Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by"

Transkript

1 Forslag til LOKALPLAN NR for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget og Økonomiudvalget den 11/12-13 tilføjet en supplerende illustrationsplan, som kortbilag 5 og supplerende visualiseringer af en alternativ placering af bebyggelse på campingpladsen.

2 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR FORETOMRÅDETILCAMPINGPLADS OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS, PLA BÅDEOPLAGM M.M. VED ASNÆS, ASSENS BY Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanområdet og omgivelserne Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning Forhold til anden lovgivning Retsvirkninger Bestemmelser for lokalplan nr Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning Meddelte landzonetilladelser Servitutter Ophævelse af lokalplan Tilladelser efter anden lovgivning Vedtagelsespåtegning Kortbilag til lokalplanen Kortbilag L1: Matrikelkort, områdeafgrænsning og delområder Kortbilag L2: Zoner, delområder, veje og stier Kortbilag L3: Beplatningsbælter, vinteropbevaring og vintercamping Kortbilag L4: Illustrationsplan Kortbilag L5: Illustrationsplan

3 3

4 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr og Kommuneplantillæg nr. 4 er fremlagt fra den xx. januar 2014 til den xx. februar Du er velkommen til at indsende ændringsforslag, indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til planforslaget i offentlighedsperioden. Disse skal senest den x. marts 2014 være fremsendt til: eller Assens Kommune Plan og Kultur Rådhus Allé Assens Har du spørgsmål til lokalplanforslaget eller til forslag til kommuneplantillægget, er du velkommen til at rette henvendelse til Plan og Kultur, Hvad er en lokalplan Lokalplanen er juridisk bindende for den enkelte grundejer forstået på den måde, at den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil, men ændringer i de eksisterende forhold, fx ved ny- eller ombygning, skal være i overensstemmelse med lokalplanen, medmindre der er opnået dispensation efter reglerne i planlovens 19. Den endelig vedtagne lokalplan tinglyses på de berørte ejendomme, således at den optræder sammen med de øvrige ejendomsoplysninger og bindinger på ejendommens blad i tingbogen. En lokalplan er en plan, hvori kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, beplantning, vej- og stiforhold m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans gennemførelse. Eksisterende lovlig bebyggelse eller fortsættelse af den hidtil lovlige benyttelse af en ejendom kan imidlertid forsætte. En byggetilladelse, der er udstedt før offentliggørelsen af planforslaget berøres heller ikke. Den midlertidige retsvirkning gælder indtil den endelige vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst et år efter offentliggørelsen af planforslaget. 4

5 Oversigtskort N Assens Midtby Assens Marina Sommerhusområde Eksisterende Campingplads Rekreativt areal Oversigtskort 1:10.000, Lokalplanområdet er markeret med rødt. Alle luftfotos: Luftfoto 2011, COWI 5

6 REDEGØRELSE FOR PLANEN LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL Baggrunden for lokalplanen er at sikre udviklingsmuligheder for campingpladsen ved Assens Midtby i privat ejerskab samt sikre oplagsplads til Assens Marinas både. Lokalplanens formål er at styrke campingpladsen og de øvrige turisterhverv i Assens Kommune og sikre pladsen gode udviklingsmuligheder ved at udvide den eksisterende campingplads, samt sikre mulighed for etablering af hotel/hotelhytter. Udvidelserne sker dels vest for campingpladsen på et areal, der førhen har været anvendt til fodboldbane ved stranden, dels syd for campingpladsen på bassinområdet, hvor en smal bræmme tilføjes campingpladsen. Det betyder, at området mellem campingpladsen og det kommende byområde syd for reduceres. Øst for campingpladsen lægges et mindre areal til campingpladsen, som bl.a. kan anvendes til campingrelateret særligt pladskrævende varehandel f.eks. i form af et caravancenter. Dele af dette areal mod øst kan ikke anvendes til overnatning. For at skabe en god oplevelsesmæssig og funktionel nødvendig sammenhæng inden for campingpladsen ændres adgangsvejen til sommerhusområdet ved Rylevej til en placering syd for campingområdet. Overordnet set skal udvidelserne af campingpladsen medvirke til en opgradering, så pladsen bliver en mere attraktiv campingplads, der lever op til de krav, campister efterspørger i dag. Lokalplanen skal desuden sikre mulighed for opførelse af nye faciliteter som campinghytter, servicebygninger, hotel/hotelhytter, bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, mødefaciliteter, fitnesscenter og lign. samt til indretning af området til udendørs aktiviteter som f.eks. swimmingpool, hoppepuder, festtelte og legepladser. Planen giver også mulighed for opførelse af 2 helårsboliger bl.a. til en kommende bestyrer af campingpladsen. Formålet med lokalplanen er herudover at sikre plads til bådeoplag for Assens Marinas både og skabe gode adgangsmuligheder. Arealerne til bådeoplag ligger nordøst, øst og sydøst for campingpladsen og etableres som 4 delområder. De to af delområder kan udover anvendelsen til bådeoplag også anvendes til erhvervsformål, lettere industri, lager, service og værksted. Det tredje delområde kan desuden anvendes til centerfunktioner og det sidste delområde til blandet bolig og erhverv. I den vestlige og sydlige del af lokalplanområdet skal overgangen til det rekreative areal forbedres med særlig fokus på landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier. Beplantningen skal danne en landskabelig overgang til områderne syd for, hvor der er planer om at udvikle et boligområde eller et rekreativt område til fritids- og turismeformål som ferie-, eller konferencecenter, hotel, kulturelle institutioner eller forlystelsesanlæg. Vest for campingområdet ligger en strandeng omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Strandengen inddrages i lokalplanområdet med henblik på sikring af en stiforbindelse gennem området. Næsvej Den eksisterende campingplads, som deles i to af Næsvej. 6

7 Strandbeskyttelseslinje Byzone Sommerhusområde Areal der overføres til byzone Lokalplangrænse Beskyttet strandeng Beskyttet sø Zoneforhold, beskyttede områder samt strandbeskyttelseslinjen. Lokalplanen skal være med til at fremme udviklingen af Asnæs og styrke området omkring marinaen. Generelt vil udvidelsen og opgraderingen af campingpladsens faciliteter styrke turismeerhvervet i og omkring Assens by. Udvidelsen af campingpladsen kan desuden være med til at sikre en bedre sammenhæng til Assens Midtby og styrke de rekreative forbindelser og anvendelser samt friluftslivet på de omgivende arealer. LOKALPLANOMRÅDET OG OMGIVELSERNE Campingpladsen City Camp Assens Strand ligger som to adskilte områder på Asnæs sydvest for Assens Midtby. Asnæs er en lav Odde, der ligger mellem marinaen og området, som tidligere blev anvendt til deponering af jord fra Sukkerfabrikkens roeafvaskning. Størstedelen af campingpladsen er omkranset af levende hegn. Det ene campingpladsområde ligger vest for Næsvej mellem kysten og marinaen, og det andet ligger nord og øst for Næsvej mellem marinaen og området, der tidligere blev anvendt af sukkerfabrikken. Vest for lokalplanområdet ligger Lillebælt og et smalt kystforland. En del af dette område er udpeget til strandeng, som er beskyttet i henhold til 3 i Naturbeskyttelsesloven. Sydvest for den eksisterende campingplads ligger et sommerhusområde og mod nordøst et mindre kolonihaveområde. Øst for campingpladsen ligger en eksisterende erhvervsbygning. Længere mod øst ved Blegegyden ligger en række boliger. 7

8 Arealet syd for havnebassinet. Øst for lokalplanområdet ligger en række gamle funktionærboliger. Assens Midtby Assens Marina Udsigten syd fra campingpladsen, hvor der er udsigt over marinaen og Assens Midtby. Nord for lokalplanområdet ligger feriehuse, Assens Søsportscenter, Assens Sejlklub og en restaurant. Nord for lokalplanområdet ligger marinaen og længere ude feriehuse, en restaurant, Assens Søsportscenter og Assens Sejlklub. Området mellem campingpladsen og havnebassinet anvendes til bådeoplag og parkering. Området syd for den eksisterende campingplads er et kunstigt skabt landskab, som har været anvendt til jorddepot til den tidligere sukkerfabrik. Det er planen, at store dele af sukkerfabrikkens område syd for campingpladsen skal omdannes til et attraktivt naturområde med en stor variation af rekreative værdier. Terrænet på dette areal ligger 10 meter over det eksisterende campingpladsområde og er omfattet af strandbeskyttelseslinje, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15 og 65. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. I lokalplanens sydligste del ligger 2 søer, som er beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3. Indgriben i området, som forventes at medføre tilstandsændringer af vandhullet, kræver dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 jf. lovens 65. 8

9 N Krabbeløkkevej Blegegyden Næsvej Mågevej Glentevej Ternevej Søndre Ringvej Rylevej Strandbeskyttelseslinje Lokalplanens afgrænsning Kommende campingområde Luftfoto 1:5000, der viser lokalplanområdets afgrænsning og strandbeskyttelseslinjen. Vejadgang til Assens Marina, de nord for beliggende fritidshuse mv., campingpladsen, sommerhusområdet, det eksisterende bådeoplag og erhvervsbygningen foregår via Næsvej. Den eksisterende campingplads og dele af bådeoplaget er omfattet af lokalplan nr og omfatter matriklerne 48l, 89g, 92f, 153a, 153ad og 153ae og dele af matriklerne 48a, 48d, 89d, 89i og 92h samt dele af vejmatrikel e og aæ, alle Assens Markjorder. Den nye lokalplan nr kommer til at omfatte matriklerne 48l, 89b, 89d, 89g, 92aaa, 92f, 92h, 92i, 153a, 153aa, 153ac, 153ad, 153ae, 153æ, 153ø, 264a og 264b og dele af matriklerne 48a, 48d, 89i og 268a samt dele af vejmatrikel ah, aæ, b, e og k, alle Assens Markjorder. Det samlede areal for lokalplanområdet udgør ca. 19,5 ha, hvoraf campingpladsen fremover udgør ca. 10 ha. Den eksisterende campingplads ligger i by- og landzone samt et mindre areal i sommerhusområde. Et mindre areal vest og syd for campingpladsen overføres til byzone. Arealerne inden for strandbeskyttelseslinjen forbliver i landzone. Der tillægges lokalplanen en bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der efter planlovens 35, stk. 1 er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er i lokalplanen udtrykkeligt beskrevet, hvilke tilladelser, der erstattes af planen. Der skal fortsat indhentes forudgående dispensation til tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Visse mindre terrænreguleringer kan dog være undtaget. 9

10 Mågevej Glentevej Redegørelse Aktivitetshal og mødefaciliteter 2 etager/10 m Hotel 3,5 etager/15 meter Delområde 7 Beskyttet område Offentlig sti Legeplads Legeplads og aktivitetsområde Svømmebassin 2 etager/15 m Torv Café Administration 1 etage Næsvej Bådehuse Max 12 m i højden 2 etager Bådeoplag Delområde 8 Krabbeløkkevej Max 12 m i højden 3 etager Centerfunktioner Søndre Ringvej Legeland Opmarch areal Indgang til campingplads Havnekaj Delområde 4 Promenade Sti Delområde 9 Næsvej Sti til sommerhuse Hotelhytter 2 etager/7 m Offentlig sti Transformerstation Campinghytter Bestyrerbolig Delområde 3 CaravancenterParkering 2 etager/10 m Bådeoplag Blegegyden Næsgade Beskyttet område Teltplads Delområde 1 Servicebygning Max 500 m² Legeplads 2 etager/7 m Delområde 2 Bådehuse Max 10 m i højden Ternevej P-areal til campister Servicebygning 350 m² 1 etage/6 m Legeplads P-areal Hytter Rylevej Vej til sommerhusområdet Hytter Delområde 5 Max 12 m i højden 4 etager Delområde 6 Offentlig sti og vej Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel mod nordvest. Se kortbilag 5. LOKALPLANENS INDHOLD Trafikale forhold og arealkonsekvenser Lokalplanen skaber mulighed for, at Næsvej som er adgangsvej til marinaen omlægges, så vejen fremover forløber umiddelbart syd for havnebassinet og slår et mindre bueslag, inden den kobler sig på det eksisterende kryds ved Søndre Ringvej. Med den nye vejadgang sikres en bedre sammenhæng mellem by og havn. Der opnås således en mere direkte forbindelse herimellem, samtidig med at oplevelsen af havnen fremmes. Campingpladsen udvides mod vest ud i et område, som tidligere har været anvendt som boldbane. Dette areal har tidligere været registeret, som beskyttet natur i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. På baggrund af besigtigelse den 16. maj 2013 er arealet taget ud af registreringen af beskyttet natur, idet arealet er uden en typisk strandengsvegetation. Arealet har således tidligere været fejlregisteret, da det ikke opfyldte betingelserne for at kunne registreres som beskyttet natur, og denne registrering er nu rettet. Delområde 7 Delområde 4 Delområde 8 Delområde 3 Delområde 9 Bådeoplaget syd for havnebassinet flyttes til de nye bådeoplagssteder, som indgår i denne lokalplan. Derved kan den sydlige havnekaj og området nær bassinet benyttes til andre publikumsorienterede aktiviteter i sommerhalvåret og til omlægning af Næsvej. Delområde 1 Delområde 5 Delområde 2 Delområde 6 Lokalplanen muliggør, at adgangsvejen til sommerhusområdet føres syd om campingområdet, hvorved sommerhusejerne får vejadgang via Blegegyden. Den nye vej føres op på diget ved det rekreative område og ned til Rylevej. Vejen forudsættes etableret som en offentlig vej med grusbelægning. Der vil fortsat være stiadgang til sommerhusområdet Illustrationsplan hvor der er skitseret for hotel på den midterste del af campingområdet. Se kortbilag 4. 10

11 Visualisering af campingpladsen, hvor det rekreative grønne område mod syd ses i forgrunden. fra nord via Næsvej og langs stien via den nordlige grænse af sommerhusområdet. Den nye adgangsvej til sommerhusområdet får også mulighed for at betjene et kommende byområde syd for lokalplanområdet. Umiddelbart nord for vejen anlægges en offentlig sti i kanten af det rekreative område. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne mod syd, skal der etableres en tæt hækbeplantning inden for campingområdet. Hækken skal være 1 meter bred og have en højde på min 1,20 meter og max 1,80 meter. Det rekreative grønne område vurderes som ikke støjfølsomt bufferareal. Med omlægningen af Næsvej og adgangsvejen til sommerhusområdet skabes der mulighed for at samle campingpladsen, hvilket er en væsentligt forudsætning for campingpladsens fremtidige eksistens og udvikling. Den nye reception til campingpladsen forventes flyttet til det midterste campingområde, hvorved indgangen til campingpladsen kan placeres før Næsvejs bueslag. Lokalplanen giver endvidere mulighed for, at der kan etableres overnatning i form af hotel og caravancenter inden for campingområdet. Se illustrationsplanerne på forrige side, eller kortbilag 4 og 5. Ved omdannelse af området nord for Næsvej til bådeoplag fastholdes den eksisterende stiforbindelse gennem området. Bådeoplaget nord for Næsvej får vejadgang fra syd via den omlagte Næsvej. Bådeoplaget umiddelbart øst for campingpladsen får vejadgang fra samme stikvej, som campingpladsen har vejadgang fra. Der kan etableres vejadgang til området syd for campingpladsen fra nord via Blegegyden samt fra Søndre Ringvej. 11

12 Redegørelse N Delområde 7 Delområde 8 Delområde 9 Delområde 4 Delområde 3 Delområde 1 Delområde 2 Delområde 6 Snit B-B 1:2000 af det fremtidige terræn Delområde 5 Planlagte offentlige stier Sukkerfabrikkens areal Illustration af delområderne og planlagte offentlige stiforbindelser 1:5000. Eksisterende campingplads Inden for lokalplanområdet kan der etableres de for campingpladsen Snit B-B 1:2000 af det nuværende terræn nødvendige interne fordelingsveje og stier. Der kan etableres befæstede arealer til autocampere og anlægges mindre parkeringsområder. Parkering kan også ske ved den enkelte hytte eller telt/campingvogn. Der kan opsættes opslagstavler, skilte til information, brandslukningsudstyr og affaldsøer til campingområdets drift. På hver campingenhed kan der etableres el-tilslutninger, afløb til spildevand og opsættes vandhaner. Anvendelse Lokalplanområdet inddeles i 9 delområder, som vist oven for. Delområde 1 udlægges til campingformål og overnatningsvirksomhed i form af hotel. Delområde 1 er inddelt i to zoner, A og B. Se beskrivelsen på side 15 for yderligere oplysninger. Der kan etableres hytter, service-, fritids- og turismefaciliteter, herunder bebyggelse og anlæg til bade- og aktivitetscenter, konferencecenter, mødefaciliteter, festsal, fitness- og wellnesscenter og lign. Af udendørsaktiviteter kan der eksempelvis etableres sportspladser, hoppepuder, grillpladser og festtelte. Der kan etableres en kiosk og butik til salg af dagligvarer og andre campingrelaterede varegrupper samt grill, restaurant og café. Der gives mulighed for at opføre 2 helårsboliger til bestyrere og lignende af campingpladsen. Derudover kan der etableres særligt pladskrævende Ferieboliger Snit A-A 1:2000 af kystlinjen med den nye campingplads med hotel og badeland. 12 Restaurant

13 Redegørelse varehandel og butikker inden for området, som er campingrelateret. Bebyggelsesprocenten for zone A er 15 og 10 for zone B. Delområde 2 er udlagt til rekreativt område i form af bådeoplag med tilhørende haller og skure samt til erhvervsformål, lettere industri i virksomhedsklasse 1-2, lager, service og værksted. Bebyggelsesprocenten for delområde 2 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 10 m. Delområde 3 udlægges til rekreativt område i form af turisme- og fritidsformål. Derudover kan der etableres maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel og butikker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter og havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Der kan etableres overnatningsvirksomhed i form af hotelinden for zone C. Bebyggelsesprocenten for delområde 3 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 3,5 etager med en højde på maksimalt 15 meter. Snit A-A Delområde 4 Der må ikke opføres bebyggelse inden for området. Delområde 5 er udlagt til rekreativt grønt område med mulighed for opførelse af bebyggelse til service-, toilet- og udstillingsbygninger til formidling af natur- eller historiefortællinger samt udsigtstårn. Der kan i alt opføres 150 m2 bebyggelse i form af mindre service-, toilet- og udstillingsbygninger i 1 etage med en max højde på 4 meter over kote 10,5 (DVR 90) samt udsigtstårn med en højde på 8,5 meter over kote 10,5 (DVR 90). Placering af snit. Delområde 6 kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsområde med mulighed for kontor- og serviceerhverv, miljøklasse 1-2. Der kan dispenseres tilbådeoplag eller bådehuse. Boliger kan opføres som tæt/laveller etageboliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 6 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter over kote 3,0. Der er et terrænspring på ca. 10 meter inden for området, så der vil nok i første omgang udelukkende blive etableret byggeri ud mod Søndre Ringvej og ikke oppe på det højere beliggende terræn. Hvis der skal etableres bebyggelse på dette areal forudsætter det en terrænregulering. Delområde 7 kan anvendes til rekreativt område i form af strandområde. Der kan bortset fra mindre service og toiletbygninger ikke opføres bebyggelse inden for området, men der kan anlægges en trampesti gennem området. Delområde 8 kan anvendes til rekreativt byområde til turist- og fritidsformål herunder bådoplag for marinaen. Maritimt- eller campingrelateret særligt pladskrævende varehandel. Kiosker, service, restaurant, fritids- og turismefaciliteter samt havnerelaterede forenings- og værkstedsfaciliteter. Den eksisterende sti igennem området kan fastholdes eller ændres. Bebyggelsesprocenten for delområde 8 er max 45. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 12 meter. Delområde 9 kan anvendes til bycenter i form af butikker til sær- Eks. på servicebygning Eks. på hotel og badeland Den fremtidige campingplads henvender sig i 4 retninger, som den kan drage fordel af konceptmæssigt. Thing & Wainø Eks. på servicebygning 13 Sommerhusområde

14 ligt pladskrævende varehandel, liberale erhverv, offentlige formål med naturlig tilknytning til centret samt erhvervsformål, der er forenelige med anvendelsen til boligformål. Det kan f.eks. være mindre ikke generende værksteder samt mindre ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne. Derudover kan området anvendes til sports- og friluftsaktiviteter, parkeringsplads og bådeoplag for marinaen. Der kan ikke etableres boliger. Bebyggelsesprocenten for delområde 9 er max 80. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en højde på maksimalt 14 meter. Delområderne 8 og 9 vil ikke blive anvendt til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj/15. juni til d. 15. september, hvis delområde 2 tages i anvendelse til bådeoplag. Delområde 2 (kortbilag L2) kan anvendes til oplag af marinaens både, stativer og bådevogne hele året. Det foreslås, at bortset fra det markerede areal, som er vist på kortbilag L2, kan delområde 2 ikke anvendes til bådeoplag i perioden fra d. 15. maj til d. 15. september. Periodeangivelserne reguleres ikke af lokalplanen. Campingpladsens orientering og koncept Med udvidelsen af campingpladsen vil den fremtidige campingplads strække sig over tre forskellige områder med hver sin karakter. Det er en kvalitet, som kan udnyttes til at skabe forskellige bokvaliteter indenfor den samme campingplads. Den eksisterende campingplads er opdelt i to områder. Den ene del henvender sig ud mod stranden og den anden mod marinaen. Med udvidelsen får campingpladsen et nyt område, som henvender sig mod byen og havnen. Campingpladsen har dermed potentiale til at få 3 særlige karakteristika - camping på stranden, camping ved havnen og camping mod byen/ havnen. Det giver campingpladsen stor fleksibilitet i forhold til en bred 14

15 variation af målgrupper, årstidsvariation og karakteren af campingelementer, hotel- og servicebygninger samt campinghytter. Campingpladsens struktur, bygninger og udseende Campingenhederne består af pladser, hvor der kan opsættes telte, campingvogne, autocampere og lign. køretøjer. Lokalplanen skaber i dag plads til ca. 260 campingenheder, mens den fremtidige campingplads vil kunne rumme ca. 450 enheder dvs. i alt ca besøgende i højsæsonen i forhold til 800 gæster tidligere. Det nuværende antal campinghytter er 8 i området. I henhold til det gældende Campingreglement må hytter max udgøre 20 % af antal campingenheder, og max 60 campinghytter pr. campingplads, dvs. at der iht. Campingreglementet vil blive mulighed for at opføre 60 hytter inden for campingområdet. Derudover kan der etableres overnatningsvirksomhed i form af hotel inden for zone A og C. Hotellet forventes at kunne indeholde 150 værelser. Der gives mulighed for, at hotellet kan etableres som en bygning i max 3,5 etager med kælder. Bygningen kan max være 15 meter høj. Der gives tillige mulighed for, at hotellet kan etableres som hotelhytter. Disse kan max opføres med en størrelse på 100 m 2 pr. hytte i max 2 etager med en højde på max 7 meter. Hotel/hotelhytter med tilhørende veje, parkering og udendørs opholdsarealer må max optage 25% af arealet i delområde 1. Bygninger til legeland, badeland og lign. kan etableres i op til 2 etager med en max højde på 15 meter. Disse bebyggelser er fastsat i denne højde pga. bygningernes mulige anvendelse med rutschebaner og lign., hvilket forudsætter at bygningerne opføres med høj kip. Bygninger til kiosk, café, administration, caravancenter, mødelokaler og aktivitets- 15

16 Eks. på maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. (Referencefoto fra Sommerland Sjælland) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. Eks. på Maritim hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær marinaen. Hytterne henvender sig ud mod vandet. (Referencefoto Øster Hurup Havn) Eks. på primitiv hytte, der kan placeres inden for campingpladsen nær det rekreative areal. hal og lign. kan etableres i max 2 etager med en max højde på 10 meter. Den enkelte servicebygning inden for zone A må max max etableres i 2 etager med en max højde på 7 meter. Kiosk og butik må max opføres med et bruttoetageareal på 250 m 2 ekskl. lager. Inden for zone A kan etableres 2 helårsboliger til campingplads og hotel. Boligerne må have et bruttoetageareal på max 250 m 2. Bygninger nær marinaen i zone A kan med fordel få et maritimt udseende, så de er med til at præge havnemiljøet. Inden for zone B kan kun opføres campinghytter og servicebygninger. Hytter må opføres i 1 etage og i op til 4 meters højde. Der må desuden opføres servicebygninger i max 6 meters højde og i max 1 etage. Hver servicebygning må max have et bruttoetageareal på 350 m 2. Det er vigtigt, at bygningerne ikke fremstår synlige set fra kysten. Bebyggelsesprocenten for zone B er 10. Campinghytter placeret nær det rekreative areal i zone B kan med fordel være mindre hytter. Hytterne kan placeres spredt i landskabet, så de fremstår som landart i landskabet. Se inspirationsbillederne af hytter oven for. 16

17 Visualisering af den nye Næsvej mellem havnebassin og campingplads, hvor hotellet ses i midten af visualiseringen. Eksisterende servicebygninger og hytter er opført i træ. Fremtidige hytter samt servicebygninger kan opføres i træ, glas, muret eller pudset/kalket murværk og vil få en afdæmpet facadefarve, for at opnå en indpasning i det maritime område. Hytter placeret i zone B kan opføres i træ, beton, metalplader og glasfiber. Se zoner og delområder på kortbilag L2. Vinteropbevaring og vintercamping Der er mulighed for vinteropbevaring af campingvogne mv. på campingpladsen Baggrunden for vintercampering er at opnå mulighed for kortvarige ophold i campingvogne og telte m.v. samt i hytter på campingpladsen, i weekends m.v. i perioden 1. november til 28. februar. Bygninger i delområde 2, 6, 8, og 9 Inden for delområde 2, 6, 8 og 9 er der forskellige anvendelser til centerfunktioner (delområde 9), blandet bolig og erhverv (delområde 6), bådeoplag og lettere industri (delområde 2) og turist- og fritidsformål (delområde 8). I områderne kan der dispenseres til bådeskure og haller. Terrænbearbejdning Campingpladsens zone B, der ligger i et højere terræn ca. 8-9 meter over det eksisterende campingpladsområde, har tidligere været anvendt til grusdepot til Sukkerfabrikken. Pga. terrænspringet er denne del af campingpladsen adskilt visuelt og fysisk fra den eksisterende campingplads. Campingpladsens zone B kan terrasseres, så arealet kommer til at skråne mod nord eller nordøst. Terrænet kan reguleres i nødvendigt omfang med henblik på etablering af vej- og stiadgang til sommerhusområdet og omgivende arealer. På de resterende arealer kan der terrænreguleres plus/minus 0,50 m. Terrænet inden for delområde 2, 6, 8 og 9 kan terrænreguleres plus/minus 1,0 m. 17

18 N Plan der viser hvordan det fremtidige terræn kan komme til at se ud. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Rumlig illustration, der viser en mulighed for det fremtidige terræn for campingpladsens udvidelsesareal. Her er området syd for sommerhusområdet ikke vist terrænreguleret. Thing & Wainø Muligheden for en terrassering af campingpladsens zone B skal sikre bedre sammenhæng med det eksisterende campingområde, og terrasserne er med til at give en spændende og flot udformning af pladsen samt sikre udsigt mod byen og havnen. Jord, sand og grus fra zone B kan eventuelt anvendes til terrænbearbejdning af arealerne, der forudsættes anvendt til bådeoplag og til opfyld i det kommende byområdesyd for lokalplanområdet. Dele af campingpladsen samt adgangsvejen til sommerhusområdet er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, som varetages gennem Naturbeskyttelseslovens 15. Naturstyrelsen er myndighed på strandbeskyttelseslinjen. Inden for strandbeskyttelseslinjen kan der ikke foretages 18

19 Hotel og campingplads set fra sydvest. ændringer i tilstanden, herunder byggeri, terrænændringer, matrikelændringer, tilplantninger med videre, uden forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 15. Dog kan mindre terrænændringer foretages uden dispensation. I skrivelse af 24. maj 2012 fra Naturstyrelsen gør de opmærksom på, at man ved en behandling af en dispensationssag om pladsens konkrete udformning vil forudsætte, at arealet terrasseres ned mod byen og havnen på en sådan måde, at bygninger, hytter, campingvogne og faste installationer placeres lavere end arealet mellem pladsen og kysten og dermed ikke ses fra syd eller vest. Beplantning Syd for campingpladsen udlægges en bred rekreativ grøn korridor. Området kan beplantes med træer og buske, og det grønne areal vil fungere som rekreativt areal og sikre adgangen til kysten for offentligheden. For at sikre afskærmning mellem campingpladsen og områderne syd for indarbejdes det i lokalplanen, at der mod syd inden for campingområdet skal etableres en 1 meter bred og min 1,20 meter høj og max 1,80 meter høj tæt hækbeplantning. Generelt skal der etableres hækbeplantning omkring campingpladsen. Mod offentlig vej og sti skal hækken holdes klippet undtaget dog i zone B, hvor hækken gerne må have mere naturpræget karakter. Hvor der på campingpladsen opføres bebyggelse, der ligger ud til den eksisterende eller omlagte Næsvej kan beplantningen undlades, så det er bygningen, der danner afgrænsning ud mod Næsvej. Iht. til det gældende Campingreglement er det et krav, at der etableres hegn omkring campingpladser beliggende nær byområder. Eventuelle trådhegn skal derfor placeres skjult af beplantningen på egen grund. På arealet nord for Næsvej ud for delområde 2, 8 og 9 skal der plantes enkeltstående opstammede træer på række med en indbyrdes afstand af minimum 7,5 meter og højest 10,0 meter mellem træerne. 19

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser

Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Notat om hytter og mobilehomes på campingpladser Den lovgivning, der primært regulerer hytter/mobilehomes på campingpladser er: Sommerhusloven 1 Campingreglementet 2 Eksempler på øvrig lovgivning, der

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5

Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 Nørager kommune Lokalplan nr. 3.5 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT N 682326 26.06.98 10:05 0001250.00 280188 SU 01 For et rekreativt område

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. E-17.01.01 erhvervsområde Møllegården, Vordingborg Sags nr. 13/17364 3 Områdets anvendelse Advokat Jesper Popp på vegne af Næstvedvej 62 Der gøres

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere