FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik"

Transkript

1 Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1

2 FAM 2

3 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold Praktikmål Uddannelsessamtaler Forventningssamtale (1. Uddannelsessamtale) Midtvejsevaluering (2. Uddannelsessamtale) Slutevaluering med praktikerklæring Forventninger til dig Struktur Temaer Læringsark Mind Maps Læringskontrakter Ugeplan Hvordan lærer du det du skal? Anbefalet litteratur Bilag I Læringsark 2. praktik praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Bilag II Læringskontrakt: Kommunikation til den akutte patient Læringskontrakt: Patientens reaktion på sygdom, lidelse og smerter Læringskontrakt: Observation, behandling og sygepleje til patient med eller til observation for commotio cerebri Læringskontrakt: Observation, behandling og sygepleje til patient med fraktur Læringskontrakt: Klargøring af patient til operation Læringskontrakt: Vitale værdier. ABCDE principper Bilag III Udarbejdet af Klinisk vejleder Tenna Kjær 3

4 1.0 Praktikperiodens indhold 2. praktik er opdelt i 2. praktik a og 2 praktik b med en mellemliggende skoleperiode. I alt 12 til 13 uger 2. praktik afvikles som et kirurgisk forløb. I 2. praktik er det hensigten at eleven når målene på et rutineret niveau. Dvs. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelser, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne(uddannelseshåndbogen 2013) Da sygeplejeopgaver i FAM ofte er meget komplekse vil hovedparten af målene skulle indfries i et samarbejde med praktikvejlederen. 1.1 Praktikmål 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 4

5 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. 5

6 2.0 Uddannelsessamtaler 2.1 Forventningssamtale (1. Uddannelsessamtale) Indenfor de første 14 dage afholdes der forventningssamtale. Der afsættes ca. en time til samtalen. I samtalen deltager praktikvejlederen og eventuelt den kliniske vejleder. Her udveksles gensidige forventninger til samarbejdet. Der udarbejdes desuden en plan for hvad og hvordan du kan arbejde frem imod de mål, der er for klinisk praksis. Der skal foreligge referat af samtalen. Referatet skal beskrive en uddannelsesplan for praktikopholdet. Referatet underskrives af deltagerne i forventningssamtalen og udleveres efterfølgende til eleven Vi forventer, at du skriftligt har forberedt dig til samtalen. Medbring kopi af læringsarkene fra uddannelsesprogrammet, se side 10. Desuden bedes du medbringe din uddannelseshåndbog og læringsark fra 1. praktik. Nedenfor er beskrevet områder, der kan give inspiration til forberedelsen Mål for samtalen At få afklaret elevens forudsætninger At få afklaret vejledernes forudsætninger At forventningerne mellem elev og vejleder samordnes. At få afklaret praktikperiodens forløb, struktur og muligheder At eleven er bekendt med målene for praktikperioden. At aftale dato for midtvejsevaluering At udarbejde en uddannelsesplan for praktikperioden Indhold i samtalen Faglige forudsætninger Tidligere praktikophold. Relevant beskæftigelse før uddannelsesstart. Projektarbejde, specielle emner fra teorikurset eller tidligere praktikperioder, der ønskes afprøvet og uddybet. Hvilke positive erfaringer fra sidste praktik. Fik du fx. at vide, at der var nogle ting, du skulle arbejde videre med? Hvilke? 6

7 Hvad har du lært på skolen? Hvordan lærer du bedst? Hvordan har du det med at arbejde med skriftlige læringsredskaber? Sociale forudsætninger Familieforhold? Sygdom? Hvad kan du investere af tid i forhold til at læse teori uden for arbejdstiden? Fritidsinteresser i forhold til arbejdstidspunkter? Personlige forudsætninger Hvad er du god til? Hvad er du mindre god til? Evne til at give/modtage kritik? Samarbejde og ønsker om hvordan Kritik (hvor, hvornår, hvordan)? Specielle evalueringsønsker? Samarbejde med praktikvejleder? Mulige skriftlige læringsredskaber, se bilag? Aftaler om valg af skriftlige læringsredskaber? Rammer Samtalen varer ca.1 time. 7

8 2.2 Midtvejsevaluering (2. Uddannelsessamtale) Målet for samtalen At vurdere hvor du befinder dig i forhold til målene. At vurdere og revidere din uddannelsesplan At få afdækket om gensidige forventninger er opfyldt. At afklare det videre forløb Indhold i samtalen De enkelte læringsark gennemgås og det afklares, hvordan og på hvilket niveau du har arbejdet med målene for praktikperioden. Hvad skal der arbejdes videre med? Det afklares, om de gensidige forventninger mellem elev og vejledere er opfyldte. Midtvejsevalueringen danner udgangspunkt for justering og planlægning af periodens sidste del Der aftales dato for slutevaluering Rammer Samtalen varer ca.1 time Skal inddrage aftaler, som er indgået ved forventningssamtalen. Du forbereder dig skriftligt til samtalen Praktikvejlederen udarbejder et referat af evalueringen, som underskrives af dig og praktikvejleder. 2.3 Slutevaluering med praktikerklæring (3. Uddannelsessamtale) Mål for samtalen At du modtager afdelingens beskrivelse af standpunkt i relation til målene. Beskrivelsen uddybes mundtligt. At du mundtligt og skriftligt evaluerer afdelingen som uddannelsessted og kommer med forslag til videreudvikling af uddannelsesmiljøet. Indhold i samtalen Du fremlægger mundtligt og skriftligt evaluering af praktikperioden Praktikvejleder læser standpunktet i praktikerklæringen for eleven, udleverer en kopi af praktikerklæringen til eleven og sender originalen til skolen. Rammer Slutevalueringen varer ca.1 time. Praktikerklæringen skal foreligge skriftligt. Skabelon til praktikerklæring kan hentes på DK/Samarbejdspartnere/Info-om-SSA.aspx I praktikerklæring skal det fremgå om eleven er bestået eller ikke bestået. 8

9 2.4 Forventninger til dig er at du: tager initiativ og medansvar i forhold til egen læring deltager aktivt i udvikling af praktisk kliniske kompetencer tager medansvar for at overholde dine ansvars og kompetenceområder søger vejledning efter behov arbejder målrettet mod opfyldelse af målene tager aktivt del i afdelingens undervisningsaktiviteter tager medansvar for og overholder de aftaler, som du indgår med dine vejledere tager aktivt del i de sygeplejeopgaver, der er i relation til udvalgte patienter deltager i rutinemæssige opgaver, som f. eks oprydning mm evaluerer den kliniske undervisning, inden afslutningen af det kliniske undervisningsforløb Med hensyn til patientgrundlag, struktur i FAM og uddannelsesstruktur generelt henvises til Præsentation af FAM, som er udsendt pr. mail. 9

10 3.0 Struktur 3.1 Temaer Der er gennem hele uddannelsen 4 gennemgående temaer: Introduktion til uddannelsen Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient (1.praktik) Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Social og sundhedsassistenten og det professionelle arbejde med sammenhængende borger og patientforløb 3.2 Læringsark Der er 6 gennemgående kompetenceområder: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse At være myndighedsperson Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Omsorg, pleje og sygepleje Kommunikation, dokumentation og vejledning Koordinering, administration og styring Ovenstående kompetenceområder er beskrevet på 6 læringsark Se bilag I 3.3 Mind Maps Til hvert af de 6 kompetenceområde er der udarbejdet 10 mindmaps ud fra Virginia Hendersons behovsområder: Introduktion Aktivitet Respiration og cirkulation Ernæring Udskillelse af affaldsstoffer Hud og slimhinder Smerter og sanseindtryk Søvn og hvile Kommunikation, viden og udvikling Psykosociale forhold Se særskilt dokument. Vigtigt: for at kunne åbne mind maps er det nødvendigt at installere programmet xmind.net på computeren 10

11 Hver Mind Map giver eksempler på, hvad der forventes du lærer indenfor dette område. Når du har fået tilbagemeldinger af din vejleder, kan du vinge området af med et flueben ( ). I Mind Mappen kan du således læse, hvad du skal arbejde med i forhold til behovsområdet. 3.4 Læringskontrakter Der er udarbejdet læringskontrakt i relation til følgende emner: Vitale værdier. ABCDE principper Kommunikation Smerter Klargøring af patient til operation. Samt patienter med appendicitis Patient med commotio Patienter med ileus og patienter med stomi Disse læringskontrakter danner baggrund for refleksion med elevens vejleder eller klinisk vejleder. Det aftales individuelt hvilke og hvornår læringskontrakterne udarbejdes. Se bilag II 3.5 Ugeplan For at skabe struktur er der udarbejdet en ugeplan over læringsark, læringskontrakter, mind maps og samtaler i praktikperioden. Se bilag III 3.6 Hvordan lærer du det du skal? Du deltager i den daglige pleje af en eller flere patienter i forhold til samtlige plejeaktiviteter, som er relevante i forhold til dit uddannelsesniveau. I forhold til den konkrete patients behov for pleje og omsorg arbejder du med sygeplejeprocessen, som læringsredskab. Se uddannelsesafdelingens hjemmeside Du deler din viden med eksempelvis din vejleder og andre uddannelsessøgende. Du kan udvide de vedlagte Mindmaps med dine egne notater. Og du får feedback fra din vejleder på de behovsområder, som du har arbejdet med. 4 Anbefalet litteratur Afdelingen har forskellige bøger, som du kan anvende mens du er i klinisk praksis, men bøgerne må ikke lånes med hjem. Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside 11

12 Bilag I Læringsark 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: At være myndighedsperson Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål Fokus og emner 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Ansvar og kompetence Ansvar for egen læring Tavsheds- og oplysningspligt Lovgivning for arbejdsfeltet (sundhedslov, servicelov, psykiatriloven, etiske retningslinjer, patientens rettigheder, utilsigtede hændelser) Fagsprog Arbejdspladsens værdier (målsætning) Faggruppers og deres kompetenceområder Tværfaglige samarbejde Introduktion til arbejdsfeltet Forslag til læringsaktiviteter i praksis: Relevante mindmaps(se oversigt) Introduktion til FAM Evt. deltage i fælles introduktion til FAM Evt. COSMIC kursus Introduktion til OUH og brandøvelse for uddannelsessøgende Læse funktionsbeskrivelse for Social og sundhedsassistenter på infonet Sundhedsloven 12

13 Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: At være myndighedsperson Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 13

14 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål Fokus og emner 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Mono- og tværfagligt samarbejde om sygeplejeprocessen. Træne grundlæggende og speciel omsorg og sygepleje (f.eks. sengelejets patofysiologi, palliativ pleje, bearbejdning af sorg og krise). Træne observation i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger. Deltage i ordinerede behandlinger. Deltage i den direkte sygepleje alene og i samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. Medicinadministration efter gældende retningslinjer incl. kendskab til ordinerede præparater. Behov og mulighed for hjælpemidler. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Forslag til læringsaktiviteter i praksis: Relevante mindmaps (se oversigt) Deltage i pleje af patienter med fokus på observation og måling af vitale værdier Læringskontrakt: Vitale værdier og ABCDE principper Deltage i klargøring af patienter til operation Læringskontrakt: Klargøring af patient til operation Læringskontrakt: Patient med commotio Læringskontrakt: Smerter 14

15 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 15

16 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Fokus og emner Træne brug af retningslinjer for rehabilitering Tværfagligt samarbejde omkring aktivitetsanalyse. Forholder sig kritisk til brug af rehabilitering og mestring, samt tilbud om hjælpemidler Målrettet rehabilitering og mestring 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Forslag til læringsaktiviteter i praksis Relevante mindmaps (se oversigt) Følge fysioterapeut og ergoterapeut hos de patienter, du passer Udarbejde forløbsplan eller sygeplejeepikrise Læringskontrakt om fraktur Sygepleje i forhold til aktivitet og inaktivitet Instrukser i afdelingen i forhold til aktivitet og rehabilitering 16

17 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 17

18 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål Fokus og emner 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, Pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Sikkerhedsforanstaltninger, ergonomi og sikkerhedsorganisation. Hygiejniske retningslinjer (almene og specielle) Dataindsamling i forhold til livshistorie, livsstil og livskvalitet Patienters/borgeres autonomi og mestring Motivation Relationens betydning i forhold til mono- og tværfaglige samarbejdspartnere og patienter/ borgere Forslag til læringsaktiviteter i praksis Relevante mindmaps (se oversigt) Udfører ernæringscreening. Undersøger hvilke kosttilbud, der findes i FAM og på OUH Udfører tryksårsscreening Kende og anvende de hygiejniske principper Undersøg hvordan en utilsigtet hændelse håndteres Teori om sygepleje i forhold til de ovenstående områder Teori om sundhedspædagogik (den motiverende samtale) Hjælpemidler i forhold til ovenstående områder Instrukser i afdelingen i forhold til ovennævnte områder 18

19 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 19

20 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål Fokus og emner 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Kommunikation med borger eller patient samt tværfagligt. Vejledning af pårørende og andet socialt netværk. Træne den faglige argumentation og dokumentation (Cosmic og Care). Forskellige kommunikationsteknikker. Bevidsthed om eget kropssprog. Betydning af sympati og empati. Træne situationsfornemmelse. Rapportering mono- og tværfagligt. Forslag til læringsaktiviteter i praksis Relevante mindmaps (se oversigt) Udarbejde udskrivningsrapport/plejeforløbsplan Øve dokumentation i COSMIC ud fra sygeplejeprocessen Læringskontrakt om kommunikation og fælles refleksion Teori om - Kommunikation - Sundhedspædagogik (den motiverende samtale) - Empowerment og mestring Instrukser i afdelingen i forhold til kommunikation, vejledning. - 20

21 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 21

22 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Praktikmål Fokus og emner 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Tilrettelægge og koordinere sygeplejeopgaver og aktiviteter til flere patienter. Videregive sygeplejeopgaver og aktiviteter til andet plejepersonale. Træne opfølgning af sygepleje i forhold til flere patienter. Introduktion til administrative styringsredskaber i dagligdagen. Forslag til læringsaktiviteter i praksis Relevante mindmaps (se oversigt) Deltage i plejen af flere patienter Patientforløb Samarbejde med andre faggrupper Samarbejde med primær sektor Samarbejdsaftale med regioner og kommune: Sambo Dokumentation Videregive observationer til ansvarshavende sygeplejerske Kommunikation, rapportering og dokumentation Instrukser i afdelingen i forhold til rapportering, dokumentation og udskrivelse/ indlæggelse 22

23 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Navn (elev) Aftaler Vejleders feedback Dato: Underskrift: 23

24 Bilag II Læringskontrakt: Kommunikation til den akutte patient Mål for fokusområde: At eleven kan udføre målrettet og individuel kommunikation med den akutte patient Indhold: Viden: Om kommunikationsteori og om at være patient(patientologi) Færdigheder: Målrettet kommunikation til den akutte patient under hensyn til patientens behov og ressourcer Holdning: At være bevidst om verbal og nonverbal kommunikation Læringsstrategi: Udarbejde skriftligt arbejde Deltage i fælles refleksion med øvrige elever og studerende Mindmap om kommunikation, viden og udvikling Læse litteratur om kommunikationsteori Deltage i pleje af forskellige patientkategorier med fokus på kommunikation Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvilke overvejelser er relevante i relation til kommunikation med patienten? Hvilke forudsætninger har patienten? Hvad er målet med samtalen? Hvilke kommunikationsmetoder kan du gøre brug af? Hvilken betydning har åbne og lukkede spørgsmål? Hvilken relation er der mellem dig og patienten? Hvilken betydning har tillid/magt? Hvilken betydning har det at patienten er akut indlagt? Hvilken betydning har det korte møde med patienten? Hvordan er patientperspektivet? Hvad hører til en social- og sundhedsassistents ansvars og kompetenceområde? 24

25 Læringskontrakt: Patientens reaktion på sygdom, lidelse og smerter Mål for fokusområde. At eleven kan observere patientens reaktion på sygdom og lidelse, herunder smerter og kan reflektere over patientens reaktion. Samt at eleven har viden om smerter og smertebehandling og kan udføre grundlæggende sygeplejeopgaver til en patient med smerter. Indhold: Viden: kende klinisk retningslinje om OUH, Smertevurdering og behandling (standard 2.7.5) Kendskab til afdelingens hyppigste anvendt smertestillende præparater, virkning og bivirkning Færdigheder: Kunne observere en patients reaktion på sygdom og lidelse og pleje patient med smerter. Holdning: egen adfærd og attitude ved pleje af patient, der eventuelt er bange for at skulle opereres eller har smerter. Læringsstrategi: Udarbejde skriftligt arbejde ud fra en patientsituation. Deltage i fælles refleksion med øvrige elever og studerende Læse litteratur om emnet. Mindmap om smerter og sanseindtryk. Deltage i pleje af patient med smerter. Samtale med patient omkring patientens tanker i relation til det at være syg og indlagt og evt. tab af funktionsevne. Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvilke symptomer har pt på smerter? Hvordan måles smerter? Hvilke spørgsmål er relevante i relation til en patient med smerter? Hvilke former for smerter kender du? Hvordan drages omsorg for en patient med smerter? Hvilke konsekvenser kan der være af, at pt har smerte? Hvilke virkninger og bivirkninger er der til de smertestillende præparater, der anvendes i afdelingen? Hvordan reagere patienten på indlæggelsen? Hvad hører til en social og sundhedsassistents ansvar og kompetence område? 25

26 Læringskontrakt: Observation, behandling og sygepleje til patient med eller til observation for commotio cerebri Mål for fokusområde. At eleven kan redegøre for og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver til en patient med eller til observation for commotio cerebri. Indhold: Viden: sygdomslære og sygepleje i relation til commotio cerebri Færdigheder: kunne observere og pleje patient med eller til observation for commotio cerebri Holdning: Læringsstrategi: Udarbejde skriftligt arbejde evt. ud fra en patientsituation. Refleksion med praktikvejleder Mindmap om respiration og kredsløb Mindmap om smerter og sanseindtryk Læse litteratur om commotio cerebri Deltage i observation og pleje af patient med eller til observation for commotio cerebri Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvilke symptomer kan commotio give? Hvordan behandles commotio? Hvilke observationer og pleje er relevant til en patient med commotio! Kan commotio forebygges? Hvilke øvrige observationer kan være relevante, hvis patienten har været udsat for en ulykke? Hvilke psykiske reaktioner kan patienten have? Hvad hører til en social og sundhedsassistents ansvar og kompetence område? 26

27 Læringskontrakt: Observation, behandling og sygepleje til patient med fraktur Mål for fokusområde. At eleven kan redegøre for og udføre grundlæggende sygeplejeopgaver til en patient med fraktur. Indhold: Viden: sygdomslære og sygepleje i relation til fraktur Færdigheder: kunne observere og pleje patient med fraktur Holdning: Læringsstrategi: Udarbejde skriftligt arbejde evt. ud fra en patientsituation. Refleksion med praktikvejleder Mindmap om aktivitet Mindmap om smerter og sanseindtryk Læse litteratur om fraktur eksempelvis: Sygepleje til Ortopæd Kir. Pt. i Sygeplejebogen 2: Birte Kamp Nielsen s Deltage i observation og pleje af patient med forskellige former for frakturer. Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvilke former for frakturer kender du? Hvilke symptomer kan fraktur give? Hvilke former for behandling kender du? Hvilke observationer og pleje er relevant til en patient med fraktur? Hvilke konsekvenser har frakturen for patienten fysisk, psykisk og socialt? Hvordan samarbejdes der ved behov med hjemmeplejen? Hvordan ser et patientforløb ud? Kan fraktur forebygges? Hvilke øvrige observationer kan være relevante, hvis patienten har været udsat for en ulykke? Hvad hører til en social- og sundhedsassistents ansvar og kompetence område? 27

28 Læringskontrakt: Klargøring af patient til operation. Mål for fokusområde. At eleven kan klargøre patient til operation. Indhold: Viden: Kende klinisk retningslinje om at klargøre patient til operation. Færdigheder: Kunne klargøre en patient til operation. Holdning: Egen adfærd og attitude ved pleje af patient, der eventuelt er bange for at skulle opereres eller har smerter. Læringsstrategi: Udarbejde skriftligt arbejde evt. ud fra en patientsituation. Refleksion med praktikvejleder Mindmap om smerter og sanseindtryk Mindmap om hud og slimhinder Læse litteratur om emnet. Klargøre patient til operation. Evt. overvære en operation. Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvordan er faste og tørste reglerne før en operation? Hvorfor er der ovenstående regler og hvad gør de ved kroppen? Hvordan klargøres en patient til operation? Hvordan dokumenteres i cosmic? Hvad er de 5 trin? Hvordan drages omsorg for en patient med smerter? Hvordan drages omsorg for en patient, der er bange for at skulle opereres? Hvad hører til en social- og sundhedsassistents ansvar og kompetence område? 28

29 Læringskontrakt: Vitale værdier. ABCDE principper Mål for fokusområde. At have viden om triage ved brug af ABCDE principper. At kunne vurdere en patient ud fra ABCDE principper og kunne reflektere over sammenhænge mellem patientens målte værdier og sygdomsforløb. Viden om anatomi og fysiologi i relation til vitale værdier. Indhold: Viden: Om ABCDE principper og triage. Kende klinisk retningslinje: observation og opfølgning på kritiske observationsfund. Færdigheder: Kunne måle, vurdere, observere og handle på vitale værdier. Holdning: bevare ro og overblik i akutte situationer. Læringsstrategi: Udarbejde patientbeskrivelse med fokus på målte værdier. Deltage i fælles refleksion med øvrige elever og studerende Mindmap om respiration og kredsløb. Læse litteratur om emnet i egne lærebøger og evt. kapitel 2 i Den akutte patient af Torben Callesen m.fl.. Øve måling af vitale værdier, samt i at vurdere, observere og handle på de målte værdier Øve triagering og brug af Glasgow Coma Scale (GSC) Refleksionsspørgsmål til inspiration: Hvordan vurderes ABCDE? Hvordan sikres frie luftveje? Hvordan vurderes respirationen? Hvad er blodtrykket udtryk for? Hvordan måles et korrekt blodtryk? Hvilke årsager kan der være til blodtryksfald? Hvilke sygeplejehandlinger er der hos patient med hypotension? Hvilke observationer er relevant i relation til patientens puls? Hvad er normalværdierne for puls, blodtryk, respiration og temperatur? Hvilke sygeplejehandlinger er der hos patient med temperatur forhøjelse? Hvordan vurderes patientens bevidsthedsniveau? 29

30 Find selv på flere spørgsmål! 30

31 Bilag III: Eksempel på ugeplan 2. praktik : Navn FAM. CAP NORD Uge Praktik A Læringsark Mind Maps Læringskontrakt DATO/AFTALER 1 At være myndighedsperson Introduktion Forventningssamtale 2 Kommunikation, dokumentation og vejledning Kommunikation, viden og udvikling Psykosociale forhold Læringskontrakt: Kommunikation 3 +4 Omsorg og sygepleje Respiration og cirkulation Læringskontrakt: Vitale værdier, ABCDE At være myndighedsperson Udskillelse af affaldsstoffer Læringskontrakt: Klargøring til operation Hud og slimhinder Smerter og sanseindtryk 5 +6 Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Kommunikation, viden og udvikling Aktivitet Søvn og hvilke Læringskontrakt: Fraktur Midtvejssamtale Psykosociale forhold SKOLE 31

32 Uge Praktik B Læringsark Mind Maps Læringskontrakt DATO/AFTALER 7 Omsorg og sygepleje Respiration og cirkulation Udskillelse af affaldsstoffer Forventning 2.praktik 8 Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering 9 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 10 Kommunikation, dokumentation og vejledning 11 Koordination, administration og styring Hud og slimhinder Smerter og sanseindtryk Aktivitet Søvn og hvilke Psykosociale forhold Aktivitet Ernæring og væske Hud og slimhinder Kommunikation, viden og udvikling Psykosociale forhold Aktivitet Ernæring og væske Læringskontrakt: Commotio Læringskontrakt: Smerter 12 Opsamlings uge Studiebesøg Evaluering Søvn og hvilke Evaluering og praktikerklæring 32

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Læringsark O4 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015

Farmakologi og medicinhåndtering. Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Farmakologi og medicinhåndtering Social- og sundhedsassistent uddannelsen Fra november 2015 Det nye fag Farmakologi og medicinhåndtering Avanceret niveau Samlet varighed 2 uger Indholdet har tidligere

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen

Skabeloner til brug i praktikken og på skolen. Social- og sundhedsuddannelsen Skabeloner til brug i praktikken og på skolen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2016 BILAG 1: SKABELON - BORGERBESKRIVELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN... 3 BILAG 2: SKABELON

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere