Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale"

Transkript

1 Fritidshusejerne Påskeud- gave Se alle dine fordele inde i bladet Gør huset klart Påsken nærmer sig, og det gør sommerhussæsonen så også for rigtig mange som- merhusejere. Sommerhuset er stedet, hvor man slapper af, holder ferie og er sammen med familie og venner. At være i sommerhus er at sætte livet et gear ned og få tid til sig selv og andre. For at for mest muligt ud af sommerhuset og sommeren er der nogle ting, der er go- de at få på plads med det samme. Læs mere inde i bladet. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten Danskernes Sund- hed, også kaldet den natio- nale sundhedsprofil. Talle- ne omkring stress er noget overraskende og skræm- mende. Alderspensionister: 19,8 % Førtidspensionister: 50,4 % Arbejdsløse: 28,1 % Beskæftigede: 15,8 % Efterlønsmodtager: 11,9 %. Stress er en subjektiv ople- velse. Det dagsprogram som nogen finder stressende, kan undre andre. Sommer- huset er et godt sted at slappe af. Læs mere inde i bladet. Udlejning Omkring påske er ca. halv- delen af årets udlejning sket. Det ser lidt lysere ud for udlejningen i år, omend det stadig ikke lykkes at få de manglende tyske gæster tilbage. For at få vendt udviklingen og få de tyske gæster tilba- ge, er branchen nødt til at indse, at det er et pris- spørgsmål. Undersøgelser fra Videncenter for Kysttu- risme viser, at gæsterne er tilfredse med husene, ser- vicen, udbuddet af varer, naturen mv., men når det kommer til forholdet mel- lem pris og kvalitet, så går det galt produktet er for dyrt. Nyhedsbrev til alle uden beregning i Udover grundejerforeninger, der modtager Nyhedsbrevet gratis, tilbydes alle enkeltpersoner (også ikke medlemmer) at modtage dette uden beregning i Send en mail til og du kommer på listen over modtagere.

2 Tid til huseftersyn Det er en god ide at begyn- de sæsonen med et hurtigt eftersyn af sommerhuset. Har huset været uden efter- syn og uopvarmet i vinter- perioden, er eftersynet endnu mere påkrævet. Tjek tagudhæng mv. for boer lavet af hvepse og bier. Sørg for at alle døre og vin- duer slutter tæt, og at alle rørgennemføringer er tæt- te, dette hjælper med at holde mus ude. Det er en god ide at tjekke tag, vægge mv. for at sikre, at der ikke er utætheder, der kan give fugtskader. Husk også lige at tjekke om HFI/HPFI relæet stadig fungerer korrekt. Kontroller at der ikke er opstået skader/utætheder på vandrør, vandvarmer mv., således at eventuelt udsivende vand ikke giver skader. Er der ikke problemer, er du klar til at nyde endnu en sæson. Hygge, ro og af- slapning I Danmark har vi ca sommerhuse. Dette betyder, at en meget stor del af befolkningen har ad- gang til at opleve det fanta- stiske ved at være i som- merhus. Enten fordi famili- en ejer et hus, eller fordi man har adgang til benyt- telse via venner eller fami- lie. Endelig er der ganske mange, der lejer et hus til ferien. Sommerhuset er således et centralt punkt i danskernes liv, og rigtig mange af os har gode ferieminder fra en ferie i sommerhus. Jeg tror de fleste af os ken- der fornemmelsen af den ro og fred, der sænker sig, når vi tager i sommerhus. Tin- gene foregår i et andet tem- po, pligterne er færre, natu- ren mere nærværende, og vi tager tingene mere af- slappet. Har vi gæster i sommerhuset, tager vi me- get ofte også dette mere afslappet, og vi får dermed mere tid og mindre pres på os. Netop denne fornemmelse af mere tid og færre opga- ver, kombineret med nær- været af familie og natur gør nok sit til, at vi slapper af og nyder det. Det er ikke mange, der forbinder stress med det at være i sommer- hus! Brændeafgift Brændeafgiften er udskudt. Den meget omdiskuterede brændeafgift, der skulle være trådt i kraft 1. januar 2014, er udskudt og bliver afskaffet. Danske Sommerhusudlejere har i et brev til Skattemini- steren påpeget det urimeli- ge i specielt afgiften på brænde. De fleste sommer- huse opvarmes med el og brændeovn, og der er ikke andre forsyningsmulighe- der i sommerhusområder- ne. Brændeafgiften ville derfor ramme sommerhus- ejerne urimeligt hårdt. Vi arbejder fortsat på at dette ikke på nogen måde- sker.

3

4 Tips og tricks SEAS- NVE Får du strøm fra SEAS- NVE, og er du kunde hos Coop, kan du tjene point på dit strømkøb. Se mere på https://coop.seas- nve.dk Som medlem af Danske Sommerhusudlejere får du rabat hos Q8. Læs mere her https://www.q8.dk/dksom merhusudlejere Grundejerforeninger kan tegne disse forsikringer: Bestyrelsesansvar Underslæb IT- Kriminalitet Grundejeransvar på særdeles fordelagtige vilkår (forudsætter med- lemskab). Forsikringerne for Bestyrelsesansvar, un- derslæb og IT- Kriminalitet fås for kun kr årligt. Har foreningen ikke modta- get det skriftlige tilbud fra Fritidshusejerne/Codan så kan I se mere her: grundejerforeninger.html Indbrud Få installeret en alarm med forbindelse til alarmcentral, så er risikoen for indbrud mindre, og du får besked såfremt det alligevel skulle ske. De fleste forsikringsselska- ber giver rabat på din fri- tidshusforsikring, såfremt du har alarm, spørg dit sel- skab. Skatteregler Sommerhuse må ikke udle- jes erhvervsmæssigt uden tilladelse, og en sådan tilla- delse gives yderst sjældent. Der er derfor i realiteten kun en skatteregel for be- skatning af lejeindtægten fra sommerhuse, og det er 40 % reglen. Denne fungerer således, at du først reducerer din leje- indtægt med kr /kr (kr såfremt du udlejer gennem et bu- reau, der indberetter leje- indtægt mv. til Skat). Heref- ter trækker du 40 % fra til dækning af udgifter i for- bindelse med udlejning, og det resterende beløb opgi- ves som lejeindtægt. Der findes en model, der kaldes den regnskabsmæs- sige model, og den baserer sig på principperne for er- hvervsmæssig udlejning. Det kan absolut ikke tilrå- des at anvende denne, så- fremt man ikke har en af de sjældne tilladelser. Der er eksempler på, at sommer- husejere har anvendt denne uden tilladelse, hvorefter kommunen/skat har un- derrettet Planstyrelsen, som herefter har rejst sag om ulovlig udlejning. Udlejning Såfremt du udlejer, eller overvejer at udleje dit hus gennem bureau, så er der en del forhold, du skal være opmærksom på. Standardavancen hos en del bureauer er omkring 65 %, og nogle tager en højere pris i udlandet, uden at det- te kommer dig til gode. Prøv at forhandle avancen ned og spørg til prisen i andre lan- de end Danmark. Hvordan bliver dit hus markedsført hvor meget tekst, hvor mange billeder, kommer du i det trykte ka- talog eller kun i det elek- troniske? Er du medlem, kan du få rådgivning hos Danske Sommerhusudlejere.

5 Sommerhus på lejet grund. Godt nyt. Ejer du et sommerhus på lejet grund, så er der godt nyt. Når lejeaftalen udløber, skal lejen genforhandles, og for at sikre lejerne af grundene, har folketinget vedtaget en ny lov. Loven skal sikre, at lejen ikke kan stige til et niveau, der væsentligt overskrider markedsværdien. Det bliver således markeds- værdien, der fremadrettet bliver afgørende. Fritidshusejerne Hvem er vi? Vi er en forening med to afdelinger. En for grund- ejerforeninger for fritidshu- se og en for sommerhuseje- re, der udlejer deres som- merhus. Vi har et fuldtidsbemandet sekretariat med egne juri- ster med speciale inden for fritidshuse, deres anvendel- se mv. Hos os skal hverken enkeltmedlemmer eller for- eninger vente på svar og rådgivning. Vi er en dynamisk forening, der engagerer os bredt i debatten om fritidshuse, bevarelse af vores natur og turisme, primært kysttu- risme. Formand er Kim Juhlin, der i perioden 1989 til 1999 arbejdede inden for formid- ling af feriehuse og blandt andet sad i Feriehusudle- jernes Brancheforening. Kim Juhlin var med i det arbejde, der skabte det før- ste skattefri fradrag ved udlejning, momsfritagelse for udlejning samt drivkraf- ten i den 10 år lange proces omkring vinterbenyttelse. I perioden 2000 til 2013 var Kim Juhlin adm. direktør i et serviceselskab, der des- værre måtte opgive i 2013 og lade sig erklære konkurs. Ud over at være jurist er Kim Juhlin også fagjourna- list med speciale inden for turisme. Kim Juhlin har og- så i en årrække været til- knyttet Mols Linjens advi- soryboard. Vores vedtægter er natur- ligvis tilgængelige for alle og kan downloades på vo- res hjemmeside. Formandens klumme Når man er relativt ny aktør på markedet, er det natur- ligt, at de gamle aktører på et tidspunkt vågner lidt op. Dette er nu også sket for Fritidshusejernes Lands- forening, som intet har at gøre med os. Uden af ville føre debatten på det niveau, som denne forening har valgt, så kan jeg blot helt faktuelt oplyse, at hovedbestyrelsen i denne forening må have proble- mer med kuglerammen, idet man i medlemsbladet skriver, at kontingentet i Vi tager hånd om vores medlemmer og deres problemer.

6 vores forening er højere end i deres dette er gan- ske enkelt i strid med sand- heden, og så så nok om det! Vi glæder os over den pæne omtale, vi har i medierne, og vi glæder os over vores mange samarbejdspartnere. Vi brænder for de danske sommerhuse, deres vil- kår/benyttelse samt for den tilknyttede turisme. Det er derfor særdeles glædeligt, at stort set alle grundejer- foreninger er positivt stemt over for feriehusturismen. Formand Kim Juhlin Cand. jur. & journalist Medlemsfordele Som enkelt medlem af Danske Sommerhusudle- jere har du uden bereg- ning - adgang til: Rådgivning & gennem- gang af kontrakt Hvordan planlægger du din egen brug af huset? Må du selv bruge eventuelle tom- me uger? Må du selv foreta- ge supplerende udlejning? Hvordan er dine rettighe- der, når sæsonen er i gang? Hvordan foregår udbetaling af leje forud/bagud? Er du sikret ved afbestilling? Hvordan er du sikret ved skader på huset? Vurdering af udlejnings- budget også i forbindel- se med købsovervejelser Er budgettet realistisk An- tal uger Ugepriser? Forde- ling af indtægter? Hvad hvis budgettet svigter? Hvem bærer den økonomiske risi- ko? Har du indflydelse ved svigtende udlejning? Er der ens priser i Danmark og udlandet? Rådgivning om udlej- ningsfremmende tiltag udstyr/inventar/ beskri- velse Hvordan skal du udstyre dit hus? Hvad med private ef- fekter? Antal senge og sen- getyper? TV og Internet? Hvordan skal dit hus be- skrives og fotograferes? Skatterådgivning i for- bindelse med udlejning Hvordan forholder du dig skattemæssigt? Risikoen ved at anvende den er- hvervsmæssige model eller i fra- drag? Juridisk bistand i relation til udlejningsrelaterede spørgsmål Hvor meget må du leje ud? Hvad med vinterudlejning? Må du udleje erhvervsmæs- sigt? Hvad med skader på huset og inventaret? Hvor- dan får du erstatning fra lejerne? Hvad sker der, så- fremt gæsterne klager og ønsker erstatning? Hvor mange huse kan du eje og udleje? Hvad sker der med udlejningsaftalen, hvis du sælger? Hvordan kan du opsige din aftale? Hvem har ansvaret, hvis dine lejere eksempelvis generer nabo- en? Rådgivning i relation til fordeling af lejeindtægt mellem ejer & bureau Der er flere måder at aftale prisen pr. uge på. Den mest almindelige er en fast pris pr. uge i de enkelte sæsoner

7 Prisen aftales som hoved- regel i danske kroner. For en stor del af husene forde- les indtægten med 60% til dig og 40% til bureauet. Det vil sige at bureauet lægger godt 65 % oven på din pris. Har huset spa eller pool, kan du ofte få en bedre afta- le, ligesom fordelingen kan veksle fra bureau til bureau. Nogle bureauer sælger hu- sene dyrere uden for Dan- mark, uden at du som ejer får del i denne ekstrapris. Forskellige former for udlejning bureau, gør det selv fordele og ulemper Når du skal udleje, kan du vælge mellem forskellige muligheder, idet du over- ordnet set kan vælge mel- lem at udleje selv eller over- lade det til et bureau. Der er mange forhold at overveje: Markedsføring af dit hus Nøgleudlevering Modtagelse af gæster Kontrol af huset Hvem hjælper lejerne, så- fremt der er problemer Hvad med skader? Udlejer du selv, kan du få et bundfradrag på kr , udlejer du gennem et bu- reau, der indberetter til Skat, så får du et bundfra- drag på kr til gen- gæld skal du aflevere en stor del af indtægten til bu- reauet. Forsikringsmæssig råd- givning Har du den rigtige forsik- ring, dækker den ved udlej- ningsskader, erstatning ved manglende udlejning som følge af en erstatningsberet- tiget skade, omplacerings- udgifter mv. Til vores grundejerfor- eningsmedlemmer har vi blandt andet disse tilbud: Formandsrådgivning & sparring At være formand er forbun- det med nogle specielle op- gaver, og dette uanset om man er formand i en privat organisation eller en virk- somhed. Formandens rolle spænder fra formidling over mægling til beslutninger og eksekve- ring. Vi tilbyder sparring om de opgaver, der er ved udførel- sen af formandsopgaver. Bestyrelsesrådgivning Vi gennemgår gerne konse- kvenserne af at være besty- relsesmedlem, pligter, an- svar mv. og i tilknytning hertil de muligheder, man har for at sikre sig mod er- statningsansvar. Konkret rådgivning Sekretariatet er altid klar til at rådgive medlemmerne, uanset om det drejer sig om planloven, lokalplaner, juri- diske tvister om skel, vej- vedligeholdelse, beskæring eller andre spørgsmål. Vi har oparbejdet en stor viden omkring sommerhuse og den dertil knyttede lov- givning.

8 Vedtægtsgennemgang Vi tilbyder at gennemgå og kommentere foreningens vedtægter, såfremt vi har forslag til tilpasninger. Henvendelse til offentlige myndigheder mv. Skal foreningen i kon- takt/forhandlinger med diverse offentlige myndig- heder eller private selska- ber, tilbyder vi bistand til dette. Nyhedsbreve Vi udsender jævnligt ny- hedsbreve, hvor vi omtaler emner af generel interesse for fritidshusejere. Fritidshusejerne udgives af interesseorganisationen Fritidshusejerne/Danske Sommerhusudlejere CVR- nummer Foreningens adresse er frem til 1. maj Rørskærsvej 20, 2820 Gentofte. Herefter er adressen Maglebjergvej 13, 2800 Lyngby. Ansvarshavende redaktør er foreningens formand Kim Voigt Juhlin. Citering af dette nyheds- brev er tilladt ved fuld kil- deangivelse. Eventuelle spørgsmål kan rettes til foreningens sekre- tariat på telefon eller pr. mail til Vi træffes på hverdage fra kl til og på lør- dage fra kl til Ønsker og ideer til indhold modtages gerne, ligesom indlæg gerne modtages. Redaktionen forbeholder sig at redigere og forkorte eventuelle tilsendte indlæg, ligesom det forbeholdes ikke at bringe dem. Man kan også følge os på vores hjemmeside, hvor vi løbende opdaterer omkring medieomtale mv.

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads

Hans Korsgaard. Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads Hans Korsgaard Mange går med en drøm... Jeg kender den. For mig er drømmen blevet en livslang kærlighed. Til livet på en campingplads 1 Jeg ved, at mange mennesker går med en drøm om at købe en campingplads.

Læs mere

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger.

Ønsker du at sælge bolig, vender du blot bogen, hvor du finder Håndbog for boligsælger. FORORD Denne håndbog er tænkt som et værktøj, når du overvejer at købe ny bolig. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også bruges som opslagsværk. Du slår blot op under det emne, du gerne vil vide

Læs mere

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin

Vejen til succesrig ferieboligudlejning. Denne brochure hjælper dig trin for trin Vejen til succesrig ferieboligudlejning Denne brochure hjælper dig trin for trin Hvorfor udleje din feriebolig? DER ANFANG Mange tak for din interesse for HomeAway, verdens største online-portal indenfor

Læs mere

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3

Pensionist! Hvor svært kan det være? 2. Indtrædende og udtrædende interessenters hæftelse hæftelsesproblematikken i I/S 3 2-2015 Cloud-computing er i dag en helt almindelig måde at 7 købe it-løsninger på. Få 10 gode råd til, hvad du skal være særligt opmæksom på, når du indgår cloud-aftaler. 4 Anvendelse af nøgletal det behøver

Læs mere

Farvel Kuben Bo og goddag Entré

Farvel Kuben Bo og goddag Entré Farvel Kuben Bo og goddag Entré andelsboliger og ejerlejligheder 03 Sammen er vi stærkere 16 Nedsæt energiforbruget 22 Energistyring er sund fornuft og god økonomi MARTS 2010... en del af Dan-Ejendomme

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på.

Hvis du sætter mindst 10 krydser i helt sikkert, så er der et godt grundlag at gå videre på. Frisør Alle vil gerne se godt ud, og mange interesserer sig for mode. Næsten uanset alder. Markedet for skønhed er i vækst. Mange synes, at de har råd til at forkæle sig selv. At det styrker deres selvtillid.

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere