L E J E K O N T R A K T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L E J E K O N T R A K T"

Transkript

1 Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th Frederikshavn Tlf.nr L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater Fladstrand som lejer, er indgået følgende lejekontrakt: Det lejedes omfang Det lejede omfatter bygning nr. 4 på lejet grund Knallen 4, matr. Nr. 507cl. samt bygning på lejet grund, Knallen Lejemålet omfatter 3 uopvarmede lagerhaller benævnt hal 1, hal 2 og hal 3med samlet etageareal 546 m2, samt en værkstedejendom m/toilet, værksteder, depot og vindfang og samlingslokale med samlet etageareal på 223 m Udover pkt. 2.1 og pkt. 2.2 har parterne indgået aftale om at de gensidigt kan benytte hinandens bygninger i det omfang de er ledige og anvendes til Tordenskioldsaktiviteter. Fonden Tordenskiold er i den forbindelse Knallen 2, matr. Nr. 507L Frederikshavn Bygrunde bebygget areal 190 m2. 3.

2 - 2 - Anvendelse 3.1. Det lejede skal benyttes til aktiviteter for Tordenskiolds Soldater Fladstrand samt lager til materiel Lejemålet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andre formål, det være sig helt eller delvist. Lejemålets begyndelse og ophør Lejemålet tog sin begyndelse den 1. november 2008 og kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders skriftlig varsel til den første i en måned Fra udlejer side kan lejemålet bortset fra tilfælde, hvor lejeren ikke iagttager god skik og orden, jfr. Erhvervslejelovens 61 stk. 2 nr. 2 tidligst opsiges med forudgående kontraktsmæssig varsel til ophør den 1. januar Lejens størrelse og regulering 5.1. Ved lejemålets start udgør den årlige leje 50% af de samlede dokumenterede omkostninger, som Fonden Tordenskiold har til driften af de 2 ejendomme. 6.Forbrug 6.1. Udlejer sørger for levering af varme og varmt vand. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyningen uden udlejers skriftlige samtykke. Forbrugsregnskabet udarbejdes samlet for lokaler i ejendommen eller for enheder, som har fælles varmeforsyning med denne. Udlejer kan indskrænke eller udvide de enheder, som har fælles varmeforsyning med ejendommen, samt ændre i fordelingen blandt de enheder, som deltager i den fælles varmeforsyning I forbrugsregnskabet indgår følgende udgifter: a. Brændsel, herunder el og gas til opvarmning. b. Vandforbrug og vandafledningsafgifter. Lejers samlede andel af ovennævnte udgør 50% af de faktiske udgifter.

3 - 3 - Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejer derfor tillige senere kan lade indgå i forbrugsregnskabet Udlejer er forpligtet til at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. Er der andre forsikringer, herunder eventuel glasforsikring m.v., påhviler det lejer selv at tegne i så fald for lejers egen regning, idet lejer bære det fulde ansvar for glas og sanitet. Depositum Der betales ikke depositum, men udlejer har ret at modregne eventuel ikke betalt husleje m.m. i den årlige apanage og andre betalinger fra Fonden til Tordenskiolds Soldater Fladstrand. Moms Lejer er bekendt med, at ejendommen ikke er momsregistreret Såfremt udlejer lader ejendommen momsregistrere, er lejer forpligtet til, efter udlejers påkrav og med et varsel på tre måneder til den første i en måned at respektere enhver ændring i ejendommens momsregistreringsforhold, herunder forpligtet til at betale moms af lejen Moms er pligt pengeydelse og skal betales samtidig med ydelserne ifølge nærværende kontrakt. 9. Vedligeholdelse 9.1. Lejemålet er overtaget som beset. Al omforandring i forbindelse med lejers anvendelse af lokalerne er udlejer uvedkommende, men skal godkendes af udlejer Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler således lejer, der stedse skal omgås det lejede tilbørligt og holde det sømmeligt ved lige, og således foretage maling, hvidtning, tapetsering og lignende så ofte, at det lejede stedse fremtræder i ordentlig og forsvarlig stand Lejers vedligeholdelsespligt omfatter tillige istandsættelse samt fornøden fornyelse af låse, dørhåndtag, nøgler og beslag.

4 Den udvendige vedligeholdelse påhviler i øvrigt udlejer, evt. skilte som er godkendt af udlejer vedligeholdes af lejer Lejer bærer selv ansvaret for de fornødne myndighedsgodkendelser til fremtidig brug af lokaler, som bruges af Tordenskiolds Soldater Fladstrand. 10. Renholdelse Renholdelse af det lejede og fortov/udenomsarealer, herunder fejning, snerydning og glatførebekæmpelse ud for det lejede påhviler lejer Lejers renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning. 11. Fraflytning Det lejede overtages af lejer i den stand, hvori det er besigtiget og godkendt af lejer. Ved lejemålets ophør afleveres det lejede i samme stand som ved overtagelsen, dog med de af udlejer godkendte forandringer, det vil sige i velvedligeholdt stand uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand. 12. Forandringer i eksisterende bygninger Lejer må ikke uden udlejers forudgående skriftlige tilladelse foretage nogen form for ændringer af bygningsmæssig karakter. Eventuelle ændringer skal opfylde myndighedskrav, og det påhviler lejer at indhente samtlige tilladelser og opfylde myndighedskrav samt at dokumentere overfor udlejer, at de nødvendige tilladelser foreligger. Samtlige udgifter i forbindelse med ændringerne, herunder udgifter til opfyldelse af eventuelle myndighedskrav samt eventuelle andre udgifter, er udlejer uvedkommende.

5 Ved lejemålets ophør er lejer forpligtet til i det omfang det kræves af udlejer at foranledige fornøden reetablering af det lejede gennemført, dog med undtagelse af de af udlejer godkendte forandringer, uden udgift for udlejer. 13. Fremleje Lejer har ikke fremlejeret. 14. Afståelse Lejer har ret til at lade en anden lejer indenfor samme branche fortsætte lejeforholdet på uændrede vilkår, med mindre udlejer har vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig dette Lejer har ligeledes ret til at afstå lejemålet til et aktie- eller anpartsselskab, hvis lejer ejer samtlige aktier/anparter i selskabet, og kun hvis lejeren ved selvskyldnerkaution eller på lignende måde garanterer for ethvert krav ifølge kontrakten mod selskabet fra den til enhver tid værende udlejers side Lejer skal på anfordring overfor udlejer dokumentere ejerforholdene i et eventuelt selskab, der er indtrådt i lejemålet efter stk Såfremt de i anførte betingelser ikke stedse er opfyldt, bortfalder lejeaftalen Et aktieselskab/anpartsselskab, der er indtrådt i lejeforholdet efter 14.2, har på tilsvarende måde ret til at afstå til et aktieselskab/anpartsselskab, hvis en fysisk person stedse ejer samtlige aktier/anparter i selskabet, opfylder tilsvarende branche- og økonomiske kvalifikationer som anført i 14.1 og indestår ved selvskyldnerkaution som anført i Ved senere afståelse af lejemålet finder 3. pkt. tilsvarende anvendelse. 15. Skiltning

6 Lejer har ret til sædvanlig skiltning. Skiltning kan alene ske efter forudgående godkendelse af udlejer og med hensyn til udformning og placering. Skiltningen må ikke være til gene for ejendommen eller de øvrige lejere i ejendommen. 16. Øvrige vilkår Ethvert påkrav om ændring/forbedringer/vedligeholdelse eller anden fra myndighedernes side vedrørende lokalernes stand til brug for den heri drevne virksomhed, er udlejer uvedkommende. Det påhviler således lejer selv at sørge for, at sådanne krav opfyldes Ved lejemålets ophør er lejer forpligtet til at aflevere samtlige nøgler til låse, herunder låse som lejer selv har anbragt Udover de anførte vilkår for lejemålet gælder vilkårene i den af Boligstyrelsens seneste udstedte typeformular. I det omfang der er uoverensstemmelse mellem de i denne formular anførte vilkår og forannævnte vilkår, skal sidstnævnte vilkår være gældende Lejers opmærksomhed er særligt henledt på, at der i nærværende kontrakt kan være pålagt lejer mere vidtgående forpligtelser og indrømmet lejeren mindre vidtgående rettigheder end Erhvervslejeloven har fastsat. 17. Kontraktsomkostninger Nærværende lejekontrakt er stempelfri. Afgift i forbindelse med eventuel tinglysning af nærværende lejekontrakt betales af lejer Hver part betaler udgifter til egen juridisk eller anden bistand i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Dato: Dato Dato Som udlejer: Som lejer:

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40

PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 PROJEKT ROSEN APS Tlf. 59 41 12 39 - Fax 59 41 12 40 (2013-01-11) Lejemål nr. 50-8700-xx-2 ERHVERVSLEJEKONTRAKT for lejemål nr. 50-8700-xx-2 Markedsgade/Rosen/Smedelundsgade, 4300 Holbæk Projekt Rosen

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere