HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD"

Transkript

1 1 HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 49, OMFORDELING AF BYZONEAREAL OG NYT ERHVERVSOMRÅDE VED STIGE

2 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene, i forhold til indkaldelse af ideer og bemærkninger til planlægning for erhvervsområdet Tietgenbyen Nord, er de indkomne bidrag samlet i denne hvidbog. Den forudgånde høring, hvor der er blevet bedt om bemærkninger og ideer til den kommende planlægning har været afholdt i perioden 11. december til 29. december Der er indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er refereret i en forkortet version, og hovedbudskaberne er uændrede. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedhæftet bagest i hvidbogen. I tillæg til kommuneplan nr. 49 skal der i forbindelse med planlægning af erhvervsområde ved Stige, udtages et eksisterende erhvervsareal i byzone i tilsvarende størrelse. Arealet udtages fra kommunalt ejet areal fra området Tietgenbyen Nord. Høringssvarene kommer med mange gode konkrete forslag og ideer. På nuværende tidspunkt er planlægningen på et meget overordnet niveau i forhold til Tietgenbyen Nord. Der vil senere blive udarbejdet et nyt kommuneplantillæg og en lokalplan hvor områdets indretning og disponering vil blive klarlagt. I forbindelse med den politiske behandling vil det der fremgå, hvordan høringssvarenes forslag og ideer til områdets indretning er inddraget. I høringsperioden er der kommet høringssvar fra: Forening 1 Fraugde-Kærby Beboerforening Enkelt borgere 2 Bente Rasmussen, Fraugde-Kærby Vej 177, 5220 Odense SØ 3 Lars Holm, Herluf Trolles Vej 325, 5220 Odense SØ Opsamling I høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet i vedlagte hvidbog, hvor der også er givet forslag til svar på de indsendte høringssvar i forhold til udtagning af erhvervsareal. Høringssvarene kommer fra Fraugde-Kærby Beboerforening og fra borgere.

3 3 De indkomne høringssvar omhandler emnerne: Det kommende erhvervsområdes tilpasning med nabobebyggelse, miljøkonsekvenser under etableringsfasen, og forslag til stianlæg. Der er flere konkrete idéer og bemærkninger til områdets indretning, herunder stier, beplantning, støjafskæmning med mere. Fraugde-Kærby Beboerforening foreslår, at udtagning af erhvervsareal ikke sker mod nord mod jernbanen men sker mod Fraugde-Kærby Vej, hvor der er eksisterende boligbebyggelse, for at tilgodese hensynet til boliger langs Fraugde-Kærby Vej. By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar Forslag til tillæg nr. 49 til kommuneplan 2016 drejer sig alene om at udtage erhvervsudlæg i byzone i forhold til Tietgenbyen Nord. De fleste af de indkomne bemærkninger er således bidrag til den videre proces. I forhold til Fraugde-Kærby Beboerforenings forslag om, at udtagning af erhvervsareal ikke sker mod nord, er det forvaltningens opfattelse, at udlægget mod nord giver en god landskabelig afgrænsning af området. I forslaget er der udlagt et areal på cirka 1,3 ha mod nord mod jernbanen, der fjernes fra erhverv i byzone. Med en skærmende beplantning sikres klar afgrænsning mod det åbne land. Erhvervsmæssigt har det samtidig ikke stor værdi. I forbindelse med den videre planlægning vil hensynet til skærmning mod Fraugde-Kærby Vej naturligt indgå i planløsningen Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede yderligere udlæg langs Fraugde Kærby vej vil begrænse mulighederne for at finde løsninger, som både kan tilgodese en hensigtsmæssig udnyttelse af erhvervsområdet og sikre naboernes interesser. Den videre planproces er, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan, hvor områdets disponering og indretning præciseres. Her vil der blive taget stilling til de idéer, der er kommet ind i den forudgående høring. Planforslagene vil blive politisk behandlet før den 8 ugers offentlig høring af planforslagene. Det vil fremgå af sagsfremstillingen, hvordan bemærkningerne fra den forudgående høring er reflekteret i planerne. Afsender Uddrag af høringssvar Forslag til besvarelse 1 Fraugde-Kærby Beboerforening 1A: Fraugde-Kærby Beboerforening har bekymringer omkring lys- og støjgener i forhold til anlæg og drift af de kommende erhvervsområde. 1B: Fraugde-Kærby Beboerforening anbefaler, at Fraugde-Kærby Vej lukkes for gennemkørende tung trafik. Høringssvar 1A: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til fastlagt i kommende kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Her vil lys- og støjgener blive reguleret. Høringssvar 1B: Tillæg til kommuneplan nr. 49 er alene et spørgsmål om udtagning af en

4 4 Det vil i forbindelse med den videre planproces blive vurderet, om det er hensigtsmæssigt at lukke Fraugde-Kærby Vej for gennemkørende tung trafik. 1C: Fraugde-Kærby Beboerforening foreslår at udtagning af erhvervsareal ikke sker mod nord mod jernbanen men sker mod Fraugde Kærbyvej og mod eksisterende boligbebyggelse, for at sikre hensyn til boliger langs Fraugde Kærby Vej. Høringssvar 1C: Ændringen i kommuneplanen sigter mod at erhvervsområdet indrettes med hensyntagen til eksisterende boligbebyggelse, landsbymiljøet i Fraugde-Kærby såvel som den landskabelige tilpasning. Med udtagning af erhvervsareal mod nord tilgodeses et landskabeligt hensyn. I forbindelse med lokalplanen vil der kunne ske en tilpasning mod Fraugde-Kærby Vej. Ved den politiske behandling vil det fremgå, hvorledes den konkrete planlægning har medtaget de forhold som Fraugde-Kærby Beboerforening har haft bemærkninger til. 2 Bente Rasmussen, Fraugde-Kærby Vej 177, 5220 Odense SØ 1D: Fraugde-Kærby Beboerforening foreslår, at område til tung industri flyttes mod Østre Ringvej, således at der sikres større afstand til boligbebyggelse. 2A: Bente Rasmussen foreslår beplantning og støjvolde som afskærmning mod beboelse. 2B: Bente Rasmussen foreslår en disponering af erhvervsområdet, hvor den letteste industri med de laveste bygninger etableres mod områder med beboelse. Høringssvar 1D: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til Det vil i forbindelse med den videre planproces blive vurderet om det er hensigtsmæssigt, at område til tung industri flyttes mod Østre Ringvej. Høringssvar 2A: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til behandlet i kommende kommuneplantillæg og lokalplanforslag, herunder også skærmning af boliger og boligområder. Høringssvar 2B: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til Her vil lys- og støjgener blive håndteret.

5 5 3 Lars Holm, Herluf Trolles Vej 325, 5220 Odense SØ 2C: Bente Rasmussen foreslår at det sikres at belysning fra virksomheder i området skærmes så der ikke opstår gener for de omkringboende. 2D: Bente Rasmussen foreslår at område til tung industri flyttes mod Østre Ringvej, således at der sikres større afstand til boligbebyggelse. 2E: Bente Rasmussen foreslår at der etableres et grønt stisystem i erhvervsområdet. 2F: Bente Rasmussen foreslår at Fraugde- Kærby bevarer sit landsbymiljø så vidt muligt. 3A Lars Holm foreslår etablering af stiforbindelse over Østre Ringvej, som vil forbinde Tietgenbyen Nord med Kohaveskoven. Høringssvar 2C: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til Forvaltningen er opmærksom på genevirkningerne fra belysningen og vil søge at begrænse påvirkninger på boliger fra belysning fra erhvervsområdet. De konkrete løsninger vil blive behandlet i kommende kommuneplantillæg og lokalplanforslag. Høringssvar 2D: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til Det vil i forbindelse med den videre planproces blive vurderet om det er hensigtsmæssigt at område til tung industri flyttes mod Østre Ringvej. Høringssvar 2E: I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til Her vil anlæggelse af stier indgå. Høringssvar 2F: Forvaltningen er enig i at det bør være en prioritet, at Fraugde-Kærby bevarer sit landsbymiljø. Høringssvar 3A I forhold til Tietgenbyen Nord er tillæg til kommuneplan nr. 49 alene et spørgsmål om udtagning af en mindre del af erhvervsområdet. Forslaget vil indgå som bidrag til det videre lokalplanarbejde. Konklusion og forvaltningens indstilling: Forvaltningen vurderer, at den nødvendige omfordeling af byzoneareal kan gennemføres ved at udtage eksisterende byzonearealer, som alligevel ikke vil være egnede til intensiv "erhvervsformål". Reduktionen af byzonearealet kan således gennemføres uden der sker en reduktion af Odense Kommunes beholdning af direkte salgbare erhvervsarealer.

6 6 Samtidig tilgodeser udtagningen landskabelige interesser såvel som miljømæssige i forhold til Fraugde-Kærby. Arealet der udtages af området er ikke funktionelt velegnet erhvervsformål, da andre hensyn bør tilgodeses i området. Det kan bedst anvendes til at sikre hensyntagen til eksisterende boligbebyggelse, landsbymiljøet i Fraugde-Kærby og den landskabelige tilpasning. Forvaltningen foreslår, at der udtages areal som vist på kortbilaget. I forslaget er der udlagt et areal på cirka 1,3 ha mod nord, mod jernbanen, der fjernes fra erhverv i byzone. Med en skærmende beplantning sikrer arealet en klar afgrænsning mod det åbne land. Erhvervsmæssigt har det samtidig ikke stor værdi. At fjerne yderligere 1,3 ha erhvervsjord mod Fraugde-Kærby Vej er en binding, som kan gøre den videre planlægning vanskeligere. Samtidig er det en del af en mere anvendelig del af erhvervsområdet. I forbindelse med den videre planlægning vil hensynet til skærmning mod Fraugde-Kærby Vej naturligt indgå men med den foreslåede løsning sikres den fornødne fleksibilitet til valg af løsninger.

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 4-891 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-890 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Omfordeling af byzoneareal og nyt erhvervsområde forslag til tillæg nr. 49 Tillæg til byudvikling og rammebestemmelser Odense Kommune Hvad er en kommuneplan? I

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-861 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE.

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE. HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 6-885 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE Side 1 af 9 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 10-858 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 2-799 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af rammeafgrænsning for erhvervsområde ved Vestermarksvej i.f.m. fordebat vedr. erhvervsområde vest for Viborg.

Vedr.: Forslag til ændring af rammeafgrænsning for erhvervsområde ved Vestermarksvej i.f.m. fordebat vedr. erhvervsområde vest for Viborg. Bilag nr. 3 til TU den 4. marts 2009 Bemærkninger fra forudgående offentlighed og høring af grundejer.1111 Viborg Kommune Plan- og udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Att.: Arkitekt M.A.A. Britta

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager

Forslag til Lokalplan L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Forslag til Lokalplan 03.10.L01 Skydebaneanlæg ved Ansager Resume af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlig høring af ovennævnte lokalplanforslag, suppleret med forvaltningens oplæg til byrådets

Læs mere

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 For at skabe overblik over høringssvarene fra den forudgående høring til kommuneplantillæg nr. 48, er de indkomne svar samlet i denne hvidbog. Planerne

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-854 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ Introduktion Høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr. 8-854

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR 8-869 SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE Introduktion For at skabe overblik over høringssvar til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr 8-869 for Skjoldsvejs forlængelse,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3-848 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.)

Modtaget / Indsendt af: og indstilling til Byrådet (Markeret med FED tekst.) Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan 200-23, Vandværk i Karise. Der er modtaget i alt 3 tilkendegivelser i høringsperioden og denne hvidbog indeholder høringssvarene. Center for Plan & Miljø

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune September 2018 Områdeafgrænsning med eksisterende bebyggelse vist Forhøring Ændring af anvendelsen af erhvervsejendommen Slotsherrensvej 409A Foreslået ny bebyggelse Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2

HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2 HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2016-2028 NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til indkaldelsen

Læs mere

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT

BILAG A - INDSIGELSESDOKUMENT INDHOLD Bemærkning fra Viborg Stiftsøvrighed Indsigelse fra beboere Solbjerg 62, 7400 Herning. Indsigelse fra beboer, Lerbjerg 11, 7400 Herning. Indsigelse fra beboere, Lerbjerg 17a, 7400 Herning. Indsigelse

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune

INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan for Fredericia Kommune Teknik & Miljø 8. januar 2016 Sags-ID: 15/5503 Sagsbehandler: Eszter Knoll Andersen INDSIGELSESNOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 323 Boliger på stadiongrunden samt tillæg 12 til Kommuneplan 2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 PL ANL ÆGNING FOR RAMMEOMRÅDE TIL IDRÆTSHAL I RØDVIG HØRINGSPERIODE 4. APRIL TIL 29 maj 2017 ÆNDRINGER AF AFGRÆNSNINGEN AF RAMMEOMRÅDERNE 4 B8 OG 4 D2 SAMT RAMMEBESTEMMELSER FOR NYT RAMMEOMRÅDE 4 B10.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Notatets opbygning Indsigelserne og bemærkninger er inddelt og behandlet under følgende tværgående emner:

Notatets opbygning Indsigelserne og bemærkninger er inddelt og behandlet under følgende tværgående emner: Bilag 3 Notat med behandling af høringssvar til lokalplan nr. 333 for et boligområde og et hestecenter ved Hedemøllevej i Bjerringbro samt tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2001-2012 for Bjerringbro Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner.

Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. Bekendtgørelse om landsplandirektiv for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone i Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. I medfør af 5 b, stk. 6, jf. 3, stk. 1, i lov om planlægning,

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark nord for Karise i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Tryggevælde Mark i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 15. januar

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin Baggrund Mogens De Linde ejer flere ejendomme i Sadolinområdet ved Holmbladsgade

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Carsten Sloth Møller T: 58 57 47 68 E: csmol@slagelse.dk Hvidbog lokalplan nr. 1125, kommuneplantillæg

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN

Dagsordenpunkt. Sagsbehandler: Dr Sags-ID: EMN Dagsordenpunkt Endelig vedtagelse af hovedforslag som linjeføring samt tillæg nr. 19 med tilhørende VVM-redegørelse til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-026 for Drewsensvejs forlængelse mod vest Sagsbehandler:

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens 30 2013 Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 30 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Flintebakken, Horsens

Læs mere

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE

Debatoplæg. Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby. Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober Mejrup Kirkeby HOLSTEBRO KOMMUNE Mejrup Kirkeby Boligområde og dagligvarebutik vest for Mejrup Kirkeby Indkaldelse af idéer og forslag Oktober 2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Måned Oktober Debatoplæg INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Boligområde

Læs mere

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/107

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/107 Dato 05.03.2018 Dok.nr. 24671-18 Sagsnr. 18/107 Ref. SLYN Resumé af indkomne bemærkninger til indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med planlægning for detailhandel i Ølgod samt udkast til Byrådets

Læs mere

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger HVIDBOG Lokalplan 2019 06 Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et

Læs mere

Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme

Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme Orientering om Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme - Forslag til lokalplan nr. 6-803 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 - Miljørapport By- og Kulturforvaltningen Byudvikling Byplan Nørregade

Læs mere

H-B3 H-E4 H-O8 H-E2 H-B H-B25 H-B17 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx - xx.xx.2016

H-B3 H-E4 H-O8 H-E2 H-B H-B25 H-B17 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx - xx.xx.2016 H-O8 H-E2 H-B3 H-E4 H-B8 H-B25 H-B17 Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag For ændring af rammebestemmelse H-B31 - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx - xx.xx.2016 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26 H- H-B

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden

Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Økonomiudvalget 9. januar 2017 Orientering af Økonomiudvalget om forudgående offentlighed for kommuneplantillæg for ISS-grunden Baggrund ISS-grunden er beliggende i Nordvestkvarteret

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe

Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning for en landsbyafgrænsning i Basballe 1 of 5 Mols Bjerge Vej 8A 12-06-2015 Mols Bjerge Vej 8A Sagsnr.: 15/9465 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Iben Randlev Hundebøl Tlf.: 8753 5293 Orientering om indkaldelse af idéer til kommende planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 11.04 2017 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 - Boligområde ved Eskerodvej og Degnevænget i Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Lokalplanområdet er beliggende i

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø Den 15. januar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet

Læs mere

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN

Energipark ved St. Soels. - vindmølle- og solcelleanlæg. Indkaldelse af idèer og forslag PLANAFDELINGEN PLANAFDELINGEN Energipark ved St. Soels - vindmølle- og solcelleanlæg Fem af de i alt syv vindmøller set fra Lundby syd for vindmølleområdet. Vindmøllerne er visualiseret med en rotor på 126 meter i diameter. PLANAFDELINGEN

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Prioritering af kommuneplantillæg for Erhvervsområde samt lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre

Prioritering af kommuneplantillæg for Erhvervsområde samt lokalplan for Biogasanlæg ved Snævre HOLBÆK KOMMUNE Bilag 6 Dato: 26. juli 2018 Sagsb.: Lasse Emil Stougaard Sagsnr.: 18/33897 Dir.tlf.: 72364846 E-mail: lasse@holb.dk Prioritering af kommuneplantillæg for Erhvervsområde samt lokalplan for

Læs mere

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Cordoza Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Indhold Indledning 3 Tillæg til kommuneplanen 3 Idéfasen 3 Indkomne idéer og forslag 4 Resume af indkomne idéer og forslag

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune.

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for solcellepark mellem Dalby og Faxe i Faxe Kommune. Idéfase Solcellepark ved Jomfruens Egede i Faxe Kommune - indkaldelse af idéer fra den 22.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE. Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Hvidovrevej

Forslag TILLÆG NR. HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 HVIDOVRE. Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej. Hvidovrevej Forslag HVIDOVRE KOMMUNEPLAN 2016 TILLÆG NR. 03 Nyt rammeområde 1A6 til blandet byområde ved Landlystvej ej lystv Land HVIDOVRE KO M M U N E Tillæggets formål og indhold Dette Tillæg nr. 3 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

DEBATHÆFTE. Anvendelse til boligområde ved Mosevænget 13 i Over Hornbæk. Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018

DEBATHÆFTE. Anvendelse til boligområde ved Mosevænget 13 i Over Hornbæk. Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018 Granvænget Wingesvej Fladbrovej Fordebat i 4 uger fra 21. juni til 19. juli 2018 Havndal Dalbyover Udbyhøj Gassum Råby Gjerlev Øster Tørslev DEBATHÆFTE Asferg Fårup Øster Bjerregrav Spentrup Mellerup Mejlby

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017 Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides

Læs mere

H-B3 H-E4 H-O8 H-E2 H-B H-B25 H-B17 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26

H-B3 H-E4 H-O8 H-E2 H-B H-B25 H-B17 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26 H-O8 H-E2 H-B3 H-E4 H-B8 H-B25 H-B17 For ændring af rammebestemmelse H-B31 Endeligt vedtaget den 17.11.2016 Offentligt bekendtgjort den 25.11.2016 H-B12 H-B7 H-B13 H-B31 H-B26 H- H-B 2 Tillæg nr. 8 til

Læs mere

Turismeområde, Nordmarkvej Erhvervsområde, Åstvej, Højmarksvej, Erhvervsområde, Højmarksvej

Turismeområde, Nordmarkvej Erhvervsområde, Åstvej, Højmarksvej, Erhvervsområde, Højmarksvej Turismeområde, Nordmarkvej Erhvervsområde, Åstvej, Højmarksvej, Erhvervsområde, Højmarksvej Billede Forslag November 2018 Om kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Ønsker byrådet

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019

Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene. Sammenfattende redegørelse. Februar 2019 Miljøvurdering af lokalplan og kommuneplantillæg for bro mellem NærHeden og Hedehusene Sammenfattende redegørelse Februar 2019 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlig høring af planforslagene... 3 2.1

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Nyt rammeområde og ændring af bymidteafgrænsning ved ny dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge. Holbæk Kommune har den

Læs mere

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Høringsperiode fra 6. marts til 5. april 2018. Der afholdes offentligt møde om planerne i starten af marts (dato indsættes). Forside:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20

Forslag. Kommuneplantillæg 20. Forslag. Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 Forslag Kommuneplantillæg 20 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2017, Varde Kommune i offentlig høring i 8 uger fra

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug 2016-072378 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund

Læs mere