Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse"

Transkript

1 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Rapport 6. november 2014

2 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Indhold 2 Indhold 1. Indledning Udvalgets medlemmer Kommissorium Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalgets arbejde og baggrund for anbefalinger Definitioner Etiske regelsæt Etisk regelsæt for advokater Etisk regelsæt for revisorer Strafferetligt rådgiveransvar på skatte- og afgiftsområdet Den strafferetlige lovgivning Den strafferetlige vurdering SKATs arbejde for begrænsning af grænseoverskridende skatteunddragelse Fokus på skattely SKATs informationsudveksling vedrørende skattely SKATs gennemførte tiltag mod skattely Henvendelser til udvalget... 18

3 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Indledning Regeringen prioriterer kampen mod ulovlig brug af skattely højt og lægger stor vægt på et styrket internationalt samarbejde på området. Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og ulovlig brug af skattely er derfor også et fokusområde i SKAT. I efteråret 2013 tog regeringen initiativ til styrkelse af indsatsen mod ulovlig brug af skattely. Som et af initiativerne inviterede daværende skatteminister Holger K. Nielsen repræsentanter for rådgiverne til at deltage i et særligt branchesamarbejde. Blandt de andre initiativer var nedsættelse af tværministeriel task force mod skattely. SKAT fik tildelt formandsskabet for udvalget, som skal komme med forslag til et styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Arbejdet i udvalget er gennemført uafhængigt af arbejdet i den tværministerielle task force mod skattely. Udvalgets formål er at udarbejde et sæt anbefalinger, som kan medvirke til, at rådgivere afholder sig fra at anbefale løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Samtidig kan anbefalingerne være med til at sætte fokus på, hvad god skatterådgivning bør basere sig på. Udvalget har afholdt otte møder, som har resulteret i fem anbefalinger, der skal bidrage til at minimere rådgivning, som tilskynder til grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget er enigt om, at en væsentlig og afgørende faktor, for at anbefalingerne kommer til at gøre en forskel, er en vedvarende fokuseret kommunikationsindsats fra udvalgets deltagere. Udvalget har afsluttet arbejdet den 31. oktober Der findes en række uautoriserede rådgivere, der opererer uden nogen form for individuelle retningslinjer, tilsyn og disciplinærforfølgningssystem, og udvalget finder, at anbefalingerne kan være med til at sætte en fælles standard også for disse rådgivere.

4 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Udvalgets medlemmer Udvalget er sammensat af nedenstående medlemmer: Skatteministeriet Winnie Jensen, SKAT (formand) Preben Underbjerg Poulsen, departementet Advokatsamfundet Torben Jensen, generalsekretær Martin Lavesen, advokat Kim Pedersen, advokat Peter Fogh, advokat Danske Advokater Paul Mollerup, adm. direktør Claus Holberg, advokat Finansrådet Neel Frederikke Gronemann, kontorchef (september oktober 2014) Jesper Goul, juridisk konsulent (november 2013 august 2014) Forsikring & Pension Torsten Schiøler, chefkonsulent FSR-danske revisorer John Bygholm, formand for Skatteudvalget Mette Bøgh Larsen, chefkonsulent Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Henrik Helmer Steen, vicestatsadvokat Malene Rysgaard, senioranklager Udvalget er blevet betjent af et sekretariat fra Skatteministeriet bestående af Louise Egede Olesen, SKAT. Udvalget har afholdt otte møder fra november 2013 oktober 2014.

5 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Kommissorium Kommissorium for udvalget for styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Danmark og de øvrige nordiske lande er i flere år gået forrest i indsatsen mod grænseoverskridende skatteunddragelse. Den danske lovgivning indeholder allerede i dag regler om rådgiveransvar, ligesom der for nogle rådgivere gælder særlige etiske retningslinjer, praksis mv., som er fastsat af deres rådgiver- eller brancheorganisationer. En nylig medieopmærksomhed har dog vist, at det ikke nødvendigvis er alle rådgivere, som er deres ansvar bevidst og handler derefter. Skatteministeren har derfor ønsket at nedsætte et udvalg til styrkelse af samarbejdet mellem myndighederne og rådgiver- og brancheorganisationerne for at begrænse rådgivning om grænseoverskridende skatteunddragelse. Skatteministeren har bedt SKAT varetage formandskabet samt bedt relevante organisationer om at deltage i udvalget. Den overordnede målsætning for udvalgets arbejde er at udarbejde et sæt overordnede anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse. Anbefalingerne skal holdes inden for gældende lovgivning samt de deltagende rådgiver- og brancheorganisationers etiske regelsæt. Det er formålet, at anbefalingerne skal medvirke til at begrænse rådgivning om grænseoverskridende skatteunddragelse. Udvalget vil i sit arbejde foretage den fornødne definitoriske afgrænsning mellem rådgivning om henholdsvis lovlig skatteoptimering og ulovlig grænseoverskridende skatteunddragelse. Det er ikke udvalgets opgave at fremkomme med forslag til yderligere lovgivning eller forholde sig til gældende lovgivning.

6 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Anbefalinger for grænseoverskridende skatterådgivning Udvalget bemærker, at adgangen til kvalificeret skatterådgivning er helt essentiel. Dette gælder i særdeleshed for personer og virksomheder, der opererer i en globaliseret verden, da international aktivitet indebærer risici for utilsigtet dobbeltbeskatning og utilsigtet asymmetri i beskatning. Kvalificeret skatterådgivning vil også være nødvendig med henblik på at bevare eller styrke danske virksomheders konkurrenceevne og Danmarks tiltrækningsevne for udenlandsk arbejdskraft. Udvalget bemærker endvidere, at skattelovgivningen og den nødvendige skatterådgivning herom, i særdeleshed skatterådgivning med internationale aspekter, er et meget kompliceret område, der er under kontinuerlig udvikling. Enhver kan gøre brug af de handlemuligheder, som findes inden for lovgivningens rammer, og rådgiver kan medvirke til dette. På denne baggrund har udvalget udarbejdet følgende anbefalinger: Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed. Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande. Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages. Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

7 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 4 7 Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

8 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Udvalgets arbejde og baggrund for anbefalinger 5.1 Definitioner Udvalget for styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse har i kommissoriet sondret mellem skatteoptimering og skatteunddragelse begge begreber i forhold til grænseoverskridende aktiviteter. Udvalget har drøftet fastlæggelsen af et begrebsapparat med henblik på at foretage den fornødne definitoriske afgrænsning mellem rådgivning om henholdsvis grænseoverskridende lovlig skatteoptimering og ulovlig skatteunddragelse. I den forbindelse har udvalget drøftet de begreber, der arbejdes med i OECD, hvor man gennem årtier har anvendt udtryk som tax avoidance og tax evasion. Udvalget har også drøftet de begreber, som er belyst i dansk skattelitteratur. Udvalget finder, at det til brug for sit arbejde har behov for en forenklet afgrænsning. På den baggrund har man defineret nedenstående begreber, som anses for tilstrækkelige i forhold til de anbefalinger, som udvalget kommer med. Udvalgets primære formål med definitionerne er at pointere, at skatterådgivning ikke bør omfatte initiativer, der fører til ulovlig skatteunddragelse. Samtidig er udvalget enigt om, at skatterådgivning omfatter tilladelig og lovlig skatteplanlægning, som ligger inden for de rammer, en rådgiver skal følge i forhold til sin klient. Grænseoverskridende skatteunddragelse omfatter ulovlige arrangementer med det formål, at skatteyderen eliminerer eller minimerer sin skat til det land, hvor beskatningen retmæssigt skal finde sted. Det kan fx ske ved at skjule, ignorere, eller sløre oplysninger om skattepligt for skattemyndighederne. En særlig form for skatteunddragelse er, hvor der bevidst fremlægges falske erklæringer eller udarbejdes forfalskede dokumenter. Grænseoverskridende skatteoptimering er at gøre brug af de handlemuligheder, der i forbindelse med aktiviteter inden for lovgivningens rammer stiller skatteyderen i en gunstig skattemæssig situation eller forhindrer dobbeltbeskatning af skatteyderen.

9 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Etiske regelsæt Udvalgets anbefalinger retter sig mod alle rådgivere, også de der ikke er omfattet af brancheregler eller lignende fra andre organisationer. To af de vigtige rådgivergrupper - nemlig advokater og godkendte revisorer - er imidlertid underlagt etiske retningslinjer, der oven i købet er sanktionsbelagte. Disse regelsæt er beskrevet i det følgende. 6.1 Etisk regelsæt for advokater Advokatsamfundet, tilsynet og disciplinærsystemet Alle advokater er i følge retsplejeloven en del af Advokatsamfundet. Advokater bliver automatisk tilknyttet, når de får advokatbeskikkelse, og tilknytningen ophører, når de ikke længere har beskikkelse. Gennem tilknytningen til Advokatsamfundet er advokater underlagt Advokatsamfundets tilsyn og disciplinære system. Det er Advokatsamfundets bestyrelse, Advokatrådet, der i retsplejeloven er pålagt at føre tilsyn med, at advokaterne overholder de regler, der gælder for deres virksomhed. Advokatsamfundet er på samme måde forpligtet til at drive Advokatnævnet, der behandler sager om klager over advokater. Advokatnævnet er at anse for et uafhængigt klagenævn, da flertallet ikke er advokater, men repræsentanter udpeget af det offentlige samt dommere. Alle, der har retlig interesse heri, kan klage til Advokatnævnet over advokaters adfærd og deres salærberegning. Advokatrådet kan som tilsynsmyndighed rejse disciplinærsager ved Advokatnævnet. Advokatnævnet kan ved kendelse sanktionere advokaters tilsidesættelse af reglerne med en irettesættelse, en bøde eller frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed. Advokatnævnets fældende afgørelser kan af den pågældende advokat indbringes for domstolene. Sanktionen er oftest en bøde, og standardbøden er kr. Den maksimale bøde er kr. Fældende kendelser offentliggøres med navns nævnelse på Advokatsamfundets hjemmeside, hvis sanktionen er mindst bøde på kr.

10 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Advokatreglerne Der er særlige regler, der kun gælder for advokater, når de udøver advokatvirksomhed. Den overordnede regel findes i retsplejelovens 126, stk. l, der lyder således: "En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed. " Første del af bestemmelsen er den såkaldte generalklausul. Denne regel danner baggrund for Advokatnævnets fastlæggelse af "god advokatskik" i sammenhæng med behandlingen af konkrete klagesager. På denne måde bidrager praksis fra Advokatnævnet og fra domstolene, når de behandler indbragte kendelser fra Advokatnævnet, til at fastlægge de rammer for advokaters virksomhed, som ligger i begrebet "god advokatskik". Advokatrådet er desuden, som forudsat i retsplejeloven og i henhold til Advokatsamfundets vedtægter, der er godkendt af Justitsministeriet, forpligtet til at udarbejde vejledende advokatetiske regler som en hjælp til forståelsen af ''god advokatskik''. Regelsættet skal afspejle Advokatnævnets og domstolenes praksis og tillige give Advokatrådets bud på, hvad der er god advokatskik på områder, som praksis endnu ikke har dækket, eller hvor praksis ikke er entydig Begrebet "god advokatskik" Advokater skal som andre medlemmer af samfundet overholde landets lovgivning, herunder de generelt gældende regler i eksempelvis straffeloven og skatte- og afgiftslovene, men også speciallovgivningen, der gælder for advokaters (og andres) virksomhed, herunder markedsføringsloven, bogføringsloven, samt de regler, der kun gælder for advokater, herunder reglerne om obligatorisk efteruddannelse af advokater med henblik på at holde sin viden ajour og klientkontoreglerne. Hvis en advokat overtræder lovgivningen, vil det som udgangspunkt være ensbetydende med, at advokaten også har tilsidesat god advokatskik og dermed overtrådt 126, stk. l. Imidlertid indeholder "god advokatskik" flere og skærpede krav til en advokats adfærd end 126. Rammerne for god advokatskik i 126, stk. l, skal overordnet set værne om advokaters omdømme samt uafhængighed og dermed om tilliden til advokater, som er afgørende for opretholdelsen af vores retssystem. Bestemmelsen omfatter derfor normer, som kan være skrevne eller uskrevne, og som i vidt omfang forbyder adfærd, som er egnet til at påvirke advokaters omdømme eller uafhængighed negativt. Advokaters ydelser, herunder førelse af retssager og rådgivning, er generelt omfattet af de advokatetiske regler. Der er således ikke dele af advokaters arbejde, der ikke er reguleret af de etiske regler. Når advokater rådgiver om skat, vil de derfor udover lovgivningen - yderligere være bundet af et sæt skrevne og uskrevne normer, som regulerer deres adfærd Advokaters skatterådgivning Hverken retsplejelovens 126, de advokatetiske regler eller andre skrevne særregler for advokater indeholder specifikke regler om rådgivning på det enkelte fagområde. Mens der således er en række generelle regler, der også gælder rådgivning på skatteområdet, eksempelvis reglerne om interessekonflikter, tavshedspligt og grundighed, er der ingen skrevne særregler for rådgivning inden for skatteretten. De advokatetiske regler indeholder bl.a. følgende indledende bestemmelser:

11 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 11 "Pkt. l Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret. Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver. Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet, herunder i forhold til staten. Advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for klienten." Desuden findes i de advokatetiske regler følgende bestemmelser, der sætter grænser for bl.a. advokatens rådgivning på skatteområdet: "Pkt En advokat må ikke ved udførelse af en sag gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af klientens interesser tilsiger." "Pkt Advokaten skal udføre sit hverv under respekt for retten og andre myndigheder. Advokaten må ikke forhindre, at sagen behandles og afgøres efter de regler, der gælder herom." Reglerne afvejer hensynet til klienten og behandlingen af klientens sag over for hensynet til andre, for hvem advokatens indsats for klienten kan medføre skadevirkning. Den sætter således en grænse for, hvor langt advokaten kan gå for at fremme klientens interesser og anerkender den modstridende interesse, som eksempelvis det offentlige har på skatteområdet. Udgangspunktet er imidlertid, at advokaten har en forpligtelse over for klienten og kun klienten. De senere års praksis i Advokatnævnet vedrørende skattesager omfatter nogle få sager, hvor klienten har klaget over kvaliteten af advokatens behandling af sagen. Derimod synes der ikke at være afgørelser fra Advokatnævnet, der behandler advokaters rådgivning i forhold til skattelovgivningen eller advokaters forhold til skattemyndighederne. 6.2 Etisk regelsæt for revisorer I det følgende præsenteres kortfattet de etiske regler for revisorer i sammenhæng med deres relevans for skatterådgivning, der involverer risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i strid med relevant lovgivning og øvrig regulering. Det følgende vedrører kun skatterådgivning som sådan og ikke de særlige uafhængighedsregler, der gælder i de etiske regler (afsnit ), når en sådan rådgivning ydes for revisionseller reviewklienter. Disse uafhængighedsregler er således uden betydning i sammenhængen. Hertil skal det fremhæves, at en sådan skatterådgivning ikke omfattes af revisorlovgivningen, der kun gælder for erklæringsopgaver. Det følgende redegør derfor kun for betydningen af de grundlæggende etiske principper, der gælder for alle de opgaver, der løses af godkendte danske revisorer, der som medlemmer af FSRdanske revisorer er forpligtede til at overholde Retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer) 2010 (herefter ER), der trådte i kraft med virkning fra

12 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 12 I medlemsvirksomhederne, som sådanne revisorer udøver deres hverv igennem, er der typisk i ansættelseskontrakter, i interne retningslinjer eller i et tilsvarende grundlag fastlagt en forpligtelse til, at medarbejderne i revisionsvirksomheden overholder alle professionsregler, og herunder de i denne sammenhæng relevante etiske regler. I det følgende refererer revisor derfor underforstået til medlemmer af FSR-danske revisorer og ansatte i deres revisionsvirksomheder Skatterådgivning med risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse i lyset af de fem etiske grundsætninger Ved al rådgivning er revisor som enhver anden rådgiver naturligvis forpligtet til at varetage klientens interesser bedst muligt inden for rammerne af relevant lovgivning og øvrig regulering. Revisorer er forpligtede til at overholde de grundlæggende etiske principper for professionen. Disse principper gælder for alle de opgaver, der løses af godkendte revisorer, og derfor også for opgaver, der indebærer mulige risici for, at revisor kunne blive forbundet med grænseoverskridende skatteunddragelse. Overordnet som en generel adfærdsklausul tilhører revisorer en profession, der er forpligtet til at agere i offentlighedens interesse (ER 100.1). Dette gælder således også ved skatterådgivning, selv om revisor ikke optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant, sådan som dette begreb er afgrænset i revisorloven for erklæringsopgaver. Det etiske regelsæt for revisorer operer med fem etiske principper, eller leveregler og er udledt af denne generelle professionsforpligtelse. Sikring af efterlevelsen af de etiske principper understøttes af krav om konsultation i tvivlstilfælde (ER og ER ) og om at afstå fra opgaven ved uløste etiske konflikter (ER ). Integritetsprincippet pålægger alle revisorer en forpligtelse til at være reelle og ærlige i alle professionelle og forretningsmæssige forbindelser. Integritet omfatter også redelig handlemåde og sandfærdighed. (ER 110.1). I sammenhængen indebærer dette princip helt indlysende, at revisor under ingen omstændigheder kan rådgive aktivt om skatteunddragelse, heller ikke grænseoverskridende skatteunddragelse. Forsætlige eller grove forsyndelser herimod kan naturligvis udløse strafferetlige sanktioner mod revisor efter lovgivningen om medvirkensansvar. Revisor må aldrig bevidst lade sig forbinde med oplysninger, der er væsentligt urigtige eller vildledende, uforsvarligt udarbejdede eller med vildledende udeladelser og tilsløringer (ER 110.2). I tilfælde, hvor en rådgivningsklient insisterer på at gennemføre skattemæssige dispositioner med sådanne karakteristika, skal revisor afstå fra at medvirke som følge af den uløste etiske konflikt. Afhængigt af denne konflikts karakter kan revisor overveje, om der i de grove tilfælde overhovedet kan løses andre opgaver for den pågældende klient. Objektivitetsprincippet pålægger alle revisorer en forpligtelse til at undgå at kompromittere deres professionelle eller forretningsmæssige dømmekraft på grund af manglende neutralitet, interessekonflikter eller utilbørlig indflydelse fra andre (ER 120.1). I sammenhængen indebærer dette princip, at revisor ved sin skatterådgivning skal tage hensyn til alle berettigede interesser, og herunder relevant national og international skatteregulering. Hvis en klient insisterer på at se bort fra betydningen af eller bevidst fejlfortolker en relevant regulering, skal

13 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 6 13 revisor rådgive klienten om at undlade dette og afstå fra opgaven som følge af den uløste etiske konflikt, hvis det ikke lykkes at bringe klienten på sporet. Princippet om professionel kompetence og fornøden omhu pålægger revisorer at vedligeholde faglig viden og færdigheder på det niveau, der er nødvendigt for at sikre en kvalificeret professionel ydelse og at optræde omhyggeligt i overensstemmelse med relevante tekniske og professionelle standarder ved levering af professionelle ydelser (ER 130.1). I sammenhængen indebærer kravet om kompetence og omhu, at revisor skal undgå uforvarende at blive involveret i en klients grænseoverskridende skatteunddragelse. Revisor skal altid overveje og sikre sig tilstrækkelige kompetencer til at rådgive korrekt, herunder under eventuel inddragelse af eksperter og anvendelse af konsultation eller kvalitetssikringsgennemgang, samt tilstrækkelige ressourcer til at løse opgaven med fornøden omhu. Et eventuelt honorar- eller tidspres er ingen undskyldning for at gå på kompromis med kvaliteten. Er forudsætningerne om kompetence og omhu ikke opfyldt, skal revisor undlade at påtage sig opgaven. Fortrolighedsprincippet pålægger revisor en forpligtelse til at afholde sig fra at videregive fortrolige informationer (ER 140.1). Princippet gennembrydes, når videregivelse er tilladt ved lov og er godkendt af klienten, krævet ved lov, eller der er en professional pligt eller ret til videregivelse, når dette ikke er forbudt ved lov (ER 140.7). Princippet om professionel adfærd skal sikre og værne om professionens generelle omdømme. Det pålægger alle revisorer at overholde relevante love og øvrige reguleringer og at undgå enhver handling, som kan miskreditere revisorstanden i en velinformeret tredjemands øjne (ER 150.1). Samlet set kan revisor ikke optræde som enøjet eller blind partsrepræsentant i rådgivningsopgaver. Revisor er naturligvis forpligtet til at varetage sin klients interesser bedst muligt og herigennem medvirke til at finde løsninger, der er hensigtsmæssige for klienten; men valgte løsninger, som revisor har rådgivet om, skal altid befinde sig inden for grænserne af relevant lovgivning og øvrig regulering Kundeaccept ved risiko for grænseoverskridende skatteunddragelse Når revisorer påtager sig opgaver, indgår overvejelse af mulige etiske konflikter som en del af acceptprocessen (ER 210.1). I tilfælde af konflikter, der ikke kan imødegås af passende sikkerhedsforanstaltninger, skal revisor afstå fra opgaven (afsnit 220.5). I sammenhængen indebærer dette, at revisor skal overveje, om der er risiko for at blive inddraget i grænseoverskridende skatteunddragelse ud fra en umiddelbar vurdering af den mulige klients integritet og troværdighed. Er der åbenlyse årsager til at være skeptisk herom, bør revisor på forhånd afstå fra at påtage sig opgaven.

14 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Strafferetligt rådgiveransvar på skatte- og afgiftsområdet Det er karakteristisk for advokaters, revisorers og andre professionelle skatterådgiveres arbejde, at det på den ene side ligger i opdragets natur, at klienten skal stilles skattemæssigt mest fordelagtigt, mens rådgiveren på den anden side naturligvis ikke derved må bevæge sig uden for lovens rammer. Er rådgivningen ikke i tilstrækkelig grad egnet til at varetage klientens økonomiske interesser, risikerer rådgiveren at blive mødt med et krav om erstatning. Er rådgivningen ulovlig, kan konsekvensen være en straffesag, ligesom det for nogle rådgivere kan resultere i disciplinære sanktioner. 7.1 Den strafferetlige lovgivning Straffelovens 23 foreskriver ansvar for enhver, der ved tilskyndelse, råd eller dåd medvirker til strafbare forhold. Bestemmelsen gælder fuldt ud på området vedrørende skatte- og afgiftsunddragelse hvad enten der måtte være tale om overtrædelse af straffeloven eller straffebestemmelser i den øvrige lovgivning (særlovgivningen). Således fremgår det blandt andet af skattekontrollovens 13, at medvirkensansvar ikke er begrænset til tilfælde, hvor bistanden har haft en særlig nær tilknytning til skattesvigen, men at ansvaret også omfatter øvrige tilfælde, hvor den pågældende har medvirket til skattesvigen, jf. straffelovens 23. Bestemmelsen gælder for advokater og revisorer, men også for uautoriserede rådgivere. Hvidvaskloven pålægger advokater, revisorer og andre professionelle skatterådgivere en strafbelagt pligt til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) ved mistanke om hvidvask begået af en klient (dog med visse undtagelser for advokater). For advokater gælder den ordning, at indberetning kan ske til Advokatsamfundet. Endelig er advokater og revisorer omfattet af straffelovens bestemmelser om stillingsmisbrug samt grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten og vil således kunne ifalde særskilt strafansvar ved overtrædelse heraf.

15 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Den strafferetlige vurdering I retspraksis er der indtil nu kun få sager om strafansvar for rådgiveres medvirken til skatte- og afgiftsunddragelse. Det vil altid bero på en helt konkret strafferetlig vurdering, om en rådgiver kan anses for at have ydet en sådan tilskyndelse, råd eller dåd, at vedkommende derved har gjort sig skyldig i strafbar medvirken til skatte- og afgiftsunddragelse. I praksis vil denne vurdering kunne være relevant i tilfælde, hvor det kan konstateres, at der er ydet rådgivning til klienten forud for, at denne foretog strafbare økonomiske dispositioner som fx maskerede udlodninger, bortsalg af fiktive andele eller indkomstoverførsler til skattely. Anses rådgiver for at have rådet eller tilskyndet klienten hertil, risikerer rådgiveren således et strafferetligt ansvar. Ligeledes kan et sådan strafansvar komme på tale, hvis rådgiveren direkte har medvirket til klientens ulovlige dispositioner gennem eksempelvis urigtig bogføring eller udarbejdelse af ukorrekt regnskab, indkomstopgørelse eller anden urigtig erklæring. Den strafferetlige betingelse om fornøden tilregnelse (forsæt/uagtsomhed) hos den handlende som betingelse for at kunne pålægge strafansvar betyder, at det som hovedregel er en betingelse for at pålægge en rådgiver et medvirkensansvar, at det kan bevises, at rådgiveren indså eller burde have indset sagens rette sammenhæng. Herunder vil det indgå, hvilken rolle rådgiveren konkret havde i forhold til klienten, hvilken rådgivning der præcist blev ydet, hvilke forudsætninger rådgiveren havde for at yde rådgivningen, og hvilket faktum der blev stillet til rådighed for rådgiveren.

16 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel SKATs arbejde for begrænsning af grænseoverskridende skatteunddragelse 8.1 Fokus på skattely Der har i de senere år været et betydeligt fokus på skattely - både i den skattepolitiske debat i mange lande og hos de nationale skattemyndigheder. Internationalt arbejdes der også på at skabe løsninger eksempelvis via OECD. Brugen af skattely er et internationalt problem, og fra dansk side støttes indsatsen ved at indgå internationale aftaler, som er et meget vigtigt element i forhold til at begrænse misbrugen af skattely. Ud over at der fra dansk side arbejdes for internationale løsninger, så er bekæmpelse af ulovlig brug af skattely også et prioriteret fokusområde for SKAT. 8.2 SKATs informationsudveksling vedrørende skattely Det gælder for SKAT som for udenlandske skattemyndigheder, at informationsudveksling mellem landene er helt centralt. SKAT er således afhængig af at få informationer fra andre lande for at kunne gennemføre egentlige kontrolsager, ligesom åbenhed omkring, at der udveksles oplysninger mellem skattemyndigheder, kan have en præventiv effekt. SKAT kan indhente oplysninger fra udlandet ud fra to typer af aftaler. 1. Udveksling af informationer i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst, der er indgået mellem Danmark og det pågældende land. Disse aftaler er typisk udformet i overensstemmelse med den på tidspunktet for aftalen gældende OECD s Modeloverenskomst. 2. Udveksling af informationer efter en Tax Information Exchange Agreement (TIEA). Disse aftaler er indgået mellem Danmark og en række stater, hvor der ikke er indgået en egentlig dobbeltbe-

17 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel 8 17 skatningsoverenskomst og er ofte stater, der tidligere har været på OECD s liste over skattelylande. SKAT deltager aktivt i myndighedssamarbejde om konkret informationsudveksling. Således arbejder Danmark tæt sammen med de øvrige nordiske lande om etablering af informationsudvekslingsaftaler med lande, der tidligere har været brugt som skattely. De nordiske lande er blandt dem, der er længst fremme med i alt over 40 aftaler (TIEA). Det er SKATs oplevelse, at Danmarks øgede interesse for at indgå internationale aftaler sammenholdt med den åbenhed, som Danmark viser ved det øgede internationale samarbejde, i sig selv giver en præventiv effekt og derfor afholder nogen fra at benytte et såkaldt skattely. SKAT har tillige et tæt samarbejde med Hvidvaskningssekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) Endvidere deltager SKAT i et Hvidvaskforum, som er et samarbejde mellem danske myndigheder med ansvar for at varetage opgaver i forbindelse med bekæmpelse af kriminelle aktiviteter relateret til hvidvask. Finanstilsynet er formand for forummet, og fra Skatteministeriets koncern deltager både SKAT og Spillemyndigheden. 8.3 SKATs gennemførte tiltag mod skattely SKAT har i de senere år gennemført en række indsatsprojekter med fokus på skattely rettet mod henholdsvis borgere og selskaber. Tiltagene med fokus på borgere er blandt de kendte indsatsprojekter om credit cards, om udenlandske kreditkort brugt i Danmark og Money Transfer, der følger op på projektet om credit cards, men som også omhandler spørgsmålet om skattepligt til Danmark. Tiltag på selskabsområdet vedrører områder som transfer pricing, hvor SKATs fokus er på internationale koncerner, som placerer indtægter i lande med lav skat, mens udgifter fratrækkes i lande, hvor fradragsværdien er stor. Herudover arbejder SKAT med et styrket skattelyprojekt. Projektet skal med udgangspunkt i konkrete sager fokusere på såvel skatteyders som rådgivers rolle. Formålet er at afdække dybere karakteristika bag skattelykonstruktioner, og dermed skabe bedre mulighed for at identificere potentielle sager om beløb, der ulovligt holdes uden for dansk beskatning.

18 Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse Kapitel Henvendelser til udvalget Rådet for Samfundsansvar, Erhvervsstyrelsen, har rettet henvendelse til udvalget med et ønske om, at formanden Winnie Jensen skulle deltage på et møde i rådet for at fortælle om udvalgets arbejde. Winnie Jensen orienterede på udvalgets møde den 28. februar 2014 om henvendelsen. Winnie Jensen deltog den 28. april 2014 i et møde i Rådet for Samfundsansvar. Mellemfolkeligt Samvirke har rettet henvendelse til udvalget med ønske om foretræde, da Mellemfolkeligt Samvirke i kraft af deres medlemskab af Action Aid besidder kompetencer inden for virksomheders samfundsansvar og er en del af en international skattekampagne i mere end 20 lande, der sætter fokus på ansvarlig skatterådgivning og virksomheders skadelige skatteplanlægning. Udvalget har i den forbindelse modtaget materiale fra Mellemfolkeligt Samvirke. Udvalget drøftede henvendelsen fra Mellemfolkeligt Samvirke på sit møde den 19. maj Der var i udvalget enighed om, at udvalgets arbejde har fokus på rådgivernes rolle som skatterådgivere i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, mens Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde i særlig grad er rettet mod globale, multinationale selskabers samlede skattebetaling, og den effekt selskabernes adfærd måtte have særligt i forhold til det skatteprovenu, der aflejres i udviklingslandene. Udvalget vurderer, at det fokus, som Mellemfolkeligt Samvirke har, er vigtigt, men at det er et andet end formålet med udvalgets arbejde. Udvalgets medlemmer er derfor enige om, at der ikke er behov for at holde møde med Mellemfolkeligt Samvirke.

19 Skatteministeriet/Ministry of Taxation Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Telefon Mail

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN. Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017

ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN. Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 203 Offentligt ØGET ÅBENHED I SKATTERÅDGIVNINGEN Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR danske revisorer Maj 2017 AGENDA a. Det reelle problem b. Skattely vs aggressiv

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler)

Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) Advokatetiske regler (Advokatrådets vejledende regler) 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER HASSERISVEJ 174 9000 AALBORG FAX 98 12 98 55 TELEFON 98 12 98 00 26.02.2015 MORTEN JENSEN (H) JAN HELLMUND JENSEN (L) THOMAS SCHULTZ (L) STEPHAN MUURHOLM (H) MIKKI NIELSEN (H) ULLA SKOV (H) PREBEN BANG

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. november 2015) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010

Advokatetiske regler. Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Advokatetiske regler Advokatrådets vejledende regler som senest er ændret på Advokatrådets møde 4. marts 2010 Tillæg til Advokaten 3 2010 2 ADVOKATetiske regler Indhold 1. Indledning....5 2. Almindelige

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Rapport - resumé 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely - resumé Indhold 2 Indhold Resumé...

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning

Retssikkerhedspakke III. Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 2 Forord Retssikkerhedspakke III Klar og præcis lovgivning 3 1. Klare rammer for skattebetalingen...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn.

Kære kollega. Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. GODT TILSYN Kære kollega Denne folder er ment som en hjælp til dig i forbindelse med Advokatrådets tilsyn. Advokatrådet skal, efter hvidvaskloven og Folketingets ønske, føre et skærpet tilsyn med, at alle

Læs mere

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Opdraget Copenhagen Counsel s opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten. FORRETNINGSBETINGELSER Nærværende Forretningsbetingelserne gælder, medmindre andet konkret er aftalt på skrift, for alle advokatopgaver, som Copenhagen Counsel Advokatpartnerselskab udfører for Klienten.

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved

København, den 31. oktober 2014 Sagsnr /LSK  K E N D E L S E Forhold 1: ved Forhold 2: ved Forhold 3: ved Forhold 4: ved København, den 31. oktober 2014 Sagsnr. 2011-3982/LSK K E N D E L S E Ved anklageskrift af 14. januar 2011, 27. maj 2011 samt tillægsanklageskrift af 16. december 2011 har Advokatrådet indklaget tidligere

Læs mere

Læreplan for God Advokatskik I

Læreplan for God Advokatskik I Læreplan for God Advokatskik I Delemne: Introduktion til advokatverdenen. Forsikring og garanti. Advokatrådet fører tilsyn med advokater, jf. rpl. 143. Advokatfuldmægtige skal have kendskab til Advokatsamfundets

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Notat. De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notat Vedrørende: De retlige rammer for kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer Notatet er afgrænset til kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i hhv. kommunale fællesskaber (godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven)

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER

DE ADVOKATETISKE REGLER DE ADVOKATETISKE REGLER Hidtidige regler Regler vedtaget den 7. april 2011 1. Indledning 1.1 Advokatens stilling i samfundet I et retssamfund indtager advokaten en særlig stilling. Advokatens opgave er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000 til

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat Claus Holberg

Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat Claus Holberg Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 398, SAU Alm.del Bilag 305 Offentligt 2 linjer Advokaters tavshedspligt kontra pligten til at udlevere oplysninger om klienters forhold til Skat v/advokat

Læs mere

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1

Advokatsamfundet og. December 2009 17-12-2009 1 Advokatsamfundet og Danske Advokater December 2009 17-12-2009 1 Forhistorien En dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra januar 2006 om forbud mod eksklusivbestemmelser og regeringens generelle ønske om

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

1. Advokatopdragets omfang og indhold

1. Advokatopdragets omfang og indhold DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. +45 33 34 00 00 Fax +45 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 denmark@dlapiper.com www.dlapiper.com FORRETNINGSBETINGELS ER FOR DLA PIPER

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER

COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER COMPASS ADVOKATFIRMAS FORRETNINGSBETINGELSER Forretningsbetingelserne gælder for alle advokatopgaver, som Compass Advokatfirma udfører for kunden, i det omfang de ikke konkret er fraveget ved anden skriftlig

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely

Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Rapport 6. november 2014 Afrapportering fra den tværministerielle task force mod skattely Indhold 2 Indhold Resumé... 5 Bedre internationalt

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat.

Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 480 Offentligt Talepapir åbent samråd om SKATs indsats vedrørende transfer pricing og selskabsskat. Samrådsspørgsmål AJ Ministeren bedes oplyse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET FRANK IBRUG SKT. CLEMENS TORV 17 DK-8000 AARHUS C TEL (+45) 86 13 86 00 ADV@FRANKIBURG.DK WWW.FRANKIBURG.DK BANK 4387 0016858188 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN DK3330000016858188 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR ADVOKATFIRMAET

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse].

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] kontaktede i maj 2013 [indklagede] i forbindelse med køb af ejendommen [adresse]. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-545/MKJ 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere