Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige"

Transkript

1 Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv Dansk Erhverv takker for at være inddraget som høringspart i forhold til udkast til lovforslag om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt på en række områder. Forslaget er et led i udmøntningen af regeringens målsætning om, at digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige skal udbredes således, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomheder og det offentlige foregår digitalt senest i Dansk Erhverv har deltaget i møder hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om digitale indsendelse af årsregnskaber og har fulgt løbende med i arbejdet med digitalisering af kommunikationen mellem virksomhederne og de offentlige myndigheder. Det er positivt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen undervejs i processen og ad flere omgange har inddraget ikke blot Dansk Erhverv men en række andre parter i det forberedende arbejde. Overordnede kommentarer Dansk Erhverv er som udgangspunkt positiv stemt over for regeringens e2012 målsætning om, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige skal foregå digitalt. e2012-målsætningen vil på sigt kunne betyde en række forenklinger og forbedringer i virksomhedernes hverdag, som fx at data som skal tilgå flere myndigheder på sigt kun skal indtastes én gang. Dansk Erhverv er således også positiv overfor at indberetning af årsrapporter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på sigt skal foregå digitalt, da det kan betyde flere fordele for brugerne af årsrapporter. EWE Side 1/5 Dato: 10. januar 2011

2 Dette høringssvar omhandler udelukkende de dele af lovforslaget som omfatter ændringer på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, herunder indførelse af hjemler i forhold til indsendes af årsrapporter samt regler vedrørende henholdsvis forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet. Dansk Erhverv har i den lovforberedende del af processen haft tre vigtige pejlemærker for gennemførsel af obligatorisk digitalisering mellem virksomhederne og de offentlige instanser, herunder: 1. For Dansk Erhverv er det i digitaliseringsprocessen af afgørende betydning, at der er en fornuftig overgangsperiode, hvor brugerne kan omstille sig. Det er derfor positivt, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har været lydhøre over for indsigelserne i forhold til datofastsætning for den obligatoriske digitale indberetning af årsregnskaber. Det er særligt vigtigt for de små og mellemstore virksomheder at der er en passende tid til omstillingen, og ligeledes særligt når der er tale om vigtige indberetninger, som berører en stor del af dansk erhvervsliv. Der er flere vigtige parter som skal have tid og mulighed for at omstille sig til de nye digitale processer, herunder virksomhederne, revisorerne samt leverandører af systemerne. De forskellige aktører skal have mulighed for at analysere, beslutte og etablere nye procedurer som der skal investeres i, tilegnes, testes og implementeres. Det er en omfattende proces. Det er afgørende, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sikrer, at de lovmæssige rammer, systemer og vejledninger ligger klar så hurtigt som muligt for at parterne har en rimelig mulighed for at kunne omstille sig. 2. Et andet vigtigt pejlemærke for Dansk Erhverv er, at de parter der bliver berørt af omstillingerne ved overgang til obligatorisk digital indberetning kan få god og brugbar vejledning og information, både før, under og efter implementeringen. Dette gør sig i særlig høj grad gældende for de mange SMV ere i dansk erhvervsliv. Der er behov for udsendelse af både teknisk og pædagogisk brugervejledning til de virksomheder, konsulentfirmaer, softwareleverandører m.fl., der skal indrette egne systemer til de nye krav, i god tid inden disse træder i kraft. I denne forbindelse er det ligeledes relevant at bemærke, at tidsaspektet er af betydning. Jo tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er klar med det konkrete grundlag for den digitale indsendelse af årsrapporter, jo bedre muligheder må der være for at sikre en grundig kommunikation til parterne. Side 2/5

3 Dansk Erhverv tilbyder gerne assistance i forbindelse med at videreformidle budskaberne til vores medlemsvirksomheder. Det er positivt at der er blevet afsat midler til formidlingsprocessen om end det fremstår således, at de afsatte 5 mio. kr. udelukkende er afsat til at lette overgangen for de mindre it-parate virksomheder. Det fremgår ydermere ikke helt klart af lovudkastet, hvorledes disse afsatte midler skal fordeles og til hvilke aktiviteter. Dette gør det svært at vurdere, hvorvidt det er et passende størrelse beløb der er afsat. Dansk Erhverv vil ydermere gerne opfordre til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver brugerne mulighed for at kontakte myndigheden telefonisk for derigennem at få vejledning til den digitale indberetning af årsrapporter. 3. Det tredje pejlemærke for digitaliseringsprocessen for Dansk Erhverv er at opfordre til, at sådanne store tiltag evalueres grundigt, således at utilsigtede effekter kan tilpasses og rettes til. Som situationen er i dag er der omtrent 3000 virksomheder omfattet af regnskabsklasse B der indsender deres årsregnskaber digitalt. Fremover som følge af den obligatoriske digitalisering vil det være omkring virksomheder. Når et så storstilet projekt søsættes, er det vigtigt at tænke forskellige mulige og umulige scenarier ind i udformningen af bestemmelserne. Dansk Erhverv er positive over for, at det fremgår af lovudkastet, at der skal ske en evaluering i 2015, og vi tager naturligvis gerne del heri. Yderligere kommentarer Omkostninger og indberetninger Ifølge lovudkastet vurderes det, at forslaget ikke vil medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for virksomhederne, om end der i en overgangsfase må forventes at være visse omstillingsomkostninger, hvorefter det er antagelsen, at virksomhederne kan drage fordel af nemmere indberetning og samspil med det offentlige i øvrigt. Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at forslaget vil kræve investeringer for den enkelte virksomhed som ikke umiddelbart kan forventes blive tjent ind gennem besparelser i tidsforbrug i forbindelse med indberetning af årsrapporter. For at øge effekten af den digitale indberetning kunne man med stor fordel for virksomhederne sikre, at disse kunne samle deres indberetninger, således at de fx én gang årligt skulle indberette oplysninger til SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Danmarks Statistik. Særligt SKAT har Side 3/5

4 længe nølet med at udvikle løsninger til gavn for virksomhederne, da fokus i høj grad har været på borgerne. Der er klart, at der opnås de største fordele, hvis det er det samme tekniske grundlag, der benyttes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens og Skatteministeriets systemer. Dansk Erhverv vil gerne opfordre til at der snarest bliver sat en deadline for, hvornår en samlet løsning for indberetninger til SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Danmarks Statistik kan finde sted. Derudover skal det understreges, at det er Dansk Erhvervs opfattelse, at det i høj grad vil have betydning for omfanget af virksomhedernes investeringer i systemer og tidsforbrug, hvorvidt digitaliseringsprocessen udføres med ordentlig vejledning og i ordentlig tid. Jo mindre tid der er for virksomhederne til at omstille sig og jo mindre sikkerhed der er i forhold til hvilke krav der gælder mv., jo dyrere vil det være for virksomhederne at omstille sig. Dansk Erhverv kan derfor kun opfordre til at det sikres, at de relevante elementer som nævnt ovenfor er på plads i så god tid som muligt. Vedrørende regelfastsættelse i forhold til Forbrugerombudsmanden og Forbrugerklagenævnet Det fremgår af lovudkastet, at der skal indføres hjemmel til at fastsætte regler om, at forbrugerombudsmandens kommunikation med de erhvervsdrivende skal foregå digitalt. Hjemlen foreslås konkret brugt i forbindelse med Forbrugerombudsmandens kommunikation med erhvervsdrivende i forbindelse med afgivelse af forhåndsbesked, der er en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden om, hvorvidt en påtænkt markedsføringsforanstaltning efter hans opfattelse er lovlig. Ligeledes fremgår af lovudkastet at det foreslås, at der indføres hjemmel til at fastsætte regler om, at Forbrugerklagenævnets kommunikation med erhvervsdrivende i forbindelse med nævnets behandling af klagesager skal foregå digitalt. Dansk Erhverv er af den holdning, at det er positivt, at der bliver mulighed for at kommunikere med Forbrugerklagenævnet og Forbrugerombudsmanden via elektronisk post. Særligt i forbrugerklagesager har det været forsinkende for parterne, at dette ikke var muligt. Det skal dog Dansk Erhvervs holdning, at den digitale kommunikation mellem parterne på nuværende tidspunkt skal være en mulighed og ikke udformes som et firkantet krav. Der kan eksempelvis i kommunikation med Forbrugerklagenævnet være tale om, at der skal fremsendes bilag, som det er besværligt og tidskrævende og som kræver andet IT-udstyr at fremsende elektronisk. Ligeledes har alle virksomheder ikke nødvendigvis sikker mail-adgang. Side 4/5

5 I denne forbindelse er det også vigtigt at slå fast, at der skal være sikre procedurer, der indebærer kvittering for at mails fra myndighederne er modtaget, da der eksempelvis er risiko for at mails kan forsvinde i spamfiltre etc. Side 5/5

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 139 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 9. februar 2011 Vedlagt fremsender jeg høringsnotat og høringssvar til forslag til lov om ændring

Læs mere

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 139 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet

Manual. om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet Manual Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Manual om vurderinger af administrative konsekvenser for erhvervslivet AUGUST 2000 Indhold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 KAPITEL 1: Introduktion...........

Læs mere

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685

Den 12. december 2014. Sags ID: SAG-2014-04009 Dok.ID: 1949460. syj@kl.dk Direkte 3370 3302 Mobil 2939 3685 KL's høringssvar - Udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed mv.)

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet

Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 25 digitale skarpe fra erhvervet Initiativkatalog til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 25 digitale skarpe fra erhvervet 4. marts 2015 De flerårige fællesoffentlige digitaliseringsstrategier har hævet barren for den

Læs mere

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007

Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 21. maj 2008 om erhvervslivet og reguleringen 2006/2007 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Det er regeringens mål, at Danmark skal være verdens

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 201 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set)

Tabel 1: Kvaliteten af erhvervsreguleringen i de 15 højest placerede EU-lande (placering samlet set) Redegørelse nr. R 21 (1/6 2011) Folketinget 2010-11 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 1/6 11 om erhvervslivet og reguleringen 2009/2010.

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommunaludvalget 2011-12 L 159 Bilag 2 Offentligt Kommenteret høringsnotat Høringsnotat med kommentarer vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-,

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006

Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 Finanstilsynet/ Forbrugerstyrelsen 29. juni 2005 Forbrugerpolitisk strategiplan på det finansielle område 2005 2006 1. Indledning Der eksisterer et gensidigt afhængighedsforhold mellem den finansielle

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT

Høringsnotat. Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Miljøudvalget 2012-13 L 222 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00021 Ref. ancma, malas Den 23. maj 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning.

1. Indledning Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer i den finansielle lovgivning. NOTAT 25. februar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere