PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011"

Transkript

1 PRRAMOPLÆG PRRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

2

3 INDHOLD 1. INTRODTION FORORD INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde? Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - Lokalisering Fase 2 - Rumprogram Konklusion RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2 - status quo samt ønsker Runde 3 - tværprofesionelle referencegrupper Runde 4 - specificeringer KONKLUSION Runde 5 - rumligt organisationsdiagram RUMPRRAM INTRO Indledning og referencer Værktøjer Case 1-3 Systematisering og modulering Rumbeskrivelser REGNEARK Intro, brutto/netto Arealfordeling Regneark

4 4

5 1 INTRODTION FORORD Velkomst ved Laust Joen Jacobsen INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - lokalisering Fase 2 - rumprogram Konklusion 5

6 FORORD UCC har arbejdet målrettet på at realisere den uddannelsesvision, som blev formuleret for Professionshøjskolen i det strategiske grundlag tilbage i UCC vil understøtte den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling ved at samle sine aktiviteter i ét faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med UCCs campusløsning i Nordsjælland skal sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. UCC forventer at kunne samle sine aktiviteter i København på Carlsberg. UCC Campus København skal sikre UCC de optimale fysiske rammer, der kan understøtte udviklingen af en stærk videnprofil inden for alle UCCs kernefagligheder. Større fagmiljøer skal sikre en kvalificeret faglig sparring og nye udviklingsmuligheder bl.a. ved at forbedre samspillet mellem anvendt forskning, UCCs forskellige uddannelsesret- ninger og professionernes praksis. UCC skal fremstå som en attraktiv og vigtig samarbejdspartner, både nationalt og internationalt. Samtidig skal campus give UCC de nødvendige nye læringsrum og uddannelsesfaciliteter, der kan imødekomme og udfordre de kommende studerendes forventninger og behov. Til at bistå UCC med forberedelsesarbejdet har vi samarbejdet med tegnestuen JUUL FROST Arkitekter, der periodevis siden 2009 har arbejdet på materialet i denne mappe et materiale, der sammenfatter vores mange visioner og ønsker i et konkret rumprogram. Med dette materiale glæder vi os til at tage næste skridt at bygge et kommende campus i København. Laust Joen Jakobsen - Rektor UCC

7 INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Målsætningen for dette projekt har været at udvikle et helhedsorienteret campusbyggeri for Professionshøjskolen UCC på én samlet lokalisering. Det fremtidige UCC Campus København skal samle professionshøjskolens eksisterende professionsfagligheder, som på nuværende tidspunkt er spredt over et antal lokaliteter i Storkøbenhavn, i et fælles bygningskompleks på Carlsberg. Derudover er visionen at sætte scenen for et nyt UCC, som med nytænkende rammer tilgodeser moderne og innovative læringsmiljøer. Skærpet konkurrence Professionshøjskoler, universiteter og andre læringsanstalter står, nationalt som internationalt, overfor en ny virkelighed. En virkelighed, hvor uddannelsesinstitutionerne ikke længere kan være monofunktionelle og autonome læringsmaskiner uden kontakt til omverdenen. Institutionerne og deres tilhørende campusområder bør være levende bydele, der indgår i et samspil med deres kontekst. For uddannelsesinstitutionerne opererer i et konkurrencemiljø, hvor det er en udfordring at tiltrække studerende - et attraktivt og unikt campusområde kan være det, der er med til at attrahere og holde på kommende brugere. Hvad kendetegner et godt campusområde? Kendetegnende for gode campusområder er, at læring og udvikling finder sted overalt og på varierede tidspunkter af døgnet. Dette gælder, hvad enten der er tale om studerende, der om aftenen arbejder med projektopgaver i cafeen, undervisere der forbereder sig på kommende forløb i faglige miljøer eller forskere, der udvikler ny viden i uformelle fora i samspil med studerende og aftagere. Fælles for de formelle som uformelle læringssituationer er, at de sammen skaber en verden af mødesteder, der samlet set er varierende og tiltrækkende for både studerende og ansatte. Helhedsorientering er derfor en af de stærkeste tendenser indenfor campusudvikling. Ved helhedsorienteret udvikling kan campusområder dels blive magneter som brugerne ikke kan løsrive sig fra, samt dels blive steder, som den besøgende har lyst til at udforske. Alt dette influerer positivt på læringsmiljøet og kan gøre det nye campuskompleks til den katalysator, som er med til at brande Professionshøjskolen UCC og tiltrække kommende studerende, undervisere, aftagere og forskere. Metode For at sikre at UCC Campus København udvikles på et helhedsorienteret grundlag er rådgivningen baseret på JUUL FROST Arkitekters campusmetode. Metoden er udviklet på baggrund af Fremtidens Campusområder fra den akademiske landsby til urban universitetshub, der er et udviklingsprojekt, som tegnestuen gennemførte for Universitets og Bygningsstyrelsen i Metoden tilgodeser behov i fire kategorier, hvilket samlet dækker de behov, som UCC Campus Københavns brugere vil møde i deres dagligdag (se nedenstående for uddybning). DE FIRE BEHOVSKATEGORIER De bygningsmæssige/funktionelle behov De bygningsmæssige/funktionelle behov dækker de bebyggelsesmæssige strukturer, former af bygninger og funktioner der forefindes i et undervisnings- og forskningsmiljø. Det inkluderer organiseringen mellem de enkelte fag og uddannelser, campus områdets hierarki og zoneinddelinger samt den mangfoldighed af funktioner og programmer, der præger et campusområde. De sociale behov De sociale behov relaterer sig til det ikke-akademiske liv, der finder sted på et campusområde, det være i form af sociale programmer, der tilfredsstiller andre behov end de faglige. Kategorien indebærer de ikke formålsbestemte rum, der etablerer uformelle møder på tværs af læringsmiljøet. De læringsmæssige behov De læringsmæssige behov forholder sig til rammerne for undervisnings- og forskningsmiljøet. Hvilke læringsformer er repræsenterede, og hvilke rum foregår læringen i? Er der priæmrt tale om klasselokaler, eller forefindes der også rum som tilgodeser andre former for læring? Er der tale om udpræget formel læring - eller foregår der uformel læring uden for rammerne? De bymæssige behov De bymæssige behov analyserer rummet mellem husene og campusområdets relation til omgivelserne. Det indebærer anvendelsen af udearealer og graden af bymæssige situationer på campusområdet. Er der rum for uformelle ophold, uprogrammerede pladser og er campusområdet aktivt disponeret, så der skabes udveksling på tværs af bygningerne?

8 EN DIALBASERET MODNINGSSPROCES En proces i to faser JUUL FROST Arkitekters rådgivningsarbejde har kortlagt og formuleret UCCs behov for et ny samlet Campus København. Det har været en modningsproces, hvor tegnestuen har hjulpet UCC med at forstå kompleksiteten af den store opgave det er, at bygge et nyt uddannelsesdomicil. Kriteriet har været at kvalificere det kommende byggeri gennem dialog med brugerne. Dels for at sikre ejerskab til de mange beslutninger og dels for at sikre, at de endelige beslutninger afspejler den organisation, der flytter ind på det fremtidige campusområde. Processen har været delt op i to overordnede faser, med henholdsvis lokalisering og programmering som fokusområder. Fase 1 Lokalisering LOKALISERING Møder med udviklere, ejendomsmæglere etc Møder med kommuner Udarbejdelse af A3 scenarie-mapper PROCES Workshops med forberedelsesgruppen Busture med direktion etc. til potentielle lokaliteter Studieture med ledelsen til best practice uddannelsesinstitutioner Lokaliseringsfasen fokuserede på at udpege potentielle byggegrunde samt eksisterende bygninger til UCCs fremtidige placering i København: Hvor i byen var der plads til m 2 og hvor kunne UCC se sig selv placeret? En række møder med udviklere og ejendomsmæglere kulminerede i et indsnævret felt af potentielle grunde, som blev afprøvet i en række rumlige scenarier. Valget faldt på Carlsberg. I forbindelse med udpegning af potentielle lokaliteter oprettede UCC en forberedelsesgruppe bestående af undervisere, studerende og administrativt personale. Denne gruppe kvalificerede beslutningsprocesserne via en række workshops, og var på det første kick off møde med til at formulere visionen for det kommende campusbyggeri således: Et kommende, samlet campus skal eksponere de forskellige fagligheder overfor hinanden. Dette står i kontrast til i dag, hvor hver faglighed bor isoleret. Vi vil gerne have rum og rammer, der kan det hele, men er også bekymrede for opløselighed, i den forstand, at alt overlapper og man intet hjemmeområde har (Forberedelsesgruppen juni 2009) Forberedelsesgruppen / KICK OFF Forberedelsesgruppen / studietur Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde

9 Fase 2 Rumprogram INTERVIEWS / KORTLÆGNING Runde 1 og 2 interviews, nuværende UCC enheder Runde 3 interviews, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4 mailkorrespondance, specificeringer Runde 5 interviews, ledelse og direktion OPSUMMERING / PRODT Udarbejdelse af programoplæg/rumprogram nærværende mappe Fase 2 forholdt sig til de kulturer, fagligheder og funktioner, som skal huses på UCC Campus København, også forstået som campuskompleksets programmatiske indhold. Dette indhold beskrives i dennes mappes rumprogram, i form af en bruttoliste over alle de rum, det kommende UCC skal indeholde. Inputtet til rumprogrammet blev givet ved fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra alle UCCs grunduddannelser, institutter samt administrative enheder. Resultatet er en række portrætter af UCCs enheder, der giver et billede af forskellige men dog yderst sammenfaldende behov og ønsker for et fremtidigt byggeri. De mange indledende fokusgruppeinterviews blev fulgt op af møder i tværfaglige referencegrupper, hvor mulighederne for fremtidigt tværfagligt samarbejde blev formulerede. I runde 4 præciserede udvalgte medarbejdere konkrete krav til de specifikke rum, og afslutningsvis i runde 5 blev det rumlige organisationsdiagram endeligt besluttet. Alle møderækker er dokumenterede her i kapitel 2. Selve rumprogrammet og dertil hørende materiale, er publikationens kapitel 3. Konklusion Denne mappe - et programoplæg - er resultatet af fase 2, og udgør grundlaget for et fremtidigt UCC Campus København. Programoplægget skal bruges som afsæt til byggeprogram og aktstykke, og er et afgørende skridt på vej mod realiseringen af det endelig campusbyggeri. Programoplægget udtrykker Professionshøjskolen UCCs vision om at udvikle et helhedsorienteret campusområde, som med sine kommende rammer vil udgøre et inspirerende og konkurrencedygtigt miljø, i hvilket UCC gennem de næste mange årtier samlet kan vokse og udvikle sig. TIDSPLAN PROCES JANUAR 2009 DECEMBER 2010 APRIL 2011 AUGUST 2015 FASE 1 - LOKALISERING (HVOR) Møder med udviklere, ejendomsmæglere, kommuner etc Udarbejdelse af scenarier Workshops med forberedelsesgruppen Bus- og studieture med direktion og ledelse FASE 2 - PRRAMMERING (HVAD) Fokusgruppeinterviews, Runde 1-5 Udarbejelse af nærværende mappe Juul Frost Arkitekters rådgivningsarbejde BYGGERIET INDFLYTNING

10 FORELÆSNING I DAG KL 12. BASECAMP UNDERVISER- UNVISER & KONSULENTMILJØ 10

11 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 11

12 EN HELHEDSORIENTERET VISION PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 Introduktion Professionshøjskolen UCCs visioner for deres fremtidige læringsmiljø har igennem hele processen været høje. Der er arbejdet med en helhedsorienteret campusvision, som samlet i en række underambitioner udtrykker ønsket om et fremtidigt UCC, der med innovative rammer giver et bud på hvordan fremtidige professionshøjskoler kan se ud. Følgende underpunkter udgør den samlede vision: UCC Campus København en del af byen UCC Campus København tilpasningsdygtig og robust UCC Campus København rum til alle, mange og få UCC Campus København hver for sig og samlet UCC Campus København både og UCC Campus København en del af byen Med en placering på Carlsberg placerer UCC Campus København sig i et af Københavns fremtidige udviklingsområder, der i modsætning til størstedelen af kommunens øvrige udviklingsområder ligger i en eksisterende, fortættet urban kontekst. Dette skal UCC Campus København udnytte og bidrage til på flere måder. Kan UCC huse en vuggestue? Kan UCC drive et fitnesscenter, som også bruges af byen? Kan en cafe leje sig ind i UCCs byggeri? Professionshøjskolen UCC adresserer som organisation mange af disse spørgsmål indtil videre er det besluttet, at graden af udveksling med byen skal være stor, og at UCCs byggeri med transparens og åbne facader skal være inviterende og indbydende, og være i aktivt samspil med byen. 12

13 Vision 2 Vision 3 Vision 4 Vision 5 UCC Campus København tilpasningsdygtigt og robust UCCs fremtidige campus skal være rammen om en lang række undervisnings-, forsknings- og videreuddannelsesaktiviteter for næsten studerende og skal samtidig fungere som daglig arbejdsplads for over 800 ansatte. Da udviklingen indenfor for såvel lærings- som arbejdsmiljøer foregår hurtigt, har det været afgørende at fremtidssikre Campus København. Når bygningen står færdig i 2015 er der formodentligt etableret en række nye UCC-uddannelser, ligesom nuværende forskningsområder kan være omlagt til nye, ukendte vidensplatforme. Derfor skal UCCs fremtidige campus være tilpasningsdygtig og robust; Tilpasningsdygtig i forhold til UCCs fremtidige behov, men også så robust, så bygningen i sin grundsubstans forbliver tro mod UCCs karakter. UCC Campus København rum til alle, mange og få Samværsformer rum til alle, mange og få er en vision for, hvordan de op til samtidige brugere af et kommende UCC Campus København skal relatere sig til hinanden. Tematiseringen i alle, mange, få skærper forståelsen af, at fremtidens UCC skal tilbyde rum, der tilgodeser den store kollektive oplevelse, gruppevis fordybelse, men også arbejdsro for den enkelte. Det gælder både læringsrum, arbejdspladser og uformelle miljøer, og netop ved at udbyde rumlig variation skabes et campus, der kan tilgodese forskellige behov gennem alle døgnets timer. Dette vil forhåbentlig øge de studerendes og ansattes lyst til at blive på campus udover deres fastlagte timer. UCC Campus København hver for sig og samlet Globalisering og øgede kvalitetskrav har udfordret gængse undervisningsmiljøer, læringsrum og arbejdspladser. I dag består en uddannelses- og forskningsinstitution ikke blot af klasselokaler, lærerværelser, cellekontorer og biblioteker. Nye læringsformer har skabt behov for andre rum end de traditionelle, og new ways of working har brudt med tanken om arbejdspladsen, der udelukkende består af enkeltmandskontorer. UCCs overordnede ambition er, at det kommende bygningskompleks skal samle alle eksisterende enheder i en fælles struktur. Der skal være plads til at de enkelte grunduddannelser sameksisterer med det interdisciplinære. Målet er, at give de forskellige enheder muligheder for at eksponere sig udadtil og overfor hinanden, hver især med deres tydelige skæringsflader. Således skal UCCs fremtidige campusbyggeri honorere mange forskellige krav: Traditionelle læringsrum skal suppleres af moderne og innovative læringsmiljøer, hvor dynamisk indretning muliggør tværfaglig udveksling, nye samarbejder samt endnu ukendte læringsformer og uddannelsestilbud. UCC Campus København både og UCC har haft en udtalt vision for både og et både og hvor det ene ønske ikke udelukker det andet. Dette kræver umiddelbart flere kvadratmeter, end hvis man valgte at opføre en traditionel uddannelsesinstitution. Men ved at UCC anvender sine kommende rum til flere formål - såsom at kantine bruges til forelæsning, gruppearbejde, møder og undervisning bliver der plads til at både og kan foregå på det samme antal kvadratmeter. En sådan rumoptimering handler ikke entydigt om at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter - det handler også om at målrette ressourcer og investeringer, så der ved sammenlægning på Carlsberg kan allokeres kvadratmeter til nye og innovative rumligheder. Derudover muliggøres både og af, at UCCs rum i fremtiden belægges højt; Hvor en del nuværende UCC rum kun bruges % af tiden, skal sammenlægningen sikre, at færre rum står ubrugte hen. Dette ikke kun fordi det er økonomisk fornuftigt, men også fordi høj belægning giver en fortættet atmosfære og et koncentreret studieliv, som får studerende såvel som ansatte til at føle sig som del af et attraktivt og konkurrencedygtigt vidensmiljø. BYEN alle sociale rum specifikke rum få tilhørsforhold generelle rum mange DET TVÆRFAGLIGE FAGET 13

14 14

15 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 15

16 FAKTA UCC 2011 PLACERING M 2 I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT M 2 : Ovennævnte adresser er kun Storkøbenhavn - Hillerød er ikke medregnet ANSATTE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT ANSATTE: STUDERENDE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, efter/videreudannelse Titangade, tegnsprogsuddannelse 3510 PERS PERS. 880 m m m m m 2** m m m m m 2 11 PERS. 144 PERS. 107 PERS. 60 PERS. 60 PERS. 75 PERS. 66 PERS. 201 PERS. 112 PERS. 836 PERS. 160 PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS. 100 PERS. UCC I DAG Som resultat af den seneste sammenlægning i sommeren 2010, er UCC i dag placeret på 9 adresser i Storkøbenhavn. Alle adresser indeholder grunduddannelse på nær Buddinge Hovedgade, som udelukkende er administration. På Titangade fylder professionsinstitutterne, CFU og efter- og videreuddannelsen mest og grunduddannelsen for tegnsprogstolkene kun lidt. Enkelte adresser har mange m², mens andre har meget få. Nogle grunduddannelser er placeret i bygninger, der er tegnet specifikt til undervisningsbrug, mens andre bor i bygninger, der er tegnet til andre formål. Pædagoguddannelsen København bor for eksempel i en gammel villa på Strandvejen, Frøbel er en ombygget chokoladefabrik, tekstilformidlerne har til huse i en stor gammel københavnerlejlighed, hvorimod læreruddannelsen Blaagaard/KDAS er bygget specifikt til læreruddannelse. Det er en broget masse af uddannelser, institutter og administrative enheder, som i fremtiden skal bo under samme tag. Men ikke kun adresserne og bygningerne er forskellige. De eksisterende grunduddannelser er også af varierende størrelser. Pædagoguddannelserne tegner sig med ca studerende for den største andel af grunduddannelseselever, mens tegnsprogstolkene med 100 er den mindste uddannelse. Efter- og videreuddannelsen har godt studerende og er således principielt den største men da mange af de studerende er kortvarige kursister og samtidigheden blandt de studerende er lille, har enheden ikke nær så mange m². På trods af de store forskelle har hver uddannelse sin unikke berettigelse og sine specifikke behov, som er ligeværdigt behandlet i dette materiale. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RUNDE 1 2 INTRODTION Fra december 2010 til februar 2011 blev UCCs uddannelser, centre og afdelinger inviteret til fokusgruppeinterviews delt i 2 runder. Målet for runde 1 og 2 var at få tegnet et her og nu samt et fremtidigt portræt af de enkelte UCC enheder med henblik på at fastlægge de studerendes såvel som de ansattes rumbehov. Runde 1 var for cheferne og runde 2 for de ansatte. Møderne blev faciliteret af Juul I Frost Arkitekter, og diskussionerne handlede om rum og rumlig organisation. For at de inviterede var bedst muligt forberedt til interviewene var der forud for møderne udsendt en række spørgsmål til deltagerne - svarene på disse blev noteret på workshoppen og brugt til udarbejdelsen af dette materiale. Hvilke rum har I nu og hvilke rum får I brug for? Hvad fungerer i dag - og hvad drømmer I om? Hvilke rum kan I dele med resten af UCC hvor kan I placeres i et kommende UCC byggeri, og hvilke samværsformer med de andre enheder kan I opnå? I ALT STUDERENDE: PERS. I ALT ANSATTE STUDERENDE PERS. * Tallene fremgår af UCC excel ark fremsendt ** Tallet fremgår af mail fra JKW d

17 SÅDAN LÆSER DU MATERIALET RUNDE 1 Fredag d. 3. dec 2010 Læreruddannelsen Mandag d. 6. december 2010 Administrationen Bibliotek og CFU Torsdag d. 9. december 2010 Pædagoguddannelsen Torsdag d. 6. januar 2011 Tekstilformidleruddannelsen (samlet runde 1+2) FAKTA REFERAT / Tirsdag d. 11. januar 2011 Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne PLACERING ANTAL M 2 ANTAL STUDERENDE ANTAL ANSATTE KENDETEGN PORTRÆT REFERAT / BEHOV Onsdag d. 12. januar 2011 Center for tegnsprog (samlet runde 1+2) AF ARBEJDS- UDDANNELSESOMRÅDER ØNSKER FOR RUM KONKLUSION DELELEMENTER RUNDE 2 INTERVIEWEDE PERSONER SOCIALT RUM SPECIFIKKE RUM Torsdag d. 3. februar 2011 Administration Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne REFERAT / BEHOV ØNSKER SAMVÆRSFORMER SEKUNDÆRT AREAL / BIRUM Fredag d. 4. februar 2011 CFU og bibliotekerne Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen PLACERING / SAMVÆRSGRADER 17

18 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? ADMINISTRATION PLACERING I DAG: Økonomi - Buddinge HR - Buddinge IT - Buddinge + supporters på lokale adresser Bygninger - Buddinge + lokale adresser Direktion, Ledelse og Kom - Buddinge Studieadm. - Buddinge + lokale adresser M 2 I DAG*: Økonomi HR m 2** IT Total for BH inkl. forskning Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadm. I ALT M 2 : m 2 ANSATTE I DAG: Økonomi 25 HR 20 IT Lokale Supporters + 27 Bygninger 75 Direktion, Ledelse og Kom 24 Studieadm. 3 I ALT ANSATTE: * Tallet fremgår af UCC excel ark fremsendt Alle andre tal fremgik mundtlig af interviewet INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 3. dec Økonomichef Ole Ejdrup Christensen HR - Lotte Bay og Lene Hansen IT chef Jan Gebhardt Bygnings- og servicechef Axel Wiggers Studieadm.chef Morten Permin Runde 2, d. 3. feb Eva Aagaard, Budget Lone Schulze, Fakturering og debitor Rie Leth, Løn og personalekonsulent Allan Boe Wilms, IT infrastruktur Allan Ulv Andersen, IT drift og support Morten Brettschneider, Driftschef Titangade Finn Mortensen, Teknisk leder, Blaagård Lotte Bay, HR og Udvikling Lene Hansen, HR og Udvikling Line Moeslund, HR og Udvikling Jan R. Nielsen, Regnskab og indkøb Henrik Tarp Vang, IT og udvikling GENERELT Økonomi HR IT Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadministration Generel fuldtids administration Udøves oftest deltid af vejledere, studerende, undervisere etc. Generelt for UCCs administration gælder det, at man gerne vil sidde i en mere transparent arkitektur, der kan være med til at synliggøre administrationens eksistens. KENDETEGN Økonomi - Indkøb, regnskab og budget. Afdelingen sidder i dag fordelt på et storrumskontor (12 mand) og resten er spredt ud på en række mindre lokaler. Dette er betinget af de eksisterende lokaler og ikke udfra potentielle grupperinger. I fremtiden vil det være oplagt med ét stort rum, hvor der er god adgang til mindre mødelokaler, der sikre ro til fordybelse og fortrolighed. HR - sidder i dag meget isoleret. I fremtiden kan HR i højere grad sidde centralt og mere eksponeret i organisationen. HR afdelingen rummer to enheder med meget forskelligt arbejde og arbejdsformer: HR Administration og Jura samt HR Udvikling. HR bør ikke tænkes som en afdeling, da det i praksis vil det betyde, at de to enheder kan komme til at forstyrre hinanden uhensigtsmæssigt. IT - IT afdelingen er i dag samlet af folk, der tidligere har siddet spredt på UCC, hvilket er en stor fordel. I fremtiden vil man gerne holde fast i dette. Langt de fleste sidder ved en fast arbejdsplads - dette er ikke optimalt, da mange arbejder ude i organisationen i løbet af dagen (de kan sidde ved arbejdsstationer eller i fleks-rum) Bygninger - 4 ud af de 90 ansatte sidder i Buddinge, resten - det tekniske personale samt rengøringen - er placeret lokalt på de forskellige skoler. Teknisk personale har kontorer og har derudover hjemme i diverse værksteder, lagre og teknikrum. Studieadm. - er under udvikling/omlægning og er et af de største udviklingsprojekter på UCC. Der arbejdes med front/back, inspireret af f.eks. kommunernes borgerservice. En del studieadministrative opgaver klares på nettet - andre kræver et fysisk møde. Der har været en undersøgelse, hvor de ansatte blev spurgt om, hvorvidt de laver studieadministrativt arbejde: 800 ud af 1200 ansatte svarede, at det gør de i nogen grad. Dette skyldes, at der på mellemlange uddannelser er tradition for at underviserne laver administrativt arbejde. HR og Økonomi Generelt behov/ønsker for new ways of working. F.eks en cafe-zone, hvor man kan holde et mere uformelt arbejdsmøde. Den administrative arbejdsplads er ikke kun et skrivebord, men også møder mv. Således udtrykkes der ønske om rum der understøtter en anden måde at udføre administrativt arbejde på. Der skal være mulighed for at etablere faglige netværk, således skal man ikke side for spredt. Projektrum Flydende arbejdsstationer, åbne miljøer og flekszoner Mødelokaler af varierende størrelser, også uformelle møder. Det handler om fleksibilitet og transparens Små rum til fortrolige samtaler og store til fordybelse Front end og back end Privathed - skabe med lås etc. Vareelevator Arkivrum IT Klargøringsrum og lager (kælder) Front end af en slags Bygninger Værksteder Decentrale rengøringsrum og depoter Visse ting kan gemmes på et storlager, men andet skal være let tilgængelige flere steder i bygningen BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Administrationen har behov for rum til fortrolige samtaler. Men det betyder ikke at administrationen nødvendigvis skal sidde bagerst i UCC bygningen, men derimod blot at der er brug for rum i rummet, hvor man kan gå ind og holde små møder alt efter behov. Teknisk personale- samt rengøringen har brug for egne lokaler og værksteder, hvor de studerende kun har adgang ved særlig tilladelse. MANGE Hvor administrationen i dag i høj grad er placeret i få, med meget lidt eksponering, ønsker administrationen i fremtiden at være blandt mange. Der er et ønske om at være tættere på kerneopgaven, som er uddannelse, således at administration bliver synlig for resten af organisationen. ALLE Der drømmes om, at når fremtidige gæster kommer for at bese det forhåbentige skelsættende UCC, så vil gæsterne ikke kun ser uddannelsesrum, men også administrationens fremtidige, innovative organisation og rum. 18

19 KONKLUSION / delelement FÆLLES OMRÅDER UFORMELLE MILJØER FRONT END SKRANKER ETC. ARBEJDSPLADSER / BACK END ADM. ARBEJDS- PLADSER (ÅBNE) MØDE SEKUNDÆRT AREAL PEDEL- VÆRKSTEDER ARKIV / DEPOT KLARGØRING IT UCC CAMPUS KØBENHAVN ADM PLUG OUT PLUG OUT PLUG OUT 19

20 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? CFU / BIBLIOTEK PLACERING I DAG: CFU i Titangade, Hillerød, Glostrup og på Bornholm. Biblioteker på: Pædagog Stor Kbh. Blaagaard/KDAS Frøbel Sydhavnen Zahle Pædagog Strandvejen Tegnsprog M 2 I DAG: CFU/Titangade** m 2 Lokale biblioteker***: Pædagog Stor Kbh. 284 m 2 Blaagaard/KDAS 654 m 2 Frøbel 133 m 2 Sydhavnen 210 m 2 Zahle 336 m 2 Pædagog Strandvejen 209 m 2 Tegnsprog 25 m 2 I alt biblioteker m 2 I ALT M 2 : m 2 ANSATTE, I DAG: CFU: 88 (74 årsværk) 74 Biblioteker: 12 I ALT ANSATTE 86 ** Tallet fremgår af mail fra Jonas Kjær-Westermann d *** Tallet fremgår af mail fra Palle Bergendorff INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 6. dec CFU-chef Bjørn Illsøe CFU-leder, Kbh N, Kirsten Friisnæs Biblioteksleder Palle Bergendorff Runde 2, d. 4 feb Inga P. Carlsen og Lene H. Svendsen, Bib Frøbel Anne Marie Busch-Petersen, Bib Blaagaard/KDAS Margit Andresen, Bib Blaagaard/KDAS Thomas og Per, CFU Glostrup Mette Schousboe, CFU Hillerød Palle Bergendorff og Eva C. Kragh, Bib Hillerød Birthe Christiansen, Bib Storkøbenhavn Kirsten Greve, CFU Hillerød, leder Kirsten Friisnæs, CFU Titangade, leder Lotte Sterup, CFU Hillerød Helle Rodenberg, Lise A. Henrichsen samt Helle Villadsen, CFU, Titangade Per Arne, IT udvikling Lenni Alice Donovan, Bib Strandvejen, PÆD København GENERELT / KENDETEGN CFU Kunder: ca uddannede lærere (eksterne kunder primært fra lærerprofessionen) CFU yder ikke biblioteksvejledning, men derimod pædagogisk vejledning - at komme og se/røre materialet. CFU er tredelt i: 1, Information/vejledning i lærermidler 2, Kursusvirksomhed 3, Udlånsfunktion Dette repræsenteres rumligt i: 1, Informationssamling (lærerbøger fra alle fag) 2, Udlånssamling 3, Pæd. Psyk. samling (brugerdefineret, studerende kan låne her) Bibliotekerne Kunder: ca studerende (interne kunder primært fra grunduddannelserne) I dag er UCCs bibloteker i høj grad decentrale og resurserne spredt. Der er ringe mulighed for specialisering af medarbejderne, da de decentrale bibliotekarer skal vide alt om det hele. Med et centralt bibliotek er der mulighed for at bibliotekarerne kan have forskellige kompetenceområder. Generelt ønskes der én samlet central placering for bibliotektet og CFU i et kommende UCC Campus København samt et eksternt CFU lager uden for København. For biblioteket gælder det, at håndbogssamlinger sættes væk, da nettet overtager. Hylder nedlægges, mens studiepladser tager over. Personlig vejledning bliver den fremtidig kerneydelse. Der er brug for adgang til undervisningslokaler både for biblioteket og CFU. Lokalerne skal ikke nødvendigvis være bibliotekets eller CFU s egne, men de skal være i umiddelbar nærhed. Det skal være muligt at booke sig ind i lokaler, hvor man kan vejlede en klasse eller et kursushold i f.eks. informationssøgning og nye lærebogsmaterialer. Skranke/vejledning - som bibliotek og CFU deler (se diagram) Fælles front-end og delt back-end Studiepladser, studiemiljø og printerfaciliteter. IT-support kan med fordel integreres her Magasiner. CFU har brug for et stort lager, som kan ligge decentralt. I det kommende bibliotek/cfu skal der være mindre depoter og magasiner til f.eks. bøger og udstillingsmateriale Rum/udstyr til demonstration af digitale lærermidler Vareelevator Godt arbejdsmiljø også ved skranker Oplagt mulighed for boglade med udsalg af bøger, viskelæder, printerpapir, kopikort etc BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Det nye område for biblioteket og CFU, skal have hver sit back-end område, hvor der er kontorer med arbejdsro og plads til fordybelse. Der er brug for en overgang fra det åbne fælles område til de mere lukkede og private back-ends. MANGE Kursusvirksomhed og studiemiljøer - begge enheder kan samle mange mennesker. Rummene til enhederne skal dog ikke være så store, at brugere ikke kan finde ro og intimitet i dem. ALLE Bibliotekets og CFU s fremtidige fællesområde vil henvende sig til alle, internt som eksternt. I fremtiden vil enheden være et oplagt serviceorgan for UCC-udvikling og UCC-kommunikation. Bibliotekerne og CFU er ikke interesserede i at have lokale biblioteker ude i de faglige miljøer, derimod er de interesserede i en samlet placering. Der snakkes om mulighederne for små øer af udlånsområder i den nye enhed i form af specifikke faglige områder, hvor bibliotekarer med særlig viden kan være placerede. 20

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst

Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020. Velfærdsuddannelser i vækst Professionshøjskolen UCC Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg T 41 89 70 00 www.ucc.dk UCC 2020 Velfærdsuddannelser i vækst UCC 2020 VELFÆRDSUDDANNELSER I VÆKST Velfærdsprofessionerne under forandring. Krav

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig!

Studiestart E17. Vi glæder os til at se dig! Studiestart E17 Billede af tutorkorpset, som tager imod dig den 1. september 2017. De glæder sig til at møde dig og de andre nye pædagogstuderende! For at sikre, at du kommer godt i gang med din studiestart,

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015

Pressekit Fakta om UCL. Opdateret oktober 2015 Pressekit Fakta om UCL Opdateret oktober 2015 Fakta om UCL Etablering af campus i Odense Økonomi Fordele Baggrund Uddannelseskvalitet og akkreditering Akkreditering og kvalitetssystem Uddannelsernes økonomi

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden

STRATEGI FOR STUDIEMILJØ. Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden STRATEGI FOR STUDIEMILJØ Del af Aalborg Universitets strategi Viden for Verden 2016-2021 indledning Aalborg Universitets strategi for 2016-2021, Viden for Verden, beskriver studiemiljøet som et af sine

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

RUMPROGRAM. Indledning - en vision om fleksibilitet, transparens og åbenhed Værktøjer Case 1-3 Systematisering og Modulering Rumbeskrivelser INTRO

RUMPROGRAM. Indledning - en vision om fleksibilitet, transparens og åbenhed Værktøjer Case 1-3 Systematisering og Modulering Rumbeskrivelser INTRO 62 % 3 RUMPRRAM INTRO Indledning - en vision om fleksibilitet, transparens og åbenhed Værktøjer Case 1-3 Systematisering og Modulering Rumbeskrivelser REGNEARK Intro, brutto/netto Arealfordeling Regneark

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Campus - en verden af mødesteder

Campus - en verden af mødesteder CAMPUS J F A V O L Campus - en verden af mødesteder VIDENSBYEN - LYNGBY - DTU Indledning JUUL FROST Arkitekter har gennem en årrække forsket i, udviklet og udformet fremtidens campusbyggeri. Med afsæt

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr

EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr EAN-Numre Professionshøjskolen UCC Pr. 1.9.2016 Oversigt EAN-nummer Område 5798000560444 Rektorat, Sekretariat, Kommunikation, Udvikling og analyse 5798000560390 Pædagogområdet, direktør (pædsund), vicedirektør,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Vejen mod 2020. 10 mål for rejsen UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejen mod 2020 10 mål for rejsen Vejen mod 2020 Strategi 2020 beskriver University College Lillebælts mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad University

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende support og service Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC

Information om 2. praktik juni Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Information om 2. praktik juni 2014 Trine Ankerstjerne Praktikkoordinator UCC Arbejdsvilkår mv. i 2. og 3. praktik I 2.- og 3. praktikperiode har de studerende et gennemsnitligt timetal på 32,5 timer om

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold

Introduktion til UCL Bilag A1 til Contract regarding procurement of LMS. Indhold Indhold Indhold... 1 1. Introduktion til UCL... 2 2. Forretningsområdet, som LMS skal understøtte... 4 Studieaktivitetsmodellen... 4 Side 1 af 5 1. Introduktion til UCL UCL er en selvejende institution,

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling

Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling NOTAT Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Forskning og udvikling Fusionssekretariatet 30. juni 2017 Fusionssekretariatet Baggrund Krav og forventninger til velfærdssamfundets institutioner vil forandre

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere:

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Så er vi ved at være i mål..!

Så er vi ved at være i mål..! Så er vi ved at være i mål..! Vi er nu på den anden side af en vinter, hvor tanker og ambitioner for at leve op til intensionerne bag skolereformen, er gået over i et forår med hektisk aktivitet for at

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

CAMPUSSTRATEGI. BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ

CAMPUSSTRATEGI. BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ CAMPUSSTRATEGI OG BRUGERINVOLVERING Oplæg for det lokale l brugerråd på CRÅ Projektleder for implementeringen af campusstrategien Koncernbygninger Side 1 Hvorfor Campusstrategi? Side 2 Hvorfor Campusstrategi?

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud

Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Opkvalificeringsprojekt i inklusion for dagtilbud Børn og Skole 2011 Forord Uddannelses og opkvalificeringsprojektet er planlagt i et samarbejde imellem: FOA, BUPL, AOF, Jobcenter Bornholm, CFU Bornholm,

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere