Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by"

Transkript

1 Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 11/12-13 tilføjet en supplerende illustrationsplan, som kortbilag 5 og supplerende visualiseringer af en alternativ placering af bebyggelse på campingpladsen.

2 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR FORETOMRÅDETILCAMPINGPLADS OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS, PLA BÅDEOPLAGM M.M. VED ASNÆS, ASSENS BY Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og omgivelserne Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Forhold til anden lovgivning Retsvirkninger Bestemmelser for lokalplan nr Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Meddelte landzonetilladelser Servitutter Ophævelse af lokalplan Tilladelser efter anden lovgivning Vedtagelsespåtegning Kortbilag til lokalplanen Kortbilag L1: Matrikelkort, områdeafgrænsning og delområder Kortbilag L2: Zoner, delområder, veje og stier Kortbilag L3: Beplatningsbælter, vinteropbevaring og vintercamping Kortbilag L4: Illustrationsplan Kortbilag L5: Illustrationsplan

3 3

4 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr. 4 er fremlagt fra den xx. januar 2014 til den xx. februar Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget i offentlighedsperioden. Disse skal senest den x. marts 2014 være fremsendt til: eller Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller til forslag til kommuneplantillægget, er du velkommen til at rette henvendelse til Plan og Kultur, Hvad er en lokalplan Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens 19. Den endelig vedtagne lokalplan tinglyses på de berørte ejendomme, således at den optræder sammen med de øvrige ejendomsoplysninger og bindinger på ejendommens blad i tingbogen. En lokalplan er en plan, hvori kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans gennemførelse. Eksisterende lovlig bebyggelse eller fortsættelse af den hidtil lovlige benyttelse af en ejendom kan imidlertid forsætte. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget berøres heller ikke. Den midlertidige retsvirkning gælder indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af planforslaget. 4

5 Oversigtskort N Assens Midtby Assens Marina Sommerhusområde Eksisterende Campingplads Rekreativt areal Oversigtskort 1:10.000, Lokalplanområdet er markeret med rødt. Alle luftfotos: Luftfoto 2011, COWI 5

6 REDEGØRELSE FOR PLANEN LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er at sikre udviklingsmuligheder for campingpladsen ved Assens Midtby i privat ejerskab samt sikre oplagsplads til Assens Marinas både. Lokalplanens formål er at styrke campingpladsen og de øvrige turisterhverv i Assens Kommune og sikre pladsen gode udviklingsmuligheder ved at udvide den eksisterende campingplads, samt sikre mulighed for etablering af hotel/hotelhytter. Udvidelserne sker dels vest for campingpladsen på et areal, der førhen har været anvendt til fodboldbane ved stranden, dels syd for campingpladsen på bassinområdet, hvor en smal bræmme tilføjes campingpladsen. Det betyder, at området mellem campingpladsen og det kommende byområde syd for reduceres. Øst for campingpladsen lægges et mindre areal til campingpladsen, som bl.a. kan anvendes til campingrelateret særligt pladskrævende varehandel f.eks. i form af et caravancenter. Dele af dette areal mod øst kan ikke anvendes til overnatning. For at skabe en god oplevelsesmæssig og funktionel nødvendig sammenhæng inden for campingpladsen ændres adgangsvejen til sommerhusområdet ved Rylevej til en placering syd for campingområdet. Overordnet set skal udvidelserne af campingpladsen medvirke til en opgradering, så pladsen bliver en mere attraktiv campingplads, der lever op til de krav, campister efterspørger i dag. Lokalplanen skal desuden sikre mulighed for opførelse af nye faciliteter som campinghytter, servicebygninger, hotel/hotelhytter, bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, mødefaciliteter, fitnesscenter og lign. samt til indretning af området til udendørs aktiviteter som f.eks. swimmingpool, hoppepuder, festtelte og legepladser. Planen giver også mulighed for opførelse af 2 helårsboliger bl.a. til en kommende bestyrer af campingpladsen. Formålet med lokalplanen er herudover at sikre plads til bådeoplag for Assens Marinas både og skabe gode adgangsmuligheder. Arealerne til bådeoplag ligger nordøst, øst og sydøst for campingpladsen og etableres som 4 delområder. De to af delområder kan udover anvendelsen til bådeoplag også anvendes til erhvervsformål, lettere industri, lager, service og værksted. Det tredje delområde kan desuden anvendes til centerfunktioner og det sidste delområde til blandet bolig og erhverv. I den vestlige og sydlige del af lokalplanområdet skal overgangen til det rekreative areal forbedres med særlig fokus på landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Beplantningen skal danne en landskabelig overgang til områderne syd for, hvor der er planer om at udvikle et boligområde eller et rekreativt område til fritids- og turismeformål som ferie-, eller konferencecenter, hotel, kulturelle institutioner eller forlystelsesanlæg. Vest for campingområdet ligger en strandeng omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Strandengen inddrages i lokalplanområdet med henblik på sikring af en stiforbindelse gennem området. Næsvej Den eksisterende campingplads, som deles i to af Næsvej. 6

7 Strandbeskyttelseslinje Byzone Sommerhusområde Areal der overføres til byzone Lokalplangrænse Beskyttet strandeng Beskyttet sø Zoneforhold, beskyttede områder samt strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen skal være med til at fremme udviklingen af Asnæs og styrke området omkring marinaen. Generelt vil udvidelsen og opgraderingen af campingpladsens faciliteter styrke turismeerhvervet i og omkring Assens by. Udvidelsen af campingpladsen kan desuden være med til at sikre en bedre sammenhæng til Assens Midtby og styrke de rekreative forbindelser og anvendelser samt friluftslivet på de omgivende arealer. LOKALPLANOMRÅDET OG OMGIVELSERNE Campingpladsen City Camp Assens Strand ligger som to adskilte områder på Asnæs sydvest for Assens Midtby. Asnæs er en lav Odde, der ligger mellem marinaen og området, som tidligere blev anvendt til deponering af jord fra Sukkerfabrikkens roeafvaskning. Størstedelen af campingpladsen er omkranset af levende hegn. Det ene campingpladsområde ligger vest for Næsvej mellem kysten og marinaen, og det andet ligger nord og øst for Næsvej mellem marinaen og området, der tidligere blev anvendt af sukkerfabrikken. Vest for lokalplanområdet ligger Lillebælt og et smalt kystforland. En del af dette område er udpeget til strandeng, som er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Sydvest for den eksisterende campingplads ligger et sommerhusområde og mod nordøst et mindre kolonihaveområde. Øst for campingpladsen ligger en eksisterende erhvervsbygning. Længere mod øst ved Blegegyden ligger en række boliger. 7

8 Arealet syd for havnebassinet. Øst for lokalplanområdet ligger en række gamle funktionærboliger. Assens Midtby Assens Marina Udsigten syd fra campingpladsen, hvor der er udsigt over marinaen og Assens Midtby. Nord for lokalplanområdet ligger feriehuse, Assens Søsportscenter, Assens Sejlklub og en restaurant. Nord for lokalplanområdet ligger marinaen og længere ude feriehuse, en restaurant, Assens Søsportscenter og Assens Sejlklub. Området mellem campingpladsen og havnebassinet anvendes til bådeoplag og parkering. Området syd for den eksisterende campingplads er et kunstigt skabt landskab, som har været anvendt til jorddepot til den tidligere sukkerfabrik. Det er planen, at store dele af sukkerfabrikkens område syd for campingpladsen skal omdannes til et attraktivt naturområde med en stor variation af rekreative værdier. Terrænet på dette areal ligger 10 meter over det eksisterende campingpladsområde og er omfattet af strandbeskyttelseslinje, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15 og 65. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. I lokalplanens sydligste del ligger 2 søer, som er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Indgriben i området, som forventes at medføre tilstandsændringer af vandhullet, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 jf. lovens 65. 8

9 N Krabbeløkkevej Blegegyden Næsvej Mågevej Glentevej Ternevej Søndre Ringvej Rylevej Strandbeskyttelseslinje Lokalplanens afgrænsning Kommende campingområde Luftfoto 1:5000, der viser lokalplanområdets afgrænsning og strandbeskyttelseslinjen. Vejadgang til Assens Marina, de nord for beliggende fritidshuse mv., campingpladsen, sommerhusområdet, det eksisterende bådeoplag og erhvervsbygningen foregår via Næsvej. Den eksisterende campingplads og dele af bådeoplaget er omfattet af lokalplan nr og omfatter matriklerne 48l, 89g, 92f, 153a, 153ad og 153ae og dele af matriklerne 48a, 48d, 89d, 89i og 92h samt dele af vejmatrikel e og aæ, alle Assens Markjorder. Den nye lokalplan nr kommer til at omfatte matriklerne 48l, 89b, 89d, 89g, 92aaa, 92f, 92h, 92i, 153a, 153aa, 153ac, 153ad, 153ae, 153æ, 153ø, 264a og 264b og dele af matriklerne 48a, 48d, 89i og 268a samt dele af vejmatrikel ah, aæ, b, e og k, alle Assens Markjorder. Det samlede areal for lokalplanområdet udgør ca. 19,5 ha, hvoraf campingpladsen fremover udgør ca. 10 ha. Den eksisterende campingplads ligger i by- og landzone samt et mindre areal i sommerhusområde. Et mindre areal vest og syd for campingpladsen overføres til byzone. Arealerne inden for strandbeskyttelseslinjen forbliver i landzone. Der tillægges lokalplanen en bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der efter planlovens 35, stk. 1 er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er i lokalplanen udtrykkeligt beskrevet, hvilke tilladelser, der erstattes af planen. Der skal fortsat indhentes forudgående dispensation til tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Visse mindre terrænreguleringer kan dog være undtaget. 9

10 Mågevej Glentevej Redegørelse Aktivitetshal og mødefaciliteter 2 etager/10 m Hotel 3,5 etager/15 meter Delområde 7 Beskyttet område Offentlig sti Legeplads Legeplads og aktivitetsområde Svømmebassin 2 etager/15 m Torv Café Administration 1 etage Næsvej Bådehuse Max 12 m i højden 2 etager Bådeoplag Delområde 8 Krabbeløkkevej Max 12 m i højden 3 etager Centerfunktioner Søndre Ringvej Legeland Opmarch areal Indgang til campingplads Havnekaj Delområde 4 Promenade Sti Delområde 9 Næsvej Sti til sommerhuse Hotelhytter 2 etager/7 m Offentlig sti Transformerstation Campinghytter Bestyrerbolig Delområde 3 CaravancenterParkering 2 etager/10 m Bådeoplag Blegegyden Næsgade Beskyttet område Teltplads Delområde 1 Servicebygning Max 500 m² Legeplads 2 etager/7 m Delområde 2 Bådehuse Max 10 m i højden Ternevej P-areal til campister Servicebygning 350 m² 1 etage/6 m Legeplads P-areal Hytter Rylevej Vej til sommerhusområdet Hytter Delområde 5 Max 12 m i højden 4 etager Delområde 6 Offentlig sti og vej Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel mod nordvest. Se kortbilag 5. LOKALPLANENS INDHOLD Trafikale forhold og arealkonsekvenser Lokalplanen skaber mulighed for, at Næsvej som er adgangsvej til marinaen omlægges, så vejen fremover forløber umiddelbart syd for havnebassinet og slår et mindre bueslag, inden den kobler sig på det eksisterende kryds ved Søndre Ringvej. Med den nye vejadgang sikres en bedre sammenhæng mellem by og havn. Der opnås således en mere direkte forbindelse herimellem, samtidig med at oplevelsen af havnen fremmes. Campingpladsen udvides mod vest ud i et område, som tidligere har været anvendt som boldbane. Dette areal har tidligere været registeret, som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. På baggrund af besigtigelse den 16. maj 2013 er arealet taget ud af registreringen af beskyttet natur, idet arealet er uden en typisk strandengsvegetation. Arealet har således tidligere været fejlregisteret, da det ikke opfyldte betingelserne for at kunne registreres som beskyttet natur, og denne registrering er nu rettet. Delområde 7 Delområde 4 Delområde 8 Delområde 3 Delområde 9 Bådeoplaget syd for havnebassinet flyttes til de nye bådeoplagssteder, som indgår i denne lokalplan. Derved kan den sydlige havnekaj og området nær bassinet benyttes til andre publikumsorienterede aktiviteter i sommerhalvåret og til omlægning af Næsvej. Delområde 1 Delområde 5 Delområde 2 Delområde 6 Lokalplanen muliggør, at adgangsvejen til sommerhusområdet føres syd om campingområdet, hvorved sommerhusejerne får vejadgang via Blegegyden. Den nye vej føres op på diget ved det rekreative område og ned til Rylevej. Vejen forudsættes etableret som en offentlig vej med grusbelægning. Der vil fortsat være stiadgang til sommerhusområdet Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel på den midterste del af campingområdet. Se kortbilag 4. 10

11 Visualisering af campingpladsen, hvor det rekreative grønne område mod syd ses i forgrunden. fra nord via Næsvej og langs stien via den nordlige grænse af sommerhusområdet. Den nye adgangsvej til sommerhusområdet får også mulighed for at betjene et kommende byområde syd for lokalplanområdet. Umiddelbart nord for vejen anlægges en offentlig sti i kanten af det rekreative område. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne mod syd, skal der etableres en tæt hækbeplantning inden for campingområdet. Hækken skal være 1 meter bred og have en højde på min 1,20 meter og max 1,80 meter. Det rekreative grønne område vurderes som ikke støjfølsomt bufferareal. Med omlægningen af Næsvej og adgangsvejen til sommerhusområdet skabes der mulighed for at samle campingpladsen, hvilket er en væsentligt forudsætning for campingpladsens fremtidige eksistens og udvikling. Den nye reception til campingpladsen forventes flyttet til det midterste campingområde, hvorved indgangen til campingpladsen kan placeres før Næsvejs bueslag. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan etableres overnatning i form af hotel og caravancenter inden for campingområdet. Se illustrationsplanerne på forrige side, eller kortbilag 4 og 5. Ved omdannelse af området nord for Næsvej til bådeoplag fastholdes den eksisterende stiforbindelse gennem området. Bådeoplaget nord for Næsvej får vejadgang fra syd via den omlagte Næsvej. Bådeoplaget umiddelbart øst for campingpladsen får vejadgang fra samme stikvej, som campingpladsen har vejadgang fra. Der kan etableres vejadgang til området syd for campingpladsen fra nord via Blegegyden samt fra Søndre Ringvej. 11

12 Redegørelse N Delområde 7 Delområde 8 Delområde 9 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 1 Delområde 2 Delområde 6 Snit B-B 1:2000 af det fremtidige terræn Delområde 5 Planlagte offentlige stier Sukkerfabrikkens areal Illustration af delområderne og planlagte offentlige stiforbindelser 1:5000. Eksisterende campingplads Inden for lokalplanområdet kan der etableres de for campingpladsen Snit B-B 1:2000 af det nuværende terræn nødvendige interne fordelingsveje og stier. Der kan etableres befæstede arealer til autocampere og anlægges mindre parkeringsområder. Parkering kan også ske ved den enkelte hytte eller telt/campingvogn. Der kan opsættes opslagstavler, skilte til information, brandslukningsudstyr og affaldsøer til campingområdets drift. På hver campingenhed kan der etableres el-tilslutninger, afløb til spildevand og opsættes vandhaner. Anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 9 delområder, som vist oven for. Delområde 1 udlægges til campingformål og overnatningsvirksomhed i form af hotel. Delområde 1 er inddelt i to zoner, A og B. Se beskrivelsen på side 15 for yderligere oplysninger. Der kan etableres hytter, service-, fritids- og turismefaciliteter, herunder bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, konferencecenter, mødefaciliteter, festsal, fitness- og wellnesscenter og lign. Af udendørsaktiviteter kan der eksempelvis etableres sportspladser, hoppepuder, grillpladser og festtelte. Der kan etableres en kiosk og butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede varegrupper samt grill, restaurant og café. Der gives mulighed for at opføre 2 helårsboliger til bestyrere og lignende af campingpladsen. Derudover kan der etableres særligt pladskrævende Ferieboliger Snit A-A 1:2000 af kystlinjen med den nye campingplads med hotel og badeland. 12 Restaurant

13 Redegørelse varehandel og butikker inden for området, som er campingrelateret. Bebyggelsesprocenten for zone A er 15 og 10 for zone B. Delområde 2 er udlagt til rekreativt område i form af bådeoplag med tilhørende haller og skure samt til erhvervsformål, lettere industri i virksomhedsklasse 1-2, lager, service og værksted. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 10 m. Delområde 3 udlægges til rekreativt område i form af turisme- og fritidsformål. Derudover kan der etableres maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel og butikker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter og havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Der kan etableres overnatningsvirksomhed i form af hotelinden for zone C. Bebyggelsesprocenten for delområde 3 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 3,5 etager med en højde på maksimalt 15 meter. Snit A-A Delområde 4 Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. Delområde 5 er udlagt til rekreativt grønt område med mulighed for opførelse af bebyggelse til service-, toilet- og udstillingsbygninger til formidling af natur- eller historiefortællinger samt udsigtstårn. Der kan i alt opføres 150 m2 bebyggelse i form af mindre service-, toilet- og udstillingsbygninger i 1 etage med en max højde på 4 meter over kote 10,5 (DVR 90) samt udsigtstårn med en højde på 8,5 meter over kote 10,5 (DVR 90). Placering af snit. Delområde 6 kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for kontor- og serviceerhverv, miljøklasse 1-2. Der kan dispenseres tilbådeoplag eller bådehuse. Boliger kan opføres som tæt/laveller etageboliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 6 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter over kote 3,0. Der er et terrænspring på ca. 10 meter inden for området, så der vil nok i første omgang udelukkende blive etableret byggeri ud mod Søndre Ringvej og ikke oppe på det højere beliggende terræn. Hvis der skal etableres bebyggelse på dette areal forudsætter det en terrænregulering. Delområde 7 kan anvendes til rekreativt område i form af strandområde. Der kan bortset fra mindre service og toiletbygninger ikke opføres bebyggelse inden for området, men der kan anlægges en trampesti gennem området. Delområde 8 kan anvendes til rekreativt byområde til turist- og fritidsformål herunder bådoplag for marinaen. Maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel. Kiosker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter samt havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Den eksisterende sti igennem området kan fastholdes eller ændres. Bebyggelsesprocenten for delområde 8 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter. Delområde 9 kan anvendes til bycenter i form af butikker til sær- Eks. på servicebygning Eks. på hotel og badeland Den fremtidige campingplads henvender sig i 4 retninger, som den kan drage fordel af konceptmæssigt. Thing & Wainø Eks. på servicebygning 13 Sommerhusområde

14 ligt pladskrævende varehandel, liberale erhverv, offentlige formål med naturlig tilknytning til centret samt erhvervsformål, der er forenelige med anvendelsen til boligformål. Det kan f.eks. være mindre ikke generende værksteder samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Derudover kan området anvendes til sports- og friluftsaktiviteter, parkeringsplads og bådeoplag for marinaen. Der kan ikke etableres boliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 9 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 14 meter. Delområderne 8 og 9 vil ikke blive anvendt til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj/15. juni til d. 15. september, hvis delområde 2 tages i anvendelse til bådeoplag. Delområde 2 (kortbilag L2) kan anvendes til oplag af marinaens både, stativer og bådevogne hele året. Det foreslås, at bortset fra det markerede areal, som er vist på kortbilag L2, kan delområde 2 ikke anvendes til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj til d. 15. september. Periodeangivelserne reguleres ikke af lokalplanen. Campingpladsens orientering og koncept Med udvidelsen af campingpladsen vil den fremtidige campingplads strække sig over tre forskellige områder med hver sin karakter. Det er en kvalitet, som kan udnyttes til at skabe forskellige bokvaliteter indenfor den samme campingplads. Den eksisterende campingplads er opdelt i to områder. Den ene del henvender sig ud mod stranden og den anden mod marinaen. Med udvidelsen får campingpladsen et nyt område, som henvender sig mod byen og havnen. Campingpladsen har dermed potentiale til at få 3 særlige karakteristika - camping på stranden, camping ved havnen og camping mod byen/ havnen. Det giver campingpladsen stor fleksibilitet i forhold til en bred 14

15 variation af målgrupper, årstidsvariation og karakteren af campingelementer, hotel- og servicebygninger samt campinghytter. Campingpladsens struktur, bygninger og udseende Campingenhederne består af pladser, hvor der kan opsættes telte, campingvogne, autocampere og lign. køretøjer. Lokalplanen skaber i dag plads til ca. 260 campingenheder, mens den fremtidige campingplads vil kunne rumme ca. 450 enheder dvs. i alt ca besøgende i højsæsonen i forhold til 800 gæster tidligere. Det nuværende antal campinghytter er 8 i området. I henhold til det gældende Campingreglement må hytter max udgøre 20 % af antal campingenheder, og max 60 campinghytter pr. campingplads, dvs. at der iht. Campingreglementet vil blive mulighed for at opføre 60 hytter inden for campingområdet. Derudover kan der etableres overnatningsvirksomhed i form af hotel inden for zone A og C. Hotellet forventes at kunne indeholde 150 værelser. Der gives mulighed for, at hotellet kan etableres som en bygning i max 3,5 etager med kælder. Bygningen kan max være 15 meter høj. Der gives tillige mulighed for, at hotellet kan etableres som hotelhytter. Disse kan max opføres med en størrelse på 100 m 2 pr. hytte i max 2 etager med en højde på max 7 meter. Hotel/hotelhytter med tilhørende veje, parkering og udendørs opholdsarealer må max optage 25% af arealet i delområde 1. Bygninger til legeland, badeland og lign. kan etableres i op til 2 etager med en max højde på 15 meter. Disse bebyggelser er fastsat i denne højde pga. bygningernes mulige anvendelse med rutschebaner og lign., hvilket forudsætter at bygningerne opføres med høj kip. Bygninger til kiosk, café, administration, caravancenter, mødelokaler og aktivitets- 15

16 Eks. på maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. (Referencefoto fra Sommerland Sjælland) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. Eks. på Maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. Hytterne henvender sig ud mod vandet. (Referencefoto Øster Hurup Havn) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. hal og lign. kan etableres i max 2 etager med en max højde på 10 meter. Den enkelte servicebygning inden for zone A må max max etableres i 2 etager med en max højde på 7 meter. Kiosk og butik må max opføres med et bruttoetageareal på 250 m 2 ekskl. lager. Inden for zone A kan etableres 2 helårsboliger til campingplads og hotel. Boligerne må have et bruttoetageareal på max 250 m 2. Bygninger nær marinaen i zone A kan med fordel få et maritimt udseende, så de er med til at præge havnemiljøet. Inden for zone B kan kun opføres campinghytter og servicebygninger. Hytter må opføres i 1 etage og i op til 4 meters højde. Der må desuden opføres servicebygninger i max 6 meters højde og i max 1 etage. Hver servicebygning må max have et bruttoetageareal på 350 m 2. Det er vigtigt, at bygningerne ikke fremstår synlige set fra kysten. Bebyggelsesprocenten for zone B er 10. Campinghytter placeret nær det rekreative areal i zone B kan med fordel være mindre hytter. Hytterne kan placeres spredt i landskabet, så de fremstår som landart i landskabet. Se inspirationsbillederne af hytter oven for. 16

17 Visualisering af den nye Næsvej mellem havnebassin og campingplads, hvor hotellet ses i midten af visualiseringen. Eksisterende servicebygninger og hytter er opført i træ. Fremtidige hytter samt servicebygninger kan opføres i træ, glas, muret eller pudset/kalket murværk og vil få en afdæmpet facadefarve, for at opnå en indpasning i det maritime område. Hytter placeret i zone B kan opføres i træ, beton, metalplader og glasfiber. Se zoner og delområder på kortbilag L2. Vinteropbevaring og vintercamping Der er mulighed for vinteropbevaring af campingvogne mv. på campingpladsen Baggrunden for vintercampering er at opnå mulighed for kortvarige ophold i campingvogne og telte m.v. samt i hytter på campingpladsen, i weekends m.v. i perioden 1. november til 28. februar. Bygninger i delområde 2, 6, 8, og 9 Inden for delområde 2, 6, 8 og 9 er der forskellige anvendelser til centerfunktioner (delområde 9), blandet bolig og erhverv (delområde 6), bådeoplag og lettere industri (delområde 2) og turist- og fritidsformål (delområde 8). I områderne kan der dispenseres til bådeskure og haller. Terrænbearbejdning Campingpladsens zone B, der ligger i et højere terræn ca. 8-9 meter over det eksisterende campingpladsområde, har tidligere været anvendt til grusdepot til Sukkerfabrikken. Pga. terrænspringet er denne del af campingpladsen adskilt visuelt og fysisk fra den eksisterende campingplads. Campingpladsens zone B kan terrasseres, så arealet kommer til at skråne mod nord eller nordøst. Terrænet kan reguleres i nødvendigt omfang med henblik på etablering af vej- og stiadgang til sommerhusområdet og omgivende arealer. På de resterende arealer kan der terrænreguleres plus/minus 0,50 m. Terrænet inden for delområde 2, 6, 8 og 9 kan terrænreguleres plus/minus 1,0 m. 17

18 N Plan der viser hvordan det fremtidige terræn kan komme til at se ud. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Rumlig illustration, der viser en mulighed for det fremtidige terræn for campingpladsens udvidelsesareal. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Thing & Wainø Muligheden for en terrassering af campingpladsens zone B skal sikre bedre sammenhæng med det eksisterende campingområde, og terrasserne er med til at give en spændende og flot udformning af pladsen samt sikre udsigt mod byen og havnen. Jord, sand og grus fra zone B kan eventuelt anvendes til terrænbearbejdning af arealerne, der forudsættes anvendt til bådeoplag og til opfyld i det kommende byområdesyd for lokalplanområdet. Dele af campingpladsen samt adgangsvejen til sommerhusområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. Inden for strandbeskyttelseslinjen kan der ikke foretages 18

19 Hotel og campingplads set fra sydvest. ændringer i tilstanden, herunder byggeri, terrænændringer, matrikelændringer, tilplantninger med videre, uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. Dog kan mindre terrænændringer foretages uden dispensation. I skrivelse af 24. maj 2012 fra Naturstyrelsen gør de opmærksom på, at man ved en behandling af en dispensationssag om pladsens konkrete udformning vil forudsætte, at arealet terrasseres ned mod byen og havnen på en sådan måde, at bygninger, hytter, campingvogne og faste installationer placeres lavere end arealet mellem pladsen og kysten og dermed ikke ses fra syd eller vest. Beplantning Syd for campingpladsen udlægges en bred rekreativ grøn korridor. Området kan beplantes med træer og buske, og det grønne areal vil fungere som rekreativt areal og sikre adgangen til kysten for offentligheden. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne syd for indarbejdes det i lokalplanen, at der mod syd inden for campingområdet skal etableres en 1 meter bred og min 1,20 meter høj og max 1,80 meter høj tæt hækbeplantning. Generelt skal der etableres hækbeplantning omkring campingpladsen. Mod offentlig vej og sti skal hækken holdes klippet undtaget dog i zone B, hvor hækken gerne må have mere naturpræget karakter. Hvor der på campingpladsen opføres bebyggelse, der ligger ud til den eksisterende eller omlagte Næsvej kan beplantningen undlades, så det er bygningen, der danner afgrænsning ud mod Næsvej. Iht. til det gældende Campingreglement er det et krav, at der etableres hegn omkring campingpladser beliggende nær byområder. Eventuelle trådhegn skal derfor placeres skjult af beplantningen på egen grund. På arealet nord for Næsvej ud for delområde 2, 8 og 9 skal der plantes enkeltstående opstammede træer på række med en indbyrdes afstand af minimum 7,5 meter og højest 10,0 meter mellem træerne. 19

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde

fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde fff Varde Kommune LOKALPLAN 23.01.L01 Omdannelse af området ved Torvegade, Slotsgade og havnepladsen i Varde VEJLEDNING LOKALPLAN 23.01.L01 OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet.

Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version 27.10.2011 Ågårdsvej Tendrup Møllevej Amaliegårdsvej Forslag til lokalplan nr. 363 For et offentligt område til bolig- og institutionsformål ved Ågårdsarealet, Tendrup Møllevej i Hornslet. Version

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14

FORSLAG. LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 LOKALPLAN nr. 310 Erhvervsområde i Børup Kommuneplantillæg nr. 14 FORSLAG Plan & Byg, Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, tlf. 7210 7000 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanens hovedformål

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg

Lokalplan nr. 363. Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg Lokalplan nr. 363 Erhvervsområde og grønt område ved Agerlandsvej og Ndr. Ringvej i Viborg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere