Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje"

Transkript

1 Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43 KATALOGETS OPBYGNING VÆRDIER Hjælp til selvhjælp Social hjemmehjælp MÅLGRUPPER FÆLLES SPROG II TAVSHEDSPLIGT VISITATION EFTER SERVICELOVEN Bevilling af hjælp Visitationssamtalen Skriftlig afgørelse Fleksibel hjælp INDSATSER...98 TRÆNING Hverdagstræning Ergonomisk Vejledning Genoptræning Vedligeholdende træning HJEMMEHJÆLP Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Generelt om Hjælpemidler AFLASTNING, AFLØSNING OG MIDLERTIDIGT OPHOLD Aflastning Midlertidigt ophold Afløsning OPHOLDSSTEDER Ophold til borgere med stort plejebehov Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov REHABILITERING Neurologisk rehabilitering Somatisk rehabilitering for tildeling af rehabiliteringspladser: INDLEDNING... 3 KATALOGETS OPBYGNING... 3 VÆRDIER... 3 Hjælp til selvhjælp... 3 Social hjemmehjælp... 3 MÅLGRUPPER... 4 FÆLLES SPROG II... 4 TAVSHEDSPLIGT... 5 VISITATION EFTER SERVICELOVEN... 5 Bevilling af hjælp... 5 Visitationssamtalen... 6 Skriftlig afgørelse

3 Fleksibel hjælp... 7 INDSATSER... 9 TRÆNING... 9 Hverdagstræning... 9 Ergonomisk Vejledning Genoptræning Vedligeholdende træning HJEMMEHJÆLP Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Generelt om Hjælpemidler AFLASTNING, AFLØSNING OG MIDLERTIDIGT OPHOLD Aflastning Midlertidigt ophold Afløsning OPHOLDSSTEDER Ophold til borgere med stort plejebehov Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov REHABILITERING Neurologisk rehabilitering Somatisk rehabilitering for tildeling af rehabiliteringspladser:

4 Indledning Dette katalog beskriver indholdet af de indsatser, som Socialforvaltningen i København bevilger indenfor områderne hjemmehjælp, træning, aflastning, afløsning, midlertidigt ophold, samt de visitationskriterier, der ligger til grund for bevilling af indsatserne. Indsatserne i kataloget bevilges af Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven. Formålet med kataloget er at supplere og understøtte Socialforvaltningens kvalitetsstandard, Hjælp i Hverdagen, hvori Socialforvaltningens hjemmeplejeindsatser præsenteres overordnet. I dette katalog beskrives indsatser og visitationskriterier mere indgående, så visitatorer og leverandører af Socialforvaltningens indsatser får et godt udgangspunkt til at kunne visitere og levere en ensartet kvalitet. Formålet med indsatskataloget er desuden at hjælpe til at tydeliggøre det serviceniveau, som tilbydes Socialforvaltningens målgrupper. For at få et fuldstændigt billede af Socialforvaltningens Hjemmepleje anbefales det at sætte sig ind i både kvalitetsstandarden og indsatskataloget for området. Katalogets opbygning I Katalogets indledende kapitel gennemgås de to værdisæt, som der arbejdes med indenfor hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen: 1) Hjælp til selvhjælp og 2) Social hjemmehjælp. Herefter følger en beskrivelse af målgruppen for indsatserne og en generel introduktion til visitation af hjemmehjælp og træning. I indledningen til hvert af katalogets forskellige indsatsområder vil lovgrundlaget for de enkelte områder blive præsenteret. De enkelte indsatser vil herunder blive gennemgået ud fra de fire nedenstående overskrifter: Til sidst i kataloget vil andre tværgående emner blive gennemgået. Her vil der også være en kontaktliste. Værdier Hjælp til selvhjælp Det er en vigtig værdi i Københavns Kommune, at borgere med behov for omsorg og pleje støttes i at klare flest mulig af hverdagens opgaver selv. Dette ud fra en betragtning om, at det er forbundet med større livskvalitet at være selvhjulpen. Derfor støttes borgere til at mestre flere af hverdagens rutiner og opgaver så selvstændigt som muligt. Der bevilges som udgangspunkt hverdagstræning, når det vurderes, at borgeren på sigt kan blive helt eller delvis selvhjulpen gennem en træningsindsats. Borgerens behov for hjælp og støtte skal løbende evalueres og tilpasses den enkeltes behov, så der altid sikres en positiv udvikling for borgeren, når det er muligt. Ved at have et løbende fokus på borgerens behov for hjælp og støtte sikres det samtidig, at kommunens ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt. Social hjemmehjælp Mange af Socialforvaltningens modtagere af hjemmehjælp har særlige behov for hjælp i forbindelse med håndtering af hverdagen, når man lever med en psykisk lidelse, kroniske smerter, fysisk handicap og misbrug af alkohol eller stoffer. I sammensætningen af hjemmehjælpsindsatserne tages der hensyn til Socialforvaltningens målgruppers behov for hjælp. Samtidig stilles der særlige krav til leverandørerne af indsatserne om at kunne løfte plejeopgaverne for Socialforvaltningens borgere. Indsatser vedrørende særlig omsorg og støtte bliver gennemgået i indsatsdelen af kataloget. 4

5 Målgrupper Katalogets indsatser er tiltænkt borgere i eget hjem i aldersgruppen 18 til 65 år, som har brug for hjemmehjælp eller træning på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelser eller misbrug. Borgere, som er fyldt 65 år, vil som hovedregel få hjælp fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere over 65 år kan dog fortsætte med at modtage hjælp fra Socialforvaltningen, hvis der er en socialfaglig begrundelse. Der er indgået en aftale imellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at: Borgere med svær psykisk sygdom, uanset alder, vil modtage hjemmehjælp fra Socialforvaltningen, hvis borgeren samtidig har behov for socialfaglig støtte. Borgere med handicap, f.eks. udviklingshæmmede, sclerose- og muskelsvindsramte samt døvblinde, uanset alder, vil modtage hjemmehjælp fra Socialforvaltningen. Borgere med aktiv cancersygdom, terminalpatienter og AIDS-patienter, samt borgere med udbredt demenssygdom vil uanset alder modtage sygepleje- og hjemmehjælpsydelser fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere, som udelukkende har behov for sygeplejeydelser, uanset alder, vil modtage hjemmesygepleje fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Fælles Sprog II I et samarbejde mellem KL, Socialministeriet og en række interesseorganisationer er der udviklet et Fælles Sprog. Fælles Sprog bygger på WHOs internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand den såkaldte ICF model 1. Fælles Sprog anvendes af de fleste kommuner i Danmark og giver mulighed for, at beskrivelsen af borgerens funktionsnedsættelser og ressourcer lægger vægt på de samme elementer. Den funktionsvurdering, der anvendes i Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation, tager udgangspunkt i Fælles Sprog II. Funktionsniveauer i Fælles Sprog II: 0-4 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger o Borgeren er selvstændig, og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger o Borgeren er den aktive part, og kan med let personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger o Borgeren er den aktive part, og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger o Borgeren deltager, og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger o Borgeren er ude af stand ved egen indsats at udføre aktiviteten, og har brug for fuldstændig personassistance for at kunne udføre aktiviteten 1 ICF, den danske vejledning og eksempler fra praksis, MarselisborgCentret for Sundhedsstyrelsen,

6 For at få tildelt hjemmehjælp eller hverdagstræning, skal borgeren som minimum have brug for let personassistance for at kunne udføre de forskellige aktiviteter (funktionsniveau 1). Tavshedspligt Modtagere af hjemmehjælp er beskyttet af regler om tavshedspligt i henhold til Straffelovens 152 samt Forvaltningslovens 27, hvor enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger. Som udgangspunkt gælder, at enhver personoplysning er fortrolig, og derfor ikke må videregives, uden der er givet samtykke dertil. Det er tilladt at videregive relevante oplysninger indenfor sammen forvaltning, men på tværs af forvaltninger skal der foreligge samtykke fra den/de personer, oplysningerne vedrører. Visitation efter serviceloven Indsatserne hjemmehjælp, træning, aflastning og afløsning bevilges med udgangspunkt i Serviceloven. Formålet med Serviceloven er: 1) At der tilbydes rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 2) At der tilbydes en række almene serviceindsatser, der også kan have et forebyggende sigte. 3) At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2 Bevilling af hjælp Hvis en borger har brug for midlertidig eller varig hjemmehjælp efter Serviceloven, skal borgeren henvende sig til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation. Henvendelse om hjælp kan ligeledes komme fra pårørende, praktiserende læge, sygehuse, sagsbehandler eller fra en leverandør af hjemmehjælp. Når Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har modtaget henvendelsen om hjælp, vil borgeren blive kontaktet af en områdevisitator, som vil aftale et tidspunkt for et visitationsbesøg og samtale i hjemmet. Borgeren oplyses om, at man har ret til at have en bisidder med til samtalen, hvis borgeren ønsker det. Bisidderen kan f.eks. være et familiemedlem eller en anden person, som borgeren har tillid til. Som en del af visitationsbesøget vil det blive undersøgt, om borgeren har mulighed for selv at kunne komme til at udføre de funktioner, der søges om hjælp til, helt eller delvist igen. Såfremt det er tilfældet, vil borgeren som udgangspunkt blive tilbudt hverdagstræning i stedet for hjemmehjælp. Visitationen sker ud fra en vurdering af borgerens funktionsevne og funktionsniveau. Vurderingen retter sig mod borgerens evne til at udføre almindelige dagligdagsopgaver, som f.eks. at tage bad, klæde sig på, sørge for måltider, indkøb og rengøring. Funktionsvurderingen skelner mellem funktionsniveauer, som beskriver i hvilket omfang borgeren selv er i stand til at udføre opgaven. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen, inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. I de tilfælde, hvor opgaven i hjemmet måske tager lidt længere tid end den plejer, men hvor borgeren faktisk er i stand til at løse den selv, med den nødvendige tid til rådighed, vil der normalt ikke blive tildelt hjemmehjælp. 2 Serviceloven 1 6

7 Bevilling af hjælpen skal altid tage afsæt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Det vil sige, at hjælpen skal gives på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af ansøgningen. Her vurderes borgerens samlede funktionsevne, såvel fysisk, psykisk som socialt 3. I vurderingen af borgerens funktionsevne og funktionsniveau skal visitator i samarbejde med borgeren ligeledes vurdere om borgerens funktionsniveau vil kunne forbedres gennem et forløb med hverdagstræning. Det vil være denne vurdering af borgerens nuværende og forventede funktionsniveau, der indgår i de faglige overvejelser i forhold til, hvilken hjælp og hvor meget hjælp borgeren er berettiget til. Hjemmehjælp er gratis for borgeren, men der vil være udgifter forbundet med madservice, tøjvask, rengøringsredskaber og rengøringsartikler. Visitationssamtalen Visitationssamtalen tager udgangspunkt i borgerens dagligdag, helbred, familiesituation og netværk. Samtalen vil handle om mulighederne for selv at klare personlig pleje og omsorg, daglig husførelse, kontakt til omverdenen m.v. Visitator spørger ind til, hvad der er vigtigt for borgeren i hverdagslivet, og hvad borgeren selv kan klare. Endvidere vil visitatoren under samtalens forløb forsøge at danne sig et overblik over borgerens familie og vurdere deres mulighed for at hjælpe til. Normalt yder Socialforvaltningen således ikke praktisk hjælp, hvis der er en ægtefælle/samlever, som har mulighed for at varetage den daglige husførelse. Større børn (16-18 år) forventes at kunne varetage indkøb og almindelig rengøring. Visitatoren vil i samarbejde med borgeren forsøge at afklare, om borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen ved at modtage hverdagstræning i stedet for almindelig hjemmehjælp. Hvis det vurderes, at borgeren vil have gavn af hverdagstræning, opstiller borgeren og visitatoren et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål vil danne grundlag for udførelsen af hjælpen og de efterfølgende konkrete delmål for hverdagstræningen. Endvidere vil visitatoren danne sig et overblik over den øvrige indsats, som sker i hjemmet. Dette kan eksempelvis være sygepleje, hjemmevejledning, støttekontaktpersonordning mv. Hjemmehjælpsindsatsen skal så vidt muligt planlægges i sammenhæng med den øvrige indsats. Alle oplysninger samles i en elektronisk journal, som indeholder en beskrivelse af borgerens funktionsniveau, en faglig vurdering samt begrundelse for afgørelsen. Det er meget vigtigt, at borgeren medvirker til at få alle relevante oplysninger med i vurderingen af behovet for hjælp. Visitator skal oplyse borgeren om, hvilke krav der stilles til hjemmet som en arbejdsplads for hjemmehjælpen. Det gælder f.eks., at hjemmehjælperen skal kunne anvende korrekte arbejdsstillinger, og at der kan være brug for hjælpemidler i forbindelse med personlig pleje. Derudover skal borgeren gøres opmærksom på sit ansvar for anskaffelse af arbejdsredskaber, og at de arbejdsredskaber som stilles til rådighed, f.eks. støvsuger, moppesæt mv., skal være velfungerende, før hjælp kan iværksættes. Borgeren skal ligeledes gøres opmærksom på, at der kun må anvendes miljømærkede rengøringsmidler, som ikke er skadelige for helbredet. Under visitationsbesøget vil visitator drøfte pasning af husdyr i hjemmet, herunder hvilke pasningsmuligheder der kan etableres i forbindelse med indlæggelse på hospital eller anden fravær fra hjemmet. Som udgangspunkt passes husdyr ikke af hjemmehjælpen, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I akutsituationer f.eks. ved borgerens indlæggelse vil hjemmehjælpen være behjælpelig med at skabe kontakt til dyrepension eller lignende evt. via kontakt til politiet. I forbindelse med samtalen kan borgeren blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som skal bruges til at indhente oplysninger f.eks. fra den praktiserende læge. Disse oplysninger indhentes, så ansøgningen kan behandles med hensynstagen til borgerens samlede situation. Hvis borgeren ikke ønsker at give samtykke, træffes afgørelsen om hjælp på det foreliggende grundlag. 3 Jf. ICF og Fælles Sprog 7

8 Ved besøget udleveres følgende informationsmaterialer: Kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen Informationspjecer fra Socialforvaltningens godkendte leverandører af hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp, madservice, indkøbs- og tøjvaskeordninger) Skrivelse om selv at vælge en hjælper (selvudpeget hjemmehjælp) til at varetage den visiterede hjælp i hjemmet. Vedkommende skal godkendes og ansættes af Socialforvaltningen Skriftlig afgørelse Efter visitationsbesøget udarbejder Socialforvaltningens visitator en begrundet, skriftlig afgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af funktionsvurderingen, som visitatoren har udarbejdet i forbindelse med besøget i hjemmet, samt eventuelle andre oplysninger, der indhentes i forbindelse med Socialforvaltningens behandling af borgerens ansøgning. Afgørelsen bliver sendt til borgeren og indeholder oplysninger om: Om borgeren er berettiget til hjælp Hvilke indsatser hjælpen omfatter Hvor ofte hjælpen ydes (typisk antal gange pr. dag eller pr. uge) Formålet med hjælpen Kontaktoplysninger Klagevejledning Som modtager af hjemmehjælp er borgeren selv forpligtet til at kontakte og informere Hjemmeplejevisitationen om alle ændringer, der har betydning for de indsatser, der er blevet tildelt. Leverandøren af de tildelte indsatser er ansvarlig for løbende tilbagemelding på ændringer i borgerens behov. Målet er, at hjælpen så vidt muligt tilpasses borgerens behov. Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har til hensigt, at alle sager om varig hjemmehjælp bliver revurderet mindst en gang om året. Fleksibel hjælp Ifølge Servicelovens 94a har borgeren mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. Det betyder, at borgeren har mulighed for at bytte til en anden indsats end den visiterede. Der er dog visse begrænsninger i bytteretten: Den hjælp, borgeren ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres indenfor den vejledende tidsramme, der administrativt er planlagt til at levere hjælpen den pågældende dag. Således kan borgeren ikke bytte sig til ekstra tid. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er tildelt begge indsatsformer. Borgeren kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, som leverandøren af hjemmehjælpen vurderer, er fagligt forsvarlige, og som kan leveres. Hvis leverandørens personale finder det fagligt uforsvarligt at bytte indsatser, vil de drøfte dette med borgeren og med Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation. Ved bytning af indsatser foretages en registrering af, hvilken indsats borgeren vælger fra, og hvilken der vælges til. Har borgeren indenfor en periode på 2 måneder byttet sine indsatser til andre indsatser mere end tre gange, skal leverandøren kontakte Hjemmeplejevisitationen med henblik på at foretage en revisitation der skal sikre, at tildelingen af hjælpen tager udgangspunkt i borgerens behov. 8

9 Krav til leverandøren Leverandøren af hjælp er forpligtet til at overholde arbejdsmiljøloven, ligesom modtagerne af hjælpen skal følge de gældende retningslinjer for et godt arbejdsmiljø. Københavns Kommune har vedtaget, at det er en forudsætning for modtagelse af hjemmehjælp, at der ikke ryges i hjemmet i det tidsrum, hvor hjemmehjælpen opholder sig i boligen. Leverandøren skal derudover medvirke til at indberette utilsigtede hændelser, og sikre god sikkerhed for borgerne i opgaveløsningen. Klager over afgørelse Hvis borger er uenig i visitators afgørelse af personlig pleje, praktisk bistand, aflastning og afløsning, samt genoptræning eller vedligeholdende træning, kan der indgives en klage til Hjemmeplejevisitationen. Dette skal ske senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hjemmeplejevisitationen genvurderer herefter afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen og øvrige relevante sagsakter til Ankestyrelsen, som kan fastholde, ændre eller hjemvise Hjemmeplejevisitations afgørelse til fornyet behandling. Til alle afgørelser vedlægges der en klagevejledning, som informerer borgeren om klageproceduren. Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed kan påklages: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Hjemmeside: Klager over udførelse af opgaver eller personale Klager over udførelse af en opgave eller over personale kan indgives enten til leverandøren af hjælpen, Hjemmeplejevisitationen eller Københavns Kommunes Borgerrådgiver. Klager over sagsbehandling og adfærd Klager over sagsbehandling, herunder sager om diskrimination, indgives til Københavns Kommunes Borgerrådgiver: Københavns Kommunes Borgerrådgiver Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Klager over sagsbehandling, samt personalets adfærd, kan også indgives til Socialborgmesterens Sekretariats Klageenhed ( Indsatser Træning Området træning indeholder følgende indsatser: Hverdagstræning, ergonomisk vejledning, genoptræning og vedligeholdende træning. 9

10 Hverdagstræning og ergonomisk vejledning bevilges i henhold til 83 i Serviceloven. Genoptræning og vedligeholdende træning bevilges i henhold til 86 i Serviceloven. Serviceloven 83 og 86: Serviceloven 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 4 Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Hverdagstræning Planlægnings- og evalueringspakker: 1) struktur, 2) ADL 5 og mobilitet, 3) neurologisk rehabilitering) Træningspakker: 1) struktur, 2) ADL og mobilitet, 3) neurologisk rehabilitering) Vejledningspakker: 1) ergonomisk vejledning, 2) intro til tilbud, 3) sundhedsfaglig vejledning) Indhold i hverdagstræning kan være: Vejledning og støtte til planlægning og strukturering af hverdagsopgaver Instruktion og undervisning i daglige rutiner Instruktion i øvelser, efter øvelsesprogram Formidling af kontakt til andre tilbud Vejledning i anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi Fysisk træning for at øge kondition og muskelstyrke - mobilitetstræning Hverdagstræning bevilges som udgangspunkt i tre måneder, men afsluttes hvis målet nås inden. Der er mulighed for, at hverdagstræningen kan forlænges i yderligere tre måneder, hvis der er fremdrift i træningen, men det vurderes, at der er behov for længere tid for at opnå den ønskede effekt. Planlægnings- og evalueringsforløbet består af tre besøg, som fordeles over træningspakkens løbetid ved opstart, midtvejs og ved afslutningen. 4 Hjælpen betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Det aktiverende sigte indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen bør have som primært mål at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. (Se s. 17 hjælp til selvhjælp, Folketingets tolkning af Serviceloven: 5 ADL: Almindelig Daglig Livsførelse 10

11 Træningspakkerne erstatter den normale hjemmehjælp indenfor de områder/ydelser, der trænes i. Målet i hverdagstræning er, at borgeren bliver helt eller delvis selvhjulpen. Træningen retter sig således mod at øge borgerens grad af selvhjulpenhed i forhold til de ydelser, der visiteres. En vejledningspakke består af 1-5 besøg af en terapeut, sygeplejerske, sosu-assistent eller hjemmetræner. Hvis det skønnes, at borgeren kan blive helt eller delvist selvhjulpen (i det borgerne har søgt om hjælp til) ved en træningsindsats, der kan varetages af en hjemmetræner, bevilges et Hverdagstræningsforløb. Et hverdagstræningsforløb består af både et planlægnings- og evalueringsforløb samt en træningspakke. Vejledningspakker visiteres, når det skønnes, at borgeren kan blive selvhjulpen eller opnå en hurtig udvikling ved et kortere forløb med vejledning. Ergonomisk Vejledning Afklaring og vurdering v/ terapeut af kropslig belastning ifm. praktisk opgaveløsning Vejledning v/ terapeut i arbejdsteknik og hensigtsmæssig brug af kroppen Støtte til løsning af praktiske opgaver Vejledning i gode arbejdsstillinger 1-3 besøg Til borgere der grundet smerter har svært ved at varetage løsning af praktiske opgaver. Borgeren skal vurderes at kunne blive selvhjulpen i opgaveløsningen ved hjælp af en kort proces med ergonomisk vejledning v/ terapeut Genoptræning Udarbejdelse af en genoptræningsplan ved privat praktiserende fysioterapeut. Instruktion og undervisning. Målrettet fysisk genoptræning. Træning i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning. Genoptræning kan som hovedregel ske 1-3 gange om ugen. Genoptræning bevilliges, hvis funktionsniveauet er nedsat pga. fysisk svækkelse efter sygdom, og borgeren ikke har været indlagt og fået en genoptræningsplan. Genoptræningen bevilliges som udgangspunkt for en 3 mdrs. periode, men afsluttes hvis målet nås inden. Genoptræningen kan forlænges, hvis der er fremdrift, og det vurderes, at borgeren har behov for en længere periode med træning til at forbedre funktionsniveauet. 11

12 Hvis en borger har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning pga. svækkelse i forbindelse med en sygehusindlæggelse, er det hospitalet, der er forpligtet til ordinere træningen. Dette sker med en genoptræningsplan, og træningen bevilges efter Sundhedslovens 140. Det er væsentligt, at genoptræningen beskrives med et klart mål samt med angivelse af det ønskede resultat (effekt) og en tidshorisont for indsatsen. Vedligeholdende træning Instruktion og undervisning (i daglige rutiner, personlig hygiejne, kontakt til omverdenen m.v.) Opfølgning på genoptræning efter Sundhedsloven og Servicelovens bestemmelser Træning af mentale færdigheder (hukommelse, koncentrationsevne, struktur i dagligdagen etc.) Træning i forbindelse med udførelse af personlig pleje Træning i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet (indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask) Træning i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning Vedligeholdelsestræning kan som hovedregel ske 1-3 gange om ugen i op til tre måneder. Herefter er der mulighed for, at træningen kan forlænges i yderligere tre måneder, hvis der er fremdrift, og det vurderes sandsynligt, at borgerens funktionsniveau kan forbedres ved yderligere træning. Vedligeholdende træning vil ofte bevilliges som hverdagstræning, hvor det er en hjemmetræner der står for træningen. (se yderligere under hverdagstræning) Det er væsentligt, at den vedligeholdende træning beskrives med et klart mål samt med angivelse af det ønskede resultat (effekt) og en tidshorisont for indsatsen. Hjemmehjælp Området hjemmehjælp indeholder følgende indsatser: Personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, rengøring, tøjvask, indkøb, madservice. Hjemmehjælp bevilges i henhold til 83 i Serviceloven: Serviceloven 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Personlig pleje hjælp og støtte til Bad/sengebad Øvre og nedre toilette Hårvask/frisering Tandbørstning/mundpleje/protesebørstning Barbering 12

13 Håndpleje/klipning af negle (ukompliceret) Fodbad/pleje/klipning af negle, som ikke kræver fodterapi Afklædning/påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler/støttestrømpe Hjælp til medicinindtagelse Sengeredning Toiletbesøg Skiftning af ble Rengøring/tømning af bækken, kateder, kolbe Skift af urinpose/stomipose Vending og lejring Forflytning i hjemmet, eventuelt brug af lift Overvågning/fast vagt Tømme postkasse Hjælpen tilrettelægges efter behov og som hovedregel i dagtimerne. Enkelte ydelser kan leveres over hele døgnet. Bad bevilges som udgangspunkt 1 3 gange om ugen i dagtimerne på hverdage. Personlig pleje bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af den personlige hygiejne. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Døgnovervågning kan i en kortere periode ydes i eget hjem eller i forbindelse med et midlertidigt ophold på Arbejde Adlers hus. Såfremt der ikke kan skabes grundlag for at etablere en hjælpeordning (BPA) i henhold til Servicelovens 95 eller 96, skal alternativ pasningsordning etableres. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Ydelsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Psykisk pleje og omsorg Tryghedsopkald Psykisk hjælp og støtte (f.eks. samtale, aktiv lytning, motivation) Sociale opgaver (f læsning af breve og tv-program, skrive mindre breve/kort, kontakte pårørende, dagtilbud) Kontakt til offentlige myndigheder m.v. 13

14 Observationsbesøg Følge til aktiviteter tæt på eget hjem (fx dagcenter, speciallæge, ambulatorier) Følge af mindreårigt barn til institution (max. en kilometer fra boligen). Hjælpen tilrettelægges efter behov og foregår som hovedregel i forlængelse af anden hjemmehjælp. Ydelsen leveres typisk i dagtimerne på hverdage. Psykisk pleje og omsorg bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges til borgere der er i krise og har behov for særlig omsorg og pleje. Hjælpen vil som hovedregel bevilges i en midlertidig periode mhp. at støtte op omkring en akut opstået krisesituation. Ved tryghedsopkald er det en forudsætning, at nøgle til boligen afleveres til Den Sociale Hjemmepleje/leverandør. Dog vil ydelserne tryghedsopkald og observationsbesøg kunne ydes over hele døgnet hele ugen baseret på en individuel vurdering. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Ydelsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Rengøring Støvsugning i stue, soveværelse, entré og køkken Gulvvask i stue, soveværelse, entré, køkken og badeværelse/toilet Tørre støv af i stue, soveværelse og entré Rengøring af sanitet, badeværelse/toilet Rengøring af hårde hvidevarer i køkken Trappevask indvendig ved boligforpligtelse Rengøring af hjælpemidler Tømning af skraldespand Skift af sengetøj Ekstra rengøring Rengøring af synlige paneler Tilkalde vicevært/håndværker Støvsugning og afvaskning af møbler Udgangspunktet for bevilling af rengøring er én gang hver 14. dag, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Rengøring og lettere vedligeholdelse af hjælpemidler og arbejdsredskaber efter behov. Rengøring bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af rengøringsopgaven. 14

15 Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til rengøringsopgaven, er det dette, der bevilges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Hjælpen leveres kun i dagtimerne på hverdage. Der kan gøres rent i, hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed (som udgangspunkt 65m2). Ved lægelig diagnosticeret støvallergi kan støvsanering ydes. Såfremt der i husstanden er en samboende, der også er berettiget til hjælp til rengøring, ydes der i henhold til Boligstøttelovens bestemmelser rengøring til maksimalt 85m2. Der ydes ikke hjælp til rengøring efter gæster. Rengøring efter husdyr foretages kun i et begrænset omfang. Borgeren er forpligtet til at stille de nødvendige redskaber og materialer til rådighed. Der skal anvendes miljømærkede rengøringsmidler, der ikke er sundhedsskadelige for personalet. Der skal anvendes redskaber, der ikke giver fysiske gener ved anvendelsen af dem. Til gulvvask skal borgeren stille et moppesæt med teleskopstang til rådighed af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Indsatsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Tøjvask Vaskeordning Hjælp til håndtering af vasketøj Hjælp til vask i hjemmet Vaskeordning kan bevilges fra én vask pr. uge til én vask hver 8. uge ud fra vurderet behov. Ved tilmelding som husstandsindsats dobles hyppigheden hos leverandøren. Der visiteres kun vask i hjemmet, når der er en vaskemaskine i hjemmet. Vask i hjemmet vil ofte indgå i et forløb med hverdagstræning for, at borgeren kan blive i stand til at klare hele eller dele af opgaveløsningen selvstændigt. Hjælp til vask i hjemmet leveres kun i dagtimer på hverdage. I forbindelse med en vaskeordning kan der bevilges hjælp til at håndtere vasketøj. Visitator skal i den forbindelse vurdere, om borgeren gennem et forløb med hverdagstræning vil blive mere selvhjulpen, inden hjælpen bevilges. Der kan opnås hjælp til vask af støttestrømper samt skuldervarmere og knævarmere i uld, hvis der er særlige plejemæssige eller hygiejniske begrundelser. Ved tilmelding til en vaskeordning skal borger tilmeldes en betalingsordning. Se kvalitetsstandard for gældende priser. Ved vask i eget hjem betaler borgeren selv for drift af maskiner samt for vaskemidler. Der er mulighed for frit valg af leverandør. 15

16 Indkøb Indkøbsordning Turkøb Personligt indkøb (herunder afhentning af medicin, postpakker og kontanter) Indkøbsordning visiteres normalt én gang om ugen på en hverdag. Personligt indkøb og turkøb visiteres normalt én gang pr. uge eller én gang hver 14. dag. Afhentning på posthus, apotek eller bank visiteres normalt kun hver 4. uge. Indkøb bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af indkøbet. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til at klare indkøbsopgaven, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Med mindre særlige forhold gør sig gældende, skal borgere, som har behov for indkøb, tilmeldes en indkøbsordning. Særlige forhold kan være: 1) Social fobi, 2) nødvendige behov for særlige produkter, 3) religiøse krav til mad, som ikke kan opfyldes ved en indkøbsordning, 4) behov for afhentning af medicin, postpakker eller kontanter. Indkøbsordning: Ved tilmelding til en indkøbsordning kan borger få hjælp til at udfylde bestillingsseddel og hjælp til tømme fragtkasse. Varerne leveres i tidsrummet kl Det vil blive oplyst, på hvilket tidspunkt i løbet af dagen varerne leveres. Varerne pakkes i genbrugskasser, som chaufføren tager med retur. Køle- og frostvarer pakkes med køleelementer, som chaufføren også tager med retur. Hvis der konstateres fejl i form af manglende levering, beskadigelse eller ukurante varer, yder leverandøren erstatning i form af nye varer eller tilbagebetaling. Tur-køb: Borger afhentes ved boligen, og der er fælles transport til indkøbscenter. Borger kan få hjælp til at bære varer op ad trapper, men skal selv kunne foretage indkøb og betaling. Afhentning i bank, apotek eller posthus: Socialforvaltningen har særlige regler for, hvor store beløb medarbejderne må håndtere (normalt 5000 kr., men kan være afhængig af bankens udbetalingsregler). Indkøb af tøj og evt. andre nødvendige forbrugsgoder: Der købes ind i nærmeste supermarked og maksimalt en anden butik i lokalområdet. Der må maksimalt bæres 4 kg. pr. hånd, jf. Arbejdsmiljø København. Indkøbsnet eller indkøbsvogn skal borgeren selv stille til rådighed. 16

17 Der er mulighed for frit valg af leverandør ved tilmelding til en indkøbsordning. Madservice Ydelsen omfatter normalt Madordning Tilberedning af mad samt oprydning og opvask Hjælp til at spise og drikke Ved tilmelding til madordning leveres der mad til de tider, hvor borgeren har bestilt måltider. Ved hjælp til tilberedning af mad ydes der hjælp til tilberedning af morgenmad og kold mad, opvarmning af tilberedt mad, skære frugt og grønt ud, smøre aftensmad. Hvis borgeren har brug for hjælp til at spise og drikke, kan der tildeles hjælp og støtte 3-4 gange dagligt. Madservice bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af madlavningen. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til at klare madlavning, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Som udgangspunkt tilmeldes borger til en madordning, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Størstedelen af hjælpen gives i dagtimerne. Hjælpen kan i særlige tilfælde ydes over hele døgnet. Der ydes ikke hjælp til madlavning, opvask og oprydning efter gæster. Borgeren betaler for madordning efter gældende takster (se kvalitetsstandard) Der er mulighed for frit valg af leverandør ved tilmelding til en indkøbsordning. Generelt om Hjælpemidler Hjælpemidler til Socialforvaltningens brugere ydes af Handicapcenter København i henhold til 112 i Serviceloven. Se kvalitetsstandarden for mere information. Aflastning, afløsning og midlertidigt ophold Aflastning, afløsning og midlertidigt ophold bevilges i henhold til 84 i Serviceloven: Serviceloven 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 17

18 Aflastning Hjælp og støtte til pårørende, som har behov for aflastning Aflastningsforløb varer normalt fra 1-4 uger. Aflastning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering til borgere, der bliver passet af pårørende i eget hjem, så de pårørende har mulighed for at holde ferie (eller andet, hvor pårørende i en periode ikke kan passe borgeren). Aflastning tilbydes på Arbejde Adlers Hus. Der ydes en omkostningsbestemt egenbetaling ved ophold på Arbejde Adlers Hus. Egenbetalingen dækker kost i hele døgnet, vask og leje af linned samt toiletpapir og håndsæbe. Der opkræves ikke betaling for husleje. Midlertidigt ophold Dækning af omfattende plejebehov, som ikke kan afhjælpes i egen bolig Længden af et midlertidigt ophold tilbydes efter en konkret individuel vurdering, men hyppigst fra 2-4 måneder. Midlertidigt ophold bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering og kan tilbydes: I forbindelse med behov for døgnovervågning med henblik på vurdering af den fremtidige plejeindsats. Ved behov for afklaring af fremtidig bolig. Hjemløse med behov for pleje og omsorg efter hospitalsophold. Ved behov for rehabilitering. Hjemløse med behov for pleje og omsorg til løsning på deres boligproblem er fundet. Rehabiliteringsophold tilbydes på en periode af maks. 6 uger. Der ydes en omkostningsbestemt egenbetaling ved ophold på Arbejde Adlers Hus. Egenbetalingen dækker kost i hele døgnet, vask og leje af linned samt toiletpapir og håndsæbe. Der opkræves ikke betaling for husleje. Se kvalitetsstandard for takster. Afløsning Mulighed for afløsning, så pårørende, der står for pasningsopgaven, kan forlade hjemmet i en periode. Afløsning i eget hjem ydes med 4-8 timer pr. uge og efter en konkret individuel vurdering. 18

19 Aflastning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering til borgere, der bliver passet af pårørende i eget hjem, så de pårørende har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, købe ind eller andre aktiviteter, der betyder, at pårørende ikke samtidig kan passe borgeren. Det er almindeligvis den Sociale Hjemmepleje, som yder afløsning. Opholdssteder Herunder følger en kort gennemgang af de opholdssteder, som benyttes af Socialforvaltningen til aflastning og midlertidigt ophold. Ophold til borgere med stort plejebehov Socialforvaltningen råder over 2 pladser på Vigerslevhus Akutplejeenhed, som er et tilbud for borgere med et særlig stort plejebehov; borgere med alvorlig og livstruende sygdom. Der bevilges døgnophold efter en konkret og individuel vurdering normalt af 2-4 ugers varighed. Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov Socialforvaltningen råder over pladser på Arbejder Adlers Hus, som tilbydes til aflastning af pårørende for deres plejeopgaver i kortere perioder, og til at hjælpe hjemløse borgere, som efter et hospitalsophold har brug for et midlertidigt ophold, før de kan tilbydes en bolig. Ophold på Arbejde Adler vil normalt være af kortere varighed. Rehabilitering Socialforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen etableret rehabiliteringspladser i døgnregi for borgere med senhjerneskader og andre neurologiske lidelser på NRK (Neurologi- og Rehabiliteringscenter København). I foråret 2014, vil der ligeledes etableres almene rehabiliteringspladser for borgere med svære somatiske lidelser. Neurologisk rehabilitering Socialforvaltningen råder sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen over 15 rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København (NRK). Pladserne er for senhjerneskader og andre neurologiske lidelser. Et rehabiliteringsophold kan bevilges efter indstilling fra et hospital i forbindelse med en genoptræningsplan. Et ophold vil normalt kunne tilbydes for en periode på op til 12 uger. Somatisk rehabilitering I foråret 2014 vil der blive etableret 15 almene rehabiliteringspladser til borgere med svære somatiske lidelser. Pladserne vil blive etableret på plejecenter Hasselbo i Brønshøj. for tildeling af rehabiliteringspladser: Rehabiliteringspladserne tildeles efter en individuel og konkret vurdering af visitatorer med koordinerende funktion. I forhold til visitationskriterierne henvises der til den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. døgnrehabilitering af borgere mellem år 6. 6 Notat vedr.: Samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. rehabiliteringspladser til borgere under 65 år med en genoptræningsplan. 19

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

HJÆLP. i hjemmet til københavnere mellem 18 og 65 år

HJÆLP. i hjemmet til københavnere mellem 18 og 65 år HJÆLP i hjemmet til københavnere mellem 18 og 65 år Katalog over tilbud om social hjemmehjælp 2013 1 FORORD Jeg er glad for at kunne præsentere Hjælp i Hjemmet, som er et katalog over Socialforvaltningens

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere