Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift)"

Transkript

1 Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Bruger: Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (Under registrering) Ejer: Vordingborg Kommune Lejemål (facilitet): Panterområdet, Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang 3. Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling 4. Brugsrettens ikrafttræden og ophør 5. Faciliteternes anvendelse 6. Åbningstider 7. Faciliteternes rådighed for foreninger m.v. 8. Vederlagsfri benyttelse 9. Betaling for rådighed 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 11. Varme og varmt vand, el og vand 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse 14. Forsikring 15. Kommunens adgang til faciliteterne 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer 17. Fodnens indflydelse på om-, til- og nybygning 18. Skiltning m.v. 19. Fremleje, bortforpagtning m.v. 20. Særlige forhold 21. Fraflytning og istandsættelse 22. Tvister 23. Aftaleindgåelse 24. Bilag 1

2 1. Parterne Mellem undertegnede Vordingborg Kommune CVR nr Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg (herefter benævnt Kommunen) og medundertegnede Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Panteren, Vordingborg CVR nr. Solbakkeve (4670 Vordingborg (i det følgende benævnt Fonden) er der med udgangspunkt i sagen Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag, som er godkendt af Kommunal bestyrelsen 18. september 2014 (bilag 1), Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (bilag 2)samt Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panterområdet grundlag for lejeaftale (bilag 3) indgået nedenstående lejeaftale (aftale om brugsret og drift): Denne aftale vedrører ikke et lejemål i erhvervslejelovens forstand, idet Fonden som hovedregel ikke betaler vederlag for brugen af lejemålet. I tilfælde hvor arealer og faciliteter anvendes til øvrige aktiviteter jf. denne aftales pkt.5.1., litra c, g, h og i., betales leje på almindelige lejevilkår jf. pkt Kernen i fondens virksomhed er derimod at drive og udvikle Panterområdet mod betaling for kommunen. Det betyder, at Fonden ikke er erhvervsbeskyttet efter erhvervslejeloven. Aftalen regulerer således parternes indbyrdes forhold i relation til Fondens brug og drift af faciliteterne. 2. Faciliteterne og brugsrettens omfang Brugsretten omfatter bygningsmassen og udenoms arealer på ejendommen matr. nr. Iselingen Hgd., Vordingborg Jorder nr. 2if, 2dæ samt 2dt beliggende Solbakkevej 42-58, 4760 Vordingborg. Brugsrettens omfang fremgår af den, som bilag 4, vedhæftede tegning. Ved aftalens indgåelse udgør brugsarealet i alt m 2.. Heraf udgør Poten m 2 (3.938 etagem 2 ), Bagpoterne m 2 (3.945 etage m 2 ), Hal (1460 etagemeter), parkering m 2 og frie arealer m 2. De angivne lokalebetegnelser er de nuværende, og er ikke bindende for Fonden. Arealfordelingen vil løbende blive ændret. Ændringer vil ske i takt med at den skitserede udvikling for DGI Huset panteren og Panterområdet gennemføres. Ændringer i arealfordelingen og deraf følgende ændringer i aktiviteter vil, på baggrund af en årlig gennemgang, medføre regulering af denne aftale. Ændringerne vil blive udformet som tillæg til aftalen. Retningslinjer for regulering af aftalen samt tillæg til denne fremgår af pkt Overordnede principper for faciliteternes anvendelse og udvikling Panterområdet udgør en grundsten i Vordingborg Kommunens udviklingssatsning, hvilket i samspil med Fondens formål, at videreudvikle DGI Huset Panteren, forpligter både Kommunen og Fonden til at understøtte den ønskede udvikling. Panterområdet vil i en årrække, fra indgåelse af denne aftale, og frem, være under udvikling. Nærværende aftale indeholder derfor, udover almindelige aftaleretlige reguleringer, en særskilt oplistning af grundlæggende principper for anvendelse og udvikling af Panterområdet, som parterne skal iagttage overholdt Panterprincippet skal efterleves. Dette princip indebærer, at aktiviteter i Panterområdet skal understøtte, at kommunens ressourcer udnyttes optimalt på en måde som sikrer, at faciliteter og aktiviteter gør bedst gavn for flest. Der skal tænkes og handles i fællesskab, og faciliteterne i Panterområdet skal indgå i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner Panterområdet skal være synligt, skal være for alle og der skal være et højt aktivitetsniveau. Derfor skal faciliteterne anvendes på en måde, der tilgodeser flest mulige af Vordingborg Kommunes og Regions Sjællands borgere og institutioner på alle tidspunkter. Tildeling af faciliteter til godkendte folkeoplysende foreninger, 2

3 øvrige foreninger, institutioner m.v. som kommunen lovligt kan yde støtte til skal ske efter fastlagte principper godkendt af Vordingborg Kommune, som disse er beskrevet i Principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ikke disponeret kapacitet til foreninger, institutioner, udøvere m.v. som kommunen lovligt kan yde støttet til, som ikke bliver aktiveret af DGI Huset Panteren, skal kunne bookes online og være tilgængelig både via DGI Huset Panterens hjemmeside og via Vordingborg Kommunes hjemmeside. Faciliteterne skal anvendes til de aktiviteter der fremgår af litra 5.1., litra a. - i Panterområdets faciliteter skal være let tilgængelige og stilles til rådighed for foreninger og udøvere som kommunen lovligt kan yde støtte til, samt til skoler og kommunale institutioner. Disse har som udgangspunkt fortrinsret for øvrige aktiviteter, forholdet er reguleret i pkt. 7.5 og med baggrund i bilag I det omfang Fonden kan udvikle øvrige tilbud, aktiviteter og events, som kan tiltrække brugere og interessenter, udover de i 3.2. samt 5.1., litra a. h. nævnte, skal sådanne tilbud i relevant omfang udvikles. Udvikling af nye tilbud samt afvikling af større aktiviteter og arrangementer skal, i relevant omfang, skabes i samarbejde med Vordingborg Kommunes eksisterende institutioner og organisationer Tilbud, aktiviteter, særarrangementer, events o.l. skal, udover de i 3.3. nævnte, udbydes på almindelige forretningsmæssige vilkår. Udleje af faciliteter i Panterområdet, eller i tilknytning til events og/eller aktiviteter afviklet i Panterområdet, skal ske til markedspriser og på vilkår der ikke er konkurrenceforvridende. Fondens udlejning af faciliteter skal ske ud fra et gennemsigtighedsprincip. Et eventuelt overskud fra aktiviteter skal forblive i Fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål I Panterområdet skal der, i relevant omfang, i krydsfeltet mellem idræt, kultur, erhverv og uddannelse, udvikles nye aktiviteter, etableres nye fysiske faciliteter og ske koordination med eksisterende faciliteter i Vordingborg by i en sammenhængende infrastruktur i Panterringen. Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne drive og udvikle Panterområdet, at dette sker i et åbent og involverende samarbejde med interessenterne. Det daglige samarbejde skal være baseret på gensidig dialog, og så vidt muligt omfatte brugerinvolvering, hvorved det sikres at nye aktiviteter og tiltag er de bedst mulige til gavn for flest De her nævnte principper skal til enhver tid efterleves af Fonden og har, ved eventuelle tvister, fortrin for andre forhold reguleret i aftalen. Dette forpligter samtidig Kommunen til løbende at medvirke til, at der er tilstrækkelig mulighed for, at Fonden kan benytte faciliteterne til indtægtsgivende aktiviteter, som dermed kan sikre Fonden et tilstrækkeligt driftsmæssigt grundlag. 4. Brugsrettens ikrafttræden, årlig regulering og ophør 4.1. Brugsretten træder i kraft den og løber til den , hvor brugsretten udløber automatisk, medmindre der forud herfor er indgået en aftale om forlængelse. I tilfælde af forlængelse udarbejdes allonge til nærværende lejeaftale indeholdende de ændrede vilkår for lejemålet. Forhandling om forlængelse skal være indledt senest Det er parternes intention, at aftalen kan forlænges, men ingen part er juridisk forpligtet Da faciliteterne er underlagt en løbende udvikling, både ift. arealfordeling og aktivitetsniveau, skal der ske en årlig gennemgang af det foregående års udvikling. I det omfang der er sket væsentlig ændringer, eksempelvis baseret på erfaringer med den eksisterende aftale eller udviklingen, herunder ønsker om nye bygninger/haller eller nye aktiviteter, som medfører behov for ændringer i aftalen, skal ændringer beskrives og reguleres i tillæg til denne aftale. Det er parternes intention, at alle nye faciliteter indenfor kultur og fritid i tilknytning til de nuværende også skal omfattes af Fondens brug og drift. Såfremt der, ved den årlige gennemgang af aftalen og status på udviklingen, ikke kan opnås enighed mellem parterne om rammerne og indholdet af et tillæg til aftalen kan den eksisterende lejeaftale skriftligt opsiges af parterne jf. fristerne i punkt 4.3. Denne adgang gælder hvert år fra 2015 og frem. Ved udløbet af 1. år, dvs. efter den , revurderes lejeaftalen første gang, dette sker i umiddelbar forlængelse af det årlige møde i samarbejdsforum jf. pkt

4 4.3. Aftalen kan af begge parter til enhver tid opsiges. Opsigelsen kan ske pr. 31. december eller 30. juni med et varsel på min. 12 måneder for Fonden og 24 måneder for Kommunen Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 6 måneder, såfremt der sker misligholdelse af aftalen. Forinden opsigelse kan ske, skal den, der ønsker at påberåbe sig misligholdelsen, afgive skriftligt påbud om, at forholdet skal bringes i orden inden 14 dage. Såfremt forholdet derefter ikke er berigtiget, kan opsigelse ske. Opsigelsen skal være skriftlig. Som misligholdelse betragtes f.eks. tilsidesættelse af pligten til indvendig vedligeholdelse, samt løbende renholdelse af udvendige arealer jf. pkt. 13. tilsidesættelse af pligten til udvendig vedligeholdelse manglende betaling af kontraktmæssige beløb manglende overholdelse af aftalte åbningstider, jf. pkt. 6. Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål, jf. pkt Opregningen er ikke udtømmende. 5. Faciliteternes anvendelse 5.1. Faciliteterne skal af Fonden anvendes til følgende aktiviteter: a. Idræts- og motionstilbud til borgerne og videreudvikling af disse. b. Kulturelle tilbud til borgerne og videreudvikling af disse tilbud. c. Udlejning af faciliteter til professionel idræt samt øvrige kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter. d. Udvikle muligheder for nye former for idræt, bevægelse og motion. e. Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere. f. Styrkelse af uddannelser i Vordingborg Kommune indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur g. Styrkelse af offentlig-privat samarbejde indenfor områder som idræt, sundhed, erhverv og kultur h. Afholdelse af møder, private arrangementer, messer, udstillinger og konferencer i. Tilbud til turister, herunder erhvervsturisme 5.2. Øvrige aktiviteter skal drives på almindelige, markedsvilkår, og der skal ske udleje til markedspris ved aktiviteter i henhold til punkt 5.1., litra c, g, h og i Fondens anvendelse af faciliteterne til andre formål kræver Kommunens skriftlige tilladelse Fondens brug må ikke medføre forurening af ejendommen. 6. Åbningstider 6.1. Fonden fastsætter åbningstiden, der som udgangspunkt fastsættes til mellem kl på hverdage og mellem i weekends og på helligdage. Åbningstiderne følger kalenderåret. Åbningstiderne tilpasses løbende efter behovet Fonden forpligtiger sig til ved opslag i lejemålet, på hjemmesiden og på Panterens Facebook-side at annoncere offentlighedens adgang til benyttelse af faciliteterne, jf. også lejeaftalens punkt Faciliteternes rådighed for foreninger m.v Fonden er forpligtet til at stille faciliteterne til rådighed for skoler, kommunale institutioner, idrætslige- og kulturelle foreninger samt andre foreninger som Kommunen lovligt kan støtte. Dette skal ske vederlagsfrit, medmindre parterne senere aftale andet Kommunen anviser de pågældende aktiviteter i samarbejde med Fondens ledelse, og i henhold til fastlagte principper for tildeling af faciliteter (bilag 5). Ved aftalens indgåelse har Kommunen ret til at anvise aktiviteter indenfor samme ramme/aktivitetsniveau som i 2014/2015. Det skal tilstræbes, at timerne placeres jævnt i åbningstiden. 4

5 7.3. I takt med at nye bygninger, ny områder og aktiviteter nye som eksisterende aktiveres fastlægges Kommunens anvisningsret til disse konkret. Dette sker i forbindelse med en årlig fastsættelse af ramme for aktivitetsniveauet, første gang senest pr. 1. september Fastsættelse af ramme for aktivitetsniveau og Kommunens anvisningsret tilføjes denne aftale som bilag (Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret, sæson 2015/2016 bilag 6). Denne anvisningsret skal respektere den i pkt nævnte mulighed for Fonden for indtægtsdækket drift Ændringer i det i punkt 7.2. og 7.3.anførte ramme/aktivitetsniveau forudsætter en skriftlig aftale herom mellem Fonden og Kommunen. Der skal følges op på timeforbruget og timernes placering 2 gange årligt Fonden har ret til at udleje faciliteter til øvrige formål, jf. punkt 5.1., litra c, g, h og i. Den øvrige udlejning må kun fortrænge foreningers, skolers, institutioners og klubbers tider eller hjemmekampe i begrænset omfang. Fonden har dog mulighed for at foretage en sådan udlejning, for at sikre en hensigtsmæssig drift jf. pkt. 5.2., såfremt Fonden kan henvise aktiviteter til andre relevante faciliteter Kommunen er forpligtet til i samarbejde med Fonden at udarbejde skema over den planlagte benyttelse, hvilket skal ske halvårligt, jf. punkt Vederlagsfri benyttelse 8.1. Kommunen stiller, til gengæld for at Fonden anvender faciliteterne i overensstemmelse med det i punkt anførte, det af brugsretten omfattede vederlagsfrit til rådighed. Fondens overskud ved driften af faciliteterne skal forblive i fonden og anvendes til de i vedtægterne for fonden beskrevne formål. 9. Betaling for rådighed Kommunen betaler for den i punkt beskrevne rådighed et årligt beløb til driften af bygninger og arealer Betaling for rådighed sker i en model baseret på budgetterede udgifter. Beløbet til betaling for rådighed vil være størst i de første år, etableringsfasen, idet der i denne periode skal ske en løbende udvikling af området og etableres aktiviteter, med heraf følgende stigende udnyttelsesgrad af faciliteterne over tid. Der skal udarbejdes budget årligt, dette skal som minimum indeholde en 4-årig budgetperiode. Budgettet skal indeholde estimat på kommunens bidrag til og betaling for rådighed. Budgettet skal drøftes i samarbejdsforum, som herefter indstiller det kommunale bidrag til og betaling for rådighed til endelig godkendelse hos de besluttende organer Fondens bestyrelse og Kommunalbestyrelsen. Budgettet indgår derefter som bilag til denne aftale Fra aftalens ikrafttræden 1. april 2015 og frem til 1. årlige gennemgang af lejeaftale jf. pkt. 2 og pkt 4.2. betales for år 2015 kr moms. Betaling for 2015 erlægges pr. 1. april I årene herefter fastsættes den årlige betaling for rådighed på baggrund af de budgetterede udgifter og indtægter jf. pkt Budgettet skal baseres på de samlede aktiviteter, i hele Panterområdet og Panterringen samt den andel af faciliteterne heri, som Fonden skal drive. Samarbejdsforum skal have drøftet og behandlet det kommunale bidrag til og betaling for rådighed og indstillet til godkendelse jf. pkt senest pr. 1. juli i året forud for det år, hvor betalingen forfalder. Betaling erlægges halvårligt forud, pr. 1. januar og pr. 1. juli. Betaling for 2016 erlægges dog helårligt pr. 1. januar Eventuelle justeringer i rådighedsbeløbet, afledt af den årlige gennemgang af aftalen jf. pkt. 2 og pkt. 4.2., skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg kommune, hvorefter der kan ske regulering af de i anførte beløb De reviderede årsregnskab for Fonden fremsendes til Vordingborg Kommune til orientering senest 2 mdr. efter det er færdigt. 10. Samarbejdsforum - Samarbejde mellem de stiftende parter og bestyrelsen 5

6 10.1. Drift og udvikling af Panterområdet skal ske i et åbent og involverende samarbejde mellem fonden, DGI og Vordingborg Kommune. Der etableres et samarbejdsforum med repræsentation fra Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse, DGI og fra bestyrelsen for Fonden. Formålet med dette forum er f.eks. at sikre, at der sker en løbende tilpasning af aftaler, evaluering af året der er gået og drøftelser af behov for ændringer for det kommende år. Samarbejdsforum holder møde min. en gang om året og drøfter bl.a. budgettet for det kommende år, sidste års regnskab, aktiviteter i det forløbne år samt de kommende års aktiviteter og udfordringer. 11. Varme og varmt vand, el og vand Alle driftsudgifter til faciliteternes forsyning med varme, varmt vand, el og vand betales af Fonden efter måler direkte til forsyningsselskaberne, hvor Fonden registreres som selvstændig bruger Ved fraflytning sørger Fonden selv for aflæsning og bekoster udgifter herved Fonden betaler alle forbrugsudgifter fra det tidspunkt, hvor faciliteterne står til Fondens rådighed Alle forhold vedrørende energi, varme, el og vand skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2, idet evt. byggeprojekter og energikonsekvenserne heraf bør klarlægges. 12. Faciliteternes stand ved overtagelsen Faciliteterne overtages i den stand, hvori det forefindes og som beset og godkendt af Fonden. Parterne har forud for brugsrettens påbegyndelse foretaget en fælles gennemgang af faciliteterne, og udarbejdet en fælles indflytningsrapport, hvori faciliteternes stand beskrives, og det noteres, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes. Indflytningsrapport vedhæftes denne aftale som bilag De i indflytningsrapporten beskrevne mangler udbedres for Kommunens regning inden overtagelsesdagen under hensyntagen til den forestående renovering og ombygning. 13. Vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse Al indvendig vedligeholdelse, herunder den fornødne fornyelse, påhviler Fonden. Fonden forpligter sig til at holde det benyttede i god vedligeholdelsesmæssig stand, således at dette altid fremtræder i vel vedligeholdt stand. Forhold vedrørende større vedligeholdelsesarbejder og omfattende fornyelser drøftes i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt Fonden forestår alle arbejder til vedligeholdelse/fornøden fornyelse af ejendommens indretninger og installationer til det benyttedes forsyning med varme-, ventilations-, samt vandbehandlingsanlæg, uanset om sådanne indretninger eller installationer forefindes i eller uden for det areal, hvortil Fonden har særskilt brugsret, herunder pumper, målere, termostatventiler eller andre tekniske indretninger Den udvendige bygningsmæssige vedligeholdelse, herunder af klimaskærm og befæstede arealer, påhviler Kommunen. Daglig udvendig renholdelse af arealer i form af f.eks. snerydning, fejning, græsslåning m.v. påhviler Fonden Forhold vedrørende vedligeholdelse, fornyelse og renholdelse skal genforhandles i forbindelse med den årlige gennemgang af nærværende aftale jf. pkt. 4.2 og 13.1, idet evt. byggeprojekter og større vedligeholdelsesarbejder skal klarlægges. 14. Forsikring Kommunen forsikrer bygningen for bygning og bygningsløsøre. Forsikringen dækker følgende produkter: Bygningsbrand Udvidet kortslutning bygningsbrand Husejer forsikring Løsørebrand kommunens ting/ejendom Udvidet kortslutning løsørebrand kommunens ting/ejendom, Løsørevand kommunens ting/ejendom 6

7 Løsøredækningen dækker udelukkende løsøre købt og ejet af kommunen. Den enkelte forsikringshændelse er dækket i henhold til forsikringsbetingelserne for det enkelte produkt. Der er en intern selvrisiko på 5000 kr. pr skade. Kommune har ikke tegnet forsikring for følgende produkter: Hærværk Rørskade Glasskade Kommunen har pligt til at underrette Fonden i forbindelse med ændringer i forsikringsvilkår. 15. Kommunens adgang til faciliteterne Kommunen og dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det af brugsretten omfattede, når forholdene kræver dette. 16. Fondens ombygninger og nyinstallationer Ved indgåelse af denne aftale er det samtidig aftalt, at Fonden har ret til, efter aftale med Kommunen, at foretage de mindre ombygninger og installationer i det benyttede, som er nødvendige for at Fonden kan drive faciliteterne, og herunder imødekomme nye krav til faciliteterne i huset. Kommunen skal dog informeres herom, inden ombygninger påbegyndes. Derudover har Fonden ret til at foretage følgende ombygninger og installationer m.v. efter skriftlig aftale med Kommunen: a. Sædvanlige installationer, medmindre Kommunen kan godtgøre, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig hertil. b. Efter rimeligt begrundede anvisninger installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra offentlig myndighed vedr. kontraktmæssig anvendelse af det benyttede Ved øvrige ombygninger eller større installationer skal Fonden indhente Kommunes accept inden arbejderne iværksættes. Eventuelle krav om reetablering af det ombyggede ved aftalens ophør, skal aftales i forbindelse med aftalen om iværksættelse af pågældende ombygning. 17. Fondens indflydelse på om-, til- og nybygning I det omfang der udføres om-, til- og nybygning i eller i tilknytning til det benyttede, som Fonden skal drive eller have indflydelse på driften af, er Fonden berettiget til at modtage løbende underretning om alle for byggeriet og driften relevante forhold. Vordingborg Kommune er forpligtet til at sikre, at der gives løbende underretning, og til at sikre, at Fonden holdes underrettet af eventuelle samarbejds-partnere/bygherrer på sådanne projekter. Fonden er berettiget til at deltage i alle forhandlinger og møder angående byggeriet, og har krav på at blive hørt om alle for byggeriet væsentlige beslutninger. Vordingborg Kommune skal medvirke til at sikre, at Fonden indkaldes til samtlige møder om byggeriet, samt modtager kopi af alle mødereferater m.v. angående samme Nærværende aftale er indgået med udgangspunkt i den nuværende bygningsmasse, betegnet som Poten, Bagpoterne, Hal 4 samt udenoms arealer i form af tilkørsels- og parkeringsområder samt idrætsbaner på matriklen. Denne aftale forudsætter at der i nærmeste fremtid og inden for Kommunens regning, påbegyndes et omfattende byggeprogram indeholdende ombygninger, tilbygninger og renoveringer. Når disse byggeplaner er fastlagt, genforhandles nærværende aftale jf. de pkt. 4.2 anførte terminer. I tilfælde af uenighed om rammerne og indholdet af det fremtidige samarbejde efter byggeriet, kan nærværende aftale opsiges med de i pkt angivne frister. 18. Skiltning m.v Fonden er berettiget til at opsætte facadebelysning, foretage reklameopslag samt udvendig skiltning på mure, døre og vinduer. Vordingborg Kommune skal godkende disse foranstaltninger før de sættes i værk. Kommunen er forpligtet til at sikre relevant skiltning, som henviser til DGI Huset Panteren. 7

8 19. Fremleje, bortforpagtning m.v Fonden har ikke afståelsesret. Ved kommunens skriftlige samtykke, får Fonden ret til hel eller delvis fremleje jf. pkt Fonden kan i givet fald indgå kontrakt med pågældende fremlejer på vilkår, som forinden er godkendt af Kommunen. Kommunen kan frit afgøre om, der gives samtykke til hel eller delvis fremleje, og i givet fald på hvilke vilkår Bestemmelserne om fremlejning omfatter også franchise, bortforpagtning og fremforpagtning af Fondens virksomhed Der foreligger forud for indgåelse af nærværende lejeaftale en række lejeaftaler indgået mellem Kommunen og diverse lejere. Samtlige af disse aftaler overtages af Fonden, som ved aftaleudløb kan genforhandle disse. 20. Særlige forhold Valghandlinger til kommune- og regionsvalg i Vordingborg Kommune og Region Sjælland, Folketingsvalg, EU-valg og andre valghandlinger som Vordingborg Kommune skal stå for, kan afvikles i DGI Huset Panteren. Valghandlinger betragtes som en ekstraordinær situation, og afviklingen heraf har prioritet foran alle øvrige aktiviteter. Tilrettelæggelsen af valghandlinger sker i samarbejde mellem Kommunen og Fonden. Afviklingen af valghandlingen sker vederlagsfrit. 21. Fraflytning og istandsættelse Kommunen indkalder med mindst 1 måneds varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 måned efter fraflytningen Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over, hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det brugte i aftalt stand. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af Fondens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består I forbindelse med afleveringsforretningen overgives Fonden en kopi af afleveringsrapporten. Ved sin underskrift på afleveringsrapporten kvitterer Fonden for modtagelsen heraf, hvilket er tilstrækkelig mangelreklamation/istandsættelsespåkrav fra Kommunens side Fonden skal aflevere det af brugsretten omfattede ryddeliggjort og i samme stand som ved indflytningen, det vil sige i god og vel vedligeholdt stand, uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i godt og brugbar stand, jf. aftalens punkt Forringelser der skyldes almindelig brug og slidtage, skal dog ikke erstattes Fondens eventuelle indsigelser mod de af Kommunen rejste istandsættelseskrav skal skriftligt være kommet frem til Kommunen senest 4 uger efter Fondens underskrift på afleveringsrapporten. 22. Tvister Enhver tvist mellem parterne om forståelsen af nærværende aftale der ikke kan afgøres i mindelighed, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift efter Det danske Voldgiftinstituts regler for behandling af sager ved den almindelige Voldgiftsret i Danmark. 23. Aftaleindgåelse Enhver aftale vedrørende det lejede indgået før eller efter lejeaftalens indgåelse, og som ændrer eller supplerer denne, skal være skriftligt aftalt som tillæg til denne aftale for at kunne gøres gældende mellem parterne. 24. Bilag Følgende bilag udgør en del af nærværende kontrakt: 1. Fremtidsplaner for Solbakkevej Panterkomiteens projektskitse og rapport fra DGI Faciliteter og Lokaludvikling om mulig fremtidig anvendelse, drift og udvikling af Panteren inkl. bilag 2. Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren. 8

9 3. Principper for samarbejde om udvikling og drift af Panteren grundlag for lejeaftale. 4. Tegning over det lejedes omfang. 5. Principper for tildeling af faciliteter under udarbejdelse. 6. Fastsættelse af aktivitetsniveau og anvisningsret under udarbejdelse. 7. Budget under udarbejdelse 8. Indflytningsrapport. Dato For Kommunen For Fonden 9

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 16. marts 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand),

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) Udkast af 28. marts 2014. FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016)

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Aftale mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) om drift af Helios

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer

AREALLEJEKONTRAKT. Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer AREALLEJEKONTRAKT Mellem Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, som udlejer og Økonomiforvaltningen Center for Sikker By, Vanløse Lokaludvalg Københavns Rådhus Rådhuspladsen

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

ARBEJDERHJEM" ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR

ARBEJDERHJEM ANDELSBOLIGFORENINGEN BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG. Navn eq f6fmål. Medlemmer. VEDTÆGTER FOR Frederiksberg, Frederiksberg, VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BOLIGFORENINGEN FREDERIKSBERG ARBEJDERHJEM" Navn eq f6fmål Andelsboligforeningensnavn er "Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem".

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem Ballerup Kommune og Køber PROJEKT: Ballerup, Malmparken BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem undertegnede Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup (herefter benævnt Kommunen)

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 24.06.2014-1005433413 TINGLYSNINGSDATO: 24.06.2014 13:59:06 EJENDOM: Adresse: Adresse: Resdal Bakke 11A 0001p Resdal Bakke 11B 0001ae SERVITUT: MYNDIGHED:

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING

LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING LEJEKONTRAKT vedr. EGNSTEATERBYGNING 2015-16 Mellem Randers Kommune, i det følgende kaldet udlejer, og Randers Egnsteater, i det følgende kaldet lejer, er indgået følgende kontrakt vedrørende leje af lokaler

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT 08.08.14 ERHVERVSLEJEKONTRAKT LETT Advokatpartnerselskab Adv. Henrik Puggaard J.nr. 240274-3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel... 4 2. Det lejede... 5 3. Anvendelse... 5 4. Ikrafttræden... 6 5. Opsigelse

Læs mere

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19

Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk 26 37 85 19 Driftskontrakt for Holbæk Svømmehal Kontraktindehaver: Navn og adresse Tegningsberettigede personer Holbæk Svømme Klub Vandtårnsvej 8 4300 Holbæk (herefter HSK) Johnny Henriksen - formand formand@swimhsk.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G Forslag tilrettet efter generalforsamlingen 15. marts 2016 V E D T Æ G T E R F 0 R H A N S T H O L M K O L O N I H A V E F O R E N I N G 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Hanstholm Kolonihaveforening.

Læs mere

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Boligselskabet Hjem Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Side 1 af 6 14-10-2010 Generelt Med virkning fra den 1. december 2010 erstatter denne forretnings-

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935

AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 AFTALE VEDRØRENDE BRIDGEWALKING PÅ LILLEBÆLTSBROEN AF 1935 1 Parter 1.1 Nærværende aftale er indgået mellem undertegnede Banedanmark CVR 18 63 22 76 Amerika Plads 15 København Ø (herefter benævnt Banedanmark)

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning

Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Eksempel på aftaleskabelon for eksterne samarbejder om forskning Skabelonen er udformet mhp. at kunne fungere inspirerende for ledere, der indgår aftaler med eksterne partner om forskningssamarbejde. Som

Læs mere

Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K

Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K Kgs. Nytorv 28, 1. sal 1050 København K 289 m² super beliggende kontorlejemål I hjertet af København på det gamle Kongens Nytorv ligger denne ejendom med udsigt ud over en verden af elegance som det Kongelige

Læs mere

Vilkår for leje af lokaler

Vilkår for leje af lokaler Vilkår for leje af lokaler ved Kirkegårde Side 1 af 5 Vilkår for leje af lokaler INDHOLDSFORTEGNELSE Side Vilkår... 2 Omfang... 2 Forhold til udbud af vedligehold af kirkegårde... 2 Betaling af leje...

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer)

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer) Brugsretsaftale Der er indgået aftale mellem Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte (i det følgende kaldet ejer) og 21. marts 2013 Kultur Kultur Administration Tlf. 46 11 56 11 hsk@rudersdal.dk Sagsnr.:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C TELEFON 86 19 64 00 TELEFAX 86 20 15 17 E-MAIL post@hoerlyck.com www.hoerlyck.com CVR-NR.: 26 82 27 42 DANSKE BANK KT. 3627 3627850034 H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement

Postfunktionærernes Andels Boligforening. Forretningsgang for. B-ordning. Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Postfunktionærernes Andels Boligforening Forretningsgang for B-ordning Supplement til afdelingens vedligeholdelsesreglement Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 13.11.03 Side 1 af 6 Generelt Med virkning

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere