Den lokale. Undervisningsplan. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale. Undervisningsplan. for"

Transkript

1 Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse udarbejdet af Hanne Lundgren

2 Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser 1. Meritbestemmelser 2. Lærerrollen, ressourcer og udstyr 3. Samarbejde med praktikvirksomhederne Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsens gennemførelse Praktik Bedømmelse Kort beskrivelse af fagene

3 Forord Lærelyst og erhvervskompetence skal gå hånd i hånd gennem de læringsforløb vi afvikler for vores elever. De mere grundlæggende tanker og ideer vedrørende den enkelte uddannelse kan læses i den lokale undervisningsplan. Den lokale undervisningsplan er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.. Formålet med den lokale undervisningsplan er at give brugerne af skolen viden, indflydelse og indsigt i uddannelsens opbygning og undervisningens organisering og gennemførelse på skolen. I den lokale undervisningsplan kan man læse om følgende: Bekendtgørelsen De pædagogiske tanker og ideer, som undervisningen bygger på Uddannelsens organisering på alle skoleperioder Indholdet i skoleperioderne Merit, bedømmelse, evaluering og eksamen

4 Bekendtgørelsen I bekendtgørelse nr. 345 af 13. maj 2005 indgår serviceuddannelsen i den erhvervsfaglige fællesindgang: Service. Formål: At eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår kompetence som serviceassistent med speciale: Virksomhedsservice. Mål: Den uddannede serviceassistent skal selvstændigt kunne planlægge, tilrettelægge og udføre: God og miljøbevist service Varetage service og rengøring på virksomheder Varetage lettere kantinefunktioner Anrette og servere mad og drikke Pasning af reception, fx telefon, mindre tekstbehandlingsopgaver Deltage i mindre kontorrelaterede opgaver ex kopiering og postomdeling Foretage indkøb og varebestilling Udføre vedligeholdelsesopgaver Serviceassistenten skal være i stand til, på basis af en grundlæggende servicemæssig forståelse, at arbejde individuelt og i grupper, afpasset den konkrete arbejdssituation. Uddannelsen sigter mod, at serviceassistenten skal kunne omstille sig i takt med udviklingen på et fleksibelt og foranderligt arbejdsmarked. Gennem skoleundervisning og praktikundervisning skal eleven opnå kompetencer på følgende områder:

5 Rengøring og sikkerhed Sundhed og ernæring Kvalitet og service Kommunikation og samarbejde Samfund og miljø Den uddannede serviceassistent skal have indsigt i og forståelse for beskæftigelsesområdets miljømæssige forhold, herunder håndtering af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med fagets udførelse. Uddannelsens varighed og struktur: Den samlede uddannelseslængde er 1 år fordelt med 27 ugers skoleophold og 19 ugers praktik eksklusiv ferie.

6 Skolens pædagogiske grundsyn Vi lægger vægt på at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. De overordnede mål: At eleven gennem arbejdet på skolen i samvær med andre udvikler lærelyst og erhvervskompetence, som danner grobund for livslang læring At der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, kravene i den enkelte uddannelses bekendtgørelse og de samfundsmæssige ændringer At den pædagogiske udvikling afspejles i alle skolens ydelser og at den naturlige erhvervsfaglige sammenhæng mellem EUD og efteruddannelse styrkes At skolekulturen i alle forhold er båret af medindflydelse og medansvar, således at skolens dagligdag giver alle optimale vilkår for læring At underviserne har en erhvervspædagogisk kompetence, som bygger på faglige, almene, pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer, hvor vejledning og supervision skaber forudsætning for fortsat udvikling At der tilstræbes en helhed i den enkelte elevs uddannelsesplan Indfrielse af målene sikres bl.a. gennem en aktiv inddragelse af skolens brugere gennem hele uddannelsen. Det sker gennem samtaler på skolen og i virksomheden, hvor elevens faglige, personlige og almene kompetenceudvikling er samtalens indhold.

7 Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningen er helhedsorienteret såvel praktisk som teoretisk og tager sit udgangspunkt i elevens nuværende eller kommende hverdag. Den helhedsorienterede undervisning skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau. Læreplansfagene er, hvor det forekommer naturligt, delvis integreret. Enkelte læreplansfag optræder som kursusfag, men undervisningen tones efter temaer/projekter, således at eleven kan se en sammenhæng mellem de enkelte fag. Dog kan det i såvel dansk som engelsk være hensigtsmæssigt med baggrund i den enkelte elevs forudsætninger, at vælge en mere generel indfaldsvinkel bl.a. hensyntagen til elevens muligheder for at bestå eksamen. Undervisningen tilrettelægges så den går fra at være relativt lærerstyret til en større elevstyring/elevindflydelse EDB indgår som et naturligt element i undervisningen. Da elevforudsætningerne er forskellige, skal undervisningen differentieres, således at den enkeltes baggrund og evt. merit accepteres og respekteres. Undervisningsmetoderne vil derfor være mangfoldige, for på denne måde at tilgodese samtlige elever. Differentieringstanken kan kort sammenfattes til paradokset, at man ved en bevidst forskelsbehandling har til hensigt at stille eleverne lige med hensyn til deres muligheder for at få optimal udbytte af undervisningen. Den eksakte differentieringsform kan ikke beskrives generelt, men må afhænge af det enkelte hold og det tilknyttede lærerteam. Indenfor grundfagene dansk, engelsk er der mulighed for at give eleven merit.

8 Indgår fagene i helhedsorienteret undervisning sammen med andre fag, gælder meritten kun for eksamen. Undervisningen følges da i fuldt omfang. Meritbestemmelser Skolen giver merit for allerede opnåede kundskaber. Både relevant uddannelse og relevant arbejdserfaring kan give merit Det betyder, at eleven mod fornøden skriftlig dokumentation eller gennem praktisk kunnen, kan få afkortet sin undervisningstid, eller kan vælge andre fag i udannelsen. Lærerrollen, ressourcer og udstyr For at tilgodese kravene til undervisningens gennemførelse bl.a. med hensyn til sammenhængen mellem de enkelte fag, hvor et samarbejde mellem lærere fra forskellige faggrupper er nødvendigt, etableres lærerteams på de enkelte moduler/skoleophold. Lærerne vil oftest arbejde som fageksperter og inspiratorer i starten af de enkelte moduler/skoleophold. Efterhånden som eleverne gøres ansvarlige for egen læring ændres lærerrollen til at være konsulent/vejleder. I uddannelsesforløbet skal den enkelte elev udvikle sine evner til selvstændigt at kunne tage vare om sin egen læring. I løbet af uddannelsen vil eleven opleve at den traditionelle undervisning, hvor læreren i en forberedt og struktureret lektion underviser eleverne i et stofområde, i højere grad suppleres med undervisningsformer, der sætter elevens eget ansvar i centrum for læringen. Disse undervisningsformer karakteriseres ved, at læreren støtter eleven med at organisere tilrettelæggelse af opgaver og projekter, hvorefter læreren vil varetage opgaven som konsulent, der guider og støtter eleven i håndtering og strukturering af læringsprocessen.

9 Samarbejde med praktikvirksomhederne Den 1-årige serviceassistentuddannelse sigter på at uddanne personale indenfor et område, der tidligere beskæftigede ufaglært arbejdskraft. Målet er dels at sikre kvalificeret arbejdskraft, der matcher fremtidens krav i et servicefag, dels at sikre et mere alsidigt og spændende jobindhold indenfor et fagområde, som traditionelt har været både ensidigt og fysisk belastende. For de virksomheder, der nu er i gang med at uddanne serviceassistenter, er uddannelsesplanlægning for denne gruppe af ansatte noget nyt. Det er derfor væsentligt at få etableret et godt samarbejde mellem skole, virksomhed og elev allerede fra starten af uddannelsesforløbet. Dette samarbejde skal sikre sammenhæng i elevens uddannelsesforløb og sikre, at eleven når de for uddannelsen fastsatte mål. Ved afslutningen af skoleperioden udarbejder skolen en skoleerklæring, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer og standpunktskarakterer eleven har opnået, og efter hver praktikperiode udarbejder virksomheden en praktikerklæring (praktikerklæring fra SUS) Desuden udarbejder skolen en praktikvejledning. Den udfyldes af elev, virksomhed og skole i samarbejde og danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en specifik uddannelsesplan, for såvel hver praktikperiode som de efterfølgende skoleperioder, hvoraf det fremgår, hvilke kompetencer eleven har opnået i praktikperioden. Gennem hele uddannelsesforløbet skal der være et tæt samarbejde mellem skole og praktikvirksomhed gennem samtaler, praktikværtsdage på skolen og ved at kontaktlæreren besøger virksomheden i løbet af uddannelsesforløbet.

10 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Udarbejdelse og revision af den lokale undervisningsplan foretages af AMU-Vest. Det lokale uddannelsesudvalg inddrages ved udarbejdelsen, og inden den lokale undervisningsplan endelig godkendes og placeres på AMU-Vest`s hjemmeside, er den behandlet og godkendt. Gennem dette samarbejde sikres, at undervisningsplanen lever op til behov og forventninger i lokalområdet. Uddannelsens gennemførelse Uddannelsen gennemføres i samarbejde med AMU-Vest EUC Vest Uddannelsesstederne gennemfører Voksenuddannelsen til Serviceassistent indenfor specialerne: 1. Virksomhedsservice 2. Hospitalsservice Uddannelsen er beskrevet i bekendtgørelse om uddannelse til serviceassistent undervisningsministeriets bekendtgørelse. Uddannelsen er en vekselvirkning mellem skoleperioder og praktikperioder efter følgende opbygning: Modul I (1. skoleperiode): I dette forløb består undervisningen af kursusfag, hvori der kan indgå projekter.

11 Det tilstræbes, at eleverne i dette modul udover færdighedsmæssige kvalifikationer og konkret viden tilegner sig sociale og personlige kompetencer for dermed at øge deres muligheder for at vurdere og handle i konkrete situationer Modul 2 ( 2. skoleperiode): Dette modul består ligeledes af kursusfag og projekter, hvor eleverne arbejder mere selvstændigt og mere projektorienteret. Baggrunden for denne planlægning er, at videreudvikle elevernes færdighedsmæssige kvalifikationer, sociale og personlige kompetencer ved selv at planlægge, problematisere, og søge informationer, samarbejde og tage ansvar for egen læring. Modul 3 ( 3, skoleperiode): Dette modul består hovedsageligt af det afsluttende projekt. Modulet afsluttes med en praktisk prøve som bygger på netop dette projekt. Derudover består prøven af en praktisk del, hvor eleven trækker et på forhånd ukendt spørgsmål og efter forberedelse fremlægger det. Eleverne skal i dette modul kunne arbejde selvstændigt med projektarbejdet, således at de ved afslutningen tager selvstændigt ansvar og initiativ til at formulere og ikke mindst løse faglige og sociale opgaver og problemer. Undervisningen på skoleperioderne indeholder følgende grundfag, områdefag og specialefag: Grundfag: IT Psykologi Arbejdsmiljø Materialeforståelse Produktudvikling

12 Dansk Hygiejne Førstehjælp Brandbekæmpelse Sundhed Områdefag: Ergonomi Kvalitetssikring Rengøring Rengøring og arbejdsplanlægning Ernæringslære og madlavning Anretning og servering Kommunikation og Samarbejde Vedligeholdelsesopgaver Specialefag: Rengøringsservice Affaldshåndtering Kontorsupport Valgfri specialefag Evaluering: Der evalueres løbende på elevernes standpunkt i forhold til uddannelsens kvalifikationsområder og mål, ligesom der evalueres på elevernes opfattelse af den undervisning, de har modtaget. Endelig evalueres der efter hvert modul på følgende måde: Elevgruppen evaluerer mundtligt for lærergruppen Samtlige elever afleverer en skriftlig evaluering til underviserne Den enkelte elev har mulighed for en udviklingssamtale, hvor udvikling og standpunkt i faglige og personlige kvalifikationer drøftes og eventuelle nye mål sættes

13 Praktik Bekendtgørelsens krav til uddannelsens praktikdel Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen således, at den sammen med skoleundervisningen fører frem til, at eleven kan nå uddannelsens mål I praktikuddannelsen tages udgangspunkt i elevens forudgående erhvervserfaring, idet praktikuddannelsen især tager sigte på at træne eleven i de manglende færdigheder. Eleven skal på avanceret niveau selvstændigt og kompetent kunne udføre arbejdsfunktioner inden for uddannelsens arbejdsområder. Eleven skal på baggrund af sin faglige, personlige, sociale kompetenceudvikling selvstændigt kunne vurdere en problemstilling og planlægge og gennemføre en opgave. Eleven skal på rutineniveau kunne planlægge, gennemføre og løse en aktivitet i rutine- og kendte situationer og omgivelser i samarbejde med andre. Eleven skal på begynderniveau kunne løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation ud fra en kendt problemstilling og skal udføre en mere kompliceret arbejdsopgave under vejledning. Målet med praktikuddannelsen er desuden, at eleven opnår kendskab til branchens arbejdsmiljø og at eleven lærer at udføre alle relevante arbejdsfunktioner i branchen. Praktikken i samarbejde med uddannelsesstedet Skolen anmoder praktikvirksomheden om at deltage i et tæt samarbejde omkring planlægningen af praktikforløbene for eleven.

14 Skolen inviterer virksomheden til et planlægningsmøde i midten af de 2 første skolemoduler. På planlægningsmøderne redegør skolen for målene for uddannelsen i den aktuelle skoleperiode og det drøftes, hvordan virksomheden kan støtte, at eleven når målene. Skolen foreslår, at der udarbejdes en turnusplan for den enkelte elev og at eleven desuden af skolen får stillet en opgave, der forbinder skoleperioden og praktikperioden og som skal løses i praktikperioden. Endelig foreslår skolen, at de i praktikperioden fastholder en vis kontakt til eleverne f.eks. i forbindelse med løsning af den stillede opgave. Mål for praktikperioderne Målet er at eleven kan dokumentere og videreformidle en sammenkobling mellem den teoretiske viden og den praktiske viden. Eleven udarbejder i hver praktikperiode en rapport, der viser hvilken udvikling eleven har gennemgået i forhold til uddannelsens mål. Rapporten kan indeholde en beskrivelse af de arbejdsopgaver eleven har arbejdet med i praktikken, såsom arbejdsbeskrivelser, afdelingernes organisation, samarbejdsrelationer, tilberedningsforløb, kvalitetskontrol m.m. Rapporten skal udarbejdes af eleven selv. Eksempel på Praktikperiode 1: Skolen anbefaler at eleven så vidt det er muligt i praktikken arbejder med følgende hovedemner:

15 1. Rengøring 2. Tilberedning, anretning og servering af mad Evt. forslag til arbejdsområder er: 1. Daglig rengøring 2. Hovedrengøring 3. Specialrengøring Eksempel på Praktikperiode 2: Skolen anbefaler at eleven så vidt muligt i praktikken arbejder med følgende hovedemner: 1. Specialrengøring 2. Arbejdsmiljø 3. Tilberedning af lettere anretninger 4. Kontorsupport Praktikerklæring Ved afslutning af en praktikperiode udarbejder virksomheden en praktikerklæring til elev og skole. Heri beskrives elevens arbejdsområde og funktioner i praktikperioden, samt bekræfter at eleven har gennemført praktikperioden tilfredsstillende. Desuden kan den indeholde praktikvirksomhedens skøn om eleven har særlige behov med hensyn til skoleundervisning.

16 Bedømmelse Afsluttende opgave I forbindelse med uddannelsens afslutning udarbejder eleven i sidste skoleperiode et specialeprojekt, som bredt afspejler fagene i specialet: Virksomhedsservice. Specialeprojektet danner baggrund for afholdelse af den mundtlige eksamen I eksaminationen indgår en praktisk opgave Specialprojektet tager udgangspunkt i at det er en voksenopgave, hvor eleven selv vælger projektets emne og indhold. Formål Formålet med eksamen er at vurdere og dokumentere elevens erhvervsfaglige kompetence, d.v.s. tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som er målet for uddannelsen. Eksamensform Eksamen er mundtlig og fastlagt med udgangspunkt i, at der er tale om en vokseneksamen, hvor eleven har indflydelse på indhold og måden at fremlægge indholdet på. Der laves et oplæg på 5-10 min pr. elev, hvis det er en gruppeeksamen, som udover at indeholde en redegørelse for og problematisering af det valgte emne også omfatter oplæg til den efterfølgende samtale. På baggrund af projektet og elevens/elevernes oplæg føres en samtale, der også omfatter vurderinger. Samtalen føres mellem eleven og eksaminator.

17 I eksamen indgår en praktisk del. Der trækkes et praktisk spørgsmål indenfor specialefagene. Eleven får 15 min til forberedelse. Eleven viser og forklarer hvorledes opgaven praktisk kan udføres ved hjælp af de til rådighed værende materialer. Bedømmelse: Specialeprojektet bedømmes på baggrund af det skriftlige projekt, den mundtlige og praktiske fremlæggelse. Såfremt en elev bliver syg eller af anden uforskyldt grund bliver forhindret i at gennemføre eksamen, tilrettelægger skolen en ny eksamen.

18 Kort beskrivelse af Grundfag, Områdefag og Specialefag: Grundfag: IT: Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer på grundlæggende niveau. Eleven får begyndende færdigheder i håndtering af data og programmel og kan forholde sig til de muligheder og begrænsninger der er indenfor IT Psykologi Eleven får kendskab til personlighedspsykologi med fokus på psykens struktur og tænkemåde. Eleven opnår færdigheder i at vurdere og tage stilling til konkrete psykologiske problemstillinger, samt indblik i personlighed og omgivelsernes påvirkninger på menneskets adfærd og udvikling Materiale- Forståelse Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer, herunder søge informationer om materialers tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer. Produkt- Udvikling Eleven kan arbejde kreativt og systematisk samt anvende strukturerede teknikker i.f.m. udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser indenfor den relevante branche. Eleven kan dokumentere planlægning af eget arbejde og vurdere kvaliteten i.f.t. gældende standarder og normer Dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssig i forskellige situationer både skriftligt som mundtligt. Eleven kan analysere og vurdere forskellige tekstformer

19 Hygiejne Eleven kan rutinemæssigt anvende metoder og forholdsregler i forbindelse med opretholdelse af god produktionshygiejne i den relevante branche Eleven kender til principperne ved egenkontrol Første- Hjælp Eleven får såvel teoretiske og praktiske færdigheder og vil være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdomme Brand Med udgang i en brandinstruks skal eleven tilegne sig viden, så eleven ved, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand, og hvordan man ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke mindre brande. Sundhed Eleven kan redegøre for sundhedens fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige aspekter. Eleven opnår kendskab til almindelig forekommende diæter, samt opnår forståelse for betydningen af forebyggelse frem for behandling. Områdefag: Ergonomi: Eleven har kendskab til ergonomi og kan gennem fysiske øvelser rette arbejdsstillinger og rutiner Eleven kender til arbejdsteknikker ved anvendelse af redskaber og maskiner, samt får en basisviden om anvendelse af de rette arbejdsstillinger og basale teknikker til løft, træk og skub. Rengøring Arbejds- Planlægn. Eleven kan vælge, anvende og dosere almindeligt forekommende rengøringsog plejemidler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til det interne og eksterne miljø.

20 Eleven kender til alm. Forekommende rengøringsvogne, redskaber og maskiner og kan anvende disse. Eleven skal kende rengøringsmidlers indhold og virkemåde Ernæring Og mad- Lavning: Anretning Og servering: Eleven har kendskab til principper i sammensætning af ernæringsrigtig kost. Eleven kan tilberede og anrette ernæringsrigtigt mad samt får kendskab til økologiske produkter. Eleven kender almindeligt forekommende køkkenmaskiner. Eleven kan arbejde hygiejnisk med tilberedning, opbevaring, anretning og servering under overholdelse af lovgivningens bestemmelser om levnedsmidler og egenkontrol. Eleven kan anrette og servere mad Kommunikation: Eleven kan anvende mundtlig kommunikation ved instruktion. Eleven forstår samarbejdets betydning for kvalitet og trivsel på arbejdspladsen. Vedligeholdelsesopgaver: Eleven kan udføre mindre vedligeholdelsesopgaver, fx udskiftning af sikringer, elpærer m.v. Eleven kender cirkulærer og regler vedrørende diverse vedligeholdelsesopgaver. Eleven kan vurdere. Hvilken faglig bistand, der skal indhentes. Specialefag Rengøringsservice: Eleven skal selvstændigt og i samarbejde med andre kunne planlægge, tilrettelægge og udføre service under hensyntagen til kundeønsker og/eller rengøringsplaner indenfor erhvervsrengøring og hjemmeservice. I dette specialefag skal der arbejdes med det afsluttende specialeprojekt, som eleven skal til eksamen i. Affaldshåndtering Eleven kan varetage affaldssortering. Eleven kender til arbejdsmiljølovgivningen. Eleven kan hente råd og vejledning hos offentlig myndighed.

21 Kontorsupport: Eleven kan betjene almindeligt forekommende kontormaskiner ved massekopiering, sortering og indbinding. Eleven får indblik i journalisering samt varetagelse af intern og ekstern distribution, ligesom rapportskrivning kan foretages. Valgfri specialefag: Der gives eleven mulighed for at udbygge sit kendskab til de arbejdsfunktioner og den teknologiske udvikling, der er karakteristisk for uddannelsesområdet.

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent

Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent Lokal undervisningsplan for Svømmebadsassistent 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.1. Elevens status i skolens virke...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere