Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje"

Transkript

1 Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43 KATALOGETS OPBYGNING VÆRDIER Hjælp til selvhjælp Social hjemmehjælp MÅLGRUPPER FÆLLES SPROG II TAVSHEDSPLIGT VISITATION EFTER SERVICELOVEN Bevilling af hjælp Visitationssamtalen Skriftlig afgørelse Fleksibel hjælp INDSATSER...98 TRÆNING Hverdagstræning Ergonomisk Vejledning Genoptræning Vedligeholdende træning HJEMMEHJÆLP Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Generelt om Hjælpemidler AFLASTNING, AFLØSNING OG MIDLERTIDIGT OPHOLD Aflastning Midlertidigt ophold Afløsning OPHOLDSSTEDER Ophold til borgere med stort plejebehov Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov REHABILITERING Neurologisk rehabilitering Somatisk rehabilitering for tildeling af rehabiliteringspladser: INDLEDNING... 3 KATALOGETS OPBYGNING... 3 VÆRDIER... 3 Hjælp til selvhjælp... 3 Social hjemmehjælp... 3 MÅLGRUPPER... 4 FÆLLES SPROG II... 4 TAVSHEDSPLIGT... 5 VISITATION EFTER SERVICELOVEN... 5 Bevilling af hjælp... 5 Visitationssamtalen... 6 Skriftlig afgørelse

3 Fleksibel hjælp... 7 INDSATSER... 9 TRÆNING... 9 Hverdagstræning... 9 Ergonomisk Vejledning Genoptræning Vedligeholdende træning HJEMMEHJÆLP Personlig pleje Psykisk pleje og omsorg Rengøring Tøjvask Indkøb Madservice Generelt om Hjælpemidler AFLASTNING, AFLØSNING OG MIDLERTIDIGT OPHOLD Aflastning Midlertidigt ophold Afløsning OPHOLDSSTEDER Ophold til borgere med stort plejebehov Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov REHABILITERING Neurologisk rehabilitering Somatisk rehabilitering for tildeling af rehabiliteringspladser:

4 Indledning Dette katalog beskriver indholdet af de indsatser, som Socialforvaltningen i København bevilger indenfor områderne hjemmehjælp, træning, aflastning, afløsning, midlertidigt ophold, samt de visitationskriterier, der ligger til grund for bevilling af indsatserne. Indsatserne i kataloget bevilges af Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven. Formålet med kataloget er at supplere og understøtte Socialforvaltningens kvalitetsstandard, Hjælp i Hverdagen, hvori Socialforvaltningens hjemmeplejeindsatser præsenteres overordnet. I dette katalog beskrives indsatser og visitationskriterier mere indgående, så visitatorer og leverandører af Socialforvaltningens indsatser får et godt udgangspunkt til at kunne visitere og levere en ensartet kvalitet. Formålet med indsatskataloget er desuden at hjælpe til at tydeliggøre det serviceniveau, som tilbydes Socialforvaltningens målgrupper. For at få et fuldstændigt billede af Socialforvaltningens Hjemmepleje anbefales det at sætte sig ind i både kvalitetsstandarden og indsatskataloget for området. Katalogets opbygning I Katalogets indledende kapitel gennemgås de to værdisæt, som der arbejdes med indenfor hjemmeplejeområdet i Socialforvaltningen: 1) Hjælp til selvhjælp og 2) Social hjemmehjælp. Herefter følger en beskrivelse af målgruppen for indsatserne og en generel introduktion til visitation af hjemmehjælp og træning. I indledningen til hvert af katalogets forskellige indsatsområder vil lovgrundlaget for de enkelte områder blive præsenteret. De enkelte indsatser vil herunder blive gennemgået ud fra de fire nedenstående overskrifter: Til sidst i kataloget vil andre tværgående emner blive gennemgået. Her vil der også være en kontaktliste. Værdier Hjælp til selvhjælp Det er en vigtig værdi i Københavns Kommune, at borgere med behov for omsorg og pleje støttes i at klare flest mulig af hverdagens opgaver selv. Dette ud fra en betragtning om, at det er forbundet med større livskvalitet at være selvhjulpen. Derfor støttes borgere til at mestre flere af hverdagens rutiner og opgaver så selvstændigt som muligt. Der bevilges som udgangspunkt hverdagstræning, når det vurderes, at borgeren på sigt kan blive helt eller delvis selvhjulpen gennem en træningsindsats. Borgerens behov for hjælp og støtte skal løbende evalueres og tilpasses den enkeltes behov, så der altid sikres en positiv udvikling for borgeren, når det er muligt. Ved at have et løbende fokus på borgerens behov for hjælp og støtte sikres det samtidig, at kommunens ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt. Social hjemmehjælp Mange af Socialforvaltningens modtagere af hjemmehjælp har særlige behov for hjælp i forbindelse med håndtering af hverdagen, når man lever med en psykisk lidelse, kroniske smerter, fysisk handicap og misbrug af alkohol eller stoffer. I sammensætningen af hjemmehjælpsindsatserne tages der hensyn til Socialforvaltningens målgruppers behov for hjælp. Samtidig stilles der særlige krav til leverandørerne af indsatserne om at kunne løfte plejeopgaverne for Socialforvaltningens borgere. Indsatser vedrørende særlig omsorg og støtte bliver gennemgået i indsatsdelen af kataloget. 4

5 Målgrupper Katalogets indsatser er tiltænkt borgere i eget hjem i aldersgruppen 18 til 65 år, som har brug for hjemmehjælp eller træning på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, sindslidelser eller misbrug. Borgere, som er fyldt 65 år, vil som hovedregel få hjælp fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere over 65 år kan dog fortsætte med at modtage hjælp fra Socialforvaltningen, hvis der er en socialfaglig begrundelse. Der er indgået en aftale imellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at: Borgere med svær psykisk sygdom, uanset alder, vil modtage hjemmehjælp fra Socialforvaltningen, hvis borgeren samtidig har behov for socialfaglig støtte. Borgere med handicap, f.eks. udviklingshæmmede, sclerose- og muskelsvindsramte samt døvblinde, uanset alder, vil modtage hjemmehjælp fra Socialforvaltningen. Borgere med aktiv cancersygdom, terminalpatienter og AIDS-patienter, samt borgere med udbredt demenssygdom vil uanset alder modtage sygepleje- og hjemmehjælpsydelser fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Borgere, som udelukkende har behov for sygeplejeydelser, uanset alder, vil modtage hjemmesygepleje fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Fælles Sprog II I et samarbejde mellem KL, Socialministeriet og en række interesseorganisationer er der udviklet et Fælles Sprog. Fælles Sprog bygger på WHOs internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand den såkaldte ICF model 1. Fælles Sprog anvendes af de fleste kommuner i Danmark og giver mulighed for, at beskrivelsen af borgerens funktionsnedsættelser og ressourcer lægger vægt på de samme elementer. Den funktionsvurdering, der anvendes i Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation, tager udgangspunkt i Fælles Sprog II. Funktionsniveauer i Fælles Sprog II: 0-4 Funktionsniveau 0 Ingen/ubetydelige begrænsninger o Borgeren er selvstændig, og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten Funktionsniveau 1 Lette begrænsninger o Borgeren er den aktive part, og kan med let personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 2 Moderate begrænsninger o Borgeren er den aktive part, og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 3 Svære begrænsninger o Borgeren deltager, og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten Funktionsniveau 4 Totale begrænsninger o Borgeren er ude af stand ved egen indsats at udføre aktiviteten, og har brug for fuldstændig personassistance for at kunne udføre aktiviteten 1 ICF, den danske vejledning og eksempler fra praksis, MarselisborgCentret for Sundhedsstyrelsen,

6 For at få tildelt hjemmehjælp eller hverdagstræning, skal borgeren som minimum have brug for let personassistance for at kunne udføre de forskellige aktiviteter (funktionsniveau 1). Tavshedspligt Modtagere af hjemmehjælp er beskyttet af regler om tavshedspligt i henhold til Straffelovens 152 samt Forvaltningslovens 27, hvor enhver, der virker eller har virket i offentlig tjeneste, har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger. Som udgangspunkt gælder, at enhver personoplysning er fortrolig, og derfor ikke må videregives, uden der er givet samtykke dertil. Det er tilladt at videregive relevante oplysninger indenfor sammen forvaltning, men på tværs af forvaltninger skal der foreligge samtykke fra den/de personer, oplysningerne vedrører. Visitation efter serviceloven Indsatserne hjemmehjælp, træning, aflastning og afløsning bevilges med udgangspunkt i Serviceloven. Formålet med Serviceloven er: 1) At der tilbydes rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 2) At der tilbydes en række almene serviceindsatser, der også kan have et forebyggende sigte. 3) At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2 Bevilling af hjælp Hvis en borger har brug for midlertidig eller varig hjemmehjælp efter Serviceloven, skal borgeren henvende sig til Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation. Henvendelse om hjælp kan ligeledes komme fra pårørende, praktiserende læge, sygehuse, sagsbehandler eller fra en leverandør af hjemmehjælp. Når Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har modtaget henvendelsen om hjælp, vil borgeren blive kontaktet af en områdevisitator, som vil aftale et tidspunkt for et visitationsbesøg og samtale i hjemmet. Borgeren oplyses om, at man har ret til at have en bisidder med til samtalen, hvis borgeren ønsker det. Bisidderen kan f.eks. være et familiemedlem eller en anden person, som borgeren har tillid til. Som en del af visitationsbesøget vil det blive undersøgt, om borgeren har mulighed for selv at kunne komme til at udføre de funktioner, der søges om hjælp til, helt eller delvist igen. Såfremt det er tilfældet, vil borgeren som udgangspunkt blive tilbudt hverdagstræning i stedet for hjemmehjælp. Visitationen sker ud fra en vurdering af borgerens funktionsevne og funktionsniveau. Vurderingen retter sig mod borgerens evne til at udføre almindelige dagligdagsopgaver, som f.eks. at tage bad, klæde sig på, sørge for måltider, indkøb og rengøring. Funktionsvurderingen skelner mellem funktionsniveauer, som beskriver i hvilket omfang borgeren selv er i stand til at udføre opgaven. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen, inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. I de tilfælde, hvor opgaven i hjemmet måske tager lidt længere tid end den plejer, men hvor borgeren faktisk er i stand til at løse den selv, med den nødvendige tid til rådighed, vil der normalt ikke blive tildelt hjemmehjælp. 2 Serviceloven 1 6

7 Bevilling af hjælpen skal altid tage afsæt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Det vil sige, at hjælpen skal gives på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af ansøgningen. Her vurderes borgerens samlede funktionsevne, såvel fysisk, psykisk som socialt 3. I vurderingen af borgerens funktionsevne og funktionsniveau skal visitator i samarbejde med borgeren ligeledes vurdere om borgerens funktionsniveau vil kunne forbedres gennem et forløb med hverdagstræning. Det vil være denne vurdering af borgerens nuværende og forventede funktionsniveau, der indgår i de faglige overvejelser i forhold til, hvilken hjælp og hvor meget hjælp borgeren er berettiget til. Hjemmehjælp er gratis for borgeren, men der vil være udgifter forbundet med madservice, tøjvask, rengøringsredskaber og rengøringsartikler. Visitationssamtalen Visitationssamtalen tager udgangspunkt i borgerens dagligdag, helbred, familiesituation og netværk. Samtalen vil handle om mulighederne for selv at klare personlig pleje og omsorg, daglig husførelse, kontakt til omverdenen m.v. Visitator spørger ind til, hvad der er vigtigt for borgeren i hverdagslivet, og hvad borgeren selv kan klare. Endvidere vil visitatoren under samtalens forløb forsøge at danne sig et overblik over borgerens familie og vurdere deres mulighed for at hjælpe til. Normalt yder Socialforvaltningen således ikke praktisk hjælp, hvis der er en ægtefælle/samlever, som har mulighed for at varetage den daglige husførelse. Større børn (16-18 år) forventes at kunne varetage indkøb og almindelig rengøring. Visitatoren vil i samarbejde med borgeren forsøge at afklare, om borgeren kan blive helt eller delvis selvhjulpen ved at modtage hverdagstræning i stedet for almindelig hjemmehjælp. Hvis det vurderes, at borgeren vil have gavn af hverdagstræning, opstiller borgeren og visitatoren et retningsgivende mål for indsatsen. Det retningsgivende mål vil danne grundlag for udførelsen af hjælpen og de efterfølgende konkrete delmål for hverdagstræningen. Endvidere vil visitatoren danne sig et overblik over den øvrige indsats, som sker i hjemmet. Dette kan eksempelvis være sygepleje, hjemmevejledning, støttekontaktpersonordning mv. Hjemmehjælpsindsatsen skal så vidt muligt planlægges i sammenhæng med den øvrige indsats. Alle oplysninger samles i en elektronisk journal, som indeholder en beskrivelse af borgerens funktionsniveau, en faglig vurdering samt begrundelse for afgørelsen. Det er meget vigtigt, at borgeren medvirker til at få alle relevante oplysninger med i vurderingen af behovet for hjælp. Visitator skal oplyse borgeren om, hvilke krav der stilles til hjemmet som en arbejdsplads for hjemmehjælpen. Det gælder f.eks., at hjemmehjælperen skal kunne anvende korrekte arbejdsstillinger, og at der kan være brug for hjælpemidler i forbindelse med personlig pleje. Derudover skal borgeren gøres opmærksom på sit ansvar for anskaffelse af arbejdsredskaber, og at de arbejdsredskaber som stilles til rådighed, f.eks. støvsuger, moppesæt mv., skal være velfungerende, før hjælp kan iværksættes. Borgeren skal ligeledes gøres opmærksom på, at der kun må anvendes miljømærkede rengøringsmidler, som ikke er skadelige for helbredet. Under visitationsbesøget vil visitator drøfte pasning af husdyr i hjemmet, herunder hvilke pasningsmuligheder der kan etableres i forbindelse med indlæggelse på hospital eller anden fravær fra hjemmet. Som udgangspunkt passes husdyr ikke af hjemmehjælpen, med mindre særlige forhold gør sig gældende. I akutsituationer f.eks. ved borgerens indlæggelse vil hjemmehjælpen være behjælpelig med at skabe kontakt til dyrepension eller lignende evt. via kontakt til politiet. I forbindelse med samtalen kan borgeren blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, som skal bruges til at indhente oplysninger f.eks. fra den praktiserende læge. Disse oplysninger indhentes, så ansøgningen kan behandles med hensynstagen til borgerens samlede situation. Hvis borgeren ikke ønsker at give samtykke, træffes afgørelsen om hjælp på det foreliggende grundlag. 3 Jf. ICF og Fælles Sprog 7

8 Ved besøget udleveres følgende informationsmaterialer: Kvalitetsstandarden Hjælp i Hverdagen Informationspjecer fra Socialforvaltningens godkendte leverandører af hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp, madservice, indkøbs- og tøjvaskeordninger) Skrivelse om selv at vælge en hjælper (selvudpeget hjemmehjælp) til at varetage den visiterede hjælp i hjemmet. Vedkommende skal godkendes og ansættes af Socialforvaltningen Skriftlig afgørelse Efter visitationsbesøget udarbejder Socialforvaltningens visitator en begrundet, skriftlig afgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af funktionsvurderingen, som visitatoren har udarbejdet i forbindelse med besøget i hjemmet, samt eventuelle andre oplysninger, der indhentes i forbindelse med Socialforvaltningens behandling af borgerens ansøgning. Afgørelsen bliver sendt til borgeren og indeholder oplysninger om: Om borgeren er berettiget til hjælp Hvilke indsatser hjælpen omfatter Hvor ofte hjælpen ydes (typisk antal gange pr. dag eller pr. uge) Formålet med hjælpen Kontaktoplysninger Klagevejledning Som modtager af hjemmehjælp er borgeren selv forpligtet til at kontakte og informere Hjemmeplejevisitationen om alle ændringer, der har betydning for de indsatser, der er blevet tildelt. Leverandøren af de tildelte indsatser er ansvarlig for løbende tilbagemelding på ændringer i borgerens behov. Målet er, at hjælpen så vidt muligt tilpasses borgerens behov. Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation har til hensigt, at alle sager om varig hjemmehjælp bliver revurderet mindst en gang om året. Fleksibel hjælp Ifølge Servicelovens 94a har borgeren mulighed for at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp. Det betyder, at borgeren har mulighed for at bytte til en anden indsats end den visiterede. Der er dog visse begrænsninger i bytteretten: Den hjælp, borgeren ønsker at bytte sig til, skal kunne leveres indenfor den vejledende tidsramme, der administrativt er planlagt til at levere hjælpen den pågældende dag. Således kan borgeren ikke bytte sig til ekstra tid. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp, forudsætter det dog, at der er tildelt begge indsatsformer. Borgeren kan kun bytte sig til hjælp til opgaver, som leverandøren af hjemmehjælpen vurderer, er fagligt forsvarlige, og som kan leveres. Hvis leverandørens personale finder det fagligt uforsvarligt at bytte indsatser, vil de drøfte dette med borgeren og med Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation. Ved bytning af indsatser foretages en registrering af, hvilken indsats borgeren vælger fra, og hvilken der vælges til. Har borgeren indenfor en periode på 2 måneder byttet sine indsatser til andre indsatser mere end tre gange, skal leverandøren kontakte Hjemmeplejevisitationen med henblik på at foretage en revisitation der skal sikre, at tildelingen af hjælpen tager udgangspunkt i borgerens behov. 8

9 Krav til leverandøren Leverandøren af hjælp er forpligtet til at overholde arbejdsmiljøloven, ligesom modtagerne af hjælpen skal følge de gældende retningslinjer for et godt arbejdsmiljø. Københavns Kommune har vedtaget, at det er en forudsætning for modtagelse af hjemmehjælp, at der ikke ryges i hjemmet i det tidsrum, hvor hjemmehjælpen opholder sig i boligen. Leverandøren skal derudover medvirke til at indberette utilsigtede hændelser, og sikre god sikkerhed for borgerne i opgaveløsningen. Klager over afgørelse Hvis borger er uenig i visitators afgørelse af personlig pleje, praktisk bistand, aflastning og afløsning, samt genoptræning eller vedligeholdende træning, kan der indgives en klage til Hjemmeplejevisitationen. Dette skal ske senest 4 uger efter modtagelse af afgørelsen. Hjemmeplejevisitationen genvurderer herefter afgørelsen. Fastholdes afgørelsen sendes klagen og øvrige relevante sagsakter til Ankestyrelsen, som kan fastholde, ændre eller hjemvise Hjemmeplejevisitations afgørelse til fornyet behandling. Til alle afgørelser vedlægges der en klagevejledning, som informerer borgeren om klageproceduren. Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed Klager over sundhedspersoners faglige virksomhed kan påklages: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Hjemmeside: Klager over udførelse af opgaver eller personale Klager over udførelse af en opgave eller over personale kan indgives enten til leverandøren af hjælpen, Hjemmeplejevisitationen eller Københavns Kommunes Borgerrådgiver. Klager over sagsbehandling og adfærd Klager over sagsbehandling, herunder sager om diskrimination, indgives til Københavns Kommunes Borgerrådgiver: Københavns Kommunes Borgerrådgiver Vester Voldgade 2A 1552 København V Telefon: Klager over sagsbehandling, samt personalets adfærd, kan også indgives til Socialborgmesterens Sekretariats Klageenhed ( Indsatser Træning Området træning indeholder følgende indsatser: Hverdagstræning, ergonomisk vejledning, genoptræning og vedligeholdende træning. 9

10 Hverdagstræning og ergonomisk vejledning bevilges i henhold til 83 i Serviceloven. Genoptræning og vedligeholdende træning bevilges i henhold til 86 i Serviceloven. Serviceloven 83 og 86: Serviceloven 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 4 Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Serviceloven 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Hverdagstræning Planlægnings- og evalueringspakker: 1) struktur, 2) ADL 5 og mobilitet, 3) neurologisk rehabilitering) Træningspakker: 1) struktur, 2) ADL og mobilitet, 3) neurologisk rehabilitering) Vejledningspakker: 1) ergonomisk vejledning, 2) intro til tilbud, 3) sundhedsfaglig vejledning) Indhold i hverdagstræning kan være: Vejledning og støtte til planlægning og strukturering af hverdagsopgaver Instruktion og undervisning i daglige rutiner Instruktion i øvelser, efter øvelsesprogram Formidling af kontakt til andre tilbud Vejledning i anvendelse af hjælpemidler og velfærdsteknologi Fysisk træning for at øge kondition og muskelstyrke - mobilitetstræning Hverdagstræning bevilges som udgangspunkt i tre måneder, men afsluttes hvis målet nås inden. Der er mulighed for, at hverdagstræningen kan forlænges i yderligere tre måneder, hvis der er fremdrift i træningen, men det vurderes, at der er behov for længere tid for at opnå den ønskede effekt. Planlægnings- og evalueringsforløbet består af tre besøg, som fordeles over træningspakkens løbetid ved opstart, midtvejs og ved afslutningen. 4 Hjælpen betragtes som hjælp til selvhjælp, dvs. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Det aktiverende sigte indgår som et væsentligt element i hjælpen. Indsatsen bør have som primært mål at gøre modtageren i stand til at klare sig selv. Hvis dette ikke er muligt, bør indsatsen sigte mod at gøre modtageren i stand til selv at klare så mange opgaver som muligt. (Se s. 17 hjælp til selvhjælp, Folketingets tolkning af Serviceloven: 5 ADL: Almindelig Daglig Livsførelse 10

11 Træningspakkerne erstatter den normale hjemmehjælp indenfor de områder/ydelser, der trænes i. Målet i hverdagstræning er, at borgeren bliver helt eller delvis selvhjulpen. Træningen retter sig således mod at øge borgerens grad af selvhjulpenhed i forhold til de ydelser, der visiteres. En vejledningspakke består af 1-5 besøg af en terapeut, sygeplejerske, sosu-assistent eller hjemmetræner. Hvis det skønnes, at borgeren kan blive helt eller delvist selvhjulpen (i det borgerne har søgt om hjælp til) ved en træningsindsats, der kan varetages af en hjemmetræner, bevilges et Hverdagstræningsforløb. Et hverdagstræningsforløb består af både et planlægnings- og evalueringsforløb samt en træningspakke. Vejledningspakker visiteres, når det skønnes, at borgeren kan blive selvhjulpen eller opnå en hurtig udvikling ved et kortere forløb med vejledning. Ergonomisk Vejledning Afklaring og vurdering v/ terapeut af kropslig belastning ifm. praktisk opgaveløsning Vejledning v/ terapeut i arbejdsteknik og hensigtsmæssig brug af kroppen Støtte til løsning af praktiske opgaver Vejledning i gode arbejdsstillinger 1-3 besøg Til borgere der grundet smerter har svært ved at varetage løsning af praktiske opgaver. Borgeren skal vurderes at kunne blive selvhjulpen i opgaveløsningen ved hjælp af en kort proces med ergonomisk vejledning v/ terapeut Genoptræning Udarbejdelse af en genoptræningsplan ved privat praktiserende fysioterapeut. Instruktion og undervisning. Målrettet fysisk genoptræning. Træning i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning. Genoptræning kan som hovedregel ske 1-3 gange om ugen. Genoptræning bevilliges, hvis funktionsniveauet er nedsat pga. fysisk svækkelse efter sygdom, og borgeren ikke har været indlagt og fået en genoptræningsplan. Genoptræningen bevilliges som udgangspunkt for en 3 mdrs. periode, men afsluttes hvis målet nås inden. Genoptræningen kan forlænges, hvis der er fremdrift, og det vurderes, at borgeren har behov for en længere periode med træning til at forbedre funktionsniveauet. 11

12 Hvis en borger har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning pga. svækkelse i forbindelse med en sygehusindlæggelse, er det hospitalet, der er forpligtet til ordinere træningen. Dette sker med en genoptræningsplan, og træningen bevilges efter Sundhedslovens 140. Det er væsentligt, at genoptræningen beskrives med et klart mål samt med angivelse af det ønskede resultat (effekt) og en tidshorisont for indsatsen. Vedligeholdende træning Instruktion og undervisning (i daglige rutiner, personlig hygiejne, kontakt til omverdenen m.v.) Opfølgning på genoptræning efter Sundhedsloven og Servicelovens bestemmelser Træning af mentale færdigheder (hukommelse, koncentrationsevne, struktur i dagligdagen etc.) Træning i forbindelse med udførelse af personlig pleje Træning i forbindelse med praktiske opgaver i hjemmet (indkøb, rengøring, madlavning, tøjvask) Træning i forbindelse med erhvervsmæssig tilknytning Vedligeholdelsestræning kan som hovedregel ske 1-3 gange om ugen i op til tre måneder. Herefter er der mulighed for, at træningen kan forlænges i yderligere tre måneder, hvis der er fremdrift, og det vurderes sandsynligt, at borgerens funktionsniveau kan forbedres ved yderligere træning. Vedligeholdende træning vil ofte bevilliges som hverdagstræning, hvor det er en hjemmetræner der står for træningen. (se yderligere under hverdagstræning) Det er væsentligt, at den vedligeholdende træning beskrives med et klart mål samt med angivelse af det ønskede resultat (effekt) og en tidshorisont for indsatsen. Hjemmehjælp Området hjemmehjælp indeholder følgende indsatser: Personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, rengøring, tøjvask, indkøb, madservice. Hjemmehjælp bevilges i henhold til 83 i Serviceloven: Serviceloven 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Personlig pleje hjælp og støtte til Bad/sengebad Øvre og nedre toilette Hårvask/frisering Tandbørstning/mundpleje/protesebørstning Barbering 12

13 Håndpleje/klipning af negle (ukompliceret) Fodbad/pleje/klipning af negle, som ikke kræver fodterapi Afklædning/påklædning Hjælp til kropsbårne hjælpemidler/støttestrømpe Hjælp til medicinindtagelse Sengeredning Toiletbesøg Skiftning af ble Rengøring/tømning af bækken, kateder, kolbe Skift af urinpose/stomipose Vending og lejring Forflytning i hjemmet, eventuelt brug af lift Overvågning/fast vagt Tømme postkasse Hjælpen tilrettelægges efter behov og som hovedregel i dagtimerne. Enkelte ydelser kan leveres over hele døgnet. Bad bevilges som udgangspunkt 1 3 gange om ugen i dagtimerne på hverdage. Personlig pleje bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af den personlige hygiejne. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Døgnovervågning kan i en kortere periode ydes i eget hjem eller i forbindelse med et midlertidigt ophold på Arbejde Adlers hus. Såfremt der ikke kan skabes grundlag for at etablere en hjælpeordning (BPA) i henhold til Servicelovens 95 eller 96, skal alternativ pasningsordning etableres. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Ydelsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Psykisk pleje og omsorg Tryghedsopkald Psykisk hjælp og støtte (f.eks. samtale, aktiv lytning, motivation) Sociale opgaver (f læsning af breve og tv-program, skrive mindre breve/kort, kontakte pårørende, dagtilbud) Kontakt til offentlige myndigheder m.v. 13

14 Observationsbesøg Følge til aktiviteter tæt på eget hjem (fx dagcenter, speciallæge, ambulatorier) Følge af mindreårigt barn til institution (max. en kilometer fra boligen). Hjælpen tilrettelægges efter behov og foregår som hovedregel i forlængelse af anden hjemmehjælp. Ydelsen leveres typisk i dagtimerne på hverdage. Psykisk pleje og omsorg bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges til borgere der er i krise og har behov for særlig omsorg og pleje. Hjælpen vil som hovedregel bevilges i en midlertidig periode mhp. at støtte op omkring en akut opstået krisesituation. Ved tryghedsopkald er det en forudsætning, at nøgle til boligen afleveres til Den Sociale Hjemmepleje/leverandør. Dog vil ydelserne tryghedsopkald og observationsbesøg kunne ydes over hele døgnet hele ugen baseret på en individuel vurdering. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Ydelsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Rengøring Støvsugning i stue, soveværelse, entré og køkken Gulvvask i stue, soveværelse, entré, køkken og badeværelse/toilet Tørre støv af i stue, soveværelse og entré Rengøring af sanitet, badeværelse/toilet Rengøring af hårde hvidevarer i køkken Trappevask indvendig ved boligforpligtelse Rengøring af hjælpemidler Tømning af skraldespand Skift af sengetøj Ekstra rengøring Rengøring af synlige paneler Tilkalde vicevært/håndværker Støvsugning og afvaskning af møbler Udgangspunktet for bevilling af rengøring er én gang hver 14. dag, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Rengøring og lettere vedligeholdelse af hjælpemidler og arbejdsredskaber efter behov. Rengøring bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af rengøringsopgaven. 14

15 Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til rengøringsopgaven, er det dette, der bevilges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Hjælpen leveres kun i dagtimerne på hverdage. Der kan gøres rent i, hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed (som udgangspunkt 65m2). Ved lægelig diagnosticeret støvallergi kan støvsanering ydes. Såfremt der i husstanden er en samboende, der også er berettiget til hjælp til rengøring, ydes der i henhold til Boligstøttelovens bestemmelser rengøring til maksimalt 85m2. Der ydes ikke hjælp til rengøring efter gæster. Rengøring efter husdyr foretages kun i et begrænset omfang. Borgeren er forpligtet til at stille de nødvendige redskaber og materialer til rådighed. Der skal anvendes miljømærkede rengøringsmidler, der ikke er sundhedsskadelige for personalet. Der skal anvendes redskaber, der ikke giver fysiske gener ved anvendelsen af dem. Til gulvvask skal borgeren stille et moppesæt med teleskopstang til rådighed af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø. Der er mulighed for frit valg af leverandør. Indsatsen er omfattet af fleksibel hjemmehjælp. Tøjvask Vaskeordning Hjælp til håndtering af vasketøj Hjælp til vask i hjemmet Vaskeordning kan bevilges fra én vask pr. uge til én vask hver 8. uge ud fra vurderet behov. Ved tilmelding som husstandsindsats dobles hyppigheden hos leverandøren. Der visiteres kun vask i hjemmet, når der er en vaskemaskine i hjemmet. Vask i hjemmet vil ofte indgå i et forløb med hverdagstræning for, at borgeren kan blive i stand til at klare hele eller dele af opgaveløsningen selvstændigt. Hjælp til vask i hjemmet leveres kun i dagtimer på hverdage. I forbindelse med en vaskeordning kan der bevilges hjælp til at håndtere vasketøj. Visitator skal i den forbindelse vurdere, om borgeren gennem et forløb med hverdagstræning vil blive mere selvhjulpen, inden hjælpen bevilges. Der kan opnås hjælp til vask af støttestrømper samt skuldervarmere og knævarmere i uld, hvis der er særlige plejemæssige eller hygiejniske begrundelser. Ved tilmelding til en vaskeordning skal borger tilmeldes en betalingsordning. Se kvalitetsstandard for gældende priser. Ved vask i eget hjem betaler borgeren selv for drift af maskiner samt for vaskemidler. Der er mulighed for frit valg af leverandør. 15

16 Indkøb Indkøbsordning Turkøb Personligt indkøb (herunder afhentning af medicin, postpakker og kontanter) Indkøbsordning visiteres normalt én gang om ugen på en hverdag. Personligt indkøb og turkøb visiteres normalt én gang pr. uge eller én gang hver 14. dag. Afhentning på posthus, apotek eller bank visiteres normalt kun hver 4. uge. Indkøb bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af indkøbet. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til at klare indkøbsopgaven, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Med mindre særlige forhold gør sig gældende, skal borgere, som har behov for indkøb, tilmeldes en indkøbsordning. Særlige forhold kan være: 1) Social fobi, 2) nødvendige behov for særlige produkter, 3) religiøse krav til mad, som ikke kan opfyldes ved en indkøbsordning, 4) behov for afhentning af medicin, postpakker eller kontanter. Indkøbsordning: Ved tilmelding til en indkøbsordning kan borger få hjælp til at udfylde bestillingsseddel og hjælp til tømme fragtkasse. Varerne leveres i tidsrummet kl Det vil blive oplyst, på hvilket tidspunkt i løbet af dagen varerne leveres. Varerne pakkes i genbrugskasser, som chaufføren tager med retur. Køle- og frostvarer pakkes med køleelementer, som chaufføren også tager med retur. Hvis der konstateres fejl i form af manglende levering, beskadigelse eller ukurante varer, yder leverandøren erstatning i form af nye varer eller tilbagebetaling. Tur-køb: Borger afhentes ved boligen, og der er fælles transport til indkøbscenter. Borger kan få hjælp til at bære varer op ad trapper, men skal selv kunne foretage indkøb og betaling. Afhentning i bank, apotek eller posthus: Socialforvaltningen har særlige regler for, hvor store beløb medarbejderne må håndtere (normalt 5000 kr., men kan være afhængig af bankens udbetalingsregler). Indkøb af tøj og evt. andre nødvendige forbrugsgoder: Der købes ind i nærmeste supermarked og maksimalt en anden butik i lokalområdet. Der må maksimalt bæres 4 kg. pr. hånd, jf. Arbejdsmiljø København. Indkøbsnet eller indkøbsvogn skal borgeren selv stille til rådighed. 16

17 Der er mulighed for frit valg af leverandør ved tilmelding til en indkøbsordning. Madservice Ydelsen omfatter normalt Madordning Tilberedning af mad samt oprydning og opvask Hjælp til at spise og drikke Ved tilmelding til madordning leveres der mad til de tider, hvor borgeren har bestilt måltider. Ved hjælp til tilberedning af mad ydes der hjælp til tilberedning af morgenmad og kold mad, opvarmning af tilberedt mad, skære frugt og grønt ud, smøre aftensmad. Hvis borgeren har brug for hjælp til at spise og drikke, kan der tildeles hjælp og støtte 3-4 gange dagligt. Madservice bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i ICF og fælles sprog 2. Hjælpen bevilliges, når visitator vurderer, at borgeren ikke gennem hverdagstræning, genoptræning eller evt. hjælpemidler vil blive i stand til selvstændigt at klare hele eller dele af madlavningen. Vurderer visitator, at borgeren gennem hverdagstræning vil kunne blive i stand til at blive mere selvhjulpen i forhold til at klare madlavning, er det dette, der bevilliges. Visitator skal også vurdere, om borgeren vil kunne opnå en højere grad af selvhjulpenhed med hjælpemidler (hjælpemidler bevilges af HCK efter Servicelovens 112) eller specialiseret genoptræning (der i så fald vil kunne bevilges efter 86 i Serviceloven). Som udgangspunkt tilmeldes borger til en madordning, medmindre særlige forhold gør sig gældende. Størstedelen af hjælpen gives i dagtimerne. Hjælpen kan i særlige tilfælde ydes over hele døgnet. Der ydes ikke hjælp til madlavning, opvask og oprydning efter gæster. Borgeren betaler for madordning efter gældende takster (se kvalitetsstandard) Der er mulighed for frit valg af leverandør ved tilmelding til en indkøbsordning. Generelt om Hjælpemidler Hjælpemidler til Socialforvaltningens brugere ydes af Handicapcenter København i henhold til 112 i Serviceloven. Se kvalitetsstandarden for mere information. Aflastning, afløsning og midlertidigt ophold Aflastning, afløsning og midlertidigt ophold bevilges i henhold til 84 i Serviceloven: Serviceloven 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. 17

18 Aflastning Hjælp og støtte til pårørende, som har behov for aflastning Aflastningsforløb varer normalt fra 1-4 uger. Aflastning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering til borgere, der bliver passet af pårørende i eget hjem, så de pårørende har mulighed for at holde ferie (eller andet, hvor pårørende i en periode ikke kan passe borgeren). Aflastning tilbydes på Arbejde Adlers Hus. Der ydes en omkostningsbestemt egenbetaling ved ophold på Arbejde Adlers Hus. Egenbetalingen dækker kost i hele døgnet, vask og leje af linned samt toiletpapir og håndsæbe. Der opkræves ikke betaling for husleje. Midlertidigt ophold Dækning af omfattende plejebehov, som ikke kan afhjælpes i egen bolig Længden af et midlertidigt ophold tilbydes efter en konkret individuel vurdering, men hyppigst fra 2-4 måneder. Midlertidigt ophold bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering og kan tilbydes: I forbindelse med behov for døgnovervågning med henblik på vurdering af den fremtidige plejeindsats. Ved behov for afklaring af fremtidig bolig. Hjemløse med behov for pleje og omsorg efter hospitalsophold. Ved behov for rehabilitering. Hjemløse med behov for pleje og omsorg til løsning på deres boligproblem er fundet. Rehabiliteringsophold tilbydes på en periode af maks. 6 uger. Der ydes en omkostningsbestemt egenbetaling ved ophold på Arbejde Adlers Hus. Egenbetalingen dækker kost i hele døgnet, vask og leje af linned samt toiletpapir og håndsæbe. Der opkræves ikke betaling for husleje. Se kvalitetsstandard for takster. Afløsning Mulighed for afløsning, så pårørende, der står for pasningsopgaven, kan forlade hjemmet i en periode. Afløsning i eget hjem ydes med 4-8 timer pr. uge og efter en konkret individuel vurdering. 18

19 Aflastning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering til borgere, der bliver passet af pårørende i eget hjem, så de pårørende har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, købe ind eller andre aktiviteter, der betyder, at pårørende ikke samtidig kan passe borgeren. Det er almindeligvis den Sociale Hjemmepleje, som yder afløsning. Opholdssteder Herunder følger en kort gennemgang af de opholdssteder, som benyttes af Socialforvaltningen til aflastning og midlertidigt ophold. Ophold til borgere med stort plejebehov Socialforvaltningen råder over 2 pladser på Vigerslevhus Akutplejeenhed, som er et tilbud for borgere med et særlig stort plejebehov; borgere med alvorlig og livstruende sygdom. Der bevilges døgnophold efter en konkret og individuel vurdering normalt af 2-4 ugers varighed. Midlertidigt ophold til borgere med stort plejebehov Socialforvaltningen råder over pladser på Arbejder Adlers Hus, som tilbydes til aflastning af pårørende for deres plejeopgaver i kortere perioder, og til at hjælpe hjemløse borgere, som efter et hospitalsophold har brug for et midlertidigt ophold, før de kan tilbydes en bolig. Ophold på Arbejde Adler vil normalt være af kortere varighed. Rehabilitering Socialforvaltningen har i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen etableret rehabiliteringspladser i døgnregi for borgere med senhjerneskader og andre neurologiske lidelser på NRK (Neurologi- og Rehabiliteringscenter København). I foråret 2014, vil der ligeledes etableres almene rehabiliteringspladser for borgere med svære somatiske lidelser. Neurologisk rehabilitering Socialforvaltningen råder sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen over 15 rehabiliteringspladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København (NRK). Pladserne er for senhjerneskader og andre neurologiske lidelser. Et rehabiliteringsophold kan bevilges efter indstilling fra et hospital i forbindelse med en genoptræningsplan. Et ophold vil normalt kunne tilbydes for en periode på op til 12 uger. Somatisk rehabilitering I foråret 2014 vil der blive etableret 15 almene rehabiliteringspladser til borgere med svære somatiske lidelser. Pladserne vil blive etableret på plejecenter Hasselbo i Brønshøj. for tildeling af rehabiliteringspladser: Rehabiliteringspladserne tildeles efter en individuel og konkret vurdering af visitatorer med koordinerende funktion. I forhold til visitationskriterierne henvises der til den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. døgnrehabilitering af borgere mellem år 6. 6 Notat vedr.: Samarbejdsaftale mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. rehabiliteringspladser til borgere under 65 år med en genoptræningsplan. 19

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN -

UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Bilag 1B UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN - Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning efter Servicelovens 86, stk. 2 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 16 1.0 INDLEDNING... 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008

SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008 Side 1 af 26 SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2008 Side 2 af 26 1.0 SOCIALBORGMESTERENS FORORD...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR HVERDAGSTRÆNING, GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING EFTER SERVICELOVENS 86 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 5 2 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 BILAG 1A UDKAST SOCIALFORVALTNINGEN Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83 til handicappede, psykisk syge og misbrugere, 2007 Side 2 af 27 1.0 SOCIALBORGMESTERENS FORORD...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2011

KVALITETSSTANDARD 2011 SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE KVALITETSSTANDARD 2011 - FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLASTNING OG AFLØSNING EFTER SERVICELOVENS 83 OG 84 TIL BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDELSER ELLER MISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt?

Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Rehabilitering og Visitation Hvordan kan borgere livet igennem klare sig selv mest muligt? Hvordan fastholdes borgerens ansvar for eget liv? Oplægget indeholder Holstebro Kommunes tilbud om træning, hjælpemidler

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 Udkast efter høring FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere