EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 L 167/12 DA Den Europæiske Unions Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 544/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 717/2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og af direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ( 1 ), efter høring af Regionsudvalget, efter proceduren i traktatens artikel 251 ( 2 ), og (3) Desuden fandt Kommissionen, at anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 717/2007 burde udvides til at omfatte levering af sms- og dataroamingtjenester i Fællesskabet. De særlige kendetegn ved markederne for international roaming, der var baggrunden for at vedtage forordning (EF) nr. 717/2007 og indføre forpligtelser for mobiloperatører vedrørende levering af talebaserede roamingopkald i Fællesskabet, gælder i lige så høj grad for levering af sms- og dataroamingtjenester i Fællesskabet. Ligesom talebaserede roamingtjenester købes sms- og dataroamingtjenester ikke uafhængigt på nationalt plan, men udgør blot en del af en bredere detailpakke, som kunderne køber af deres hjemmeudbyder, hvorved konkurrencen begrænses. Ligeledes medfører de pågældende tjenesters grænseoverskridende karakter, at de nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for at beskytte og fremme interesserne hos de mobiltelefonkunder, som er bosiddende på deres område, ikke er i stand til at styre adfærden hos udbyderne af de besøgte net, som befinder sig i andre medlemsstater. ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 717/2007 ( 3 ) fastlagde ekstraordinære og midlertidige lofter for de takster, som mobiloperatører må opkræve, på engros- såvel som detailniveau, for internationale roamingtjenester i forbindelse med talebaserede opkald med originering og terminering i Fællesskabet. Forordningen fastsatte også bestemmelser, som tager sigte på at øge prisgennemskueligheden og forbedre oplysningerne om takster til brugerne af roamingtjenester i Fællesskabet. (2) Kommissionen har foretaget en revision i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 717/2007, ifølge hvilken den skulle vurdere, om nævnte forordnings mål var nået, foretage en gennemgang af udviklingen i engrosog detailtaksterne for levering af taletelefoni- og datakommunikationstjenester, herunder sms og mms, til roamingkunder, samt eventuelt fremsætte henstillinger vedrørende behovet for en regulering af disse tjenester. I rapporten til Europa-Parlamentet og Rådet, der indgår i Kommissionens meddelelse af 23. september 2008 om resultatet af gennemgangen af, hvordan Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet og om ændring af direktiv 2002/21/EF har fungeret, konkluderede Kommissionen, at det var hensigtsmæssigt at forlænge gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 717/2007 ud over den 30. juni ( 1 ) Udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EUT). ( 2 ) Europa-Parlamentets udtalelse af (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af ( 3 ) EUT L 171 af , s. 32. (4) Strukturproblemer i forbindelse med roamingtjenester bør være lettere at løse på et reelt indre marked for mobilkommunikationstjenester, som i øjeblikket ikke er helt på plads, men som bør være det endelige mål for alle nye regelsæt. (5) Som reaktion på den offentlige høring om revisionen af forordning (EF) nr. 717/2007 har de nationale tilsynsmyndigheder derfor via de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (ERG), nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF ( 4 ), på ny opfordret Kommissionen til at skride til handling på fællesskabsplan, dels med henblik på at videreføre forordningen og dels for at udvide anvendelsesområdet til at omfatte sms- og dataroamingtjenester. (6) De oplysninger om udviklingen i priserne på talebaserede roamingtjenester i Fællesskabet, efter at forordning (EF) nr. 717/2007 er trådt i kraft, herunder navnlig de oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder og indberettet hvert kvartal via ERG, giver ikke tilstrækkeligt belæg for at antage, at konkurrencen på detail- og engrosniveau vil blive opretholdt efter juni 2010 uden regulering. Oplysningerne viser, at detail- og engrospriserne alle ligger på eller tæt ved de lofter, der er sat af forordning (EF) nr. 717/2007, og at der kun er begrænset konkurrence under disse lofter. ( 4 ) EFT L 200 af , s. 38.

2 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/13 (7) Udløbet i juni 2010 af de reguleringsforanstaltninger, der i kraft af forordning (EF) nr. 717/2007 gælder for talebaserede roamingtjenester inden for Fællesskabet på engros- og detailniveau ville derfor medføre en betydelig risiko for, at den grundlæggende mangel på konkurrencepres på markedet for talebaseret roaming og incitamentet for mobiloperatørerne til at maksimere deres roamingindtægter ville føre til en tilbagevenden til detail- og engrospriser for roaming i Fællesskabet, der ikke står i et rimeligt forhold til de underliggende omkostninger ved levering af tjenesten, og dermed sætte resultaterne af forordning (EF) nr. 717/2007 på spil. Forordning (EF) nr. 717/2007 bør derfor forlænges ud over den 30. juni 2010 for en periode på to år for at skabe et velfungerende indre marked, hvor forbrugerne kan være sikre på, at de ikke vil blive opkrævet en urimelig pris sammenlignet med de nationale priser for at foretage og modtage regulerede mobilopkald i udlandet, idet der gives tilstrækkelig tid til, at der kan udvikle sig konkurrence. Tidende på de datoer, der er anført i denne forordning. Hvis der ikke har fundet nogen offentliggørelse sted på den fastsatte dato, bør de relevante referencevalutakurser være dem, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende efter denne dato, og som indeholder sådanne referencevalutakurser. (13) Da overholdelsen af den maksimale engrostakst, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 717/2007, måles på grundlag af den gennemsnitlige engrospris, der gælder mellem to vilkårlige operatører i en tolvmånedersperiode, bør det præciseres, at perioden kan være kortere, for eksempel hvis datoen for en planlagt sænkning af den gennemsnitlige maksimale engrostakst indtræder før udløbet af tolvmånedersperioden. (8) Forpligtelserne i henhold til denne forordning bør ikke forvride konkurrencen mellem mobiloperatørerne i Fællesskabet og heller ikke give nogen form for konkurrencefordele på grundlag af navnlig roamingudbyderens størrelse, type af roamingtrafik eller hjemmemarked. (9) De gennemsnitlige maksimale engrostakster for regulerede roamingopkald, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 717/2007, bør fortsat nedsættes i løbet af den forlængede gyldighedsperiode for forordningen for at afspejle de faldende omkostninger, herunder fald i taksterne for regulerede mobiltermineringstjenester i medlemsstaterne, med henblik på at sikre et velfungerende indre marked, samtidig med at det dobbelte mål om at udrydde urimeligt høje priser og give operatørerne frihed til at konkurrere og være nyskabende nås. (10) For at stimulere og styrke bæredygtig konkurrence blandt de forskellige roamingtjenester, bør de nationale reguleringsmyndigheder overvåge om der diskrimineres mellem store og mindre udbydere, især ved beregningen af engrostaksterne. (11) Datoen i 2009 for sænkningen af maksimumpriserne for regulerede roamingopkald på både engros- og detailniveau bør fremrykkes fra den 30. august til den 1. juli, så der skabes sammenhæng med indførelsen af forpligtelserne vedrørende priserne på regulerede sms er, som fastlagt ved denne forordning. Derved ville brugere af både talebaserede roamingtjenester og sms-roamingtjenester nyde godt af de nye takster i den periode, hvor efterspørgslen efter disse tjenester er størst. (14) Visse mobiloperatører følger den praksis at opkræve betaling for roamingopkald på engrosniveau på grundlag af en minimumsperiode på op til 60 sekunder, i modsætning til den afregning pr. sekund, der normalt anvendes på engrosniveau for andre samtrafiktjenester; dette forvrider konkurrencen mellem disse operatører og dem, der anvender andre afregningsmetoder, og underminerer en konsekvent anvendelse af de engrosprislofter, der er indført ved forordning (EF) nr. 717/2007. Desuden medfører denne praksis en ekstra udgift, der øger engrosomkostningerne og dermed har negative følger for priserne på talebaserede roamingtjenester på detailniveau. Mobiloperatørerne bør derfor forpligtes til at fakturere hinanden pr. sekund for engroslevering af regulerede roamingopkald. (15) De maksimale eurotariffer for både foretagne og modtagne opkald bør fortsat nedsættes en gang om året i den forlængede gyldighedsperiode for forordning (EF) nr. 717/2007 på en måde, der er i overensstemmelse med de nedsættelser, der kræves i forordningens første gyldighedsperiode, så priserne afspejler det fortsatte generelle fald i priserne på indenlandske mobiltjenester samt det fortsatte fald i de underliggende omkostninger ved at levere regulerede roamingopkald. Derved opretholdes virkningerne af nævnte forordning. (16) Den øgede margen mellem engrostaksterne og detailtaksterne, som denne forordning fastsætter, bør give operatørerne større mulighed for priskonkurrence på detailniveau og dermed øge chancerne for, at der udvikler sig et marked med reel konkurrence. (12) Såfremt takstlofterne ikke angives i euro, bør de indledende takstlofter og de ændrede værdier for disse takstlofter fastsættes i den relevante valuta ved anvendelse af de referencevalutakurser, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions (17) Nogle operatører har højere engrosomkostninger end andre på grund af geografiske eller andre forhold som f.eks. en vanskelig topografi, lav befolkningstæthed og massive tilstrømninger af turister i korte perioder.

3 L 167/14 DA Den Europæiske Unions Tidende (18) ERG har anslået, at mobiloperatørernes brug af afregningsenheder på mere end ét sekund ved fakturering af roamingtjenester på detailniveau har øget en typisk regning for opkald efter eurotariffen med 24 % for foretagne opkald og med 19 % for modtagne opkald. Gruppen har også bemærket, at disse forøgelser udgør en slags skjult omkostning, da de ikke er gennemskuelige for de fleste forbrugere. Derfor har ERG anbefalet, at der hurtigst muligt gribes ind over for de forskellige afregningsmetoder, der anvendes på detailniveau i forbindelse med eurotariffen. Fællesskabet og ikke står i et rimeligt forhold til de underliggende omkostninger. I lighed med talebaserede roamingtjenester synes der ikke at være tilstrækkelig stærk konkurrence mellem operatørerne til, at engrospriserne bliver presset ned. Detailpriserne på sms-roamingtjenester er også generelt forblevet stabile, og der er tale om store fortjenstmargener og takster, der ligger væsentligt over taksterne for tilsvarende indenlandske sms-tjenester, uden at dette er klart berettiget. (19) Forordning (EF) nr. 717/2007 fastlagde en fælles fremgangsmåde for at sikre, at roamingkunder ikke opkræves urimeligt høje priser for regulerede roamingopkald, ved at indføre en eurotarif i Fællesskabet, men de forskellige afregningsenheder, som mobiloperatørerne anvender, underminerer en konsekvent anvendelse af forordningen. Det betyder også, at der trods roamingtjenesternes EU-dækkende og grænseoverskridende natur er indbyrdes forskellige måder at fakturere regulerede roamingopkald på, hvilket forvrider konkurrencevilkårene på det indre marked. (20) Der bør derfor indføres et fælles sæt regler vedrørende afregningsenheder for eurotarifferne på detailniveau, så det indre marked styrkes yderligere, og der i hele Fællesskabet tilvejebringes et fælles beskyttelsesniveau for forbrugerne af roamingtjenester i Fællesskabet. (24) Ligesom det er tilfældet for talebaserede roamingopkald, er der stor risiko for, at indførelse af forpligtelser på engrosniveau alene ikke automatisk vil føre til lavere takster for kunderne. På den anden side kunne initiativer til at nedbringe niveauet i detailtaksterne uden at røre ved niveauet i de engrosomkostninger, der er forbundet med at levere tjenesterne, være til skade for visse udbydere, særlig mindre udbydere, idet det kan øge risikoen for prisklemmer. (25) Roamingmarkedets særlige struktur og dets grænseoverskridende karakter betyder, at de redskaber, som regelsættet giver de nationale tilsynsmyndigheder, ikke er egnede til at løse for de konkurrenceproblemer, der ligger til grund for de høje engros- og detailpriser på regulerede sms-roamingtjenester. Derfor kan der ikke opretholdes et velfungerende indre marked, og dette bør der gøres noget ved. (21) Udbydere af regulerede roamingopkald bør derfor forpligtes til at afregne alle opkald efter eurotariffen pr. sekund, idet de dog som den eneste undtagelse bør have mulighed for at kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for foretagne opkald. Herved vil operatørerne kunne få dækket alle rimelige omkostninger ved opkaldsetablering samt have fleksibilitet til at konkurrere ved at tilbyde kortere minimumsafregningsperioder. Der er dog ingen berettigelse for at kræve betaling for en minimumsperiode for modtagne opkald efter eurotariffen, da de underliggende engrosomkostninger opkræves pr. sekund, og eventuelle særlige omkostninger ved opkaldsetablering allerede er dækket af mobiltermineringstaksterne. (26) ERG fremførte også i sit svar på Kommissionens offentlige høring om gennemgangen af, hvordan forordning (EF) nr. 717/2007 har fungeret, at den anså regulering af smsroaming for nødvendig, både på engros- og detailniveau, for at bringe priserne i bedre overensstemmelse med omkostningerne og med priserne på indenlandske tjenester. Gruppen mente, at det vil være passende at indføre ordninger, der svarer til ordningerne for talebaseret roaming. Nærmere bestemt har ERG anbefalet, at der indføres et loft over den gennemsnitlige engrostakst, som en hvilken som helst operatør opkræver af en anden operatør for sms-roaming, og at eurotarifbestemmelserne udvides til også at omfatte sms-roaming til en takst, der ikke må overstige en fastsat grænse. (22) Kunder bør ikke skulle betale for at modtage voic beskeder i et besøgt net, da de ikke kan kontrollere varigheden af disse beskeder. Dette bør ikke berøre andre gældende voic takster, f.eks. takster for at aflytte disse beskeder. (27) Der bør derfor indføres forpligtelser vedrørende regulerede sms-roamingtjenester på engrosniveau, så der skabes et mere rimeligt forhold mellem engrostaksterne og de underliggende leveringsomkostninger, og på detailniveau, så roamingkundernes interesser beskyttes. (23) Hvad angår sms-roamingtjenester, har de markedsdata, som ERG og Kommissionen har indsamlet, siden forordning (EF) nr. 717/2007 trådte i kraft, vist, at engrostaksterne for disse tjenester generelt er forblevet stabile i hele (28) Disse forpligtelser bør træde i kraft snarest muligt, men samtidig give de berørte udbydere en rimelig frist til at tilpasse deres takster og udbud af tjenester for at sikre, at forpligtelserne overholdes.

4 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/15 (29) Den mest effektive og proportionale tilgang til regulering af taksterne for regulerede roaming-sms er på engrosniveau består i, at der på fællesskabsplan fastsættes en maksimal gennemsnitlig takst pr. sms, der sendes fra et besøgt net. Den gennemsnitlige engrostakst bør finde anvendelse på en hvilken som helst kombination af to mobiloperatører i Fællesskabet over en nærmere bestemt periode. (30) Den maksimale engrostakst for regulerede roaming-sms er bør omfatte alle de omkostninger, som udbyderen af engrostjenesten afholder, inklusive udgifter til bl.a. originering og transit samt de udækkede udgifter til terminering af roaming-sms er på det besøgte net. For at sikre, at reglerne i denne forordning anvendes ensartet, bør det derfor forbydes engrosleverandører af regulerede smsroamingtjenester at indføre en særlig takst for terminering af roaming-sms er på deres net. (31) Den mest effektive og proportionale tilgang til regulering af taksterne for roaming-sms er på detailniveau består i at indføre et krav om, at mobiloperatører skal tilbyde deres roamingkunder en sms-eurotarif, der ikke må overstige en fastsat grænse. Sms-eurotariffen bør fastsættes således, at den sikrer udbyderne en tilstrækkelig fortjenstmargen, mens den samtidig står i et mere rimeligt forhold til de underliggende omkostninger på detailniveau. (32) Denne lovgivningsmæssige tilgang bør sikre, at detailtaksterne for regulerede roaming-sms er mere korrekt afspejler de underliggende omkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten, end det hidtil har været tilfældet. Den maksimale sms-eurotarif bør derfor muliggøre en rimelig fortjenstmargen i forhold til omkostningerne ved at udbyde en reguleret roaming-sms-tjeneste og samtidig give udbyderne mulighed for at konkurrere ved at differentiere deres udbud og tilpasse deres prisstruktur til markedsforholdene og forbrugernes præferencer. Denne reguleringstilgang bør ikke finde anvendelse på sms-tillægstjenester. (33) Roamingkunder bør ikke opkræves yderligere betaling for at modtage en reguleret roaming-sms eller -voic beskeder, mens de er koblet på et besøgt net, da termineringsomkostningerne i denne forbindelse allerede dækkes af den detailtakst, der opkræves for at sende en roaming-sms eller -voic besked. (35) For at sikre gennemgående forbindelse og interoperabilitet for roamingkunder, der benytter regulerede roaming-smstjenester, bør de nationale tilsynsmyndigheder gribe rettidigt ind, hvis en operatør af et jordbaseret mobilnet, der er etableret i en medlemsstat, klager til sin nationale tilsynsmyndighed over, at vedkommendes abonnenter ikke er i stand til at sende eller modtage regulerede roaming-sms er til eller fra abonnenter på et jordbaseret mobilnet i en anden medlemsstat, fordi det ikke er lykkedes de pågældende to operatører at indgå en aftale. En sådan indgriben bør foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) ( 1 ) og på et koordineret grundlag, såvel som i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 717/2007 og artikel 21 i direktiv 2002/21/EF ( 2 ). (36) Sms står for»short Message Service«og er en tekstbesked, der adskiller sig klart fra andre beskeder som for eksempel mms-beskeder og s. For at sikre, at forordningen ikke mister sin virkning, og at målene opfyldes fuldt ud, bør det forbydes at ændre i en roaming-sms tekniske parametre på en sådan måde, at roaming-sms en adskiller fra en indenlandsk sms. (37) De oplysninger, der er indsamlet af de nationale tilsynsmyndigheder, tyder på, at de gennemsnitlige engrostakster for dataroamingtjenester, som operatører af besøgte net opkræver af roamingkundernes hjemmeudbydere, er på vej nedad, selv om der fortsat er tilfælde af høje engrospriser for dataroamingtjenester. (38) De høje detailtakster for dataroamingtjenester er fortsat bekymrende og tyder på, at der endnu ikke er tilstrækkelig konkurrence på dette område. Imidlertid er der i modsætning til forholdene på markedet for talebaserede roamingtjenester og sms-roamingtjenester et konkurrencepres på detailniveau, idet roamingkunder har andre midler til at få adgang til datatjenester, når de er i udlandet, som for eksempel offentlig trådløs internetadgang, der ikke er forbundet med nummerbegrænsninger. Det ville derfor være forhastet at regulere priserne på detailniveau på nuværende tidspunkt. Desuden bør enhver tilslutning til et roamingnet ske med brugerens samtykke. Som følge heraf bør ingen downloading af data via roaming ske uden brugerens forudgående samtykke eller anmodning, herunder opdatering af software eller hentning af , medmindre brugeren har tilkendegivet, at vedkommende ikke ønsker at nyde godt af denne beskyttelse. (34) En sms-eurotarif bør automatisk gælde for alle roamingkunder, nye såvel som eksisterende, der ikke udtrykkeligt har valgt eller vælger en særlig roaming-sms-takst eller en takstpakke for roamingtjenester, som omfatter regulerede sms-roamingtjenester. (39) Hjemmeudbyderne bør ikke kræve betaling af roamingkunder for dataroamingtjenester, medmindre og indtil roamingkunden indvilliger i at modtage denne tjeneste. ( 1 ) EFT L 108 af , s. 7. ( 2 ) EFT L 108 af , s. 33.

5 L 167/16 DA Den Europæiske Unions Tidende (40) Der bør dog indføres foranstaltninger, der gør detailpriserne på dataroamingtjenester mere gennemskuelige, navnlig for at undgå ubehagelige overraskelser på roamingkundernes regninger, der udgør en hindring for et velfungerende indre marked, samt for at give roamingkunder de nødvendige redskaber til at overvåge og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Der bør ligeledes ikke være nogen hindringer for nye applikationer eller teknologier, som kan være en erstatning for eller et alternativ til roamingtjenester, som f.eks. WiFi, internettelefoni (VoIP) og instant messaging-tjenester. Forbrugerne bør gives denne information, således at de kan træffe et valg på et velinformeret grundlag. (41) Mobiloperatørerne bør navnlig sørge for, at deres roamingkunder, hver gang de, efter at være rejst ind i en anden medlemsstat, begynder at benytte en dataroamingtjeneste, modtager personaliserede oplysninger om, hvilke takster de skal betale for levering af dataroamingtjenester. Disse oplysninger bør sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå. (42) Med henblik på at gøre det lettere for kunderne at forstå de finansielle følger af brugen af regulerede dataroamingtjenester og sætte dem i stand til at kontrollere og styre deres udgifter, bør hjemmeudbyderen give eksempler på dataroamingapplikationer, som f.eks. , foto, webbrowsing ved at angive deres omtrentlige størrelse med hensyn til databrug (43) For at undgå, at roamingkunder får ubehagelige overraskelser på regningen, bør mobiloperatørerne desuden fastsætte én eller flere øvre udgiftsgrænser eller mængdegrænser for udestående udgifter til dataroaming (udtrykt i den valuta, som kundens faktura udfærdiges i), som stilles gratis til rådighed for alle deres roamingkunder, og med en behørig meddelelse, når grænsen er ved at være nået. Når maksimumgrænsen er nået, bør kunderne ikke længere modtage tjenesten eller modtage regning herfor, medmindre de udtrykkeligt anmoder om, at tjenesten fortsat leveres i henhold til de betingelser og vilkår, der er beskrevet i meddelelsen. Roamingkunder bør have mulighed for at vælge en hvilken som helst af disse udgiftsgrænser inden for et rimeligt tidsrum eller vælge ikke at have nogen udgiftsgrænse. Kunderne bør tilsluttes en standardordning for forbrugsgrænser, medmindre de vælger andet. at udvikle systemer, der gør det muligt for deres roamingkunder at indhente øjeblikkeligt ajourførte oplysninger om, hvor meget de skylder for dataroaming. For at sikre et velfungerende indre marked bør denne udvikling på de indenlandske markeder afspejles i de harmoniserede regler. (45) Det fortsat høje engrosprisniveau for dataroamingtjenester skyldes først og fremmest de høje engrospriser, der opkræves af operatører af ikke-foretrukne net. Disse takster er resultatet af trafikstyringsmæssige begrænsninger, der medfører, at operatørerne ikke har noget incitament til ensidigt at sætte de normale engrospriser ned, da trafikken bliver modtaget, uanset hvilken pris der forlanges. Dette fører til en ekstrem variation i engrosomkostningerne. I visse tilfælde er engrostaksterne for dataroaming på ikkeforetrukne net 30 gange højere end taksterne på det foretrukne net. Disse urimeligt høje engrostakster for dataroamingtjenester medfører en klar forvridning af konkurrencen mellem mobiloperatører i Fællesskabet og underminerer dermed muligheden for at opnå et velfungerende indre marked. De gør det også vanskeligt for hjemmeudbyderne at forudberegne deres engrosomkostninger og dermed tilbyde deres kunder gennemskuelige og konkurrencedygtige detailprispakker. I betragtning af, at de nationale tilsynsmyndigheder kun har begrænsede muligheder for at håndtere disse problemer effektivt på nationalt plan, bør der fastsættes et loft over engrospriserne på dataroamingtjenester. Dette loft bør være et sikkerhedsloft, som ligger et godt stykke over de laveste engrospriser, der i øjeblikket findes på markedet, for at forbedre konkurrencevilkårene og muliggøre udvikling af en tendens til konkurrence på markedet, samtidig med at det sikrer, at det indre marked kan fungere bedre til fordel for forbrugerne. Ved at eliminere de urimeligt høje engrospriser på dataroaming, der i visse tilfælde stadig findes på markedet, bør dette sikkerhedsloft i hele gyldighedsperioden for forordning (EF) nr. 717/2007 hindre, at der sker forvridning eller begrænsning af konkurrencen mellem mobiloperatører. (46) For at afspejle udviklingen på markedet og i det gældende regelsæt for elektronisk kommunikation bør forordningen henvise til»offentlige kommunikationsnet«i stedet for»offentlige telefonnet«. For sammenhængens skyld bør artikel 1, stk. 5, i direktiv 2002/21/EF ændres tilsvarende. (44) Disse tiltag for at øge prisgennemskueligheden bør ses som minimale beskyttelsesforanstaltninger for roamingkunder og bør ikke forhindre mobiloperatører i at tilbyde deres kunder en række andre faciliteter, der kan hjælpe dem til at forudberegne og styre deres udgifter til dataroamingtjenester. Mange operatører er for eksempel i færd med på detailniveau at udvikle nye fastpristilbud på roaming, der omfatter et»rimeligt forbrug«af dataroamingtjenester i en bestemt periode til en fast pris. Ligeledes er operatører ved (47) Målene for denne forordning, nemlig at ændre forordning (EF) nr. 717/2007 og direktiv 2002/21/EF for at videreføre og videreudvikle et fælles sæt regler, der skal sikre, at brugerne af offentlige mobilkommunikationsnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for roamingtjenester i Fællesskabet (både hvad angår talebaserede opkald, sms er og datatransmission), hvorved der opnås et velfungerende indre marked og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, samtidig med at konkurrencen mellem mobiloperatører sikres, kan ikke i tilstrækkelig grad

6 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/17 opfyldes af medlemsstaterne på en sikker, harmoniseret og rettidig måde og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. at anvende en tilgang baseret på at sikre priser og vilkår for roamingkunder svarende til priser og vilkår inden for det besøgte net, herunder kundens mulighed for at opnå forskellige priser fra forskellige operatører på det besøgte nets marked at imødegå problemer inden for rammerne af Fællesskabets konkurrenceret. (48) Denne fælles tilgang bør opretholdes i en begrænset periode, men kan på baggrund af en revurdering, der skal gennemføres af Kommissionen, videreføres eller ændres yderligere eller erstattes af alternative regulatoriske muligheder med udgangspunkt i passende anbefalinger fra Kommissionen. (49) Kommissionen bør vurdere, hvor effektivt forordning (EF) nr. 717/2007, som ændret ved denne forordning, virker, set i forhold til dens formål og hvilket bidrag den yder til gennemførelsen af rammebestemmelserne og sikringen af et velfungerende indre marked. Kommissionen bør i denne forbindelse se på, hvilke konsekvenser forordningen har for mobilkommunikationsudbydere af forskellig størrelse og baseret forskellige steder inden for Fællesskabet, og af udviklingen, tendenserne og gennemskueligheden inden for detail- og engrostakster, deres forhold til de faktiske omkostninger, i hvilket omfang de vurderinger, der fremgår af den konsekvensundersøgelse, der vedlagdes denne forordning, er blevet bekræftet, om bestemmelserne overholdes af udbyderne og påvirkningen af investeringer på området. Kommissionen bør også overveje tilgængeligheden og kvaliteten af tjenester, der udgør et alternativ til roaming (såsom VoIP), især i lyset af den teknologiske udvikling. Kommissionen bør navnlig i samarbejde med en sammenslutning af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation undersøge og vurdere den konkurrencestruktur på mobilmarkedet, som medfører roamingpriser, der ikke er konkurrencedygtige, og bør forelægge Europa-Parlamentet og Rådet sine konklusioner og forslag til håndteringen af de strukturelle problemer på mobilmarkedet, især hindringerne for markedsadgang og markedsekspansion. (52) Forordning (EF) nr. 717/2007 og direktiv 2002/21/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Ændringer af forordning (EF) nr. 717/2007 Forordning (EF) nr. 717/2007 ændres således: (50) Kommissionen bør, inden ovennævnte vurdering foretages og med henblik på at sikre løbende overvågning af roamingtjenesterne i Fællesskabet, forelægge Europa- Parlamentet og Rådet en midtvejsrapport, som omfatter en generel gennemgang af de seneste tendenser inden for roamingtjenester og en foreløbig vurdering af udviklingen frem mod opnåelsen af målene for forordning (EF) nr. 717/2007 som ændret ved denne forordning og af andre muligheder for at nå disse mål. (51) Kommissionen bør, inden fremlæggelsen af de anbefalinger, der måtte være hensigtsmæssige, også vurdere, hvorvidt reguleringen af roamingtjenester hensigtsmæssigt kan omfattes af lovrammerne for elektronisk kommunikation. Den bør nøje vurdere mulighederne for alternative metoder til opnåelse af målene for forordning (EF) nr. 717/2007, såsom: at håndtere problemerne i engrosleddet ved at indføre en forpligtelse til at udbyde fornuftig og rimelig adgang på ikke-diskriminerende vilkår og/eller ligelige, gensidige vilkår 1) Titlen affattes således:»europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 af 27. juni 2007 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet«2) Artikel 1 ændres således: a) stk. 1 affattes således:»1. Ved denne forordning indføres en fælles tilgang for at sikre, at brugere af offentlige mobilkommunikationsnet under rejse i Fællesskabet ikke betaler for høje takster for roamingtjenester i Fællesskabet sammenholdt med de tilsvarende nationale priser, når de foretager og modtager opkald, sender og modtager sms er eller benytter pakkekoblet datakommunikation, hvorved der opnås et velfungerende indre marked og et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, der fremmer konkurrencen og gennemskueligheden på markedet, og skaber både incitamenter til innovation og valgmuligheder for forbrugerne.

7 L 167/18 DA Den Europæiske Unions Tidende Der fastsættes regler for de takster, som mobiloperatørerne må opkræve for levering af roamingtjenester i Fællesskabet i forbindelse med talebaserede opkald og sms er med originering og terminering inden for Fællesskabet og for pakkekoblet datakommunikation, der benyttes af roamingkunder ved hjælp af et mobilkommunikationsnet i en anden medlemsstat. Den gælder både for takster, der opkræves mellem netudbydere på engrosniveau, og, hvor det er relevant, for takster, der opkræves af hjemmeudbyderne på detailniveau.«b) stk. 4 affattes således: kundens hjemmenet er beliggende, ved brug af aftaler mellem udbyderen af hjemmenettet og udbyderen af det besøgte net e)»reguleret roamingopkald«en roamingkundes mobiltaletelefoniopkald med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt kommunikationsnet i Fællesskabet eller en roamingkundes modtagelse af et opkald med originering i et offentligt kommunikationsnet i Fællesskabet og terminering i et besøgt net»4. Takstlofterne i denne forordning angives i euro. Såfremt takster, der berøres af artikel 3, 4, 4a og 4b og artikel 6a, stk. 3 og 4, angives i andre valutaer, fastsættes de indledende takstlofter i henhold til disse artikler i de pågældende valutaer, for så vidt angår artikel 3 og 4 under anvendelse af de referencevalutakurser, der var gældende den 30. juni 2007, og for så vidt angår artikel 4a og 4b og artikel 6a, stk. 3 og 4, under anvendelse af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 6. maj 2009 af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende. I forbindelse med de efterfølgende takstnedsættelser, jf. artikel 3, stk. 2, artikel 4, stk. 2, og artikel 6a, stk. 4, omregnes de ændrede værdier under anvendelse af de referencevalutakurser, der offentliggøres på samme måde én måned forud for den dato, hvor de ændrede takster træder i kraft. De samme referencevalutakurser anvendes til årligt at ændre værdien af de takster, der berøres af artikel 4a og 4b og artikel 6a, stk. 3, såfremt disse takster angives i andre valutaer end euro.«f)»roamingkunde«en kunde hos en udbyder af jordbaserede offentlige mobilkommunikationstjenester ved hjælp af et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet beliggende i Fællesskabet, hvis kontrakt eller aftale med vedkommendes hjemmeudbyder gør det muligt at benytte en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald eller til at sende eller modtage sms er eller benytte pakkekoblet datakommunikation på et besøgt net ved brug af aftaler mellem udbyderen af hjemmenettet og udbyderen af det besøgte net g)»besøgt net«et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet beliggende i en anden medlemsstat end den, hvori hjemmenettet er beliggende, der giver en roamingkunde mulighed for at foretage eller modtage opkald eller for at sende eller modtage sms er eller benytte pakkekoblet datakommunikation ved brug af aftaler med udbyderen af hjemmenettet.«3) Artikel 2, stk. 2, ændres således: b) følgende litra tilføjes: a) litra b)-g) affattes således:»b)»hjemmeudbyder«et selskab, der leverer jordbaserede offentlige mobilkommunikationstjenester til en roamingkunde enten gennem sit eget net eller som virtuel mobil-netudbyder eller gensælger»h)»sms-eurotarif«en takst, som ikke overstiger den i artikel 4b fastsatte maksimumtakst, som en hjemmeudbyder kan opkræve for levering af regulerede roaming-sms er i overensstemmelse med nævnte artikel c)»hjemmenet«et jordbaseret offentligt mobilkommunikationsnet, der er beliggende i en medlemsstat og benyttes af en hjemmeudbyder til levering af jordbaserede offentlige mobilkommunikationstjenester til en roamingkunde i)»sms«(short Message Service) en tekstbesked, der hovedsagelig består af bogstaver og/eller tal, og som kan sendes mellem mobilnumre og/eller fastnetnumre, der er tildelt i overensstemmelse med de nationale nummerplaner d)»roaming i Fællesskabet«en roamingkundes benyttelse af en mobiltelefon eller et andet apparat til at foretage eller modtage opkald i Fællesskabet eller til at sende eller modtage sms er eller benytte pakkekoblet datakommunikation, mens den pågældende befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvori j)»reguleret roaming-sms«en sms, der sendes af en roamingkunde, med originering i et besøgt net og terminering i et offentligt kommunikationsnet i Fællesskabet, eller som modtages af en roamingkunde, med originering i et offentligt kommunikationsnet i Fællesskabet og terminering i et besøgt net

8 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/19 k)»reguleret dataroamingtjeneste«en roamingtjeneste, der gør det muligt for en roamingkunde at benytte pakkekoblet datakommunikation ved hjælp af en mobiltelefon eller andet mobilt apparat, mens telefonen/apparatet er forbundet med et besøgt net. Regulerede dataroamingtjenester omfatter transmission og modtagelse af mms-beskeder, men ikke transmission og modtagelse af regulerede roamingopkald eller roaming-sms er.«4) Artikel 3 ændres således: a) stk. 2 affattes således:»2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af gyldighedsperioden for en gennemsnitlig maksimal engrostakst som fastsat i dette stykke eller til udløbet af denne forordning. Den gennemsnitlige maksimale engrostakst nedsættes til 0,28 EUR og 0,26 EUR henholdsvis den 30. august 2008 og den 1. juli 2009 og nedsættes yderligere til 0,22 EUR og 0,18 EUR henholdsvis den 1. juli 2010 og den 1. juli 2011.«b) i stk. 3 indsættes følgende afsnit:»fra og med den 1. juli 2009 beregnes den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst dog ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt med det samlede antal engrosroamingminutter, der rent faktisk anvendes af den pågældende netudbyder til levering af engrosroamingopkald i Fællesskabet i løbet af den pågældende periode, udregnet pr. sekund og justeret for at gøre det muligt for operatøren af det besøgte net at kræve betaling for en indledende minimumsperiode på højst 30 sekunder.«5) Artikel 4 ændres således: a) stk. 2 affattes således:»2. Den detailtakst, eksklusive moms, for en eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for levering af et reguleret roamingopkald, kan variere fra roamingopkald til roamingopkald, men må ikke overstige 0,49 EUR pr. minut for ethvert foretaget opkald eller 0,24 EUR pr. minut for ethvert modtaget opkald. Prisloftet for foretagne opkald nedsættes til 0,46 EUR og 0,43 EUR og for modtagne opkald til 0,22 EUR og 0,19 EUR henholdsvis den 30. august 2008 og den 1. juli Prisloftet for foretagne opkald nedsættes til 0,39 EUR og 0,35 EUR og for modtagne opkald til 0,15 EUR og 0,11 EUR henholdsvis den 1. juli 2010 og den 1. juli Hjemmeudbydere må fra den 1. juli 2010 ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for modtagelse af en roaming-voic besked. Denne bestemmelse berører ikke andre gældende takster, såsom betaling for at aflytte sådanne beskeder. Fra og med den 1. juli 2009 afregner enhver hjemmeudbyder sine roamingkunders regulerede roamingopkald, foretagne såvel som modtagne, for hvilke der er fastsat en eurotarif, pr. sekund. Uanset tredje afsnit kan hjemmeudbyderen kræve betaling for en minimumsperiode på højst 30 sekunder for opkald, for hvilke der gælder en eurotarif.«b) stk. 4 affattes således:»4. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt efter afslutningen af proceduren i stk. 3 anmode om at skifte til eller fra eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet, ud over at hjemmeudbyderen kan kræve, at en roamingkunde, der har abonneret på en særlig roamingpakke med mere end én roamingtjeneste (dvs. talebaserede tjenester, sms- og/eller datatjenester), og som ønsker at skifte til en eurotarif, giver afkald på fordelene ved de øvrige elementer i pakken. Hjemmeudbyderen kan udsætte et skift, indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride tre måneder.«6) Følgende artikler indsættes:»artikel 4a Engrostakster for regulerede roaming-sms er 1. Fra og med den 1. juli 2009 må den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af udbyderen af en roamingkundes hjemmenet for levering af en reguleret roaming-sms med originering i det besøgte net, ikke overstige 0,04 EUR pr. sms. 2. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af denne forordning. 3. Den i stk. 1 omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosroamingindtægt, som operatøren af det besøgte net modtager fra hver hjemmenetoperatør for originering og transmission af regulerede roaming-sms er i Fællesskabet i den pågældende periode, med det samlede antal sådanne sms er, der origineres og transmitteres på vegne af den pågældende hjemmenetoperatør i samme periode.

9 L 167/20 DA Den Europæiske Unions Tidende Ud over den i stk. 1 omhandlede takst må operatøren af et besøgt net ikke opkræve nogen betaling af en roamingkundes hjemmenet for terminering af en reguleret roamingsms, der sendes til en roamingkunde via det besøgte net. Artikel 4b Detailtakster for regulerede roaming-sms er 1. Hjemmeudbydere er forpligtet til klart og gennemskueligt at tilbyde alle deres roamingkunder en sms-eurotarif i overensstemmelse med stk. 2. Sms-eurotariffen må ikke indebære tillægsudgifter til abonnement eller andre faste eller regelmæssige udgifter, og den kan kombineres med en hvilken som helst anden detailtakst, jf. dog de øvrige bestemmelser i denne artikel. 7. Senest den 30. juni 2009 skal hjemmeudbydere informere alle deres roamingkunder enkeltvis om smseurotariffen, om at den gælder senest fra den 1. juli 2009 for alle roamingkunder, der ikke udtrykkeligt har valgt en særlig takst eller takstpakke, der omfatter regulerede sms er, og om kundernes ret til at skifte til og fra sms-eurotariffen i overensstemmelse med stk. 6. Artikel 4c Tekniske kendetegn ved regulerede roaming-sms er Hjemmeudbydere og operatører af et besøgt net må ikke ændre i regulerede roaming-sms ers tekniske kendetegn på en sådan måde, at de adskiller sig fra de tekniske kendetegn ved sms er, der sendes inden for vedkommendes hjemmemarked.«7) Artikel 5 udgår. 8) Artikel 6 affattes således: 2. Fra og med den 1. juli 2009 kan den detailtakst, eksklusive moms, for en sms-eurotarif, som en hjemmeudbyder må opkræve af sin roamingkunde for en reguleret roamingsms, som denne kunde sender, variere fra sms til sms, men må ikke overstige 0,11 EUR. 3. Hjemmeudbydere må ikke opkræve betaling af deres roamingkunder for disses modtagelse af regulerede roaming-sms er. 4. Fra og med den 1. juli 2009 skal hjemmeudbydere automatisk anvende en sms-eurotarif for alle eksisterende roamingkunder, bortset fra de kunder, der allerede udtrykkeligt har valgt en særlig roamingtakst eller -pakke, hvorved de nyder fordel af en anden takst for regulerede roaming-sms er end den takst, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et sådant valg. 5. Fra og med den 1. juli 2009 skal hjemmeudbydere anvende en sms-eurotarif for alle nye roamingkunder, der ikke udtrykkeligt vælger en anden roaming-sms-takst eller en takstpakke for roamingtjenester, der indeholder en anden takst for regulerede roaming-sms er. 6. Alle roamingkunder kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om at skifte til eller fra sms-eurotariffen. Et sådant skift skal foretages én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen, skal være gratis og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet end roaming. Hjemmeudbyderen kan udsætte skiftet indtil den tidligere roamingtakst har været gældende i en nærmere fastsat minimumsperiode, som ikke må overskride tre måneder. En sms-eurotarif kan til enhver tid kombineres med en eurotarif.»artikel 6 Gennemskuelighed i detailtaksterne for regulerede roamingopkald og roaming-sms er 1. For at henlede roamingkundernes opmærksomhed på de særlige roamingtakster giver hver hjemmeudbyder hver af sine roamingkunder basale personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster (inklusive moms), der gælder, når kunderne foretager og modtager opkald og sender sms er i en given besøgt medlemsstat; disse oplysninger gives automatisk, uden unødig forsinkelse og gratis ved hjælp af en beskedtjeneste, når roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat, end den hvori kundens hjemmenet er beliggende, undtagen i de tilfælde, hvor roamingkunden har meddelt hjemmeudbyderen, at han/hun ikke ønsker at modtage disse oplysninger. Disse basale personaliserede takstoplysninger omfatter den maksimale takst, som kunden kan blive opkrævet i henhold til vedkommendes takstordning for: a) at foretage opkald fra det besøgte land til den medlemsstat, hvor kundens hjemmenet er beliggende, og for at modtage opkald i det besøgte land og b) for at sende regulerede roaming-sms er fra den besøgte medlemsstat Oplysningerne omfatter også det gratis nummer, der henvises til i stk. 2, som kunden kan ringe til for at få mere detaljerede oplysninger og muligheden for adgang til alarmtjenester ved gratis at benytte det europæiske alarmnummer 112. En kunde, som har givet meddelelse om, at vedkommende ikke ønsker de automatiske beskeder, kan til enhver tid kræve, at hjemmeudbyderen gebyrfrit yder denne service igen.

10 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/21 Hjemmeudbyderne formidler automatisk og gratis ved hjælp af et talebaseret opkald de basale personaliserede takstoplysninger til blinde og synshæmmede, hvis de anmoder om dette. 2. Ud over bestemmelserne i stk. 1 har kunder ret til, uanset hvor de befinder sig inden for Fællesskabet, via et mobilopkald eller en sms, gratis at anmode om og modtage mere detaljerede personaliserede takstoplysninger om de roamingtakster, der gælder for telefonopkald, sms, mms og andre datakommunikationstjenester i det besøgte net, såvel som oplysninger om de gældende foranstaltninger for at øge prisgennemskueligheden i kraft af denne forordning via talebaseret mobilopkald eller sms. En sådan anmodning foretages via et gratis nummer, som hjemmeudbyderen opretter til dette formål. 3. Hjemmeudbyderne giver alle brugere fuldstændige oplysninger om de gældende roamingtakster, navnlig eurotariffen og sms-eurotariffen, når der tegnes abonnement. De giver også uden unødig forsinkelse hver gang, der sker en takstændring, deres roamingkunder ajourførte oplysninger om de gældende roamingtakster. Hjemmeudbyderne foretager det fornødne for at sikre, at alle deres roamingkunder har kendskab til eurotariffen og smseurotariffen. De skal navnlig inden den 30. juli 2007 orientere alle roamingkunder om betingelserne for eurotariffen og senest den 30. juni 2009 om betingelserne for smseurotariffen, i begge tilfælde på en klar og saglig måde. De skal derefter med faste mellemrum sende en påmindelse til alle kunder, der har valgt en anden takst.«9) Følgende artikel indsættes:»artikel 6a Gennemskuelighed og beskyttelsesmekanismer i forbindelse med regulerede dataroamingtjenester 2. Senest fra den 1. juli 2009 underretter hjemmeudbyderen ved hjælp af en automatisk besked roamingkunden, når denne bevæger sig ind på et net i en anden medlemsstat, end den hvori hans hjemmenet er beliggende, og giver basale, personaliserede takstoplysninger om de takster, der gælder for levering af regulerede dataroamingtjenester til denne kunde i den pågældende medlemsstat, undtagen i de tilfælde, hvor kunden har meddelt sin hjemmeudbyder, at han ikke ønsker det. Disse basale, personaliserede takstoplysninger skal sendes til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, eller pop-op-vindue på computeren, hver gang roamingkunden rejser ind i en anden medlemsstat end den, hvori hans hjemmenet er beliggende, og for første gang påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste i denne medlemsstat. Oplysningerne leveres gratis, i det øjeblik roamingkunden påbegynder anvendelsen af en reguleret dataroamingtjeneste, og på en sådan måde, at de er lette at modtage og forstå. En kunde, som har givet sin hjemmeudbyder meddelelse om, at han ikke ønsker de automatiske takstoplysninger, kan til enhver tid kræve, at hjemmeudbyderen gebyrfrit yder denne service igen. 3. Senest den 1. marts 2010 giver hver hjemmeudbyder sine roamingkunder muligheden for efter eget ønske og gratis at vælge en service, der giver oplysninger om det samlede forbrug, udtrykt i mængde eller den valuta, som kundens faktura for regulerede dataroamingtjenester udfærdiges i, og som garanterer, at de samlede udgifter for dataroamingtjenester i en afgrænset periode ikke uden kundens udtrykkelige samtykke overskrider en fastsat udgiftsgrænse. Hjemmeudbyderen tilbyder med henblik herpå ét eller flere øvre beløb for afgrænsede perioder, forudsat at kunden på forhånd oplyses om de dertil svarende mængder. Et af disse beløb (standardbeløbsgrænsen) skal ligge tæt på, men må ikke overskride 50 EUR for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms). 1. Hjemmeudbydere sikrer, at deres roamingkunder, både før og efter indgåelse af kontrakten, holdes tilstrækkeligt informerede om, hvilke takster der gælder for deres brug af regulerede dataroamingtjenester, således at kunderne lettere forstår de økonomiske konsekvenser af en sådan brug og har mulighed for overvåge og styre deres udgifter til regulerede dataroamingtjenester i overensstemmelse med stk. 2 og 3. Alternativt kan hjemmeudbyderen fastsætte grænser udtrykt i mængde, forudsat at kunden på forhånd oplyses om de dertil svarende beløb. En af disse grænser (standardmængdegrænsen) skal ligge tæt på, men ikke overskride 50 EUR for udestående udgifter pr. månedlig opkrævningsperiode (eksklusive moms). Hjemmeudbydere informerer, hvor det er relevant, inden indgåelsen af kontrakten og regelmæssigt derefter deres kunder om risikoen for automatisk og ukontrolleret dataroamingforbindelser og downloading. Endvidere skal hjemmeudbyderne på en klar og letforståelig måde forklare deres kunder, hvordan disse automatiske dataroamingforbindelser desaktiveres med henblik på at undgå ukontrolleret forbrug af dataroamingtjenester. Derudover kan hjemmeudbyderen tilbyde sine roamingkunder andre øvre beløb med forskellige, dvs. højere eller lavere, øvre månedlige øvre beløb. Senest den 1. juli 2010 gælder den i andet og tredje afsnit omtalte standardgrænse for alle kunder, der ikke har valgt en anden grænse.

11 L 167/22 DA Den Europæiske Unions Tidende Hver hjemmeudbyder sørger også for, at der sendes en passende meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat, f.eks. pr. sms, eller pop-op-vindue på computeren når dataroamingtjenesterne har nået 80 % af den aftalte beløbs- eller mængdegrænse. Kunderne skal være berettiget til at forlange, at deres operatører holder op med at sende sådanne meddelelser, og til på et hvilket som helst tidspunkt og gratis at kræve, at hjemmeudbyderne leverer tjenesten igen. Når beløbs- eller mængdegrænsen ellers ville blive overskredet, sendes en meddelelse til roamingkundens mobiltelefon eller andet apparat. Denne meddelelse skal indeholde oplysninger om den procedure, der skal følges, såfremt kunden fortsat ønsker at modtage disse tjenester, og om omkostningerne pr. enhed, der forbruges. Reagerer roamingkunden ikke på opfordringen i den modtagne meddelelse, ophører hjemmeudbyderen øjeblikkeligt med at yde og debitere roamingkunden for regulerede dataroamingtjenester, med mindre og indtil roamingkunden anmoder om, at disse tjenester leveres på ny. Når en roamingkunde fra den 1. november 2010 anmoder om at få tildelt eller fjernet en beløbs- eller mængdegrænse, skal ændringen foretages gratis inden én arbejdsdag efter modtagelsen af anmodningen og må ikke indebære betingelser eller begrænsninger vedrørende andre elementer i abonnementet. 4. Fra og med den 1. juli 2009 gælder følgende: a) den gennemsnitlige engrostakst, som udbyderen af et besøgt net må opkræve af udbyderen af en roamingkundes hjemmenet for levering af regulerede dataroamingtjenester ved hjælp af det besøgte net, må ikke overstige et sikkerhedsloft på 1,00 EUR fra 1. juli 2009, 0,80 EUR fra 1. juli 2010 og 0,50 EUR fra 1. juli 2011 pr. megabyte sendte data. Anvendelsen af dette sikkerhedsloft må ikke føre til forvridning eller begrænsning af konkurrencen på engrosmarkedet for dataroaming, jf. artikel 8, stk. 2, litra b), i rammedirektivet 10) Artikel 7 ændres således: a) stk. 2 affattes således:»2. De nationale tilsynsmyndigheder offentliggør ajourførte oplysninger om anvendelsen af denne forordning, navnlig artikel 3, 4, 4a, 4b og 6a på en sådan måde, at interesserede parter har nem adgang til oplysningerne.«b) stk. 5 affattes således:»5. De nationale tilsynsmyndigheder kan på eget initiativ gribe ind for at sikre overholdelsen af denne forordning. Navnlig skal de om nødvendigt anvende de beføjelser, de er tillagt i medfør af artikel 5 i adgangsdirektivet til at sikre tilstrækkelig adgang og samtrafik for at garantere gennemgående forbindelse og interoperabilitet mellem roamingtjenester, for eksempel i tilfælde, hvor abonnenter ikke kan udveksle regulerede roamingsms er med abonnenter på et jordbaseret mobilnet i en anden medlemsstat, fordi der ikke foreligger en aftale om levering af sådanne beskeder.«11) Artikel 9 affattes således:»artikel 9 Sanktioner Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes karakter og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om disse sanktionsbestemmelser senest den 30. marts 2008, eller, for så vidt angår de yderligere krav i artikel 3, stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 2 og 4, og artikel 4a, 4b, 4c, 6, 6a og 7, som er indført ved forordning (EF) nr. 544/2009 ( * ), senest den 30. marts 2010 og underretter omgående Kommissionen om enhver efterfølgende ændring af sanktionsbestemmelserne. ( * ) EUT L 167, 29. juni 2009, s. 12.«12) Artikel 11 affattes således: b) denne gennemsnitlige engrostakst finder anvendelse på en hvilken som helst kombination af to netudbydere og beregnes over en periode på 12 måneder eller mindre, hvis der er mindre end 12 måneder til udløbet af denne forordning c) den i litra a) omhandlede gennemsnitlige engrostakst beregnes ved at dividere den samlede engrosindtægt, som operatøren af det besøgte net modtager fra hver enkelt hjemmenetoperatør for levering af regulerede dataroamingtjenester i den pågældende periode, med det samlede antal megabyte data, der reelt forbruges ved levering af disse tjenester i samme periode udregnet pr. kilobyte.artikel 11 Revision 1. Kommissionen tager denne forordnings funktion op til revision og forelægger efter en offentlig høring en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 30. juni Kommissionen vurderer navnlig, om målene i denne forordning er nået. I denne forbindelse gennemgår Kommissionen blandt andet: udviklingen i engros- og detailtaksterne for levering af talebaserede kommunikationstjenester, sms- og datakommunikationstjenester til roamingkunder og den

12 DA Den Europæiske Unions Tidende L 167/23 tilsvarende udvikling inden for de mobile kommunikationstjenester på nationalt plan i de forskellige medlemsstater, opgjort separat efter kunder, der betaler forud, og kunder, der betaler efterfølgende, samt udviklingen i kvaliteten og hastigheden af disse tjenester tilgængeligheden og kvaliteten af disse tjenester, herunder dem der er et alternativ til roaming (taletelefoni, sms og data), især på baggrund af den teknologiske udvikling i hvilken udstrækning forbrugerne har draget fordel af egentlige fald i priserne på roamingtjenester eller på andre måder af reduktioner i udgifterne til levering af roamingtjenester og den vifte af takster og produkter, der udbydes til forbrugere med forskellige opkaldsmønstre graden af konkurrence inden for både detail- og engrosmarkeder, især konkurrenceforholdene for mindre, uafhængige eller nystartede operatører, herunder konkurrencevirkningerne af kommercielle aftaler og graden af samtrafik mellem operatører. Kommissionen vurderer også andre metoder end prisregulering, der kunne anvendes til at skabe et konkurrencedygtigt indre marked for roaming, og tager i denne henseende hensyn til en analyse, som foretages uafhængigt af en sammenslutning af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation. Kommissionen fremlægger på grundlag af denne vurdering de henstillinger, den måtte finde hensigtsmæssige. 2. Kommissionen forelægger endvidere senest den 30. juni 2010 Europa-Parlamentet og Rådet en foreløbig rapport, der indeholder en gennemgang af tilsynet med udbuddet af roamingtjenester i Fællesskabet og en evaluering af fremskridtene frem mod opfyldelse af denne forordnings mål, blandt andet under henvisning til de forhold, der er omhandlet i stk. 1.«13) I artikel 12 udgår ordlyden»senest den 30. august 2007«14) I artikel 13 ændres»2010«til»2012«. Artikel 2 Ændring af direktiv 2002/21/EF Artikel 1, stk. 5, i direktiv 2002/21/EF affattes således:»5. Dette direktiv og særdirektiverne berører ikke specifikke foranstaltninger, der vedtages til regulering af de internationale roamingtakster i offentlige mobilkommunikationsnet i Fællesskabet.«. Artikel 3 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, 18. juni På Europa-Parlamentets vegne Formand H.-G. PÖTTERING På Rådets vegne Formand Š. FÜLE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2008 KOM(2008) 580 endelig 2008/0187 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) 717/2007

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. onsdag. den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet onsdag den 23. maj 2007 P6_TA-PROV(2007)05-23 FORELØBIG UDGAVE PE 389.516 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0198 Transeuropæiske transport-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) L 172/10 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (omarbejdning) (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/0187(COD) 6.12.2011 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om roaming på offentlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/0187(COD) 19.2.2009. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/0187(COD) 19.2.2009 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0356 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)356 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne

Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne IP/08/1276 Bruxelles, den 28. august 2008 Med nye roamingpriser bliver det igen billigere at ringe hjem, men (endnu) ikke at sms'e over grænserne Den 30. august bliver det billigere at ringe op og blive

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 7. april 2017 (OR. en) 2016/0185 (COD) PE-CONS 7/17 TELECOM 34 COMPET 85 MI 112 CONSOM 39 CODEC 191 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER

L 91. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 54. årgang 6. april 2011. Dansk udgave. Indhold AFGØRELSER 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 04 dänischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1725-2520 L 91 Dansk udgave Retsforskrifter 54. årgang

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.5.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0892/2008 af Mila Malonova Grecheva, bulgarsk statsborger, for beboerne i bygningskomplekset Vladislav

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2016/0185(COD) 16.9.2016 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i det indre marked EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2015 COM(2015) 627 final 2015/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om sikring af grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester i

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri sms+mms... 3 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 1) Side 1 af 8 LBK nr 681 af 23/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-07-2004 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 542 af 24/06/2005 35 LOV nr 484 af 11/05/2010 26 LOV

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0392 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0392 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0392 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 12.7.2000 KOM(2000) 392 endelig 2000/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil

Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Tillægsvilkår for TDC Erhverv Mobil Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen 1 2. Grundmoduler og tilvalgsmoduler... 2 3. Taksering og begrænsninger... 4 3.A. Minuttaksering... 4 3.B. Forbrugsafregnet

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid... 2 4. Fri Tale... 3 5. Fri sms+mms...

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer

Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edbreservationssystemer Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 57 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 21. december 2007 J. nr. 222-56 EU- og Luftfartskontoret Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli

Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli IP/09/620 Strasbourg, den 22. april 2009 Styrtdyk i priserne på mobilopkald, sms og datatjenester i udlandet fra 1. juli En tekstbesked (sms), der sendes fra udlandet i EU, vil fra 1. juli højst koste

Læs mere