AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB"

Transkript

1 AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLJEM KLUB 1932

2 Aarskontlngent Kr. 6,00. Provinsmedlemmer Kr. 3,00. Passive Medlemmer Kr. 3,00. Foreningens Møder afholdes i Industriforeningens Repræsentantskabssal, Indgang Vestre Boulevard 18, København V., som Regel den første Torsdag i hver Maaned Kl Alle Oplysninger om DSK faas ved Henvendelse til Bestyrelsen, derunder Sekretæren, Landsretssagfører R. Prytz, Chr. d, IX's Gade 2. København K. Telefon SKAKLJITTERATUR Alle danske og udenlandske Skakbøger føres. Stort Udvalg. Rimelige Priser. Foreninger Rabat. Alle Forespørgsler besvares. DANSK SKAKFORLAGo KØBENHAVN V. Telefon Vester 9150y. Vodroffsvej 3. Postgiro

3 DANSK SKAKPROBJLJEM KlLUB D EN 14. januar 1932 stiftedes "DSK". - Det er den første danske Forening, der specielt samler de, der interesserer sig for Skakopgaverne; men i adskillige andre Lande, f. Eks. England, Tyskland, Holland, Ungarn, findes lignende Foreninger. Initiativet til Stiftelsen her blev taget af den bekendte Opgaveforfatter, Redaktør af Problemafdelingen i "Skakbladet" og af Skakspalten i "Politiken "s "Magasinet", K. A. K. Larsen, og den som Skakspiller lige saa kendte Karl Ruben, Redaktør af Skakspalten i "Dagens Nyheder": og tilstede i Industriforeningens Repræsentantskabssal kom yderligere K. Fabricius-Lauritzen, Knud Hannemann, P. Rasch Nielsen, R. Prytz og H. V. Tuxen; og man vedtog eenstemmigt Stiftelsen af DSK, valgte Bestyrelse med Ingeniør K. Fabricius-Lauritzen som Formand, vedtog Love, og enedes om at opfordre cand. mag. V. Røpke til at holde Foredrag paa det første egentlige Medlemsmøde, der fastsattes til den 1. Februar. Hermed var DSK en Kendsgerning, og inden længe var Medlemstallet oppe paa 30 for siden at stige jævnt til over de 50. DSK har fra den første Dag mødt megen Velvilje fra forskellig Side. Industriforeningen har velvilligst overladt os Repræsentantskabssalen til de maanedlige Møder. Dansk Skak Union har overladt os sit Problembibliotek (en stor Samling af Alain C. White's Bøger) og tilbudt os et billigt Abonnement paa "Skakbladet", ligesom Unionen har stillet Bladets Spalter til vor Raadighed m. H. t. vore Turneringer, Møder m. v. Overretssagfører Bramson har foræret os en Samling værdifulde Problembøger; og Biblioteket bestaar herefter allerede af over 50 Bind lødig Problemlitteratur. Ogsaa fra mange Medlemmers Side har DSK mødt megen Velvilje, der har givet sig Udslag paa forskellig Maade; her kan særlig være Grund til at nævne V. Røpke. Siden Februar 1932 har der i Begyndelsen af hver Maaned været afholdt et Medlemsmøde, som Regel besøgt af ca. 25. Møderne former sig normalt med et Foredrag først, hvor Foredragsholderen demonstrerer Opgaver (derunder ofte flere Originalopgaver) til Illustration af sit Foredrag; derefter er der enten Løserturnering, Beretning om eller Udskrivning af en Turnering el. lign. Møderne er det centrale i Foreningens Liv; og det er kun beklageligt, at ikke alle Medlemmer har Lejlighed til at overvære dem.

4 Der har været holdt følgende Foredrag: K. Fabricius-Lauritzen: Kuriøse Skakproblemer. Knud Hannemann: Halvbinding i Tretrækkere. K. A. K. Larsen: Verdensløserturneringerne. - Seebergers Indespærring og delvis Indespærring Lauritzen: K. Fabricius-Lauritzen som Opgaveforfatter.. R. Prytz: Selvmatopgaver. Karl Ruben: Skakspillere, jeg mødte. V. Røpke: Patvandringer i Slutspil. - Den romerske Ide. H. V. Tuxen: Undgaaelse af Dobbeltspil. - Krydsskak i 2- og 3-Trækkere. Ved 6 Møder har der været Løserturnering, som Regel i 2 Afdelinger eller ordnet paa anden Maade, saaledes at ogsaa de svagere Løsere havde Chance for at vinde; ved Mødet i December, hvor to Medlemmer havde udsat en Oaas som 1. Præmie, kombineredes Løserturneringen med Tombola; de Præmier, der ellers uddeles, er, i Overensstemmelse med Foreningens Økonomi, af beskeden Værdi. r. K. Hannemann. DSK's Turner inz Ta6. 3. Iver Pedersen. I. Pr. i P. Rasch Nielsens Tematurn Mat i 3 Træk. - I. Lf7, Kd4, 2. LXe5t Ke4, 3. LXd5::j= Trusel 2. LXdfr! Kd4, 3. LXeS:j:: 2 Ved Mødet i November 2. V. Klausen. blev der tillige afholdt en Præmie i I'. Rasch Nielsens Tematurn. Turnering for Problemforfattere, der paa 1112 Time skulde komponere en 3-Trækker, hvor 1. Træk var et Taarntræk fra Rand til Rand ; ved det følgende Møde meddeltes Resultatet: K. Hannemann havde vundet Præmien for en Opgave med en tripleret Mat i2træk. I. Db!, Tb2,2. Lc4::j= 4. K. Hannemann. Mat, se Nr. 1 (der bør 2. Pr. i!'. Rasch Nielsens Tematurn. sammenlignes med følgende Opgave af W. A. Shinkman, "Checkmate" 1903: Hvid: Kd4, Tc8, Ld2 og d5, Sf3. Sort: Kd6, Bf6. Mat i 3 Træk: 1. SgS). DSK har iøvrigt afholdt 2 Problemturneringer for Medlemmerne. I den første, udskrevet af P. Rasch Nielsen, Mat i 3 Træk. - I. Tc7, Sc3, 2. Sb2'i'Kd5, 3 Lc6::j=l.-,TXg4, 2. Se7, d2, 3. Lb5::j=

5 skulde der findes en ren, økonomisk Mat med de 7 hvide Officerer og kun disse medvirkende i selve Matbilledet; i 2-Træksafdelingen, der kun var aaben for Begyndere, vandtes Præmien af V. Klausen for den eneste korrekte Fremstilling af Ideen, se Nr. 2; i 3-Træksafdelingen fik Iver Pedersen 1. Præmie og K. Hannemann 2. Præmie, se Nr. 3 og 4, der begge foruden Temamatten indeholder en Mat, der minder meget om Temamatten. I den anden Turnering, udskrevet af P. Hage, skulde der dels fremstilles det største Antal Bondematter uden Anvendelse af andre Matter, dels det største Antal direkte Bondematter (med Udelukkelse af Forvandlings- og Afdækkermatter), idet det her var tilladt at anvende andre Matter for at faa Opgaven i Form. I første Afdeling fandt K. A. K. Larsen, P. Rasch Nielsen og H. V. Tuxen uafhængig af hinanden en Stilling med 14 Bondematter, se Nr. 5, der fik Præmien; Nr. 6 af K. A. K. Larsen fik Præmien i den anden Afdeling; om man vil sige, at der er 5 eller 6 Bondematter her er nærmest et terminologisk Spørgsmaal; en senere Opgave viser i hvert Fald utvivlsomt 6 (se Nr. 7). Af Opgaver, som denne Turnering i øvrigt har fremkaldt, kan der være særlig Grund til at henvise til K. Hannemann, "Skakbladet", Dec. 1932, der danner Rekord m. H. t. Bondeforvandlingsmatter i 2-Trækkere, her findes ialt K. A. K. Larsen, P. Rasch Nielsen og H. V. Tuxen. Præmie i P. Hages Tematurnering. Mat i 2 Træk. - I. Sdl. 7. K. Hannemann. Tilegnet Poul Hage. Skakbladet", November Mat i 2 Træk e3. Foreningens 3. Turnering, udskrevet af H.V. Tuxen, angaar 3-Trækkere, der fremstiller Anti Brede-Krydsskak, er endnu ikke afsluttet; dette gælder ligeledes en Match med den polske Opgaveforening.Warseawskie Kolo Problernistow", hvor 8 Deltagere paa hver Side skal komponere fire 2-Trækkere over fire ganske bestemte Temaer; Beretning herom vil fremkomme i næste Aarsskrift. Forud foren Del af Møderne har K. A. K. Larsen gennemgaaet forskellige Opgaveudtryk m. v. For alle Medlemmer har der været udskrevet en enkelt Løserturnering, i hvilken 20 deltog; Resultatet opfordrer til Gentagelse. 6. K. A. K. Larsen. Præmie i P. Hages Tematurnering. Mat i 2 Træk Th6. 8. K. Fabricius Lauritzen. DSK's Julehilsen 1932 Mat i 3 Træk Da4. 3

6 Den alvorligste Begivenhed i DSK har været vor Formand, ingeniør K. Fabricius Lauritzens Død den 6. Oktober 1932 efter kortvarig Sygdom. For en ny Forening er det selvsagt af største Vigtighed at have den rette Mand i Spidsen; og i den korte Tid, Fabricius-Lauritzen fik Lov at virke for DSK, var han Foreningen en god Mand, der har haft sin meget væsentlige Andel i og Indflydelse paa Foreningens Liv og Virke. I øvrigt henvises til Artiklen Side 5. Efter dette Tab supplerede Bestyrelsen sig med stud. med. P. Hage og valgte Ingeniør H. V. Tuxen som Formand. Til julen udsendte DSK en Hilsen til Medlemmer og Venner, navnlig til mange udenlandske Opgaveforfattere; DSK havde faaet overladt Opgave Nr. 8 til Brug i den Anledning; denne Opgave havde Forfatteren i sin Tid indsendt til en Turnering i Udlandet uden at angive Løsningen; ved Dommen viste det sig, at Dommerne ikke havde kunnet løse den, idet de ikke kunde finde Fortsættelsen efter 1. -, Sd3. DSK's Økonomi holder sig indenfor beskedne Rammer. Kontingentet er kun 50 Øre mdl. for Medlemmer i København og Omegn og 25 Øre mdl. for andre, derunder passive Medlemmer. Da det er af stor Vigtighed, at der ikke er Probleminteresserede, der undlader at indmelde sig paa Grund af Kontingentets Størrelse, kan dette i hvert Fald i de nuværende Krisetider næppe gøres væsentligt højere; men saa meget vigtigere bliver det da, at saavel Medlemmer som Venner af DSK efter Evne bidrager til Økonomien, hvad enten Bidragene gives til Foreningen til fri Anvendelse eller til særlig Anvendelse eller til særlige Formaal, f. Eks. Problemturneringer, Præmier o. lign. Problemkunsten er i sig selv en meget billig Interesse, hvorfor det maa haabes, at der vil vise sig en stadig stigende Strøm af Bidrag, de være sig smaa eller store. Aarsregnskabet vil i øvrigt blive udsendt til Medlemmerne med Indkaldelsen til Generalforsamlingen i April. Om DSK's Fremtid er det ikke let at spaa. Vi tør haabe, at Foreningen lykkelig har overstaaet sine Børnesygdomme og i Fremtiden vil vise sig særdeles livskraftig, saa at den kan samle alle Skakopgaveinteresserede i sine Rækker. Mon ikke vi naar de 7 5 Medlemmer i Løbet af 1933 og de 100 længe før 5 Aars jubilæet skal fejres? Naar den hollandske Forening allerede er oppe paa over 100 Medlemmer, burde DSK ogsaa snart kunne naa det. Og jo større DSK bliver, des bedre kan den naa sine Maal. Formaalet er ifølge Lovene at fremme Interessen for Skakopgaver; men herind under falder forskellige specielle Formaal. DSK har saaledes overtaget Danmarks Deltagelse i de internationale Løserturneringer (hvilket ikke betyder, at man skal være Medlem for at kunne deltage), og Foreningen bør derfor arbejde paa, at Danmark paany kan vinde Mesterskabet, ligesom vi bør tage Initiativet til at reformere disse Turneringer paa de Punkter, der er Trang til det; der tiltrænges utvivlsomt bedre Garanti for, at Løsningerne altid kun er den paagældende Løsers eget Produkt, da Turneringerne ellers let mister enhver Interesse. Ogsaa i andre Retninger bør det være DSK, der repræsenterer den danske Opgavekunst overfor Udlandet, saaledes overfor det endnu ikke særlig virksomme "Internationale Problemisten Bund", hvor K. A. K. Larsen 4

7 hidtil har repræsenteret Danmark. I Overensstemmelse med "I. P. B. "s Program har K. A. K. Larsen paabegyndt en Samling af alle danske Opgaver, hvilket uhyre store Arbejde endnu er i sin Begyndelse, men vil blive fortsat af DSK.*) At udgive en dansk Problemsamling til Fortsættelse af "320 danske Skakopgaver" fra 1902 og "Nordiske Skakproblemer" fra t 879 er en naturlig Opgave for DSK; men en meget stor Opgave, ikke blot paa Grund af det økonomiske Spørgsmaal, men ogsaa paa Grund af den meget store Udvikling, dansk Problemkunst har været Genstand for i den forløbne Menneskealder. Om vi derimod bør sætte det Maal, en Gang med Tiden at udgive en Problemteori eller -lærebog paa Dansk, er vel tvivlsomt; dertil vil der næppe kunne skaffes tilstrækkelig mange Læsere, i hvert Fald ikke i den første Menneskealder. Sekretæren. IN MEMORIAM Ko FABRICXU =LAURXTZJEN AF o, G. LAUIU'l!'ZJEN MED Ingeniør, cand. polyt. K. Fabricius-Lauritzen mistede Dansk Skakproblem Klub en af sine bedste og mest talentfulde Opgaveforfattere. Han higede ikke efter Berømmelse i den internationale Problemverden, men dyrkede mere i det stille Skakproblemkunsten, der var en af hans rornøjeligste Fritidssysler. Som Forfatter var han ikke ivrig etter at give et Arbejde fra sig, idet han stadig nærede den Tanke, at det muligvis kunde faa en bedre. Form. I de sidste Aar havde han blandt andet kastet sig over Studiet af bondeløse Kongeindere, der har vist sig særdeles vanskelige at fremstille..;') Enhver dansk Opgaveforfatter opfordres til at sende K. A. K. Larsen, Gadevangsvej, Hillerød, sine offentliggjorte Opgaver, helst paa de af Larsen anvendte Diagrammer, der faas ved Henvendelse til ham; saadan Indsendelse bør derefter ske en Gang aarligt m, H. t. de i Aarets Løb offentliggjorte Opgaver, for at Kartoteket kan føres å'jour. Saafremt man har Tid og Lyst til at hjælpe med Arbejdet paa denne Samling, bedes man henvende sig til Larsen, 5

8 Blandt de efterladte Arbejder, som er ved at blive samlet, fandtes de følgende uoffentliggjorte Eksempler paa bondeløse Indere, som er komponeret i de forløbne Aar siden vort skattede Medlem, V. Røpke, i -Skakbladet«, Juni 1927, opkastede Spørgsmaalet om Muligheden af at fremstille Indere helt uden Bønder. Røpke har selv fremstillet en bondeløs Inder med Taarn for Løber, og P. Rasch-Nielsen har et Eksempel med Løber for Taarn (begge fremkom som Originalopgaver i -Skakbladet s, Juni 1927). Desuden har S. Loyd Eksempel med Konge for Løber (New York Herald, 1889). De af min Broders efterladte 12 Arbejder over dette Tema er ikke alle helt tematisk korrekte, hvad han fuldtud var fortrolig med, men da de alligevel har Interesse, har jeg medtaget disse; Nr. r-7 er alle tematisk korrekte. Den paa Diagram Nr. r givne Opgave med Konge for Løber er enkel, hvorfor man vil være tilbøjelig til at antage, at det maa være let at fremstille Temaet. Vanskeligheden ligger imidlertid blandt andet i at undgaa Ililøsninger, og det er forbløffende, at det har været muligt for en enkelt Forfatter at fremstille saa mange korrekte Stillinger. I Opgave Nr. 2 har man et Eksempel paa Konge for Taarn og i Opgave Nr. 3 paa Springer for Løber, en ypperlig Præstation. Nr. 4 er vistnok den sidste Inder, som min Broder naaede at faa fremstillet. Den er ubetinget den bedste af dem alle og fremviser Eksemplet Løber for Dronning i smuk Form; at Dronningen tager Feltet bs (men giver c7) har ingen forringende Betydning, idet der i Stillingen efter Kbs, 2. De6, Kb4 vilde være Mat paa bj. K. Fabricius-Lauritzen naaede med disse Opgaver at føje endnu et værdifuldt Blad til den af danske Forfattere gjorte Indsats paa Skakproblemkunstens Omraade. K. Fabricius-Lauritzen i' (Originale). Nr. t. Mat i 3 Træk. 1. Lh5. Ke7, 2. Kg6. Nr. 2. Mat i 3 Træk. 1. Td7, Ke4, 2. Ktl<i. 1. -, Kf6, 2. Sf3. Nr. 3. Mat i 3 Træk. 1. Lf4, Ke7, 2. _se$. r. -, Kg6, 2. Sest Nr. 4. Mat i 3 Træk. 1. De8. Nr. 5. Mat i 3 Træk. 1. La2. Nr. 6. Mat i 3 Træk. r. Le4. 6

9 Nr. 7. Mat i 4 Træk. t, Les. Nr. 8. Mat i 3 Træk. 1. TaS. Nr.9. ;vrat i 3 Træk. 1. Td-a4. Nr. to. Mat i 3 Træk. 1. Ta3. Nr. 11. Mat i 3 Træk. 1. Td-a4. Nr. 12. Mat i 3 Træk. 1. Tc6. MAX][MUMSRJEKORDJERNJE FOR SORTJE AFDÆKKJERSKAKKJER AJF K. HANNEMANN ONSTRUKTIONEN af lviaximumsrekorder for de forskellige Opgavetemaer er et K Omraade indenfor Problemkunsten, som vel i Reglen kun kan paaregne Interesse for en mindre Kreds af særlig interesserede opgavekyndige. Den almindelige Løser vil savne Forudsætningen for at vurdere Rekordens Værdi (og vel næppe heller interessere sig særlig for disse Kraftpræstationer), hvorimod han nok skal lægge Mærke til de kunstneriske Mangler, der som oftest en en uundgaaelig Følge af de store konstruktive Fordringer, som Rekordens Fremstilling stiller til Komponisten. Naar jeg her har søgt at sammenstille Exempler paa det maximale Antal Afdækkerskakke r med de forskellige sorte Brikker, mener jeg derfor heller ikke at have tilvejebragt en Samling, som den menige Løser vil studere med ublandet Glæde; men jeg tror dog, at Opgaverne som Helhed ogsaa vil have Interesse for ham, selv om de maaske mest er beregnet for Specialister. Om en saadan Samling Opgaver virkelig fremstiller det højest opnaaelige, er i Almindelighed umuligt at afgøre med Sikkerhed. Kun i enkelte Tilfælde kan det teoretisk eftervises, at den foreliggende Rekord ikke kan forbedres. Nr. 8 maa saaledes nødvendigvis fremstille det absolutte Maximum, da en Springer jo ikke kan have mere end 8 Træk i en given Stilling. Ligeledes er Nr. 2 et sikkert Maximumsrcsultat, da en Konge nok kan have 8 Træk, men kun ved 6 af disse kan aabne for en given Linie. Nr. 9 er til en vis Grad et teoretisk Maxirnurn, da en Ilonde i Begyndelsesstillingen kun kan 7

10 have 4 Træk og i andre Stillinger som Regel kun 3; men ved Anvendelse af Bondeforvandling kan Trækmulighederne forøges, og som Nr. 10 viser er det i hvert Fald indenfor Tretrækkere muligt at opnaa mere end 4 Afdækkcrskakker paa denne Maade. I de andre Opgaver synes der ikke at foreligge nogen teoretisk Begrundelse for Rekordens Størrelse, og man er der henvist til en rent praktisk Bedømmelse, som naturligvis kun kan blive et mere.eller mindre fuldstændigt Skøn. Selvfølgelig vil man først og fremmest vente at kunne forbedre Rekorden i de Opgaver, hvor Forfatteren ogsaa har kunnet tage i hvert Fald noget Hensyn til de kunstneriske Fordringer; saaledes har jeg adskillige Gange prøvet paa at indarbejde en niende Afdækkerskak i Nr. 6, men uden Resultat. Omvendt vil man ved Opgaver som Nr. 7, hvor de konstruktive Vanskeligheder øjensynlig har været saa store, at Forfatteren kun med Nød og næppe har kunnet fremstille Rekorden i korrekt Form, føle sig temmelig sikker paa, at man her har naaet det virkelige Maxirnum ; men det kunde jo dog være, at den mangelfulde Fremstilling kun maa tilskrives Forfatterens svigtende konstruktive Evner, og netop ved saadanne Rekordopgaver viser det sig ofte, at det maximale Resultat kun kan opnaas ved Hjælp, af et særligt konstruktivt Fif, som ikke altid er saa helt let at finde paa. I det hele taget kræves der ofte et indgaaende Studium af det paagældende Tema for at opnaa det maximale Resultat, og de første Rekordforsøg vil derfor i Reglen ikke naa det virkelige Maxirnum. Saaledes troede man i lang Tid, at det ikke var muligt at opnaa mere end 4 sorte Afdækkerskakleer i en Totrækker, og først i 1916 paavistc G. Guidelli (ved Anvendelse af Afdækkerskakker med sort Løber), at 5 Afdækkerskakker var en Mulighed. Senere har det vist sig, at heller ikke Guidellis Rekord var det virkelige Maximum (se Nr. 5). Som det ses, frembryder Tretrækkerne i a 11 e Tilfælde en Forbedring af den i Totrækkerne foreliggende Rekord. Om der ved Hjælp af Firetrækkere vil kunne ventes en yderligere Rekordforbedring, er umuligt at sige paa nuværende Tidspunkt, hvor der, saa vidt mig bekendt, ikke foreligger noget Forsøg i den Retning; men det vil i hvert Fald blive et vanskeligt Arbejde at konstruere en saadan Firetrækker, hvis det i det hele taget lader sig gøre. Iøvrigt viser et nærmere Studium af de io Opgaver adskillige interessante Detailler. Saaledes er det værd at bemærke det store Antal Tilfælde, i hvilket Skakken besvares med et Træk af hvid Konge; ligeledes kan man paapege den udprægede Forkærlighed for Anvendelsen af ortogon a Ie Batterier til at give Afdækkerskakkerre. :Vlen den nærmere Udredning af disse og andre Detailler skal jeg overlade til den interesserede Læser. I. K. Hannemann. Svenska Dagbladet", 25. April K. Hannemann. (Original). 3. A. C. White. "Good Campanion", Maj Mat i 2 Træk. 1) - d4t Kd4t (Ke4t,Kf4t,Kd6t,Kf6t)2)S3f5:j:: (S3d5:j::, gs::j::, Lf5:j::, S7f5::j::). 8 Mat i 3 Træk. - 1) Sf5, Kea+ (Kc5t, Kce+, Ke4t, Ke5t, Kee+) 2) Sbdo+ (Sbda+, cd8d, Sfd6t, Sfda+, cd8st). Mat i 2 Træk. - 1) Dh4, Taj] (Tba+, Tc3t,Td3t,Tf3t) 2) Sln:f: (Sdq::j::, Sbq::j::, Sd5:::j::,Lf7±).

11 4. K. Hannemann. (Original). 5. Ua Tane.!. Pr. Densmore Memorial Turn K. Hannemann. (Original). Mat i 3 Træk. - 1) c8d, Ta4t, (Tb4t, Tea+, Tg4t, Th4t, rrj+, 2) Tf5t, Tf6t, Tf7t) Kf2 (Sf4, Tes, Kg4, Kh4, KfJ, f4,td6,kg2). 7. K. Hannemann efter 0. Guidelli. (Original). Mat i 2 Træk. - 1) g8d, Lb2t (Lcjj', Lda], Ldo+, Lf6t, Lfa+) 2) Lb5:j:: (Sc5:::;=,Ses-t, Dd5:j::, Kf6:j::, Kf4=\=). Mat i 3 Træk. - 1) Df3, Lb8t (Lc-+, Lcy], La3!, Lb4!, Lc5t, Le r], Lfs i) 2) Kc8 (Kq, Ke6, Ld5, Td4, Kc6, Ke7. Ke8). 8. C. S. Kipping. 1. Pr. Nederlandsk-indisk Skakforbunds Turnering Mat i 2 Træk. - 1) hgsd, Sd6t (Sej+, Sgr!, Sha[, Se3t, Sda ]') 2) Kg6=\= (KeFf:, Kg7, KeS=\=, Lf3=\=, Df5:j::). 9. H.W. Bettmann og J. L. Kane..Gazette-Times, 29. Marts NB.: Ved Bestemmelsen af, h v o r m a n g e Afdækkerskakker hver af Opgaverne indeholder, har jeg benyttet den almindelige Regel, hvorefter to Afdækkerskakleer regnes for forskellige, naar de besvares paa forskellig Maade af Hvid, medens de betragtes som sammenfaldende, naar Hvids Svar i begge Tilfælde er det samme. I vedstaaende Løsninger har jeg derfor kun anført de Afdækkerskakker, som besvares paa forskellig Maade. Denne Bestemmelsesmaade er vel ikke helt uangribelig fra et teoretisk Standpunkt; men i det foreliggende Tilfælde turde den være tilstrækkelig. Mat i 3 Træk. 1) Ta3, Sdx+ (SfSi, Sg7, Sg5 j, Sf4i, Sc14i', Sc5 j, Sqt) 2) Kd8 (Kf8, Kf7, Le3, Kd6, Kf6, Se4, Kd7). 10. K. Hannemann. (Original). Mat i 2 Træk. - 1) a8d, cbo ] (c6 r. cst, cde+) 2) Sbri= (Sc7::j:: (Sq::j::, Db7::j::, Sg7::j::). Mat i 3 Træk. - 1) d8d, deist (de t Dj, d r Dj, dc r S]', dc rdj) 2) Kg3 (DC2t, Kg1, Kf1, Sfa[). 9

12 SORTJE SJEJLVBLOKADJER MlED HVJID SJEJLVSP ÆRRJING OG DlERlES KOMBJINATJION MlED ANDRJE TOTRÆKS-TlEMAlER Af' K. A. K. LARSJEN SEL VBLOKADER for sort Konge er vel en af de enkleste og ældste Former for Strategi i en Totrækker, men det er dog ikke længere siden end i 1920, at det maximale Antal simple Selvblokader blev forhøjet fra i til 8 ved følgende berømte Opgave, der er et Fællesarbejde af A. [. Fink og Ua Tane: 1.Præmie, Good Companion, Juli 1920, Hvid: Ka8, Df5, Ta4, Tq, La3, Lc2, Sa6, Scz, Bc6, es, f3. Sort. Kd5, Td3, Sb3, Sb4, BC4, dj, ej, ej, f6. 2::j:: ved 1. Tc7' Det er forbløffende, at et saa smukt Førstetræk har kunnet gaa uden Biløsning i et saadant Kompleks. Man havde længe ment, at det højeste Antal simple Selvblokader, man kunde naa til, var 7, og nu mener man, at de 8 er Rekorden, der ikke kan slaas, Der findes senere Forsøg paa ad andre Veje at naa 8, men disse Exempler er utiltalende og har daarlige Indledningstræk. Selvblokader med hvid Selvspærring er straks en mere kompleks Variantfordring, og man var indtil 1929, da den nylig afdøde russiske Mester L. A. Issaeff fik r. Præmie for en Opgave med 6 Selvblokader med Selvspærring (Diagram 1) ikke naaet højere end til 5. Følgende Opgave af A. Bottacchi er en af Pionererne og er i al Fald den eleganteste Fremstilling af dette Task: Hvid: Kh6, Dh3, Te7, Th5, Lfr, Sf4, Sg3, Bba. Sort: Kd4, Tc3, Sa3, Sb5, La8, Lb8, Bc7, d7. 2:fc ved 1. Dh4. Opgaven fik 1. Præmie i Alfiere di Re, Marts I sin Kritik til Opgaven har A. C. White nævnt som en Svaghed, at der efter det sorte Taarns ene Blokade (TC4) var Dobbeltspil. Opgave Nr. 2 er komponeret ud fra: denne Kritik og er med sine 4 Selvblokader med hvid Selvspærring af samme sorte Taarn et selvstændigt Taskproblem. Førstetrækket er unægteligt nærmest elendigt, men det viser sig ofte i den Slags Træktvangsstillinger, at Hvid er for stærk til, at godt Indledningstræk kan findes. En 5. Blokade med Selvspærring kunde indarbejdes paa e6, men kun paa Bekostning af et for stort Brikmateriale, og hvorvidt en saadan Blokade i det hele taget er en Fordel, er tvivlsomt, eftersom denne kun vilde forurene Ideen. Ogsaa en hvid Brik kan gøres til Koncentrationscentret i en Opgave af denne Art. I den berømte Opgave af Taverner (Diagram 3) er det saaledes den hvide Konge der i Blokadevarianterne udfører det hvide Spærretræk og ligeledes i følgende adskillig yngre Opgave af mig, hvor Ideen er kombineret med et fuldstændigt hvidt Kongebatteri i lateral Form: -The Chess Amateur«, August 1926, Hvid: Ke3, D52, Tcz, Te2, Lb r, Lg3, Sd5, Bd4, da, fa, g6. Sort: Se6, Ta7, Th7, Ler, Lh r, Sb7, Sd8, Bas, c5, c6, d7, e1, 16. t. L. A. lssaeff, U. S. S. R. 2. Præmie, L'Echiquier K. A. K. Larsen. Skakbladet, Oktober I9Z6. 3. T. Taverner. I. Præmie, Yenowine News Mat I 2 Træk Dg7. Mat i 2 Træk Td2. Mat i 2 Træk. - I. Th4! 10

13 2=!=ved 1. Tez, Ogsaa her er det beklageligt, at Indledningen er daarlig, idet Tc7 kun anvendes til denne. Mange pragtfulde Opgaver af denne Type med hvidt Taarn, hvid Løber og hvid Bonde som Spærrebrik er i Tidens Løh blevet komponeret, men her skal blot medtages følgende to Opgaver, den første som Eksempel paa Bondespærring og den anden med Springer i et fuldstændigt Hjul. Begge Opgaver er af Forfatteren. 3. Hædrende Omtale, Good Companion, December 1920: Hvid: Kf6, Dh5, Th3, Th4, Lfr, Lgr, Sar, 13b4, ea, e1, fa. Sort: Kd4, Db2, Ta5, Ta7, LaS, Le7, Sb5, Sb6, Ba2, a3, ca, d6, dj, 2:.:i=ved 1. Kf71 Tidskrift for Schack 1922: Hvid: Kh4, Df1, Td3, Th5, Lg1, Sa2, Se4, Bc3, da, d7, f6, gj. Sort: Kc6, Tb2, TdS, Lb7, Lg7, Sb1, Sh1, Ba6, h6, ca, q, f7, g4. 2=1=ved 1. Dg2! I førstnævnte Opgave finder vi tre Blokader med Selvspærring med en hvid Bonde og i alle Tilfælde for lateralt virkende hvide Brikker, nemlig efter Sc3, 2. Bf3=j::, efter Le4, 2. Bf4=J=og efter Bd5, 2. Be5=J=. En 4. Variant af samme Karakter følger efter Sca ved 2. Td3=j::. I sidstnævnte Opgave forandres Paraden paa LXf6t fra 2. DXL=I= til 2. SXL=I=. Temaspillene fremkommer efter Bb5, Tb5 og Td7. Sa2 er en kedelig Statist, men er nødvendig for at hindre Uløselighed efter Tb4. Nu kommer jeg til den egentlige Kærne i denne Artikel, nemlig Temaets Kombinationsmuligheder med andre Totrækstemaer. For at begynde med en af de ældste Kombinationer vil jeg nævne Frigørelse af en hvid Brik ved Spærring, og et af de ypperste Eksempler er Opgave 4 af den berømte, desværre alt for ung afdøde italienske Mester Giorgia Guidelli. Til llovedspillene Sf5 og Bes er her elegant knyttet en 3. Frigørelse efter Bc5. - Uden at anvende et Batteri er det lykkedes K. Hannernann at fremstille Ideen i en yderst økonomisk Form med følgende Opgave: Nationaltidende, Juli 1921, Hvid: Kg4, Tdr, Td6, La3, Lf7, Sf4. Sort: Kc5, Tb4, Lfa, Sa5, Ilb5, b6, c6. 2.:j:: ved 1. Tf6! Her er 1. Træk af høj Klasse, men Opgaven har desværre kun de to Temavarianter Ld4 og Sca. Et mere komplekst Variantnet indeholder Opgave 5, hvor det frigjorte hvide Taarn foruden at udføre det hvide Spærretræk, samtidig maa afskære en sort langtskydende Briks Virkelinie. saaledes i de to Varianter Sd3 og Ld4. Varianten Tfz besvaret med 2. Tas=I= tjener til at fremhæve den hvide Selvspærring i Hovedvarianterne. I den s~~l~.e~i1j82.0jl;,e~$.j..fil},,g,'i..9j>..m.;:<;5,1_ ~ n, r hvid Brik er'r'r'o.1nponeret merhenb1ik--f/,ia'såilfficlig'atiiii.~wår'h101catrefli'cc!. ~ hvid Selvspærring, der paa det Tidspunkt var 5: K. A. K. Larsen, hædrende Omtale i Argentina de Ajedrez 1926, Hvid: Kf6, Df5, Ta5, TeS, Lfr, LhS, s c3, Sf4, Btl2, es. f7, g6. Sort: Kd4, Tf3, Tg3, Las, LbS, Sb6, Sc2, Bd5, d6, d7, fa, h6. 2=!=ved r. Dg4! Her er 4. G. Guidelli, Italien. J. Præmie, Good Companlon, Nov K. A. K. Larsen. 2. Præmie, L'Alfiere di Re, K. A. K. Larsen. L'Italia Scaccistica, April Mat I 2 Træk Lb2. Mat i 2 Træk ShS. Mat i 2 Træk Lc6 11

14 det lykkedes mig at faa et tilfredsstillende tematisk Førstetræk, men den tunge Stilling forudsætter desværre Rondeforvandling. - Det eneste mig bekendte Eksempel paa Temaet kombineret med direkte Frigørelse af to hvide Brikker er følgende Opgave af mig, L'Itali a Scacchistiea, Februar 1927, Hvid: Kg3, DdS, TfS, Th4, Lc2, Lfs, Sd3, Sg4, Be2, ba, da, es, e6. 2=!=ved 1. Da5. Det er en Selvfølge, at Selvspærringsblokader ikke lader sig lige let kombinere med alle Temaer. Et af de Temaer, hvormed nævrite Blokader lettest lader sig forene, er Skakfaretemaet, og jeg kunde fremføre mange udmærkede Eksempler paa denne Art Opgaver. En af de bedste og ældste er følgende, igen af G. Guidelli, der altid forstod at være fuldt paa Højde med den moderne Stil indenfor Problemkunsten, Guidelli-Ellermann Folder, Juli 1917, Hvid: Ka4, Dq, Ta3, Lb5, Lc1, Sd2, Sf3, Bf~. gj. Sort: Ke3, Th4, Le4, Sg1, Sg5, Rh6, ca, e a, es, e6, fa, fs. 2::j:..ved 1. Dc6! Det fine tematiske Førstetræk efterfølges af de to Hovedspil Ldj+ og Lf3t. Varianterne LXDt og S-f3t supplerer udmærket Hovedvarianterne. - Følgende, K. A. K. Larsen, Vort Hem 1927, Hvid: Kh6, Des, TeS, Tg6, La7, Le4, Sb5, Bb7, es, g2. Sort: Kd4, Tb6, La5, Ld1, Bc3, dj, d6, ca, ej. 2::j:: ved r, Tg4, er et typisk Eksempel paa Bonde-Krydsskak. Her forefindes et Flugtfelt paa ca, og- de to Temavarianter fremkommer efter BXcst og B'xey]: Indledningstrækket er tematisk, men iøvrigt ikke tiltalende. I Opgave 6 er Førstetrækket ogsaa tematisk, idet Res frigøres. Afdækkerskakkerne med Blokaderne paa b4 og d4 udnyttes ved 2. Lb5± og 2. Ld5i=, medens Løberblokaderne paa samme Felter kun kan besvares med 2. Sb6::j:: og 2. Sd6=)=. Man ser ikke ofte Temaet kombineret med Frigørelse af en sort Brik og dette frembyder ogsaa visse Konstruktionsvanskeligheder. I følgende Opgave af mig, Hampshire Post 1920, Hvid: Kg2, Dt r, Te5, Tg5, La7, Sd7, Sez, Ba3, ca, d6. Sort: Kea, Dc8, Tb4, Td3, Lfa, Lh7, Sb5, Sc6, Be3, e4. 2=!=ved 1. Tg4, er Kombinationen med Frigørelse af sort Bonde og samtidig Spærring for sort Løber ved Shda og Scda. I følgende, K.i\.K. Larsen, Fyns Stiftstidende 1924, Hvid: Kh1, Dh4, Tai, Tfa, La4, Lg3, Sb4, Sh2, Bb2, g2. Sort: Ke1, Le4, SCI, Sg1, Bd2, ds, g4, h5, f5. 2=\:: ved 1. De7, er Temaet sammenføjet med sort Bondeforvandling og Frigørelse af sort Springer efter d1(l) og d1(sj. I Opgave 7 har vi Bondeforvandlinger paa to forskellige Felter, nemlig efter er(s) og exfi(s). Det ejendommelige ved denne Opgave er, at Blokadefelterne efter 1. Træk er Flugtfelter og den hvide Selvspærtings Betydning kommer derfor først til Syne, naar Felterne blokeres. At man efter e1(s) ikke kan sætte Mat ved 2. Tea+ og efter f1(s) ikke kan spille 2. Se4 tydeliggør Selvspærringernes Betydning. To simple Blokader følger efter Bondeforvandling til Dronning. En brillant Opgave! Desværre savner jeg nogle fyldestgørende Eksempler paa Temaets Kombination med 7. K. Hannemann, København. (Original). 8. K. Hannemann. Skakbladet, August K. A. K. Larsen. 2. hædrende Omtale, L'Echiouier Mat i 2 Træk Dd3. Mat i 2 Træk Sh3. Mat i 2 Træk Lh8. 12

15 Halvbinding, men Opgave 8, der indeholder to Ternavarianter, er forøvrigt et til Dels tilfredsstillende Eksempel. Det er dog sikkert muligt at fremstille tre saadanne Varianter i en Halvbindings-Opgave. Jeg ved ikke, om det muligvis allerede er gjort. Temavarianterne fremkommer her efter Sd3 og Le3. Ogsaa med det saakaldte Piekaninny-Tema (fire Varianter med samme Bonde) kan Temaet varieres: K. A. K. Larsen, Aftonbladet 1928, Hvid: Kg8, Df1, Tb1, Lfz, Lh1, Sb3, Sh4, Ba3, d6, cz, e1. Sort: Kb5, Ta5, La4, Ba6, b1, q. 2=!=ved 1. Sb6. De sidste Kombinationsforsøg af Temaet, jeg har besæftiget mig med, har udpræget Task-Karakter, idet de nemlig gaar ud paa, at lade Blokaderne finde Sted paa samme Felt. Ogave 9 indeholder saaledes tre Blokader paa samme Felt, men da Opgaven tillige indeholder et andet Tema, som tiltrækker sig Opmærksomheden, nemlig sort Binding af hvide Brikker, er det ikke det bedste Eksempel paa Selvspærringsblokader paa samme Felt. Først i 1928 lykkedes det mig at komponere et foreløbigt tilfredsstillende Eksempel paa denne særlige Task-Form for Temaet (Diagram 10). Her findes fire Selvspærringsblokader paa dj, nemlig LXd3, SeXd3, SfXd3 og DXd3. Et Forsøg paa at fremstille Maxirnum af Selvspærringsblokader med sort Dronning er Opgave 11, der er udmærket konstrueret og har et nydeligt Indledningstræk. Det maa formodes, at fire saadanne Dronningeblokader kan fremstilles, hvilket jo allerede er gjort med et sort Taarn (Diagram 2). Denne Artikel er tiltænkt at give et lille Overblik over, hvad der indtil Dato er præsteret paa dette specielle Omraade, saaledes at Opgaveforfattere, der arbejder med saadanne Temakombinationer, lettere kan finde nye, uopdyrkede Kombinationer. At der findes saadanne, viser Opgave 12 tilfulde, idet Blokade med Selvspærring her er kombineret med det forholdsvis nye Schiffmann-Tema. Det er meget interessant her at konstatere Opgavens Ægthed som - Schiffmann-. I en normal Opgave med dette Tema vilde Truslen uvægerlig være 2. c2-q=j=, men her arbejder Forfatteren med Truslen 2. Sc3=J=og først efter LXd4 kan 2. c2-q anvendes, da Blokaden tillader Selvspærring for Ta4. Efter denne Opdagelse maa Sort altsaa besætte e4 med en Brik, der kan benytte sig af Frigørelsen efter c2-qt, og nu ser vi Opgavens Schiffmann-Karakter. Man fristes til at kalde en Opgave af denne Type for en indirekte Schiffmann. * I 1929 blev denne Artikel sendt til et russisk Blad, men da jeg aldrig hørte derfra,,fremkommer den her i en nogen ændret Skikkelse. Hi 11 er ød, Januar I<. A. I<. Larsen, 10. K. A. K. Larsen. 3. Pr. Nederlandsk Indisk Schb tt. P. Rasch-Nielsen, Københ. I. hædr. Omt. Weeninks Mindeturn K. Hannemann. (Original). Mat i 2 Træk d3. Mat i 2 Træk. - I. Da7. Mat i 2 Træk Sg6. 13

16 OM JFRIGØRlELSlE I SlELVMAT AFR. PRYTZ ADSKILLIGE af de Ideer, der kendes fra de almindelige Skakopgaver (de direkte Matopgaver) kan aflokkes overraskende nye Sider ved Anvendelse i Selvmat. En interessant Samling paa 130 Eksempler paa de forskellige nytyske Ideer, samlet af Dr. Ed. Birgfeld under Titlen:»Moderne Ideenkomposition im Selbstrnatt- findes saalecles i Ranneforths Schach-Kalender Større Interesse for de specielle z-træks Ideer, der er dyrket siden»good Companion-s Dage har der ikke hidtil været, selv om der dog findes flere Eksempler paa Halvbinding, Frigørelse m. v. Med de følgende Eksempler haaber jeg at kunne vise, at der m. H. t. Frigørelse af hvide Brikker er et frugtbart Felt indenfor a-træks Selvmatten ; Eksempler paa Temaets Anvendelse i længere Selvmatter findes vist overhovedet ikke. Som i direkte Mat kan alle de hvide Brikker undtagen Kongen frigøres; og Bindingen kan være orthogonal eller diagonal: orthogonal kan bl. a. ske ved Bondeforvandling. Frigørelsen kan være direkte (ved at den bindende sorte Brik trækker bort fra Angrebslinien mod den hvide Konge); et Eksempel herpaa ses i Nr. 1, der vist er det eneste eksisterende. Den interessanteste Form er imidlertid den, hvor Frigørelsen sker ved Spærring foretaget af en anden sort Brik end den bindende; og det følgende tager kun Hensyn til den Slags Frigørelser. Virkningen af Frigørelsen er normalt den, at den frigjorte hvide Brik giver en Skak, der kun kan pareres ved, at den sorte Brik, der foranledigede Frigørelsen, maa slaa den og derved lade den sorte bindende Brik give Mat. Dette Forhold er kaldt -Tandudtrækning (The Dentist Theme, se Hume : Changing Fashions, Side 180; det er nok den hvide bundne Brik, der trækkes ud som en Tand og forsvinder). En hermed beslægtet Virkning er den frigjorte Briks Fremkaldelse af en Dobbeltskak i Mattrækker uden Slag, se Nr. 2 i Varianten efter 1. -, Te4. Endelig kan Virkningen vise sig i, at den frigjorte Brik fremtvinger Selvmat, uden at den frigørende sorte Brik kommer til at medvirke dertil, se Nr. 3. En Opgave kan indeholde Eksempel paa mere end en af disse forskellige Virkninger; nogen Opgave, der har alle tre, eksisterer dog ikke, ligesom der heller ikke findes nogen, der forbinder direkte Frigørelse med Frigørelse ved Spærring. 1. R. Rrytz (Original). 2. R. Prytz (Original). 3. S. Limbach Die Schwalbe, Juli Selvmat i 2 Træk. I. La6, Trusel 2. Df7t Dd8t 2. De8t Da5 mv. 2. DXl6t Dd4 mv. 2. DXl5t 14 Selvmat i 2 Træk. I. Sa4, Trusel 2. Dd5t Te4, 2. Da2t Ti3, 2. nns+ 13, 2. DXe2t Selvmat i 2 Træk. I. Th8, Trusel 2. DXg4t Lf3, 2. LXg3-;-

17 4. G. Hume og D. Pirnle Ches Amateur_ Juli K. A. K. Larsen Skakbladet, Januar R. Prytz Chemnitzer Tageblatt Selvmat i 2 Træk. 1. g6, Trusel 2. Dg5 eller c5t La2, 2. SXc4t La4, 2. Sc2t Sf5, 2. Dd4t Sd5, 2. Df4t d5 og 15,2. DXe4t Selvmat i 2 Træk. 1. Sal, Trusel 2. Dc.5t b5, 2. Dc4t e5, 2. Dd4t Lf5, 2. Dd3t Lg5, 2. Dd2t Sg5, 2. Df3t Selvmat i 2 Træk. I. Ld2, Trusel 2. Dg2f Tb7, 2. Dblf Tc6, 2. Dc4t Td5, 2. Dd3 r Sd5, 2. DX14t f3 2. De2t Medens det i direkte Mat er vanskeligt at undgaa Dobbeltspil af den hvide frigjorte Brik (da den har opfyldt sin Opgave, blot den et e 11 er andet Sted kan sætte Mat), er det normalt ret let i Selvmat, da Hvid som Regel maa passe paa, at der gives Skak netop der, hvor Sort tvinges til at slaa igen. Maksimum i direkte Mat har hidtil været 5 Frigørelser i den samme Opgave og 4 Frigørelser paa det samme Felt. Nr. 4 viser 6 Frigørelser af 2 hvide Brikker, hvoraf de to ganske vist efterfølges af det samme hvide Træk; af en enkelt Brik har man hidtil naaet 5 saavel orthogonalt som diagonalt, se Nr. 5 og 6; men i hvert Fald 6 synes at ligge indenfor Mulighedernes Grænse; Udkastet Nr. 7 har Dobbeltspi I efter 1. -, Tf3; maaske kan en eller anden Læser faa en korrekt Opgave ud deraf. Nr. 8 viser 4 Frigørelser paa samme Felt. Nr. 9 viser Frigørelse af 3 forskellige hvide Brikker; andre Eksempler paa Frigørelse af mere end 1 Brik findes i Hume: Changing Fashions Nr , se ogsaa Nr Udkast. 8. K. Hannemann (Original). 9. G. Hume Chess Amateur, Aug Selvmat I2 Træk. 1. Lb6. Dobbeltspil efter 1.-, Tf3. Selvrnat i 2 Træk. 1. Dxc5, Trusel 2. Db4t d6, 2. De5t Td6, 2. Dd4t Sed6, 2. DXc4t Sbd6, 2. Da5t Selvmati2 Træk. L Td7, Trusel 2. Df5t Sf3 2. DXd4t Se2 2. TXd4t Sbl 2. Sc3t 15

18 10. locus Il. R. Prytz (Original). 12. R. Prytz Tijdschrift van den Nederlandschlndischen Schaackbond Se Teksten. Selvmat i 2 Træk. l. DX d5, Trusel 2. Dg2t Se4, 2. Dd2t Sb7. 2. Dd8t Sc6, 2. DXe5t Selvmat i 2 Træk. 1. Te8, Trusel 2. Db7t d5, 2. Dc4 jsas, 2. D!4 j Sc6, 2. De5t Det, der giver den største Variation, er Frigørelse af den hvide Dronning; og her har jeg særlig undersøgt den diagonalt bundne D. Naar man skal afgøre, om et Eksempe 1 herpaa adskiller sig fra andre, er det efter min Mening den hvide Dronnings Af - stand fra den sorte Ko n g e, der karakteriserer Opgaver, og derfor det, der i første Række bliver det afgørende. Dette indbyrdes Forhold mellem hv. D. og s. K. kan udtrykkes paa samme Maade som ved Klassifikationen af andre Temaer, nemlig ved»punkt e (engelsk:»spot-) og -Iocus-"}. I Nr. 7 er det indlysende, at den indbyrdes *) Bemærkninger herom findes bl. a. i.a Memorial to D. J. Densmore" særlig Side 39, The Good Cornpanion Two-Mover" Side 15311og.Die Schwalbe", Marts 1928 og August 1929; jeg foretrækker Densmores og Alain C. Whithes Sprogbrug, hvorefter den enkelte Opgave er Eksempel paa et bestemt Punkt (spot), medens Skemaet over alle disse Punkter kaldes det paagældende Temas locus (Latin = Sted). Derimod synes det i Almindelighed mere naturligt at lade Felt al være Udgangspunktet og ikke som i Densmorebogen a8. Efterhaanden som Antallet af Opgaveforfattere og nye Opgaver stiger, bliver det mere nødvendigt med en omfattende locusog Punktundersøgelse. 13. R. Prytz (Original). 14. R. Prytz (Original). 15. R. Prytz Tijdschrift van den Nederlandsch lndischen Schaackhond Mat i 2 Træk. 1. Si4, Trusel 2. Sd5 rs, 2. De2 Sf5, 2. Dg5 16 Se!vmat i 2 Træk. I. Sa6, Trusel 2. Lb2t Tf6 2. Ld6t Se l 2. Dd3t d!s 2. Db2-jd!L 2. Db3t Selvmat i 2 Træk. I. Lh8, Trusel 2. Db4f Sbc5 2. Da6t Sec5 2. De6t c5, 2. Dd4t Sb X d6 2. La6t Se X d6 2. Te4t c x df 2. Lefi]-

19 Afstand mellem Kc3 og De4 er den samme som mellem Felterne ar og bj; dette Udkast er derfor et Eksempel paa Punkt bj. Man kan selvfølgelig lige saa godt kalde det Punkt ca; da Bøndernes Stilling er fuldstændig underordnet i dette Spørgsmaal, kan man derfor nøjes med Halvdelen af Brættet (incl. Midterdiagonalen) til Betegnelse af de forskellige Punkter. Det vil let ses, at Nr. 6 viser Punkt ba, Nr. 8 aj, Nr. 2 es o. s. v. Nr. IO er et af mig udarbejdet»locus«, der viser, hvor mange Frigørelser (ved Spærring) man kan faa m. H. t. den diagonalt bundne hv. D.; da mange af de forskellige Punkter kun har systematisk, men ikke kunstnerisk Interesse, skal Læserne blive forskaanet for dem; men man kan sikkert sætte Antallet af Frigørelser op for adskillige Punkters Vedkommende; og i saa Fald kan der utvivlsomt komme interessante Opgaver ud deraf. For at to Frigørelser skal tælle som 2 og ikke blot som 1, kræver jeg, at de efterfølges af 2 forskellige hvide Træk. Dette giver en klar Afgrænsning, som er hensigtsmæssig, naar det som her drejer sig om -Locus«- og -Punkt-spørgsmaal, for hvilke kun faa interesserer sig. Efter denne Forstaaelse bliver der kun S Frigørelser i Nr. 4. da Frigørelsen efter ds og fs kun tæller for 1. En tilsvarende Undersøgelse m. H. t. den lateralt bundne Dronning kan maaske friste en eller anden Læser. Frigørelsen kan kombineres med andre Ideer. I Nr. 11 spærrer Se4 for det bundne Tes, hvorfor Hvid kan tillade sig at frigøre dette. Nr. 12 viser Halvbinding; en interessant Sammenligning med Nr. 12 kan gøres med Nr. 13, der indeholder den samme Stilling i direkte Mat; enhver kan saa afgøre, hvilken Fremstilling han foretrækker. T -Skakbladet«, Februar 1926 findes Frigørelse kombineret med Antibaning. Nr. 14 viser 2 Frigørelser ved Bondeforvandling og tillige en Frigørelse af den hv. L. Nr. 15, der er en af mine bedste Opgaver, viser 3 Frigørelser kombineret med 3 Varianter efter de samme sorte Brikkers Slag af den hv. D. Men der er utvivlsomt endnu mange Ideer, som kan kombineres med Frigørelse, Opgaver, der blot venter paa den interesserede Opgaveforfatter. SELVMATTURNJERJING I Tilslutning til foranstaaende Artikel udskrives herved paa Foranledning af R. Prytz DSK's 1. Selvmatturnering for Medlemmerne. Der kræves Opgaver i 2 Træk. Præmier: 10 Kr. og s Kr. En Ekstrapræmie paa s Kr. udsættes for den bedste Opgave, indeholdende mindst r Variant med Frigørelse af en hvid Brik og komponeret af et Medlem, der ikke tidligere (= før 1/1 1933) har offentliggjort nogen Selvmat; Opgaver, der konkurrerer om denne Præmie, maa have særlig Bemærkning herom. Opgaverne indsendes senest den 24. April til Grosserer Karl Ruben, Vodroffsvej 3 A, København V. Dommere: V. Røpke og R. Prytz. 17

20 MATFO RFØRELSJER AlF Ill. V. 'll'l!jxen I TOTRÆKKJERE LlGESOM Automobilfabrikanterne i de senere Aar hvert Øjeblik lancerer nye Modeller, har Totrækskomponisterne i den sidste Tid Gang paa Gang publiceret nye - men ikke altid lige vellykkede - Ideer. En Gennembladning af >Die S c h w al b e ss sidste J\argang vil vise dette tilstrækkeligt. Rent personlig er det mig en 'Tilfredsstillelse at kunne konstatere, at Princippet -Ilydende Kraft- eller»undgaaelse af Dobbeltspil- efterhaanden er ved at vinde almindelig Tilslutning; selv Ellermann's gearløse Bil er ved at komme ind i den rigtige Bane, fornylig sendte han mig ikke mindre end en Snes nye Totrækkere, der alle illustrerede Javatemaet kombineret med direkte Frigørelse, et udmærket Bevis paa Buenos-Aires Fabrikkens Aktivitet. Den morsomste af dem er Nr. r. De sædvanlige Javavarianter er 1. -, Les, 2. Sds=F og 1. -, Lf6, 2. Sd3::f:; desuden findes en tredie hvid-sort Spærring 1. -, Ld4, 2. Sd5=!=, der ganske vist ikke giver et nyt Spil, men som dog maa siges at være en Berigelse, idet den sorte Løber her udfører en sekundær Spærring for Ta4. Ogsaa den dygtige, men hidtil ret konservative, italienske Konstruktør Mar i har bragt en elegant To-Cylinder paa Markedet, se Opgave Nr. 2, der viser Frigørelse af to bundne Springere kombineret med hvid-sort Spærring. Tema varianterne er 1.-,Ld3, 2. Sf4=!=, 1.-, Le2, 2. Sg5=I=, 1.Te2, 2. Sh4=!=og 1.-, Td2, 2. SXL=t. Her bemærkes de to principiel forskellige Maader hvorpaa Dobbeltspil kan undgaas: a) den passive Ma ad e, d. v. s. den der a!lerede findes i Stillingen efter at første Træk er gjort; i Eksemplet kan Hvid f. Eks. aldrig spille Scz, da han i saa Fald kommer til at spærre for Lb8, dette Forhold findes allerede i Begyndelsesstillingen, og b) den aktive Maade, d.v. s. den der foranlediges ved Sorts Spil; i Eksemplet tvinges Hvid til efter 1. -, Ld3 i Mattrækker at gardere Feltet ds, da dette ved den sorte Løbers Træk er blevet et Flugtfelt. I Anledning af vor Match med Polen forsøgte jeg at fremstille hvid-sorte Spærringer i Forbindelse med Frigørelse af en hvid Brik i»complete Block- Form, hvilket desværre mislykkedes. Ideen kan imidlertid fremstilles som -Incomplete Block e, hvilket vil sige, at der først er Træktvang, efter at Hvid har gjort første Træk, se Opgave Nr. 3. Skønt Hvid i Begyndelsesstillingen intet Svar har paa Ke2, er Satsspillet efter min Mening saa iøjnefaldende, at enhver nogenlunde opmærksom Løser vil lægge Mærke til det. Satsspillene er DXT, 2. Tesi= og De3, 2. Td2, thi i det sidste Tilfælde kan 2. Tes ikke bruges, da den sorte Dronning i saa Fald spærrer Taarnet ude fra Garderingen af ez. T Løsningen findes to analoge Spil: 1. -, D XT, 2. Td3::f: og 1. -" De3, 2. Tgs=F med en lignende Nr. 1. A. Ellermann Magyar Sakkvilag Nr. 2. A. Mari!. Præmie li Problema Nr. 3. H. V. Tuxen (Original). Mat i 2 Træk. - I. Tc5. Mat i 2 Træk I. Te 1. Mat i 2 Træk. I. Dc2. 18

.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig

.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig DANSK SKAKPROBLJEM KLUB ][11934.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig Glæde over det forrige Aarsskrift, navnlig over K. Hannemanns gode A og klare Definitioner af

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB 11955 AARSSKRIFTET 1933 BIDRAGYDERE: Oscar Andersson............. 5 Kr. Dr. med. H. Boas............ 5 - Peter Christensen............ 5 - Chr. Christiansen...

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv

RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv RAADETS DIREKTIV af 8. november 1990 om aendring, navnlig med hensyn til ansvarsforsikring for motorkoeretoejer, af direktiv 73/239/EOEF og direktiv 88/357/EOEF, som begge angaar samordning af love og

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 på mange måder Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 www.dsu.dk Spil skak i en klub! Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se andre spille skak. Du gør dig selv

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1 Foreningens navn og formål:

1 Foreningens navn og formål: 2 1 Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Violvænget, Nordbyen, med hjemsted i Guldborgsund kommune, og med værneting ved retten i Nykøbing Falster. Grundejerforeningen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

Kierkegaard som coach

Kierkegaard som coach Kierkegaard som coach Pia Søltoft, Ph.d. Leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret Dias 1 Lidt Fakta om Kierkegaard 1813-1855 31 værker, 40 mindre artikler Ca. 38 tykke notesbøger Pseudonymer Opbyggelige

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 DSKs møder Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler,tuxensvej 2,over gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begynder kl. 19.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere