PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011"

Transkript

1 PRRAMOPLÆG PRRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

2

3 INDHOLD 1. INTRODTION FORORD INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde? Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - Lokalisering Fase 2 - Rumprogram Konklusion RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2 - status quo samt ønsker Runde 3 - tværprofesionelle referencegrupper Runde 4 - specificeringer KONKLUSION Runde 5 - rumligt organisationsdiagram RUMPRRAM INTRO Indledning og referencer Værktøjer Case 1-3 Systematisering og modulering Rumbeskrivelser REGNEARK Intro, brutto/netto Arealfordeling Regneark

4 4

5 1 INTRODTION FORORD Velkomst ved Laust Joen Jacobsen INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - lokalisering Fase 2 - rumprogram Konklusion 5

6 FORORD UCC har arbejdet målrettet på at realisere den uddannelsesvision, som blev formuleret for Professionshøjskolen i det strategiske grundlag tilbage i UCC vil understøtte den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling ved at samle sine aktiviteter i ét faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med UCCs campusløsning i Nordsjælland skal sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. UCC forventer at kunne samle sine aktiviteter i København på Carlsberg. UCC Campus København skal sikre UCC de optimale fysiske rammer, der kan understøtte udviklingen af en stærk videnprofil inden for alle UCCs kernefagligheder. Større fagmiljøer skal sikre en kvalificeret faglig sparring og nye udviklingsmuligheder bl.a. ved at forbedre samspillet mellem anvendt forskning, UCCs forskellige uddannelsesret- ninger og professionernes praksis. UCC skal fremstå som en attraktiv og vigtig samarbejdspartner, både nationalt og internationalt. Samtidig skal campus give UCC de nødvendige nye læringsrum og uddannelsesfaciliteter, der kan imødekomme og udfordre de kommende studerendes forventninger og behov. Til at bistå UCC med forberedelsesarbejdet har vi samarbejdet med tegnestuen JUUL FROST Arkitekter, der periodevis siden 2009 har arbejdet på materialet i denne mappe et materiale, der sammenfatter vores mange visioner og ønsker i et konkret rumprogram. Med dette materiale glæder vi os til at tage næste skridt at bygge et kommende campus i København. Laust Joen Jakobsen - Rektor UCC

7 INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Målsætningen for dette projekt har været at udvikle et helhedsorienteret campusbyggeri for Professionshøjskolen UCC på én samlet lokalisering. Det fremtidige UCC Campus København skal samle professionshøjskolens eksisterende professionsfagligheder, som på nuværende tidspunkt er spredt over et antal lokaliteter i Storkøbenhavn, i et fælles bygningskompleks på Carlsberg. Derudover er visionen at sætte scenen for et nyt UCC, som med nytænkende rammer tilgodeser moderne og innovative læringsmiljøer. Skærpet konkurrence Professionshøjskoler, universiteter og andre læringsanstalter står, nationalt som internationalt, overfor en ny virkelighed. En virkelighed, hvor uddannelsesinstitutionerne ikke længere kan være monofunktionelle og autonome læringsmaskiner uden kontakt til omverdenen. Institutionerne og deres tilhørende campusområder bør være levende bydele, der indgår i et samspil med deres kontekst. For uddannelsesinstitutionerne opererer i et konkurrencemiljø, hvor det er en udfordring at tiltrække studerende - et attraktivt og unikt campusområde kan være det, der er med til at attrahere og holde på kommende brugere. Hvad kendetegner et godt campusområde? Kendetegnende for gode campusområder er, at læring og udvikling finder sted overalt og på varierede tidspunkter af døgnet. Dette gælder, hvad enten der er tale om studerende, der om aftenen arbejder med projektopgaver i cafeen, undervisere der forbereder sig på kommende forløb i faglige miljøer eller forskere, der udvikler ny viden i uformelle fora i samspil med studerende og aftagere. Fælles for de formelle som uformelle læringssituationer er, at de sammen skaber en verden af mødesteder, der samlet set er varierende og tiltrækkende for både studerende og ansatte. Helhedsorientering er derfor en af de stærkeste tendenser indenfor campusudvikling. Ved helhedsorienteret udvikling kan campusområder dels blive magneter som brugerne ikke kan løsrive sig fra, samt dels blive steder, som den besøgende har lyst til at udforske. Alt dette influerer positivt på læringsmiljøet og kan gøre det nye campuskompleks til den katalysator, som er med til at brande Professionshøjskolen UCC og tiltrække kommende studerende, undervisere, aftagere og forskere. Metode For at sikre at UCC Campus København udvikles på et helhedsorienteret grundlag er rådgivningen baseret på JUUL FROST Arkitekters campusmetode. Metoden er udviklet på baggrund af Fremtidens Campusområder fra den akademiske landsby til urban universitetshub, der er et udviklingsprojekt, som tegnestuen gennemførte for Universitets og Bygningsstyrelsen i Metoden tilgodeser behov i fire kategorier, hvilket samlet dækker de behov, som UCC Campus Københavns brugere vil møde i deres dagligdag (se nedenstående for uddybning). DE FIRE BEHOVSKATEGORIER De bygningsmæssige/funktionelle behov De bygningsmæssige/funktionelle behov dækker de bebyggelsesmæssige strukturer, former af bygninger og funktioner der forefindes i et undervisnings- og forskningsmiljø. Det inkluderer organiseringen mellem de enkelte fag og uddannelser, campus områdets hierarki og zoneinddelinger samt den mangfoldighed af funktioner og programmer, der præger et campusområde. De sociale behov De sociale behov relaterer sig til det ikke-akademiske liv, der finder sted på et campusområde, det være i form af sociale programmer, der tilfredsstiller andre behov end de faglige. Kategorien indebærer de ikke formålsbestemte rum, der etablerer uformelle møder på tværs af læringsmiljøet. De læringsmæssige behov De læringsmæssige behov forholder sig til rammerne for undervisnings- og forskningsmiljøet. Hvilke læringsformer er repræsenterede, og hvilke rum foregår læringen i? Er der priæmrt tale om klasselokaler, eller forefindes der også rum som tilgodeser andre former for læring? Er der tale om udpræget formel læring - eller foregår der uformel læring uden for rammerne? De bymæssige behov De bymæssige behov analyserer rummet mellem husene og campusområdets relation til omgivelserne. Det indebærer anvendelsen af udearealer og graden af bymæssige situationer på campusområdet. Er der rum for uformelle ophold, uprogrammerede pladser og er campusområdet aktivt disponeret, så der skabes udveksling på tværs af bygningerne?

8 EN DIALBASERET MODNINGSSPROCES En proces i to faser JUUL FROST Arkitekters rådgivningsarbejde har kortlagt og formuleret UCCs behov for et ny samlet Campus København. Det har været en modningsproces, hvor tegnestuen har hjulpet UCC med at forstå kompleksiteten af den store opgave det er, at bygge et nyt uddannelsesdomicil. Kriteriet har været at kvalificere det kommende byggeri gennem dialog med brugerne. Dels for at sikre ejerskab til de mange beslutninger og dels for at sikre, at de endelige beslutninger afspejler den organisation, der flytter ind på det fremtidige campusområde. Processen har været delt op i to overordnede faser, med henholdsvis lokalisering og programmering som fokusområder. Fase 1 Lokalisering LOKALISERING Møder med udviklere, ejendomsmæglere etc Møder med kommuner Udarbejdelse af A3 scenarie-mapper PROCES Workshops med forberedelsesgruppen Busture med direktion etc. til potentielle lokaliteter Studieture med ledelsen til best practice uddannelsesinstitutioner Lokaliseringsfasen fokuserede på at udpege potentielle byggegrunde samt eksisterende bygninger til UCCs fremtidige placering i København: Hvor i byen var der plads til m 2 og hvor kunne UCC se sig selv placeret? En række møder med udviklere og ejendomsmæglere kulminerede i et indsnævret felt af potentielle grunde, som blev afprøvet i en række rumlige scenarier. Valget faldt på Carlsberg. I forbindelse med udpegning af potentielle lokaliteter oprettede UCC en forberedelsesgruppe bestående af undervisere, studerende og administrativt personale. Denne gruppe kvalificerede beslutningsprocesserne via en række workshops, og var på det første kick off møde med til at formulere visionen for det kommende campusbyggeri således: Et kommende, samlet campus skal eksponere de forskellige fagligheder overfor hinanden. Dette står i kontrast til i dag, hvor hver faglighed bor isoleret. Vi vil gerne have rum og rammer, der kan det hele, men er også bekymrede for opløselighed, i den forstand, at alt overlapper og man intet hjemmeområde har (Forberedelsesgruppen juni 2009) Forberedelsesgruppen / KICK OFF Forberedelsesgruppen / studietur Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde

9 Fase 2 Rumprogram INTERVIEWS / KORTLÆGNING Runde 1 og 2 interviews, nuværende UCC enheder Runde 3 interviews, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4 mailkorrespondance, specificeringer Runde 5 interviews, ledelse og direktion OPSUMMERING / PRODT Udarbejdelse af programoplæg/rumprogram nærværende mappe Fase 2 forholdt sig til de kulturer, fagligheder og funktioner, som skal huses på UCC Campus København, også forstået som campuskompleksets programmatiske indhold. Dette indhold beskrives i dennes mappes rumprogram, i form af en bruttoliste over alle de rum, det kommende UCC skal indeholde. Inputtet til rumprogrammet blev givet ved fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra alle UCCs grunduddannelser, institutter samt administrative enheder. Resultatet er en række portrætter af UCCs enheder, der giver et billede af forskellige men dog yderst sammenfaldende behov og ønsker for et fremtidigt byggeri. De mange indledende fokusgruppeinterviews blev fulgt op af møder i tværfaglige referencegrupper, hvor mulighederne for fremtidigt tværfagligt samarbejde blev formulerede. I runde 4 præciserede udvalgte medarbejdere konkrete krav til de specifikke rum, og afslutningsvis i runde 5 blev det rumlige organisationsdiagram endeligt besluttet. Alle møderækker er dokumenterede her i kapitel 2. Selve rumprogrammet og dertil hørende materiale, er publikationens kapitel 3. Konklusion Denne mappe - et programoplæg - er resultatet af fase 2, og udgør grundlaget for et fremtidigt UCC Campus København. Programoplægget skal bruges som afsæt til byggeprogram og aktstykke, og er et afgørende skridt på vej mod realiseringen af det endelig campusbyggeri. Programoplægget udtrykker Professionshøjskolen UCCs vision om at udvikle et helhedsorienteret campusområde, som med sine kommende rammer vil udgøre et inspirerende og konkurrencedygtigt miljø, i hvilket UCC gennem de næste mange årtier samlet kan vokse og udvikle sig. TIDSPLAN PROCES JANUAR 2009 DECEMBER 2010 APRIL 2011 AUGUST 2015 FASE 1 - LOKALISERING (HVOR) Møder med udviklere, ejendomsmæglere, kommuner etc Udarbejdelse af scenarier Workshops med forberedelsesgruppen Bus- og studieture med direktion og ledelse FASE 2 - PRRAMMERING (HVAD) Fokusgruppeinterviews, Runde 1-5 Udarbejelse af nærværende mappe Juul Frost Arkitekters rådgivningsarbejde BYGGERIET INDFLYTNING

10 FORELÆSNING I DAG KL 12. BASECAMP UNDERVISER- UNVISER & KONSULENTMILJØ 10

11 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 11

12 EN HELHEDSORIENTERET VISION PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 Introduktion Professionshøjskolen UCCs visioner for deres fremtidige læringsmiljø har igennem hele processen været høje. Der er arbejdet med en helhedsorienteret campusvision, som samlet i en række underambitioner udtrykker ønsket om et fremtidigt UCC, der med innovative rammer giver et bud på hvordan fremtidige professionshøjskoler kan se ud. Følgende underpunkter udgør den samlede vision: UCC Campus København en del af byen UCC Campus København tilpasningsdygtig og robust UCC Campus København rum til alle, mange og få UCC Campus København hver for sig og samlet UCC Campus København både og UCC Campus København en del af byen Med en placering på Carlsberg placerer UCC Campus København sig i et af Københavns fremtidige udviklingsområder, der i modsætning til størstedelen af kommunens øvrige udviklingsområder ligger i en eksisterende, fortættet urban kontekst. Dette skal UCC Campus København udnytte og bidrage til på flere måder. Kan UCC huse en vuggestue? Kan UCC drive et fitnesscenter, som også bruges af byen? Kan en cafe leje sig ind i UCCs byggeri? Professionshøjskolen UCC adresserer som organisation mange af disse spørgsmål indtil videre er det besluttet, at graden af udveksling med byen skal være stor, og at UCCs byggeri med transparens og åbne facader skal være inviterende og indbydende, og være i aktivt samspil med byen. 12

13 Vision 2 Vision 3 Vision 4 Vision 5 UCC Campus København tilpasningsdygtigt og robust UCCs fremtidige campus skal være rammen om en lang række undervisnings-, forsknings- og videreuddannelsesaktiviteter for næsten studerende og skal samtidig fungere som daglig arbejdsplads for over 800 ansatte. Da udviklingen indenfor for såvel lærings- som arbejdsmiljøer foregår hurtigt, har det været afgørende at fremtidssikre Campus København. Når bygningen står færdig i 2015 er der formodentligt etableret en række nye UCC-uddannelser, ligesom nuværende forskningsområder kan være omlagt til nye, ukendte vidensplatforme. Derfor skal UCCs fremtidige campus være tilpasningsdygtig og robust; Tilpasningsdygtig i forhold til UCCs fremtidige behov, men også så robust, så bygningen i sin grundsubstans forbliver tro mod UCCs karakter. UCC Campus København rum til alle, mange og få Samværsformer rum til alle, mange og få er en vision for, hvordan de op til samtidige brugere af et kommende UCC Campus København skal relatere sig til hinanden. Tematiseringen i alle, mange, få skærper forståelsen af, at fremtidens UCC skal tilbyde rum, der tilgodeser den store kollektive oplevelse, gruppevis fordybelse, men også arbejdsro for den enkelte. Det gælder både læringsrum, arbejdspladser og uformelle miljøer, og netop ved at udbyde rumlig variation skabes et campus, der kan tilgodese forskellige behov gennem alle døgnets timer. Dette vil forhåbentlig øge de studerendes og ansattes lyst til at blive på campus udover deres fastlagte timer. UCC Campus København hver for sig og samlet Globalisering og øgede kvalitetskrav har udfordret gængse undervisningsmiljøer, læringsrum og arbejdspladser. I dag består en uddannelses- og forskningsinstitution ikke blot af klasselokaler, lærerværelser, cellekontorer og biblioteker. Nye læringsformer har skabt behov for andre rum end de traditionelle, og new ways of working har brudt med tanken om arbejdspladsen, der udelukkende består af enkeltmandskontorer. UCCs overordnede ambition er, at det kommende bygningskompleks skal samle alle eksisterende enheder i en fælles struktur. Der skal være plads til at de enkelte grunduddannelser sameksisterer med det interdisciplinære. Målet er, at give de forskellige enheder muligheder for at eksponere sig udadtil og overfor hinanden, hver især med deres tydelige skæringsflader. Således skal UCCs fremtidige campusbyggeri honorere mange forskellige krav: Traditionelle læringsrum skal suppleres af moderne og innovative læringsmiljøer, hvor dynamisk indretning muliggør tværfaglig udveksling, nye samarbejder samt endnu ukendte læringsformer og uddannelsestilbud. UCC Campus København både og UCC har haft en udtalt vision for både og et både og hvor det ene ønske ikke udelukker det andet. Dette kræver umiddelbart flere kvadratmeter, end hvis man valgte at opføre en traditionel uddannelsesinstitution. Men ved at UCC anvender sine kommende rum til flere formål - såsom at kantine bruges til forelæsning, gruppearbejde, møder og undervisning bliver der plads til at både og kan foregå på det samme antal kvadratmeter. En sådan rumoptimering handler ikke entydigt om at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter - det handler også om at målrette ressourcer og investeringer, så der ved sammenlægning på Carlsberg kan allokeres kvadratmeter til nye og innovative rumligheder. Derudover muliggøres både og af, at UCCs rum i fremtiden belægges højt; Hvor en del nuværende UCC rum kun bruges % af tiden, skal sammenlægningen sikre, at færre rum står ubrugte hen. Dette ikke kun fordi det er økonomisk fornuftigt, men også fordi høj belægning giver en fortættet atmosfære og et koncentreret studieliv, som får studerende såvel som ansatte til at føle sig som del af et attraktivt og konkurrencedygtigt vidensmiljø. BYEN alle sociale rum specifikke rum få tilhørsforhold generelle rum mange DET TVÆRFAGLIGE FAGET 13

14 14

15 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 15

16 FAKTA UCC 2011 PLACERING M 2 I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT M 2 : Ovennævnte adresser er kun Storkøbenhavn - Hillerød er ikke medregnet ANSATTE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT ANSATTE: STUDERENDE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, efter/videreudannelse Titangade, tegnsprogsuddannelse 3510 PERS PERS. 880 m m m m m 2** m m m m m 2 11 PERS. 144 PERS. 107 PERS. 60 PERS. 60 PERS. 75 PERS. 66 PERS. 201 PERS. 112 PERS. 836 PERS. 160 PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS. 100 PERS. UCC I DAG Som resultat af den seneste sammenlægning i sommeren 2010, er UCC i dag placeret på 9 adresser i Storkøbenhavn. Alle adresser indeholder grunduddannelse på nær Buddinge Hovedgade, som udelukkende er administration. På Titangade fylder professionsinstitutterne, CFU og efter- og videreuddannelsen mest og grunduddannelsen for tegnsprogstolkene kun lidt. Enkelte adresser har mange m², mens andre har meget få. Nogle grunduddannelser er placeret i bygninger, der er tegnet specifikt til undervisningsbrug, mens andre bor i bygninger, der er tegnet til andre formål. Pædagoguddannelsen København bor for eksempel i en gammel villa på Strandvejen, Frøbel er en ombygget chokoladefabrik, tekstilformidlerne har til huse i en stor gammel københavnerlejlighed, hvorimod læreruddannelsen Blaagaard/KDAS er bygget specifikt til læreruddannelse. Det er en broget masse af uddannelser, institutter og administrative enheder, som i fremtiden skal bo under samme tag. Men ikke kun adresserne og bygningerne er forskellige. De eksisterende grunduddannelser er også af varierende størrelser. Pædagoguddannelserne tegner sig med ca studerende for den største andel af grunduddannelseselever, mens tegnsprogstolkene med 100 er den mindste uddannelse. Efter- og videreuddannelsen har godt studerende og er således principielt den største men da mange af de studerende er kortvarige kursister og samtidigheden blandt de studerende er lille, har enheden ikke nær så mange m². På trods af de store forskelle har hver uddannelse sin unikke berettigelse og sine specifikke behov, som er ligeværdigt behandlet i dette materiale. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RUNDE 1 2 INTRODTION Fra december 2010 til februar 2011 blev UCCs uddannelser, centre og afdelinger inviteret til fokusgruppeinterviews delt i 2 runder. Målet for runde 1 og 2 var at få tegnet et her og nu samt et fremtidigt portræt af de enkelte UCC enheder med henblik på at fastlægge de studerendes såvel som de ansattes rumbehov. Runde 1 var for cheferne og runde 2 for de ansatte. Møderne blev faciliteret af Juul I Frost Arkitekter, og diskussionerne handlede om rum og rumlig organisation. For at de inviterede var bedst muligt forberedt til interviewene var der forud for møderne udsendt en række spørgsmål til deltagerne - svarene på disse blev noteret på workshoppen og brugt til udarbejdelsen af dette materiale. Hvilke rum har I nu og hvilke rum får I brug for? Hvad fungerer i dag - og hvad drømmer I om? Hvilke rum kan I dele med resten af UCC hvor kan I placeres i et kommende UCC byggeri, og hvilke samværsformer med de andre enheder kan I opnå? I ALT STUDERENDE: PERS. I ALT ANSATTE STUDERENDE PERS. * Tallene fremgår af UCC excel ark fremsendt ** Tallet fremgår af mail fra JKW d

17 SÅDAN LÆSER DU MATERIALET RUNDE 1 Fredag d. 3. dec 2010 Læreruddannelsen Mandag d. 6. december 2010 Administrationen Bibliotek og CFU Torsdag d. 9. december 2010 Pædagoguddannelsen Torsdag d. 6. januar 2011 Tekstilformidleruddannelsen (samlet runde 1+2) FAKTA REFERAT / Tirsdag d. 11. januar 2011 Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne PLACERING ANTAL M 2 ANTAL STUDERENDE ANTAL ANSATTE KENDETEGN PORTRÆT REFERAT / BEHOV Onsdag d. 12. januar 2011 Center for tegnsprog (samlet runde 1+2) AF ARBEJDS- UDDANNELSESOMRÅDER ØNSKER FOR RUM KONKLUSION DELELEMENTER RUNDE 2 INTERVIEWEDE PERSONER SOCIALT RUM SPECIFIKKE RUM Torsdag d. 3. februar 2011 Administration Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne REFERAT / BEHOV ØNSKER SAMVÆRSFORMER SEKUNDÆRT AREAL / BIRUM Fredag d. 4. februar 2011 CFU og bibliotekerne Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen PLACERING / SAMVÆRSGRADER 17

18 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? ADMINISTRATION PLACERING I DAG: Økonomi - Buddinge HR - Buddinge IT - Buddinge + supporters på lokale adresser Bygninger - Buddinge + lokale adresser Direktion, Ledelse og Kom - Buddinge Studieadm. - Buddinge + lokale adresser M 2 I DAG*: Økonomi HR m 2** IT Total for BH inkl. forskning Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadm. I ALT M 2 : m 2 ANSATTE I DAG: Økonomi 25 HR 20 IT Lokale Supporters + 27 Bygninger 75 Direktion, Ledelse og Kom 24 Studieadm. 3 I ALT ANSATTE: * Tallet fremgår af UCC excel ark fremsendt Alle andre tal fremgik mundtlig af interviewet INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 3. dec Økonomichef Ole Ejdrup Christensen HR - Lotte Bay og Lene Hansen IT chef Jan Gebhardt Bygnings- og servicechef Axel Wiggers Studieadm.chef Morten Permin Runde 2, d. 3. feb Eva Aagaard, Budget Lone Schulze, Fakturering og debitor Rie Leth, Løn og personalekonsulent Allan Boe Wilms, IT infrastruktur Allan Ulv Andersen, IT drift og support Morten Brettschneider, Driftschef Titangade Finn Mortensen, Teknisk leder, Blaagård Lotte Bay, HR og Udvikling Lene Hansen, HR og Udvikling Line Moeslund, HR og Udvikling Jan R. Nielsen, Regnskab og indkøb Henrik Tarp Vang, IT og udvikling GENERELT Økonomi HR IT Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadministration Generel fuldtids administration Udøves oftest deltid af vejledere, studerende, undervisere etc. Generelt for UCCs administration gælder det, at man gerne vil sidde i en mere transparent arkitektur, der kan være med til at synliggøre administrationens eksistens. KENDETEGN Økonomi - Indkøb, regnskab og budget. Afdelingen sidder i dag fordelt på et storrumskontor (12 mand) og resten er spredt ud på en række mindre lokaler. Dette er betinget af de eksisterende lokaler og ikke udfra potentielle grupperinger. I fremtiden vil det være oplagt med ét stort rum, hvor der er god adgang til mindre mødelokaler, der sikre ro til fordybelse og fortrolighed. HR - sidder i dag meget isoleret. I fremtiden kan HR i højere grad sidde centralt og mere eksponeret i organisationen. HR afdelingen rummer to enheder med meget forskelligt arbejde og arbejdsformer: HR Administration og Jura samt HR Udvikling. HR bør ikke tænkes som en afdeling, da det i praksis vil det betyde, at de to enheder kan komme til at forstyrre hinanden uhensigtsmæssigt. IT - IT afdelingen er i dag samlet af folk, der tidligere har siddet spredt på UCC, hvilket er en stor fordel. I fremtiden vil man gerne holde fast i dette. Langt de fleste sidder ved en fast arbejdsplads - dette er ikke optimalt, da mange arbejder ude i organisationen i løbet af dagen (de kan sidde ved arbejdsstationer eller i fleks-rum) Bygninger - 4 ud af de 90 ansatte sidder i Buddinge, resten - det tekniske personale samt rengøringen - er placeret lokalt på de forskellige skoler. Teknisk personale har kontorer og har derudover hjemme i diverse værksteder, lagre og teknikrum. Studieadm. - er under udvikling/omlægning og er et af de største udviklingsprojekter på UCC. Der arbejdes med front/back, inspireret af f.eks. kommunernes borgerservice. En del studieadministrative opgaver klares på nettet - andre kræver et fysisk møde. Der har været en undersøgelse, hvor de ansatte blev spurgt om, hvorvidt de laver studieadministrativt arbejde: 800 ud af 1200 ansatte svarede, at det gør de i nogen grad. Dette skyldes, at der på mellemlange uddannelser er tradition for at underviserne laver administrativt arbejde. HR og Økonomi Generelt behov/ønsker for new ways of working. F.eks en cafe-zone, hvor man kan holde et mere uformelt arbejdsmøde. Den administrative arbejdsplads er ikke kun et skrivebord, men også møder mv. Således udtrykkes der ønske om rum der understøtter en anden måde at udføre administrativt arbejde på. Der skal være mulighed for at etablere faglige netværk, således skal man ikke side for spredt. Projektrum Flydende arbejdsstationer, åbne miljøer og flekszoner Mødelokaler af varierende størrelser, også uformelle møder. Det handler om fleksibilitet og transparens Små rum til fortrolige samtaler og store til fordybelse Front end og back end Privathed - skabe med lås etc. Vareelevator Arkivrum IT Klargøringsrum og lager (kælder) Front end af en slags Bygninger Værksteder Decentrale rengøringsrum og depoter Visse ting kan gemmes på et storlager, men andet skal være let tilgængelige flere steder i bygningen BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Administrationen har behov for rum til fortrolige samtaler. Men det betyder ikke at administrationen nødvendigvis skal sidde bagerst i UCC bygningen, men derimod blot at der er brug for rum i rummet, hvor man kan gå ind og holde små møder alt efter behov. Teknisk personale- samt rengøringen har brug for egne lokaler og værksteder, hvor de studerende kun har adgang ved særlig tilladelse. MANGE Hvor administrationen i dag i høj grad er placeret i få, med meget lidt eksponering, ønsker administrationen i fremtiden at være blandt mange. Der er et ønske om at være tættere på kerneopgaven, som er uddannelse, således at administration bliver synlig for resten af organisationen. ALLE Der drømmes om, at når fremtidige gæster kommer for at bese det forhåbentige skelsættende UCC, så vil gæsterne ikke kun ser uddannelsesrum, men også administrationens fremtidige, innovative organisation og rum. 18

19 KONKLUSION / delelement FÆLLES OMRÅDER UFORMELLE MILJØER FRONT END SKRANKER ETC. ARBEJDSPLADSER / BACK END ADM. ARBEJDS- PLADSER (ÅBNE) MØDE SEKUNDÆRT AREAL PEDEL- VÆRKSTEDER ARKIV / DEPOT KLARGØRING IT UCC CAMPUS KØBENHAVN ADM PLUG OUT PLUG OUT PLUG OUT 19

20 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? CFU / BIBLIOTEK PLACERING I DAG: CFU i Titangade, Hillerød, Glostrup og på Bornholm. Biblioteker på: Pædagog Stor Kbh. Blaagaard/KDAS Frøbel Sydhavnen Zahle Pædagog Strandvejen Tegnsprog M 2 I DAG: CFU/Titangade** m 2 Lokale biblioteker***: Pædagog Stor Kbh. 284 m 2 Blaagaard/KDAS 654 m 2 Frøbel 133 m 2 Sydhavnen 210 m 2 Zahle 336 m 2 Pædagog Strandvejen 209 m 2 Tegnsprog 25 m 2 I alt biblioteker m 2 I ALT M 2 : m 2 ANSATTE, I DAG: CFU: 88 (74 årsværk) 74 Biblioteker: 12 I ALT ANSATTE 86 ** Tallet fremgår af mail fra Jonas Kjær-Westermann d *** Tallet fremgår af mail fra Palle Bergendorff INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 6. dec CFU-chef Bjørn Illsøe CFU-leder, Kbh N, Kirsten Friisnæs Biblioteksleder Palle Bergendorff Runde 2, d. 4 feb Inga P. Carlsen og Lene H. Svendsen, Bib Frøbel Anne Marie Busch-Petersen, Bib Blaagaard/KDAS Margit Andresen, Bib Blaagaard/KDAS Thomas og Per, CFU Glostrup Mette Schousboe, CFU Hillerød Palle Bergendorff og Eva C. Kragh, Bib Hillerød Birthe Christiansen, Bib Storkøbenhavn Kirsten Greve, CFU Hillerød, leder Kirsten Friisnæs, CFU Titangade, leder Lotte Sterup, CFU Hillerød Helle Rodenberg, Lise A. Henrichsen samt Helle Villadsen, CFU, Titangade Per Arne, IT udvikling Lenni Alice Donovan, Bib Strandvejen, PÆD København GENERELT / KENDETEGN CFU Kunder: ca uddannede lærere (eksterne kunder primært fra lærerprofessionen) CFU yder ikke biblioteksvejledning, men derimod pædagogisk vejledning - at komme og se/røre materialet. CFU er tredelt i: 1, Information/vejledning i lærermidler 2, Kursusvirksomhed 3, Udlånsfunktion Dette repræsenteres rumligt i: 1, Informationssamling (lærerbøger fra alle fag) 2, Udlånssamling 3, Pæd. Psyk. samling (brugerdefineret, studerende kan låne her) Bibliotekerne Kunder: ca studerende (interne kunder primært fra grunduddannelserne) I dag er UCCs bibloteker i høj grad decentrale og resurserne spredt. Der er ringe mulighed for specialisering af medarbejderne, da de decentrale bibliotekarer skal vide alt om det hele. Med et centralt bibliotek er der mulighed for at bibliotekarerne kan have forskellige kompetenceområder. Generelt ønskes der én samlet central placering for bibliotektet og CFU i et kommende UCC Campus København samt et eksternt CFU lager uden for København. For biblioteket gælder det, at håndbogssamlinger sættes væk, da nettet overtager. Hylder nedlægges, mens studiepladser tager over. Personlig vejledning bliver den fremtidig kerneydelse. Der er brug for adgang til undervisningslokaler både for biblioteket og CFU. Lokalerne skal ikke nødvendigvis være bibliotekets eller CFU s egne, men de skal være i umiddelbar nærhed. Det skal være muligt at booke sig ind i lokaler, hvor man kan vejlede en klasse eller et kursushold i f.eks. informationssøgning og nye lærebogsmaterialer. Skranke/vejledning - som bibliotek og CFU deler (se diagram) Fælles front-end og delt back-end Studiepladser, studiemiljø og printerfaciliteter. IT-support kan med fordel integreres her Magasiner. CFU har brug for et stort lager, som kan ligge decentralt. I det kommende bibliotek/cfu skal der være mindre depoter og magasiner til f.eks. bøger og udstillingsmateriale Rum/udstyr til demonstration af digitale lærermidler Vareelevator Godt arbejdsmiljø også ved skranker Oplagt mulighed for boglade med udsalg af bøger, viskelæder, printerpapir, kopikort etc BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Det nye område for biblioteket og CFU, skal have hver sit back-end område, hvor der er kontorer med arbejdsro og plads til fordybelse. Der er brug for en overgang fra det åbne fælles område til de mere lukkede og private back-ends. MANGE Kursusvirksomhed og studiemiljøer - begge enheder kan samle mange mennesker. Rummene til enhederne skal dog ikke være så store, at brugere ikke kan finde ro og intimitet i dem. ALLE Bibliotekets og CFU s fremtidige fællesområde vil henvende sig til alle, internt som eksternt. I fremtiden vil enheden være et oplagt serviceorgan for UCC-udvikling og UCC-kommunikation. Bibliotekerne og CFU er ikke interesserede i at have lokale biblioteker ude i de faglige miljøer, derimod er de interesserede i en samlet placering. Der snakkes om mulighederne for små øer af udlånsområder i den nye enhed i form af specifikke faglige områder, hvor bibliotekarer med særlig viden kan være placerede. 20

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN

UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN KORT OG GODT OM UCC ucc.dk UDDANNELSER DER STYRKER VELFÆRDEN Hos UCC ved vi, at det BÅDE kræver mod og faglighed at arbejde med læring, pædagogik OG sundhed Indhold PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC I 4 professionsbacheloruddannelser

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Masterplan - UCC 2020 Campus København

Masterplan - UCC 2020 Campus København NOTAT Masterplan - UCC 2020 Campus København UCC har i 2011 iværksat tre selvstændige, men sammenhængende programmer eller planer, der skal realisere UCC's strategiske mål og samtidig sikre, at UCC kan

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10

BRUGERPROCES. Kick-off-møde 29.01.2014. Etablering af et samlet CAMPUS BORNHOLM 1 /10 BRUGERPROCES Kick-off-møde 29.01.2014 CAMPUS BORNHOLM 1 /10 RÅDGIVNINGSTEAMET TOTALRÅDGIVER CUBO ARKITEKTER A/S UNDERRÅDGIVER - PROCESLEDELSE NOVA5 arkitekter as PROJEKTLEDER Lars Juel Thiis DESIGNSANSVARLIG

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter...

Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept/idé Koncept - resonans Resonans... Faglighed som ringe i vandet... Koncept - fagkerne Skolens centrale kerne rummer viden i form af personale, pædagogiske læringscenter, ressourcecenter... Koncept

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune

Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Merituddannelsen til pædagog - for dig som arbejder i Københavns Kommune Infomøde: 16. august 2010 kl. 17-1830 sydhavns plads 4 PÆDAGOGUDDANNELSEN NORDSJÆLLAND i samarbejde med Københavns Kommunes Børne-

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse

Velkommen til Campus Roskilde. Nye rammer for uddannelse Velkommen til Campus Roskilde Nye rammer for uddannelse Tillykke til alle studerende og medarbejdere, der får deres daglige gang her på Campus Roskilde og til alle andre, der i fremtiden vil bruge huset.

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne

Opgaven. Skitserende programanalyse. Valget af deltagerne Skitserende programanalyse Opgaven Flemming Deichmann Arkitekt MAA Valget af deltagerne Det var ikke en let opgave at skulle udvælge fem arkitektfirmaer, som deltagere i den skitserende programanalyse.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere