængningsevne afhængig af producenten).

7 12 13 EKSEMPEL 1 EKSEMPEL 2 Bybusser i Viborg 20% AFME Regionale busser mellem Viborg og Herning 15% AFME EKSEMPEL 3 EKSEMPEL 4 X-busser Rute 952X Videbæk-Aarhus 30% AFME Lokale busser i Randers Kommune 100% RME Af eksempel 1 fremgår det, at man kan spare 138 tons CO2 pr. år i forbindelse med driften af Viborg bybusser mod en merudgift på ca. 8%. De væsentligste forudsætninger fremgår af nedenstående oversigt. Af eksempel 2 fremgår det, at de regionale busser mellem Viborg og Herning kan bidrage med 98 tons sparet CO2 pr. år mod en forventet merudgift på 17%. Eksemplet får en højere pris pr. ton sparet primært fordi der forudsættes flere tankanlæg, og fordi der er mindre kørsel pr. bus årligt. I eksempel 3 øges iblandingen af biodiesel mod en øget CO2-besparelse og -merudgift. I eksempel 4 forudsættes drift af lokale busser i Randers på 100% biodiesel. Dette giver naturligvis en stor - besparelse, men også en øget udgift på ca. 30% køreplantimer (22,3 km/kplt) 11 stk. 12 m busser, der kører 2,5 km på literen Ét stationeringssted køreplantimer (41,8 km/kplt) Syv stk. 12 m busser, der kører 3 km på literen Tre stk. 13,7 m busser, der kører 2,8 km på literen To stationeringssteder køreplantimer (47 km/kplt) Seks stk. 12 m busser, der kører 2,95 km på literen Fem stk. 13,7 m busser, der kører 3 km på literen Tre stationeringssteder køreplantimer (35 km/kplt) Otte stk. 12 m busser, der kører 2,9 km på literen Ét stationeringssted Ekstra omkostninger Ét tankanlæg med blandepumpe (biodiesel leveres separat og blandes på stedet) Fordobling af serviceinterval Øget brændstofpris (iblandet ren biodiesel 2,93 kr. dyrere pr. liter) Kr pr. bus til forsikring/modifikationer -fortrængningsevne på den rene biodiesel: 85% Ekstra omkostninger To tankanlæg med alm. pumper (brændstof leveres blandet fra olieselskab) Fordobling af serviceinterval Øget brændstofpris (biodieselblanding kr. 1,75 dyrere pr. liter) Kr pr. bus til forsikring/modifikationer -fortrængningsevne på den rene biodiesel: 85% Ekstra omkostninger To tankanlæg med alm. pumper (brændstof leveres blandet fra olieselskab) Fordobling af serviceinterval Øget brændstofpris (biodieselblanding kr. 1,75 dyrere pr. liter) Kr pr. bus til forsikring/modifikationer -fortrængningevne på den rene biodiesel: 85% Ekstra omkostninger Ét tankanlæg med pumpe (biodiesel leveres separat) Fordobling af serviceinterval Øget brændstofpris (ren biodiesel kr. 2,80 dyrere pr. liter) Kr pr. bus til forsikring/modifikationer -fortrængningsevne på den rene biodiesel: 60% RESULTAT Ca. 8% dyrere end kørsel med almindelig diesel (kr /år) og 138 tons sparet pr. år. RESULTAT Ca. 17% dyrere end kørsel med almindelig diesel (kr /år) og 98 tons sparet pr. år. RESULTAT Ca. 19% dyrere end kørsel med almindelig diesel (kr /år) og 150 tons sparet pr. år. RESULTAT Ca. 30% dyrere end kørsel med almindelig diesel (kr /år) og 134 tons sparet pr. år. Omkostning: kr. 6,79/køreplantime Besparelse: 3,88 kg /køreplantime I alt kr. 1,75 pr. kg Omkostning: kr. 25,18/køreplantime Besparelse: 4,73 kg /køreplantime I alt kr. 5,30 pr. kg Omkostning: kr. 31,94/køreplantime Besparelse: 9,89 kg /køreplantime I alt kr. 3,23 pr. kg Omkostning: kr. 47,16/køreplantime Besparelse: 19,08 kg /køreplantime I alt kr. 2,47 pr. kg NB: De angivne procenter er ikke af den samlede kontraktpris. Beregningerne inkluderer udelukkende meromkostninger til brændstof, tankanlæg og service set i forhold til kørsel med almindelig fossil diesel. Beregningerne er kun eksempler. Regneværktøjet er altid tilgængeligt på til at foretage nye opdaterede beregninger på ovenstående scenarier eller andre, som kunne overvejes i forbindelse med konkrete udbud.

8 14 Biodiesel og bæredygtighed Biodiesels bæredygtighed er omdiskuteret. Brugen af biodiesel nedsætter som udgangspunkt udledningen af i forhold til fossil diesel. Hvor meget, afhænger i høj grad af biodieselens oprindelse, det vil sige, hvilket biologisk materiale den er produceret af. Tillige afhænger det af den enkelte producents produktionsproces og endelig håndtering. I nogle tilfælde kan besparelsen blive meget lille eller ikke eksisterende. Det diskuteres jævnligt, om biodiesel baseret på afgrøder bidrager positivt, når alle faktorer er medregnet de såkaldte 1. generations biobrændstoffer. Dertil kommer etiske diskussioner om anvendelse af afgrøder til transport, der principielt kunne anvendes til fødevarer. Indtil videre er mange eksperter enige om, at biodiesel umiddelbart er -reducerende og dermed en farbar vej, indtil bedre alternativer findes - i særdeleshed når der er tale om biodiesel produceret af restprodukter også kaldet 2. generations biobrændstoffer. Regneværktøjet er fleksibelt, så det uden problemer kan tilpasses nye standarder for iblanding af biobrændstoffer og eventuelle ændringer i EUs bæredygtighedskriterier.

9 Formålet med projektet Biobus er at indsamle og videreformidle information om de økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved at køre på en højere biodiesel iblanding end de gængse standarder i den kollektive trafik. På finder du: Regneværktøj, der kan bruges til at udregne meromkostninger Information om kørsel på biodiesel fra førende motorfabrikanter Rapporter fra forsøgsprojekter om biodiesel inden for kollektiv transport Anden relevant information om biodiesel

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Taxibranchen på vej mod grønnere tider

Taxibranchen på vej mod grønnere tider Taxibranchen på vej mod grønnere tider Fremme af klima- og energieffektive løsninger i taxibranchen. Indhold Forord 3 Kommissionens sammensætning 3 Taxikommissionens konklusioner 4 Derfor skal taxien være

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark

Bilfærgernes Rederiforening. Grønnere Færgefart i Danmark Bilfærgernes Rederiforening Grønnere Færgefart i Danmark (OSK-ShipTech 131060.3083.05) Date: 12.12.2014 Sign: ssk/khm Kunde: Kunde Navn: Kontakt person: Bilfærgernes Rederiforening Peter Wallbohm Olsen

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser

Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af. Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol. Danmarks Miljøundersøgelser Samfundsøkonomisk well-to-wheel-analyse af biobrændstoffer Scenarieberegninger for rapsdiesel (RME) og 1.- og 2.-generations bioethanol Faglig rapport fra DMU nr. 797 AU 2010 Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts

EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen. An initiative of the University for the Creative Arts EN GUIDE TIL Eco-design i Byggebranchen An initiative of the University for the Creative Arts 2 EDECON DENNE GUIDE ER EN INTRODUKTION TIL ECO-DESIGN FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER FREMSTILLER

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv 27. februar 2014 RAPPORT Hidtil har indsatsen for at reducere klimapåvirkningen fra danske bygninger primært været koncentreret om at nedbringe energiforbruget

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med

Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed. September 2010. -råd du kan regne med Klimaregnskab 2009 Region Hovedstaden som virksomhed September 2010 Allerød 4810 4200 Århus 8732 3232 Aalborg 9630 6400 Odense 6312 1581 www.niras.dk -råd du kan regne med Dette klimaregnskab er udført

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere