Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om investering i solcelleanlæg"

Transkript

1 SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012.

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 beskatning af solcelleanlæg standardmetoden regnskabsmetoden... 6 spørgsmål og svar registreringer ejerskab praktiske forhold skat særlige forhold

4 Indledning Det er blevet attraktivt for private at investere i vedvarende energi, herunder i husstandsvindmøller og solcelleanlæg. I de tilfælde, hvor anlægget tilsluttes nettet, bliver ejeren automatisk selvstændigt erhvervsdrivende. Det betyder, at der skal føres regnskab med anlægget. Det er ikke nødvendigvis nogen ulempe, for skattereglerne er faktisk ganske fordelagtige. Et solcelleanlæg er med i gruppen af VE-anlæg (vedvarende energi). Disse omfatter alle former for små anlæg, så længe de producerer strøm på baggrund af vedvarende energi, og den samlede effekt ikke overskrider 6 kw. I denne publikation har vi samlet svar på en række typiske spørgsmål om investering i solcelleanlæg. Finder du ikke svar på dine spørgsmål, eller ønsker du at få uddybende oplysninger, står vi naturligvis til rådighed. BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 4

5 Beskatning af solcelleanlæg Når regnskabet skal gøres op, kan der vælges mellem to metoder: Den almindelige regnskabsmetode og standardmetode. Regnskabsmetoden Efter denne metode skal der udarbejdes et helt almindeligt regnskab for anlægget. Alle indtægter er fuldt skattepligtige, og alle udgifter er fuldt fradragseller afskrivningsberettigede. De fradragsberettigede omkostninger omfatter fx udgifter til vedligehold, forsikring og revisorbistand. Værdien af den strøm, som ejeren selv bruger, skal også medregnes til indtægterne. Værdien er 0,60 kr. de første 10 år og 0,40 kr. de efterfølgende år. Selve købesummen for anlægget kan ikke fratrækkes, men skal afskrives over en årrække. Solcelleanlæg, der står på jorden eller er monteret på stativer på taget, anses som driftsmidler og afskrives efter en såkaldt saldometode med op til 25 % årligt. Solcelleanlæg, der er en integreret del af tagkonstruktionen eller bygningen i øvrigt, anses derimod for en installation, og købesummen kan i så fald slet ikke afskrives skattemæssigt, hvis bygningen er et en- eller tofamilieshus. Hvad enten regnskabet viser overskud eller underskud, skal resultatet medregnes på selvangivelsen til den personlige indkomst og beskattes således med op til ca. 56 %. I tilfælde af underskud kan dette modregnes i anden indkomst, herunder lønindkomst. Virksomhedsordning eller kapitalafkastsordning Der er mulighed for at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det betyder, at også renteudgifter af lån, der er optaget til finansiering af investeringen, får en høj fradragsværdi. Hvis du i forvejen anvender virksomhedsordningen som følge af anden virksomhed, bliver anlægget automatisk omfattet af denne. Virksomhedsunderskuddet er fradragsberettiget i personlig indkomst. Vælger du kapitalafkastordningen, er renterne fradragsberettigede i kapitalindkomsten, men du får en del af fradraget flyttet til den personlige indkomst. Vælger du virksomhedsordningen, er renterne fradragsberettigede i personlig indkomst. Men her skal du opgøre indskudskonto, kapitalafkastgrundlag og hævninger m.m. Hvis ejendommen sælges, skal der opgøres gevinst/ tab på anlægget som sådan. Køber og sælger skal derfor i fællesskab fastsætte en værdi af dette. Ge- 5

6 Beskatning af solcelleanlæg vinsten eller tabet - opgjort som forskellen mellem salgssummen for anlægget og den nedskrevne værdi af dette skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Der skal også opgøres gevinst/tab, hvis anlægget sælges særskilt, eller hvis ejeren ønsker at skifte regnskabsmetode og overgå til at anvende standardmetoden. Beskatningen sker som personlig indkomst. Selvom du har flere VE-anlæg, gives der kun ét bundfradrag. Valget af standardmetoden er bindende. Der kan ikke senere skiftes til regnskabsmetoden. Ejer du flere anlæg, skal der anvendes samme metode for begge/alle anlæg. Ægtefæller kan dog vælge ordning uafhængigt af hinanden. Standardmetoden Der er tale om en skematisk ordning, som har til formål at gøre det meget enkelt for ejeren at opgøre det skattemæssige resultat for anlægget. Ordningen indebærer, at der ikke er fradrag for udgifter vedrørende anlægget, og du kan heller ikke afskrive på anskaffelsessummen for dette. Til gengæld er kun en del af indtægterne skattepligtige, ligesom der ikke skal opgøres gevinst/tab på anlægget, når det sælges. Efter standardmetoden er de første kr. af de årlige bruttoindtægter helt skattefri. Det samme gælder 40 % af den del af indtægterne, som overstiger bundfradraget. Sagt med andre ord, så betales der kun skat af de 60 % af indtægterne, som overstiger bundfradraget. 6

7 Spørgsmål og svar Udover de skattemæssige opgørelser er der også en del andre spørgsmål om solcelleanlæg. I den efterfølgende oversigt finder du svarene. Registreringer Hvor skal jeg registreres? Skal jeg have et CVR-nummer? Skal jeg momsregistreres, og er der pligt til dette? Kan jeg opnå tilskud? Mister jeg retten til dagpenge og efterløn, hvis jeg ejer et solcelleanlæg? Når et solcelleanlæg er tilsluttet elnettet, foreligger der pligt til registrering hos Energinet.dk. Spørg din installatør om dette. Der skal ikke ske registrering i CVR-registret. Der kan som udgangspunkt ikke ske momsregistrering af et solcelleanlæg. Det undersøges for tiden, om der kan ske registrering, hvis du producerer mere el, end du selv forbruger. I nogle egne kan du opnå tilskud til solcelleanlæg, fx på Bornholm. Vi er informeret om, at det som udgangspunkt ikke har indvirkning på retten til dagpenge eller efterløn, at du opsætter et solcelleanlæg, uanset hvilken metode du vælger til at opgøre resultatet. Forholdet kan dog være anderledes i de tilfælde, hvor ejer deltager i væsentligt omfang med opsætning/installation af anlægget eller vedligeholdelsen heraf. Ejerskab Skal banklånet være oprettet med to lånere? Hvem skal stå som ejer? Det vil være en fordel, at der kun står en låntager registreret, når du anvender virksomhedsordningen. Det er ejeren af anlægget, der kan anvende reglerne om afskrivning på solcellesystemet. 7

8 Praktiske forhold Hvornår skal målerne aflæses? For at kunne opgøre det korrekt skattemæssigt skal du opgøre den samlede produktion pr På inverteren (en del af installationen af solcelleanlægget) aflæser du bruttoproduktionen, og på husmåleren aflæser du nettoproduktionen. Skat Skal jeg være opmærksom på noget vedrørende selvangivelsen? Ja, som omtalt i afsnittet om beskatning af solcelleanlæg, er du erhvervsdrivende, når du erhverver et solcelleanlæg, og de skattemæssige konsekvenser heraf skal påføres selvangivelsen. Vælger du den regnskabsmæssige metode, kan du vælge mellem tre ordninger: personskatteloven, kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen. Hvordan får jeg overblik over, hvilken skatteordning der skal anvendes? Standardmetoden - kan den anvendes på alle ejendomme? Kan servicefradraget anvendes? Hvor meget kan jeg afskrive på? Vi anbefaler, at du kontakter os for opgørelse af de skattemæssige opgørelser, og herunder hvilken skatteordning du bør anvende. Se vores kontaktoplysninger sidst i denne brochure. Standardmetoden med standardfradrag kan kun anvendes til en husstand, og kun når anlægget ikke har et erhvervsmæssigt formål. Anlægget skal altså være opført med det primære formål at forsyne en husstand med energi. Servicefradraget på kr. pr. medlem af husstanden over 18 år kan anvendes til installation i 2011 og Dette fradrag kan dog kun anvendes ved brug af standardmetoden. På solcelleanlæg anskaffet efter 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013 kan man afskrive på 115% af anskaffelsessummen. Det vedtagne investeringsvindue gælder også for investeringer i solcelleanlæg, hvorfor der kan opnås et større skattemæssige fradrag end tidligere ved brug af regnskabsmetoden. 8

9 Kan jeg anvende et solcelleanlæg til at holde liv i en virksomhedsordning? VE-anlæg skal anses som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt, når anlægget er tilsluttet nettet, og når ejeren vælger at anvende den regnskabsmæssige metode. Skatterådet har givet bindende svar på, at: Et VE-anlæg kan altid anses som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt, uagtet at aktiviteten giver underskud. Når anlægget anses som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt, og ejeren i forvejen driver anden eller andre virksomheder i virksomhedsskatteordningen, så skal anlægget også indgå i virksomhedsskatteordningen. Når anlægget anses som udelukkende erhvervsmæssigt anvendt, og ejeren ikke driver anden eller andre virksomheder i virksomhedsskatteordningen, så kan ejeren vælge at anvende virksomhedsskatteordning på anlægget. På denne baggrund er det vores vurdering, at et VE-anlæg kan anvendes til at holde liv i virksomhedsskatteordningen, når ejeren af anlægget vælger at bruge den regnskabsmæssige metode. Er der konsekvenser ved salg af ejendom? Ved salg af en ejendom inkl. et VE-anlæg skal der opgøres genvundne afskrivninger, hvis den regnskabsmæssige metode har været anvendt. Køber og sælger skal som i andre sammenhænge foretage en fordeling af salgssummen. Hvis salgssummen for VE-anlægget overstiger den nedskrevne værdi, skal ejeren beskattes af genvundne afskrivninger. Særlige forhold Kan jeg anvende reglerne på andelsboligforeninger mv.? Bygninger med flere husstande kan blive fritaget for el-afgift, selv om anlæggets samlede effekt er større end 6 kw, når blot effekten per bolig ikke overstiger 6 kw. Der skal installeres en afregningsmåler, der måler bygningens nettoforbrug eller nettoproduktion. Desuden skal der installeres fordelingsmålere i hver boligenhed. Andelsboligejere kan selv købe et solcelleanlæg og placere det på andelsboligens tag. Anlægget skal tilsluttes nettomålerordningen og det skal være tilsluttet ejeren af anlæggets elmåler. Anlægget anses ikke for en del af andelsboligen, men som ejers eget anlæg. 9

10 Kan jeg anvende reglerne på blandet benyttede ejendomme? I blandet benyttede ejendomme ejendomme, der anvendes erhvervsmæssigt og som samtidig tjener til bolig for ejeren er det praksis, at du kun kan anvende standardmetoden, når anlægget er monteret på den private del af ejendommen, og anlægget ikke anvendes i den erhvervsmæssige del af ejendommen. Du kan omvendt altid vælge den regnskabsmæssige metode. Og du skal anvende den regnskabsmæssige metode, hvis anlægget er placeret på den erhvervsmæssige del af ejendommen, og/eller at anlægget anvendes i den erhvervsmæssige del af ejendommen. Kan jeg anvende reglerne på udlejningsejendomme? Kan jeg anvende reglerne på sommerhuse o.l.? Kan du anvende reglerne i kombination med varmepumpe? Du kan ikke anvende standardmetoden på anlæg, der er monteret på udlejningsejendomme. Her skal du anvende den regnskabsmæssige metode. Der er ikke i den nuværende praksis taget konkret stilling til, om du kan anvende standardmetoden på anlæg, der er monteret på sommerhuse. Du kan omvendt altid vælge den regnskabsmæssige metode. Der synes at være to udfordringer i relation til anlæg, hvor et solcelleanlæg er kombineret med en varmepumpe. For det første skal anlægget være tilsluttet det offentlige net. Det vil for varmeproducerende anlæg sige, at det skal være muligt at afsætte produktionen til det offentlige net. Er anlægget ikke tilsluttet det offentlige net, vil det varmeproducerende anlæg alene tjene ejerens ejendom. Derved er anlægget udelukkende privat, og der kan ikke fradrages udgifter eller foretages afskrivninger i forbindelse med anlægget. For det andet skal anlægget udelukkende anvende vedvarende energi. Varmepumper har tilsyneladende behov for hjælpeenergi. Denne hjælpeenergi skal i enhver henseende fremskaffes ved vedvarende energi for at anlægget kan være omfattet af ligningslovens regler om afskrivninger. Anvender anlægget (selv i meget begrænset omfang) energi, der ikke udelukkende er vedvarende energi, vil det varmeproducerende anlæg ikke kunne henføres under reglerne. 10

11 December 2011 Copyright BDO Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Publikationen dækker ikke specifikke situationer, og du bør ikke handle - eller undlade at handle - uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation. 11

12 KONTAKT Du er altid velkommen til at kontakte os. Find det nærmeste BDO-kontor og læs mere på BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab og BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, begge danskejede revisions- og rådgivningsvirksomheder, er medlemmer af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og dele af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har næsten medarbejdere i 135 lande.

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller

Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattemæssige konsekvenser ved investering i solceller Udfordringer og muligheder ændringen af LL 8P i 2010 har givet, vedrørende beskatning af fysiske

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse?

Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Solceller Solceller Skygger lovgivningen for solstråler på vores huse? 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Klaus Tovgaard Nielsen Vejleder: Jesper Møgeltoft VIA University

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

SKATTEINFORMATION januar 2012

SKATTEINFORMATION januar 2012 SKATTEINFORMATION januar 2012 Forord Det økonomiske liv bærer fortsat præg af en forsigtig og afventende holdning i husholdningerne. Får man styr på gældskrisen i Europa? Kan man tro på, at der igen kommer

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere