Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009"

Transkript

1 Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009 Vejle, 2. marts 2009 Klaus Rask Petersen Mobil ALECTIA A/S TILSTANDSVURDER i.doc Indholdsfortegnelse: 1 Indledning og historik 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse 2.2 Bassinrum 2.3 Svømmebassin 2.4 Børnebassin og spa 2.5 Promenadedæk og plinte 2.6 Klimaskærm 2.7 Bassinudstyr 2.8 Afløbsinstallation 2.9 WS-installation 2.10 Vandbehandlingsanlæg 2.11 Kemikalieanlæg 2.12 Ventilationsanlæg 2.13 EI - installation 3 Konklusion 1 Indledning og historik Ejerforeningen Lemvig Feriecenter har anmodet ALECTIA A/S om at udføre nærvæ- rende notat omkring levetidsbetragtninger for svømmehallen og dens installationer. Levetidsbetragtningerne tager udgangspunkt i en visuel gennemgang af anlægget den 24. februar 2009, hvor der er lagt vægt på svømmebassinerne og de tilhørende installationer og ikke klimaskærmen og birummene. Gennemgangen er foretaget af Klaus Rask Petersen ALECTIA A/S sammen med Henning Lund og Carina Lauritsen fra Lemvig Feriecenter. Der er tidligere foretaget tilstandsundersøgelser på svømmehallen. I 1995 er der af Carl Bro as udført tilstandsvurdering af Bassin- og dækkonstruktioner, suppleret af en tilstandsvurdering af Vandbehandlingsanlægget fra samme år udarbejdet af Teknologisk Institut. Endvidere er der udført et notat omkring ventila- tionsanlægget for svømmehallen samme år, som ikke forefindes på adressen. Disse tilstandsvurderinger gav anledning til en nødtørftig renovering, som afsluttedes i Denne renovering omfattede etablering af folie i svømmebassinet (tidligere malet bassin), nye overløbsrender og plinte, beklædning af søjler i bassinrum og reparati- on af spær over bassin. Desuden etableredes kemikalierum i teknikkælder samt et filterrum i terræn til påfyldning af filtermateriale til vakuumdiatomitfilteret. Endelig etableredes et nyt ventilationsanlæg til svømmehallen. Tilstandsvurderingerne indeholdt også forslag til andre arbejder, som ses udført siden, blandt andet nyt promenadedæk og nye vinduespartier. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I december 1996 har ingeniørfirmaet Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S gennemgået og skrevet et notat om de emner, som ikke var indeholdt i ovenståen- de tilstandsvurderinger - og som givetvis har dannet grundlag for de arbejder, der er udført siden, som nævnt ovenfor. Supplerende er der sandsynligvis i forbindelse med promenadedæksudskiftningen etableret et børnebassin (plaskebassin) og en spa. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I teknikkælderen er der etableret vandbehandlingsanlæg til disse to bassiner i et hjørne af aktivitetsrummet i kælderen. Eksisterende kemikalierum er suppleret med doseringspumper til de nye bassiner. På samme tid er der etableret et dampbad ved spaen. På et tidspunkt er opvarmningsformen i centerbygningen overgået til fjernvarme i stedet for oliefyr. Oprindeligt tegningsmateriale har kun været til rådighed i meget begrænset om- fang.

2 På stedet er enkelte driftsinstruktioner, supplerende tegninger og logbøger gennemset. 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse Svømmehallen er beliggende centralt i fællesbygningen for Lemvig Feriecenter. Hallen er bygget i 1976 og bestod oprindeligt af et svømmebassin på 25 gange 12,5 meter med en vanddybde varierende mellem 0,9 meter og 1,8 meter. Facaden omkring svømmehallen består primært af vinduespartier med indbyggede søjler under langsgående limtræsrem, samt murværk mod omklædning og andre birum. Efterfølgende er der etableret et varmt børnebassin på ca. 2,4 gange 4 meter med ca. 30 cm's vanddybde samt en mindre 5-6 personers spa i bassinrummet ud mod gårdhaven. Der er etableret udsugning fra dette afsnit, men ingen indblæsning. Tagkonstruktionen er både med fald og med fladt tag - i svømmehallen er der såle- des 3 fag med gitterspær, som mellem fagene og ud mod facaden er suppleret med fladt tag. Tagbeklædning er tagpap og eternitplader. På langsiderne af svømmebassinet er der etableret ingeniørgang, hvor inspektion af bassinbagside og promenadedæksunderside er mulig. Under promenadedækket i bassinets dybe ende er der "teknikrum" for vakuumdiatomitfilter samt kemikalie- rum og her kan bagsiderne ligeledes inspiceres. I modsatte bassinende er inspekti- on ikke mulig. I tilknyttede rum ved teknikrummet er der vandbehandling for de to nyere bassiner samt ventilationsrum/fjernvarmerum. Over ventilationsrum er der primært omklædningsrum. Langs svømmebassinet - og gennemført til ingeniørgange - er der etableret beton- søjler og herpå er lagt betondragere tværs over bassinet til bæring af gitter- spær/tagkonstruktion. Svømmebassinet er insitu-støbt beton, beskyttet af en PVC-bassinfolie, som er gen- nemgående til promenadedækket via overløbsrenden. Det formodes at den senere promenadedæksrenovering har omfattet en videreføring af denne membran til facaden til beskyttelse af promenadedækskonstruktionen, som fortrinsvis er i beton dækelementer, over teknikrumsdelen dog i insitu-støbt beton. Under børnebassinet er der terrændæk, lige som i den lave gavlende af svømme- bassinrummet. Under spaen og dampbadet findes vandbehandlingsrummet til de to nye bassiner. Børnebassinet er ligeledes med bassinfolie og klinker på opkanter og spaen er en støbt glasfiberskal. 2.2 Bassinrum Promenadedækket er relativt nyt og i en god stand. Fuger og klinker ses generelt intakte og de fleksible fuger er i god stand. Der er visse steder problemer med til- strækkeligt fald til gulvafløb. Skridsikkerheden på klinkerne er god. Opkanterne på børnebassin og opbygning omkring spa har dog nogle relativt glatte klinker, som er mindre velegnede til formålet. Cementfuger ved overløbsrende i børnebassin er ufuldstændige og dermed opstår der skarpe kanter, som badegæ- sterne kan komme til skade på. Vinduespartierne er relativt nye og i plast og virker velfungerende. Bemærk dog muligt problem med skjult stålsøjle mellem vinduespartierne, rustudfældning fra indklædning indikerer, at der kan være korrosionsangreb på søjlen. Overalt ses rustpletter på det nye klinkegulv, dels forårsaget af uhensigtsmæssig brug af ståldele, dels forårsaget af manglende vedligeholdelse af bassinudstyr så- som startskamler. Dette er primært et æstetisk problem. De tidligere reparerede gitterspær og limtræsdrager er netop malede og derfor er det vanskeligt at bedømme deres tilstand, men efter alt at dømme er den foretagne reparation for 12 år siden lykkedes til fulde og konstruktionen fremstår i god stand. Den eksisterende stålforstærkning af første betonbjælke fra indgangen har rustplet- ter og det anbefales at få disse behandlede, så det er muligt senere at opdage ændringer i eventuelle skader. 2.3 Svømmebassin Svømmebassinet er uændret siden renoveringen i 1996 og bassinfolien fremstår i god stand og uden

3 synlige skader. Der er ikke noget umiddelbart, som tyder på utætheder af bassindugen, men løsningen i overløbsrenden med både skimmere og strandbred er et kompromis, dikteret af en manglende udligningsbeholder og det kan være årsag til en vis vandgennemtrængning, uden at større aktive skader kan påpeges på besøgstidspunktet. Banemarkeringen på bassinfolien er meget falmet, men det influerer ikke på membranens tæthed. Der er ikke noget der taler imod, at denne bassinfolie ikke skal kunne holde lige så lang tid som til nu, hvis det fortsat sikres at mekanisk påvirkning undgås. Svømmebassinets bagsider blev besigtiget fra teknikkælderen og ingeniørgangene. Der ses her massive udfældninger og betonskader på både bassinvægge og beton- søjler. De antages at en meget stor del af skaderne stammer fra tiden før renove- ring af bassin og overløbsrende, idet mængden af udfældninger er meget stor men langt hovedparten af udfældningerne er tørre på besøgstidspunktet og dermed ikke aktive utætheder. Til gengæld er det også sikkert, at med den massive påvirkning betonkonstruktio- nerne var ude for af bassinvand før renoveringen, vil der være store ophobninger af salte i betonen, og det vil medføre en vis nedbrydning over tid, men slet ikke så hastigt, som hvis betonen samtidig vil være vandmættet. Objektivt betragtet kan det ikke endegyldigt afgøres, hvilken tilstand betonkon- struktionen har lige nu på grund af de mange udfældningsrester og gamle skader. Dog indikerer den tørre kælder, at der ikke er større aktive vandgennemstrømnin- ger, så bassinfolien vurderes tæt og kun enkelte rørgennemføringer har vist tegn på vandgennemstrømning. Betonen er således i relativ god stand, omstændighederne taget i betragtning og der ses ingen større fare for kollaps eller større skadesudbrud. Derfor vil et godt råd være at få ryddet op i kælderen og få fjernet alle udfældninger og aflejringer og derpå registrere synlige skader med årlige mellemrum. Registreringen skal være meget systematisk og kan suppleres med fotos eller farvelægning af revner/skader, for på den måde at kunne dokumentere en skadesudvikling eller det modsatte. Især bunden af betonsøjlerne i ingeniørgangen skal ofres en del opmærksomhed, da de har været meget massivt påvirkede af bassinvand. 2.4 Børnebassin og spa Børnebassinet har mangelfulde mørtelfuger op mod overløbsrende, ellers ses ingen synlige skader. Dog kan det konstateres i kælder op mod promenadedækket, at der strømmer store mængder vand ved siden af spa eller børnebassin ved stor badebe- lastning og dette bør på sigt undersøges nærmere og naturligvis stoppes, da det ødelægger dæk, vægge og installationer i vandbehandlingsrummet. Børnebassinet er med en anderledes og mere stiv (og ringere?) folie end svømmebassinet og de- tailløsningerne er ikke helt gennemtænkte med adskillige perforeringer af folien. I hul under spa ses begyndende ødelæggelser på betondæk og væggene bærer kraf- tigt præg af de mange utætheder. Desværre er der ikke nogen nem adgang til at udbedre disse utætheder, så løsningen skal primært søges ved tætninger ovenfra. Selv om disse bassiner er yngre, er deres stand noget dårligere end svømmebassi- net grundet for ringe kvalitet i materialer og udførelse. Det anbefales at registrere, hvornår gennemstrømninger foregår og derpå registrere mulige vandtrans- port"veje", som kan udbedres. Det ses også at spa-bunden allerede er søgt repareret flere steder med manglende held, så på sigt er der meget som tyder på, at spaen skal udskiftes til en mere velegnet model til offentlig benyttelse. Dampbadet er ikke besigtiget/undersøgt, da dette er renoveret for nyligt. 2.5 Promenadedæk og plinte Promenadedækkene er beklædt med klinker med fald mod afløb. Fald mod afløb er ikke tilstrækkeligt overalt, men generelt er promenadedæk i en god stand og fugerne intakte. Bortset fra enkelte skårede klinker fremstår overflader på promena- dedækket intakte, men med misfarvninger. Misfarvning er forårsaget af rust. Promenadedækkets undersider fremstår som bassinsiderne med store udfældninger og betonskader, som bedømmes at være gamle skader. Akkurat som ved bassin- vægge anbefales det at afrense

4 promenadedæksundersiderne og derpå registrere og observere, om den ophobede saltkoncentration i dækket giver anledning til en nedbrydning af betonen. I modsætning til bassinvæggene er der dog det forhold i teknikkælderen, at der stadig står et åbent vakuumdiatomitfilter umiddelbart under dækkonstruktionen og dette betyder en konstant nedbrydning af betondækket. 2.6 Klimaskærm Selv om klimaskærmen ikke indgår i levetidsvurderingen skal det bemærkes, at bæresøjler i vinduespartierne sandsynligvis trænger til korrosionsbeskyttelse. Des- uden ses adskillige dårlige mørtelfuger udvendigt i murværket og endelig er den tidligere skorsten i temmelig dårlig stand, og det anbefales at få den demonteret for at undgå skader på den øvrige del af omklædningsbygningen. 2.7 Bassinudstyr Bassinudstyret bærer præg af manglende vedligehold og der ses rustløbere overalt, især undersiden af startskamlerne er kraftigt korroderede. Det anbefales at få ren- set bassinudstyret i bund og få systematiseret vedligeholdelsen, så de grimme rust- pletter undgås og den almindelige rengøring atter kan gennemføres tilfredsstillende. 2.8 Afløbsinstallation Generelt er der ikke mange kommentarer til denne installation, mange af de synlige skader er af ældre dato og der ses ikke åbenlyse svigt i installationen og dennes ophæng. Der er ikke etableret forsinkelsestank på afløb fra filterskyl, hverken fra vakuumdia- tomitfilteret eller sandfiltrene til de nye bassiner. 2.9 VVS-installation Der er ingen bemærkninger til vand- og varmeinstallationen generelt. Enkelte ste- der i teknikkælderen ses stærk korrosion på komponenter, såsom vandfilter og bassinveksler og det anbefales at få skiftet disse komponenter ved lejlighed, idet korrosionen umuliggør servicering af komponenterne. Endvidere belaster utæthed ved bassinveksleren kælderkonstruktionerne med en konstant vandpåvirkning Vandbehandlingsanlæg Til svømmebassinet er der installeret et vacuumdiatomitfilter og ved renoveringen i 1996 blev dette suppleret med et filterrum, således at man under ordnede forhold kunne håndtere det sundhedsskadelige filtermateriale. Som det også fremgår af DTI's tilstandsrapport er vakuumdiatomitfiltre ganske problematiske at håndtere grundet det farlige filtermateriale og hertil skal tillægges en række uhensigtsmæssigheder såsom oversvømmelsesfare i kælderetagen, hvis styringsautomatikken svigter, ingen eller ringe mulighed for at købe reservedele til niveauregulatoren og meget dyre filterenheder til filteret, såfremt disse skal skiftes. Hertil kommer at det åbne kar giver en del vanddamp, som skader dækkonstruk- tionen og den manglende udligningstank til anlægget forårsager noget vandspild, såfremt svømmebassinet benyttes af mange badende. Endelig nævner den tidligere tilstandsvurdering, at anlægget er en anelse underdimensioneret, men suppleret af kulfilteret viser måleresultaterne, at anlægget fint kan følge med den aktuelle badebelastning. Som DTI's rapport nævner, vil det være fordelagtigt at undgå vakuumdiatomitfilte- ret i fremtiden, så det anbefales at søge andre rensningsmetoder. I DTI'rapporten nævnes en betragtelig kælderudvidelse, enten som nybyggeri eller som udnyttelse af eksisterende aktivitetsrum, men sidstnævnte er nu væsentligt vanskeliggjort af vandbehandlingen til de nye bassiner. Hertil skal nævnes, at filterudviklingen er forbedret i den mellemliggende tid, idet man i dag kan købe et såkaldt Capturafil- ter, som udmærker sig ved at kunne være i den eksisterende teknikkælder og som eliminerer de klagepunkter, der kunne tilskrives vakuumdiatomitfilteret. Endvidere vurderes det muligt at etablere en udligningstank i opsvejst plast i teknikrummet og således forbedre vandkvaliteten via etablering af korrekt overfladeskimning i bassinet ved

5 at fjerne/lukke skimmerristene og sikre mod vandspild. Skulle det være helt perfekt kan ovenstående suppleres af en råvandstank til filter- skylning i stedet for at bruge bassinvand, men dette er ikke tidligere valgt på adressen, heller ikke ved de nye bassiner. Endelig skal bemærkes, at filterskylning på et nyt filter vil bruge mere vand end vakuumdiatomitfilteret og det skal under- søges om kloaknettet kan klare denne forøgede vandmængde. Naturligvis er det muligt at etablere konventionnelle sandfiltre, men hertil skal læg- ges udgiften til kælderarealer, som vurderes betragtelig - i tråd med økonomioversigten fra Carl Bros tilstandsvurdering fra Et komplet Capturafilter til svømmebassinet med udligningstank vil skønsmæssigt koste omkring 1,8-1,9 mio. kr. excl. moms, men incl. omkostninger og uforudsete udgifter. Vandbehandlingsanlægget til de nye bassiner er af lav standard. Installationen er præget af billige løsninger og utætheder, og filtrene vurderes umiddelbart som væ- rende noget små i forhold til den bassinbelastning, der kan forekomme. Dette kan i nogen grad imødegås ved at styre bassinbelastningen, således at denne stemmer overens med filterkapaciteten, men det var vel ikke den oprindelige mening. Grun- det anlæggets kvalitet må det forventes, at der kan være behov for hyppigere komponentudskiftninger end det er normalt for vandbehandlingsinstallationen. Der skal altså løbende afsættes penge til reparation Kemikalieanlæg Kemikalieanlæggene er renoverede i 1996 og de nye bassiners anlæg er fortsat i samme stil efterfølgende, så generelt er anlæggene her i god stand og der ses ikke større reparationsopgaver forude. Dog skal bemærkes at enkelte af de bløde syre- slanger er tjenlige til udskiftning Ventilationsanlæg Svømmehallens ventilationsanlæg er relativt nyt fra 1996 og er et specielt svøm- mehalsanlæg. Effektiviteten er god, styringen er velfungerende via CTS-anlægget og øjebliksværdierne på besøgstidspunktet giver ikke anledning til at tro, at anlæg- get ikke kører perfekt. Indeklimaet i bassinrummet er da også fortrinligt, måske kunne en lidt bedre indregulering over ristene give større luftmængde i bassinenden modsat omklædningen, som ved lav ventilatorhastighed ikke bliver tilført megen frisk luft. Denne indregulering er forholdsvis simpel at gennemføre. Det anbefales kraftigt at fastholde de årlige eftersyn af anlægget 2.13 EI - installation Her er hovedsageligt installationen i bassinrummet bedømt, i kælder ses en række uopmærkede og måske udtjente tavler, som følge af de mange ombygninger, men generelt vurderes det, at installationen er i orden. Belysningen i svømmehallen er med nye lysrørsarmaturer og fungerer tilfredsstil- lende. Langs bassinet er der på loftet en kabelskinne, hvor der flere steder er an- bragt stikkontakt. Det vurderes umiddelbart at disse opfylder afstandskravene i stærkstrømsreglementet, men såfremt stikkontakterne ikke anvendes, burde de for god ordens skyld sløjfes, således det kun er forsyningen til lysinstallationen, som trækkes i kabelskinnen. 3 Konklusion Efter besigtigelsen kan det konkluderes, at bassinkonstruktionerne og promenade- dækkene sandsynligvis er i god stand, når der tales om svømmebassinet, dog skal der iværksættes en systematisk, årlig skadesregistrering for at underbygge denne antagelse. Herpå kan en ny konklusion gives om for eksempel 5 år og danne grund- lag for en vedligeholdelsesstrategi. Børnebassinet vurderes i rimelig stand, men grundet den ringe udførelseskvalitet må det påregnes, at der opstår svigt i bassintætningen på sigt. Dette er dog ikke så bekosteligt at udbedre, men en årlig afsætning af penge til vedligeholdelse vil være på sin plads. Den samme kommentar kan gives til spaens konstruktive del og hele vandbehandlingsdelen til disse to bassiner. Her er der ingen tvivl om, at en udskift- ning eller

6 reparation er påkrævet indenfor en overskuelig årrække. Man bør kraftigt overveje den fortsatte brug af det oprindelige vakuumdiatomitfil- ter, dels af arbejdsmiljømæssige årsager, selv om forholdene er væsentligt forbed- rede ved renoveringen i 1996, dels af sikkerhedsmæssige årsager. Her tænkes på, at svigt i den aldrende "maskine" har alvorlige konsekvenser med oversvømmelse i kælderen til følge. De enkelte komponenter såsom bassinveksler og cirkulationspumpe er stærk korro- derede og dette påvirker deres restlevetid betragteligt og hvis man overhovedet kan få reservedele til filteret, er disse meget dyre. Endelig udgør det åbne filter også en stadig kilde til nedbrydning af promenade- dækket over filteret. Samlet betragtet udgør svigt i dette filter den største trussel for svømmehallens fortsatte drift, så alternativer bør overvejes. Her har tiden dog på sin vis været med Lemvig Feriecenter, idet udviklingen af al- ternative filtertyper nu gør det muligt at holde sig indenfor den eksisterende byg- ningsramme ved et filterskift, modsat forudsætningen i tilstandsvurderingen fra 1995, og derved kan der spares på en ellers betydelig byggeomkostning. Endelig er der nævnt en række småarbejder i betragtningen, som henhører under almindeligt vedligehold og som typisk kan udføres eller ordres af svømmehallens driftspersonale.... Kommentar fra Carina og Henning: Punkt 2.2 og 2.7 Rusten omkring startskamlerne er et problem, der er opstået for mange år siden som følge af der var brugt galvaniserede bolte til fastspænding af startskamlerne. I 2006 blev alle bolte udskiftet til syre og rustfrie bolte, men rusten på fliserne har det ikke været muligt at fjerne. Punkt 2.3 Aflejringer og udfældninger i ingeniørgangene er fjernet. De steder hvor der var udfældninger gennem betonen, er der opmærket og taget foto så vi løbende kan holde øje med, om der sker ændringer. Punkt 2.13 Kabelskinnerne bliver undersøgt af Carina, som så vil nedtage det som ikke er i brug. Punkt 3 Faren for oversvømmelse i kælderen har i over 1 år næsten været lig 0 pta. den gamle ventil stadig sidder på anlæget. For over et år siden lavede vi et trykluftstyret lukkesystem, der i tilfælde af strømsvigt eller ventilnedbrud træder til og lukker for vandet fra det store bassin. Når den gamle ventil udskiftes til ny, så kan en oversvømmelse af kælderen ikke finde sted, da der er indbygget automatisk nedlukning ved f.eks strømsvigt.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen. By Slagelse. Udløbsdato 26-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Maria & Jonas Lindhardsen dresse Rosenkildevej 29 Postnr. 4200 Dato 26-01-2015 y Slagelse Udløbsdato 26-07-2015 H-15-0-0010 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-23481 Matrikel/Ejerlav: 19U

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vemb. Udløbsdato 08-02-2015. Lb. nr. H-14-02567-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lma Larsen dresse Blomstervænget 5 Postnr. 7570 Dato 08-08-2014 By Vemb Udløbsdato 08-02-2015 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 661-183916 Matrikel/Ejerlav: 10MT Vemb By, Vemb Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Hovedvejen 161 Postnr. 8723 Dato 04-05-2015 y Løsning Udløbsdato 04-11-2015 H-15-0-0071 Kommunenr./Ejendomsnr. 766-6024 Matrikel/Ejerlav: 45 Ølsted y, Ølsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Galten. Udløbsdato 14-10-2015. Lb. nr. H-15-01182-0073. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mette Lundkær Dam dresse Samsøvej 35 Postnr. 8464 Dato 14-04-2015 y Galten Udløbsdato 14-10-2015 H-15-0-0073 Kommunenr./Ejendomsnr. 746-2558 Matrikel/Ejerlav: 6DC Skovby y, Skovby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Marstal. Udløbsdato 24-03-2015. Lb. nr. H-14-03445-0078. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tobias Petersen dresse Græsvængevej 10 Postnr. 5960 Dato 24-09-2014 By Marstal Udløbsdato 24-03-2015 H-14-0-0078 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-1488 Matrikel/Ejerlav: 17I Kragnæs, Marstal

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse P Wedels Vej 2 Postnr. 5881 Dato 14-02-2014 y Skårup Fyn Udløbsdato 14-08-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-73287 Matrikel/Ejerlav: 15E Skårup y, Skårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere