Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin"

Transkript

1 Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013

2 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin Syn på læring Rammer for vejledning i praktikperioden Forventningssamtalen Midtvejsevaluering Praktikerklæring Evaluering Fravær Kliniktimer Læringsmuligheder Vejledende struktur for dine 14 uger i praktik Bilag Bilag 1: Forventningssamtalen Bilag 2: Planlægningsark Bilag 3: Midtvejsevaluering Bilag 4: Evaluering af praktikperioden Bilag 5: Taksonomi

3 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin Vi har valgt at ensrette vores undervisningstilbud til alle eleverne, og derfor er følgende beskrivelse gældende for alle afsnit i Klinik Medicin, Sygehus Vendsyssel. 1.1 Syn på læring Når du begynder i det enkelte afsnit i Klinik Medicin tilknyttes du en praktikvejleder. I Klinik Medicin har din praktikvejleder oftest 2 elever, i specielle tilfælde 3. Det betyder, at du foruden at samarbejde med din praktikvejleder også kommer til at arbejde og lære af de andre i plejegruppen. Derforuden får du et samarbejde med de øvrige studerende og elever i afsnittet. Din praktikvejleder har som det øvrige personale ferie, afspadsering og vagter. Din praktikvejleder strukturerer i samarbejde med dig, din praktikperiode med udgangspunkt i målene for perioden. Din praktikperiode tilrettelægges således, at du i begyndelsen får tildelt 1 2 patienter i samarbejde med et andet plejepersonale. Her får du mulighed for at se, mærke, føle og sanse den enkelte patients behov og problemer samt deltage i udførelsen af den sygepleje, patienten har behov for. Du vil igennem din praktikperiode lære ved, at du i ukendte situationer først er observerende og derefter deltagende. Når du er blevet kendt med situationen, vil du kunne udføre denne selvstændigt inden for dit kompetenceområde. I begyndelsen har du fokus på relationen til patienten samt enkelte grundlæggende sygeplejeproblemer som f.eks. patienten med behov for hjælp til personlig hygiejne, den småtspisende eller immobile patient. Senere i forløbet får du øje på flere sammenhængende sygeplejeproblemer hos den enkelte patient og tilegner dig dermed en større indsigt i den enkelte patients forskellige individuelle behov eller problemer. Dette påvirker dermed dit valg af sygeplejehandlinger. Vi forventer, at du selv bidrager til din egen læring ved at være aktiv, opsøgende og udvise interesse. På den måde udnytter du bedre de læringsmuligheder, der opstår i dagligdagen. 2

4 Praktikvejlederens og dit ansvar som elev kan du se nærmere i Lokal undervisningsplan for socialog sundhedsassistentuddannelsen (LUP). 1.2 Rammer for vejledning i praktikperioden Din praktikvejleder har sammen med afsnittets ledelse ansvaret for, at du modtager vejledning i din praktikperiode. Da du indgår i afsnittets med en vis arbejdskraftværdi, vil du i et vist omfang indgå i det daglige arbejde på det enkelte afsnit. Du må dog gerne, i det omfang arbejdet tillader det, bruge tid på at studere relevant teori, reflektere og skrive logbog. Vejledningen tager udgangspunkt i dig og de patienter, som du er tildelt. Fokus for vejledningen retter sig mod det sted, hvor du er, og den kompetence du skal skaffe dig. Vejledningen sker i forhold til de behov og problemer den enkelte patient har og hermed den aktuelle sygepleje hos patienten.. Vejledningen skal udfordre og støtte dine overvejelser over egen praksis og praksisforståelse. Der tages i vejledningen udgangspunkt i før-, under- og eftervejledning. Refleksion er en integreret del af vejledningen. Refleksion forstås som en læreproces, hvor den studerendes oplevelser kobles med teoretisk og erfaringsbaseret viden. Der foregår både formelle og uformelle refleksionsprocesser. Vejledning foregår i nedenstående pædagogiske rammer: Situationsbestemte/uformelle læringssituationer foregår dagligt ved, at der tages udgangspunkt i den eller de patienter, du er tildelt. Her tilstræbes vejledning før, under og efter situationen. Fokusområderne retter sig mod de behov og problemer, den enkelte patient har og hermed den aktuelle sygepleje. De først uger vil den SSA eller sygeplejerske, du følger, fortælle dig hendes overvejelser omkring patienten, derefter vil du i stigende grad få stillet spørgsmål til din sygepleje. Herved tydeliggør du dine overvejelser og får øvelse i at begrunde dine sygeplejehandlinger. Dette gør, at du får øget din handlekompetence til nye situationer. Her vil du opleve, at refleksionen foregår som uformel refleksion, der ikke nødvendigvis er planlagt på forhånd. 3

5 Vi tilstræber, at den person, du har samarbejdet med, bruger ca. 10 min til at give dig en feedback på, hvad gik godt, og hvad kan du arbejde videre med næste dag hos den eller de tildelte patienter. Når du arbejder på denne måde, opstår der områder som lægger op til, at du fordyber dig yderligere. Dette kan foregå i planlagte vejledningssamtaler. Planlagte vejledningssamtaler aftales fra gang til gang. Formålet er at bevidstgøre, udvikle og udvide din faglige viden samt dit handleberedskab. Du forbereder dig ved at lave et skriftligt oplæg i din logbog. I oplægget beskriver du en patientsituation, hvor du selv har deltaget samt dine refleksioner over det skete. Dette oplæg afleveres dagen før til din praktikvejleder eller efter aftale. Din praktikvejleder vil undervejs i samtalen støtte dig i at koble teori og praksis via refleksion og på den måde hjælpe dig til at udvide din handlekompetence næste gang, du står i en lignende situation. Samtalen kan afsluttes med en planlægningssamtale Planlægningssamtaler arbejder vi med for at differentiere og skabe progression i din praktikperiode. Her udarbejder, evaluerer og justerer du og din praktikvejleder din individuelle studieplan med udgangspunkt i dine: personlige kompetencer og erfaringer læringsstil faglige mål for praktikperioden faglige ønsker feedback fra praktikvejlederen aktuelle potentielle læringsmuligheder Du forbereder dig ved at lave en skriftlig selvevaluering af den forudgående periode og giver dit bud på, hvilke områder du fremadrettet vil have i fokus. Du vil ligeledes få en feedback fra din vejleder og sammen aftaler I nye fokus- og læringsområder, som nedskrives. Samtalen kan finde sted som afslutning på en vejledningssamtale og er af ca. ½ times varighed. 4

6 Regelmæssig feedback foregår i forskellige situationer: I det daglige samarbejde med patienterne, plejepersonalet eller din praktikvejleder Ved planlægningssamtalerne Ved midtvejsevalueringen. Synliggørelse af potentielle læringsmuligheder arbejder vi aktivt med i dit kliniske undervisningsforløb. Alle situationer giver mulighed for læring, men det er ikke en selvfølge, at der reelt sker læring. For at optimere mulighederne for læring arbejder din klinisk vejleder og det øvrige plejepersonale med at synliggøre og italesætte hvilke læringsmuligheder, der er lige netop for dig i den aktuelle patientsituation 1.3 Forventningssamtalen Forventningssamtalen afholdes i den 2. uge af dit praktikophold. Du forbereder dig til denne samtale ved skriftligt at besvare spørgsmålene i bilag 1. Til samtalen deltager foruden dig selv din praktikvejleder og evt. den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 1.4 Midtvejsevaluering Midtvejs i dit praktikforløb afholder du sammen med din praktikvejleder en evalueringssamtale. Til samtalen medbringer du din skriftlige vurdering af, hvor langt du er nået i forhold til målene for praktikperioden samt besvarer de øvrige spørgsmål i bilag 2. Din praktikvejleder har ligeledes lavet en skriftlig vurdering af, hvor langt du er nået, og hvilke områder du med fordel kan arbejde videre med. I afslutter samtalen med sammen at planlægge det videre forløb. 1.5 Praktikerklæring I den sidst uge af dit praktikforløb modtager du en praktikerklæring. Denne erklæring består af en evaluering af, hvor lang du er nået i forhold til målene for perioden, og en beskrivelse af hvilke områder du med fordel kan arbejde videre med i dit uddannelsesforløb. Den bliver udarbejdet af din praktikvejleder med hjælp fra gruppens øvrige personale. Til samtalen deltager din praktikvejleder og evt. den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske. 5

7 1.6 Evaluering I slutningen af dit praktikforløb laver du en skriftlig evaluering af din praktikperiode se bilag 3. Denne drøfter du med din praktikvejleder. Den klinisk uddannelsesansvarlige sygeplejerske gennemgår den efterfølgende med afsnitslederen med henblik på opfølgning og justering af uddannelsesmaterialet samt kvalitetssikring og udvikling af uddannelsesforløbet. Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske laver en samlet opfølgning, som videregives til vicecenterchefen. 1.7 Fravær Vi vil gerne behandle dig på en ansvarlig måde, og derfor gør vi en tidlig og aktiv indsats ved fravær for at sikre fastholdelse og trivsel. Har du mere end 4 sammenhængende sygedage eller 3 perioder med sygdom, bliver du kaldt til en samtale, hvor ansættende myndighed deltager. Formålet med denne samtale er at få afdækket, om der er en årsag til de unaturlig mange sygedage enten af arbejdsmæssig eller privat karakter, som vi evt. kan være behjælpelige med at løse. Fravær får stor betydning for din uddannelse, da du har mindre tid til at øve dig på de mål, du skal nå i praktikperioden. Hvis dit fravær fortsætter tager din praktikvejleder i samarbejde med den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske initiativ til, at du indkaldes til en helhedsvurdering, hvis formål er at afklare din videre uddannelsesegnethed. 1.8 Kliniktimer Den kliniske uddannelsesansvarlige sygeplejerske i Klinik Medicin arrangerer nogle fælles kliniktimer for alle SSA-eleverne i klinikken. Her mødes du til erfaringsudveksling med nogle af dine studiekammerater. Du får her mulighed for at øve din evne til refleksion, det at koble teori og praksis og at argumentere for dine handlinger. 6

8 2. Læringsmuligheder MÅL FOR SOMATISK PRAKTIK I SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN 2013 Praktik mål På hvilket niveau forventes målet opnået Læringsaktivitet på afsnittet 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier På begynder niveau har du: Kendskab til love, der omhandler samarbejdet mellem sektorerne På rutineret niveau har du: Viden om og anvender Sygehus Vendsyssels og klinikkernes virksomhedsgrundlag samt sundhedsloven Viden om og kan redegøre for relevante Politikker, Retningslinjer og Instrukser (PRI) f.eks. utilsigtede hændelser, tavshedspligt og uniformsetikette Viden om Social- og Sundhedsassistenternes(SSA) kompetencer i afsnittet, samt dine egne kompetencer som elev Evne til at medvirke aktivt, ansvarligt og engageret i at strukturer eget uddannelsesforløb ud fra de givne rammer i afsnittet På avanceret niveau har du: På baggrund af kritisk refleksion, udviklet færdigheder i at kunne sige til og fra i forhold til tildelte opgaver med udgangspunkt i dine egne kompetencer. Indsigt i tavshedspligten og arbejder ansvarligt og bevidst med denne Regions Nordjyllands virksomhedsgrundlag og Sygehus Vendsyssels virksomhedsgrundlag samt den enkelte kliniks virksomhedsgrundlag Relevante politikker, retningslinjer og instrukser(pri) f.eks. utilsigtede hændelser, tavshedspligt og uniformsetikette. Social- og Sundhedsassistentens kompetencer i afsnittet, samt dine egne kompetencer som elev Sundhedslovens betydning for dig og din pleje Du arbejder med og skal kunne demonstrere: Hvilken betydning har virksomhedsgrundlagene for din pleje At kunne anvende relevant politikker, retningslinjer og instrukser/pri i dit daglige arbejde på det enkelte afsnit At få viden om, samt kan overholde tavshedspligten At observere en erfaren SSA samt opnå bevidsthed om hvilke kompetencer du har opnået i forhold til målene At kunne sige til og fra i forhold til tildelte opgaver

9 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. På rutineret niveau kan du: Observere og indsamle grundlæggende data hos tildelte patienter Identificerer grundlæggende sygeplejebehov hos kendte patienter ud fra Virginia Henderson s 14 punkter om grundlæggende behov Begrunde behov for grundlæggende sygepleje under vejledning med en vis selvstændighed Planlægge og udføre grundlæggende sygepleje i kendte situationer med en vis selvstændighed Kan argumentere for valg af sygeplejehandlinger under vejledning med en vis selvstændighed Dokumentere egen pleje hos tildelte patienter Evaluere egen pleje hos tildelte patienter Redegøre for de almindeligt forekommende sygdomme i ikke specialiserede og ikke komplekse situationer Hvad er relevant at observere hos din patient- og hvorfor? samt begrundelser for observationerne Hvornår og til hvem gives observationer videre Hvilke handlinger er relevante udfra de observationer du har gjort og hvorfor Hvordan planlægger og prioriterer du dit arbejde Hvordan udføres handlingerne og hvorfor Hvordan gik det? er der noget der skal/kan være anderledes næste gang? Dit samarbejde med patienten Hvad skal du dokumentere hvor og hvorfor? Du arbejder med: Anatomi og fysiologi ifht. det raske menneske At opnå viden om de hyppigst forekommende sygdomme og symptomer Opnå øvelse i både subjektive og objektive observationer i forbindelse med blandt andet: o bevidsthedsniveau o hudens tilstand o sengelejets komplikationer o respiration o smerter o ødemer o væskebehov o funktionsniveau o personlig hygiejne o ernæringstilstand o udskillelser Virgina Hendersons grundlæggende behov Egenomsorg Øve konkrete sygeplejehandlinger Prioritering og planlægning Synliggøre refleksion over egne observationer og handlinger Øve dokumentation i Clinical Suite 8

10 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. På begynder niveau kan du: Få kendskab til etiske dilemmaer bla. i forhold til magt og magtrelationer Under vejledning og guidning forholde dig til etiske dilemmaer Observere hvordan der handles i forhold til eventuelle utilsigtede hændelser (UTH). Få et kendskab til opgaver i relation til patientrettigheder og patientsikkerhed På rutineret niveau kan du: Udviser bevidst respekt for patienten og dennes valg Bevidst overholde tavshedspligten Tage hensyn til patienternes blufærdighed Magt og magtrelationer Blufærdighed Respekt for patienten og dennes valg Patientrettigheder og Patientsikkerhed Tavshedspligt Du arbejder med: at være opmærksom på at respektere det enkelte menneske Anvende omsorgsteori i forhold til magtdilemmaer Blive bevidst om dine faglige begrundelser Udvise åbenhed og samarbejde på en anerkendende måde Udvise professionel indlevelsesevne / empati Etiske overvejelser i fht. personlig pleje og kommunikation Være opmærksom på og undrer dig i forbindelse med evt. oplevet UTH, og drøfter dette med vejleder Reflektere over oplevede etiske dilemmaer både mundtligt og skriftligt 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. På begynder niveau kan du: Sikre sammenhæng og helhed i patientforløb Deltage i planlægning af det overordnede plejeforløb Vise kendskab til den elektronisk kommunikation med kommunen; Tvær Sektoriel Meddelelse (TSM) Deltage ved modtagelse, overflytninger og udskrivelse af patienter På rutineret niveau kan du: Dokumentere og videregive egne relevante grundlæggende informationer og observationer hos tildelte patienter i Clinical suite, samt til dine samarbejdspartnere Brug af dokumentationsredskab hvad, hvor, hvordan og hvorfor skal tingene dokumenteres Hvad skal jeg videregive mundtligt til andre samarbejdspartnere Hvilken opgave har jeg i forhold til at sikre sammenhæng i forhold til min patient Du arbejder med: At øve dig i dokumentation af din sygepleje At videregive informationer mundtligt og skriftligt At medvirke til at skabe sammenhæng i din patients forløb Under vejledning at få kendskab til TSM Modtagelse, overflytninger og udskrivelser af patienter 9

11 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens /patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. På begynder niveau kan du: Skelne mellem, hvad der er normalt og hvad der er unormalt hos patienten Få øje på og beskrive ændringer i patientens tilstand og videregive dette til nærmeste samarbejdspartnere Under vejledning få øje på komplekse problemstillinger Hvad er en normal fysisk og/eller psykisk tilstand og hvordan observeres patienten Hvad er en unormal fysisk og/eller psykisk tilstand og hvordan observeres patienten og hvordan er det hensigtsmæssigt for dig at reagere på disse observationer Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du gennem deltagelse i praksis skal kunne se patienten gennem helhedstænkning og fremkomme med refleksioner over sammensatte problemstillinger, med begrundelse i relevant teori At du undrer dig over det du ser og oplever - denne undring kan lede dig til refleksion At du udviser en hensigtsmæssig reaktion på en identificeret kompleks problemstilling i forhold til grundlæggende problemstillinger 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. På rutineret niveau kan du: Anvende relevante fagtermer internt både i kommunikation og i dokumentation Anvende relevante fagtermer i dine skriftlige og mundtlige refleksioner Hvilket formål har det at benyttet fagsprog Hvilket fagsprog er specifikt for netop dette afsnit Du arbejder med og skal kunne demonstrere: Brugen af relevante fagtermer i din kommunikation med kollegaer og i din dokumentation i Clinical suite At du kan skelne mellem hvornår det er, og hvornår det ikke er hensigtsmæssigt at bruge fagsprog At du kan anvende relevante fagtermer i dine skriftlige og mundtlige refleksioner 10

12 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. På begynder niveau kan du: Overveje kommunikationsmodeller i forhold til situation og emne Forholde dig til udvalgte situationer hvor kommunikationen har betydning Vejlede patienten målrettet Følge op på din kommunikation På rutineret niveau kan du: Anvende basal kommunikation og derigennem skabe en kontakt til patienten Vælge hvornår du vil være lyttende, anerkendende og støttende Stille spørgsmål og udvise bevidsthed om relevante og målrettede spørgsmål Være bevidst om egen tavshedspligt i forhold til kommunikation med / om patienter, pårørende og kolleger Kommunikationens betydning for samarbejdet med patienten, både verbal og nonverbal kommunikation Hvilke overvejelser er relevante at gøre før en samtale med en patient Hvordan du viser patienten, at du lytter og anerkender hans/hendes behov Hvordan du udviser respekt og anerkendelse af din patient. At gøre en samtale målrettet Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du kan anvende forskellige former for kommunikationsmodeller, afstemt efter situation og emne At du kan reflektere over forskellige kommunikationsmodeller og du er opmærksom på at patienten/pårørende har brug for o at møde forståelse og respekt o at blive lyttet til og hørt o at kunne give udtryk for følelser At du gennem refleksion får større forståelse for hvorfor en samtale lykkedes eller mislykkedes At du er bevidst om, så vidt muligt, at gengive det patienten giver udtryk for, med patientens egne ord Respekt vises ved o at lytte aktivt og være nærværende o at være troværdig o at stille spørgsmål bevidsthed om relevante og målrettede spørgsmål o at tænke over dit kropssprog o at kontrollere de antagelser, du gør dig, om en anden person o at være bevidst om egen tavshedspligt i forhold til kommunikation med / om patienter, pårørende og kolleger 11

13 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. På begynder/rutineret niveau kan du: Tage imod patienter i samarbejde med andre Medvirke til at indsamle data til indlæggelsessamtalen Medvirke til at vurderer patientens behov for hjælp efter udskrivelse Medvirke til at arrangere udskrivelser herunder deltage i udskrivnings-konference Under vejledning udfylde og sende TSM På rutineret niveau kan du Med en vis selvstændighed indlede og afslutte en grundlæggende ydelse hos din kendte tildelte patient med en vis selvstændighed foretage grundlæggende observationer hos den nyankomne patient samt videregive disse Vigtigheden af en god modtagelse af patienten Hvorfor der laves en indlæggelsessamtale og hvordan kan du bidrage til, at den bliver fyldestgørende Hvilken rolle du kan have i forhold til planlægning af udskrivelse eller overflytning af patienten Du arbejder med og skal kunne demonstrere: At du selvstændigt kan hjælpe den nyankomne patient til rette mht. hvor tøj, sko og toiletting kan opbevares At du deltager aktivt i planlægningen af udskrivelsen af patienten og bidrager med dine observationer med henblik på at patienten får nok hjælp efter udskrivelsen At du medvirker til at patienten får relevante hjælpemidler med hjem At du deltager i udskrivningskonferencer, gerne med inddragelse af de pårørende At du under vejledning kan udfylde TSM mhp. udskrivelse af en patient i et ukompliceret forløb At du tager udgangspunkt i Virginia Hendersons grundlæggende principper, når du skal videregive din patients behov til hjemmeplejen via TSM 12

14 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgeres/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren /patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. På begynder niveau kan du: Kende forskellige måder at mestre på Vise kendskab til egenomsorgsteorier Deltage i KRAM screening og patientrådgivning ud fra aktuelle muligheder med fokus på patientens motivation o Kost o Rygning o Alkohol o Motion På rutineret niveau kan du: Identificere og varetage opgaver i forbindelse med forebyggelse af sengelejets komplikationer, dehydrering, undervægt, obstipation og infektioner Argumenterer for valg af handlinger hos dine tildelte patienter Understøtte egenomsorg hos dine tildelte patienter Møde patienten, hvor patienten er Hvad den rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende behandling betyder for patienten og for samfundet Hvad er omsorg? Hvad er omsorgssvigt? Du arbejder med: Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende med respekt for patienten og dennes livsudfoldelse og livskvalitet Sammen med andet plejepersonale kunne igangsætte, vurdere og vejlede om muligheder, der understøtter og styrker patientens selvværd. F. eks samarbejde med ergoterapeut omkring ADL, være med når fysioterapeuten arbejder og selv opfordre patient til træning At hjælpe patienten til at yde egenomsorg, at være bevidst om, at patientens formåen er forskellig fra dag til dag At patienten på sigt opnår samme funktionsniveau som før indlæggelsen Have kendskab til omsorgsteorier At få forståelse for KRAM faktorer og tilbud om vejledning om livsstilsændringer. F.eks. deltage i KRAM screening og patientrådgivning ud fra aktuelle muligheder med fokus på patientens motivation At få kendskab til og kan søge i PRI Sætte dig ind i og udlevere relevant fagligt materiale til dine patienter (pjecer ) At få forståelse for den forebyggende indsats. F. eks at forklare om rygnings virkning på kredsløbet, fortælle patienten, hvad der skal spises for at få en sufficient ernæring 13

15 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. På begynder/rutineret niveau kan du: Under vejledning varetage delegerede opgaver i forbindelse med genoptræning hos din kendte patient Samarbejde med fysioterapeuten og ergoterapeuten Vise viden om hvilke kompetencer de forskellige samarbejdspartnere har i forhold til genoptræning Vurderer hjælpemidlers potentielle eller aktuelle anvendelse i træningen Vise kendskab til genoptræningsplaner Observere funktionsniveau og evt. fremgang Patientens funktionsniveau samt progressionen heri Tværfagligt samarbejde Du arbejder med: At instruere i aktive og passive øvelser, f. eks i forbindelse med sengebad og anden form for personlig pleje At være aktiv i forhold til at få oprettet genoptræningsplan At overvære og følge op på fysioterapeuts og ergoterapeuts behandling At være opmærksom på træning med patienten i hverdagen, f.eks. i spisesituationer, gå til og fra toilettet Dagligt vurderer patientens aktivitetsniveau og videregive til relevante tværfaglige samarbejdspartnere skriftligt og mundtligt I forbindelse med udskrivelse, deltage i og formidle oplysninger om patienten skriftligt og mundtligt til primær sektor 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. På begynder niveau kar du: Skabe kontinuitet i forhold til udskrivelse og patientens recovery deltage i at vurdere patientens tilstand, så beslutninger om fremtiden er realistiske. deltage i at vurdere hvilket behov for sygepleje efter udskrivelsen evt.hjælp til forbindskift, dosering af medicin, hjælp til insulin At udvise kreativitet i forhold til at iværksætte aktiviteter der støtter og opmuntrer de fysiske, psykiske, sociale og æstetiske elementer i hverdagen for patienterne At få kendskab til afdelingens tilbud i forhold til aktiviteter aktivitetsmuligheder for patienten under indlæggelsen hvad er motivation Du arbejder med: hvilke aktiviteter kan min patientdeltage i og hvorfor er det relevant for ham hvordan motiveres min patient hvilke muligheder kan jeg se for min patient efter udskrivelse 14

16 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virking/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. På begynder niveau har du: Et kendskab til injektionsteknik På rutineret niveau har du: Indsigt i retningslinjer i forhold til at give medicin En viden om de mest gængse præparater i afsnittet Et vist overblik over og kan redegøre for årsagen til at patienten får medicinen og hvordan det virker, samt hvilke bivirkninger det kan have Kompetence i at dosere og dispensere medicin samt dokumentation herfor, opnås i de efterfølgende praktikperioder. Patientsikkerhed i forhold til medicinadministration Viden om egen kompetencer i forhold til medicin administration Din tildelte patients medicin Du arbejder med: Den information du har modtaget om afdelingens regler og rutiner i forbindelse med medicinering, samt de juridiske aspekter, der er i forbindelse hermed Du bliver i stand til at søge viden om medicin på og anvende denne viden hos tildelte patienter Du forholder dig kritisk til afdelingens medicinmodul (OPUS)- med fordele og ulemper Du sætter dig ind i tildelte patienters medicin, virkning og evt. bivirkninger Du øver dig i at observere patientens reaktion på medicinering. Du er i stand til at synliggøre dine observationer (mundtligt og skriftligt) Du har sammen med anden fagperson overvejelser om, hvad samarbejde omkring medicinindtag vil sige. F.eks, hvad gør man, når en patient ikke ønsker at indtage sin medicin. Hvad gør man, som ansvarlig, når patient ikke kan tage sin medicin 15

17 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninge r både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. På begynder niveau har du: Kendskab til særlige retningslinjer og teknikker som f.eks. isolationspatienter, sterilteknik og Steril Intermitterende Katherisation (SIK) På rutineret niveau har du: En teoretisk viden om de hygiejniske principper og kan begrunde dine handlinger ud fra disse En viden om smittebrydning og kan med en vis sikkerhed arbejde ud fra dette samt vejlede patienterne i forebyggelse På avanceret niveau har du: Indsigt i og kan arbejde sikkert og ansvarligt med overholdelse af håndhygiejne På rutineret vis kan du: Anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger i dit daglige arbejde Anvende div. hjælpemidler Udvælge de bedste forflytningsmetoder hos den enkelte patient i samarbejde med personalet, samt fysio - og ergoterapeut Vejlede patienten i anvendelse af hjælpemidler til sikker forflytning Forholde dig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger Kende og anvende afsnittets retningslinjer for voldsforebyggelse: Arbejdsmiljø i Region Nordjylland Hvad kan du gøre for at bryde smittevejene? At arbejde ud fra de hygiejniske principper At vejlede patienter i forebyggelse af smitteveje(hygiejniske retningslinje) Pædagogiske principper og kommunikation ved vejledning af din patient Uniformsetikette Du arbejder med: Bevidst at efterleve de hygiejniske principper ved o at bryde smitteveje o at udføre korrekt håndhygiejne o patientens personlige hygiejne o håndtering af udskillelser o håndtering af snavsetøj o håndtering af affaldsstoffer o håndtering af isolationsteknik o rengøring af utensilier håndtering af madvarer Hvilke arbejdsstillinger er hensigtsmæssige Hvilke hjælpemidler har afsnittet - hvornår og hvordan anvendes de Afsnittets retningslinjer for voldsforebyggelse Du arbejder med: Forflytning og arbejdsstillinger At reflektere og stille spørgsmålstegn ved egne og andres arbejdsstillinger At vejlede patienten i anvendelse af relevante hjælpemidler 16

18 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. På begynderniveau kan du: Under vejledning anvende TSM Deltage i modtagelse af patient og i udskrivelseskonferencer Deltage i sikringen af patientovergange (patienter til undersøgelser og behandlinger) På rutineret vis kan du: Tilegne dig den nødvendige viden omkring den tildelte patient og handle herefter, så der skabes og opretholdes kontinuitet i plejeforløbet Tilrettelægge egne delegerede opgaver og arbejdsprocesser, omkring en tildelt patient Refleksivt argumenterer for dine prioriteringer af opgaver og arbejdsprocesser Selvstændigt dokumenterer værdimålinger samt den udførte grundlæggende sygepleje hos en tildelt patient Følge op på behandling der iværksættes af tværfaglige samarbejdspartnere (fysio - og ergo terapeuter, diætist m.fl.) Planlægning af dine egne arbejdsprocesser Opretholde og skabe kontinuitet i patientforløbet. Tværfagligt samarbejde Kommunikationsmidler (Clinical suite) Du arbejder med: Indsamling af data om din patient Sorterer og vurderer data Lægge en plan eller følge op på andres planer Få prioriteret din dag og dine handlinger Inddrage patienten og dennes netværk via information At kunne argumenterer fagligt for dine valg 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. På begynder niveau kan du: Deltage i vurderingen af hvilke forventninger patienten og de pårørende har til udskrivelsen Forholde dig til, hvilke muligheder, der er for at låne hjælpemidler med hjem ved udskrivelse I samarbejde, med det faste personale vurderer behovet for hjælpemidler Under vejledning kommunikerer og koordinere udskrivelsen ved hjælp af TSM Patientens funktionsniveau før og efter indlæggelses/behandlings forløb Hvordan koordineres udskrivelse af patienten 17

19 3. Vejledende struktur for dine 14 uger i praktik Periode Dato for planlagte aktivitete r Uge 1-2 Du introduceres til afsnittet og dets daglige rytme, rutiner og samarbejdspartnere Introduktion Forventningssamtale Du introduceres til: - almen hygiejne - almen oprydning - håndtering af affald - rent/urent skyllerum - sengeredning - servering af mad - patientstuer - birum - skabe - depot m.m. d. 1. læringsperiode Midtvejserklæring Du bliver i denne periode tilknyttet faste patienter i den udstrækning, det er muligt. Du har fokus på - samspillet mellem dig og din tildelte patient - at observerer din patient - at identificere din patients grundlæggende plejebehov - at udføre grundlæggende sygepleje relateret til din tildelte patient - at evaluerer din udførte pleje - at øve dig i at argumentere teoretisk for dine handlinger samt reflektere over situationer Du arbejder aktivt ude hos patienten. Du øver dig i at bruge dine sanser til observation. Du øver dig i konkrete handlinger og viser, at du formår at anvende din teoretiske viden i praksis. Du arbejder i disse uger med enkelte sygeplejeproblemer som f.eks. behov for hjælp til personlig hygiejne, træthed, nedsat appetit, feber. Du udarbejder i denne periode en beskrivelse af de observationer, du har gjort hos en af dine tildelte patienter. Samtaler d. d. d: d. d. d. Daglig opfølgnin g d.

20 2. læringsperiode Standpunktserklærin g og evaluering af perioden Du arbejder i denne periode videre med fokus områderne fra 1.læringsperiode. Du arbejder med at opnå en større grad af selvstændighed og sikkerhed inden for områderne Du arbejder i disse uger desuden med at få øje på flere sammenhængende faktorer i deres sygeplejeproblemer. Du øver dig i at opnå en større dybde og indsigt i din patients forskellige behov og i hvordan samspillet påvirker valget af dine sygeplejehandlinger. Som noget nyt arbejder du desuden med medicinadministration hos dine tildelte patienter. Samtaler d. d. d: d. d. d. Daglig opfølgnin g d. 19

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval.

Forventede samtaler: Initialer: 1 Forventning 2 Komp.kort 3 Refleksion. Planlagt: Dato. Aflyst: Dato. Navn: Hold: Periode: Komp.kort/ prøvetidseval. Kompetencekort Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 3 Navn: Hold: Periode: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC

eportfolio - et samarbejdsredskab Kirsten Nielsen, ph.d.stud., SDU & cand.cur., lektor, sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro, VIA UC eportfolio - et samarbejdsredskab 1 Kort om eportfolioens opbygning Anvendelse Betydning for læringsmiljøet Begrundelser for at den er et godt samarbejdsredskab mellem studerende, vejledere & undervisere

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion Kompetencekort for sygeplejestuderende Modul 11 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3 - Refleksion

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere