FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORPAGTNINGSKONTRAKT. Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter)"

Transkript

1 Udkast af 28. marts FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem undertegnede Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia Ejendomsafdelingen (herefter benævnt bortforpagter) og medundertegnede Fuglsanghallerne ApS / Fredericia Ridecenter, v/ Thomas Pihl Jensen Kildevangen Ringe (herefter benævnt forpagter) er indgået følgende forpagtningskontrakt om del af ejendommen Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia. Indledningsvis bemærkes, at nærværende aftale indgås mellem parterne, idet forpagteren har fremsat ønske om vederlagsfri forpagtning af grunden på Fuglsanggård, med det formål at drive et ridecenter med rideklub og andre tilhørende aktiviteter inden for ridesporten. Bortforpagter har tilsvarende et ønske om, at ejendommen fortsat danner rammerne for ridesportens udøvelse i Fredericia Kommune og det pågældende område, herunder er det af særlig interesse for bortforpagter, at der på ejendomme tilbydes rideskoleundervisning. Endvidere bemærkes, at det forpagtede indtil udgangen af 2013 har været bortforpagtet til brug for ridetræning og stævner og til opstaldning af forpagterens og brugernes heste. Det er væsentligt for bortforpagter, at disse muligheder videreføres i denne forpagtningsaftale. Formålet med forpagtningskontrakten er ud over foranstående at opbygge og drive et bæredygtigt ridecenter ud fra de betingelser der er nævnt i denne aftale. Det betyder for forpagteren, at der skal være mulighed for, at en velfungerende lokal rideklub, med ny klubstruktur og et bæredygtigt økonomisk fundament kan benytte arealet og dets faciliteter. at sikre, at en lokal rideklub får bred folkelig opbakning fra borgere og erhvervsliv i lokalområdet. at sikre at en lokal rideklub skal kunne rumme hele breddeidrætten inden for ridning herunder handicapriding Det er således forpagters opgave via samarbejde med den lokale rideklub, at fremme ridesporten lokalt både elite og bredde. 1

2 Forpagteren skal fra det forpagtede udøve sædvanlige ride aktiviteter, hvor den primære ydelse er, at tilbyde ridebaner og ridehal til brug for træning og stævner til gavn for Fredericia Kommunes borgere og den almene ridesport i Danmark. Forpagteren skal desuden: skabe en god og venlig atmosfære for brugerne af stedet, åbne og aflåse samt holde opsyn med bygningerne og det omkringliggende område, sørge for åbning/lukning af offentlige toiletter, samt sørge for rengøring af toiletterne i det omfang det følger af forpagters aktiviteter, så de til enhver tid henstår pæne og vedligeholdte, sørge for oprydning og rengøring af udenomsarealer, sørge for at de miljømæssige krav på arealerne overholdes, sørge for at alt affald fra arealerne bliver fjernet løbende, sørge for at adgangsforholdene til enhver tid holdes ryddelige og rengjorte, sørge for at skadedyr fjernes omgående og holdes på et miljømæssigt forsvarligt niveau overfor brugerne og de besøgende. 1. DET FORPAGTEDE. Fredericia Kommune bortforpagter herved dele af matr. nr. 1a Fredericia jorder svarende til m 2 til Fuglsanghallerne ApS v / Thomas Pihl Jensen - Ringe I vedhæftede bilag 1 fremgår det at areal benævnt A og B er identiske med ovennævnte areal. Herudover omfatter forpagtningen tillige bygning 3. På arealet er opført 2 ridehaller med et bebygget areal på h.h.v m2 og m2 (bygning 1 og 2, jf. Bilag 1) samt en mindre bygning på 136 m 2, der ligger i umiddelbar forlængelse af staldbygning 2 mod nord. Disse ejendomme tilhører forpagter. På arealet er der anlagt ridebaner til brug for træning og stævner. Staldbygningen (bygning 3, jf. Bilag 1) er opført i 1867, om- og tilbygget i 1968 og har et bebygget areal på 488 m 2. Stalden er indrettet til opstaldning af heste og indeholder desuden offentlige toiletter og er i øvrigt bevaringsværdig.. Ved kontraktens underskrift er staldbygningen i dårlig stand og forpagteren forpligter sig til at holde denne bygning ved lige så den fremstår i brugbar stand, alt i respekt for den bevaringsværdige arkitektur. Der er miljømæssige problemer med den udendørs vaskeplads, afløbene og møddingspladsen, jf. bilag 2 (kopi af påbud). Forpagter er bekendt med disse forhold og forpligter sig til at få lovliggjort problemerne med den udendørs vaskeplads, afløbene og møddingspladsen inden den 1. oktober Forholdene skal endeligt godkendes af Fredericia kommunes miljømyndigheder i overensstemmelse med sædvanlig myndighedsbehandling. Der er endvidere problemer med byggeaffald, som ligger på arealerne. Forpagter er ligeledes bekendt med dette forhold og forpligter sig til at få dette lovliggjort ved godkendelse af forholdene ved Fredericia kommune miljømyndighed i overensstemmelse med sædvanlig 2

3 myndighedsbehandling. Bortforpagter har dog ansvaret for eventuel bortskaffelse af byggeaffaldet. Der medfølger intet løsøre. Det forpagtede er forsynet med el og vand. Forpagter indestår for, at indretning og inventar overalt er i overensstemmelse med lovgivningens regler. Der må ikke foretages nogen form for bygningsændringer, jordforholdsændringer eller ændringer på adgangsvejene og stier uden forudgående skriftlig aftale med Fredericia kommune Ejendomsafdelingen. Forpagter afholder alle udgifter til en hver form for forsyning og afledning til det forpagtede. 2. ANVENDELSE Det forpagtede må alene anvendes til aktiviteter inden for ridesporten som beskrevet vedrørende formålet med forpagtningsaftalen og dertil relateret foreningsarbejde, jf. også Vedtægter for Ejendomsselskabet Fuglsang Hallerne ApS 2, Bilag 3. Bortforpagter bærer hverken ansvar eller risiko for forpagters konkrete anvendelse af det forpagtede. Forpagter har ansvaret for, at den aftalte anvendelse ikke omfattes af særlige offentlige forskrifter og har pligt til at indhente og opretholde alle tilladelser, der kræves med hensyn til det forpagtedes indretning og drift, herunder forskrifter vedrørende miljø- og brandforhold. Bortforpagter skal uden ugrundet ophold underrettes om myndighedskrav og modtage kopi af de fornødne tilladelser samt eventuelle påbud eller andre håndhævelsesforanstaltninger fra myndigheder. Forpagter har efter bortforpagters rimelige begrundede anvisninger ret til at foretage installationer og ombygninger, når ændringen sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktmæssig anvendelse af det forpagtede. Forpagter er erstatningsansvarlig for enhver skade, som påføres det forpagtede, brugeren af ejendommen eller ejendommen i øvrigt som følge af forpagters installationer eller ombygninger. 3. IKRAFTTRÆDEN Forpagtningsforholdet forventes at træde i kraft den 1 april Det forpagtede overtages som beset og i øvrigt med de fejl- og mangler der måtte være. Senest 8 dage efter overtagelsesdagen foretager parterne i fællesskab en gennemgang af det forpagtede, således at det kan konstateres, om der er mangler eller fejl, som i givet fald, efter aftale, udbedres af bortforpagter. I forbindelse med overtagelsen foretages der aflæsning af vand- og elmålere. Da forpagter har anvendt ejendommen forud for overtagelsesdagen skal forpagter tillige afholde alle omkostninger hertil i den periode, hvor forpagter har anvendt ejendommen. 3

4 4. DRIFT AF RIDECENTER OG RIDEKLUB Forpagteren forestår den daglige drift af det forpagtede efter de til enhver tid gældende regler, herunder bl.a. de regler og retningslinier, som er fastsat af Fredericia Kommune, hvis sådanne er fastsat eller bliver fastsat. Særligt bemærkes: a. Vedr. åbningstider, at der skal være adgang for offentligheden hele året fra solopgang til solnedgang. b. at der ikke må overnattes i de forpagtede lokaler. c. at forpagteren skal sørge for fornøden tilladelse til at drive enhver aktivitet, der udøves fra ejendommen. d. at forpagteren skal medvirke til at skabe en god og venlig atmosfære og bistå brugerne med oplysninger og vejledning i rimeligt omfang med henblik på, at ejendommens brugere og gæster får en god og positiv oplevelse. e. at skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning og lignende kun må foretages efter bortforpagters forud indhentede skriftlige tilladelse, anvisning og godkendelse. Forpagter antager fornøden medhjælp og er ansvarlig for personalets krav på løn, feriepenge m.v. samt for indeholdelse af og betaling af den personalet pålignede kildeskat og ATP-ordning. Endvidere for betaling af lovpligtig ulykkes- og ansvarsforsikring og eventuelt andre forsikringer vedrørende personalet. Forpagter kan ikke indgå ansættelsesaftaler på særlige favorable ansættelsesvilkår uden bortforpagters godkendelse. Tildeling af væsentlige personalegoder kræver tillige bortforpagters godkendelse. 5. VEDLIGEHOLD, FORNYELSE OG RENGØRING Forpagter forpligter sig til at vedligeholde arealerne, så de fremstår vel vedligeholdte, herunder hvad angår klipning af arealer samt hække/buske og træer efter skriftlig anvisning fra bortforpagter. Forpagter har endvidere oprydnings- og rengøringspligten for alle udenomsarealer, herunder at holde adgangsveje samt arealer og stier rengjorte og fri for affald. Rengøring skal ske løbende. Så det forpagtede fremstå nydeligt og pænt til gavn for brugere, besøgende og borgerne. Forpagter skal sørge for al almindelig indvendig vedligeholdelse og fornyelse af det forpagtede i det omfang det er nødvendigt, for at det kan holdes i en god vedligeholdelsesmæssig og brugbar stand svarende minimum til den standard det forpagtede er overtaget i. Forpagter er herunder forpligtet til at foretage den udvendige vedligeholdelse på avlsbygningen (Bygning 3). 4

5 Forpagter har pligt til at sikre, at de pågældende toiletter fremstår så pæne og renholdte som muligt som følge af forpagters aktiviteter, og afholder også udgiften hertil. Åbningstiden skal være i alle ugens dage. Bortforpagter har ingen pligt til at foretage nogen form for udvendig eller indvendig vedligeholdelse, istandsættelse eller fornyelse af ejendommen herunder staldbygningen bygning 3, jf. Bilag 1 i aftaleperioden. Staldbygningen er i dårlig stand (nedrives eventuelt), og forpagter må derfor selv sørge for, at bygningen er i en stand, hvor den kan anvendes til drift af forpagters virksomhed. Opstår der skader på ejendommen i et omfang, der betyder, at forpagter ikke længere kan drive virksomheden i ejendommen, kan forpagter med et varsel på 6 måneder vælge at opsige forpagtningen. Ved forpagtningsforholdets ophør, uanset af hvilken ophørsgrund, påhviler det forpagter at aflevere det forpagtede i mindst samme stand som ved overtagelsen, uden anden forringelse end den, som tid og forsvarlig brug medfører. Eventuelle fornyelser eller forbedringer af ejendommen foretaget og betalt af forpagter, tilgår bortforpagter uden, at bortforpagter betaler vederlag herfor. Arbejder i form af vedligeholdelse, istandsættelse eller fornyelser, som forpagter udfører på ejendommen, sker for forpagters egen regning og risiko. Forpagter skal indhente bortforpagters skriftlige godkendelse forinden sådanne arbejders udførelse. Udgifterne hertil kan forpagter ikke kræve erstattet af bortforpagter i forbindelse med fraflytning af ejendommen, uanset årsag hertil, herunder forpagters og bortforpagters eventuelle ophævelse, berettiget eller uberettiget. Ovennævnte er blot eksempler på forpagters vedligeholdelses- og fornyelsespligt og er på ingen måde en udtømmende beskrivelse af, hvad der er omfattet af forpagterens forpligtelser. Udgifter til den udvendige vedligeholdelse af staldbygningen (bygning 3) og dennes mur- og nagelfaste installationer afholdes af forpagter. Bortforpagter forpligter sig til at tegne og betale udgifterne til bygningsforsikring, herunder brand-, og husejerforsikring for staldbygningen. Forpagter har ret til at tegne og betale alle øvrige forsikringer i det omfang det er muligt og forpagter ønsker det. Forsikring af bygninger og løsøre og andet der vedrører driften og som tilhører forpagter er forpagters eget ansvar. Såfremt Miljø- og Levnedsmiddelkontrollen eller anden offentlig myndighed måtte stille krav om forandringer af eller i det forpagtede, herunder krav om ændret indretning eller indlægning af særlige installationer som betingelse for fortsat opretholdelse af driften, påhviler det forpagter at foranledige sådanne myndighedskrav opfyldt samt at afholde de dermed forbundne omkostninger. Forpagter er ansvarlig for, at de af offentlige myndigheder fastsatte krav, herunder bestemmelser for indretning og drift af de forpagtede arealer og lokaler efterkommes. 5

6 6. YDERLIGERE FORPLIGTELSER Forpagter har endvidere forpligtelsen til opsyn af bygningen og området omkring bygningen samt at give meddelelse til bortforpagter om hærværk, skader, defekte ting samt om mangler og andre forhold som er til skade for bygningen og området. Forpagter er forpligtet til at give offentligheden adgang hen over de forpagtede arealer og adgangen må ikke søges begrænset Der skal altid være mulighed for adgang til skoven og de omkringliggende arealer. Såfremt der indrettes eller er indrettet cafeteria eller andre servicefunktioner på ejendommen eller i enhver af ejendommens bygninger, så skal der være adgang for offentligheden til disse servicefunktioner. Forpagter er forpligtet til at sikre, at adgangsveje på ejendommen er forsvarlig sikret, herunder til virksomhedens hestetransport. Den offentlige vej vedligeholdes af Fredericia Kommune. Almindelig renholdelse, som følge af forpagters aktiviteter er forpagters forpligtelse. 7. FORPAGTERS PLIGT TIL GENNEMFØRELSE AF PROJEKT PÅ EJENDOMMEN Forpagter skal forny og renovere sine bygninger på ejendommen i overensstemmelse med det de planer og tanker forpagter har beskrevet i Bilag 4. Forpagter forpligter sig til at aflevere en endelig tids- og handleplan for gennemførelsen af de planer og tanker, der er beskrevet i bilag 4, senest 15. oktober 2014 til bortforpagters godkendelse. Kan bortforpagter ikke, inden den 15. oktober 2014 godkende tids- og handleplanen, kan bortforpagter ophæve forpagtningsaftalen i sin helhed med en pligt for forpagter til at overdrage forpagters bygninger på ejendommen vederlagsfrit og uden omkostninger for bortforpagter, til bortforpagter. 8. DIVERSE FORHOLD Idrætslige krav: Forpagter skal sikre en rimelig økonomiske ramme for den lokale rideklub, særligt f.s.v.a rideklubbens leje af haller og arealer, så klubben kan drives med en sund økonomi til følge. Forpagteren skal være rummelig forstået på den måde, at den lokale rideklub skal på hverdage have adgang til at kunne tilbyde sine medlemmer ridning på stedet i primetime fra kl Forpagter skal, på sædvanlige vilkår indenfor ridesporten, give den lokale rideklub mulighed for at kunne arrangere træning, arrangementer og ridestævner for medlemmer og eksterne deltagere i bl.a. weekender. Ved uenighed mellem forpagter og rideklub træffer bortforpagter afgørelse om, hvad der er sædvanlige vilkår indenfor ridesporten. At forpagter giver den lokale rideklub mulighed for at etablere en elevskole, således det 6

7 bliver muligt for ridesportsinteresserede (bl.a. børn og unge) at tilgå sporten uden at eje en hest. At forpagter giver mulighed for, at hele breddeidrætten inden for ridning, herunder handicapriding, kan udøve aktiviteter på og i det forpagtede. Forpagter skal give den lokale rideklub mulighed for at udøve sædvanlige foreningsaktiviteter i det forpagtede og i forpagters bygninger. Det er således Fredericia Ridecenters opgave via samarbejde med en lokal rideklub, at fremme ridesporten lokalt både elite og bredde. Gældende plangrundlag skal overholdes. Miljøvilkår til arealerne (fx græsningstryk, vegetationsdække mv.) skal aftales med bortforpagter. Bortforpagters godkendelse af projekter: Forud for gennemførelsen af det under 7 beskrevne projekt skal forpagter dokumentere, at de økonomiske og fysiske betingelser for en rideklubs aktiviteter på ejendommen også vil være tilstede efter projektets gennemførelse. Tilsvarende gælder andre projekter og investeringer på ejendommen, der kan have betydning for en lokal rideklubs økonomi og aktiviteter. Projekter skal derfor forud for gennemførelsen forelægges for såvel bortforpagter som rideklub til drøftelse og bortforpagters skriftlige godkendelse. 9. FORPAGTNINGSAFGIFT Det forpagtede stilles vederlagsfrit til forpagters rådighed på de i nærværende aftale angivne betingelser. Forpagter afholder i øvrigt enhver udgift til forbrugsafgifter af enhver art samt skatter og afgifter for det forpagtede. I det omfang det er muligt skal forpagter anmelde sig som debitor i.f.t disse omkostninger overfor forsyningsselskaber og myndigheder. 10. REGNSKABER OG GENSIDIG ORIENTERING Forpagter fører regnskab og udarbejder budgetter over indtægter og udgifter ved driften af virksomheden. Såvel budgetter som regnskaber skal fremsendes til bortforpagters orientering, når de er endeligt godkendt af forpagter jf. de selskabsretlige regler herom. Regnskaber og budgetter skal i sin helhed være offentligt tilgængelige. Repræsentanter fra bortforpagter har til enhver tid adgang til at besigtige det forpagtede. 7

8 11. SIKKERHEDSSTILLELSE I forbindelse med indgåelse af forpagtningsforholdet stiller forpagteren en bankgaranti i form af en anfordringsgaranti, der kan godkendes af bortforpagter. Anfordringsgarantien tjener til sikkerhed for betaling af (driftsudgifter) og andre kontraktmæssige forpligtelser. Anfordringsgarantien ansættes til kr FREMFORPAGTE / AFSTÅELSE Forpagter har ikke ret til at afstå eller fremforpagte eller på anden måde helt eller delvist overlade brugen af det forpagtede til andre uden bortforpagters skriftlige samtykke. 13. OPSIGELSE Forpagtningen vedvarer - bortset fra misligholdelse indtil kontrakten af en af parterne opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 1. i en måned. Fra bortforpagters side kan forpagtningskontrakten dog tidligst opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 31. december Fra forpagters side kan forpagtningskontrakten tidligst opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til ophør den 31. december Inden udgangen af januar måned 2034 tages forpagtningsforholdet op til genforhandling. Såfremt der ikke kan opnås enighed ved genforhandlingen ophører forpagtningsforholdet dog den 31. december AFLEVERING Ved forpagtningsforholdet ophør skal forpagter som udgangspunkt fjerne alle forpagters bygninger incl. fundamenter m.v. samt øvrige anlæg på arealerne anlagt af forpagter, med mindre bortforpagter har fremsat skriftlig begæring om, at de af forpagter ejede bygninger og anlagte arealer skal overdrages vederlagsfrit og uden omkostninger til bortforpagter. Tilsvarende gør sig gældende ved forpagters fraflytning på grund af misligholdelse af forpagtningsaftalen. I øvrigt skal det forpagtede afleveres i ryddet og rengjort stand efter bortforpagters nærmere anvisninger. 15. MISLIGHOLDELSE Såfremt en part misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende forpagtningsaftale, skal den anden part såfremt han vil påberåbe sig misligholdelsen være forpligtet til ved anbefalet brev at 8

9 pålægge den misligholdende part at bringe misligholdelsen til ophør inden en frist på 14 dage regnet fra påkravets modtagelse. Såfremt misligholdelsen er af en sådan karakter, at en fuldstændig efterlevelse af de kontraktlige forpligtelser kræver foranstaltninger gennemført, som rimeligvis vil strække sig ud over fristen for forholdets berigtigelse, anses fristen for suspenderet fra det tidspunkt, hvor den misligholdende part har iværksat foranstaltningerne, forudsat at disses gennemførelse til stadighed fremmes mest muligt. Såfremt den misligholdende part undlader at efterleve et påkrav meddelt i henhold hertil, skal den anden part være berettiget til at ophæve nærværende forpagtningskontrakt uden yderligere varsel. Ved væsentlig misligholdelse af kontrakten kan denne ophæves med øjeblikkelig varsel af begge parter. Som væsentlig misligholdelse anser bortforpagter bl.a. at: Forpagter ikke overholder formålet med nærværende aftale. Forpagter undlader at betale udgifter i overensstemmelse med Forpagtningsaftalens bestemmelser. Forpagter ikke stiller den i pkt. 10 anførte sikkerhed Forpagter standser sine betalinger, kommer under konkurs eller skifteretsbehandling eller der indledes forhandling om tvangsakkord. Forpagter mister de til driften af det forpagtede fornødne bevillinger og tilladelser. Forpagter ofte og gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse i øvrigt af nærværende Forpagtningsaftale. Forpagter ændrer sine vedtægter, uden bortforpagters forudgående godkendelse. Som væsentlig misligholdelse anser forpagter blandt andet: Bortforpagter ofte og gentagne gange gør sig skyldig i almindelig misligholdelse i øvrigt af nærværende Forpagtningsaftale, og hvorom forpagter har meddelt påkrav efter og som bortforpagter har undladt at efterleve. Såfremt forpagter misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende forpagtningskontrakt er bortforpagter berettiget til at kræve erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. Forpagter kan ikke rette noget krav af enhver art mod bortforpagter som følge af nærværende forpagtningsaftale. Det er en betingelse for nærværende aftale, at forpagter kan opnå de fornødne tilladelser til virksomheden. Ansøgning herom indsendes til myndighederne af forpagter umiddelbart efter kontraktens underskrivelse. Opnås den nødvendige tilladelse ikke, bortfalder nærværende forpagtningskontrakt, uden at nogen af parterne kan gøre erstatningskrav gældende over for den anden og forpagters bygninger på ejendommen skal fjernes eller overdrages vederlagsfrit og uden omkostninger for bortforpagter til bortforpagter efter bortforpagters frie valg. Forpagter erklærer dog, at der dem bekendt ikke er forhold, som skulle forhindre opnåelse af 9

10 tilladelser. Det bemærkes, at enhver tilretning af nærværende forpagtningskontrakt, begrundet i pålæg, vejledende udtalelser eller andet fra offentlige myndigheder eller konkurrencemyndigheder kan ske, på den for forpagter mindst indgribende måde, uden at der herved er tale om misligholdelse fra bortforpagters side. Sådanne tilretninger giver forpagter ret til at kræve forpagtningskontrakten genforhandlet indenfor 3 måneder. Såfremt der ikke indenfor disse 3 måneder kan opnås enighed om en fortsættelse af forpagtningsforholdet, kan forpagter opsige forpagtningskontrakten med 6 måneders varsel. 16. OMKOSTNINGER Omkostningerne ved oprettelse af nærværende forpagtningskontrakt betales således, at hver part betaler egen/egne rådgivere. Dato: Dato:... Bortforpagter Forpagter Underskrift er forbeholdt Byrådets godkendelse. Bilag 1. Arealopgørelse tegning. Bilag 2. Miljøpåbud. Bilag 3. Vedtægter for Ejendomsselskabet Fuglsang Hallerne ApS. Bilag 4: Forpagters projekt. 10

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt University College Nordjylland, Læreruddannelsen i Aalborg (herefter: bortforpagteren) bortforpagter herved kantinen Mylius Erichsens Vej 131 til XXXX (herefter: forpagteren) på følgende

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren)

Forpagtningsaftale mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det følgende benævnt bortforpagteren) & Martin Bruun Bibliotekvej 62 2560 Hvidovre (i det følgende benævnt forpagteren) Forpagtningsaftale

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr.

FORPAGTNINGSAFTALE. Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense. cvr.: 29 18 89 47. (herefter kaldet bortforpagter) cvr. FORPAGTNINGSAFTALE Der er mellem Nordfyns Kommune Østergade 22, 5400 Bogense cvr.: 29 18 89 47 (herefter kaldet bortforpagter) og cvr. : (herefter kaldet forpagter) indgået FORPAGTNINGSAFTALE om forpagtningen

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN Miljøministeriet Naturstyrelsen Trekantsområdet NST-52451-00564 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Trekantsområdet, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, tlf. 72543588

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus

Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Brugsaftale vedrørende ALFA Vesthimmerlands Musikhus Indholdsfortegnelse Nr. Emne Side 0. Parterne 2 1. Brugsgenstanden 3 2. Anvendelse 3 3. Ikrafttræden/overtagelse 4 4. Opsigelse/ophør 5 5. Fremleje

Læs mere

Forpagtningsaftale. Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem

Forpagtningsaftale. Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem Forpagtningsaftale Fra 15.12.2011 til 31.12.2012 mellem Assens Kommune, Plan & Kultur (bortforpagter) og Marcussens hotel ved Daniel Juul (forpagter) 1 Ejendommen Forpagtningen omfatter hele ejendommen

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem

Lejekontrakt. Kolding Kommune. Kolding Modeljernbaneklub. mellem Lejekontrakt mellem Kolding Kommune og Kolding Modeljernbaneklub Mellem Kolding Kommune Senior-, Sundhed- og Fritidsforvaltningen Fritid og Idræt 6000 Kolding (i det følgende kaldet udlejer) og Kolding

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER 2 AFTALEPERIODEN 3 FORPAGTNINGENS GENSTAND FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Mellem Miljøministeriet, Naturstyrelsen Himmerland, Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tlf. 72543000 som bortforpagter og... (forpagters navn),...(forpagters adresse, tlf.

Læs mere

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde.

Det forpagtede. Det forpagtede omfatter cafekøkken, 2 lagerrum på hhv. 8m2 og 20m2 og serveringsområde. Forpagtningskontrakt mellem Rudersdal Kommune og Keyvon Vakhsh, Hyrdevangen 67, 2400 København NV om drift af cafe, beliggende på Rundforbi Idrætsanlæg, Egebækvej 118, 2850 Nærum. Kultur Birkerød Idrætscenter

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen

Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen Forpagtningskontrakt vedrørende Farum Svømmehals Cafe Mette Jacobsen 1 Parterne Med henblik på at betjene publikum og forenignsbrugere i Farum Svømmehal bortforpagter Furesø Kommune (i det følgende kaldt

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER

FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning af Græsareal vest for Ravnebjerggyden. 1 AFTALENS PARTER NOTAT Miljøministeriet Naturstyrelsen, Fyn Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf: 72 54 30 00 www.naturstyrelsen.dk/fyn Journalnummer: NST-52451- Opkrævningsnummer.: 54- FORPAGTNINGSAFTALE Aftale om forpagtning

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Udkast til Forpagtningsaftale

Udkast til Forpagtningsaftale Udkast til Forpagtningsaftale Side1/5 Sagsnr. 1440-33757 Dokument-id 2010-7733 Mellem Kerteminde Kommune (ejer), Miljø- og Kulturforvaltingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde og Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Læs mere

Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift)

Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Lejeaftale (aftale om brugsret og vilkår for drift) Bruger: Den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Panteren (Under registrering) Ejer: Vordingborg Kommune Lejemål (facilitet): Panterområdet,

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter

FORPAGTNINGSKONTRAKT. (Jordforpagtning) Mellem. XX som forpagter FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Mellem XX som forpagter Og Femern A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Cvr.nr. 28 98 65 64 som bortforpagter Er det aftalt, at førstnævnte forpagter dele af matr.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad

Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Forpagtningskontrakt vedr. restaurationsvirksomheden Furesø Marina/Marina Furesøbad Indholdsfortegnelse: 1. Parterne 2. Kontraktgrundlaget 3. Det forpagtede 4. Benyttelse af det forpagtede 5. Ikrafttræden

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Brugsaftale for Pumpehuset

Brugsaftale for Pumpehuset KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Brugsaftale for Pumpehuset 1 Parterne 1.1 Denne brugsaftale indgås mellem Københavns Kommune EAN-nr. 5798009780515 v. Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuspladsen 1 1599 København

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Horten Advok Thomas Krucov Jensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. «Sagsnr» BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGS- KONTRAKT Mellem og Greve Kommune Rådhusholmen

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere)

Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Private leverandører af dagtilbud for børn under skolealderen (Dagtilbudsloven 19 og 20) Kun dagtilbud (ikke dagplejere) Lovgivningen giver kvalificerede private leverandører ret til at oprette og drive

Læs mere

UDKAST til. Lejekontrakt

UDKAST til. Lejekontrakt UDKAST til Lejekontrakt Mellem udlejer: Kolding Kommune Nicolai Skolegade 2b, 6000 Kolding Cvr. nr. 29189897 Tlf. 79 79 79 79 Kontaktperson: Lisbet Holten Lambert Tlf. direkte 79 79 66 50 Mail: lilam@kolding.dk

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE

BETINGET UDBYGNINGSAFTALE BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem Ballerup Kommune og Køber PROJEKT: Ballerup, Malmparken BETINGET UDBYGNINGSAFTALE Mellem undertegnede Ballerup Kommune Rådhuset 2750 Ballerup (herefter benævnt Kommunen)

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT FORPAGTNINGSKONTRAKT Underskrevne (herefter benævnt bortforpagter) NN (CPR-nr) (adresse) bortforpagter herved til medunderskrevne (herefter benævnt forpagter): Pilelauget (CVR-nr) (adresse) en del af jorden

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Brugsretsaftale. 1. Det udlånte

Brugsretsaftale. 1. Det udlånte Brugsretsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet kommunen) og Leg og Virke Hvidovrevej 510 2650 Hvidovre (herefter kaldet bruger) er indgået nærværende brugsretsaftale.

Læs mere

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST

Driftsoverenskomst. Mellem. Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen. Fonden Jagtvej 69. indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST Kommunaludvalget KOU alm. del - Svar på Spørgsmål 41 Offentligt Driftsoverenskomst Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen og Fonden Jagtvej 69 indgås følgende DRIFTSOVERENSKOMST om

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

Forpagtningskontrakt. (forpagter)

Forpagtningskontrakt. (forpagter) Forpagtningskontrakt Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (bortforpagter) & (forpagter) Vedrørende driften af Restaurant Halvleg i Frihedens Idrætscenter, Cafeteriet i Avedøre Idrætscenter

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3

FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER. Mellem ovenstående parter indgås følgende forpagtningsaftale for det areal, der er beskrevet i 3 Matr. nr. 42 og 983 Arrild ejerlav, Arrild Tønder Kommune J.nr. NST-52451-01993 FORPAGTNINGSAFTALE 1 AFTALENS PARTER Bortforpagter Miljøministeriet Naturstyrelsen, Vadehavet Skovridervej 3, 6510 Gram Tlf.:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks

Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Himmelev Rideklub Herregårdsvej 61 4000 Roskilde www.hirk.dk Opstaldningskontrakt: [hest/pony] i boks Der er den d.d. indgået aftale om, at nedenstående [hest/pony] opstaldes på Himmelev Rideklub, Herregårdsvej

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Kolding Kommune Nytorv 11 6000 Kolding som Bortforpagter og som Forpagter er indgået følgende forpagtningskontrakt om drift af vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding. 1.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Opfordring til at give tilbud

Opfordring til at give tilbud Opfordring til at give tilbud (tilbudsmateriale) 1. Udbud af driften af caféen/kiosken (eller noget helt tredje) i nyopført pavillon ved busstoppestedet på Stændertorvet i Roskilde. Roskilde Kommune, Veje-

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

UDKAST Forpagtningskontrakt

UDKAST Forpagtningskontrakt UDKAST Forpagtningskontrakt Mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Alle 2 5750 Ringe Cvr 29 18 86 45 som Bortforpagter og xxxx som Forpagter er indgået følgende forpagtningskontrakt om drift af Faaborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende

Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende KONTRAKT Mellem Furesø Kommune, som ejer, og forpagter Flemming Andersen, Fruegård, Lejrvej 6, Kr. Værløse, 3500 Værløse, er indgået følgende FORPAGTNINGSKONTRAKT 1 AREAL Furesø Kommune forpagter til Flemming

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere