Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by"

Transkript

1 Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 11/12-13 tilføjet en supplerende illustrationsplan, som kortbilag 5 og supplerende visualiseringer af en alternativ placering af bebyggelse på campingpladsen.

2 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR FORETOMRÅDETILCAMPINGPLADS OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS, PLA BÅDEOPLAGM M.M. VED ASNÆS, ASSENS BY Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og omgivelserne Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Forhold til anden lovgivning Retsvirkninger Bestemmelser for lokalplan nr Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Meddelte landzonetilladelser Servitutter Ophævelse af lokalplan Tilladelser efter anden lovgivning Vedtagelsespåtegning Kortbilag til lokalplanen Kortbilag L1: Matrikelkort, områdeafgrænsning og delområder Kortbilag L2: Zoner, delområder, veje og stier Kortbilag L3: Beplatningsbælter, vinteropbevaring og vintercamping Kortbilag L4: Illustrationsplan Kortbilag L5: Illustrationsplan

3 3

4 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr. 4 er fremlagt fra den xx. januar 2014 til den xx. februar Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget i offentlighedsperioden. Disse skal senest den x. marts 2014 være fremsendt til: eller Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller til forslag til kommuneplantillægget, er du velkommen til at rette henvendelse til Plan og Kultur, Hvad er en lokalplan Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens 19. Den endelig vedtagne lokalplan tinglyses på de berørte ejendomme, således at den optræder sammen med de øvrige ejendomsoplysninger og bindinger på ejendommens blad i tingbogen. En lokalplan er en plan, hvori kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans gennemførelse. Eksisterende lovlig bebyggelse eller fortsættelse af den hidtil lovlige benyttelse af en ejendom kan imidlertid forsætte. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget berøres heller ikke. Den midlertidige retsvirkning gælder indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af planforslaget. 4

5 Oversigtskort N Assens Midtby Assens Marina Sommerhusområde Eksisterende Campingplads Rekreativt areal Oversigtskort 1:10.000, Lokalplanområdet er markeret med rødt. Alle luftfotos: Luftfoto 2011, COWI 5

6 REDEGØRELSE FOR PLANEN LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er at sikre udviklingsmuligheder for campingpladsen ved Assens Midtby i privat ejerskab samt sikre oplagsplads til Assens Marinas både. Lokalplanens formål er at styrke campingpladsen og de øvrige turisterhverv i Assens Kommune og sikre pladsen gode udviklingsmuligheder ved at udvide den eksisterende campingplads, samt sikre mulighed for etablering af hotel/hotelhytter. Udvidelserne sker dels vest for campingpladsen på et areal, der førhen har været anvendt til fodboldbane ved stranden, dels syd for campingpladsen på bassinområdet, hvor en smal bræmme tilføjes campingpladsen. Det betyder, at området mellem campingpladsen og det kommende byområde syd for reduceres. Øst for campingpladsen lægges et mindre areal til campingpladsen, som bl.a. kan anvendes til campingrelateret særligt pladskrævende varehandel f.eks. i form af et caravancenter. Dele af dette areal mod øst kan ikke anvendes til overnatning. For at skabe en god oplevelsesmæssig og funktionel nødvendig sammenhæng inden for campingpladsen ændres adgangsvejen til sommerhusområdet ved Rylevej til en placering syd for campingområdet. Overordnet set skal udvidelserne af campingpladsen medvirke til en opgradering, så pladsen bliver en mere attraktiv campingplads, der lever op til de krav, campister efterspørger i dag. Lokalplanen skal desuden sikre mulighed for opførelse af nye faciliteter som campinghytter, servicebygninger, hotel/hotelhytter, bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, mødefaciliteter, fitnesscenter og lign. samt til indretning af området til udendørs aktiviteter som f.eks. swimmingpool, hoppepuder, festtelte og legepladser. Planen giver også mulighed for opførelse af 2 helårsboliger bl.a. til en kommende bestyrer af campingpladsen. Formålet med lokalplanen er herudover at sikre plads til bådeoplag for Assens Marinas både og skabe gode adgangsmuligheder. Arealerne til bådeoplag ligger nordøst, øst og sydøst for campingpladsen og etableres som 4 delområder. De to af delområder kan udover anvendelsen til bådeoplag også anvendes til erhvervsformål, lettere industri, lager, service og værksted. Det tredje delområde kan desuden anvendes til centerfunktioner og det sidste delområde til blandet bolig og erhverv. I den vestlige og sydlige del af lokalplanområdet skal overgangen til det rekreative areal forbedres med særlig fokus på landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Beplantningen skal danne en landskabelig overgang til områderne syd for, hvor der er planer om at udvikle et boligområde eller et rekreativt område til fritids- og turismeformål som ferie-, eller konferencecenter, hotel, kulturelle institutioner eller forlystelsesanlæg. Vest for campingområdet ligger en strandeng omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Strandengen inddrages i lokalplanområdet med henblik på sikring af en stiforbindelse gennem området. Næsvej Den eksisterende campingplads, som deles i to af Næsvej. 6

7 Strandbeskyttelseslinje Byzone Sommerhusområde Areal der overføres til byzone Lokalplangrænse Beskyttet strandeng Beskyttet sø Zoneforhold, beskyttede områder samt strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen skal være med til at fremme udviklingen af Asnæs og styrke området omkring marinaen. Generelt vil udvidelsen og opgraderingen af campingpladsens faciliteter styrke turismeerhvervet i og omkring Assens by. Udvidelsen af campingpladsen kan desuden være med til at sikre en bedre sammenhæng til Assens Midtby og styrke de rekreative forbindelser og anvendelser samt friluftslivet på de omgivende arealer. LOKALPLANOMRÅDET OG OMGIVELSERNE Campingpladsen City Camp Assens Strand ligger som to adskilte områder på Asnæs sydvest for Assens Midtby. Asnæs er en lav Odde, der ligger mellem marinaen og området, som tidligere blev anvendt til deponering af jord fra Sukkerfabrikkens roeafvaskning. Størstedelen af campingpladsen er omkranset af levende hegn. Det ene campingpladsområde ligger vest for Næsvej mellem kysten og marinaen, og det andet ligger nord og øst for Næsvej mellem marinaen og området, der tidligere blev anvendt af sukkerfabrikken. Vest for lokalplanområdet ligger Lillebælt og et smalt kystforland. En del af dette område er udpeget til strandeng, som er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Sydvest for den eksisterende campingplads ligger et sommerhusområde og mod nordøst et mindre kolonihaveområde. Øst for campingpladsen ligger en eksisterende erhvervsbygning. Længere mod øst ved Blegegyden ligger en række boliger. 7

8 Arealet syd for havnebassinet. Øst for lokalplanområdet ligger en række gamle funktionærboliger. Assens Midtby Assens Marina Udsigten syd fra campingpladsen, hvor der er udsigt over marinaen og Assens Midtby. Nord for lokalplanområdet ligger feriehuse, Assens Søsportscenter, Assens Sejlklub og en restaurant. Nord for lokalplanområdet ligger marinaen og længere ude feriehuse, en restaurant, Assens Søsportscenter og Assens Sejlklub. Området mellem campingpladsen og havnebassinet anvendes til bådeoplag og parkering. Området syd for den eksisterende campingplads er et kunstigt skabt landskab, som har været anvendt til jorddepot til den tidligere sukkerfabrik. Det er planen, at store dele af sukkerfabrikkens område syd for campingpladsen skal omdannes til et attraktivt naturområde med en stor variation af rekreative værdier. Terrænet på dette areal ligger 10 meter over det eksisterende campingpladsområde og er omfattet af strandbeskyttelseslinje, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15 og 65. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. I lokalplanens sydligste del ligger 2 søer, som er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Indgriben i området, som forventes at medføre tilstandsændringer af vandhullet, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 jf. lovens 65. 8

9 N Krabbeløkkevej Blegegyden Næsvej Mågevej Glentevej Ternevej Søndre Ringvej Rylevej Strandbeskyttelseslinje Lokalplanens afgrænsning Kommende campingområde Luftfoto 1:5000, der viser lokalplanområdets afgrænsning og strandbeskyttelseslinjen. Vejadgang til Assens Marina, de nord for beliggende fritidshuse mv., campingpladsen, sommerhusområdet, det eksisterende bådeoplag og erhvervsbygningen foregår via Næsvej. Den eksisterende campingplads og dele af bådeoplaget er omfattet af lokalplan nr og omfatter matriklerne 48l, 89g, 92f, 153a, 153ad og 153ae og dele af matriklerne 48a, 48d, 89d, 89i og 92h samt dele af vejmatrikel e og aæ, alle Assens Markjorder. Den nye lokalplan nr kommer til at omfatte matriklerne 48l, 89b, 89d, 89g, 92aaa, 92f, 92h, 92i, 153a, 153aa, 153ac, 153ad, 153ae, 153æ, 153ø, 264a og 264b og dele af matriklerne 48a, 48d, 89i og 268a samt dele af vejmatrikel ah, aæ, b, e og k, alle Assens Markjorder. Det samlede areal for lokalplanområdet udgør ca. 19,5 ha, hvoraf campingpladsen fremover udgør ca. 10 ha. Den eksisterende campingplads ligger i by- og landzone samt et mindre areal i sommerhusområde. Et mindre areal vest og syd for campingpladsen overføres til byzone. Arealerne inden for strandbeskyttelseslinjen forbliver i landzone. Der tillægges lokalplanen en bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der efter planlovens 35, stk. 1 er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er i lokalplanen udtrykkeligt beskrevet, hvilke tilladelser, der erstattes af planen. Der skal fortsat indhentes forudgående dispensation til tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Visse mindre terrænreguleringer kan dog være undtaget. 9

10 Mågevej Glentevej Redegørelse Aktivitetshal og mødefaciliteter 2 etager/10 m Hotel 3,5 etager/15 meter Delområde 7 Beskyttet område Offentlig sti Legeplads Legeplads og aktivitetsområde Svømmebassin 2 etager/15 m Torv Café Administration 1 etage Næsvej Bådehuse Max 12 m i højden 2 etager Bådeoplag Delområde 8 Krabbeløkkevej Max 12 m i højden 3 etager Centerfunktioner Søndre Ringvej Legeland Opmarch areal Indgang til campingplads Havnekaj Delområde 4 Promenade Sti Delområde 9 Næsvej Sti til sommerhuse Hotelhytter 2 etager/7 m Offentlig sti Transformerstation Campinghytter Bestyrerbolig Delområde 3 CaravancenterParkering 2 etager/10 m Bådeoplag Blegegyden Næsgade Beskyttet område Teltplads Delområde 1 Servicebygning Max 500 m² Legeplads 2 etager/7 m Delområde 2 Bådehuse Max 10 m i højden Ternevej P-areal til campister Servicebygning 350 m² 1 etage/6 m Legeplads P-areal Hytter Rylevej Vej til sommerhusområdet Hytter Delområde 5 Max 12 m i højden 4 etager Delområde 6 Offentlig sti og vej Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel mod nordvest. Se kortbilag 5. LOKALPLANENS INDHOLD Trafikale forhold og arealkonsekvenser Lokalplanen skaber mulighed for, at Næsvej som er adgangsvej til marinaen omlægges, så vejen fremover forløber umiddelbart syd for havnebassinet og slår et mindre bueslag, inden den kobler sig på det eksisterende kryds ved Søndre Ringvej. Med den nye vejadgang sikres en bedre sammenhæng mellem by og havn. Der opnås således en mere direkte forbindelse herimellem, samtidig med at oplevelsen af havnen fremmes. Campingpladsen udvides mod vest ud i et område, som tidligere har været anvendt som boldbane. Dette areal har tidligere været registeret, som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. På baggrund af besigtigelse den 16. maj 2013 er arealet taget ud af registreringen af beskyttet natur, idet arealet er uden en typisk strandengsvegetation. Arealet har således tidligere været fejlregisteret, da det ikke opfyldte betingelserne for at kunne registreres som beskyttet natur, og denne registrering er nu rettet. Delområde 7 Delområde 4 Delområde 8 Delområde 3 Delområde 9 Bådeoplaget syd for havnebassinet flyttes til de nye bådeoplagssteder, som indgår i denne lokalplan. Derved kan den sydlige havnekaj og området nær bassinet benyttes til andre publikumsorienterede aktiviteter i sommerhalvåret og til omlægning af Næsvej. Delområde 1 Delområde 5 Delområde 2 Delområde 6 Lokalplanen muliggør, at adgangsvejen til sommerhusområdet føres syd om campingområdet, hvorved sommerhusejerne får vejadgang via Blegegyden. Den nye vej føres op på diget ved det rekreative område og ned til Rylevej. Vejen forudsættes etableret som en offentlig vej med grusbelægning. Der vil fortsat være stiadgang til sommerhusområdet Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel på den midterste del af campingområdet. Se kortbilag 4. 10

11 Visualisering af campingpladsen, hvor det rekreative grønne område mod syd ses i forgrunden. fra nord via Næsvej og langs stien via den nordlige grænse af sommerhusområdet. Den nye adgangsvej til sommerhusområdet får også mulighed for at betjene et kommende byområde syd for lokalplanområdet. Umiddelbart nord for vejen anlægges en offentlig sti i kanten af det rekreative område. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne mod syd, skal der etableres en tæt hækbeplantning inden for campingområdet. Hækken skal være 1 meter bred og have en højde på min 1,20 meter og max 1,80 meter. Det rekreative grønne område vurderes som ikke støjfølsomt bufferareal. Med omlægningen af Næsvej og adgangsvejen til sommerhusområdet skabes der mulighed for at samle campingpladsen, hvilket er en væsentligt forudsætning for campingpladsens fremtidige eksistens og udvikling. Den nye reception til campingpladsen forventes flyttet til det midterste campingområde, hvorved indgangen til campingpladsen kan placeres før Næsvejs bueslag. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan etableres overnatning i form af hotel og caravancenter inden for campingområdet. Se illustrationsplanerne på forrige side, eller kortbilag 4 og 5. Ved omdannelse af området nord for Næsvej til bådeoplag fastholdes den eksisterende stiforbindelse gennem området. Bådeoplaget nord for Næsvej får vejadgang fra syd via den omlagte Næsvej. Bådeoplaget umiddelbart øst for campingpladsen får vejadgang fra samme stikvej, som campingpladsen har vejadgang fra. Der kan etableres vejadgang til området syd for campingpladsen fra nord via Blegegyden samt fra Søndre Ringvej. 11

12 Redegørelse N Delområde 7 Delområde 8 Delområde 9 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 1 Delområde 2 Delområde 6 Snit B-B 1:2000 af det fremtidige terræn Delområde 5 Planlagte offentlige stier Sukkerfabrikkens areal Illustration af delområderne og planlagte offentlige stiforbindelser 1:5000. Eksisterende campingplads Inden for lokalplanområdet kan der etableres de for campingpladsen Snit B-B 1:2000 af det nuværende terræn nødvendige interne fordelingsveje og stier. Der kan etableres befæstede arealer til autocampere og anlægges mindre parkeringsområder. Parkering kan også ske ved den enkelte hytte eller telt/campingvogn. Der kan opsættes opslagstavler, skilte til information, brandslukningsudstyr og affaldsøer til campingområdets drift. På hver campingenhed kan der etableres el-tilslutninger, afløb til spildevand og opsættes vandhaner. Anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 9 delområder, som vist oven for. Delområde 1 udlægges til campingformål og overnatningsvirksomhed i form af hotel. Delområde 1 er inddelt i to zoner, A og B. Se beskrivelsen på side 15 for yderligere oplysninger. Der kan etableres hytter, service-, fritids- og turismefaciliteter, herunder bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, konferencecenter, mødefaciliteter, festsal, fitness- og wellnesscenter og lign. Af udendørsaktiviteter kan der eksempelvis etableres sportspladser, hoppepuder, grillpladser og festtelte. Der kan etableres en kiosk og butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede varegrupper samt grill, restaurant og café. Der gives mulighed for at opføre 2 helårsboliger til bestyrere og lignende af campingpladsen. Derudover kan der etableres særligt pladskrævende Ferieboliger Snit A-A 1:2000 af kystlinjen med den nye campingplads med hotel og badeland. 12 Restaurant

13 Redegørelse varehandel og butikker inden for området, som er campingrelateret. Bebyggelsesprocenten for zone A er 15 og 10 for zone B. Delområde 2 er udlagt til rekreativt område i form af bådeoplag med tilhørende haller og skure samt til erhvervsformål, lettere industri i virksomhedsklasse 1-2, lager, service og værksted. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 10 m. Delområde 3 udlægges til rekreativt område i form af turisme- og fritidsformål. Derudover kan der etableres maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel og butikker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter og havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Der kan etableres overnatningsvirksomhed i form af hotelinden for zone C. Bebyggelsesprocenten for delområde 3 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 3,5 etager med en højde på maksimalt 15 meter. Snit A-A Delområde 4 Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. Delområde 5 er udlagt til rekreativt grønt område med mulighed for opførelse af bebyggelse til service-, toilet- og udstillingsbygninger til formidling af natur- eller historiefortællinger samt udsigtstårn. Der kan i alt opføres 150 m2 bebyggelse i form af mindre service-, toilet- og udstillingsbygninger i 1 etage med en max højde på 4 meter over kote 10,5 (DVR 90) samt udsigtstårn med en højde på 8,5 meter over kote 10,5 (DVR 90). Placering af snit. Delområde 6 kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for kontor- og serviceerhverv, miljøklasse 1-2. Der kan dispenseres tilbådeoplag eller bådehuse. Boliger kan opføres som tæt/laveller etageboliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 6 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter over kote 3,0. Der er et terrænspring på ca. 10 meter inden for området, så der vil nok i første omgang udelukkende blive etableret byggeri ud mod Søndre Ringvej og ikke oppe på det højere beliggende terræn. Hvis der skal etableres bebyggelse på dette areal forudsætter det en terrænregulering. Delområde 7 kan anvendes til rekreativt område i form af strandområde. Der kan bortset fra mindre service og toiletbygninger ikke opføres bebyggelse inden for området, men der kan anlægges en trampesti gennem området. Delområde 8 kan anvendes til rekreativt byområde til turist- og fritidsformål herunder bådoplag for marinaen. Maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel. Kiosker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter samt havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Den eksisterende sti igennem området kan fastholdes eller ændres. Bebyggelsesprocenten for delområde 8 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter. Delområde 9 kan anvendes til bycenter i form af butikker til sær- Eks. på servicebygning Eks. på hotel og badeland Den fremtidige campingplads henvender sig i 4 retninger, som den kan drage fordel af konceptmæssigt. Thing & Wainø Eks. på servicebygning 13 Sommerhusområde

14 ligt pladskrævende varehandel, liberale erhverv, offentlige formål med naturlig tilknytning til centret samt erhvervsformål, der er forenelige med anvendelsen til boligformål. Det kan f.eks. være mindre ikke generende værksteder samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Derudover kan området anvendes til sports- og friluftsaktiviteter, parkeringsplads og bådeoplag for marinaen. Der kan ikke etableres boliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 9 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 14 meter. Delområderne 8 og 9 vil ikke blive anvendt til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj/15. juni til d. 15. september, hvis delområde 2 tages i anvendelse til bådeoplag. Delområde 2 (kortbilag L2) kan anvendes til oplag af marinaens både, stativer og bådevogne hele året. Det foreslås, at bortset fra det markerede areal, som er vist på kortbilag L2, kan delområde 2 ikke anvendes til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj til d. 15. september. Periodeangivelserne reguleres ikke af lokalplanen. Campingpladsens orientering og koncept Med udvidelsen af campingpladsen vil den fremtidige campingplads strække sig over tre forskellige områder med hver sin karakter. Det er en kvalitet, som kan udnyttes til at skabe forskellige bokvaliteter indenfor den samme campingplads. Den eksisterende campingplads er opdelt i to områder. Den ene del henvender sig ud mod stranden og den anden mod marinaen. Med udvidelsen får campingpladsen et nyt område, som henvender sig mod byen og havnen. Campingpladsen har dermed potentiale til at få 3 særlige karakteristika - camping på stranden, camping ved havnen og camping mod byen/ havnen. Det giver campingpladsen stor fleksibilitet i forhold til en bred 14

15 variation af målgrupper, årstidsvariation og karakteren af campingelementer, hotel- og servicebygninger samt campinghytter. Campingpladsens struktur, bygninger og udseende Campingenhederne består af pladser, hvor der kan opsættes telte, campingvogne, autocampere og lign. køretøjer. Lokalplanen skaber i dag plads til ca. 260 campingenheder, mens den fremtidige campingplads vil kunne rumme ca. 450 enheder dvs. i alt ca besøgende i højsæsonen i forhold til 800 gæster tidligere. Det nuværende antal campinghytter er 8 i området. I henhold til det gældende Campingreglement må hytter max udgøre 20 % af antal campingenheder, og max 60 campinghytter pr. campingplads, dvs. at der iht. Campingreglementet vil blive mulighed for at opføre 60 hytter inden for campingområdet. Derudover kan der etableres overnatningsvirksomhed i form af hotel inden for zone A og C. Hotellet forventes at kunne indeholde 150 værelser. Der gives mulighed for, at hotellet kan etableres som en bygning i max 3,5 etager med kælder. Bygningen kan max være 15 meter høj. Der gives tillige mulighed for, at hotellet kan etableres som hotelhytter. Disse kan max opføres med en størrelse på 100 m 2 pr. hytte i max 2 etager med en højde på max 7 meter. Hotel/hotelhytter med tilhørende veje, parkering og udendørs opholdsarealer må max optage 25% af arealet i delområde 1. Bygninger til legeland, badeland og lign. kan etableres i op til 2 etager med en max højde på 15 meter. Disse bebyggelser er fastsat i denne højde pga. bygningernes mulige anvendelse med rutschebaner og lign., hvilket forudsætter at bygningerne opføres med høj kip. Bygninger til kiosk, café, administration, caravancenter, mødelokaler og aktivitets- 15

16 Eks. på maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. (Referencefoto fra Sommerland Sjælland) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. Eks. på Maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. Hytterne henvender sig ud mod vandet. (Referencefoto Øster Hurup Havn) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. hal og lign. kan etableres i max 2 etager med en max højde på 10 meter. Den enkelte servicebygning inden for zone A må max max etableres i 2 etager med en max højde på 7 meter. Kiosk og butik må max opføres med et bruttoetageareal på 250 m 2 ekskl. lager. Inden for zone A kan etableres 2 helårsboliger til campingplads og hotel. Boligerne må have et bruttoetageareal på max 250 m 2. Bygninger nær marinaen i zone A kan med fordel få et maritimt udseende, så de er med til at præge havnemiljøet. Inden for zone B kan kun opføres campinghytter og servicebygninger. Hytter må opføres i 1 etage og i op til 4 meters højde. Der må desuden opføres servicebygninger i max 6 meters højde og i max 1 etage. Hver servicebygning må max have et bruttoetageareal på 350 m 2. Det er vigtigt, at bygningerne ikke fremstår synlige set fra kysten. Bebyggelsesprocenten for zone B er 10. Campinghytter placeret nær det rekreative areal i zone B kan med fordel være mindre hytter. Hytterne kan placeres spredt i landskabet, så de fremstår som landart i landskabet. Se inspirationsbillederne af hytter oven for. 16

17 Visualisering af den nye Næsvej mellem havnebassin og campingplads, hvor hotellet ses i midten af visualiseringen. Eksisterende servicebygninger og hytter er opført i træ. Fremtidige hytter samt servicebygninger kan opføres i træ, glas, muret eller pudset/kalket murværk og vil få en afdæmpet facadefarve, for at opnå en indpasning i det maritime område. Hytter placeret i zone B kan opføres i træ, beton, metalplader og glasfiber. Se zoner og delområder på kortbilag L2. Vinteropbevaring og vintercamping Der er mulighed for vinteropbevaring af campingvogne mv. på campingpladsen Baggrunden for vintercampering er at opnå mulighed for kortvarige ophold i campingvogne og telte m.v. samt i hytter på campingpladsen, i weekends m.v. i perioden 1. november til 28. februar. Bygninger i delområde 2, 6, 8, og 9 Inden for delområde 2, 6, 8 og 9 er der forskellige anvendelser til centerfunktioner (delområde 9), blandet bolig og erhverv (delområde 6), bådeoplag og lettere industri (delområde 2) og turist- og fritidsformål (delområde 8). I områderne kan der dispenseres til bådeskure og haller. Terrænbearbejdning Campingpladsens zone B, der ligger i et højere terræn ca. 8-9 meter over det eksisterende campingpladsområde, har tidligere været anvendt til grusdepot til Sukkerfabrikken. Pga. terrænspringet er denne del af campingpladsen adskilt visuelt og fysisk fra den eksisterende campingplads. Campingpladsens zone B kan terrasseres, så arealet kommer til at skråne mod nord eller nordøst. Terrænet kan reguleres i nødvendigt omfang med henblik på etablering af vej- og stiadgang til sommerhusområdet og omgivende arealer. På de resterende arealer kan der terrænreguleres plus/minus 0,50 m. Terrænet inden for delområde 2, 6, 8 og 9 kan terrænreguleres plus/minus 1,0 m. 17

18 N Plan der viser hvordan det fremtidige terræn kan komme til at se ud. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Rumlig illustration, der viser en mulighed for det fremtidige terræn for campingpladsens udvidelsesareal. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Thing & Wainø Muligheden for en terrassering af campingpladsens zone B skal sikre bedre sammenhæng med det eksisterende campingområde, og terrasserne er med til at give en spændende og flot udformning af pladsen samt sikre udsigt mod byen og havnen. Jord, sand og grus fra zone B kan eventuelt anvendes til terrænbearbejdning af arealerne, der forudsættes anvendt til bådeoplag og til opfyld i det kommende byområdesyd for lokalplanområdet. Dele af campingpladsen samt adgangsvejen til sommerhusområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. Inden for strandbeskyttelseslinjen kan der ikke foretages 18

19 Hotel og campingplads set fra sydvest. ændringer i tilstanden, herunder byggeri, terrænændringer, matrikelændringer, tilplantninger med videre, uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. Dog kan mindre terrænændringer foretages uden dispensation. I skrivelse af 24. maj 2012 fra Naturstyrelsen gør de opmærksom på, at man ved en behandling af en dispensationssag om pladsens konkrete udformning vil forudsætte, at arealet terrasseres ned mod byen og havnen på en sådan måde, at bygninger, hytter, campingvogne og faste installationer placeres lavere end arealet mellem pladsen og kysten og dermed ikke ses fra syd eller vest. Beplantning Syd for campingpladsen udlægges en bred rekreativ grøn korridor. Området kan beplantes med træer og buske, og det grønne areal vil fungere som rekreativt areal og sikre adgangen til kysten for offentligheden. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne syd for indarbejdes det i lokalplanen, at der mod syd inden for campingområdet skal etableres en 1 meter bred og min 1,20 meter høj og max 1,80 meter høj tæt hækbeplantning. Generelt skal der etableres hækbeplantning omkring campingpladsen. Mod offentlig vej og sti skal hækken holdes klippet undtaget dog i zone B, hvor hækken gerne må have mere naturpræget karakter. Hvor der på campingpladsen opføres bebyggelse, der ligger ud til den eksisterende eller omlagte Næsvej kan beplantningen undlades, så det er bygningen, der danner afgrænsning ud mod Næsvej. Iht. til det gældende Campingreglement er det et krav, at der etableres hegn omkring campingpladser beliggende nær byområder. Eventuelle trådhegn skal derfor placeres skjult af beplantningen på egen grund. På arealet nord for Næsvej ud for delområde 2, 8 og 9 skal der plantes enkeltstående opstammede træer på række med en indbyrdes afstand af minimum 7,5 meter og højest 10,0 meter mellem træerne. 19

LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Lokalplanområdet og omgivelserne...

Læs mere

Forslag til. Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs

Forslag til. Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs Forslag til Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Lokalplanområdet og omgivelserne...

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Lokalplanområdet og omgivelserne....

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs Udkast af 270911

Forslag til Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs Udkast af 270911 Forslag til Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til campingplads og bådeoplag ved Næsvej på Asnæs Udkast af 270911 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR. 1.2-4 FORETOMRÅDETILCAMPINGPLADSOGBÅDEOPLAG OMRÅDE TIL

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou "

Lokalplan nr. 6.20 Område til ferieog fritidsformål, Hou Lokalplan nr. 6.20 "Område til ferieog fritidsformål, Hou " HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING... II REDEGQIRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND... 3 LOKALPLANENS INDHOLD...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1

Lokaiplan nr. 9-1. Lokalpian nr. 9-1 Lokaiplan nr. 9-1 Lokalpian nr. 9-1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 9-1 Indhoidsfortegnelse lndhold side 2 Forholdet til den øvrige planlægning 2 Lokalpianens retsvirkninger 4 1. Formål~ 5 2. Område og zonestatus~

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m.

Afledte justeringer: Kommuneplantillægget tilrettes således at den maksimale højde på tårnet også her angives til 12 m. Dato 06.02.2015 Dok.nr. 17244/15 Sagsnr. 11/886 Ref. ANBC Resumé af indkomne bemærkninger forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2013 og lokalplan 05.01.L02 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten

DRAGØR KOMMUNE. Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3. - for en campingplads ved Søvangsbugten DRAGØR KOMMUNE Tillæg til lokalplan 47 og kommuneplantillæg 3 - for en campingplads ved Søvangsbugten INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplantillæggets baggrund side 5 Planens indhold side 7 Planens forhold til

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13.

Anmelder: Mtr. nr. 54 c. 54 d. Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup. Hou by, Hals. Tlf. 99.549999. HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13. Mtr. nr. 54 c Hou by, Hals 54 d Anmelder: Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup Tlf. 99.549999 HALS KOMMUNE d- LOKALPLAN NR. 6.13 r-- rn JANUAR 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 6.13 1. 2. 3. 4.

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

Lokalplan 4. 126. Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping. Luftfoto af området

Lokalplan 4. 126. Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping. Luftfoto af området Lokalplan 4. 126 Område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping Luftfoto af området Christiansfeld Kommune dec. 2003 Lokalplan nr. 4.126 - område til udvidelse af Hejlsminde Strand Camping LOKALPLAN

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes Lokalplan nr. 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs

AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes Lokalplan nr. 4.1-2 for et område til campingformål på Helnæs Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 28. marts 2014 J.nr.: NMK-33-01205 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Assens Kommunes Lokalplan nr. 4.1-2 for et område til

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV

1 : lo.od0 KOMMUNE NR. 5017 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV 1 : lo.od0 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5017 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS VED SPØTTRUP STRANDVEJ VED HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5017 Lokalplan for et område til campingplads beliggende ved Spøttrup

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere