Den lokale. Undervisningsplan. for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale. Undervisningsplan. for"

Transkript

1 Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse udarbejdet af Hanne Lundgren

2 Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser 1. Meritbestemmelser 2. Lærerrollen, ressourcer og udstyr 3. Samarbejde med praktikvirksomhederne Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsens gennemførelse Praktik Bedømmelse Kort beskrivelse af fagene

3 Forord Lærelyst og erhvervskompetence skal gå hånd i hånd gennem de læringsforløb vi afvikler for vores elever. De mere grundlæggende tanker og ideer vedrørende den enkelte uddannelse kan læses i den lokale undervisningsplan. Den lokale undervisningsplan er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.. Formålet med den lokale undervisningsplan er at give brugerne af skolen viden, indflydelse og indsigt i uddannelsens opbygning og undervisningens organisering og gennemførelse på skolen. I den lokale undervisningsplan kan man læse om følgende: Bekendtgørelsen De pædagogiske tanker og ideer, som undervisningen bygger på Uddannelsens organisering på alle skoleperioder Indholdet i skoleperioderne Merit, bedømmelse, evaluering og eksamen

4 Bekendtgørelsen I bekendtgørelse nr. 345 af 13. maj 2005 indgår serviceuddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang: Service. Formål: At eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som serviceassistent med speciale: Virksomhedsservice. Mål: Den uddannede serviceassistent skal selvstændigt kunne planlægge, tilrettelægge og udføre: God og miljøbevist service Varetage service og rengøring på virksomheder Varetage lettere kantinefunktioner Anrette og servere mad og drikke Pasning af reception, fx telefon, mindre tekstbehandlingsopgaver Deltage i mindre kontorrelaterede opgaver ex kopiering og postomdeling Foretage indkøb og varebestilling Udføre vedligeholdelsesopgaver Serviceassistenten skal være i stand til, på basis af en grundlæggende servicemæssig forståelse, at arbejde individuelt og i grupper, afpasset den konkrete arbejdssituation. Uddannelsen sigter mod, at serviceassistenten skal kunne omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked. Gennem skoleundervisning og praktikundervisning skal eleven opnå kompetencer på følgende områder:

5 Rengøring og sikkerhed Sundhed og ernæring Kvalitet og service Kommunikation og samarbejde Samfund og miljø Den uddannede serviceassistent skal have indsigt i og forståelse for beskæftigelsesområdets miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med fagets udførelse. Uddannelsens varighed og struktur: Den samlede uddannelseslængde er 1 år fordelt med 27 ugers skoleophold og 19 ugers praktik eksklusiv ferie.

6 Skolens pædagogiske grundsyn Vi lægger vægt på at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. De overordnede mål: At eleven gennem arbejdet på skolen i samvær med andre udvikler lærelyst og erhvervskompetence, som danner grobund for livslang læring At der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, kravene i den enkelte uddannelses bekendtgørelse og de samfundsmæssige ændringer At den pædagogiske udvikling afspejles i alle skolens ydelser og at den naturlige erhvervsfaglige sammenhæng mellem EUD og efteruddannelse styrkes At skolekulturen i alle forhold er båret af medindflydelse og medansvar, således at skolens dagligdag giver alle optimale vilkår for læring At underviserne har en erhvervspædagogisk kompetence, som bygger på faglige, almene, pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer, hvor vejledning og supervision skaber forudsætning for fortsat udvikling At der tilstræbes en helhed i den enkelte elevs uddannelsesplan Indfrielse af målene sikres bl.a. gennem en aktiv inddragelse af skolens brugere gennem hele uddannelsen. Det sker gennem samtaler på skolen og i virksomheden, hvor elevens faglige, personlige og almene kompetenceudvikling er samtalens indhold.

7 Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningen er helhedsorienteret såvel praktisk som teoretisk og tager sit udgangspunkt i elevens nuværende eller kommende hverdag. Den helhedsorienterede undervisning skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau. Læreplansfagene er, hvor det forekommer naturligt, delvis integreret. Enkelte læreplansfag optræder som kursusfag, men undervisningen tones efter temaer/projekter, således at eleven kan se en sammenhæng mellem de enkelte fag. Dog kan det i såvel dansk som engelsk være hensigtsmæssigt med baggrund i den enkelte elevs forudsætninger, at vælge en mere generel indfaldsvinkel bl.a. hensyntagen til elevens muligheder for at bestå eksamen. Undervisningen tilrettelægges så den går fra at være relativt lærerstyret til en større elevstyring/elevindflydelse EDB indgår som et naturligt element i undervisningen. Da elevforudsætningerne er forskellige, skal undervisningen differentieres, således at den enkeltes baggrund og evt. merit accepteres og respekteres. Undervisningsmetoderne vil derfor være mangfoldige, for på denne måde at tilgodese samtlige elever. Differentieringstanken kan kort sammenfattes til paradokset, at man ved en bevidst forskelsbehandling har til hensigt at stille eleverne lige med hensyn til deres muligheder for at få optimal udbytte af undervisningen. Den eksakte differentieringsform kan ikke beskrives generelt, men må afhænge af det enkelte hold og det tilknyttede lærerteam. Indenfor grundfagene dansk, engelsk er der mulighed for at give eleven merit.

8 Indgår fagene i helhedsorienteret undervisning sammen med andre fag, gælder meritten kun for eksamen. Undervisningen følges da i fuldt omfang. Meritbestemmelser Skolen giver merit for allerede opnåede kundskaber. Både relevant uddannelse og relevant arbejdserfaring kan give merit Det betyder, at eleven mod fornøden skriftlig dokumentation eller gennem praktisk kunnen, kan få afkortet sin undervisningstid, eller kan vælge andre fag i udannelsen. Lærerrollen, ressourcer og udstyr For at tilgodese kravene til undervisningens gennemførelse bl.a. med hensyn til sammenhængen mellem de enkelte fag, hvor et samarbejde mellem lærere fra forskellige faggrupper er nødvendigt, etableres lærerteams på de enkelte moduler/skoleophold. Lærerne vil oftest arbejde som fageksperter og inspiratorer i starten af de enkelte moduler/skoleophold. Efterhånden som eleverne gøres ansvarlige for egen læring ændres lærerrollen til at være konsulent/vejleder. I uddannelsesforløbet skal den enkelte elev udvikle sine evner til selvstændigt at kunne tage vare om sin egen læring. I løbet af uddannelsen vil eleven opleve at den traditionelle undervisning, hvor læreren i en forberedt og struktureret lektion underviser eleverne i et stofområde, i højere grad suppleres med undervisningsformer, der sætter elevens eget ansvar i centrum for læringen. Disse undervisningsformer karakteriseres ved, at læreren støtter eleven med at organisere tilrettelæggelse af opgaver og projekter, hvorefter læreren vil varetage opgaven som konsulent, der guider og støtter eleven i håndtering og strukturering af læringsprocessen.

9 Samarbejde med praktikvirksomhederne Den 1-årige serviceassistentuddannelse sigter på at uddanne personale indenfor et område, der tidligere beskæftigede ufaglært arbejdskraft. Målet er dels at sikre kvalificeret arbejdskraft, der matcher fremtidens krav i et servicefag, dels at sikre et mere alsidigt og spændende jobindhold indenfor et fagområde, som traditionelt har været både ensidigt og fysisk belastende. For de virksomheder, der nu er i gang med at uddanne serviceassistenter, er uddannelsesplanlægning for denne gruppe af ansatte noget nyt. Det er derfor væsentligt at få etableret et godt samarbejde mellem skole, virksomhed og elev allerede fra starten af uddannelsesforløbet. Dette samarbejde skal sikre sammenhæng i elevens uddannelsesforløb og sikre, at eleven når de for uddannelsen fastsatte mål. Ved afslutningen af skoleperioden udarbejder skolen en skoleerklæring, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer og standpunktskarakterer eleven har opnået, og efter hver praktikperiode udarbejder virksomheden en praktikerklæring (praktikerklæring fra SUS) Desuden udarbejder skolen en praktikvejledning. Den udfyldes af elev, virksomhed og skole i samarbejde og danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en specifik uddannelsesplan, for såvel hver praktikperiode som de efterfølgende skoleperioder, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer eleven har opnået i praktikperioden. Gennem hele uddannelsesforløbet skal der være et tæt samarbejde mellem skole og praktikvirksomhed gennem samtaler, praktikværtsdage på skolen og ved at kontaktlæreren besøger virksomheden i løbet af uddannelsesforløbet.

10 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Udarbejdelse og revision af den lokale undervisningsplan foretages af AMU-Vest. Det lokale uddannelsesudvalg inddrages ved udarbejdelsen, og inden den lokale undervisningsplan endelig godkendes og placeres på AMU-Vest`s hjemmeside, er den behandlet og godkendt. Gennem dette samarbejde sikres, at undervisningsplanen lever op til behov og forventninger i lokalområdet. Uddannelsens gennemførelse Uddannelsen gennemføres i samarbejde med AMU-Vest EUC Vest Uddannelsesstederne gennemfører Voksenuddannelsen til Serviceassistent indenfor specialerne: 1. Virksomhedsservice 2. Hospitalsservice Uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om uddannelse til serviceassistent undervisningsministeriets bekendtgørelse. Uddannelsen er en vekselvirkning mellem skoleperioder og praktikperioder efter følgende opbygning: Modul I (1. skoleperiode): I dette forløb består undervisningen af kursusfag, hvori der kan indgå projekter.

11 Det tilstræbes, at eleverne i dette modul udover færdighedsmæssige kvalifikationer og konkret viden tilegner sig sociale og personlige kompetencer for dermed at øge deres muligheder for at vurdere og handle i konkrete situationer Modul 2 ( 2. skoleperiode): Dette modul består ligeledes af kursusfag og projekter, hvor eleverne arbejder mere selvstændigt og mere projektorienteret. Baggrunden for denne planlægning er, at videreudvikle elevernes færdighedsmæssige kvalifikationer, sociale og personlige kompetencer ved selv at planlægge, problematisere, og søge informationer, samarbejde og tage ansvar for egen læring. Modul 3 ( 3, skoleperiode): Dette modul består hovedsageligt af det afsluttende projekt. Modulet afsluttes med en praktisk prøve som bygger på netop dette projekt. Derudover består prøven af en praktisk del, hvor eleven trækker et på forhånd ukendt spørgsmål og efter forberedelse fremlægger det. Eleverne skal i dette modul kunne arbejde selvstændigt med projektarbejdet, således at de ved afslutningen tager selvstændigt ansvar og initiativ til at formulere og ikke mindst løse faglige og sociale opgaver og problemer. Undervisningen på skoleperioderne indeholder følgende grundfag, områdefag og specialefag: Grundfag: IT Psykologi Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktudvikling

12 Dansk Hygiejne Førstehjælp Brandbekæmpelse Sundhed Områdefag: Ergonomi Kvalitetssikring Rengøring Rengøring og arbejdsplanlægning Ernæringslære og madlavning Anretning og servering Kommunikation og Samarbejde Vedligeholdelsesopgaver Specialefag: Rengøringsservice Affaldshåndtering Kontorsupport Valgfri specialefag Evaluering: Der evalueres løbende på elevernes standpunkt i forhold til uddannelsens kvalifikationsområder og mål, ligesom der evalueres på elevernes opfattelse af den undervisning, de har modtaget. Endelig evalueres der efter hvert modul på følgende måde: Elevgruppen evaluerer mundtligt for lærergruppen Samtlige elever afleverer en skriftlig evaluering til underviserne Den enkelte elev har mulighed for en udviklingssamtale, hvor udvikling og standpunkt i faglige og personlige kvalifikationer drøftes og eventuelle nye mål sættes

13 Praktik Bekendtgørelsens krav til uddannelsens praktikdel Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører frem til, at eleven kan nå uddannelsens mål I praktikuddannelsen tages udgangspunkt i elevens forudgående erhvervserfaring, idet praktikuddannelsen især tager sigte på at træne eleven i de manglende færdigheder. Eleven skal på avanceret niveau selvstændigt og kompetent kunne udføre arbejdsfunktioner inden for uddannelsens arbejdsområder. Eleven skal på baggrund af sin faglige, personlige, sociale kompetenceudvikling selvstændigt kunne vurdere en problemstilling og planlægge og gennemføre en opgave. Eleven skal på rutineniveau kunne planlægge, gennemføre og løse en aktivitet i rutine- og kendte situationer og omgivelser i samarbejde med andre. Eleven skal på begynderniveau kunne løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation ud fra en kendt problemstilling og skal udføre en mere kompliceret arbejdsopgave under vejledning. Målet med praktikuddannelsen er desuden, at eleven opnår kendskab til branchens arbejdsmiljø og at eleven lærer at udføre alle relevante arbejdsfunktioner i branchen. Praktikken i samarbejde med uddannelsesstedet Skolen anmoder praktikvirksomheden om at deltage i et tæt samarbejde omkring planlægningen af praktikforløbene for eleven.

14 Skolen inviterer virksomheden til et planlægningsmøde i midten af de 2 første skolemoduler. På planlægningsmøderne redegør skolen for målene for uddannelsen i den aktuelle skoleperiode og det drøftes, hvordan virksomheden kan støtte, at eleven når målene. Skolen foreslår, at der udarbejdes en turnusplan for den enkelte elev og at eleven desuden af skolen får stillet en opgave, der forbinder skoleperioden og praktikperioden og som skal løses i praktikperioden. Endelig foreslår skolen, at de i praktikperioden fastholder en vis kontakt til eleverne f.eks. i forbindelse med løsning af den stillede opgave. Mål for praktikperioderne Målet er at eleven kan dokumentere og videreformidle en sammenkobling mellem den teoretiske viden og den praktiske viden. Eleven udarbejder i hver praktikperiode en rapport, der viser hvilken udvikling eleven har gennemgået i forhold til uddannelsens mål. Rapporten kan indeholde en beskrivelse af de arbejdsopgaver eleven har arbejdet med i praktikken, såsom arbejdsbeskrivelser, afdelingernes organisation, samarbejdsrelationer, tilberedningsforløb, kvalitetskontrol m.m. Rapporten skal udarbejdes af eleven selv. Eksempel på Praktikperiode 1: Skolen anbefaler at eleven så vidt det er muligt i praktikken arbejder med følgende hovedemner:

15 1. Rengøring 2. Tilberedning, anretning og servering af mad Evt. forslag til arbejdsområder er: 1. Daglig rengøring 2. Hovedrengøring 3. Specialrengøring Eksempel på Praktikperiode 2: Skolen anbefaler at eleven så vidt muligt i praktikken arbejder med følgende hovedemner: 1. Specialrengøring 2. Arbejdsmiljø 3. Tilberedning af lettere anretninger 4. Kontorsupport Praktikerklæring Ved afslutning af en praktikperiode udarbejder virksomheden en praktikerklæring til elev og skole. Heri beskrives elevens arbejdsområde og funktioner i praktikperioden, samt bekræfter at eleven har gennemført praktikperioden tilfredsstillende. Desuden kan den indeholde praktikvirksomhedens skøn om eleven har særlige behov med hensyn til skoleundervisning.

16 Bedømmelse Afsluttende opgave I forbindelse med uddannelsens afslutning udarbejder eleven i sidste skoleperiode et specialeprojekt, som bredt afspejler fagene i specialet: Virksomhedsservice. Specialeprojektet danner baggrund for afholdelse af den mundtlige eksamen I eksaminationen indgår en praktisk opgave Specialprojektet tager udgangspunkt i at det er en voksenopgave, hvor eleven selv vælger projektets emne og indhold. Formål Formålet med eksamen er at vurdere og dokumentere elevens erhvervsfaglige kompetence, d.v.s. tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som er målet for uddannelsen. Eksamensform Eksamen er mundtlig og fastlagt med udgangspunkt i, at der er tale om en vokseneksamen, hvor eleven har indflydelse på indhold og måden at fremlægge indholdet på. Der laves et oplæg på 5-10 min pr. elev, hvis det er en gruppeeksamen, som udover at indeholde en redegørelse for og problematisering af det valgte emne også omfatter oplæg til den efterfølgende samtale. På baggrund af projektet og elevens/elevernes oplæg føres en samtale, der også omfatter vurderinger. Samtalen føres mellem eleven og eksaminator.

17 I eksamen indgår en praktisk del. Der trækkes et praktisk spørgsmål indenfor specialefagene. Eleven får 15 min til forberedelse. Eleven viser og forklarer hvorledes opgaven praktisk kan udføres ved hjælp af de til rådighed værende materialer. Bedømmelse: Specialeprojektet bedømmes på baggrund af det skriftlige projekt, den mundtlige og praktiske fremlæggelse. Såfremt en elev bliver syg eller af anden uforskyldt grund bliver forhindret i at gennemføre eksamen, tilrettelægger skolen en ny eksamen.

18 Kort beskrivelse af Grundfag, Områdefag og Specialefag: Grundfag: IT: Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer på grundlæggende niveau. Eleven får begyndende færdigheder i håndtering af data og programmel og kan forholde sig til de muligheder og begrænsninger der er indenfor IT Psykologi Eleven får kendskab til personlighedspsykologi med fokus på psykens struktur og tænkemåde. Eleven opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger, samt indblik i personlighed og omgivelsernes påvirkninger på menneskets adfærd og udvikling Materiale- Forståelse Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer, herunder søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer. Produkt- Udvikling Eleven kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i.f.m. udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche. Eleven kan dokumentere planlægning af eget arbejde og vurdere kvaliteten i.f.t. gældende standarder og normer Dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssig i forskellige situationer både skriftligt som mundtligt. Eleven kan analysere og vurdere forskellige tekstformer

19 Hygiejne Eleven kan rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i den relevante branche Eleven kender til principperne ved egenkontrol Første- Hjælp Eleven får såvel teoretiske og praktiske færdigheder og vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdomme Brand Med udgang i en brandinstruks skal eleven tilegne sig viden, så eleven ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande. Sundhed Eleven kan redegøre for sundhedens fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter. Eleven opnår kendskab til almindelig forekommende diæter, samt opnår forståelse for betydningen af forebyggelse frem for behandling. Områdefag: Ergonomi: Eleven har kendskab til ergonomi og kan gennem fysiske øvelser rette arbejdsstillinger og rutiner Eleven kender til arbejdsteknikker ved anvendelse af redskaber og maskiner, samt får en basisviden om anvendelse af de rette arbejdsstillinger og basale teknikker til løft, træk og skub. Rengøring Arbejds- Planlægn. Eleven kan vælge, anvende og dosere almindeligt forekommende rengøringsog plejemidler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til det interne og eksterne miljø.

20 Eleven kender til alm. Forekommende rengøringsvogne, redskaber og maskiner og kan anvende disse. Eleven skal kende rengøringsmidlers indhold og virkemåde Ernæring Og mad- Lavning: Anretning Og servering: Eleven har kendskab til principper i sammensætning af ernæringsrigtig kost. Eleven kan tilberede og anrette ernæringsrigtigt mad samt får kendskab til økologiske produkter. Eleven kender almindeligt forekommende køkkenmaskiner. Eleven kan arbejde hygiejnisk med tilberedning, opbevaring, anretning og servering under overholdelse af lovgivningens bestemmelser om levnedsmidler og egenkontrol. Eleven kan anrette og servere mad Kommunikation: Eleven kan anvende mundtlig kommunikation ved instruktion. Eleven forstår samarbejdets betydning for kvalitet og trivsel på arbejdspladsen. Vedligeholdelsesopgaver: Eleven kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver, fx udskiftning af sikringer, elpærer m.v. Eleven kender cirkulærer og regler vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver. Eleven kan vurdere. Hvilken faglig bistand, der skal indhentes. Specialefag Rengøringsservice: Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne planlægge, tilrettelægge og udføre service under hensyntagen til kundeønsker og/eller rengøringsplaner indenfor erhvervsrengøring og hjemmeservice. I dette specialefag skal der arbejdes med det afsluttende specialeprojekt, som eleven skal til eksamen i. Affaldshåndtering Eleven kan varetage affaldssortering. Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen. Eleven kan hente råd og vejledning hos offentlig myndighed.

21 Kontorsupport: Eleven kan betjene almindeligt forekommende kontormaskiner ved massekopiering, sortering og indbinding. Eleven får indblik i journalisering samt varetagelse af intern og ekstern distribution, ligesom rapportskrivning kan foretages. Valgfri specialefag: Der gives eleven mulighed for at udbygge sit kendskab til de arbejdsfunktioner og den teknologiske udvikling, der er karakteristisk for uddannelsesområdet.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

uddannelse2001 Serviceassistent

uddannelse2001 Serviceassistent uddannelse2001 Serviceassistent Søger du udfordringer? så bliv serviceassistent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer om uddannelsen til serviceassistent og beskriver, hvad jobbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011 om

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan for

Den lokale Undervisningsplan for Den lokale Undervisningsplan for serviceassistentuddannelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for uddannelsen...

Læs mere

Den lokale Undervisningsplan

Den lokale Undervisningsplan Den lokale Undervisningsplan for 1-årig serviceassistentuddannelse indenfor Hospitalsservice 1 INDHOLD Indhold... 2 Indledning... 3 Uddannelsens formål og mål... 4 Optagelse på uddannelsen... 5 Lærer-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig!

Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! F O A F A G O G A R B E J D E Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! Søger du udfordringer? så er serviceassistentuddannelsen måske noget for dig! er udgivet af FOA

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017)

Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Hovedforløbet Trin 1 Rengøringstekniker - Trin 2 Serviceassistent (16/2017) Generel information om skolen Praktiske oplysninger Nærværende lokale undervisningsplan er gældende for erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvad ønsker gæsterne?

Hvad ønsker gæsterne? God service Hvad ønsker gæsterne? God pris God beliggenhed Rene værelser, ja tak! Housekeeping med god kvalitet og service Rengøringsassistenter er en væsentlig ressource på et hotel! At gøre rent er ikke

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til receptionist Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN

VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT UDDANNELSEN FOR MEDARBEJDERE I KONCERN SERVICE VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTUDDANNELSEN Værd at vide om serviceassistentuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9

VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 VEJLEDNING TIL GRUNDFAGET HYGIEJNE FAGBILAG 9 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning...2 1. Fagets formål og relevans for EUD... 2 2. Undervisningens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET

FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET FOR EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OG ØVRIGE INTERESSENTER VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENT KONCEPTET VÆRD AT VIDE OM SERVICEASSISTENTKONCEPTET Værd at vide om serviceassistentuddannelsen for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever

Serviceassistent. uddannelse2001. Værd at vide. ved ansættelse af serviceassistentelever Serviceassistent uddannelse2001 Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever Værd at vide ved ansættelse af serviceassistentelever er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen orienterer

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Greenkeeper Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008. Greenkeeper Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen greenkeeper

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 25/02/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg

SUS Tandteknikerfagets Faglige Udvalg Praktikvejledning Laboratorietandtekniker 1 Praktikvejledning for Laboratorietandteknikeruddannelsen Uddannelses varighed er 4 år og 6 måneder Forord Denne vejledning har til hensigt at give den uddannelsesansvarlige

Læs mere

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015

FAGLÆRT RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive. indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 ERHVERVSUDDANNELSE RENGØRINGSTEKNIKER (TRIN 1) SERVICEASSISTENT (TRIN 2) Uddannelsesmuligheden for at blive FAGLÆRT indenfor rengøringsservice OPSTART UGE 38 2015 TRIN 1: RENGØRINGSTEKNIKER TRIN 2: SERVICEASSISTENT

Læs mere

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder:

Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) ønsker igennem Kvalitet i praktikken at sætte fokus på tre områder: Kvalitet i praktik Kvalitet i praktikuddannelsen for social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse - gældende for Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del

Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del - Målrettet trin1 Rengøringstekniker /Serviceassistent Gældende for hold med start fra 01.08.2017 1 Indhold LÆRINGSAKTIVITETER GRUNDFORLØBETS 2. DEL... 2 Tema 1:

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere