Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse"

Transkript

1 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014

2 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold 1. Indledning Udvalgets medlemmer Kommissorium Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalgets arbejde og baggrund for anbefalinger Definitioner Etiske regelsæt Etisk regelsæt for advokater Etisk regelsæt for revisorer Strafferetligt rådgiveransvar på skatte- og afgiftsområdet Den strafferetlige lovgivning Den strafferetlige vurdering SKATs arbejde for begrænsning af grænseoverskridende skatteunddragelse Fokus på skattely SKATs informationsudveksling vedrørende skattely SKATs gennemførte tiltag mod skattely Henvendelser til udvalget... 18

3 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Indledning Regeringen prioriterer kampen mod ulovlig brug af skattely højt og lægger stor vægt på et styrket internationalt samarbejde på området. Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og ulovlig brug af skattely er derfor også et fokusområde i SKAT. I efteråret 2013 tog regeringen initiativ til styrkelse af indsatsen mod ulovlig brug af skattely. Som et af initiativerne inviterede daværende skatteminister Holger K. Nielsen repræsentanter for rådgiverne til at deltage i et særligt branchesamarbejde. Blandt de andre initiativer var nedsættelse af tværministeriel task force mod skattely. SKAT fik tildelt formandsskabet for udvalget, som skal komme med forslag til et styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Arbejdet i udvalget er gennemført uafhængigt af arbejdet i den tværministerielle task force mod skattely. Udvalgets formål er at udarbejde et sæt anbefalinger, som kan medvirke til, at rådgivere afholder sig fra at anbefale løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig kan anbefalingerne være med til at sætte fokus på, hvad god skatterådgivning bør basere sig på. Udvalget har afholdt otte møder, som har resulteret i fem anbefalinger, der skal bidrage til at minimere rådgivning, som tilskynder til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget er enigt om, at en væsentlig og afgørende faktor, for at anbefalingerne kommer til at gøre en forskel, er en vedvarende fokuseret kommunikationsindsats fra udvalgets deltagere. Udvalget har afsluttet arbejdet den 31. oktober Der findes en række uautoriserede rådgivere, der opererer uden nogen form for individuelle retningslinjer, tilsyn og disciplinærforfølgningssystem, og udvalget finder, at anbefalingerne kan være med til at sætte en fælles standard også for disse rådgivere.

4 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Udvalgets medlemmer Udvalget er sammensat af nedenstående medlemmer: Skatteministeriet Winnie Jensen, SKAT (formand) Preben Underbjerg Poulsen, departementet Advokatsamfundet Torben Jensen, generalsekretær Martin Lavesen, advokat Kim Pedersen, advokat Peter Fogh, advokat Danske Advokater Paul Mollerup, adm. direktør Claus Holberg, advokat Finansrådet Neel Frederikke Gronemann, kontorchef (september oktober 2014) Jesper Goul, juridisk konsulent (november 2013 august 2014) Forsikring & Pension Torsten Schiøler, chefkonsulent FSR-danske revisorer John Bygholm, formand for Skatteudvalget Mette Bøgh Larsen, chefkonsulent Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Henrik Helmer Steen, vicestatsadvokat Malene Rysgaard, senioranklager Udvalget er blevet betjent af et sekretariat fra Skatteministeriet bestående af Louise Egede Olesen, SKAT. Udvalget har afholdt otte møder fra november 2013 oktober 2014.

5 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Kommissorium Kommissorium for udvalget for styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Danmark og de øvrige nordiske lande er i flere år gået forrest i indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Den danske lovgivning indeholder allerede i dag regler om rådgiveransvar, ligesom der for nogle rådgivere gælder særlige etiske retningslinjer, praksis mv., som er fastsat af deres rådgiver- eller brancheorganisationer. En nylig medieopmærksomhed har dog vist, at det ikke nødvendigvis er alle rådgivere, som er deres ansvar bevidst og handler derefter. Skatteministeren har derfor ønsket at nedsætte et udvalg til styrkelse af samarbejdet mellem myndighederne og rådgiver- og brancheorganisationerne for at begrænse rådgivning om grænseoverskridende skatteunddragelse. Skatteministeren har bedt SKAT varetage formandskabet samt bedt relevante organisationer om at deltage i udvalget. Den overordnede målsætning for udvalgets arbejde er at udarbejde et sæt overordnede anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Anbefalingerne skal holdes inden for gældende lovgivning samt de deltagende rådgiver- og brancheorganisationers etiske regelsæt. Det er formålet, at anbefalingerne skal medvirke til at begrænse rådgivning om grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget vil i sit arbejde foretage den fornødne definitoriske afgrænsning mellem rådgivning om henholdsvis lovlig skatteoptimering og ulovlig grænseoverskridende skatteunddragelse. Det er ikke udvalgets opgave at fremkomme med forslag til yderligere lovgivning eller forholde sig til gældende lovgivning.

6 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalget bemærker, at adgangen til kvalificeret skatterådgivning er helt essentiel. Dette gælder i særdeleshed for personer og virksomheder, der opererer i en globaliseret verden, da international aktivitet indebærer risici for utilsigtet dobbeltbeskatning og utilsigtet asymmetri i beskatning. Kvalificeret skatterådgivning vil også være nødvendig med henblik på at bevare eller styrke danske virksomheders konkurrenceevne og Danmarks tiltrækningsevne for udenlandsk arbejdskraft. Udvalget bemærker endvidere, at skattelovgivningen og den nødvendige skatterådgivning herom, i særdeleshed skatterådgivning med internationale aspekter, er et meget kompliceret område, der er under kontinuerlig udvikling. Enhver kan gøre brug af de handlemuligheder, som findes inden for lovgivningens rammer, og rådgiver kan medvirke til dette. På denne baggrund har udvalget udarbejdet følgende anbefalinger: Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed. Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande. Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages. Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

7 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 4 7 Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

8 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Udvalgets arbejde og baggrund for anbefalinger 5.1 Definitioner Udvalget for styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse har i kommissoriet sondret mellem skatteoptimering og skatteunddragelse begge begreber i forhold til grænseoverskridende aktiviteter. Udvalget har drøftet fastlæggelsen af et begrebsapparat med henblik på at foretage den fornødne definitoriske afgrænsning mellem rådgivning om henholdsvis grænseoverskridende lovlig skatteoptimering og ulovlig skatteunddragelse. I den forbindelse har udvalget drøftet de begreber, der arbejdes med i OECD, hvor man gennem årtier har anvendt udtryk som tax avoidance og tax evasion. Udvalget har også drøftet de begreber, som er belyst i dansk skattelitteratur. Udvalget finder, at det til brug for sit arbejde har behov for en forenklet afgrænsning. På den baggrund har man defineret nedenstående begreber, som anses for tilstrækkelige i forhold til de anbefalinger, som udvalget kommer med. Udvalgets primære formål med definitionerne er at pointere, at skatterådgivning ikke bør omfatte initiativer, der fører til ulovlig skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at skatterådgivning omfatter tilladelig og lovlig skatteplanlægning, som ligger inden for de rammer, en rådgiver skal følge i forhold til sin klient. Grænseoverskridende skatteunddragelse omfatter ulovlige arrangementer med det formål, at skatteyderen eliminerer eller minimerer sin skat til det land, hvor beskatningen retmæssigt skal finde sted. Det kan fx ske ved at skjule, ignorere, eller sløre oplysninger om skattepligt for skattemyndighederne. En særlig form for skatteunddragelse er, hvor der bevidst fremlægges falske erklæringer eller udarbejdes forfalskede dokumenter. Grænseoverskridende skatteoptimering er at gøre brug af de handlemuligheder, der i forbindelse med aktiviteter inden for lovgivningens rammer stiller skatteyderen i en gunstig skattemæssig situation eller forhindrer dobbeltbeskatning af skatteyderen.

9 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Etiske regelsæt Udvalgets anbefalinger retter sig mod alle rådgivere, også de der ikke er omfattet af brancheregler eller lignende fra andre organisationer. To af de vigtige rådgivergrupper - nemlig advokater og godkendte revisorer - er imidlertid underlagt etiske retningslinjer, der oven i købet er sanktionsbelagte. Disse regelsæt er beskrevet i det følgende. 6.1 Etisk regelsæt for advokater Advokatsamfundet, tilsynet og disciplinærsystemet Alle advokater er i følge retsplejeloven en del af Advokatsamfundet. Advokater bliver automatisk tilknyttet, når de får advokatbeskikkelse, og tilknytningen ophører, når de ikke længere har beskikkelse. Gennem tilknytningen til Advokatsamfundet er advokater underlagt Advokatsamfundets tilsyn og disciplinære system. Det er Advokatsamfundets bestyrelse, Advokatrådet, der i retsplejeloven er pålagt at føre tilsyn med, at advokaterne overholder de regler, der gælder for deres virksomhed. Advokatsamfundet er på samme måde forpligtet til at drive Advokatnævnet, der behandler sager om klager over advokater. Advokatnævnet er at anse for et uafhængigt klagenævn, da flertallet ikke er advokater, men repræsentanter udpeget af det offentlige samt dommere. Alle, der har retlig interesse heri, kan klage til Advokatnævnet over advokaters adfærd og deres salærberegning. Advokatrådet kan som tilsynsmyndighed rejse disciplinærsager ved Advokatnævnet. Advokatnævnet kan ved kendelse sanktionere advokaters tilsidesættelse af reglerne med en irettesættelse, en bøde eller frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Advokatnævnets fældende afgørelser kan af den pågældende advokat indbringes for domstolene. Sanktionen er oftest en bøde, og standardbøden er kr. Den maksimale bøde er kr. Fældende kendelser offentliggøres med navns nævnelse på Advokatsamfundets hjemmeside, hvis sanktionen er mindst bøde på kr.

10 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Advokatreglerne Der er særlige regler, der kun gælder for advokater, når de udøver advokatvirksomhed. Den overordnede regel findes i retsplejelovens 126, stk. l, der lyder således: "En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed. " Første del af bestemmelsen er den såkaldte generalklausul. Denne regel danner baggrund for Advokatnævnets fastlæggelse af "god advokatskik" i sammenhæng med behandlingen af konkrete klagesager. På denne måde bidrager praksis fra Advokatnævnet og fra domstolene, når de behandler indbragte kendelser fra Advokatnævnet, til at fastlægge de rammer for advokaters virksomhed, som ligger i begrebet "god advokatskik". Advokatrådet er desuden, som forudsat i retsplejeloven og i henhold til Advokatsamfundets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, forpligtet til at udarbejde vejledende advokatetiske regler som en hjælp til forståelsen af ''god advokatskik''. Regelsættet skal afspejle Advokatnævnets og domstolenes praksis og tillige give Advokatrådets bud på, hvad der er god advokatskik på områder, som praksis endnu ikke har dækket, eller hvor praksis ikke er entydig Begrebet "god advokatskik" Advokater skal som andre medlemmer af samfundet overholde landets lovgivning, herunder de generelt gældende regler i eksempelvis straffeloven og skatte- og afgiftslovene, men også speciallovgivningen, der gælder for advokaters (og andres) virksomhed, herunder markedsføringsloven, bogføringsloven, samt de regler, der kun gælder for advokater, herunder reglerne om obligatorisk efteruddannelse af advokater med henblik på at holde sin viden ajour og klientkontoreglerne. Hvis en advokat overtræder lovgivningen, vil det som udgangspunkt være ensbetydende med, at advokaten også har tilsidesat god advokatskik og dermed overtrådt 126, stk. l. Imidlertid indeholder "god advokatskik" flere og skærpede krav til en advokats adfærd end 126. Rammerne for god advokatskik i 126, stk. l, skal overordnet set værne om advokaters omdømme samt uafhængighed og dermed om tilliden til advokater, som er afgørende for opretholdelsen af vores retssystem. Bestemmelsen omfatter derfor normer, som kan være skrevne eller uskrevne, og som i vidt omfang forbyder adfærd, som er egnet til at påvirke advokaters omdømme eller uafhængighed negativt. Advokaters ydelser, herunder førelse af retssager og rådgivning, er generelt omfattet af de advokatetiske regler. Der er således ikke dele af advokaters arbejde, der ikke er reguleret af de etiske regler. Når advokater rådgiver om skat, vil de derfor udover lovgivningen - yderligere være bundet af et sæt skrevne og uskrevne normer, som regulerer deres adfærd Advokaters skatterådgivning Hverken retsplejelovens 126, de advokatetiske regler eller andre skrevne særregler for advokater indeholder specifikke regler om rådgivning på det enkelte fagområde. Mens der således er en række generelle regler, der også gælder rådgivning på skatteområdet, eksempelvis reglerne om interessekonflikter, tavshedspligt og grundighed, er der ingen skrevne særregler for rådgivning inden for skatteretten. De advokatetiske regler indeholder bl.a. følgende indledende bestemmelser:

11 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 11 "Pkt. l Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret. Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver. Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten. Advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for klienten." Desuden findes i de advokatetiske regler følgende bestemmelser, der sætter grænser for bl.a. advokatens rådgivning på skatteområdet: "Pkt En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af klientens interesser tilsiger." "Pkt Advokaten skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder. Advokaten må ikke forhindre, at sagen behandles og afgøres efter de regler, der gælder herom." Reglerne afvejer hensynet til klienten og behandlingen af klientens sag over for hensynet til andre, for hvem advokatens indsats for klienten kan medføre skadevirkning. Den sætter således en grænse for, hvor langt advokaten kan gå for at fremme klientens interesser og anerkender den modstridende interesse, som eksempelvis det offentlige har på skatteområdet. Udgangspunktet er imidlertid, at advokaten har en forpligtelse over for klienten og kun klienten. De senere års praksis i Advokatnævnet vedrørende skattesager omfatter nogle få sager, hvor klienten har klaget over kvaliteten af advokatens behandling af sagen. Derimod synes der ikke at være afgørelser fra Advokatnævnet, der behandler advokaters rådgivning i forhold til skattelovgivningen eller advokaters forhold til skattemyndighederne. 6.2 Etisk regelsæt for revisorer I det følgende præsenteres kortfattet de etiske regler for revisorer i sammenhæng med deres relevans for skatterådgivning, der involverer risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i strid med relevant lovgivning og øvrig regulering. Det følgende vedrører kun skatterådgivning som sådan og ikke de særlige uafhængighedsregler, der gælder i de etiske regler (afsnit ), når en sådan rådgivning ydes for revisionseller reviewklienter. Disse uafhængighedsregler er således uden betydning i sammenhængen. Hertil skal det fremhæves, at en sådan skatterådgivning ikke omfattes af revisorlovgivningen, der kun gælder for erklæringsopgaver. Det følgende redegør derfor kun for betydningen af de grundlæggende etiske principper, der gælder for alle de opgaver, der løses af godkendte danske revisorer, der som medlemmer af FSRdanske revisorer er forpligtede til at overholde Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer) 2010 (herefter ER), der trådte i kraft med virkning fra

12 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 12 I medlemsvirksomhederne, som sådanne revisorer udøver deres hverv igennem, er der typisk i ansættelseskontrakter, i interne retningslinjer eller i et tilsvarende grundlag fastlagt en forpligtelse til, at medarbejderne i revisionsvirksomheden overholder alle professionsregler, og herunder de i denne sammenhæng relevante etiske regler. I det følgende refererer revisor derfor underforstået til medlemmer af FSR-danske revisorer og ansatte i deres revisionsvirksomheder Skatterådgivning med risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i lyset af de fem etiske grundsætninger Ved al rådgivning er revisor som enhver anden rådgiver naturligvis forpligtet til at varetage klientens interesser bedst muligt inden for rammerne af relevant lovgivning og øvrig regulering. Revisorer er forpligtede til at overholde de grundlæggende etiske principper for professionen. Disse principper gælder for alle de opgaver, der løses af godkendte revisorer, og derfor også for opgaver, der indebærer mulige risici for, at revisor kunne blive forbundet med grænseoverskridende skatteunddragelse. Overordnet som en generel adfærdsklausul tilhører revisorer en profession, der er forpligtet til at agere i offentlighedens interesse (ER 100.1). Dette gælder således også ved skatterådgivning, selv om revisor ikke optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, sådan som dette begreb er afgrænset i revisorloven for erklæringsopgaver. Det etiske regelsæt for revisorer operer med fem etiske principper, eller leveregler og er udledt af denne generelle professionsforpligtelse. Sikring af efterlevelsen af de etiske principper understøttes af krav om konsultation i tvivlstilfælde (ER og ER ) og om at afstå fra opgaven ved uløste etiske konflikter (ER ). Integritetsprincippet pålægger alle revisorer en forpligtelse til at være reelle og ærlige i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser. Integritet omfatter også redelig handlemåde og sandfærdighed. (ER 110.1). I sammenhængen indebærer dette princip helt indlysende, at revisor under ingen omstændigheder kan rådgive aktivt om skatteunddragelse, heller ikke grænseoverskridende skatteunddragelse. Forsætlige eller grove forsyndelser herimod kan naturligvis udløse strafferetlige sanktioner mod revisor efter lovgivningen om medvirkensansvar. Revisor må aldrig bevidst lade sig forbinde med oplysninger, der er væsentligt urigtige eller vildledende, uforsvarligt udarbejdede eller med vildledende udeladelser og tilsløringer (ER 110.2). I tilfælde, hvor en rådgivningsklient insisterer på at gennemføre skattemæssige dispositioner med sådanne karakteristika, skal revisor afstå fra at medvirke som følge af den uløste etiske konflikt. Afhængigt af denne konflikts karakter kan revisor overveje, om der i de grove tilfælde overhovedet kan løses andre opgaver for den pågældende klient. Objektivitetsprincippet pålægger alle revisorer en forpligtelse til at undgå at kompromittere deres professionelle eller forretningsmæssige dømmekraft på grund af manglende neutralitet, interessekonflikter eller utilbørlig indflydelse fra andre (ER 120.1). I sammenhængen indebærer dette princip, at revisor ved sin skatterådgivning skal tage hensyn til alle berettigede interesser, og herunder relevant national og international skatteregulering. Hvis en klient insisterer på at se bort fra betydningen af eller bevidst fejlfortolker en relevant regulering, skal

13 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 13 revisor rådgive klienten om at undlade dette og afstå fra opgaven som følge af den uløste etiske konflikt, hvis det ikke lykkes at bringe klienten på sporet. Princippet om professionel kompetence og fornøden omhu pålægger revisorer at vedligeholde faglig viden og færdigheder på det niveau, der er nødvendigt for at sikre en kvalificeret professionel ydelse og at optræde omhyggeligt i overensstemmelse med relevante tekniske og professionelle standarder ved levering af professionelle ydelser (ER 130.1). I sammenhængen indebærer kravet om kompetence og omhu, at revisor skal undgå uforvarende at blive involveret i en klients grænseoverskridende skatteunddragelse. Revisor skal altid overveje og sikre sig tilstrækkelige kompetencer til at rådgive korrekt, herunder under eventuel inddragelse af eksperter og anvendelse af konsultation eller kvalitetssikringsgennemgang, samt tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven med fornøden omhu. Et eventuelt honorar- eller tidspres er ingen undskyldning for at gå på kompromis med kvaliteten. Er forudsætningerne om kompetence og omhu ikke opfyldt, skal revisor undlade at påtage sig opgaven. Fortrolighedsprincippet pålægger revisor en forpligtelse til at afholde sig fra at videregive fortrolige informationer (ER 140.1). Princippet gennembrydes, når videregivelse er tilladt ved lov og er godkendt af klienten, krævet ved lov, eller der er en professional pligt eller ret til videregivelse, når dette ikke er forbudt ved lov (ER 140.7). Princippet om professionel adfærd skal sikre og værne om professionens generelle omdømme. Det pålægger alle revisorer at overholde relevante love og øvrige reguleringer og at undgå enhver handling, som kan miskreditere revisorstanden i en velinformeret tredjemands øjne (ER 150.1). Samlet set kan revisor ikke optræde som enøjet eller blind partsrepræsentant i rådgivningsopgaver. Revisor er naturligvis forpligtet til at varetage sin klients interesser bedst muligt og herigennem medvirke til at finde løsninger, der er hensigtsmæssige for klienten; men valgte løsninger, som revisor har rådgivet om, skal altid befinde sig inden for grænserne af relevant lovgivning og øvrig regulering Kundeaccept ved risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse Når revisorer påtager sig opgaver, indgår overvejelse af mulige etiske konflikter som en del af acceptprocessen (ER 210.1). I tilfælde af konflikter, der ikke kan imødegås af passende sikkerhedsforanstaltninger, skal revisor afstå fra opgaven (afsnit 220.5). I sammenhængen indebærer dette, at revisor skal overveje, om der er risiko for at blive inddraget i grænseoverskridende skatteunddragelse ud fra en umiddelbar vurdering af den mulige klients integritet og troværdighed. Er der åbenlyse årsager til at være skeptisk herom, bør revisor på forhånd afstå fra at påtage sig opgaven.

14 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Strafferetligt rådgiveransvar på skatte- og afgiftsområdet Det er karakteristisk for advokaters, revisorers og andre professionelle skatterådgiveres arbejde, at det på den ene side ligger i opdragets natur, at klienten skal stilles skattemæssigt mest fordelagtigt, mens rådgiveren på den anden side naturligvis ikke derved må bevæge sig uden for lovens rammer. Er rådgivningen ikke i tilstrækkelig grad egnet til at varetage klientens økonomiske interesser, risikerer rådgiveren at blive mødt med et krav om erstatning. Er rådgivningen ulovlig, kan konsekvensen være en straffesag, ligesom det for nogle rådgivere kan resultere i disciplinære sanktioner. 7.1 Den strafferetlige lovgivning Straffelovens 23 foreskriver ansvar for enhver, der ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til strafbare forhold. Bestemmelsen gælder fuldt ud på området vedrørende skatte- og afgiftsunddragelse hvad enten der måtte være tale om overtrædelse af straffeloven eller straffebestemmelser i den øvrige lovgivning (særlovgivningen). Således fremgår det blandt andet af skattekontrollovens 13, at medvirkensansvar ikke er begrænset til tilfælde, hvor bistanden har haft en særlig nær tilknytning til skattesvigen, men at ansvaret også omfatter øvrige tilfælde, hvor den pågældende har medvirket til skattesvigen, jf. straffelovens 23. Bestemmelsen gælder for advokater og revisorer, men også for uautoriserede rådgivere. Hvidvaskloven pålægger advokater, revisorer og andre professionelle skatterådgivere en strafbelagt pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ved mistanke om hvidvask begået af en klient (dog med visse undtagelser for advokater). For advokater gælder den ordning, at indberetning kan ske til Advokatsamfundet. Endelig er advokater og revisorer omfattet af straffelovens bestemmelser om stillingsmisbrug samt grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten og vil således kunne ifalde særskilt strafansvar ved overtrædelse heraf.

15 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Den strafferetlige vurdering I retspraksis er der indtil nu kun få sager om strafansvar for rådgiveres medvirken til skatte- og afgiftsunddragelse. Det vil altid bero på en helt konkret strafferetlig vurdering, om en rådgiver kan anses for at have ydet en sådan tilskyndelse, råd eller dåd, at vedkommende derved har gjort sig skyldig i strafbar medvirken til skatte- og afgiftsunddragelse. I praksis vil denne vurdering kunne være relevant i tilfælde, hvor det kan konstateres, at der er ydet rådgivning til klienten forud for, at denne foretog strafbare økonomiske dispositioner som fx maskerede udlodninger, bortsalg af fiktive andele eller indkomstoverførsler til skattely. Anses rådgiver for at have rådet eller tilskyndet klienten hertil, risikerer rådgiveren således et strafferetligt ansvar. Ligeledes kan et sådan strafansvar komme på tale, hvis rådgiveren direkte har medvirket til klientens ulovlige dispositioner gennem eksempelvis urigtig bogføring eller udarbejdelse af ukorrekt regnskab, indkomstopgørelse eller anden urigtig erklæring. Den strafferetlige betingelse om fornøden tilregnelse (forsæt/uagtsomhed) hos den handlende som betingelse for at kunne pålægge strafansvar betyder, at det som hovedregel er en betingelse for at pålægge en rådgiver et medvirkensansvar, at det kan bevises, at rådgiveren indså eller burde have indset sagens rette sammenhæng. Herunder vil det indgå, hvilken rolle rådgiveren konkret havde i forhold til klienten, hvilken rådgivning der præcist blev ydet, hvilke forudsætninger rådgiveren havde for at yde rådgivningen, og hvilket faktum der blev stillet til rådighed for rådgiveren.

16 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel SKATs arbejde for begrænsning af grænseoverskridende skatteunddragelse 8.1 Fokus på skattely Der har i de senere år været et betydeligt fokus på skattely - både i den skattepolitiske debat i mange lande og hos de nationale skattemyndigheder. Internationalt arbejdes der også på at skabe løsninger eksempelvis via OECD. Brugen af skattely er et internationalt problem, og fra dansk side støttes indsatsen ved at indgå internationale aftaler, som er et meget vigtigt element i forhold til at begrænse misbrugen af skattely. Ud over at der fra dansk side arbejdes for internationale løsninger, så er bekæmpelse af ulovlig brug af skattely også et prioriteret fokusområde for SKAT. 8.2 SKATs informationsudveksling vedrørende skattely Det gælder for SKAT som for udenlandske skattemyndigheder, at informationsudveksling mellem landene er helt centralt. SKAT er således afhængig af at få informationer fra andre lande for at kunne gennemføre egentlige kontrolsager, ligesom åbenhed omkring, at der udveksles oplysninger mellem skattemyndigheder, kan have en præventiv effekt. SKAT kan indhente oplysninger fra udlandet ud fra to typer af aftaler. 1. Udveksling af informationer i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er indgået mellem Danmark og det pågældende land. Disse aftaler er typisk udformet i overensstemmelse med den på tidspunktet for aftalen gældende OECD s Modeloverenskomst. 2. Udveksling af informationer efter en Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Disse aftaler er indgået mellem Danmark og en række stater, hvor der ikke er indgået en egentlig dobbeltbe-

17 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 8 17 skatningsoverenskomst og er ofte stater, der tidligere har været på OECD s liste over skattelylande. SKAT deltager aktivt i myndighedssamarbejde om konkret informationsudveksling. Således arbejder Danmark tæt sammen med de øvrige nordiske lande om etablering af informationsudvekslingsaftaler med lande, der tidligere har været brugt som skattely. De nordiske lande er blandt dem, der er længst fremme med i alt over 40 aftaler (TIEA). Det er SKATs oplevelse, at Danmarks øgede interesse for at indgå internationale aftaler sammenholdt med den åbenhed, som Danmark viser ved det øgede internationale samarbejde, i sig selv giver en præventiv effekt og derfor afholder nogen fra at benytte et såkaldt skattely. SKAT har tillige et tæt samarbejde med Hvidvaskningssekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) Endvidere deltager SKAT i et Hvidvaskforum, som er et samarbejde mellem danske myndigheder med ansvar for at varetage opgaver i forbindelse med bekæmpelse af kriminelle aktiviteter relateret til hvidvask. Finanstilsynet er formand for forummet, og fra Skatteministeriets koncern deltager både SKAT og Spillemyndigheden. 8.3 SKATs gennemførte tiltag mod skattely SKAT har i de senere år gennemført en række indsatsprojekter med fokus på skattely rettet mod henholdsvis borgere og selskaber. Tiltagene med fokus på borgere er blandt de kendte indsatsprojekter om credit cards, om udenlandske kreditkort brugt i Danmark og Money Transfer, der følger op på projektet om credit cards, men som også omhandler spørgsmålet om skattepligt til Danmark. Tiltag på selskabsområdet vedrører områder som transfer pricing, hvor SKATs fokus er på internationale koncerner, som placerer indtægter i lande med lav skat, mens udgifter fratrækkes i lande, hvor fradragsværdien er stor. Herudover arbejder SKAT med et styrket skattelyprojekt. Projektet skal med udgangspunkt i konkrete sager fokusere på såvel skatteyders som rådgivers rolle. Formålet er at afdække dybere karakteristika bag skattelykonstruktioner, og dermed skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om beløb, der ulovligt holdes uden for dansk beskatning.

18 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Henvendelser til udvalget Rådet for Samfundsansvar, Erhvervsstyrelsen, har rettet henvendelse til udvalget med et ønske om, at formanden Winnie Jensen skulle deltage på et møde i rådet for at fortælle om udvalgets arbejde. Winnie Jensen orienterede på udvalgets møde den 28. februar 2014 om henvendelsen. Winnie Jensen deltog den 28. april 2014 i et møde i Rådet for Samfundsansvar. Mellemfolkeligt Samvirke har rettet henvendelse til udvalget med ønske om foretræde, da Mellemfolkeligt Samvirke i kraft af deres medlemskab af Action Aid besidder kompetencer inden for virksomheders samfundsansvar og er en del af en international skattekampagne i mere end 20 lande, der sætter fokus på ansvarlig skatterådgivning og virksomheders skadelige skatteplanlægning. Udvalget har i den forbindelse modtaget materiale fra Mellemfolkeligt Samvirke. Udvalget drøftede henvendelsen fra Mellemfolkeligt Samvirke på sit møde den 19. maj Der var i udvalget enighed om, at udvalgets arbejde har fokus på rådgivernes rolle som skatterådgivere i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, mens Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde i særlig grad er rettet mod globale, multinationale selskabers samlede skattebetaling, og den effekt selskabernes adfærd måtte have særligt i forhold til det skatteprovenu, der aflejres i udviklingslandene. Udvalget vurderer, at det fokus, som Mellemfolkeligt Samvirke har, er vigtigt, men at det er et andet end formålet med udvalgets arbejde. Udvalgets medlemmer er derfor enige om, at der ikke er behov for at holde møde med Mellemfolkeligt Samvirke.

19 Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Advokatetiske regler Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Tillæg til Advokaten 3 2010 2 ADVOKATetiske regler Indhold 1. Indledning....5 2. Almindelige

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding

IBIS Analyse Juni 2013 Lars Koch & Julie Halding En ny model for skat på selskaber til gavn for udviklingslande. OECD rapport anerkender, at systemet for skat på selskaber er forældet og brudt sammen. I februar 2013 offentliggjorde Organisationen for

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor

Advokatens virke pålægger ham derfor forskelligartede fra tid til anden tilsyneladende modstridende juridiske og moralske forpligtelser overfor CCBE s regler om god advokatskik 1. PRÆAMBEL 1.1. Advokatens stilling i samfundet I et samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advokaten en særlig rolle. Hans pligter er ikke begrænset

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde

Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Interessekonflikter i advokaters bestyrelsesarbejde Punkt 1. Indledning Danske Advokater ønsker at vise, hvilken værdi advokater i rollen som bestyrelsesmedlemmer kan tilføre bestyrelser i selskaber, fonde

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 11. juni 2004 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2003-440-0147 Dok.: TJE20454 Kommissorium for udvalget vedrørende advokater 1. Den seneste samlede revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar.

Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Dansk Skattevidenskabelig Forening. Torsdag d. 23. jan. 2014 kl. 18.00. SKAT; Østbanegade 123, 2100 København Ø. Forsæt og grov uagtsomhed Skatteansættelse og strafansvar. Emnets relevans og aktualitet.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Forsetty Advokathjælp

Forsetty Advokathjælp Forsetty Advokathjælp Vilkår af 1. november 2014 1. Almindelige vilkår 1.1 Hvem er dækket af Advokathjælp Advokathjælpen gælder for den person, som er har (i) modtaget Advokathjælpsbevis, (ii) har købt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere