Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin"

Transkript

1 Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin Syn på læring Rammer for vejledning i praktikperioden Forventningssamtalen Midtvejsevaluering Praktikerklæring Evaluering Fravær Kliniktimer Læringsmuligheder Vejledende struktur for dine 14 uger i praktik Bilag Bilag 1: Forventningssamtalen Bilag 2: Planlægningsark Bilag 3: Midtvejsevaluering Bilag 4: Evaluering af praktikperioden Bilag 5: Taksonomi

3 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin Vi har valgt at ensrette vores undervisningstilbud til alle eleverne, og derfor er følgende beskrivelse gældende for alle afsnit i Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel. 1.1 Syn på læring Når du begynder i det enkelte afsnit i Klinik Medicin tilknyttes du en praktikvejleder. I Klinik Medicin har din praktikvejleder oftest 2 elever, i specielle tilfælde 3. Det betyder, at du foruden at samarbejde med din praktikvejleder også kommer til at arbejde og lære af de andre i plejegruppen. Derforuden får du et samarbejde med de øvrige studerende og elever i afsnittet. Din praktikvejleder har som det øvrige personale ferie, afspadsering og vagter. Din praktikvejleder strukturerer i samarbejde med dig, din praktikperiode med udgangspunkt i målene for perioden. Din praktikperiode tilrettelægges således, at du i begyndelsen får tildelt 1 2 patienter i samarbejde med et andet plejepersonale. Her får du mulighed for at se, mærke, føle og sanse den enkelte patients behov og problemer samt deltage i udførelsen af den sygepleje, patienten har behov for. Du vil igennem din praktikperiode lære ved, at du i ukendte situationer først er observerende og derefter deltagende. Når du er blevet kendt med situationen, vil du kunne udføre denne selvstændigt inden for dit kompetenceområde. I begyndelsen har du fokus på relationen til patienten samt enkelte grundlæggende sygeplejeproblemer som f.eks. patienten med behov for hjælp til personlig hygiejne, den småtspisende eller immobile patient. Senere i forløbet får du øje på flere sammenhængende sygeplejeproblemer hos den enkelte patient og tilegner dig dermed en større indsigt i den enkelte patients forskellige individuelle behov eller problemer. Dette påvirker dermed dit valg af sygeplejehandlinger. Vi forventer, at du selv bidrager til din egen læring ved at være aktiv, opsøgende og udvise interesse. På den måde udnytter du bedre de læringsmuligheder, der opstår i dagligdagen. 2

4 Praktikvejlederens og dit ansvar som elev kan du se nærmere i Lokal undervisningsplan for socialog sundhedsassistentuddannelsen (LUP). 1.2 Rammer for vejledning i praktikperioden Din praktikvejleder har sammen med afsnittets ledelse ansvaret for, at du modtager vejledning i din praktikperiode. Da du indgår i afsnittets med en vis arbejdskraftværdi, vil du i et vist omfang indgå i det daglige arbejde på det enkelte afsnit. Du må dog gerne, i det omfang arbejdet tillader det, bruge tid på at studere relevant teori, reflektere og skrive logbog. Vejledningen tager udgangspunkt i dig og de patienter, som du er tildelt. Fokus for vejledningen retter sig mod det sted, hvor du er, og den kompetence du skal skaffe dig. Vejledningen sker i forhold til de behov og problemer den enkelte patient har og hermed den aktuelle sygepleje hos patienten.. Vejledningen skal udfordre og støtte dine overvejelser over egen praksis og praksisforståelse. Der tages i vejledningen udgangspunkt i før-, under- og eftervejledning. Refleksion er en integreret del af vejledningen. Refleksion forstås som en læreproces, hvor den studerendes oplevelser kobles med teoretisk og erfaringsbaseret viden. Der foregår både formelle og uformelle refleksionsprocesser. Vejledning foregår i nedenstående pædagogiske rammer: Situationsbestemte/uformelle læringssituationer foregår dagligt ved, at der tages udgangspunkt i den eller de patienter, du er tildelt. Her tilstræbes vejledning før, under og efter situationen. Fokusområderne retter sig mod de behov og problemer, den enkelte patient har og hermed den aktuelle sygepleje. De først uger vil den SSA eller sygeplejerske, du følger, fortælle dig hendes overvejelser omkring patienten, derefter vil du i stigende grad få stillet spørgsmål til din sygepleje. Herved tydeliggør du dine overvejelser og får øvelse i at begrunde dine sygeplejehandlinger. Dette gør, at du får øget din handlekompetence til nye situationer. Her vil du opleve, at refleksionen foregår som uformel refleksion, der ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. 3

5 Vi tilstræber, at den person, du har samarbejdet med, bruger ca. 10 min til at give dig en feedback på, hvad gik godt, og hvad kan du arbejde videre med næste dag hos den eller de tildelte patienter. Når du arbejder på denne måde, opstår der områder som lægger op til, at du fordyber dig yderligere. Dette kan foregå i planlagte vejledningssamtaler. Planlagte vejledningssamtaler aftales fra gang til gang. Formålet er at bevidstgøre, udvikle og udvide din faglige viden samt dit handleberedskab. Du forbereder dig ved at lave et skriftligt oplæg i din logbog. I oplægget beskriver du en patientsituation, hvor du selv har deltaget samt dine refleksioner over det skete. Dette oplæg afleveres dagen før til din praktikvejleder eller efter aftale. Din praktikvejleder vil undervejs i samtalen støtte dig i at koble teori og praksis via refleksion og på den måde hjælpe dig til at udvide din handlekompetence næste gang, du står i en lignende situation. Samtalen kan afsluttes med en planlægningssamtale Planlægningssamtaler arbejder vi med for at differentiere og skabe progression i din praktikperiode. Her udarbejder, evaluerer og justerer du og din praktikvejleder din individuelle studieplan med udgangspunkt i dine: personlige kompetencer og erfaringer læringsstil faglige mål for praktikperioden faglige ønsker feedback fra praktikvejlederen aktuelle potentielle læringsmuligheder Du forbereder dig ved at lave en skriftlig selvevaluering af den forudgående periode og giver dit bud på, hvilke områder du fremadrettet vil have i fokus. Du vil ligeledes få en feedback fra din vejleder og sammen aftaler I nye fokus- og læringsområder, som nedskrives. Samtalen kan finde sted som afslutning på en vejledningssamtale og er af ca. ½ times varighed. 4

6 Regelmæssig feedback foregår i forskellige situationer: I det daglige samarbejde med patienterne, plejepersonalet eller din praktikvejleder Ved planlægningssamtalerne Ved midtvejsevalueringen. Synliggørelse af potentielle læringsmuligheder arbejder vi aktivt med i dit kliniske undervisningsforløb. Alle situationer giver mulighed for læring, men det er ikke en selvfølge, at der reelt sker læring. For at optimere mulighederne for læring arbejder din klinisk vejleder og det øvrige plejepersonale med at synliggøre og italesætte hvilke læringsmuligheder, der er lige netop for dig i den aktuelle patientsituation 1.3 Forventningssamtalen Forventningssamtalen afholdes i den 2. uge af dit praktikophold. Du forbereder dig til denne samtale ved skriftligt at besvare spørgsmålene i bilag 1. Til samtalen deltager foruden dig selv din praktikvejleder og evt. den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 1.4 Midtvejsevaluering Midtvejs i dit praktikforløb afholder du sammen med din praktikvejleder en evalueringssamtale. Til samtalen medbringer du din skriftlige vurdering af, hvor langt du er nået i forhold til målene for praktikperioden samt besvarer de øvrige spørgsmål i bilag 2. Din praktikvejleder har ligeledes lavet en skriftlig vurdering af, hvor langt du er nået, og hvilke områder du med fordel kan arbejde videre med. I afslutter samtalen med sammen at planlægge det videre forløb. 1.5 Praktikerklæring I den sidst uge af dit praktikforløb modtager du en praktikerklæring. Denne erklæring består af en evaluering af, hvor lang du er nået i forhold til målene for perioden, og en beskrivelse af hvilke områder du med fordel kan arbejde videre med i dit uddannelsesforløb. Den bliver udarbejdet af din praktikvejleder med hjælp fra gruppens øvrige personale. Til samtalen deltager din praktikvejleder og evt. den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 5

7 1.6 Evaluering I slutningen af dit praktikforløb laver du en skriftlig evaluering af din praktikperiode se bilag 3. Denne drøfter du med din praktikvejleder. Den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske gennemgår den efterfølgende med afsnitslederen med henblik på opfølgning og justering af uddannelsesmaterialet samt kvalitetssikring og udvikling af uddannelsesforløbet. Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske laver en samlet opfølgning, som videregives til vicecenterchefen. 1.7 Fravær Vi vil gerne behandle dig på en ansvarlig måde, og derfor gør vi en tidlig og aktiv indsats ved fravær for at sikre fastholdelse og trivsel. Har du mere end 4 sammenhængende sygedage eller 3 perioder med sygdom, bliver du kaldt til en samtale, hvor ansættende myndighed deltager. Formålet med denne samtale er at få afdækket, om der er en årsag til de unaturlig mange sygedage enten af arbejdsmæssig eller privat karakter, som vi evt. kan være behjælpelige med at løse. Fravær får stor betydning for din uddannelse, da du har mindre tid til at øve dig på de mål, du skal nå i praktikperioden. Hvis dit fravær fortsætter tager din praktikvejleder i samarbejde med den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske initiativ til, at du indkaldes til en helhedsvurdering, hvis formål er at afklare din videre uddannelsesegnethed. 1.8 Kliniktimer Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske i Klinik Medicin arrangerer nogle fælles kliniktimer for alle SSA-eleverne i klinikken. Her mødes du til erfaringsudveksling med nogle af dine studiekammerater. Du får her mulighed for at øve din evne til refleksion, det at koble teori og praksis og at argumentere for dine handlinger. 6

8 2. Læringsmuligheder MÅL FOR SOMATISK PRAKTIK I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN 2013 Praktik mål På hvilket niveau forventes målet opnået Læringsaktivitet på afsnittet 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier På begynder niveau har du: Kendskab til love, der omhandler samarbejdet mellem sektorerne På rutineret niveau har du: Viden om og anvender Sygehus Vendsyssels og klinikkernes virksomhedsgrundlag samt sundhedsloven Viden om og kan redegøre for relevante Politikker, Retningslinjer og Instrukser (PRI) f.eks. utilsigtede hændelser, tavshedspligt og uniformsetikette Viden om Social- og Sundhedsassistenternes(SSA) kompetencer i afsnittet, samt dine egne kompetencer som elev Evne til at medvirke aktivt, ansvarligt og engageret i at strukturer eget uddannelsesforløb ud fra de givne rammer i afsnittet På avanceret niveau har du: På baggrund af kritisk refleksion, udviklet færdigheder i at kunne sige til og fra i forhold til tildelte opgaver med udgangspunkt i dine egne kompetencer. Indsigt i tavshedspligten og arbejder ansvarligt og bevidst med denne Regions Nordjyllands virksomhedsgrundlag og Sygehus Vendsyssels virksomhedsgrundlag samt den enkelte kliniks virksomhedsgrundlag Relevante politikker, retningslinjer og instrukser(pri) f.eks. utilsigtede hændelser, tavshedspligt og uniformsetikette. Social- og Sundhedsassistentens kompetencer i afsnittet, samt dine egne kompetencer som elev Sundhedslovens betydning for dig og din pleje Du arbejder med og skal kunne demonstrere: Hvilken betydning har virksomhedsgrundlagene for din pleje At kunne anvende relevant politikker, retningslinjer og instrukser/pri i dit daglige arbejde på det enkelte afsnit At få viden om, samt kan overholde tavshedspligten At observere en erfaren SSA samt opnå bevidsthed om hvilke kompetencer du har opnået i forhold til målene At kunne sige til og fra i forhold til tildelte opgaver

9 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. På rutineret niveau kan du: Observere og indsamle grundlæggende data hos tildelte patienter Identificerer grundlæggende sygeplejebehov hos kendte patienter ud fra Virginia Henderson s 14 punkter om grundlæggende behov Begrunde behov for grundlæggende sygepleje under vejledning med en vis selvstændighed Planlægge og udføre grundlæggende sygepleje i kendte situationer med en vis selvstændighed Kan argumentere for valg af sygeplejehandlinger under vejledning med en vis selvstændighed Dokumentere egen pleje hos tildelte patienter Evaluere egen pleje hos tildelte patienter Redegøre for de almindeligt forekommende sygdomme i ikke specialiserede og ikke komplekse situationer Hvad er relevant at observere hos din patient- og hvorfor? samt begrundelser for observationerne Hvornår og til hvem gives observationer videre Hvilke handlinger er relevante udfra de observationer du har gjort og hvorfor Hvordan planlægger og prioriterer du dit arbejde Hvordan udføres handlingerne og hvorfor Hvordan gik det? er der noget der skal/kan være anderledes næste gang? Dit samarbejde med patienten Hvad skal du dokumentere hvor og hvorfor? Du arbejder med: Anatomi og fysiologi ifht. det raske menneske At opnå viden om de hyppigst forekommende sygdomme og symptomer Opnå øvelse i både subjektive og objektive observationer i forbindelse med blandt andet: o bevidsthedsniveau o hudens tilstand o sengelejets komplikationer o respiration o smerter o ødemer o væskebehov o funktionsniveau o personlig hygiejne o ernæringstilstand o udskillelser Virgina Hendersons grundlæggende behov Egenomsorg Øve konkrete sygeplejehandlinger Prioritering og planlægning Synliggøre refleksion over egne observationer og handlinger Øve dokumentation i Clinical Suite 8

10 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. På begynder niveau kan du: Få kendskab til etiske dilemmaer bla. i forhold til magt og magtrelationer Under vejledning og guidning forholde dig til etiske dilemmaer Observere hvordan der handles i forhold til eventuelle utilsigtede hændelser (UTH). Få et kendskab til opgaver i relation til patientrettigheder og patientsikkerhed På rutineret niveau kan du: Udviser bevidst respekt for patienten og dennes valg Bevidst overholde tavshedspligten Tage hensyn til patienternes blufærdighed Magt og magtrelationer Blufærdighed Respekt for patienten og dennes valg Patientrettigheder og Patientsikkerhed Tavshedspligt Du arbejder med: at være opmærksom på at respektere det enkelte menneske Anvende omsorgsteori i forhold til magtdilemmaer Blive bevidst om dine faglige begrundelser Udvise åbenhed og samarbejde på en anerkendende måde Udvise professionel indlevelsesevne / empati Etiske overvejelser i fht. personlig pleje og kommunikation Være opmærksom på og undrer dig i forbindelse med evt. oplevet UTH, og drøfter dette med vejleder Reflektere over oplevede etiske dilemmaer både mundtligt og skriftligt 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. På begynder niveau kan du: Sikre sammenhæng og helhed i patientforløb Deltage i planlægning af det overordnede plejeforløb Vise kendskab til den elektronisk kommunikation med kommunen; Tvær Sektoriel Meddelelse (TSM) Deltage ved modtagelse, overflytninger og udskrivelse af patienter På rutineret niveau kan du: Dokumentere og videregive egne relevante grundlæggende informationer og observationer hos tildelte patienter i Clinical suite, samt til dine samarbejdspartnere Brug af dokumentationsredskab hvad, hvor, hvordan og hvorfor skal tingene dokumenteres Hvad skal jeg videregive mundtligt til andre samarbejdspartnere Hvilken opgave har jeg i forhold til at sikre sammenhæng i forhold til min patient Du arbejder med: At øve dig i dokumentation af din sygepleje At videregive informationer mundtligt og skriftligt At medvirke til at skabe sammenhæng i din patients forløb Under vejledning at få kendskab til TSM Modtagelse, overflytninger og udskrivelser af patienter 9

11 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens /patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. På begynder niveau kan du: Skelne mellem, hvad der er normalt og hvad der er unormalt hos patienten Få øje på og beskrive ændringer i patientens tilstand og videregive dette til nærmeste samarbejdspartnere Under vejledning få øje på komplekse problemstillinger Hvad er en normal fysisk og/eller psykisk tilstand og hvordan observeres patienten Hvad er en unormal fysisk og/eller psykisk tilstand og hvordan observeres patienten og hvordan er det hensigtsmæssigt for dig at reagere på disse observationer Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du gennem deltagelse i praksis skal kunne se patienten gennem helhedstænkning og fremkomme med refleksioner over sammensatte problemstillinger, med begrundelse i relevant teori At du undrer dig over det du ser og oplever - denne undring kan lede dig til refleksion At du udviser en hensigtsmæssig reaktion på en identificeret kompleks problemstilling i forhold til grundlæggende problemstillinger 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. På rutineret niveau kan du: Anvende relevante fagtermer internt både i kommunikation og i dokumentation Anvende relevante fagtermer i dine skriftlige og mundtlige refleksioner Hvilket formål har det at benyttet fagsprog Hvilket fagsprog er specifikt for netop dette afsnit Du arbejder med og skal kunne demonstrere: Brugen af relevante fagtermer i din kommunikation med kollegaer og i din dokumentation i Clinical suite At du kan skelne mellem hvornår det er, og hvornår det ikke er hensigtsmæssigt at bruge fagsprog At du kan anvende relevante fagtermer i dine skriftlige og mundtlige refleksioner 10

12 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. På begynder niveau kan du: Overveje kommunikationsmodeller i forhold til situation og emne Forholde dig til udvalgte situationer hvor kommunikationen har betydning Vejlede patienten målrettet Følge op på din kommunikation På rutineret niveau kan du: Anvende basal kommunikation og derigennem skabe en kontakt til patienten Vælge hvornår du vil være lyttende, anerkendende og støttende Stille spørgsmål og udvise bevidsthed om relevante og målrettede spørgsmål Være bevidst om egen tavshedspligt i forhold til kommunikation med / om patienter, pårørende og kolleger Kommunikationens betydning for samarbejdet med patienten, både verbal og nonverbal kommunikation Hvilke overvejelser er relevante at gøre før en samtale med en patient Hvordan du viser patienten, at du lytter og anerkender hans/hendes behov Hvordan du udviser respekt og anerkendelse af din patient. At gøre en samtale målrettet Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du kan anvende forskellige former for kommunikationsmodeller, afstemt efter situation og emne At du kan reflektere over forskellige kommunikationsmodeller og du er opmærksom på at patienten/pårørende har brug for o at møde forståelse og respekt o at blive lyttet til og hørt o at kunne give udtryk for følelser At du gennem refleksion får større forståelse for hvorfor en samtale lykkedes eller mislykkedes At du er bevidst om, så vidt muligt, at gengive det patienten giver udtryk for, med patientens egne ord Respekt vises ved o at lytte aktivt og være nærværende o at være troværdig o at stille spørgsmål bevidsthed om relevante og målrettede spørgsmål o at tænke over dit kropssprog o at kontrollere de antagelser, du gør dig, om en anden person o at være bevidst om egen tavshedspligt i forhold til kommunikation med / om patienter, pårørende og kolleger 11

13 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. På begynder/rutineret niveau kan du: Tage imod patienter i samarbejde med andre Medvirke til at indsamle data til indlæggelsessamtalen Medvirke til at vurderer patientens behov for hjælp efter udskrivelse Medvirke til at arrangere udskrivelser herunder deltage i udskrivnings-konference Under vejledning udfylde og sende TSM På rutineret niveau kan du Med en vis selvstændighed indlede og afslutte en grundlæggende ydelse hos din kendte tildelte patient med en vis selvstændighed foretage grundlæggende observationer hos den nyankomne patient samt videregive disse Vigtigheden af en god modtagelse af patienten Hvorfor der laves en indlæggelsessamtale og hvordan kan du bidrage til, at den bliver fyldestgørende Hvilken rolle du kan have i forhold til planlægning af udskrivelse eller overflytning af patienten Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du selvstændigt kan hjælpe den nyankomne patient til rette mht. hvor tøj, sko og toiletting kan opbevares At du deltager aktivt i planlægningen af udskrivelsen af patienten og bidrager med dine observationer med henblik på at patienten får nok hjælp efter udskrivelsen At du medvirker til at patienten får relevante hjælpemidler med hjem At du deltager i udskrivningskonferencer, gerne med inddragelse af de pårørende At du under vejledning kan udfylde TSM mhp. udskrivelse af en patient i et ukompliceret forløb At du tager udgangspunkt i Virginia Hendersons grundlæggende principper, når du skal videregive din patients behov til hjemmeplejen via TSM 12

14 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgeres/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren /patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. På begynder niveau kan du: Kende forskellige måder at mestre på Vise kendskab til egenomsorgsteorier Deltage i KRAM screening og patientrådgivning ud fra aktuelle muligheder med fokus på patientens motivation o Kost o Rygning o Alkohol o Motion På rutineret niveau kan du: Identificere og varetage opgaver i forbindelse med forebyggelse af sengelejets komplikationer, dehydrering, undervægt, obstipation og infektioner Argumenterer for valg af handlinger hos dine tildelte patienter Understøtte egenomsorg hos dine tildelte patienter Møde patienten, hvor patienten er Hvad den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende behandling betyder for patienten og for samfundet Hvad er omsorg? Hvad er omsorgssvigt? Du arbejder med: Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med respekt for patienten og dennes livsudfoldelse og livskvalitet Sammen med andet plejepersonale kunne igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker patientens selvværd. F. eks samarbejde med ergoterapeut omkring ADL, være med når fysioterapeuten arbejder og selv opfordre patient til træning At hjælpe patienten til at yde egenomsorg, at være bevidst om, at patientens formåen er forskellig fra dag til dag At patienten på sigt opnår samme funktionsniveau som før indlæggelsen Have kendskab til omsorgsteorier At få forståelse for KRAM faktorer og tilbud om vejledning om livsstilsændringer. F.eks. deltage i KRAM screening og patientrådgivning ud fra aktuelle muligheder med fokus på patientens motivation At få kendskab til og kan søge i PRI Sætte dig ind i og udlevere relevant fagligt materiale til dine patienter (pjecer ) At få forståelse for den forebyggende indsats. F. eks at forklare om rygnings virkning på kredsløbet, fortælle patienten, hvad der skal spises for at få en sufficient ernæring 13

15 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. På begynder/rutineret niveau kan du: Under vejledning varetage delegerede opgaver i forbindelse med genoptræning hos din kendte patient Samarbejde med fysioterapeuten og ergoterapeuten Vise viden om hvilke kompetencer de forskellige samarbejdspartnere har i forhold til genoptræning Vurderer hjælpemidlers potentielle eller aktuelle anvendelse i træningen Vise kendskab til genoptræningsplaner Observere funktionsniveau og evt. fremgang Patientens funktionsniveau samt progressionen heri Tværfagligt samarbejde Du arbejder med: At instruere i aktive og passive øvelser, f. eks i forbindelse med sengebad og anden form for personlig pleje At være aktiv i forhold til at få oprettet genoptræningsplan At overvære og følge op på fysioterapeuts og ergoterapeuts behandling At være opmærksom på træning med patienten i hverdagen, f.eks. i spisesituationer, gå til og fra toilettet Dagligt vurderer patientens aktivitetsniveau og videregive til relevante tværfaglige samarbejdspartnere skriftligt og mundtligt I forbindelse med udskrivelse, deltage i og formidle oplysninger om patienten skriftligt og mundtligt til primær sektor 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. På begynder niveau kar du: Skabe kontinuitet i forhold til udskrivelse og patientens recovery deltage i at vurdere patientens tilstand, så beslutninger om fremtiden er realistiske. deltage i at vurdere hvilket behov for sygepleje efter udskrivelsen evt.hjælp til forbindskift, dosering af medicin, hjælp til insulin At udvise kreativitet i forhold til at iværksætte aktiviteter der støtter og opmuntrer de fysiske, psykiske, sociale og æstetiske elementer i hverdagen for patienterne At få kendskab til afdelingens tilbud i forhold til aktiviteter aktivitetsmuligheder for patienten under indlæggelsen hvad er motivation Du arbejder med: hvilke aktiviteter kan min patientdeltage i og hvorfor er det relevant for ham hvordan motiveres min patient hvilke muligheder kan jeg se for min patient efter udskrivelse 14

16 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virking/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. På begynder niveau har du: Et kendskab til injektionsteknik På rutineret niveau har du: Indsigt i retningslinjer i forhold til at give medicin En viden om de mest gængse præparater i afsnittet Et vist overblik over og kan redegøre for årsagen til at patienten får medicinen og hvordan det virker, samt hvilke bivirkninger det kan have Kompetence i at dosere og dispensere medicin samt dokumentation herfor, opnås i de efterfølgende praktikperioder. Patientsikkerhed i forhold til medicinadministration Viden om egen kompetencer i forhold til medicin administration Din tildelte patients medicin Du arbejder med: Den information du har modtaget om afdelingens regler og rutiner i forbindelse med medicinering, samt de juridiske aspekter, der er i forbindelse hermed Du bliver i stand til at søge viden om medicin på og anvende denne viden hos tildelte patienter Du forholder dig kritisk til afdelingens medicinmodul (OPUS)- med fordele og ulemper Du sætter dig ind i tildelte patienters medicin, virkning og evt. bivirkninger Du øver dig i at observere patientens reaktion på medicinering. Du er i stand til at synliggøre dine observationer (mundtligt og skriftligt) Du har sammen med anden fagperson overvejelser om, hvad samarbejde omkring medicinindtag vil sige. F.eks, hvad gør man, når en patient ikke ønsker at indtage sin medicin. Hvad gør man, som ansvarlig, når patient ikke kan tage sin medicin 15

17 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninge r både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. På begynder niveau har du: Kendskab til særlige retningslinjer og teknikker som f.eks. isolationspatienter, sterilteknik og Steril Intermitterende Katherisation (SIK) På rutineret niveau har du: En teoretisk viden om de hygiejniske principper og kan begrunde dine handlinger ud fra disse En viden om smittebrydning og kan med en vis sikkerhed arbejde ud fra dette samt vejlede patienterne i forebyggelse På avanceret niveau har du: Indsigt i og kan arbejde sikkert og ansvarligt med overholdelse af håndhygiejne På rutineret vis kan du: Anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger i dit daglige arbejde Anvende div. hjælpemidler Udvælge de bedste forflytningsmetoder hos den enkelte patient i samarbejde med personalet, samt fysio - og ergoterapeut Vejlede patienten i anvendelse af hjælpemidler til sikker forflytning Forholde dig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger Kende og anvende afsnittets retningslinjer for voldsforebyggelse: Arbejdsmiljø i Region Nordjylland Hvad kan du gøre for at bryde smittevejene? At arbejde ud fra de hygiejniske principper At vejlede patienter i forebyggelse af smitteveje(hygiejniske retningslinje) Pædagogiske principper og kommunikation ved vejledning af din patient Uniformsetikette Du arbejder med: Bevidst at efterleve de hygiejniske principper ved o at bryde smitteveje o at udføre korrekt håndhygiejne o patientens personlige hygiejne o håndtering af udskillelser o håndtering af snavsetøj o håndtering af affaldsstoffer o håndtering af isolationsteknik o rengøring af utensilier håndtering af madvarer Hvilke arbejdsstillinger er hensigtsmæssige Hvilke hjælpemidler har afsnittet - hvornår og hvordan anvendes de Afsnittets retningslinjer for voldsforebyggelse Du arbejder med: Forflytning og arbejdsstillinger At reflektere og stille spørgsmålstegn ved egne og andres arbejdsstillinger At vejlede patienten i anvendelse af relevante hjælpemidler 16

18 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. På begynderniveau kan du: Under vejledning anvende TSM Deltage i modtagelse af patient og i udskrivelseskonferencer Deltage i sikringen af patientovergange (patienter til undersøgelser og behandlinger) På rutineret vis kan du: Tilegne dig den nødvendige viden omkring den tildelte patient og handle herefter, så der skabes og opretholdes kontinuitet i plejeforløbet Tilrettelægge egne delegerede opgaver og arbejdsprocesser, omkring en tildelt patient Refleksivt argumenterer for dine prioriteringer af opgaver og arbejdsprocesser Selvstændigt dokumenterer værdimålinger samt den udførte grundlæggende sygepleje hos en tildelt patient Følge op på behandling der iværksættes af tværfaglige samarbejdspartnere (fysio - og ergo terapeuter, diætist m.fl.) Planlægning af dine egne arbejdsprocesser Opretholde og skabe kontinuitet i patientforløbet. Tværfagligt samarbejde Kommunikationsmidler (Clinical suite) Du arbejder med: Indsamling af data om din patient Sorterer og vurderer data Lægge en plan eller følge op på andres planer Få prioriteret din dag og dine handlinger Inddrage patienten og dennes netværk via information At kunne argumenterer fagligt for dine valg 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. På begynder niveau kan du: Deltage i vurderingen af hvilke forventninger patienten og de pårørende har til udskrivelsen Forholde dig til, hvilke muligheder, der er for at låne hjælpemidler med hjem ved udskrivelse I samarbejde, med det faste personale vurderer behovet for hjælpemidler Under vejledning kommunikerer og koordinere udskrivelsen ved hjælp af TSM Patientens funktionsniveau før og efter indlæggelses/behandlings forløb Hvordan koordineres udskrivelse af patienten 17

19 3. Vejledende struktur for dine 14 uger i praktik Periode Dato for planlagte aktivitete r Uge 1-2 Du introduceres til afsnittet og dets daglige rytme, rutiner og samarbejdspartnere Introduktion Forventningssamtale Du introduceres til: - almen hygiejne - almen oprydning - håndtering af affald - rent/urent skyllerum - sengeredning - servering af mad - patientstuer - birum - skabe - depot m.m. d. 1. læringsperiode Midtvejserklæring Du bliver i denne periode tilknyttet faste patienter i den udstrækning, det er muligt. Du har fokus på - samspillet mellem dig og din tildelte patient - at observerer din patient - at identificere din patients grundlæggende plejebehov - at udføre grundlæggende sygepleje relateret til din tildelte patient - at evaluerer din udførte pleje - at øve dig i at argumentere teoretisk for dine handlinger samt reflektere over situationer Du arbejder aktivt ude hos patienten. Du øver dig i at bruge dine sanser til observation. Du øver dig i konkrete handlinger og viser, at du formår at anvende din teoretiske viden i praksis. Du arbejder i disse uger med enkelte sygeplejeproblemer som f.eks. behov for hjælp til personlig hygiejne, træthed, nedsat appetit, feber. Du udarbejder i denne periode en beskrivelse af de observationer, du har gjort hos en af dine tildelte patienter. Samtaler d. d. d: d. d. d. Daglig opfølgnin g d.

20 2. læringsperiode Standpunktserklærin g og evaluering af perioden Du arbejder i denne periode videre med fokus områderne fra 1.læringsperiode. Du arbejder med at opnå en større grad af selvstændighed og sikkerhed inden for områderne Du arbejder i disse uger desuden med at få øje på flere sammenhængende faktorer i deres sygeplejeproblemer. Du øver dig i at opnå en større dybde og indsigt i din patients forskellige behov og i hvordan samspillet påvirker valget af dine sygeplejehandlinger. Som noget nyt arbejder du desuden med medicinadministration hos dine tildelte patienter. Samtaler d. d. d: d. d. d. Daglig opfølgnin g d. 19

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin... 2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen. Den generelle studieplan del 2. 1.praktik. Neuroenhed Nord

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen. Den generelle studieplan del 2. 1.praktik. Neuroenhed Nord Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 1.praktik Neuroenhed Nord april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold på Neuroenhed Nord... 2 1.1 Syn på læring...

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet struktur/tilrettelæggelse...

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1)

SSA elevens fokusområder i ambulatoriet ( Pkt. 1) Eleven skal medtænke de relevante læringsmål for praktikperioden, og selv relatere disse til aktuelle patientsituationer. Personalet; herunder daglig vejleder og eleven kan anvende 3 trinsmodellen, som

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 11. Ambulatorium for børn og unge. Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 11 Ambulatorium for børn og unge Sygeplejerskeuddannelsen Modul 11 Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Godkendt marts 2015 Generel studieplan, modul 11 i Ambulatorium

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen

Den generelle studieplan del 2, modul 12. Klinik Kvinde-Barn. Gynækologisk-Obstetrisk Område. Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2, modul 12 Klinik Kvinde-Barn Gynækologisk-Obstetrisk Område Afsnit 105 Sygeplejerskeuddannelsen Modul 12 Selvstændig professionsudvikling Generel studieplan i sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2

Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 Praktikøvelser fra Forebyggelse og rehabilitering 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere