ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 04-05 1"

Transkript

1 ÅRSBERETNING

2 Redaktør Håndværksrådets kommunikationschef, Marie Scott Poulsen Redaktionel tilrettelæggelse Håndværksrådets kommunikationsafdeling Layout og grafisk tilrettelæggelse Louise Breyen, Loomi Design og Christian Skaarup Tryk Rødgaard a/s 2 Udgivelse Håndværksrådet maj 2005

3 INDHOLD 5 FORORD 6 ERHVERVSPOLITIK FOR SMV ER 7 DE BEDSTE VILKÅR 9 FREMTIDSSIKRET UDVIKLING 10 UDDANNELSE OG SOCIALT ANSVAR 11 SMV ERNES HVERDAG OG MØDET MED FORBRUGERNE 13 EU 14 INTERNATIONALT 16 OM HÅNDVÆRKSRÅDET 17 HÅNDVÆRKSRÅDETS UDVALG 17 AUTOREPARATØRENES FÆLLESUDVALG 18 BUTIKS- OG SERVICEGRUPPEN 18 BYGGE- OG ANLÆGSGRUPPEN 19 EKSPORTUDVALGET 20 HIS-UDVALGET 20 INDUSTRIUDVALGET 21 UDDANNELSESUDVALGET 22 ASSOCIEREDE SELSKABER 3

4 4

5 FORORD Det har været et begivenhedsrigt år for Danmark og for Håndværksrådet. Et folketingsvalg, et nyt Danmarkskort og samtidig en voksende erkendelse af, at globaliseringen stiller os over for nye udfordringer i et tempo, som kræver hurtige og effektive svar. Det har været et forandringsår, hvor det for os i Håndværksrådet har været afgørende at søge indflydelse i de nye strukturer, der følger af det nye Danmarkskort, at få vore mærkesager med i grundlaget for den nye regering og ikke mindst at præge de virkemidler, der er nødvendige for at Danmark klarer udfordringerne fra globaliseringen. Statsministeren har sat sig for bordenden i det Globaliseringsråd, som på et års tid skal lave planer for, hvordan vi klarer udfordringerne. Jeg er glad for at være inviteret til det arbejde. Det er jeg fordi, håndværk og mindre industri har meget at bidrage med, når det drejer sig om fornyelse, omstilling, beskæftigelse og uddannelse. Derfor er det vigtigt, at der også tænkes på vores vilkår, når planerne skal udformes, så vi kan yde vores bedste til samfundet. Ved siden af dette har vi haft en masse konkrete opgaver, hvoraf de væsentligste er beskrevet i denne beretning. Og så har vi haft tid til at fejre alle vores medlemmer og medlemsorganisationer ved vores festlige 125-års jubilæum med gæster fra både kongehuset og Christiansborg. Efter dette år med både omfattende ændringer i organisationsbilledet og nye tendenser i retning af opkøb, monopoler og fusioner, kan vi konstatere, at der mere end nogensinde er brug for en erhvervsorganisation med fokus udelukkende på små og mellemstore virksomheders vilkår i dansk erhvervsliv. I Håndværksrådet er vi stolte af at være med til at præge hverdagen for mere end af disse virksomheder. 5

6 EGERINGSGRUN L DANMARK LEV RINGSRÅD VELF NEN ERHVERSS IVÆ FUND FREMTID RHVERVSPOLITIK FOR SMV ER ERHVERVSPOLITIK FOR SMV ER I Håndværksrådet arbejder vi altid målrettet på at gøre vores indflydelse gældende i politiske sammenhænge. Dette år har ikke været nogen undtagelse. Vi har været med til at præge regeringsgrundlaget ved at udarbejde et katalog over forslag, der vil gøre det muligt at udnytte små og mellemstore virksomheders særlige potentialer. Oplægget indeholder en lang række forslag, der vil give en mere målrettet skattepolitik, give mindre virksomheder bedre muligheder for vækst og udvikling, sikre uddannelse og et højt kompetenceniveau, og som på en række områder vil give bedre rammer for at drive virksomhed. Håndværksrådet har også i det forgangne år bakket op om økonomi- og erhvervsministerens nedsættelse af en tænketank om fremtidens vækst, som skal tage stilling til spørgsmålet - Hvad skal Danmark leve af? Håndværksrådet har peget på, at det er vigtigt, at man i den sammenhæng inddrager mindre virksomheder og har derfor med stor tilfredshed konstateret, at ministeren har set på Håndværksrådets medlemsgruppe, da han skulle finde medlemmer til tænketanken. Velfærdskommissionen er et andet centralt udvalg, Håndværksrådet i det forgangne år har søgt at påvirke. EGERINGSGRUND AGET HVAD SK Kommissionens opgave er at give bud på, hvordan vi får råd til velfærd i fremtiden, når flere ældre skal forsørges af et uændret antal personer på arbejdsmarkedet. Håndværksrådet har skrevet til udvalget med vores L DANMARK synspunkter og følger kommissionens udmeldinger LEV tæt. Dens formand, prof. Torben M. Andersen, var taler på Håndværker- og Industriforeningernes formandsmøde i september 2004, hvor der var god debat om fremtidens velfærdssamfund. F? GLOBALIS Og i begyndelsen af april måned i år blev det offentliggjort, at Håndværksrådet ved formand Poul Ulsøe fik en eftertragtet plads i regeringens Globaliseringsråd, der skal udarbejde en strategi for, hvordan Danmark bliver et førende vækst-, videns- og iværksættersamfund. Og vi venter os meget af dette spændende arbejde. 6

7 ERHVERVSPOLITIK FOR SMÅ DE BEDSTE VILKÅR OG MELLEMSTORE Som repræsentant for landets små og mellemstore virksomheder er det Håndværksrådets opgave at sikre bedst mulige betingelser for vækst og udvikling. I årets løb har vi beskæftiget os med en række områder, der har direkte indflydelse på SMV ernes vilkår. VIRKSOMHEDER Mange selvstændige i små og mellemstore virksomheder kan skrive under på, at de administrative opgaver er krævende. Det er heldigvis et område, der er kommet REGERINGSGRUNDLAGET stadig mere politisk fokus på. Regeringens mål om at nedbringe de administrative byrder med 25% inden 2010 har medført, at al erhvervsrelevant lovgivning i disse år skal måles efter en metode hentet i Holland, som herhjemme kaldes AMVAB-metoden. HVAD SKAL DANMARK Hvert ministerium skal måles for sig. Håndværksrådet har fulgt dette arbejde tæt og deltaget i alle relevante møder i de ministerier, der vedtager lovgivning rettet mod netop vores medlemmer. På den måde har vi fra begyndelsen søgt at sikre, at målingerne blev så relevante som muligt for arbejdet med at gøre det lettere at LEVE AF? drive virksomhed. Også revisionspligten kan efter Håndværksrådets mening målrettes bedre til små og mellemstore virksomheder. VELFÆRDSKOMMISSIONEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udgav i februar 2005 en rapport, der skulle beskrive effekterne af en lempelse af revisionspligten for små og mellemstore virksomheder. Den afgørende konklusion var, at der er store besparelser for de små selskaber, hvis revisionspligten lempes, BARSELSFOND og endnu vigtigere - det fører tilsyneladende ikke til mere kriminalitet. Håndværksrådet foreslog på baggrund af rapporten en gradvis lempelse. Heldigvis ADMINISTRATIVE er der også i årets løb kommet nye muligheder for at lette arbejdsgangene ude i virksomhederne. BYRDER Det var ikke uden vanskeligheder, men Håndværksrådet gennemførte sammen med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2005 et projekt, der skulle kortlægge, hvilke barrierer der er for, at de mest REVISIONSPLIGTEN velfungerende digitale løsninger til indberetning til det offentlige kan gøres obligatoriske. I arbejdet er der gennemført både rundbordssamtaler med udvalgte medlemmer, en større spørgeskemaanalyse og udarbejdet en rapport med forslag til, hvordan små og mellemstore VELFUNGERENDE virksomheder bør kompenseres eller hjælpes igennem, hvis en digital løsning gøres obligatorisk. DE BEDSTE VILKÅR DIGITALE LØSNINGER 7

8 I slutningen af 2004 afsluttede miljøministerens arbejdsgruppe på affaldsområdet sit arbejde med en række anbefalinger til, hvordan affaldssektoren kan organiseres mere effektivt. Håndværksrådet har særligt arbejdet for to centrale punkter. Det første er, at mindre virksomheder skal have adgang til de kommunale gen- GSGRUNDLAGET HVAD SK brugspladser mod at betale et mindre gebyr. Det andet, at mindre virksomheder fortsat skal have mulighed for at benytte den kommunale dagrenovation, men at det ARK LEVE AF? GLOBALIS samtidig skal være muligt af fravælge kommunen som affaldstransportør, hvis virksomheden har en privat affaldsordning. Gruppens anbefalinger imødekommer i vid udstrækning Håndværksrådets ønsker til affaldsbehandlingen. ÅD VELFÆRDSKOMMISSI Det kan have afgørende betydning, ikke mindst for små og mellemstore virksomheder, at de kan optræde samlet i forskellige sager. I har vi arbejdet intensivt med at få gjort HVERSSTRATE det muligt for bilværkstederne at optræde kollektivt over for forsikringsbranchen bl.a. mht. prisreguleringer, mulighed for at anvende vejledende priser og for at medvirke i administrationen af kalkulationssystemet Autotaks. TTERSA For at tilpasse de danske regler til EUs regler på området og for at effektivisere loven fx i forbindelse med brug af bindende videresalgspriser og misbrug af dominans fra store virksomheders side fremsatte regeringen i 2004 forslag til ændringer af konkurrenceloven. Håndværksrådet har bl.a. ved et møde med Folketingets Erhvervsudvalg arbejdet for at få vedtaget det oprindelige forslag, der skulle hindre dominerende virksomheder i at holde mindre konkurrenters varer væk fra butikshylderne. Den problemstilling kendes fra sagen om Arla og Hirtshals Mejeri. Alligevel vedtog Folketinget et meget udvandet forslag på området. Håndværksrådet har også været aktivt involveret i bestræbelser på at forbedre mulighederne for kædesamarbejde ikke blot i detailhandelen (fælles køb og visse former for prissamarbejde mv.), men i hele håndværkssektoren. Af en rapport fra Konkurrencestyrelsen, som ikke er offentliggjort endnu, fremgår det, at man ønsker at ophæve den gældende gruppefritagelse for kædesamarbejde i detailhandelen. Til gengæld vil man bedømme kædesamarbejder, og derunder maksimumspriser, direkte på grundlag af konkurrenceloven. Det kan ventes at medføre større frihed for alle også dem, der er omfattet af den allerede bestående gruppefritagelse. Vi har også været med i Justitsministeriets udvalg vedr. virksomhedspant. I marts 2005 kom udvalgets betænkning, der indeholder et forslag til en virksomhedspantordning. Men der er fortsat tvivl om, hvorvidt virksomhedspant overhovedet er en god idé for de mindre virksomheder. De får både udgifter til højere bidrag til Lønmodtagernes Garantifond og til tinglysning. Samtidig er det uvist, om virksomhedspant fører til ret mange flere lån, og om det bliver billigere at låne, når der kan stilles mere pant. 8 Der er afholdt et fællesmøde med Konkurrencestyrelsen for autobranchen, som er repræsenteret i Autobranchens Fællesråd. Konkurrencestyrelsen tager nu stilling til ønskerne, og der er god udsigt til, at flere af dem kan REMTIDENS VÆKST imødekommes. Det gælder især VIRK ønsker til Autotaks og prisreguleringer på basis af objektive indikatorer. Vi har også fulgt udviklingen på et område, man de seneste år er blevet opmærksom på, nemlig behovet for at skabe barselsfond for virksomheder, der er organiserede. Det ventes, at der også bliver en obligatorisk løsning for virksomheder, der ikke er med i en arbejdsgiverorganisation. Tilbage er de selvstændige erhvervsdrivende, også i de personligt ejede virksomheder. De vil ikke blive hjulpet med deres omkostninger ved egen barsel. Håndværksrådet har derfor arbejdet på et forslag, der skal give selvstændige og medarbejdende ægtefæller på barsel bedre vilkår. Vi har også med succes arbejdet for at sikre bedre pensionsforhold for selvstændige. Efter længere tids dialog med bl.a. Håndværksrådet blev det oprindelige udspil ændret til en lov, der blev vedtaget i maj Loven forbedrer pensionsforholdene for selvstændige. De nye regler medfører dog, at de selvstændige selv skal forsikre sig mod tab af arbejdsevnen. Og så vil et punkt i regeringsgrundlaget få særlig bevågenhed herfra. AES-systemet har i mange år været under stigende kritik. Bagere og slagtere har mærket en helt urimelig forskelsbehandling i forhold til supermarkeder med egne bager- og slagterafdelinger. Frisører og mange andre har mærket gebyrstigningen uden sammenhæng med branchens skadesforløb. Den vedvarende kritik har nu fået beskæftigelsesministeren til at love forandringer. Og det er altså nu et punkt i regeringsgrundlaget, at der skal gøres noget ved systemet. For at informere om de finansielle muligheder for små og mellemstore virksomheder har Håndværksrådet i foråret 2005 gennemført to konferencer om de nye finansieringsvilkår for små og mellemstore virksom-

9 AL DANMARK LEVE heder. Baggrunden var BASEL II-aftalen indgået af den internationale bankverden. I EU udmøntes aftalen i det såkaldte Kapitalkravsdirektiv, som vil få virkning fra senest Konferencerne var finansieret ERINGSRÅD af EU-Kommissionen og organiseret i samarbejde med UEAPME. VELFÆ Det nye bliver, at den enkelte låntager for at opnå bedst mulige lånevilkår skal levere en række informationer til banken om virksomheden og dens planer for fremtiden. Oplysningerne skal sætte banken i stand til at foretage ERHVERSFREMME en mere nuanceret risikovurdering af den enkelte virksomhed. I N KOMMUNALSTRUKTU FREMTIDSSIKRET UDVIKLING M SAMARBEJDE MELLE SOMHEDER VÆKSTK virksomheder i forbindelse med store udbud. I pjecerne TION VIDENPILOTER fortæller 6 virksomheder om deres erfaringer fra forskellige samarbejder, Håndværksrådet orienterer om fordelene ved at samarbejde, og om hvordan man selv FREMTIDSSIKRET UDVIKLING kommer i gang og indgår en samarbejdsaftale. Vi skal også være med til at sikre optimale vilkår for vores medlemmer på den lange bane. Ikke mindst når vi får et helt nyt Danmarkskort at pejle efter. Strukturreformen indebærer en ny organisering af erhvervsfremmearbejdet. Og i den forbindelse har Håndværksrådet fokuseret på, at erhvervsfremme i en ny kommunalstruktur kræver en klar arbejdsdeling på erhvervsfremmeområdet uden overlappende tilbud. Og målrettet erhvervsservicetilbud af en høj kvalitet over for iværksættere og små og mellemstore virksomheder skal i højsæde. Håndværksrådet har arbejdet for en repræsentation i Danmarks Vækstråd og i de regionale vækstfora. I den nye kommunalstruktur med større enheder bliver samarbejde mellem virksomheder en væsentlig faktor, når man skal byde på større opgaver. Med støtte fra Varelotteriet har Håndværksrådet udarbejdet 3 pjecer om samarbejde mellem virksomheder. Pjecerne har til formål at få mindre bygge- og industrivirksomheder til at interessere sig for at etablere formaliserede samarbejder, så de er bedre rustet i konkurrencen med store ONEN ERHVERSST I 9 For at opnå optimal fremtidssikring er det nødvendigt for små og mellemstore virksomheder at udvikle produkter og markeder løbende. Men det er ofte vanskeligt for SMV er at få lån i banken til de aktiviteter. Håndværksrådet har derfor arbejdet aktivt for at forbedre VækstKaution, og i sommeren 2004 lykkedes det at få sat dækningsgraden op og nedsat præmien. I løbet af året har nye tal vist, at også det at ansætte akademikere i mindre virksomheder kan bidrage positivt på bundlinien. Derfor har Håndværksrådet sammen med Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) udarbejdet et forslag, der skal tilskynde mindre virksomheder til at ansætte akademikere. Forslaget blev sendt til videnskabsministeren, der var meget interesseret i forslaget. Videnskabsministeren lancerede herefter et nyt erhvervsfremmetilbud kaldet videnpiloter. Ordningen lægger sig tæt op ad Håndværksrådets og IDAs forslag og er blevet meget positivt modtaget af Håndværksrådets medlemsvirksomheder.

10 PARTS- RHAND- UDDANNELSE OG SOCIALT ANSVAR Håndværksrådet har tradition for at markere sig stærkt på uddannelsesområdet. Det forgangne år blev ingen undtagelse. Både på efteruddannelsesområdet og i forbindelse med praktiske indgange til mesterlæren kom NGER Håndværksrådet til at spille en afgørende rolle. Vi har i år gennemført en analyse af selvstændiges efteruddannelsesbehov med henblik på at præge 3- partsforhandlingerne, så selvstændiges vilkår også bliver inddraget. Resultatet blev, at selvstændige blev skrevet ind i kommissoriet for udvalget. Og så har vi foreslået en ny praktisk indgang til erhvervsuddannelserne, der indebærer, at det fremover skal være muligt at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse uden at skulle tage det obligatoriske grundforløb på skolerne. Det betyder i praksis, at der vil AKTISK kunne gå op mod 1 år, før den unge sætter sig på skolebænken. Forslaget indgår i regeringens drøftelser om at UDDANNELSE OG SOCIALT ANSVAR skabe en ny mesterlære i erhvervsuddannelserne. Men den nye, praktiske indgang gør det ikke alene. Det er vigtigt, at vi allerede i uddannelsesforløbet holder fokus på DGANG den iværksætterkultur, der skal være med til at styrke det mangfoldige erhvervsliv. Vi har arbejdet målrettet på at udbrede og styrke den danske selvstædighedskultur, bl.a. i undervisningsministerens visionspanel om selvstændighedskultur på uddannelsesområdet, hvor Håndværksrådet i det forløbne år har været repræsenteret. Vi har via dette panel været med til at anbefale, at ERalle uddannelser og uddannelsesinstitutioner skal formulere mål på uddannelsesområdet. Og så har vi bidraget til, at der blev etableret et iværksætterakademi. 10 Vi skal have alle med. Også de med anden etnisk oprindelse end dansk. Derfor har vi i samarbejde med Integrationsministeriet, Ungdommens Uddannelsesvejledning og tre håndværker og industriforeninger i Århus, Aalborg og Karlebo udviklet og afprøvet et nyt koncept, Erhvervsadoption. Erhvervsadoption indebærer, at tosprogede unge fra folkeskolens afgangsklasser adopteres af håndværksvirksomheder for at øge de unges kendskab til og interesse for håndværksfagene. Håndværksrådet har også haft fokus på socialt ansvar. Vi har i samarbejde med HTS afholdt en konference på Børsen om små og mellemstore virksomheders sociale ansvar, og en tilsvarende vil blive afholdt i Århus i foråret Begge konferencer finansieres af EU og er organiseret i samarbejde med UEAPME. Under den velbesøgte konference på Børsen kunne gæsterne høre, hvordan tre SMV er i det daglige tager hånd om deres medarbejdere, ansætter arbejdskraft af anden etnisk herkomst eller folk med handicaps og dermed løser en række sociale opgaver i det danske samfund.

11 SAMARBEJDSVEJLEDNING TIL FORBRU- GERE OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER MODYDELSE LANDSDÆKKENDE KAMPA NE MOD SORT ARBEJDE KARAKTERBOG ENSTRENGEDE TILBUDSLOVEN LUKKEL ELEKTRONISK FAKTURA ENERGISPARE R GIVNING SAMARBEJDSVEJLEDNING TIL BRUGERE OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED Også i år var der fokus på sort arbejde. Måske endnu mere end tidligere. I efteråret 2004 deltog Håndværksrådet i en landsdækkende kampagne mod sort arbejde. SMV ERNES HVERDAG OG MØDET MED FORBRUGERNE Kampagnen blev skabt i Erhvervsministeriet i samarbejde med en række relevante organisationer og ministerier. I samme periode fremlagde skatteministeren et katalog over forslag, der skal komme snyd og svindel bedre til livs. Håndværksrådet kan støtte det meste, men er grundlæggende imod, at såvel kampagnen som de fremadrettede initiativer ikke tager fat i de forbrugere, der efterspørger sorte ydelser og derved skaber det sorte marked. En væsentlig del af vores medlemsvirksomheders hverdag er mødet med forbrugerne. For at forhindre unødige misforståelser i dette møde har Håndværksrådet sammen med Forbrugerrådet udarbejdet en samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder, som skal hjælpe de to parter til at sikre et godt samarbejde. Pjecen kan være med til at forhindre misforståelser, som ofte resulterer i en forsinkelse eller fordyrelse af byggeriet, et utilfredsstillende resultat eller, at håndværksvirksomheden ikke får betaling til tiden. Vejledningen indeholder en række konkrete anbefalinger til begge parter om, hvordan de hver især kan bidrage til et godt samarbejde og et uproblematisk byggeforløb - til glæde for både forbrugeren og håndværksvirksomheden. I 2005 har der også været fokus på afpresning af håndværkere. Håndværksrådet gennemførte en undersøgelse, der bekræftede, at godt 15% af håndværkerne havde mødt krav om at levere en modydelse for at få en opgave. Presset kom hyppigst fra ansatte i viceværts- og ejendomsinspektørfunktioner. Heldigvis er det ikke så ofte, håndværkere møder kravet om modydelser, men én gang er én gang for meget. Derfor er det godt, at der både har været så meget mediefokus på problemet, og at der er en høj strafferamme for både at give og kræve modydelser. Håndværksrådet har endvidere taget kontakt til Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening og forelagt dem problemet. Begge foreninger tager klart afstand fra afpresningen og tilkendegiver, at hammeren falder hårdt på ansatte, som tages i at kræve modydelser. Håndværkere, der i fremtiden møder sådanne krav, opfordres til at kontakte Håndværksrådet. SMV ERNES HVERDAG OG MØDET MED FORBRUGERNE 11 Og så skal byggeriet i fremtiden evalueres og kunne dokumentere tidligere præstationer i en karakterbog. Overordnet en rigtig god idé til at sikre, at konkurrencen i branchen ikke kun handler om pris, men også om kvalitet. I de oprindelige regler fra Erhvervs- og Byggestyrelsen skulle alle byggevirksomheder have en karakterbog for at kunne arbejde for staten. Dette ville betyde en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for de mindre virksomheder. Kraftig modstand fra Håndværksrådet fik Erhvervs- og byggestyrelsen, og i øvrigt også den øvrige byggebranche, overbevist om, at det var nødvendigt med en undtagelse for de mindre byggevirksomheder. Virksomheder med under 10 ansatte tvinges derfor ikke længere til at få lavet en karakterbog for at bygge for det offentlige. Og så er det i årets løb blevet lettere for virksomheder at inddrage mindre gældsbeløb med den enstrengede inkassoproces. Håndværksrådet fremsatte allerede i 1993 et forslag til en enstrenget inkassoproces over for justitsministeren. Senere tilkendegav Advokatrådet og Den danske Dommerforening, at man fandt Håndværksrådets forslag et velegnet grundlag for lovgivning. Nu mange år senere efter behandlinger i både Småsagsudvalget og Retsplejerådet er en enstrenget inkassoproces blevet en realitet - til glæde for erhvervslivet. Sideløbende har vi fået forbedret mulighederne

12 for strafrenter ved for sen betaling, så virksomheder med penge til gode bliver kompenseret i modsætning til tidligere, hvor morarentens størrelse indebar en økonomisk fordel for skyldneren. Når de forventede regler omkring småsagsprocesser ligeledes er gennemført inden for forhåbentlig et års tid, er der samlet set tale om en klar forbedring for mindre virksomheder, så de kan gennemtvinge og inddrive krav hurtigere og billigere end tidligere. Og så er tilbudsloven blevet set grundigt efter i sømmene. Uden Håndværksrådets vedholdende krav om ændringer af tilbudsloven siden regeringens tiltræden i 2001 ville ændringerne sandsynligvis ikke være blevet til noget. Det er godt, at det er lykkedes, selv om omfanget af ændringer ikke svarer til det, vi havde ønsket og håbet på. Der er dog tale om nogle fornuftige ændringer, som primært har til formål at begrænse tilbudsgivernes ressourceforbrug ved tilbudsgivning og at klarlægge visse omstændigheder og regler omkring licitationer med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt bud. Når det gælder butiksfagene, har der været nok at beskæftige sig med i året, der er gået. Vi har haft mange vigtige emner på tapetet ét af dem er en rigtig klassiker: I starten af 2004 tiltrådte Håndværksrådet sammen med 32 andre organisationer et kompromis om, hvordan lukkeloven kan lempes uden store konsekvenser for butiksstrukturen. Vi deltog efterfølgende i et møde med økonomi - og erhvervsministeren, og i begyndelsen af dette år kom så udspillet til lukkeloven. 20 frie søndage, hvor alle butikker må have åbent, er efter Håndværksrådets mening alt for drastisk, og hvis lovforslaget vedtages i den form, vil det få alvorlige konsekvenser for butikskulturen. lovgivningen inden for fødevareområdet. Ved gentagne væsentlige overtrædelser eller hvis der i øvrigt foreligger skærpende omstændigheder, vil domstolene kunne fratage virksomheden næringsbrevet. De nye tider indhenter os. Og det skulle de også gerne. Håndværksrådet har i året, der gik, arbejdet med vilkårene for elektronisk faktura, og har fra begyndelsen været positivt stemt, dels fordi de - forhåbentligt - kan spare offentlig administration, dels fordi nationale regler for elektronisk fakturering sikrer virksomheder mod, at forskellige kommuner stiller forskellige krav om elektronisk fakturering. En risiko der ellers lå lige for, hvis ikke loven var kommet. Hvor idéen bag loven var god, har gennemførelsen desværre haltet betydeligt. Således kom informationen alt for sent ud til virksomhederne, og særlig formidlingen af de såkaldte EAN-numre har været under al kritik. Håndværksrådet var meget kritisk over for den del af projektet, og det lykkedes i samarbejde med andre erhvervsorganisationer at få ændret virksomhedernes vilkår, så langt de fleste kommuner har modtaget papirfakturaer i februar og marts. Dermed har e-faktura fået en blødere start i Danmark til gavn for små og mellemstore virksomheder. Håndværksrådet har fået til opgave at medvirke til oplysning om energisparerådgivning over for SMV er. Det sker med midler fra den såkaldte Energisparepulje, som finansieres af elnetselskaberne. Midlerne skal bruges til at gennemføre et energispareprojekt i Projektet går ud på at gøre opmærksom på muligheden for at modtage energirådgivning samt at oplyse om, at der også i små og mellemstore virksomheder kan opnås besparelser. Og så har vi været vidne til en rigtig god nyhed. Analysefirmaet Catinet har gennemført en undersøgelse, der Valgkampen fik en særlig dimension, da økonomi- og erhvervsministeren sendte det forlig om 50 øre pr. dankorttransaktion, som havde fungeret i få uger, til tæl- med håndværkere i deres dagligdag, fx når de skal have viser, at danskerne er endog meget tilfredse med mødet ling. Forbrugerne skulle slippe for at betale 50 øre, og udført reparationer i hjemmet. Håndværksrådet kommenterede naturligvis undersøgelsen flittigt og positivt regningen derfor deles anderledes. Et nyt forlig efter valget flyttede rundt på regningen, så de små kom til i de fleste af landets medier! at betale mere og de SAMARBEJDSVEJLEDNING lidt større bagere, slagtere og købmænd fremover skulle betale det samme som de helt TIL FORBR store indkøbscentre. GERE Håndværksrådet OG protesterede, HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED kom med alternative forslag, skrev til ministeren og gik i deputation hos MODYDELSE Erhvervsudvalget. Hvor meget det LANDSDÆKKENDE KAM hjalp, vides endnu ikke. Men urimeligt er det. NE MOD SORT ARBEJDE KARAKTERB Og så blev det besluttet, at der i 2005 bliver oprettet et register ved navn Næringsbasen ENSTRENGEDE i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor alle fødevarebutikker skal registreres for TILBUDSLOVEN LUKK at kunne drive virksomhed. ELEKTRONISK Som udgangspunkt skal FAKTURA ENERGISPAR man bestå en prøve for at blive optaget i Næringsbasen, men Håndværksrådet GIVNING har sammen med Dansk SAMARBEJDSVEJLEDNING Fødevareråd fået undtaget bagere og slagtere fra prøvekra- T vet, så både nuværende BRUGERE og nye faguddannede bagere OG og HÅNDVÆRKSVIRKSOMH slagtere kan få næringsbrev uden at tage en prøve. Næringsbasen vil komme MODYDELSE til at indeholde indberetninger fra myndighederne om væsentlige overtrædelser LANDSDÆKKENDE KAM af NE MOD SORT 12 ARBEJDE KARAKTERB

13 Vi har i Håndværksrådet naturligvis også været særligt optagede af EUs nye udbudsregler og deres gennemførelse i Danmark. Det er op til de enkelte EU-lande selv at bestemme, i hvilket omfang de vil gennemføre visse dele af direktiverne. Vi havde ønsket at hindre muligheden for i Danmark at gøre brug af langvarige rammeaftaler i bygge- og anlægssektoren. Men det har EU desværre ikke vundet gehør i regering og Folketing. Vi Håndværksrådet støtter vedtagelsen af EUs forfatningstraktat, der skal til folkeafstemning i Danmark 29. lertidige forsøgsordning med nedsat moms (til 5%) for arbejder også målrettet videre for at få gjort den mid- september Vi udsender en pjece om traktaten og visse former for manuelle tjenesteydelser så som bygningsreparation og -vedligeholdelse, rengøring, have- dens specifikke relevans for vores medlemmer på det erhvervsområdet. arbejde og frisørarbejde permanent og har bl.a. støttet Og så har servicedirektivet allerede været flittigt drøftet. Og vi har nok ikke hørt det sidste om den sag. Direk- i samme retning. Sagen er ikke løst endnu, og UEAPME Kommissionens forslag til ændring af 6. momsdirektiv tivforslaget har to dele - en om adgang for tjenesteydere er utilfreds med, at den danske regering og bl.a. Sverige, til at etablere sig og en om grænseoverskridende tjenesteydelser, dvs. tjenester, der ikke udgår fra en etable- nedsat moms på tjenesteydelser som en frivillig ord- Østrig og Tyskland går imod at fremme muligheden for ring i værtslandet. ning for det enkelte EU-land. Med hensyn til etablering bygger forslaget på reduktion af autorisationskrav, der ikke kan forsvares ud fra fx sikkerheds- og sundhedssynspunkter. Der skal etableres kvikskranker, så man hurtigt kan finde frem til værtslandets krav osv., og der skal efter vedtagelsen af direktivet ske en gennemgang af landenes autorisationsordninger, så autorisationskrav, der er unødigt konkurrencebegrænsende, kan fjernes. Hvad angår grænseoverskridende tjenesteydelser skal det som udgangspunkt være sådan, at en tjenesteyder, der opfylder sit hjemlands krav til autorisation, skal kunne arbejde i et andet EU-land uden krav om yderligere tilladelser i værtslandet. Det kaldes oprindelseslandsprincippet. EU-kommissionens forslag til servicedirektiv har fået en hård medfart i starten af 2005 ikke mindst fra Frankrigs og Tysklands side. Kommissionen vil revidere forslaget bl.a. for at mindske den frygt for forslagets rækkevidde mht. indstrømning af tjenesteydere, som kunne arbejde på deres hjemlands vilkår, som let kan være mere fordelagtige. Desuden frygter mange, at forslaget kunne medføre en undergravning af kvaliteten af tjenesteydelser. Håndværksrådet har afgivet høringssvar i sagen og støttet forslaget som en positiv udvikling, der kan medføre et velfungerende indre marked også for serviceydelser. Forslaget kan gøres klarere mht. virkningerne af oprindelseslandsprincippet og med hensyn til lønog arbejdsforhold, og der bør nok indsættes yderligere undtagelser af hensyn til sikkerhed og sundhed. Det er vurderingen, at ikke mindst et land som Danmark med veludviklede servicefag også på håndværksområdet kan få betydelige fordele af forslaget. FOR EU FATN 13

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2009 Beretning fra formanden 2009 Et år præget af finanskrise Allerede fra starten af 2009 var året præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem i anden halvdel af 2008, og hermed

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2004 Juni 2004 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk

Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk Styrket konkurrence til gavn for Danmark Konkurrencepolitisk udspil Oktober 2012 2 Styrket konkurrence til gavn for Danmark Regeringen ønsker at styrke konkurrencen i hele Danmark. Effektiv konkurrence

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere