Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009"

Transkript

1 Lemvig Feriecenter Svømmehal Levetidsbetragtning Marts 2009 Vejle, 2. marts 2009 Klaus Rask Petersen Mobil ALECTIA A/S TILSTANDSVURDER i.doc Indholdsfortegnelse: 1 Indledning og historik 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse 2.2 Bassinrum 2.3 Svømmebassin 2.4 Børnebassin og spa 2.5 Promenadedæk og plinte 2.6 Klimaskærm 2.7 Bassinudstyr 2.8 Afløbsinstallation 2.9 WS-installation 2.10 Vandbehandlingsanlæg 2.11 Kemikalieanlæg 2.12 Ventilationsanlæg 2.13 EI - installation 3 Konklusion 1 Indledning og historik Ejerforeningen Lemvig Feriecenter har anmodet ALECTIA A/S om at udføre nærvæ- rende notat omkring levetidsbetragtninger for svømmehallen og dens installationer. Levetidsbetragtningerne tager udgangspunkt i en visuel gennemgang af anlægget den 24. februar 2009, hvor der er lagt vægt på svømmebassinerne og de tilhørende installationer og ikke klimaskærmen og birummene. Gennemgangen er foretaget af Klaus Rask Petersen ALECTIA A/S sammen med Henning Lund og Carina Lauritsen fra Lemvig Feriecenter. Der er tidligere foretaget tilstandsundersøgelser på svømmehallen. I 1995 er der af Carl Bro as udført tilstandsvurdering af Bassin- og dækkonstruktioner, suppleret af en tilstandsvurdering af Vandbehandlingsanlægget fra samme år udarbejdet af Teknologisk Institut. Endvidere er der udført et notat omkring ventila- tionsanlægget for svømmehallen samme år, som ikke forefindes på adressen. Disse tilstandsvurderinger gav anledning til en nødtørftig renovering, som afsluttedes i Denne renovering omfattede etablering af folie i svømmebassinet (tidligere malet bassin), nye overløbsrender og plinte, beklædning af søjler i bassinrum og reparati- on af spær over bassin. Desuden etableredes kemikalierum i teknikkælder samt et filterrum i terræn til påfyldning af filtermateriale til vakuumdiatomitfilteret. Endelig etableredes et nyt ventilationsanlæg til svømmehallen. Tilstandsvurderingerne indeholdt også forslag til andre arbejder, som ses udført siden, blandt andet nyt promenadedæk og nye vinduespartier. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I december 1996 har ingeniørfirmaet Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S gennemgået og skrevet et notat om de emner, som ikke var indeholdt i ovenståen- de tilstandsvurderinger - og som givetvis har dannet grundlag for de arbejder, der er udført siden, som nævnt ovenfor. Supplerende er der sandsynligvis i forbindelse med promenadedæksudskiftningen etableret et børnebassin (plaskebassin) og en spa. Der findes ingen dokumentation for disse arbejder. I teknikkælderen er der etableret vandbehandlingsanlæg til disse to bassiner i et hjørne af aktivitetsrummet i kælderen. Eksisterende kemikalierum er suppleret med doseringspumper til de nye bassiner. På samme tid er der etableret et dampbad ved spaen. På et tidspunkt er opvarmningsformen i centerbygningen overgået til fjernvarme i stedet for oliefyr. Oprindeligt tegningsmateriale har kun været til rådighed i meget begrænset om- fang.

2 På stedet er enkelte driftsinstruktioner, supplerende tegninger og logbøger gennemset. 2 Besigtigelse 2.1 Generel beskrivelse Svømmehallen er beliggende centralt i fællesbygningen for Lemvig Feriecenter. Hallen er bygget i 1976 og bestod oprindeligt af et svømmebassin på 25 gange 12,5 meter med en vanddybde varierende mellem 0,9 meter og 1,8 meter. Facaden omkring svømmehallen består primært af vinduespartier med indbyggede søjler under langsgående limtræsrem, samt murværk mod omklædning og andre birum. Efterfølgende er der etableret et varmt børnebassin på ca. 2,4 gange 4 meter med ca. 30 cm's vanddybde samt en mindre 5-6 personers spa i bassinrummet ud mod gårdhaven. Der er etableret udsugning fra dette afsnit, men ingen indblæsning. Tagkonstruktionen er både med fald og med fladt tag - i svømmehallen er der såle- des 3 fag med gitterspær, som mellem fagene og ud mod facaden er suppleret med fladt tag. Tagbeklædning er tagpap og eternitplader. På langsiderne af svømmebassinet er der etableret ingeniørgang, hvor inspektion af bassinbagside og promenadedæksunderside er mulig. Under promenadedækket i bassinets dybe ende er der "teknikrum" for vakuumdiatomitfilter samt kemikalie- rum og her kan bagsiderne ligeledes inspiceres. I modsatte bassinende er inspekti- on ikke mulig. I tilknyttede rum ved teknikrummet er der vandbehandling for de to nyere bassiner samt ventilationsrum/fjernvarmerum. Over ventilationsrum er der primært omklædningsrum. Langs svømmebassinet - og gennemført til ingeniørgange - er der etableret beton- søjler og herpå er lagt betondragere tværs over bassinet til bæring af gitter- spær/tagkonstruktion. Svømmebassinet er insitu-støbt beton, beskyttet af en PVC-bassinfolie, som er gen- nemgående til promenadedækket via overløbsrenden. Det formodes at den senere promenadedæksrenovering har omfattet en videreføring af denne membran til facaden til beskyttelse af promenadedækskonstruktionen, som fortrinsvis er i beton dækelementer, over teknikrumsdelen dog i insitu-støbt beton. Under børnebassinet er der terrændæk, lige som i den lave gavlende af svømme- bassinrummet. Under spaen og dampbadet findes vandbehandlingsrummet til de to nye bassiner. Børnebassinet er ligeledes med bassinfolie og klinker på opkanter og spaen er en støbt glasfiberskal. 2.2 Bassinrum Promenadedækket er relativt nyt og i en god stand. Fuger og klinker ses generelt intakte og de fleksible fuger er i god stand. Der er visse steder problemer med til- strækkeligt fald til gulvafløb. Skridsikkerheden på klinkerne er god. Opkanterne på børnebassin og opbygning omkring spa har dog nogle relativt glatte klinker, som er mindre velegnede til formålet. Cementfuger ved overløbsrende i børnebassin er ufuldstændige og dermed opstår der skarpe kanter, som badegæ- sterne kan komme til skade på. Vinduespartierne er relativt nye og i plast og virker velfungerende. Bemærk dog muligt problem med skjult stålsøjle mellem vinduespartierne, rustudfældning fra indklædning indikerer, at der kan være korrosionsangreb på søjlen. Overalt ses rustpletter på det nye klinkegulv, dels forårsaget af uhensigtsmæssig brug af ståldele, dels forårsaget af manglende vedligeholdelse af bassinudstyr så- som startskamler. Dette er primært et æstetisk problem. De tidligere reparerede gitterspær og limtræsdrager er netop malede og derfor er det vanskeligt at bedømme deres tilstand, men efter alt at dømme er den foretagne reparation for 12 år siden lykkedes til fulde og konstruktionen fremstår i god stand. Den eksisterende stålforstærkning af første betonbjælke fra indgangen har rustplet- ter og det anbefales at få disse behandlede, så det er muligt senere at opdage ændringer i eventuelle skader. 2.3 Svømmebassin Svømmebassinet er uændret siden renoveringen i 1996 og bassinfolien fremstår i god stand og uden

3 synlige skader. Der er ikke noget umiddelbart, som tyder på utætheder af bassindugen, men løsningen i overløbsrenden med både skimmere og strandbred er et kompromis, dikteret af en manglende udligningsbeholder og det kan være årsag til en vis vandgennemtrængning, uden at større aktive skader kan påpeges på besøgstidspunktet. Banemarkeringen på bassinfolien er meget falmet, men det influerer ikke på membranens tæthed. Der er ikke noget der taler imod, at denne bassinfolie ikke skal kunne holde lige så lang tid som til nu, hvis det fortsat sikres at mekanisk påvirkning undgås. Svømmebassinets bagsider blev besigtiget fra teknikkælderen og ingeniørgangene. Der ses her massive udfældninger og betonskader på både bassinvægge og beton- søjler. De antages at en meget stor del af skaderne stammer fra tiden før renove- ring af bassin og overløbsrende, idet mængden af udfældninger er meget stor men langt hovedparten af udfældningerne er tørre på besøgstidspunktet og dermed ikke aktive utætheder. Til gengæld er det også sikkert, at med den massive påvirkning betonkonstruktio- nerne var ude for af bassinvand før renoveringen, vil der være store ophobninger af salte i betonen, og det vil medføre en vis nedbrydning over tid, men slet ikke så hastigt, som hvis betonen samtidig vil være vandmættet. Objektivt betragtet kan det ikke endegyldigt afgøres, hvilken tilstand betonkon- struktionen har lige nu på grund af de mange udfældningsrester og gamle skader. Dog indikerer den tørre kælder, at der ikke er større aktive vandgennemstrømnin- ger, så bassinfolien vurderes tæt og kun enkelte rørgennemføringer har vist tegn på vandgennemstrømning. Betonen er således i relativ god stand, omstændighederne taget i betragtning og der ses ingen større fare for kollaps eller større skadesudbrud. Derfor vil et godt råd være at få ryddet op i kælderen og få fjernet alle udfældninger og aflejringer og derpå registrere synlige skader med årlige mellemrum. Registreringen skal være meget systematisk og kan suppleres med fotos eller farvelægning af revner/skader, for på den måde at kunne dokumentere en skadesudvikling eller det modsatte. Især bunden af betonsøjlerne i ingeniørgangen skal ofres en del opmærksomhed, da de har været meget massivt påvirkede af bassinvand. 2.4 Børnebassin og spa Børnebassinet har mangelfulde mørtelfuger op mod overløbsrende, ellers ses ingen synlige skader. Dog kan det konstateres i kælder op mod promenadedækket, at der strømmer store mængder vand ved siden af spa eller børnebassin ved stor badebe- lastning og dette bør på sigt undersøges nærmere og naturligvis stoppes, da det ødelægger dæk, vægge og installationer i vandbehandlingsrummet. Børnebassinet er med en anderledes og mere stiv (og ringere?) folie end svømmebassinet og de- tailløsningerne er ikke helt gennemtænkte med adskillige perforeringer af folien. I hul under spa ses begyndende ødelæggelser på betondæk og væggene bærer kraf- tigt præg af de mange utætheder. Desværre er der ikke nogen nem adgang til at udbedre disse utætheder, så løsningen skal primært søges ved tætninger ovenfra. Selv om disse bassiner er yngre, er deres stand noget dårligere end svømmebassi- net grundet for ringe kvalitet i materialer og udførelse. Det anbefales at registrere, hvornår gennemstrømninger foregår og derpå registrere mulige vandtrans- port"veje", som kan udbedres. Det ses også at spa-bunden allerede er søgt repareret flere steder med manglende held, så på sigt er der meget som tyder på, at spaen skal udskiftes til en mere velegnet model til offentlig benyttelse. Dampbadet er ikke besigtiget/undersøgt, da dette er renoveret for nyligt. 2.5 Promenadedæk og plinte Promenadedækkene er beklædt med klinker med fald mod afløb. Fald mod afløb er ikke tilstrækkeligt overalt, men generelt er promenadedæk i en god stand og fugerne intakte. Bortset fra enkelte skårede klinker fremstår overflader på promena- dedækket intakte, men med misfarvninger. Misfarvning er forårsaget af rust. Promenadedækkets undersider fremstår som bassinsiderne med store udfældninger og betonskader, som bedømmes at være gamle skader. Akkurat som ved bassin- vægge anbefales det at afrense

4 promenadedæksundersiderne og derpå registrere og observere, om den ophobede saltkoncentration i dækket giver anledning til en nedbrydning af betonen. I modsætning til bassinvæggene er der dog det forhold i teknikkælderen, at der stadig står et åbent vakuumdiatomitfilter umiddelbart under dækkonstruktionen og dette betyder en konstant nedbrydning af betondækket. 2.6 Klimaskærm Selv om klimaskærmen ikke indgår i levetidsvurderingen skal det bemærkes, at bæresøjler i vinduespartierne sandsynligvis trænger til korrosionsbeskyttelse. Des- uden ses adskillige dårlige mørtelfuger udvendigt i murværket og endelig er den tidligere skorsten i temmelig dårlig stand, og det anbefales at få den demonteret for at undgå skader på den øvrige del af omklædningsbygningen. 2.7 Bassinudstyr Bassinudstyret bærer præg af manglende vedligehold og der ses rustløbere overalt, især undersiden af startskamlerne er kraftigt korroderede. Det anbefales at få ren- set bassinudstyret i bund og få systematiseret vedligeholdelsen, så de grimme rust- pletter undgås og den almindelige rengøring atter kan gennemføres tilfredsstillende. 2.8 Afløbsinstallation Generelt er der ikke mange kommentarer til denne installation, mange af de synlige skader er af ældre dato og der ses ikke åbenlyse svigt i installationen og dennes ophæng. Der er ikke etableret forsinkelsestank på afløb fra filterskyl, hverken fra vakuumdia- tomitfilteret eller sandfiltrene til de nye bassiner. 2.9 VVS-installation Der er ingen bemærkninger til vand- og varmeinstallationen generelt. Enkelte ste- der i teknikkælderen ses stærk korrosion på komponenter, såsom vandfilter og bassinveksler og det anbefales at få skiftet disse komponenter ved lejlighed, idet korrosionen umuliggør servicering af komponenterne. Endvidere belaster utæthed ved bassinveksleren kælderkonstruktionerne med en konstant vandpåvirkning Vandbehandlingsanlæg Til svømmebassinet er der installeret et vacuumdiatomitfilter og ved renoveringen i 1996 blev dette suppleret med et filterrum, således at man under ordnede forhold kunne håndtere det sundhedsskadelige filtermateriale. Som det også fremgår af DTI's tilstandsrapport er vakuumdiatomitfiltre ganske problematiske at håndtere grundet det farlige filtermateriale og hertil skal tillægges en række uhensigtsmæssigheder såsom oversvømmelsesfare i kælderetagen, hvis styringsautomatikken svigter, ingen eller ringe mulighed for at købe reservedele til niveauregulatoren og meget dyre filterenheder til filteret, såfremt disse skal skiftes. Hertil kommer at det åbne kar giver en del vanddamp, som skader dækkonstruk- tionen og den manglende udligningstank til anlægget forårsager noget vandspild, såfremt svømmebassinet benyttes af mange badende. Endelig nævner den tidligere tilstandsvurdering, at anlægget er en anelse underdimensioneret, men suppleret af kulfilteret viser måleresultaterne, at anlægget fint kan følge med den aktuelle badebelastning. Som DTI's rapport nævner, vil det være fordelagtigt at undgå vakuumdiatomitfilte- ret i fremtiden, så det anbefales at søge andre rensningsmetoder. I DTI'rapporten nævnes en betragtelig kælderudvidelse, enten som nybyggeri eller som udnyttelse af eksisterende aktivitetsrum, men sidstnævnte er nu væsentligt vanskeliggjort af vandbehandlingen til de nye bassiner. Hertil skal nævnes, at filterudviklingen er forbedret i den mellemliggende tid, idet man i dag kan købe et såkaldt Capturafil- ter, som udmærker sig ved at kunne være i den eksisterende teknikkælder og som eliminerer de klagepunkter, der kunne tilskrives vakuumdiatomitfilteret. Endvidere vurderes det muligt at etablere en udligningstank i opsvejst plast i teknikrummet og således forbedre vandkvaliteten via etablering af korrekt overfladeskimning i bassinet ved

5 at fjerne/lukke skimmerristene og sikre mod vandspild. Skulle det være helt perfekt kan ovenstående suppleres af en råvandstank til filter- skylning i stedet for at bruge bassinvand, men dette er ikke tidligere valgt på adressen, heller ikke ved de nye bassiner. Endelig skal bemærkes, at filterskylning på et nyt filter vil bruge mere vand end vakuumdiatomitfilteret og det skal under- søges om kloaknettet kan klare denne forøgede vandmængde. Naturligvis er det muligt at etablere konventionnelle sandfiltre, men hertil skal læg- ges udgiften til kælderarealer, som vurderes betragtelig - i tråd med økonomioversigten fra Carl Bros tilstandsvurdering fra Et komplet Capturafilter til svømmebassinet med udligningstank vil skønsmæssigt koste omkring 1,8-1,9 mio. kr. excl. moms, men incl. omkostninger og uforudsete udgifter. Vandbehandlingsanlægget til de nye bassiner er af lav standard. Installationen er præget af billige løsninger og utætheder, og filtrene vurderes umiddelbart som væ- rende noget små i forhold til den bassinbelastning, der kan forekomme. Dette kan i nogen grad imødegås ved at styre bassinbelastningen, således at denne stemmer overens med filterkapaciteten, men det var vel ikke den oprindelige mening. Grun- det anlæggets kvalitet må det forventes, at der kan være behov for hyppigere komponentudskiftninger end det er normalt for vandbehandlingsinstallationen. Der skal altså løbende afsættes penge til reparation Kemikalieanlæg Kemikalieanlæggene er renoverede i 1996 og de nye bassiners anlæg er fortsat i samme stil efterfølgende, så generelt er anlæggene her i god stand og der ses ikke større reparationsopgaver forude. Dog skal bemærkes at enkelte af de bløde syre- slanger er tjenlige til udskiftning Ventilationsanlæg Svømmehallens ventilationsanlæg er relativt nyt fra 1996 og er et specielt svøm- mehalsanlæg. Effektiviteten er god, styringen er velfungerende via CTS-anlægget og øjebliksværdierne på besøgstidspunktet giver ikke anledning til at tro, at anlæg- get ikke kører perfekt. Indeklimaet i bassinrummet er da også fortrinligt, måske kunne en lidt bedre indregulering over ristene give større luftmængde i bassinenden modsat omklædningen, som ved lav ventilatorhastighed ikke bliver tilført megen frisk luft. Denne indregulering er forholdsvis simpel at gennemføre. Det anbefales kraftigt at fastholde de årlige eftersyn af anlægget 2.13 EI - installation Her er hovedsageligt installationen i bassinrummet bedømt, i kælder ses en række uopmærkede og måske udtjente tavler, som følge af de mange ombygninger, men generelt vurderes det, at installationen er i orden. Belysningen i svømmehallen er med nye lysrørsarmaturer og fungerer tilfredsstil- lende. Langs bassinet er der på loftet en kabelskinne, hvor der flere steder er an- bragt stikkontakt. Det vurderes umiddelbart at disse opfylder afstandskravene i stærkstrømsreglementet, men såfremt stikkontakterne ikke anvendes, burde de for god ordens skyld sløjfes, således det kun er forsyningen til lysinstallationen, som trækkes i kabelskinnen. 3 Konklusion Efter besigtigelsen kan det konkluderes, at bassinkonstruktionerne og promenade- dækkene sandsynligvis er i god stand, når der tales om svømmebassinet, dog skal der iværksættes en systematisk, årlig skadesregistrering for at underbygge denne antagelse. Herpå kan en ny konklusion gives om for eksempel 5 år og danne grund- lag for en vedligeholdelsesstrategi. Børnebassinet vurderes i rimelig stand, men grundet den ringe udførelseskvalitet må det påregnes, at der opstår svigt i bassintætningen på sigt. Dette er dog ikke så bekosteligt at udbedre, men en årlig afsætning af penge til vedligeholdelse vil være på sin plads. Den samme kommentar kan gives til spaens konstruktive del og hele vandbehandlingsdelen til disse to bassiner. Her er der ingen tvivl om, at en udskift- ning eller

6 reparation er påkrævet indenfor en overskuelig årrække. Man bør kraftigt overveje den fortsatte brug af det oprindelige vakuumdiatomitfil- ter, dels af arbejdsmiljømæssige årsager, selv om forholdene er væsentligt forbed- rede ved renoveringen i 1996, dels af sikkerhedsmæssige årsager. Her tænkes på, at svigt i den aldrende "maskine" har alvorlige konsekvenser med oversvømmelse i kælderen til følge. De enkelte komponenter såsom bassinveksler og cirkulationspumpe er stærk korro- derede og dette påvirker deres restlevetid betragteligt og hvis man overhovedet kan få reservedele til filteret, er disse meget dyre. Endelig udgør det åbne filter også en stadig kilde til nedbrydning af promenade- dækket over filteret. Samlet betragtet udgør svigt i dette filter den største trussel for svømmehallens fortsatte drift, så alternativer bør overvejes. Her har tiden dog på sin vis været med Lemvig Feriecenter, idet udviklingen af al- ternative filtertyper nu gør det muligt at holde sig indenfor den eksisterende byg- ningsramme ved et filterskift, modsat forudsætningen i tilstandsvurderingen fra 1995, og derved kan der spares på en ellers betydelig byggeomkostning. Endelig er der nævnt en række småarbejder i betragtningen, som henhører under almindeligt vedligehold og som typisk kan udføres eller ordres af svømmehallens driftspersonale.... Kommentar fra Carina og Henning: Punkt 2.2 og 2.7 Rusten omkring startskamlerne er et problem, der er opstået for mange år siden som følge af der var brugt galvaniserede bolte til fastspænding af startskamlerne. I 2006 blev alle bolte udskiftet til syre og rustfrie bolte, men rusten på fliserne har det ikke været muligt at fjerne. Punkt 2.3 Aflejringer og udfældninger i ingeniørgangene er fjernet. De steder hvor der var udfældninger gennem betonen, er der opmærket og taget foto så vi løbende kan holde øje med, om der sker ændringer. Punkt 2.13 Kabelskinnerne bliver undersøgt af Carina, som så vil nedtage det som ikke er i brug. Punkt 3 Faren for oversvømmelse i kælderen har i over 1 år næsten været lig 0 pta. den gamle ventil stadig sidder på anlæget. For over et år siden lavede vi et trykluftstyret lukkesystem, der i tilfælde af strømsvigt eller ventilnedbrud træder til og lukker for vandet fra det store bassin. Når den gamle ventil udskiftes til ny, så kan en oversvømmelse af kælderen ikke finde sted, da der er indbygget automatisk nedlukning ved f.eks strømsvigt.

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013

Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Sagsnotat Knebel den 9. oktober 2013 Bygherre: Opgave: Rønne Svømmehal Rønne Svømmehal, drift og vedligehold Sted og tid: Rønne den 4. oktober 2013 Fordeling: Udført af: Kim Johansen Thomas Blønd Sørensen

Læs mere

Sagsnotat Knebel den 16. februar 2016

Sagsnotat Knebel den 16. februar 2016 Sagsnotat Knebel den 16. februar 2016 Bygherre: Rønne Svømmehal Opgave: Besigtigelse af bassinkonstruktioner Sted og tid: 5. januar 2016 Fordeling: Christina Mørup Sørensen, Rønne Svømmehal Udført af:

Læs mere

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører

C n Pr Concrete Projects ApS Rådgivende Ingeniører C n Pr Notat Knebel 21. januar 2015 Bygherre: Opgave: Udført af: Tønder Kommune, Arrild Svømmehal Gennemgang af eksisterende vandbehandlingsanlæg med henblik på vurdering af anlæggenes kapacitet. TBS Baggrund

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og Lyseng Idrætsanlægs bygninger. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 28. juni 2006 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Projekteringsbevillinger til genopretning af Århus Svømmehal og

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE- konsulent Jacob Bulls Alle 120, 2860 Søborg 01-12- 2014 H- 14-02517- 0329 159-62988 Morten Aagesen Som sælger

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003

ÅRHUS KOMMUNE. Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 ÅRHUS KOMMUNE Notat vedr. bygningseftersyn udført på kommunens ejendomme i 2003 Udvalgte bygninger - Magistratens 1.- 2.- 3. og 4. Afdeling Idrætsbygninger - Magistratens 4. Afdeling December 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup.

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup. Asbest registrering Præstemarksskolen Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup marts 2008 Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI 2 Risikovurdering og anbefalinger Ved undersøgelsen af skolen

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT nders Dahl Mogensen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Havrevej 3 2765 Smørum Dato: 16-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 240-733 Matr. nr./ejerlav 4fæ, SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM EBS sagsnr. 59621

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

SVØMMEBAD TILSTANDSVURDERING

SVØMMEBAD TILSTANDSVURDERING Til Assens Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2010 SVØMMEBAD TILSTANDSVURDERING SVØMMEBAD TILSTANDSVURDERING Revision 00 Dato 2010-09-27 Udarbejdet af HHA, MARB Kontrolleret af OLEM Godkendt

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

De forskellige forslag til ombygning af vandbehandlingsanlæg med tilhørende bassinopgraderinger fremgår nedenfor:

De forskellige forslag til ombygning af vandbehandlingsanlæg med tilhørende bassinopgraderinger fremgår nedenfor: NOTAT Projekt Opgradering af vandbehandlingsanlæg Kunde Gudhjem Svømmehal Notat nr. 02 Dato 2016-04-15 Til Fra Kopi til Johan Lorentzen Bornholms Energitjeneste Hans Jørgen Jensen Bestyrelsesformand Gudhjem

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011

1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 1.0 Elbo-Hallen / 2008-2011 Renoveringsopgaver til Hallen: 1.01 Div. udskift. af revnede fliser i bruserum (hal1) 20.000 Kr. 1.05 Sternbrædder skiftes (hal 1) 5.000 Kr. 1.06 Vinduer males v.hal 2 5.000

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : Frydenhøjparken 32 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2010-03-04 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16796506 Matr. nr./ejerla 18FT / vedøre

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bo Halm ndersen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Norgesmindevej 27 2900 Hellerup Dato: 17-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 101-399176 Matr. nr./ejerlav 4199 - UDENBYS KLÆDEBO KVRTER, KØBENHVN

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

THYBORØN SVØMMEHAL TILSTANDSVURDERING

THYBORØN SVØMMEHAL TILSTANDSVURDERING Til Lemvig Kommune Dokumenttype Tilstandsvurdering Dato Oktober, 2013 THYBORØN SVØMMEHAL TILSTANDSVURDERING THYBORØN SVØMMEHAL TILSTANDSVURDERING Revision Dato 29-10-2013 Udarbejdet af Kim Roesgaard Møller

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Bolbrovej 63, 4700 Næstved 19. maj 2015 H-15-02034-0161 370-011833 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 783,3 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 50, 51) Alectia A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf 88 19 10 00 Fax 88 19 10 01 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Rolighedsvej 23,

Læs mere

Energi- & Ingeniørgruppen A/S

Energi- & Ingeniørgruppen A/S TILSTNDSRPPORT 1 Energi- & Ingeniørgruppen /S dresse : llingvej 62 2650 Hvidovre TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT Dato : 2009-09-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 1671742 Matr. nr./ejerla 10 DL / Hvidovre By,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10085 Oversigt over klagepunkter: 1. Vådrumsmembran mangler muligvis i badeværelse. 2. Gulvafløb i bruseområde er ikke lovligt. 3. Loftspots i trapperum og badeværelse er ikke lovlige.

Læs mere

Rapport om konsulentbesøg i svømmehallen

Rapport om konsulentbesøg i svømmehallen Lemvig Idræts- og Kulturcenter Att. Kurt Hartmann Nielsen Christinelystvej 8 7620 Lemvig Gregersensvej 4 2630 Taastrup +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk 18. december 2013 jsh/leb Rapport

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 6 LILLEBÆLTSKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 5 bygninger fra perioden 1980 til 2000, hvoraf 3 er sammenbyggede. Én bygning er sammenhængende med denne med en forbindelsesgang

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

Bascons disponering af opgaven er opdelt i henholdsvis en registreringsfase og en analyse-/modelleringsfase.

Bascons disponering af opgaven er opdelt i henholdsvis en registreringsfase og en analyse-/modelleringsfase. Teknik og Miljø Bygning Sagsnr. 132710 Brevid. 966279 Ref. MOLO Dir. tlf. 46 31 35 34 mortenl@roskilde.dk INTERNT NOTAT: Notat forundersøgelser og renoveringsmodeller Klostermarksskolen 9. april 2010 Indledning

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg

NOTAT. 1. Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus i eksisterende sportshal. 2. Kort beskrivelse af bygning med tekniske anlæg NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Teknisk vurdering af indretning af vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

50 meter bassinet i Fredericia Idrætscenter blev gennemgribende renoveret i 1999. Ved renoveringen blev der støbt helt nye bassinvægge og bassinbund.

50 meter bassinet i Fredericia Idrætscenter blev gennemgribende renoveret i 1999. Ved renoveringen blev der støbt helt nye bassinvægge og bassinbund. NOTAT Projekt Udskiftning af styr til hæve sænke bro og bund Kunde Fredericia Idrætscenter Notat nr. 02 Dato 2015-01-211 Til Rene Villefrance, Bent Bjerre Jørgensen Fra Torben Kristiansen Henning Hammerich

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere