V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn er: Association of IT-hosting companies in Denmark. 1.3 Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er: at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IT-hosting ydelser at skabe gennemsigtighed i forhold til indhold af kvalitet og sikkerhed i IT-hosting ydelser. 2.2 Foreningen vil fremme sine formål blandet andet ved: at udvikle og vedligeholde eget kvalitetsmærke, herunder løbende fastsætte certificeringsstandarder for kvalitet og sikkerhed, der ligger på højere niveau end branchens generelle standard i Danmark at varetage medlemmernes interesser overfor offentlige myndigheder, organisationer, kunder og samarbejdspartnere at deltage aktivt i den offentlige debat, herunder deltage i udvalg, nævn, komiteer og lignende såvel nationalt som internationalt at fremme god markedsskik og etik blandt medlemsvirksomhederne at være videnscenter for sikkerhed og kvalitet inden for IT-hosting.

2 2.2.6 at danne og drive netværk, hvor ideer og erfaringer om kvalitet i IT-hosting kan udveksles mellem medlemmerne. 3. Medlemmer 3.1 Som ordinære medlemmer af BFIH kan optages virksomheder, der erhvervsmæssigt tilbyder drift af IT-ydelser fra datacenter. Virksomheder, der ikke selv driver datacenter, kan udelukkende opnå og bevare medlemskab, så længe virksomhedens underleverandør(er) opfylder kravene i 8, herunder efterlever dokumentationskrav og stiller sig til rådighed for kontrol. Ved en underleverandørs manglende opfyldelse af vilkårene i 8 vil medlemmet blive stillet som om det er medlemmet selv, der ikke opfylder vilkårene i 8. Herudover skal den ansøgende virksomhed på optagelsestidspunktet have en egenkapital på minimum kr. 1 mio. 3.2 Som associerede medlemmer af BFIH kan optages virksomheder, der har en naturlig forretningsrelation til den danske hostingbranche, f.eks. producenter af software, hardware, serviceydelser samt distributører. Associerede medlemmer af BFIH kan ikke opnå certificering og har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling. Associerede medlemmer har som udgangspunkt mulighed for at deltage i alle medlemsmøder i Danmark og i generalforsamlingen. BFIH s bestyrelse kan beslutte at gennemføre mødepunkter uden visse eller alle associerede medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for mødepunktets gennemførelse. BFIH s bestyrelse kan beslutte, at de associerede medlemmer også kan inviteres med på foreningens årlige udlandsrejse og under hvilke konditioner, dette sker. BFIH offentliggør listen over associerede medlemmer på sin hjemmeside, og de associerede medlemmer kan bruge medlemsskabet i sin egen markedsføring eller lignende. 3.3 Optagelse i foreningen sker ved ansøgning til foreningens formand eller til foreningens sekretariat. Bestyrelsen behandler ansøgningen om medlemskab af foreningen. Sekretariatet meddeler foreningens øvrige ordinære medlemmer om ansøgningen, og der gives de ordinære medlemmer 14 dage til at fremkomme med bemærkninger herom. Herefter træffer bestyrelsen beslutning om, hvorvidt ansøgeren kan opnå medlemskab. 3.4 Bestyrelsen kan nægte optagelse i foreningen, hvis ansøgeren ikke opfylder kravene i 3.1 eller 3.2. Bestyrelsen kan om nødvendigt udbede sig den nødvendige dokumentation for, at betingelserne i 3.1 eller 3.2 er behørigt opfyldt. 2

3 3.5 Bestyrelsen kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis bestyrelsen vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder hvis bestyrelsen vurderer, at a) ansøgeren har haft konflikter med en betydelige del af medlemskredsen (målt efter antal medlemmer) eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne konflikter. b) ansøgeren ikke overholder, eller inden for de seneste 36 måneder ikke har overholdt, eller er under undersøgelse for ikke at overholde gældende lovgivning. c) ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et offentligt kendt dårligt renommé. d) ansøgeren er beskæftiget med aktiviteter som, efter bestyrelsens skøn, kan give væsentlig negativ omtale af ansøgeren og dermed af foreningen. e) ansøgeren ikke må antages at ville bidrage positivt til foreningens udvikling og samarbejde med tredjeparter. f) bestyrelsen i øvrigt er eller kommer i besiddelse af troværdige oplysninger om ansøgeren, som i øvrigt giver bestyrelsen rimelig grund til at nægte optagelse. 3.6 Bestyrelsen kan vælge at give en ansøger lejlighed til at udtale sig, og bestyrelsen kan vælge at optage en ansøger på vilkår. 3.7 Bestyrelsen skal, hvis den meddeler afslag på ansøgningen om optagelse, eller meddeler optagelse på vilkår, give en begrundelse for afslaget. 3.8 En ansøger, der har fået afslag på optagelse i foreningen eller er blevet meddelt optagelse på vilkår, kan kræve ansøgningen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning her om skal indgives efter samme frist som angivet i En repræsentant for ansøgeren gives adgang og taletid under sagens behandling, men har i øvrigt ikke adgang til at overvære debat og afstemningen, medmindre ansøgeren er optaget på vilkår. Bestyrelsens begrundelse for afslaget skal indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager forud jf Man kan ikke optages i foreningen, hvis man har gæld til foreningen. 3

4 3.10 Indmeldelse har virkning fra det tidspunkt ansøgeren har modtaget accept fra foreningen, samt foreningen har modtaget indbetalingen af eventuel indmeldelsesgebyr og forudbetalt kontingent Når et ordinært medlem indmeldes i foreningen har virksomheden 12 måneder fra indmeldelsesdatoen til at opnå certificering til foreningens kvalitetsmærke jf. 8. Såfremt sådan certificering ikke opnås inden 12 måneder fra indmeldelsen ophører medlemskabet automatisk Ethvert medlem har ret til: At lade sig repræsentere på foreningens generalforsamlinger ved en (1) person med stilling i/hos medlemmets daglige ledelse eller med den person, der er registreret som kontaktperson j.f At have adgang til alle medlemsarrangementer på de vilkår, der gælder for det pågældende arrangement. Adgangen gælder for én (1) person pr. medlemsvirksomhed. Det anbefales, at alle medlemsvirksomheder deltager med én person ved hvert medlemsarrangement. Betalingen for 1 persons deltagelse er indeholdt i kontingentet. Bestyrelsen kan beslutte, at der ved det enkelte medlemsarrangement kan deltage mere end én person fra hver medlemsvirksomhed. Dette meddeles til medlemsvirksomhederne. Medlemsvirksomhederne skal aktivt tilmelde det ønskede antal pladser ud over én og betale særskilt for deltagelsen med disse Ethvert medlem og dets repræsentanter er forpligtet til: At overholde disse vedtægter og alle beslutninger, der er truffet af foreningens kompetente organer samt at optræde loyalt over for foreningen At betale kontingent og andre ydelser fra foreningen rettidigt. 4. Kapitalforhold 4.1 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen med sin formue. 4.2 Ved ophør af medlemskab uanset grund, fortaber medlemmet enhver ret til andel i foreningens formue. 4

5 4.3 Ved ophør af foreningen skal foreningens formue udloddes forholdsmæssigt til de ordinære virksomheder, som er eller har været medlem af foreningen inden for de sidste 12 måneder før der træffes beslutning om ophør. Den forholdsmæssige fordeling sker i forhold til kontingentandelen over perioden. 4.4 Bestyrelsen skal påse, at foreningen stedse har et forsvarligt kapitalberedskab, og at foreningens udgifter og indtægter står i et passende forhold til hinanden. 5. Kontingent og opsigelsesvarsel 5.1 Et medlem er forpligtet til at betale det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr og årskontingent. 5.2 Bestyrelsen påser overholdelse af de til enhver tid gældende momsregler. 5.3 Medlemskabet fornyes automatisk løbende, med mindre medlemmet med mindst 3 måneders varsel afgiver en skriftlig opsigelse, herunder per mail, til foreningens sekretariat eller til bestyrelsesformanden til udgangen af en måned. Kontingent betales til udløbet af opsigelsesperioden. Eventuel indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. 5.4 Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling og gælder frem til næstkommende generalforsamling, det vil sige på tværs af foreningsåret. Kontingentet er et fast beløb af samme størrelse for henholdsvis alle ordinære medlemmer og for alle associerede medlemmer. Kontingentet opkræves halvårligt. Nye medlemmer betaler forholdsmæssigt kontingent frem til næste kontingentopkrævning. 5.5 Medlemmet skal betale kontingent rettidigt, i henhold til de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte betalingsvilkår. 5.6 Hvis medlemmet ikke betaler kontingent rettidigt gælder følgende regler: Medlemmets rettigheder i henhold disse vedtægter, herunder i henhold til punkt 3.11 suspenderes, indtil kontingentet er betalt Hvis manglende betaling medfører, at medlemmet sendes til inkasso skal medlemmet ud over at betale alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse tillige på ny betale et indmeldelsesgebyr, hvis medlemmet ønsker at forblive som medlem. 5

6 6. Foreningsår 6.1 Foreningen har kalenderåret som foreningsår. 7. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 7.1 Al kommunikation mellem foreningen, bestyrelsen og medlemmerne sker med bindende virkning via eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside. 7.2 Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav til den af medlemmet oplyste kontakt adresse og/eller kontaktperson. 7.3 Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet. 7.4 Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om adresse og kontaktperson. 7.5 Det er alene medlemmets ansvar, at den af medlemmet oplyste kontakt adresse er aktiv og tømmes af medlemmet. 7.6 Hvis den af medlemmet oplyste kontakt adresse ikke er i brug og foreningen derfor ikke kan sende til adressen, kan foreningen med frigørende virkning sende til medlemmets fælles mails etc.) eller via almindeligt brev til medlemmets adresse, som den er angivet på medlemmets hjemmeside eller som den er angivet i det relevante offentlige register. 8. Kvalitetsmærke og certificering 8.1 Som et led i opfyldelse af foreningens formål har foreningen udviklet en certificeringsstandard for kvalitet og sikkerhed ved IT-hosting ydelser og med et tilhørende kvalitetsmærke, Hostingmærket. 8.2 Den vedtagne certificeringsstandard danner grundlag for den årlige certificerings- / recertificeringsansøgning for alle foreningens ordinære medlemmer. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for, hvordan ansøgning skal foretages og hvilken dokumentation, der skal foreligge på ansøgningstidspunktet, samt hvilken dokumentation, der løbende skal indsendes, for at medlemmets certificering løbende kan opretholdes ( Certificeringsguiden ).. 6

7 8.3 Et nyt ordinært medlem skal indsende ansøgning om certificering til opnåelse af Hostingmærket senest 12 måneder efter optagelse i foreningen, jf For medlemmer, der allerede har opnået certificering skal ansøgning om recertificering ske senest 1 måned før udløbet af det nugældende Hostingmærke. Hvis recertificeringen ikke er opnået på tidspunktet for udløb af den hidtidige certificeringsperiode, ophører retten til at anvende Hostingmærket i medlemmets markedsføring efter 1 måned. Hvis recertificeringen ikke er opnået senest 3 måneder efter udløb af den hidtidige certificeringsperiode betragtes dette som en ophævelse af medlemsskabet. 8.5 Bestyrelsen træffer beslutning om godkendelse henholdsvis afvisning af en certificeringsansøgning og skal bestræbe sig på, at nå til en afgørelse inden udløbet af den nuværende certificeringsperiode. Hostingmærket forlænges normalt 12 måneder fra datoen for udløb af det hidtidige hostingmærke, men bestyrelsen kan i særlige situationer vælge at afvige fra dette. Bestyrelsens godkendelser kan være betingede. 8.6 Bestyrelsen kan foretage kontrol af om den dokumentation, der fremsendes til bestyrelsen er korrekt udført og retvisende i forhold til de faktiske forhold hos medlemsvirksomheden. 8.7 Certificeringsguiden udvikles løbende. Dels i form af opdateringer (f.eks. benævnt 1.0 til 1.1), dels i form af nye versioner (f.eks. 1.x til 2.0). Bestyrelsen træffer afgørelse om ændringer af Certificeringsguiden. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et udvalg, der skal fremkomme med forslag til Certificeringsguiden og dens løbende udvikling og revidering. 8.8 En ny version af Certificeringsguiden skal opfyldes af foreningens ordinære medlemmer senest 12 måneder efter den er besluttet af bestyrelsen. 12 måneder efter bestyrelsens vedtagelse bortfalder den tidligere gældende version af Certificeringsguiden samt medlemmernes ret til at anvende kvalitetsmærket på dette grundlag. 8.9 Når bestyrelsen træffer beslutning om ændring af Certificeringsguiden skal dette meddeles til samtlige medlemmer. Såfremt mindst 33 % af medlemmerne kræver det, kan bestyrelsens beslutning indbringes for en ekstraordinær generalforsamling jf. 11. Her bringes guiden til debat forinden generalforsamlingen stemmer om stadfæstelse af bestyrelsens beslutning. Der træffes afgørelse ved simpelt flertal. Såfremt generalforsamlingen stemmer mod bestyrelsens beslutning bortfalder den reviderede Certificeringsguide, og herefter er det den senest 7

8 forudgående guide, der gælder ind til ny Certificeringsguide vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsen kan ikke genfremsætte og vedtage en ligelydende Certificeringsguide, der én gang er nedstemt af generalforsamlingen Bestyrelsens afgørelser i henhold til punkt 8.3, 8.4 og 8.5 kan af det berørte medlem indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. Anmodning herom skal fremsættes i overensstemmelse med fristen i punkt Her træffer generalforsamlingen afgørelse om stadfæstelse af bestyrelsens beslutning. Afgørelse træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsens begrundelse for afslag/suspension skal indgå som en del af det materiale, deltagerne på den ordinære generalforsamling modtager forud, og der gives en repræsentant for det berørte medlem taletid forud for generalforsamlingens afgørelse. 9. Eksklusion 9.1 Ud over bestemmelsen i punkt og 8.4 kan et medlem ekskluderes af foreningen, hvis medlemmet efter bestyrelsens skøn, overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dens formål, herunder ved at skabe habilitetsproblemer, jf. punkt 3.4 eller i øvrigt optræder på en for foreningen uværdig måde. 9.2 Foreningens virke og formål forudsætter, at medlemmerne deltager aktivt i foreningens forhold. Derfor skal hvert medlem over en periode på 12 måneder deltage ved minimum 50 % af foreningens medlemsarrangementer. For at deltagelse kan medregnes i opgørelsen skal medlemmet være repræsenteret med et medlem af virksomhedens daglige ledelse. Det forudsættes, at der afholdes minimum 4 medlemsarrangementer om året varslet med minimum 4 ugers varsel. Hvis et medlem ikke opfylder dette vilkår, kan bestyrelsen træffe beslutning om at medlemmet ekskluderes jf. dog punkt 9.3 og Eksklusion kan først ske, hvis medlemmet ikke senest 14 hverdage efter at have modtaget en med påkrav om at bringe overtrædelsen af 9.1 til ophør, herunder ved at berigtige forhold, som af bestyrelsen anses for at være i strid med Eksklusion sker med virkning fra beslutningens meddelelse til medlemmet, men kan af medlemmet indbringes for den førstkommende ordinære generalforsamling. En repræsentant for medlemmet har møde- og taleret under behandling af eksklusionen. 10. Generalforsamling 10.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 8

9 10.2 Ordinær generalforsamling for det forrige foreningsår afholdes senest den 30. april i det følgende foreningsår Senest 6 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling skal der ske varsling pr. e- mail og opslag på foreningens hjemmeside af datoen, tidspunkt samt om generalforsamlingen sker ved fysisk fremmøde på et angivet sted eller ved elektronisk deltagelse. Meddelelse sker via til samtlige medlemmer Senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen skal der ske indkaldelse til generalforsamlingen via til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal være vedhæftet følgende dokumenter: Dagsorden, bestyrelsens forslag til ændringer i bestyrelsen/formandskab, forslag til ændringer i vedtægterne eller øvrige forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne til behandling på generalforsamlingen samt behandling af eksklusion/optagelser Den ordinære generalforsamling skal som minimum have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Beretning om det forløbne foreningsår. 4. Debat om formandens beretning. 5. Gennemgang og godkendelse af foreningens årsrapport. 6. Vedtagelse af budget for indeværende forenings år inklusiv fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af revisor. 9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. 10. Eventuelt Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse Den reviderede og underskrevne årsrapport samt udkast til budget skal fremsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9

10 10.8 Referat fra den ordinære generalforsamling skal godkendes og underskrives af dirigenten samt sendes til alle medlemmer senest 4 uger efter afholdelsen af generalforsamlingen Alle generalforsamlinger med fysisk fremmøde afholdes på et i Danmark geografisk centralt sted. Alle generalforsamlinger skal afholdes på hverdage og i tidsrummet mellem kl og Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling Indkaldelsen til en generalforsamling, der skal afholdes som helt eller delvis elektronisk, skal indeholde oplysning om afholdelsesmåden. Det skal klart og fremhævet af indkaldelsen fremgå, hvordan man tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor man kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse i generalforsamlingen. Disse oplysninger skal være til rådighed for alle medlemmer senest 8 hverdage før generalforsamlingens afholdelse Foreningen er ikke forpligtet til at stille udstyr til rådighed, der muliggør deltagelse i en elektronisk generalforsamlingen, men deltagelse i en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling skal kunne ske ved hjælp af udstyr som bestyrelsen må formode alle medlemmer råder over eller let kan skaffe sig adgang til. Deltagelse i en elektronisk generalforsamling, må ikke påføre et medlem en udgift til deltagelse, der overstiger 10 % af det til enhver tid værende kontingent for det pågældende medlem Det er en betingelse for afholdelse af såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen påser, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægternes krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder adgang til at deltage i samt ytre sig (via voicesystemer eller chat) og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig og sikker måde kunne fastslå, hvem der har deltaget i generalforsamlingen, hvilket medlem de repræsenterede, samt resultatet af afstemningerne Afholdelse af delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger skal være overvåget af foreningens revisor, der efterfølgende skal erklære sig om, hvorvidt generalforsamlingen blev afviklet på betryggende vis. 10

11 Disse vedtægter finder i øvrigt anvendelse på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, med de ændringer som forholdene kræver, herunder tilpasning af dirigentens rolle Vedtægtsændringer kan ikke behandles på en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling Bestyrelsen kan bestemme, at deltagere i en helt eller delvis elektronisk generalforsamling på forhånd - via et system alle medlemmer har adgang til - skal stille de spørgsmål/kommentarer til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen, som medlemmet ønsker at stille. Spørgsmål/kommentarer skal være stillet senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen. På selve generalforsamlingen står det medlemmet frit for, at deltage i debatten og stille tillægsspørgsmål m.v Stemmeret og taleret på generalforsamlingerne har en (1) repræsentant for hvert ordinært medlem. Medlemmet kan altid give møde ved den oplyste kontaktperson eller ved en tegningsberettiget person. Øvrige repræsentanter for medlemmet skal medbringe fuldmagt fra medlemmet til repræsentation. Medlemmet kan også give en repræsentant for et andet medlem fuldmagt til at stemme Alle ansatte hos medlemsvirksomhederne har adgang til generalforsamlingen. Når fysiske, elektroniske eller praktiske forhold begrunder det, kan bestyrelsen beslutte at fastsætte et maksimum for antallet af deltagere under generalforsamlingen samt et maksimum for antallet af deltagere fra hver medlemsvirksomhed, dog har hver medlemsvirksomhed altid ret til at mindst 1 medarbejder kan deltage foruden repræsentanten nævnt i Bestyrelsen kan beslutte, at der skal ske forhåndstilmelding af deltagerne og at pladserne tildeles efter først til mølle princippet. Der kan opkræves betaling for deltagelse til dækning af forplejning og andre udgifter der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Der gives meddelelse om alt ovennævnte i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen Dirigenten fastsætter afstemningsmåde og leder alle afstemninger og optællinger, med mindre mindst en 1/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer eller formanden begærer skriftlig afstemning. Ved helt eller delvis elektroniske generalforsamlinger skal alle medlemmer kunne stemme elektronisk, f.eks. ved hjælp af mobiltelefoner eller på anden betryggende måde. 11

12 10.13 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antal repræsenterende medlemmer, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er fastsat i disse vedtægter Valgberettigede til bestyrelsen, herunder til formandsposterne er ansatte hos medlemmerne samt medlemmer af medlemmernes ledelsesorganer, herunder bestyrelse. Hvis ansættelse eller ledelseshvervet hos et medlem ophører og ikke fortsætter hos et andet medlem, skal bestyrelsesmedlemmet udtræde af bestyrelsen inden for 3 måneder. Det samme gælder for formand/næstformand Fratræder formanden i en valgperiode, overtager næstformanden hvervet som formand. Der vælges ikke ny næstformand. Fratræder også den nye formand, vælger bestyrelsen en konstitueret formand, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er ikke underlagt et krav om løbende supplering, med mindre bestyrelsen kommer under 3 medlemmer. Sker dette skal den tilbageværende bestyrelse indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse. Dette kan dog undlades, hvis der på det tidspunkt hvor bestyrelsen kommer under 3 medlemmer, er mindre end 3 måneder til, at en ordinær generalforsamling kan afholdes. 11. Ekstraordinær generalforsamling 11.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, revisor anmoder om det eller nået det begæres af mindst 33 % af medlemmerne med henblik på at behandle et eller flere konkrete emner En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelse til afholdelse med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske per eller brev og skal være bilagt dagsorden. 12. Bestyrelsen 12.1 Foreningens ledes af en bestyrelse valgt af generalforsamlingen Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer Valgperioden er 2 funktionsår. 12

13 12.4 På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer Efter generalforsamlingen tiltræder bestyrelsen og holder sit første møde, hvor den konstituerer sig med formand og næstformand. Det første møde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen, hvis samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede på generalforsamlingen. Hvis ikke alle bestyrelsesmedlemmer er til stede, så afholdes første møde inden 14 dage fra generalforsamlingens afholdelse, og indkaldelse til dette sker jf Direktøren har ansvar for, at der udfærdiges referat af hvert bestyrelsesmøde. Medlemmerne kan på opfordring få tilsendt referater fra bestyrelsesmøder. Emner som bestyrelsen mener er af særlig sensitiv natur kan håndteres i et særskilt referat, der kan rekvireres Bestyrelsen forestår foreningens overordnede ledelse, herunder eventuel ansættelse af en direktør til håndtering af det daglige ansvar for foreningen. 13. Bestyrelsesmøder 13.1 Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. I formandens fravær tilkommer nedenstående kompetencer næstformanden Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet Bestyrelsesmøder afholdes telefonisk eller fysisk Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel af direktøren, formanden eller af 2 medlemmer i forening Formanden kan bestemme, at bestyrelsen i hastende tilfælde træffer afgørelse om en sag/emne ved afstemning via eller lignende. Der skal gives bestyrelsesmedlemmerne en frist på 24 timer til at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget modtaget elektronisk Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller revisor kræver det skal der, afholdes et bestyrelsesmøde til behandling af specifikke emner. Bestyrelsesmødet skal afholdes senest 4 uger efter at formanden har modtaget anmodningen. 13

14 13.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og enten formand eller næstformand er til stede. Direktøren har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder medmindre mødet omhandler personspecifikke forhold vedrørende direktøren Ved afstemninger i bestyrelsen gælder simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende Revisor har altid ret til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis revisor finder det påkrævet af hensyn til korrekt information til bestyrelsen. Revisor giver meddelelse til formanden, hvis han ønsker at blive adviseret om fremtidige indkaldelser Bestyrelsen kan uddelegere opgaver eller områder til ad hoc udvalg, dog således at alle væsentlige beslutninger skal træffes i bestyrelsen. Alle medlemmer spørges pr. om deltagelse i et udvalg. Bestyrelsen fastsætter størrelse og vælger deltagerne blandt de medlemmer som har vist interesse. 14. Tegningsregel 14.1 Foreningen tegnes enten af to fra bestyrelsen, herunder som minimum formanden eller næstformanden; eller af direktøren sammen med formanden eller næstformanden. 15. Regnskab/revision 15.1 Foreningens regnskabsår er lig med foreningsåret Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor Bestyrelsen skal hvert år inden den ordinære generalforsamling godkende og underskrive årsregnskabet og gøre sig bekendt med og underskrive revisionsprotokollatet. 16. Foreningens opløsning 16.1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalformsamling, der er indkaldt med mindst 4 ugers varsel alene for at behandle dette emne. Indkaldelsen skal i øvrigt ske efter reglen i For at en beslutning om opløsning af foreningen kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling skal mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer målt efter antal 14

15 på indkaldelsesdagen være repræsenteret på generalforsamlingen. Til vedtagelse af opløsningen kræves herefter, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen I forbindelse med en opløsning kan foreningens eventuelle formue alene anvendes som anført i 4.3, dog kan generalforsamlingen beslutte, at BFIH skal ophøre ved en fusion med en anden organisation, der skal være den fortsættende forening, forudsat at den fortsættende forening stedse har som sit primære formål/et af sine primære formål at fremme kvalitetsog sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IT-hosting ydelser. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. december 2011, samt vedtægtsændringer af 18. april 2013 f.sv.a. afsnit og 12.6, og vedtægtsændringer af 3. april 2014 f.s.v.a. afsnit 3.1, 10.5, 12.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 og 12.8 og vedtægtsændringer af 9. april 2015, f.s.v.a. afsnit 1.1, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, (udgået), 3.11, 5.3, 5.4, 7.7 (udgået), hele paragraf 8, 10.2, 10.5, 10.9, 10.10, 11.2 (udgået), 12,5, 12.6, 12.7, 13.3, 13.4, 13.5 (udgået), 13.6, 13,7 og 14.1, Version: 9. april

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark LEXSOS Advokater Jernbanegade 4, I. 5000 Odense C Tlf. 66 12 77 00 J.nr. 112-2363/UL/AKI V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK)

Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) Vedtægter for foreningen AktivHus Danmark (AHDK) 1. Navn, hjemsted og stiftere 2. Formål 3. Medlemmer 4. Kapitalforhold 5. Kommunikation mellem medlemmer og foreningen 6. Kontingent og opsigelsesvarsel

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening

V e d t æ g t e r. Snekkersten Idræts Forening Snekkersten Idræts Forening V e d t æ g t e r for Snekkersten Idræts Forening 1. Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Snekkersten Idræts Forening forkortet SIF. I nærværende vedtægter anvendes betegnelsen:

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere