Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005"

Transkript

1 Skanderborg Bakker ::: Designguide november 2005

2

3 Indhold Landskab Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Beplantning langs veje Beplantning på støjvold Fælles grønninger Skovområder Beplantning i delområder Område 1: Parcelhusområde Område 2: Klynge- og dobbelthuse Område 3: Punkthuse Område 4: Punkt- og skrænthuse Område 5: Længe- og punkthuse Område 7: Skovbørnehave Legepladser Design Udendørs belysning Vejbelysning Stibelysning Udvendig inventar Bænke og borde Affaldskurve Skiltning Veje og stier Den enkelte bygning Postkasse Belysning ved indgangsdør

4

5 Landskab Skanderborg Bakker er tænkt som en bydel der føjer sig ind i det markante og smukke landskab. Bygningerne er udformet og placeret så de understreger og indgår i et sammenspil med de landskabelige elementer: det bølgende terræn, fredskoven i slugten og på baneskråningen, Edelsborghegnet med de skulpturelle gamle egetræer og udsigten over Skanderborg sø. Den nye beplantning er udformet så den udbygger denne helhed og samtidig beriger nærmiljøet omkring boligerne. Der er derfor i vid udstrækning anvendt danske robuste arter. Med hensyn til planter og plantestørrelser refereres til P. Kortegårds planteskoles katalog 2004/2005. Med hensyn til vedligeholdelse refereres til afsnit i Pleje af grønne områder Danske Anlægsgartnere år 2000.

6 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Eksisterende hegn Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

7 Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Edelsborghegnet Edelsborghegnet er et eksisterende jorddige med en række markante store overvejende fritstående træer, med eg som det dominerende træ, men også med andre træarter. Det smukke hegn med de store gamle egetræer med skulpturelle kroner er rygraden i bebyggelsen. Hegnet indrammer den store nord-syd gående grønning, der også fungerer som udsigtskile. Stamvej 2 slynger sig om hegnet og den tilhørende bebyggelse knytter sig til hegnet. Edelsborghegnet og jorddiget er således et vigtigt landskabeligt element i området og skal derfor bevares og vedligeholdes. Dige og hegn er registreret som bevaringsværdigt og er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. På jorddiget skal vildskud og selvsået buskads ryddes, således at den visuelle kontakt på tværs af hegnet ikke hindres. Træerne skal beskæres for knækkede og døde grene. I begrænset omfang kan der blive tale udtynding i hegnet, især hvor nyere selvsåede træer står så tæt at de forhindrer en harmonisk kroneudvikling af egetræerne. Beplantning ved hulvej Beplantningen omkring hulvejen i område 5 er ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven, men indgår som et vigtigt element i bebyggelsen, idet den adskiller de enkelte bebyggelser og skaber rum og læ. Beplantningen skal renoveres og vedligeholdes ved afskæring af syge, døde og knækkede grene, fjernelse af vildskud og udtynding af svækkede træer og uønsket selvgroet vækst. Hegnet skal fremstå med hegnskarakter, men dog også så åbent at markante solitære træer kan markere sig.

8 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Beplantning langs veje Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

9 Beplantning langs veje Beplantning ved den vestlige stamvej Den vestligste stamvej er foruden at være adgangvej til område 1, 2 og 3 også en udsigtsakse over Skanderborg sø. Vejen flankeres på begge sider af egetræer (Quercus robur) som indrammer udsigten. Den østlige trærække plantes i et 4 m bredt lavt beplantningsbælte, som afskærmer område 2 mod vejen. I plantebæltet plantes arter som: Paradisæble (malus sargentii) 50% Fjeldribs (ribes alpinum hemus) 15% Karolinerose (rosa carolina) 20% Uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) 10% Dværgsyren (syringa microphylla) 5% Der plantes med plantestørrelse lette buske med plante og rækkeafstand 100x100 cm i min. 30 cm muld. Der gødes og udlægges min. 12 cm dækbark. Egetræer plantes højstammede med trådklump størrelse H mtk. Beplantning ved den midterste stamvej Den midterste stamvej slynger sig om Edelsborghegnet der skal være rygraden og den dominerende beplantning omkring vejen. På de strækninger af vejen der ikke følger Edelsborghegnet skal der plantes solitære træer af opstammede hvidtjørn (crataegus monogyna) størrelse H Den endelige placering foretages i forhold til indkørsler, bygninger og p-pladser. Beplantning ved den østlige stamvej Ved den østlige stamvej skal der være et sammenspil mellem træerne på de parkeringspladser der støder op til vejen og vejtræerne således at de placeres på samme flugt og derved ikke generer sigtelinierne til fredskoven. Der plantes stilkeg (quercus robur) som vejtræ. Plantes med trådklump størrelse H mtk. Beplantningen skal vedligeholdes som hegn og allétræer/ trærækker. Vestlig stamvej

10 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Beplantning på støjvold Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

11 Beplantning på støjvold Beplantning på støjvold langs hovedfordelingsvej og Låsbyvej I område 1 parcelhusområdet beplantes støjvolden kun på yderside mod vejanlægget og kronen, da indersiden indgår som en del af parcelhusgrundene. Volden beplantes med plantestørrelse lette buske med plante og rækkeafstand 100x100 cm i min 30 cm muld. Der gødes og udlægges min. 12 cm dækbark. Arterne skal være danske robuste arter som: Hyld (sambucus nigra) 7% Slåen (prunus spinosa) 27% Paradisæble (malus sargentii) 26% Hvidtjørn ( crataegus monogyna) 7% Æblerose (rosa rubiginosa rubi) 26% Syren (syringa vulgaris) 7% Støjvolden i det øvrige område tilplantes både på udvendig og indvendig side. Der anvendes det samme plantevalg, dog skal der på denne strækning suppleres med arter der bliver større som: eg og mirabelle. Stilkeg (Quercus robur) 5% Mirabelle (prunus cerasifera) 10% Hyld (sambucus nigra) 10% Slåen (prunus spinosa) 25% Paradisæble (malus sargentii) 15% Hvidtjørn (crataegus monogyna) 15% Æblerose (rosa rubiginosa rubi ) 20%

12 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Fælles grønninger Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

13 Fælles grønninger Området vil når det er færdigudbygget være begunstiget med store sammenhængende grønninger der er fælles for alle beboere i området. De rekreative grønne områder er med til at opdele bebyggelsen, skaber udsigtskiler og giver mulighed for leg og fritidsaktiviteter. Ved område 2 og 3 ligger den store nord-syd gående grønning hvorfra der er god udsigt over Skanderborg sø og som mod syd afsluttes med et parkagtigt område med et regnvandsbassin med permanent vandspejl en sø. I forbindelse med søen anlægges en opholds- og udsigtsplatform. I område 4 og 5 er grønningerne adskillelse mellem bebyggelsen og fredskoven på baneskråningen og fredskoven i slugten. Grønningerne skal dels have karakter af naturområder med naturgræs/blomstereng og dels som parkområde med arealer med klippet græs til boldspil, leg, ophold og lignende aktiviteter. Etableringen af naturgræs/blomstereng vil være afhængig af de enkelte områders tilstand og tidligere anvendelse. Græsarealer skal hvis der ikke reguleres i området forblive græsarealer og med tiden udvikle naturlig flora. Tidligere dyrkningsarealer skal tilsås med enggræs/ blomstereng efter forudgående dybdepløjning og finharvning af overfladen. Frøblandingen fastlægges efter forudgående jordbundsanalyse. Indenfor området skal der være mulighed for områder med både brugsplæne, græsflader, fælledgræs og blomstereng og glidende overgange mellem de enkelte former. Afgørende for arealernes karakter er antallet af årlige klipninger. Brugsplæne klippes 16 gange årligt Græsflader klippes 8 gange årligt Fælledgræs klippes 3 gange årligt. Blomstereng/naturgræs klippes 1 gang årligt. Der må ikke gødes på arealerne. Arealerne vedligeholdes som brugsplæne, græsflader, fælledgræs og blomstereng.

14 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Beplantning i delområder Udendørs belysning Legepladser Beplantning i fællesområder Blomstereng Blomstereng

15 Beplantning i fælles grønninger Grønningerne skal have karakter af åbne sletter mellem bebyggelse og skov. I begrænset omfang kan de grønne rum møbleres med solitære træer som stilkeg og hvidtjørn. Eg (quercus robur) str. sol mtk Hvidtjørn (crataegus monogyna) str.solitærbuske med klump sol I forbindelse med regnvandssøen kan der også plantes enkelte guldhængepil (salix alba tristis) str. H Guldhængepil

16 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Skovområder Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

17 Skovområder Området er begunstiget med fredskovområder der giver mulighed for naturoplevelser, rekreative aktiviteter samt indretning af naturlegepladser til udfordrende lege. Skovområderne er vigtige for området. De indrammer og opdeler bebyggelsen og giver læ og naturoplevelser og skal derfor bevares. Fredskoven forekommer i 2 områder. Dels på baneskråningen som tilhører BaneDanmark og dels på siden af den markante slugt inde i området. Med hensyn til driften og udvikling af skoven på banestrækningen forventes der indgået aftale med BaneDanmark og de i det følgende nævnte tiltag forudsætter en aftale og et samarbejde med BaneDanmark.

18 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder Egeskov

19 Fredskoven på baneskråningen Skoven på baneskråningen har forskellig karakter i de enkelte områder. I den vestlige del syd for område 1 og 2 er der ikke tale om egentlig skov, idet der på et tidspunkt tilsyneladende er foretaget en kraftig fældning. Beplantningen er overvejende lav og buskagtig med arter som el, hvidtjørn, pil og enkelte højere birketræer som dominerer billedet. Beplantningen generer ikke udsigten men mangler karakter. Fredskoven syd for område 4 er høj massiv og kompakt og det er stort set ikke muligt at kigge igennem den. Skoven består af mange arter som navr, eg, ask, hvidtjørn, mirabelle, og el m.m. Det er dog ahorn med den tætte krone der er den dominerende træart. Fredskoven syd for område 5 er også en blandingsskov med mange arter. Den adskiller sig dog fra de øvrige områder ved at der er et stort indslag af eg. Skoven er her smallere og ikke så tæt som ved område 4. Strategien for den langsigtede udvikling af fredskoven på baneskråningen er at den omformes til en lysåben egeskov med store solitære egetræer med underbevoksning af arter som hassel (corylos avellana), benved (euonymus eureuropæus) og kvalkved (viburbum opulus). Dette søges opnået ved en udtynding omkring eksisterende egetræer, så de får optimale lys og vækstbetingelser og etablering af underplantning. Der skal foretages rydning af eksisterende beplantning og nyplantning af stilkeg (quercus robur) i områder hvor der er få eg. Yderligere skal der foretages en generel udtynding af skyggende og selvsåede ahorn Herved opnås at man på sigt, på grund af egetræernes lange levealder, vil få en fremtidssikret skov, en skov der giver mulighed for et rigt dyre og planteliv. Samtidig vil udsigtmulighederne fra området mod Skanderborg sø blive forbedret. Det er dog vigtigt at skovtransformationen foregår på en sådan måde at skråningen ikke blotlægges med fare for erosion. Fredskoven i slugten Skovområdet i slugten er et værdifuld element for hele området. Skoven er et rekreativt område hvor man kan komme tæt på naturen og ikke mindst for børnene vil skoven være et fantastisk legeområde med mulighed for indretning af natur-/kvarterslegeplads for hele området. Skoven er desuden med til at opdele bebyggelsen og skabe læ. Skoven skal bevares som skovområde med et skovbryn og en højskov. Syge døde og knækkede grene skal afskæres og der skal udtyndes for at fremme væksten af egetræer. På langt sigt skal der fremelskes en egeskov. Evt. nyplantninger skal være eg (quercus robur).

20 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Områder Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

21 Beplantning i delområder Område 1: Parcelhusområde Beplantning langs boligveje Langs boligvejene plantes enkelte vejtræer som hvidtjørn (crataegus monogyna) størrelse H Placering i princippet som vist i lokalplan 139, og ved hastighedsdæmpende foranstaltninger. Rabatter tilsås med græs. Beplantning i friarealer Til læ og afskærmning af opholdspladser og legepladser plantes bøgehække (fagus silvatica) str. ½ cm, eller hække af blomstrende buske som: uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) eller syren (syringa vulgaris) str. buske 1 stk. pr. m. Der møbleres med træer som: fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H 12-14, mirabelle (prunus cerasifera) str. sol og japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) str. H I grønning langs stier plantes enkelte solitære træer som: hvidtjørn (crataegus monogyna) str. H og fuglekirsebær(prunus avium plena) str. H Levende hegn Mod eksisterende bebyggelse plantes 4 m bredt hegn af arter som: Syren (syringa vulgaris) 20% Paradisæble (malus sargentii) 20% Slåen (prunus spinosa) 30% Hyld (sambucus nigra) 10% Hvidtjørn (crataegus monogyna) 10% Fjeldribs (ribes alpinum) 10% Der plantes med plantestørrelse lette buske med plante og rækkeafstand 100x100 cm i min 30 cm muld. Der gødes og udlægges min. 12 cm dækbark. Hække om private haver skal være bøgehække. Beplantning vedligeholdes som fritvoksende hæk, hegn og fritvoksende træer. Græsflader anlægges og vedligeholde som rabatgræs, brugsgræs og græsflader.

22 Beplantning i fællesområder Beplantning i delområder Legepladser Område 2: Klynge- og dobbelthuse Beplantning i boliggade Gaderne møbleres med mindre blomstrende træer som glansbladet tjørn (crataegus prunifolia splendens) og japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) Str. H mtk Træerne plantes i et bunddække af vedbend (hedera hibernica hestor) Beplantning i grønning og ved opholdspladser I friarealer plantes grupper af mindre blomstrende træer som: Japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) og Hvidtjørn (crataegus monogyna) str. solitærbuske med klump sol og Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Opholdspladser og legepladser afskærmes med klippet bøgehæk (fagus silvatica) eller blomstrende hæk af Uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) Hække omkring private haver skal være bøg. Beplantning vedligeholdes som fritvoksende træer, fritvoksende hæk, hæk og bunddækkende buske. Græsareal i grønning anlægges og vedligeholdes som brugsplæne og græsflade. Udvendig inventar Skiltning Den enkelte bygning Udendørs belysning Kirsebær

23 Område 3: Punkthuse Beplantning ved parkering og adgangssti Parkeringspladsen opdeles og indrammes af store og markante træer som Ask (fraxinus excelsior) og Spidsløn (acer platanoides) str. H Eg (quercus robur) str. H mtk Beplantning i friarealer I friarealerne mellem bygningerne plantes grupper af mindre blomstrende træer som: Japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) og Hvidtjørn (crataegus monogyna) Str.solitærbuske med klump sol og Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Opholdspladser og legepladser afskærmes med klippet bøgehæk (fagus silvatica) eller blomstrende hæk af Uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) Beplantning vedligeholdes som fritvoksende træer, trægrupper, fritvoksende hæk og hæk. Græsareal i grønning anlægges og vedligeholdes som brugsplæne Uægte jasmin

24 Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder Område 4: Punkt- og skrænthuse Beplantning på pladser/boliggader mellem skrænthuse Gaderummet møbleres med karakterfulde blomstrende træer som: Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Glansbladet tjørn (crataegus prunifolia splendens) og Japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) str. H mtk. Beplantning ved p-pladser Fritliggende p-pladser indrammes med markante træer som Hvidtjørn (crataegus monogyna) str. H Stilkeg (quercus robur) str. H mtk Ask ( fraxinus excelsior) str. H Der plantes bøgehække omkring fritliggende p-pladser Bøg (fagus silvatica) str. ½ stk. pr. m. Beplantning i friarealer I friarealerne mellem bygningerne plantes grupper af mindre blomstrende træer som: Japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) og Hvidtjørn (crataegus monogyna) Str.solitærbuske med klump sol og Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Opholdspladser og legepladser afskærmes med klippet bøgehæk (fagus silvatica) eller blomstrende hæk af Uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) Hække om private haver skal være bøgehække. Beplantning vedligeholdes som fritvoksende træer, trægrupper, fritvoksende hæk og hæk Græsarealer anlægges og vedligeholdes som brugsplæne, græsflader og fælledgræs. Udvendig inventar Skiltning Den enkelte bygning Hvidtjørn

25 Område 5: Længe- og punkthuse Beplantning ved parkering og adgangsveje Ved høje punkthuse opdeles og indrammes p-pladsen af markante træer som Ask (fraxinus excelsior) og Spidsløn (acer platanoides) str. H Eg (quercus robur) str. H mtk Længehusenes p-pladser indrammes af rækker af Hvidtjørn (crataegus monogyna) str. H Ved de lave punkthuse plantes enkelte træer som Hvidtjørn (crataegus monogyna) str. H Fuglekirsebær (prunus avium plena) H Der plantes bøgehække omkring fritliggende p-pladser Bøg (fagus silvatica) str. ½ stk. pr. m. Beplantning i friarealer I friarealer plantes mindre grupper og solitære træer som Japansk kirsebær (prunus serrulata shirotae) og Hvidtjørn (crataegus monogyna) str. solitærbuske med klump sol Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Mirabelle (prunus cerasifera) str. sol Eg ( quercus robur) str. sol mk Opholdspladser og legepladser afskærmes med klippet bøgehæk (fagus silvatica) eller blomstrende hæk af Uægte jasmin (philadelphus cymosus bouquet blanc) Hække om private haver skal være bøgehække. Beplantning vedligeholdes som fritvoksende træer, trægrupper, fritvoksende hæk og hæk. Græsarealer anlægges og vedligeholdes som brugsplæne, græsflader og fælledgræs. Område 7: Skovbørnehave Omkring p-plads plantes bøgehække Bøg (fagus silvatica) str. ½ stk. pr. m. Og grupper af Fuglekirsebær (prunus avium plena) str. H Beplantning på legeområdet afventer den endelige udformning. Det skal tilstræbes at der bliver en landskabelig overgang fra børneinstitutionen til slugten. I tilfælde af at legeområdet skal indhegnes skal hegnet afsluttes med en blomstrende hæk af Paradisæble (malus sargenti)

26 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Nærlegepladser Kvarterslegepladser Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

27 Legepladser I området anlægges kvarters- og nærlegepladser, placering fremgår af kortbilag. Kvarterslegepladser Der anlægges 2 kvarterslegepladser i området. Kvarterslegepladser skal primært fungere for de større børn. I fredskoven indrettes en naturlegeplads der tager sit udgangspunkt i stedet, med klatre og gyngemuligheder og muligheder for hulebyggeri af eksist. materialer m.m. Kvarterslegepladsen i grønningen ved område 2 og 3 indrettes primært som et boldspilareal til minifodbold, volleyball, badminton og basketball, idet en del af arealet planeres. I området skal der også kunne indrettes petanquebane. Nærlegepladser I de enkelte bolig enklaver anlægges nærlegepladser der primært skal benyttes af småbørn. Småbørnslegepladser skal bestå af sandkasse samt område med faldgrus for opstilling af legeinventar. Der skal etableres opholds-/siddemulighed i forbindelse med nærlegepladserne.

28 Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder Beplantning i fællesområder

29 Design Den gennemgående designidé er kendetegnet ved et enkelt materialevalg og et enkelt formsprog. Gadeinventaret skaber sammenhæng mellem bygning og landskab og skaber muligheder for aktiviteter og socialt samvær. Formerne er kendetegnet ved mødet mellem skarpkantet og blød. Materialevalget er kendetegnet ved mødet mellem råt og raffineret. Design og arbejdet med form, farver, materialer og overflader skaber og tilfører boligområdet identitet. Materialer Beton (sandfarvet tone) på bænkene og bemalet med vejstribemaling orange nr. 317 på runde bænke. Galvaniseret stål (lys grå) Træ (lærk) Kendetegnende for materialesammensætningen er det rå og det forfinede. Farver Farveholdningen i basisdesignet er hvid og grå. Farver vil blive anvendt i mindre spots til at skabe dynamik. Spotfarver kan også anvendes til at præcisere områder.

30 Beplantning i fællesområder Udendørs belysning Vejbelysning Til belysning af veje og stier er valgt hhv. Quintus L500 og L702 Pullert, begge produkter fra Lampas A/S. Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder

31 Gadelampe: Quintus L500 Stibelysning: L702 Pullert

32 Beplantning i fællesområder Beplantning i delområder Udvendig inventar Bænke og borde Til møblering i de rekreative udendørs områder er der designet et bænkesystem, bestående af to betonelementer. Elementerne danner forskellige former i landskabet og kan beklædes på forskellig vis med træ for at opnå forskellige måder at sidde på og være sammen på. De runde bænke er multifunktionelle. De er bemalet med en orange asfaltmaling, der giver en gummi-agtig overflade. Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser

33 Affaldskurve Affaldskurve er i galvaniseret stål i et robust og enkelt formsprog.

34 Beplantning i fællesområder Den enkelte bygning Postkasse Til både individuel og seriel ophængning. Fremstillet af galvaniseret stål. Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder

35 Belysning ved indgangsdør Gadedørslampe med lysudtag i top og bund. Materialer er galvaniseret stål og opaliseret akryl.

36 Beplantning i fællesområder Skiltning Skiltene er fremstillet i beton, hvori skriften er undersænket og understreget med en bemaling. Vi har valgt skrifttypen Gill Sans. Skiltning Den enkelte bygning Udvendig inventar Udendørs belysning Legepladser Beplantning i delområder

37

38

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet.

Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. 1 September 2012 Pleje og beplantningsplan for Hyldespjældet. Friarealerne i Hyldespjældet er planlagt med idé og omhu. De gennemgående stræder og torve er beplantet med ahorn (spidsløn) for stræderne

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011

DYSSEGÅRDSPARKEN. Udviklingsplan 2011 DYSSEGÅRDSPARKEN Udviklingsplan 2011 1 2 FORORD I 2010 vedtog Kommunalbestyrelsen Grøn Strukturplan, en rammeplan for den grønne ressource i Gentofte Kommune. Denne nye udviklingsplan for Dyssegårdsparken

Læs mere

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10

LANDSKABSGRUPPEN. Indholdsfortegnelse. Indledning 2. Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5. Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt 10 LANDSKABSGRUPPEN DAB mrk. 8504-12-288 PKB Direkte tlf. 77 32 05 04 Dato 17.06.08 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Volde Overordnet beskrivelse 3 Områdeinddelt 5 Kilen Overordnet beskrivelse 8 Områdeinddelt

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

INDLEDNING OMRÅDETS PLACERING

INDLEDNING OMRÅDETS PLACERING INDLEDNING Allerød byråd har vedtaget at udarbejde denne lokalplan for et natur- og fritidsområde i Lynge på baggrund af en samlet arealanvendelses- og efterbehandlingsplan. Denne plan blev udarbejdet

Læs mere

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer

Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Plejeplan for G/F Spodsbjerg Longelse fællesarealer Indhold 1. Indledning... 3 2.Særlige bestemmelser og myndighedsforhold... 3 3.Lokalitetsbeskrivelse... 4 4.Plejeplan... 5 4.1.Område 1 se kortbilag 1....

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET. Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune

VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET. Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune Områdefornyelse i Felsted Aabenraa Kommune Blikfang og grønt signal - Felsted Torv og Gråstenvej 25. juni 2015 VELKOMMEN TIL BORGERMØDE I DAMMS GAARD 25. JUNI 2015 PRÆSENTATION AF OMRÅDEFORNYELSES- PROJEKTET

Læs mere

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER

GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER GRØN PARKERING IDEKATALOG TIL PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF GRØNNE PARKERINGSPLADSER INDLEDNING Visionen med dette katalog er at gøre kommunens parkeringsarealer grønnere, og integrere beplantning, så det

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares.

1. Boldbane, firbold Den eksisterende boldbane påføres en firboldbane i termoplast. Basketnet bevares. 1 FORSLAG TIL NY LEGEPLADS O.H. Bærentzens Fritidshjem, Grækenlandsvej 76, 2300 Københavns S Tallene herunder henviser til tegn. nr. 1 A dateret 30.03.2013 Eksisterende forhold Rydning Eksisterende småhuse

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. F105

Forslag Lokalplan nr. F105 Forslag Lokalplan nr. F105 Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 OFFENTLIG HØRING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

Lokalplan nr. F105. Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK

Lokalplan nr. F105. Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK Lokalplan nr. F105 Udvidelse af Asminderød kirkegård MILJØ OG TEKNIK INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 INDLEDNING...2 KLAGEVEJLEDNING...2 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...4

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år SKOVPLAN FOR VEJLESØPARKEN 2007 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Historisk baggrund side 3 Skovplan 2007-2016 side 4 Planteliste side 6 Parcel 1 side 7 Parcel 2 side 8 Parcel 3 side 9 Parcel 4 side 10 Parcel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1.

LOKALPLAN NR. 15 FOR OMRÅDE TIL UDENDØRS FRITIDSAKTIVITET I LANGØ, DEL AF OFFENTLIG OMRÅDE 0.2.1. Indholdsfortegnelse. A. Redegørelse for lokalplanen, forhold til anden planlægning side, 2. B. Redegørelse for lokalplanens formål og indhold, side 2. C. Lokal Planforslagets midlertidige retsvirkninger,

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

På kanten mellem by og land. Beplantning

På kanten mellem by og land. Beplantning På kanten mellem by og land Beplantning Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Åben og lukket Skoven Skov og krat 6 Fremtidssyn Træer som skulpturer Markering af skulpturer

Læs mere

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet

Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Plantning af ny hæk, nye grunde på Faldet Som lovet, vil jeg hermed komme med forslag og anbefalinger, som forhåbentlig vil gøre det lidt nemmere, når vi skal vælge hvilken hæk der skal plantes omkring

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune

U Esbjerg LOKALPLAN NR. 379. For Breinholtgård Golfbane. 41 Kommune U Esbjerg 41 Kommune LOKALPLAN NR. 379 For Breinholtgård Golfbane HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokaiplan er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ

LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ LOKALPLAN NR. 052802 STRUKTURPLAN FOR NYT BYOMRÅDE VED KONG SVENDS HØJ LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE September 2002 2 Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne at udarbejde

Læs mere

Drift af grønne områder ved institutioner

Drift af grønne områder ved institutioner Drift af grønne områder ved institutioner Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

INDSIGELSE MOD NYT LOKALPLANSFORSLAG TIL SKANDERBORG BAKKER

INDSIGELSE MOD NYT LOKALPLANSFORSLAG TIL SKANDERBORG BAKKER INDSIGELSE MOD NYT LOKALPLANSFORSLAG TIL SKANDERBORG BAKKER 20. APRIL 2016 DALHUSENE.DK SIDE 2 AF 19 Skanderborg Kommune Adelgade 44 Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Att.: Mikkel Lindskov Petersen

Læs mere

Praktiske foranstaltninger for friarealer

Praktiske foranstaltninger for friarealer Praktiske foranstaltninger for friarealer 1 Indledning Dette bilag giver råd til, hvad man kan gøre for at undgå eksponering fra let forurenet jord: Generelt for alle råd er, at man skal tildække eller

Læs mere

Reerslev. Lokalplan 6.17. Boligområde i Reerslev, nord for kirken. Reerslev

Reerslev. Lokalplan 6.17. Boligområde i Reerslev, nord for kirken. Reerslev vej ted gs Tin Thorsbrovej Reerslev Brandhøjgårdsvej Lokalplan 6.17 Boligområde i Reerslev, nord for kirken Reerslev Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 6.17 Lokalplan for et boligområde i Reerslev, nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m..

Hyldekærparken Gundsømagle, 4000 Roskilde. Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Tilstand firarealer Overordnet disponering Friarealerne i Hyldekærparken inddeles i følgende beplantingselementer m.m.. Græs Kortklippet græs Slåning af volde Opsamling af blade Træer og randplantninger

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre

Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre Lokalplan nr. 7.1 Kolonihaver i Gurre INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...3 Lokalplanens bagggrund...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5 Lokalplanens retsvirkninger...5

Læs mere

SÅDAN BLIVER STRANDVÆNGET

SÅDAN BLIVER STRANDVÆNGET Bilag 1 SÅDAN BLIVER STRANDVÆNGET Når det nye vejanlæg engang står færdigt, vil Strandvænget bestå af to nye og markant forskellige byrum. Tilkoblingsanlægget, hvor Nordhavnsvej mødes med Strandvænget

Læs mere

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand.

Friområde. Vandareal. Visuel barriere. Bygningsfront. Udsigt. Markant byrum og rumligt forløb. Markant byrum og rumligt forløb vand. Friområde Vandareal Visuel barriere Bygningsfront Udsigt Markant byrum og rumligt forløb Markant byrum og rumligt forløb vand Vartegn Sigtelinie Bydelsgrænse 1:20.000 0 500 m Overordnede rumlige træk.

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget

Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget Køge Boligselskab Havereglement for Hastrupvænget Fælles bestemmelser: Ifølge Køge Kommunes lokalplan er det ikke lovligt at foretage haveudvidelser. Ændringer på udendørsarealer (undtagen levende hegn)

Læs mere

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest

Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting Vest November 2004 Esbjerg Kommune Anlægs- og driftsplan for grønne områder i Hjerting November 2004 Dokument nr P-058202-C-101 Revision

Læs mere

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende.

Projektet skal, når det fuldt udbygget, henvende sig til alle aldersgrupper, både turister, sejlere og fastboende. Notat Sag 12.014 - Rudkøbing Multibane 17.06.2013 Vedr. Tilrettet skitseprojekt Perler på en snor Arkitektur Udgangspunktet for projektet har været at lave et parkområde, som kan udbygges over tid. Et

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST

GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST GÅRDHAVEPROJEKT ET GRØNT PUST Udarbejdet af Kristian Mousten, bachelor i landskabsarkitektur for A/B Tagenshave, Tagensvej 30-38, 2200 København N, matrikel 5863 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Side 3

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ.

NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. NATURLEGEPLADS PÅ BAKKEGÅRDS ALLÉ. Man bliver aldrig for gammel til at lege I Langeskov by er der 2 små offentlige legepladser, samt 1 på hver skole. Der findes også 3 andre mindre, som ejes/varetages

Læs mere

Gårdrum 16 Gårdrummet skal fremstå frodigt og med flere rumlige oplevelser.

Gårdrum 16 Gårdrummet skal fremstå frodigt og med flere rumlige oplevelser. Demonstrationsprojekt Projektforslag Vision Ved at gennemføre projektet Grøn kloak med lokal afledning af regnvand i bebyggelsen Glostrup Vestergård, ønsker Glostrup Ejendomsselskab at forebygge oversvømmelse

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring Byggeri og anlæg på Klitten anbefalinger til bevaring og forbedring 1 Grundens indretning Områdets naturpræg bevares ved at vælge elementer med mindst mulig villapræg og ved at minimere belægningerne,

Læs mere

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker

Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Plejeplan for Farum Bymidte og nærliggende parker Maj 2014 PLEJEPLN - Farum Bymidte og nærliggende parker Indholdsfortegnelse 1.0 Græs 2.0 Blomster 3.0 Buske 4.0 Hække Indledning Visioner og målsætninger

Læs mere

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009

De Ovale Haver. Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse. Februar 2009 Manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse Februar 2009 Kirsten Lund-Andersen Landskabsarkitekter mdl Januar 2009 Sagsnr. 0722 Side 2 af 19 sider Indhold De ovale havers historie... 4 De ovale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr.

Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Øster Hornum Borgerforening, 1 April 2014. Forskønnelse af Nibevej gennem Øster Hornum. Puljemidler fra Rebild Kommunes byzonemidler 65.000 kr. Beskrivelse af projekt Overordnet ide: At byens eksisterende

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 FAX 88726464 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 FAX 88726464 E-MAIL Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 304-1 SØNDERKOBBEL CAMPING FEBRUAR 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 FAX 88726464 E-MAIL innovation@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø

Lokalplan nr. 18. Boligområdet Brydetoften i Strø Lokalplan nr. 18 Boligområdet Brydetoften i Strø 29.11.1989 SKÆVINGE KOMMUNE 11 Strøgåc - Hyllegard LOKALPLAN NR. 18 STRØ JUNI 1989 /, 7 / s~ SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18 HILLERØD KUN GYLDIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077

ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Overgangen Ankomsten Den Grønne Sfære ORANGERIET En pavillon til Gl. Holtegaards Barokhave // 14077 Stålra ampe Vækstbed - hævet 8 0 cm Snit a-a 1:50 14077 // side 1 Orangeriet Orangeriet undersøger og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde - for Padborg Erhvervsområde Vejledning til virksomhederne i Padborg Beplantningsstrategi PADBORG Plant 3 træer! BEPLANTNINGSVEJLEDNING fra Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde - Grøn tematisering Denne

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Plantetyper og plantevalg

Plantetyper og plantevalg Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 Århus, den 14. Sep. 2011 Plantearbejder, Ny motorvej mellem Brande og Give Beplantningen langs den nye motorvej spiller en stor rolle for trafikanterne.

Læs mere

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg.

FÆLLES GÅRDANLÆG. I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. FÆLLES GÅRDANLÆG I samarbejde med beboere og ejere kan Grønne Gårde indrette fælles gårdanlæg til ophold og leg. Formålet er at forbedre trivsel og livskvalitet for beboerne i de tæt bebyggede områder

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. oktober 2014. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. 27. oktober 2014. Nr. 1150.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 29. oktober 2014. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne. 27. oktober 2014. Nr. 1150. Lovtidende A 2014 Udgivet den 29. oktober 2014 27. oktober 2014. Nr. 1150. Bekendtgørelse om Landsplandirektiv for anvendelse af Sjælsmark Kaserne I medfør af 3, stk. 1 og 2, i lov om planlægning, jf.

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 25.4. Daghaver i Egelundparken. Daghaver med fællesbygning og redskabsskure. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 25.4 Daghaver i Egelundparken Daghaver med fællesbygning og redskabsskure 1990 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge

Læs mere

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov

Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014. Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov Nordsjælland J.nr. NST 229-00027 Ref. iddni Den 20. december 2014 Mødereferat fra møde i Skovrejsningsrådet for Skævinge Skov. Mødet blev afholdt torsdag den 25. september

Læs mere

Bilag 4. - Beskrivelse af udsigter ved Klintebjerg og Fladvandet

Bilag 4. - Beskrivelse af udsigter ved Klintebjerg og Fladvandet Dato: 25. januar 2013 Senest opdateret: 15. maj 2013 Til: Fredningssagen for Klintebjerg og Fladvandet Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Bilag 4 - Beskrivelse af udsigter ved Klintebjerg

Læs mere