Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009"

Transkript

1 Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009 Vejle, 2. marts 2009 Klaus Rask Petersen Mobil ALECTIA A/S TILSTANDSVURDER i.doc Indholdsfortegnelse: 1 Indledning og historik 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse 2.2 Bassinrum 2.3 Svømmebassin 2.4 Børnebassin og spa 2.5 Promenadedæk og plinte 2.6 Klimaskærm 2.7 Bassinudstyr 2.8 Afløbsinstallation 2.9 WS-installation 2.10 Vandbehandlingsanlæg 2.11 Kemikalieanlæg 2.12 Ventilationsanlæg 2.13 EI - installation 3 Konklusion 1 Indledning og historik Ejerforeningen Lemvig Feriecenter har anmodet ALECTIA A/S om at udføre nærvæ- rende notat omkring levetidsbetragtninger for svømmehallen og dens installationer. Levetidsbetragtningerne tager udgangspunkt i en visuel gennemgang af anlægget den 24. februar 2009, hvor der er lagt vægt på svømmebassinerne og de tilhørende installationer og ikke klimaskærmen og birummene. Gennemgangen er foretaget af Klaus Rask Petersen ALECTIA A/S sammen med Henning Lund og Carina Lauritsen fra Lemvig Feriecenter. Der er tidligere foretaget tilstandsundersøgelser på svømmehallen. I 1995 er der af Carl Bro as udført tilstandsvurdering af Bassin- og dækkonstruktioner, suppleret af en tilstandsvurdering af Vandbehandlingsanlægget fra samme år udarbejdet af Teknologisk Institut. Endvidere er der udført et notat omkring ventila- tionsanlægget for svømmehallen samme år, som ikke forefindes på adressen. Disse tilstandsvurderinger gav anledning til en nødtørftig renovering, som afsluttedes i Denne renovering omfattede etablering af folie i svømmebassinet (tidligere malet bassin), nye overløbsrender og plinte, beklædning af søjler i bassinrum og reparati- on af spær over bassin. Desuden etableredes kemikalierum i teknikkælder samt et filterrum i terræn til påfyldning af filtermateriale til vakuumdiatomitfilteret. Endelig etableredes et nyt ventilationsanlæg til svømmehallen. Tilstandsvurderingerne indeholdt også forslag til andre arbejder, som ses udført siden, blandt andet nyt promenadedæk og nye vinduespartier. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I december 1996 har ingeniørfirmaet Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S gennemgået og skrevet et notat om de emner, som ikke var indeholdt i ovenståen- de tilstandsvurderinger - og som givetvis har dannet grundlag for de arbejder, der er udført siden, som nævnt ovenfor. Supplerende er der sandsynligvis i forbindelse med promenadedæksudskiftningen etableret et børnebassin (plaskebassin) og en spa. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I teknikkælderen er der etableret vandbehandlingsanlæg til disse to bassiner i et hjørne af aktivitetsrummet i kælderen. Eksisterende kemikalierum er suppleret med doseringspumper til de nye bassiner. På samme tid er der etableret et dampbad ved spaen. På et tidspunkt er opvarmningsformen i centerbygningen overgået til fjernvarme i stedet for oliefyr. Oprindeligt tegningsmateriale har kun været til rådighed i meget begrænset om- fang.

2 På stedet er enkelte driftsinstruktioner, supplerende tegninger og logbøger gennemset. 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse Svømmehallen er beliggende centralt i fællesbygningen for Lemvig Feriecenter. Hallen er bygget i 1976 og bestod oprindeligt af et svømmebassin på 25 gange 12,5 meter med en vanddybde varierende mellem 0,9 meter og 1,8 meter. Facaden omkring svømmehallen består primært af vinduespartier med indbyggede søjler under langsgående limtræsrem, samt murværk mod omklædning og andre birum. Efterfølgende er der etableret et varmt børnebassin på ca. 2,4 gange 4 meter med ca. 30 cm's vanddybde samt en mindre 5-6 personers spa i bassinrummet ud mod gårdhaven. Der er etableret udsugning fra dette afsnit, men ingen indblæsning. Tagkonstruktionen er både med fald og med fladt tag - i svømmehallen er der såle- des 3 fag med gitterspær, som mellem fagene og ud mod facaden er suppleret med fladt tag. Tagbeklædning er tagpap og eternitplader. På langsiderne af svømmebassinet er der etableret ingeniørgang, hvor inspektion af bassinbagside og promenadedæksunderside er mulig. Under promenadedækket i bassinets dybe ende er der "teknikrum" for vakuumdiatomitfilter samt kemikalie- rum og her kan bagsiderne ligeledes inspiceres. I modsatte bassinende er inspekti- on ikke mulig. I tilknyttede rum ved teknikrummet er der vandbehandling for de to nyere bassiner samt ventilationsrum/fjernvarmerum. Over ventilationsrum er der primært omklædningsrum. Langs svømmebassinet - og gennemført til ingeniørgange - er der etableret beton- søjler og herpå er lagt betondragere tværs over bassinet til bæring af gitter- spær/tagkonstruktion. Svømmebassinet er insitu-støbt beton, beskyttet af en PVC-bassinfolie, som er gen- nemgående til promenadedækket via overløbsrenden. Det formodes at den senere promenadedæksrenovering har omfattet en videreføring af denne membran til facaden til beskyttelse af promenadedækskonstruktionen, som fortrinsvis er i beton dækelementer, over teknikrumsdelen dog i insitu-støbt beton. Under børnebassinet er der terrændæk, lige som i den lave gavlende af svømme- bassinrummet. Under spaen og dampbadet findes vandbehandlingsrummet til de to nye bassiner. Børnebassinet er ligeledes med bassinfolie og klinker på opkanter og spaen er en støbt glasfiberskal. 2.2 Bassinrum Promenadedækket er relativt nyt og i en god stand. Fuger og klinker ses generelt intakte og de fleksible fuger er i god stand. Der er visse steder problemer med til- strækkeligt fald til gulvafløb. Skridsikkerheden på klinkerne er god. Opkanterne på børnebassin og opbygning omkring spa har dog nogle relativt glatte klinker, som er mindre velegnede til formålet. Cementfuger ved overløbsrende i børnebassin er ufuldstændige og dermed opstår der skarpe kanter, som badegæ- sterne kan komme til skade på. Vinduespartierne er relativt nye og i plast og virker velfungerende. Bemærk dog muligt problem med skjult stålsøjle mellem vinduespartierne, rustudfældning fra indklædning indikerer, at der kan være korrosionsangreb på søjlen. Overalt ses rustpletter på det nye klinkegulv, dels forårsaget af uhensigtsmæssig brug af ståldele, dels forårsaget af manglende vedligeholdelse af bassinudstyr så- som startskamler. Dette er primært et æstetisk problem. De tidligere reparerede gitterspær og limtræsdrager er netop malede og derfor er det vanskeligt at bedømme deres tilstand, men efter alt at dømme er den foretagne reparation for 12 år siden lykkedes til fulde og konstruktionen fremstår i god stand. Den eksisterende stålforstærkning af første betonbjælke fra indgangen har rustplet- ter og det anbefales at få disse behandlede, så det er muligt senere at opdage ændringer i eventuelle skader. 2.3 Svømmebassin Svømmebassinet er uændret siden renoveringen i 1996 og bassinfolien fremstår i god stand og uden

3 synlige skader. Der er ikke noget umiddelbart, som tyder på utætheder af bassindugen, men løsningen i overløbsrenden med både skimmere og strandbred er et kompromis, dikteret af en manglende udligningsbeholder og det kan være årsag til en vis vandgennemtrængning, uden at større aktive skader kan påpeges på besøgstidspunktet. Banemarkeringen på bassinfolien er meget falmet, men det influerer ikke på membranens tæthed. Der er ikke noget der taler imod, at denne bassinfolie ikke skal kunne holde lige så lang tid som til nu, hvis det fortsat sikres at mekanisk påvirkning undgås. Svømmebassinets bagsider blev besigtiget fra teknikkælderen og ingeniørgangene. Der ses her massive udfældninger og betonskader på både bassinvægge og beton- søjler. De antages at en meget stor del af skaderne stammer fra tiden før renove- ring af bassin og overløbsrende, idet mængden af udfældninger er meget stor men langt hovedparten af udfældningerne er tørre på besøgstidspunktet og dermed ikke aktive utætheder. Til gengæld er det også sikkert, at med den massive påvirkning betonkonstruktio- nerne var ude for af bassinvand før renoveringen, vil der være store ophobninger af salte i betonen, og det vil medføre en vis nedbrydning over tid, men slet ikke så hastigt, som hvis betonen samtidig vil være vandmættet. Objektivt betragtet kan det ikke endegyldigt afgøres, hvilken tilstand betonkon- struktionen har lige nu på grund af de mange udfældningsrester og gamle skader. Dog indikerer den tørre kælder, at der ikke er større aktive vandgennemstrømnin- ger, så bassinfolien vurderes tæt og kun enkelte rørgennemføringer har vist tegn på vandgennemstrømning. Betonen er således i relativ god stand, omstændighederne taget i betragtning og der ses ingen større fare for kollaps eller større skadesudbrud. Derfor vil et godt råd være at få ryddet op i kælderen og få fjernet alle udfældninger og aflejringer og derpå registrere synlige skader med årlige mellemrum. Registreringen skal være meget systematisk og kan suppleres med fotos eller farvelægning af revner/skader, for på den måde at kunne dokumentere en skadesudvikling eller det modsatte. Især bunden af betonsøjlerne i ingeniørgangen skal ofres en del opmærksomhed, da de har været meget massivt påvirkede af bassinvand. 2.4 Børnebassin og spa Børnebassinet har mangelfulde mørtelfuger op mod overløbsrende, ellers ses ingen synlige skader. Dog kan det konstateres i kælder op mod promenadedækket, at der strømmer store mængder vand ved siden af spa eller børnebassin ved stor badebe- lastning og dette bør på sigt undersøges nærmere og naturligvis stoppes, da det ødelægger dæk, vægge og installationer i vandbehandlingsrummet. Børnebassinet er med en anderledes og mere stiv (og ringere?) folie end svømmebassinet og de- tailløsningerne er ikke helt gennemtænkte med adskillige perforeringer af folien. I hul under spa ses begyndende ødelæggelser på betondæk og væggene bærer kraf- tigt præg af de mange utætheder. Desværre er der ikke nogen nem adgang til at udbedre disse utætheder, så løsningen skal primært søges ved tætninger ovenfra. Selv om disse bassiner er yngre, er deres stand noget dårligere end svømmebassi- net grundet for ringe kvalitet i materialer og udførelse. Det anbefales at registrere, hvornår gennemstrømninger foregår og derpå registrere mulige vandtrans- port"veje", som kan udbedres. Det ses også at spa-bunden allerede er søgt repareret flere steder med manglende held, så på sigt er der meget som tyder på, at spaen skal udskiftes til en mere velegnet model til offentlig benyttelse. Dampbadet er ikke besigtiget/undersøgt, da dette er renoveret for nyligt. 2.5 Promenadedæk og plinte Promenadedækkene er beklædt med klinker med fald mod afløb. Fald mod afløb er ikke tilstrækkeligt overalt, men generelt er promenadedæk i en god stand og fugerne intakte. Bortset fra enkelte skårede klinker fremstår overflader på promena- dedækket intakte, men med misfarvninger. Misfarvning er forårsaget af rust. Promenadedækkets undersider fremstår som bassinsiderne med store udfældninger og betonskader, som bedømmes at være gamle skader. Akkurat som ved bassin- vægge anbefales det at afrense

4 promenadedæksundersiderne og derpå registrere og observere, om den ophobede saltkoncentration i dækket giver anledning til en nedbrydning af betonen. I modsætning til bassinvæggene er der dog det forhold i teknikkælderen, at der stadig står et åbent vakuumdiatomitfilter umiddelbart under dækkonstruktionen og dette betyder en konstant nedbrydning af betondækket. 2.6 Klimaskærm Selv om klimaskærmen ikke indgår i levetidsvurderingen skal det bemærkes, at bæresøjler i vinduespartierne sandsynligvis trænger til korrosionsbeskyttelse. Des- uden ses adskillige dårlige mørtelfuger udvendigt i murværket og endelig er den tidligere skorsten i temmelig dårlig stand, og det anbefales at få den demonteret for at undgå skader på den øvrige del af omklædningsbygningen. 2.7 Bassinudstyr Bassinudstyret bærer præg af manglende vedligehold og der ses rustløbere overalt, især undersiden af startskamlerne er kraftigt korroderede. Det anbefales at få ren- set bassinudstyret i bund og få systematiseret vedligeholdelsen, så de grimme rust- pletter undgås og den almindelige rengøring atter kan gennemføres tilfredsstillende. 2.8 Afløbsinstallation Generelt er der ikke mange kommentarer til denne installation, mange af de synlige skader er af ældre dato og der ses ikke åbenlyse svigt i installationen og dennes ophæng. Der er ikke etableret forsinkelsestank på afløb fra filterskyl, hverken fra vakuumdia- tomitfilteret eller sandfiltrene til de nye bassiner. 2.9 VVS-installation Der er ingen bemærkninger til vand- og varmeinstallationen generelt. Enkelte ste- der i teknikkælderen ses stærk korrosion på komponenter, såsom vandfilter og bassinveksler og det anbefales at få skiftet disse komponenter ved lejlighed, idet korrosionen umuliggør servicering af komponenterne. Endvidere belaster utæthed ved bassinveksleren kælderkonstruktionerne med en konstant vandpåvirkning Vandbehandlingsanlæg Til svømmebassinet er der installeret et vacuumdiatomitfilter og ved renoveringen i 1996 blev dette suppleret med et filterrum, således at man under ordnede forhold kunne håndtere det sundhedsskadelige filtermateriale. Som det også fremgår af DTI's tilstandsrapport er vakuumdiatomitfiltre ganske problematiske at håndtere grundet det farlige filtermateriale og hertil skal tillægges en række uhensigtsmæssigheder såsom oversvømmelsesfare i kælderetagen, hvis styringsautomatikken svigter, ingen eller ringe mulighed for at købe reservedele til niveauregulatoren og meget dyre filterenheder til filteret, såfremt disse skal skiftes. Hertil kommer at det åbne kar giver en del vanddamp, som skader dækkonstruk- tionen og den manglende udligningstank til anlægget forårsager noget vandspild, såfremt svømmebassinet benyttes af mange badende. Endelig nævner den tidligere tilstandsvurdering, at anlægget er en anelse underdimensioneret, men suppleret af kulfilteret viser måleresultaterne, at anlægget fint kan følge med den aktuelle badebelastning. Som DTI's rapport nævner, vil det være fordelagtigt at undgå vakuumdiatomitfilte- ret i fremtiden, så det anbefales at søge andre rensningsmetoder. I DTI'rapporten nævnes en betragtelig kælderudvidelse, enten som nybyggeri eller som udnyttelse af eksisterende aktivitetsrum, men sidstnævnte er nu væsentligt vanskeliggjort af vandbehandlingen til de nye bassiner. Hertil skal nævnes, at filterudviklingen er forbedret i den mellemliggende tid, idet man i dag kan købe et såkaldt Capturafil- ter, som udmærker sig ved at kunne være i den eksisterende teknikkælder og som eliminerer de klagepunkter, der kunne tilskrives vakuumdiatomitfilteret. Endvidere vurderes det muligt at etablere en udligningstank i opsvejst plast i teknikrummet og således forbedre vandkvaliteten via etablering af korrekt overfladeskimning i bassinet ved

5 at fjerne/lukke skimmerristene og sikre mod vandspild. Skulle det være helt perfekt kan ovenstående suppleres af en råvandstank til filter- skylning i stedet for at bruge bassinvand, men dette er ikke tidligere valgt på adressen, heller ikke ved de nye bassiner. Endelig skal bemærkes, at filterskylning på et nyt filter vil bruge mere vand end vakuumdiatomitfilteret og det skal under- søges om kloaknettet kan klare denne forøgede vandmængde. Naturligvis er det muligt at etablere konventionnelle sandfiltre, men hertil skal læg- ges udgiften til kælderarealer, som vurderes betragtelig - i tråd med økonomioversigten fra Carl Bros tilstandsvurdering fra Et komplet Capturafilter til svømmebassinet med udligningstank vil skønsmæssigt koste omkring 1,8-1,9 mio. kr. excl. moms, men incl. omkostninger og uforudsete udgifter. Vandbehandlingsanlægget til de nye bassiner er af lav standard. Installationen er præget af billige løsninger og utætheder, og filtrene vurderes umiddelbart som væ- rende noget små i forhold til den bassinbelastning, der kan forekomme. Dette kan i nogen grad imødegås ved at styre bassinbelastningen, således at denne stemmer overens med filterkapaciteten, men det var vel ikke den oprindelige mening. Grun- det anlæggets kvalitet må det forventes, at der kan være behov for hyppigere komponentudskiftninger end det er normalt for vandbehandlingsinstallationen. Der skal altså løbende afsættes penge til reparation Kemikalieanlæg Kemikalieanlæggene er renoverede i 1996 og de nye bassiners anlæg er fortsat i samme stil efterfølgende, så generelt er anlæggene her i god stand og der ses ikke større reparationsopgaver forude. Dog skal bemærkes at enkelte af de bløde syre- slanger er tjenlige til udskiftning Ventilationsanlæg Svømmehallens ventilationsanlæg er relativt nyt fra 1996 og er et specielt svøm- mehalsanlæg. Effektiviteten er god, styringen er velfungerende via CTS-anlægget og øjebliksværdierne på besøgstidspunktet giver ikke anledning til at tro, at anlæg- get ikke kører perfekt. Indeklimaet i bassinrummet er da også fortrinligt, måske kunne en lidt bedre indregulering over ristene give større luftmængde i bassinenden modsat omklædningen, som ved lav ventilatorhastighed ikke bliver tilført megen frisk luft. Denne indregulering er forholdsvis simpel at gennemføre. Det anbefales kraftigt at fastholde de årlige eftersyn af anlægget 2.13 EI - installation Her er hovedsageligt installationen i bassinrummet bedømt, i kælder ses en række uopmærkede og måske udtjente tavler, som følge af de mange ombygninger, men generelt vurderes det, at installationen er i orden. Belysningen i svømmehallen er med nye lysrørsarmaturer og fungerer tilfredsstil- lende. Langs bassinet er der på loftet en kabelskinne, hvor der flere steder er an- bragt stikkontakt. Det vurderes umiddelbart at disse opfylder afstandskravene i stærkstrømsreglementet, men såfremt stikkontakterne ikke anvendes, burde de for god ordens skyld sløjfes, således det kun er forsyningen til lysinstallationen, som trækkes i kabelskinnen. 3 Konklusion Efter besigtigelsen kan det konkluderes, at bassinkonstruktionerne og promenade- dækkene sandsynligvis er i god stand, når der tales om svømmebassinet, dog skal der iværksættes en systematisk, årlig skadesregistrering for at underbygge denne antagelse. Herpå kan en ny konklusion gives om for eksempel 5 år og danne grund- lag for en vedligeholdelsesstrategi. Børnebassinet vurderes i rimelig stand, men grundet den ringe udførelseskvalitet må det påregnes, at der opstår svigt i bassintætningen på sigt. Dette er dog ikke så bekosteligt at udbedre, men en årlig afsætning af penge til vedligeholdelse vil være på sin plads. Den samme kommentar kan gives til spaens konstruktive del og hele vandbehandlingsdelen til disse to bassiner. Her er der ingen tvivl om, at en udskift- ning eller

6 reparation er påkrævet indenfor en overskuelig årrække. Man bør kraftigt overveje den fortsatte brug af det oprindelige vakuumdiatomitfil- ter, dels af arbejdsmiljømæssige årsager, selv om forholdene er væsentligt forbed- rede ved renoveringen i 1996, dels af sikkerhedsmæssige årsager. Her tænkes på, at svigt i den aldrende "maskine" har alvorlige konsekvenser med oversvømmelse i kælderen til følge. De enkelte komponenter såsom bassinveksler og cirkulationspumpe er stærk korro- derede og dette påvirker deres restlevetid betragteligt og hvis man overhovedet kan få reservedele til filteret, er disse meget dyre. Endelig udgør det åbne filter også en stadig kilde til nedbrydning af promenade- dækket over filteret. Samlet betragtet udgør svigt i dette filter den største trussel for svømmehallens fortsatte drift, så alternativer bør overvejes. Her har tiden dog på sin vis været med Lemvig Feriecenter, idet udviklingen af al- ternative filtertyper nu gør det muligt at holde sig indenfor den eksisterende byg- ningsramme ved et filterskift, modsat forudsætningen i tilstandsvurderingen fra 1995, og derved kan der spares på en ellers betydelig byggeomkostning. Endelig er der nævnt en række småarbejder i betragtningen, som henhører under almindeligt vedligehold og som typisk kan udføres eller ordres af svømmehallens driftspersonale.... Kommentar fra Carina og Henning: Punkt 2.2 og 2.7 Rusten omkring startskamlerne er et problem, der er opstået for mange år siden som følge af der var brugt galvaniserede bolte til fastspænding af startskamlerne. I 2006 blev alle bolte udskiftet til syre og rustfrie bolte, men rusten på fliserne har det ikke været muligt at fjerne. Punkt 2.3 Aflejringer og udfældninger i ingeniørgangene er fjernet. De steder hvor der var udfældninger gennem betonen, er der opmærket og taget foto så vi løbende kan holde øje med, om der sker ændringer. Punkt 2.13 Kabelskinnerne bliver undersøgt af Carina, som så vil nedtage det som ikke er i brug. Punkt 3 Faren for oversvømmelse i kælderen har i over 1 år næsten været lig 0 pta. den gamle ventil stadig sidder på anlæget. For over et år siden lavede vi et trykluftstyret lukkesystem, der i tilfælde af strømsvigt eller ventilnedbrud træder til og lukker for vandet fra det store bassin. Når den gamle ventil udskiftes til ny, så kan en oversvømmelse af kælderen ikke finde sted, da der er indbygget automatisk nedlukning ved f.eks strømsvigt.

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skitse til vedligeholdelsesplan

Skitse til vedligeholdelsesplan Skitse til vedligeholdelsesplan April 2013 PRIMÆRE BYGNINGSDELE Ydervægge af mursten Ydervægge med puds Besigtiges løbende af teknisk administrator. Tagkonstruktion Forventes at holde mindst 50 år fra

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Boligudvalget 2010-11 BOU alm. del Bilag 22 Offentligt Mulig køber Tlf.: mail nr. Mail BYGKON Højbjerg, den 1. november 2010 Vedrørende Gxxxxvej, 8660 Skanderborg bygningsrapport Bygningsrapport omfattende

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

Budget 2014. Anlægsudvidelse. Socialudvalget. 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Sekretariatet: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnemoseværkstederne nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådalen nye tag mm 2.829 3 Fornyelse og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene 4.149

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14042 Besigtigelsesdato: Onsdag, den 17. september 2014, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Abildhøj 10, Næstved 3. juni 2015 H-15-01490-0112 370-10978 Jesper Elin Som sælger eller køber af

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Mandholmen 11 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-05-19 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16752762 Matr. nr./ejerla 7 IF / Hvidovre By,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR

JØRN BLINKENBERG WILLADSEN ARKITEKTTEGNESTUE SØSTRÆDE 13 3000 HELSINGØR BESIGTIGELSE AF AZALEAPARKEN FREDERIKSBERG 19 januar/ 17 februar 2006 HISTORIE. Azaleaparken er en ejerforening bestående af 99 lejligheder, opført 1971-72, beliggende Roskildevej 53-55 og Azaleavej 34,

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I OBSERVATION O-08 Henrik Isidor 18.02.2009. Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe

FASANHAVEN PARKERING - P-LAUG I OBSERVATION O-08 Henrik Isidor 18.02.2009. Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe Emne Observation af udførte udbedrende arbejder ved rampe Dato Foretaget Søndag d. 15.02.2009 Mandag d. 16.2.2009 Deltagere (HI) P-laug I Bilag A : Foto, optaget under observationen. Pos Emne Handling

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere