BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks"

Transkript

1 BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: Sagsnavn: Alléhusene Sags nr Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014 Pos. Bygningsdel Arbejder der bør udføres straks Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år Arbejder der foreslås udført senere 01 Tag Kælder/fundament Facader/sokkel Vinduer Udskiftning af vindues- og altandørspartier på altaner. Der regnes med udskiftning af ca. 70% af de nuværende elementer Udvendige døre Trapper Porte og gennemgange Etageadskillelser WC/bad Køkkener Varmeanlæg (udskiftning af afspærringsventiler til dynamiske strengregulerings-ventiler. Udskiftning af jordledninger udføres senere (efter 5 år)) Afløb (fortsat partiel udskiftning af afløbsinstallationer beløb afsat pr. år) Kloak (TV-inspektion) Vandinstallationer (partiel udskiftning af vandinstallationer, udskiftning af varmtvandsbeholder, cirkulationspumpe samt afspærringsventiler i kælder og kondensisolering af hovedkoldtvandsledninger i kælder) Gasinstallationer findes ikke i ejendommen Ventilation El/svagstrøm 0 0 0

2 18 Øvrige Maling af garageporte samt ny tagpap på garager Private friarealer Byggeplads Skønnet budgetramme inkl. moms og teknisk rådgivning Årligt vedligeholdelsesbeløb inkl. moms *) Ovenstående prissætning er baseret på en besigtigelse af ejendommens fra terræn og i et vist omfang af trapperum, kælder, loftsrummet og enkelte lejligheder. *) Hvis de ovenfor foreslåede arbejder iværksættes kort tid efter en eventuel stiftelse af en andelsboligforening vil det årlige beløb til vedligeholdelse kunne nedsættes til ca. kr inkl. moms pr. år i en kortere årrække. Ovenstående skema er et uddrag af den samlede overordnede vurderingsrapport og angiver alene hovedtallene. Ovenstående beløb er inkl. byggepladsomkostninger (ca. 5%), uforudseelige udgifter (ca. 10%), teknisk rådgivning (ca. 15%) og moms (25%), men ekskl. udgifter til finansiering, byggeadministration m.v TAG Taget er udført som sadeltag af nyere dato. Tagbeklædningen er udført i skifer, med zinkinddækninger. Tagaltanerne er belagt med tagpap. Taget fremstår generelt i rimelig god stand og der forventes således ikke at skulle udføres vedligeholdelsesarbejder udover almindelig løbende vedligeholdelse KÆLDER Kælderen anvendes til pulterrum, cykelparkering m.v. generelt fremstår kælderen tør og i rimelig god stand. Det forventes således ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder i kælderen udover almindelig løbende vedligeholdelse. Der kunne ved besigtigelsen ses en revne i kælderydervæggen ind til varmecentralen. Revne i væg vurderes ikke at give anledning til konstruktive problemer, men kan give mindre vandindtrængning ved kraftige regnskyl i kælder med varmecentral. Eventuel vandindtrængning vil blive afledt til afløb. Såfremt revne i væg ønskes udbedret kan der anvendes et beløb fra posten til den almindelige løbende vedligeholdelse.

3 Kældergang Revne i væg i varmecentral 03 - FACADER Facaderne fremstår blankmuret i gule mursten. Generelt fremstår facaderne i rimelig god stand uden udvaskede fuger eller revnedannelser. Det forventes således ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder på facaderne udover almindelig løbende vedligeholdelse. Af nødvendig løbende vedligeholdelse kan påregnes eftergang af klinker på altanrækværkerne, altanbunde, samt mindre murerreparationer VINDUER Vinduerne i facaderne er nyere vinduer med energiruder. Vinduerne fremstår i rimelig god stand og der skal således ikke foretages vedligeholdelse udover almindelig servicering af vinduerne, herunder eftergang og smøring af hængsler og beslag. Vinduespartierne på altanerne, herunder altandørene er kun delvist udskiftet. Det vurderes at der umiddelbart er udskiftet ca. 30% af vinduespartierne på altanerne (det faktiske antal er ikke oplyst). Fremfor en maleristandsættelse af de eksisterende vinduespartier på altanerne vurderes det mere rentabelt at udskifte de vinduespartier på altanerne, som endnu ikke er udskiftet. Omkostningerne til udskiftning af ca. 70% af vinduespartierne på altanerne ud gør ca. kr inkl. moms.

4 Vinduesparti på altan Vinduesparti på altan 05 - UDVENDIGE DØRE De udvendige døre er udført i træ med glaspartier og sparkeplader. De udvendige døre fremstår i rimelig god stand og deres funktion er tilfredsstillende. Det forventes således ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder på de udvendige døre udover almindelig løbende vedligeholdelse. Af nødvendig løbende vedligeholdelse kan påregnes servicering af de udvendige døre, herunder eftergang af funktion, smøring af hængsler, samt nødvendig maleristandsættelse TRAPPER Trapperne fremstår malerbehandlede med terazzobelægninger. Trappeopgangene fremstår generelt i rimelig god stand og det vurderes således ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder på trapperne. Såfremt en kommende andelsboligforening ønsker at forskønne trapperne kan der foretages en gennemgående maleristandsættelse af trappeopgangene. En forskønnelse af trapperne betragtes ikke som et vedligeholdelsesarbejde og er derfor ikke prissat i vedlagte budgetoverslag.

5 07 - PORTE OG GENNEMGANGE Bygningerne er uden porte og gennemgange ETAGEADSKILLELSER Etageadskillelserne er opbygget som støbte etageadskillelser. Etageadskillelserne fremstår i rimelig god stand og det forventes således ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder på etageadskillelserne WC /BAD Alle lejligheder har eget bad og toilet. Generelt fremstod WC/bad i de besigtigede lejligheder i rimelig god stand. Der er i budgettet ikke regnet med omkostninger til vedligeholdelse eller modernisering af WC/bad idet denne fremtidige vedligeholdelse vil påhvile den enkelte andelshaver såfremt der stiftes en andelsboligforening KØKKEN Alle lejligheder har installeret køkken. Generelt fremstod køkkenerne i de besigtigede lejligheder i rimelig god stand. Der er i budgettet ikke regnet med omkostninger til vedligeholdelse eller modernisering af køkkener idet denne fremtidige vedligeholdelse vil påhvile den enkelte andelshaver såfremt der stiftes en andelsboligforening VARMEFORSYNING Varmeanlægget er et 2-strenget centralvarmeanlæg, med radiator placering under vinduerne. Jordledninger forbinder centralvarmeanlægget til de fritliggende bygninger. Det vurderes at jordledningerne er nedslidt og bør derfor udskiftes i forbindelse med udskiftning af centralvarmeanlægget. Herudover bør de ældre afspærringsventiler udskiftes til nye dynamiske strengreguleringsventiler. Omkostninger til udskiftning af jordledninger og afspærringsventiler beløber sig til ca. kr inkl. moms.

6 12 - AFLØB Ejendommens faldstammer er udført i støbejern. Faldstammerne fremtår generelt i mindre god stand, idet der dog er foretaget partiel udskiftning af faldstammestykker, der har været i særlig dårlig stand. Det anbefales at faldstammerne eftergås for dannelse af et samlet overblik over faldstammernes tilstand. På baggrund af en sådan gennemgang anbefales det at der afsættes et beløb på kr inkl. moms til udbedring af defekte faldstammestykker. Det forventes at en del af det afsatte beløb til den almindelig løbende vedligeholdelse anvendes på den fortsatte partielle udskiftning af defekte faldstammestykker KLOAK Kloakkens tilstand kunne ved besigtigelsen ikke umiddelbart vurderes idet denne er skjult under jorden. Kloakken for blokken Jægersborg Allé 213- er den 4. februar 2014 blevet filmet for oplysning omkring kloakstrækningens tilstand. På strækningen blev konstateret 2 klasse 3 skader, som efterfølgende er blevet udbedret. Ud fra TV inspektionen den 4. februar 2014 vurderes det umiddelbart at de øvrige kloakstrækningers tilstand er i nogenlunde samme stand, som Jægersborg Allé 213- Det anbefales at der afsættes et beløb på ca. kr inkl. moms til TV inspektion af den øvrige del af kloakken. Eventuelle reparationer forventes afholdt under almindelig løbende vedligeholdelse VANDINSTALLATIONER

7 Vandinstallationerne er udført i galvaniserede stålrør. Det anbefales at vandinstallationerne eftergås på samme måde som faldstammerne. På baggrund af denne eftergang foretages der partiel udskiftning af defekte vandstigestrenge. Varmtvandsbeholder i varmecentralen er fra 1976 og trænger til at blive udskiftet. I forbindelse med udskiftning af varmtvandsbeholder bør de ældre Smedegaards cirkulationspumper ligeledes udskiftes. Det anbefales at der monteres nye afspærringsventiler på vandstrenge i kælderen og at vandledninger kondensisoleres. Det anbefales at der her og nu anvendes ca. kr inkl. moms til partiel udskiftning af vandinstallationer. Herudover anbefales det at ovenstående udskiftninger foretages og forventes at beløbe sig til ca. kr inkl.moms GASINSTALLATIONER Bygninger er uden gas VENTILATION Bygningerne er forsynet med kanaler for naturlig ventilering af køkkener og WC/bad. Det forventes ikke at der skal foretages vedligeholdelsesarbejder på den naturlige ventilering udover almindelig løbende vedligeholdelse, såsom rensning af ventilationskanaler, idet omfang aftræk tilstoppes EL / SVAGSTRØM Bygningernes el installationer er en blanding mellem ældre stofledninger og nyere kabling. Generelt fremstår el installationerne i rimelig god stand og der forventes ikke at skulle foretages vedligeholdelsesarbejder udover almindelig løbende vedligeholdelse, såsom løbende udskiftning af ledningsstrækninger med gamle stofledninger. Der er i overslagsbudgettet ikke taget stilling til el installationerne i de enkelte lejligheder, idet denne fremtidige vedligeholdelse eller modernisering skal varetages af den kommende andelshaver ØVRIGE Af øvrige er medregnet bygningernes tilhørende garager, hvor der i ovenstående er medtaget omkostninger til maleristandsættelse af garageporte, samt udskiftning af paptage på garager. Omkostningerne hertil beløber sig til ca. kr inkl. moms PRIVATE FRIAREALER De private friarealer er de omkringliggende arealer rundt og bygningerne, som tilhører matriklen. Generelt fremstår de private friarealer i rimelig god stand og det forventes således ikke at der skal foretages yderligere foranstaltninger udover almindelig løbende vedligeholdelse BYGGEPLADS

8 I forbindelse med gennemførelse af større byggesager skal der etableres byggeplads, herunder mandskabsvogne, materialecontainere, affaldscontainere, samt eventuelt omkostninger til stillads og lift. I vedlagte overslagsbudget er afsat i alt ca. kr inkl. moms til byggeplads omkostninger. ÅRLIGT VEDLIGEHOLDELSESBELØB I nedenstående budgetoversigt er afsat et beløb til årlig vedligeholdelse (almindelig løbende vedligeholdelse). Beløbet omhandler mindre arbejder, som kan udføres uden teknisk rådgivning eller ved tilkaldelse af teknisk bistand. Arbejderne omhandlende almindelig løbende vedligeholdelse vurderes derfor ikke at kræve et større udbudsmateriale for tilfredsstillende gennemførelse af arbejderne. I nedenstående er afsat et beløb på kr inkl. moms pr. år til almindelig løbende vedligeholdelse. Såfremt alle arbejderne i nedenstående budgetoversigt gennemføres er det vores vurdering af beløbet til årlig almindelig løbende vedligeholdelse kan nedsættes til kr inkl. moms. Af beløbet til almindelig løbende vedligeholdelse vurderes det at størstedelen af omkostningerne skal anvendes til den løbende partielle udskiftning af afløbsinstallationer og vandinstallationer.

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3

EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 EF Peblinge Dossering 14/ Wesselsgade 3 02/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT

AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT AB VALBORGHUS SAG NR. 03.2095.40 OKTOBER 2010 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Overordnet konklusion... 3 3.0 Ejendomsoplysninger... 4 4.0... 5 Tag (01):... 6 Kældre og fundamenter

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT

AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT AB MATTHÆUSGÅRDEN SAG NR. 07.2735.40 MAJ 2008 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 6 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Haraldsgården KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 UDKAST AB Haraldsgården 10/2014 KORT TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Rosenlund TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Rosenlund 04/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N

Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 2200 København N Tilstandsvurdering Juni 2008 Anpartsboligforeningen Hørsholmsgade 28 Formand Bent Palmqvist Højgårdsparken 43 3660 Stenløse Tlf. 30 75 88 78 Administrator

Læs mere

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Strandholmhus TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Strandholmhus 08/2015 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102

Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Vedligeholdsgennemgang Istedgade 100-102 Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk Udført af: Margit Haim Valsgard Bygningsingeniør

Læs mere