PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAMOPLÆG PROGRAMMATISK DISPONERING - 15. APRIL 2011"

Transkript

1 PRRAMOPLÆG PRRAMMATISK DISPONERING APRIL 2011

2

3 INDHOLD 1. INTRODTION FORORD INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde? Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - Lokalisering Fase 2 - Rumprogram Konklusion RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2 - status quo samt ønsker Runde 3 - tværprofesionelle referencegrupper Runde 4 - specificeringer KONKLUSION Runde 5 - rumligt organisationsdiagram RUMPRRAM INTRO Indledning og referencer Værktøjer Case 1-3 Systematisering og modulering Rumbeskrivelser REGNEARK Intro, brutto/netto Arealfordeling Regneark

4 4

5 1 INTRODTION FORORD Velkomst ved Laust Joen Jacobsen INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Skærpet konkurrence Hvad kendetegner et godt campusområde Metode EN DIALBASERET MODNINGSPROCES En proces i to faser Fase 1 - lokalisering Fase 2 - rumprogram Konklusion 5

6 FORORD UCC har arbejdet målrettet på at realisere den uddannelsesvision, som blev formuleret for Professionshøjskolen i det strategiske grundlag tilbage i UCC vil understøtte den fremtidige uddannelsesudvikling og videnudvikling ved at samle sine aktiviteter i ét faglig og økonomisk bæredygtig campus centralt i København, der i samspil med UCCs campusløsning i Nordsjælland skal sikre en kvalificeret uddannelsesdækning i Region Hovedstaden. UCC forventer at kunne samle sine aktiviteter i København på Carlsberg. UCC Campus København skal sikre UCC de optimale fysiske rammer, der kan understøtte udviklingen af en stærk videnprofil inden for alle UCCs kernefagligheder. Større fagmiljøer skal sikre en kvalificeret faglig sparring og nye udviklingsmuligheder bl.a. ved at forbedre samspillet mellem anvendt forskning, UCCs forskellige uddannelsesret- ninger og professionernes praksis. UCC skal fremstå som en attraktiv og vigtig samarbejdspartner, både nationalt og internationalt. Samtidig skal campus give UCC de nødvendige nye læringsrum og uddannelsesfaciliteter, der kan imødekomme og udfordre de kommende studerendes forventninger og behov. Til at bistå UCC med forberedelsesarbejdet har vi samarbejdet med tegnestuen JUUL FROST Arkitekter, der periodevis siden 2009 har arbejdet på materialet i denne mappe et materiale, der sammenfatter vores mange visioner og ønsker i et konkret rumprogram. Med dette materiale glæder vi os til at tage næste skridt at bygge et kommende campus i København. Laust Joen Jakobsen - Rektor UCC

7 INTRODTION - HELHEDSORIENTERET CAMPUSPLANLÆGNING Målsætning Målsætningen for dette projekt har været at udvikle et helhedsorienteret campusbyggeri for Professionshøjskolen UCC på én samlet lokalisering. Det fremtidige UCC Campus København skal samle professionshøjskolens eksisterende professionsfagligheder, som på nuværende tidspunkt er spredt over et antal lokaliteter i Storkøbenhavn, i et fælles bygningskompleks på Carlsberg. Derudover er visionen at sætte scenen for et nyt UCC, som med nytænkende rammer tilgodeser moderne og innovative læringsmiljøer. Skærpet konkurrence Professionshøjskoler, universiteter og andre læringsanstalter står, nationalt som internationalt, overfor en ny virkelighed. En virkelighed, hvor uddannelsesinstitutionerne ikke længere kan være monofunktionelle og autonome læringsmaskiner uden kontakt til omverdenen. Institutionerne og deres tilhørende campusområder bør være levende bydele, der indgår i et samspil med deres kontekst. For uddannelsesinstitutionerne opererer i et konkurrencemiljø, hvor det er en udfordring at tiltrække studerende - et attraktivt og unikt campusområde kan være det, der er med til at attrahere og holde på kommende brugere. Hvad kendetegner et godt campusområde? Kendetegnende for gode campusområder er, at læring og udvikling finder sted overalt og på varierede tidspunkter af døgnet. Dette gælder, hvad enten der er tale om studerende, der om aftenen arbejder med projektopgaver i cafeen, undervisere der forbereder sig på kommende forløb i faglige miljøer eller forskere, der udvikler ny viden i uformelle fora i samspil med studerende og aftagere. Fælles for de formelle som uformelle læringssituationer er, at de sammen skaber en verden af mødesteder, der samlet set er varierende og tiltrækkende for både studerende og ansatte. Helhedsorientering er derfor en af de stærkeste tendenser indenfor campusudvikling. Ved helhedsorienteret udvikling kan campusområder dels blive magneter som brugerne ikke kan løsrive sig fra, samt dels blive steder, som den besøgende har lyst til at udforske. Alt dette influerer positivt på læringsmiljøet og kan gøre det nye campuskompleks til den katalysator, som er med til at brande Professionshøjskolen UCC og tiltrække kommende studerende, undervisere, aftagere og forskere. Metode For at sikre at UCC Campus København udvikles på et helhedsorienteret grundlag er rådgivningen baseret på JUUL FROST Arkitekters campusmetode. Metoden er udviklet på baggrund af Fremtidens Campusområder fra den akademiske landsby til urban universitetshub, der er et udviklingsprojekt, som tegnestuen gennemførte for Universitets og Bygningsstyrelsen i Metoden tilgodeser behov i fire kategorier, hvilket samlet dækker de behov, som UCC Campus Københavns brugere vil møde i deres dagligdag (se nedenstående for uddybning). DE FIRE BEHOVSKATEGORIER De bygningsmæssige/funktionelle behov De bygningsmæssige/funktionelle behov dækker de bebyggelsesmæssige strukturer, former af bygninger og funktioner der forefindes i et undervisnings- og forskningsmiljø. Det inkluderer organiseringen mellem de enkelte fag og uddannelser, campus områdets hierarki og zoneinddelinger samt den mangfoldighed af funktioner og programmer, der præger et campusområde. De sociale behov De sociale behov relaterer sig til det ikke-akademiske liv, der finder sted på et campusområde, det være i form af sociale programmer, der tilfredsstiller andre behov end de faglige. Kategorien indebærer de ikke formålsbestemte rum, der etablerer uformelle møder på tværs af læringsmiljøet. De læringsmæssige behov De læringsmæssige behov forholder sig til rammerne for undervisnings- og forskningsmiljøet. Hvilke læringsformer er repræsenterede, og hvilke rum foregår læringen i? Er der priæmrt tale om klasselokaler, eller forefindes der også rum som tilgodeser andre former for læring? Er der tale om udpræget formel læring - eller foregår der uformel læring uden for rammerne? De bymæssige behov De bymæssige behov analyserer rummet mellem husene og campusområdets relation til omgivelserne. Det indebærer anvendelsen af udearealer og graden af bymæssige situationer på campusområdet. Er der rum for uformelle ophold, uprogrammerede pladser og er campusområdet aktivt disponeret, så der skabes udveksling på tværs af bygningerne?

8 EN DIALBASERET MODNINGSSPROCES En proces i to faser JUUL FROST Arkitekters rådgivningsarbejde har kortlagt og formuleret UCCs behov for et ny samlet Campus København. Det har været en modningsproces, hvor tegnestuen har hjulpet UCC med at forstå kompleksiteten af den store opgave det er, at bygge et nyt uddannelsesdomicil. Kriteriet har været at kvalificere det kommende byggeri gennem dialog med brugerne. Dels for at sikre ejerskab til de mange beslutninger og dels for at sikre, at de endelige beslutninger afspejler den organisation, der flytter ind på det fremtidige campusområde. Processen har været delt op i to overordnede faser, med henholdsvis lokalisering og programmering som fokusområder. Fase 1 Lokalisering LOKALISERING Møder med udviklere, ejendomsmæglere etc Møder med kommuner Udarbejdelse af A3 scenarie-mapper PROCES Workshops med forberedelsesgruppen Busture med direktion etc. til potentielle lokaliteter Studieture med ledelsen til best practice uddannelsesinstitutioner Lokaliseringsfasen fokuserede på at udpege potentielle byggegrunde samt eksisterende bygninger til UCCs fremtidige placering i København: Hvor i byen var der plads til m 2 og hvor kunne UCC se sig selv placeret? En række møder med udviklere og ejendomsmæglere kulminerede i et indsnævret felt af potentielle grunde, som blev afprøvet i en række rumlige scenarier. Valget faldt på Carlsberg. I forbindelse med udpegning af potentielle lokaliteter oprettede UCC en forberedelsesgruppe bestående af undervisere, studerende og administrativt personale. Denne gruppe kvalificerede beslutningsprocesserne via en række workshops, og var på det første kick off møde med til at formulere visionen for det kommende campusbyggeri således: Et kommende, samlet campus skal eksponere de forskellige fagligheder overfor hinanden. Dette står i kontrast til i dag, hvor hver faglighed bor isoleret. Vi vil gerne have rum og rammer, der kan det hele, men er også bekymrede for opløselighed, i den forstand, at alt overlapper og man intet hjemmeområde har (Forberedelsesgruppen juni 2009) Forberedelsesgruppen / KICK OFF Forberedelsesgruppen / studietur Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde Forberedelsesgruppen / besigtigelse af grunde

9 Fase 2 Rumprogram INTERVIEWS / KORTLÆGNING Runde 1 og 2 interviews, nuværende UCC enheder Runde 3 interviews, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4 mailkorrespondance, specificeringer Runde 5 interviews, ledelse og direktion OPSUMMERING / PRODT Udarbejdelse af programoplæg/rumprogram nærværende mappe Fase 2 forholdt sig til de kulturer, fagligheder og funktioner, som skal huses på UCC Campus København, også forstået som campuskompleksets programmatiske indhold. Dette indhold beskrives i dennes mappes rumprogram, i form af en bruttoliste over alle de rum, det kommende UCC skal indeholde. Inputtet til rumprogrammet blev givet ved fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra alle UCCs grunduddannelser, institutter samt administrative enheder. Resultatet er en række portrætter af UCCs enheder, der giver et billede af forskellige men dog yderst sammenfaldende behov og ønsker for et fremtidigt byggeri. De mange indledende fokusgruppeinterviews blev fulgt op af møder i tværfaglige referencegrupper, hvor mulighederne for fremtidigt tværfagligt samarbejde blev formulerede. I runde 4 præciserede udvalgte medarbejdere konkrete krav til de specifikke rum, og afslutningsvis i runde 5 blev det rumlige organisationsdiagram endeligt besluttet. Alle møderækker er dokumenterede her i kapitel 2. Selve rumprogrammet og dertil hørende materiale, er publikationens kapitel 3. Konklusion Denne mappe - et programoplæg - er resultatet af fase 2, og udgør grundlaget for et fremtidigt UCC Campus København. Programoplægget skal bruges som afsæt til byggeprogram og aktstykke, og er et afgørende skridt på vej mod realiseringen af det endelig campusbyggeri. Programoplægget udtrykker Professionshøjskolen UCCs vision om at udvikle et helhedsorienteret campusområde, som med sine kommende rammer vil udgøre et inspirerende og konkurrencedygtigt miljø, i hvilket UCC gennem de næste mange årtier samlet kan vokse og udvikle sig. TIDSPLAN PROCES JANUAR 2009 DECEMBER 2010 APRIL 2011 AUGUST 2015 FASE 1 - LOKALISERING (HVOR) Møder med udviklere, ejendomsmæglere, kommuner etc Udarbejdelse af scenarier Workshops med forberedelsesgruppen Bus- og studieture med direktion og ledelse FASE 2 - PRRAMMERING (HVAD) Fokusgruppeinterviews, Runde 1-5 Udarbejelse af nærværende mappe Juul Frost Arkitekters rådgivningsarbejde BYGGERIET INDFLYTNING

10 FORELÆSNING I DAG KL 12. BASECAMP UNDERVISER- UNVISER & KONSULENTMILJØ 10

11 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 11

12 EN HELHEDSORIENTERET VISION PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 Introduktion Professionshøjskolen UCCs visioner for deres fremtidige læringsmiljø har igennem hele processen været høje. Der er arbejdet med en helhedsorienteret campusvision, som samlet i en række underambitioner udtrykker ønsket om et fremtidigt UCC, der med innovative rammer giver et bud på hvordan fremtidige professionshøjskoler kan se ud. Følgende underpunkter udgør den samlede vision: UCC Campus København en del af byen UCC Campus København tilpasningsdygtig og robust UCC Campus København rum til alle, mange og få UCC Campus København hver for sig og samlet UCC Campus København både og UCC Campus København en del af byen Med en placering på Carlsberg placerer UCC Campus København sig i et af Københavns fremtidige udviklingsområder, der i modsætning til størstedelen af kommunens øvrige udviklingsområder ligger i en eksisterende, fortættet urban kontekst. Dette skal UCC Campus København udnytte og bidrage til på flere måder. Kan UCC huse en vuggestue? Kan UCC drive et fitnesscenter, som også bruges af byen? Kan en cafe leje sig ind i UCCs byggeri? Professionshøjskolen UCC adresserer som organisation mange af disse spørgsmål indtil videre er det besluttet, at graden af udveksling med byen skal være stor, og at UCCs byggeri med transparens og åbne facader skal være inviterende og indbydende, og være i aktivt samspil med byen. 12

13 Vision 2 Vision 3 Vision 4 Vision 5 UCC Campus København tilpasningsdygtigt og robust UCCs fremtidige campus skal være rammen om en lang række undervisnings-, forsknings- og videreuddannelsesaktiviteter for næsten studerende og skal samtidig fungere som daglig arbejdsplads for over 800 ansatte. Da udviklingen indenfor for såvel lærings- som arbejdsmiljøer foregår hurtigt, har det været afgørende at fremtidssikre Campus København. Når bygningen står færdig i 2015 er der formodentligt etableret en række nye UCC-uddannelser, ligesom nuværende forskningsområder kan være omlagt til nye, ukendte vidensplatforme. Derfor skal UCCs fremtidige campus være tilpasningsdygtig og robust; Tilpasningsdygtig i forhold til UCCs fremtidige behov, men også så robust, så bygningen i sin grundsubstans forbliver tro mod UCCs karakter. UCC Campus København rum til alle, mange og få Samværsformer rum til alle, mange og få er en vision for, hvordan de op til samtidige brugere af et kommende UCC Campus København skal relatere sig til hinanden. Tematiseringen i alle, mange, få skærper forståelsen af, at fremtidens UCC skal tilbyde rum, der tilgodeser den store kollektive oplevelse, gruppevis fordybelse, men også arbejdsro for den enkelte. Det gælder både læringsrum, arbejdspladser og uformelle miljøer, og netop ved at udbyde rumlig variation skabes et campus, der kan tilgodese forskellige behov gennem alle døgnets timer. Dette vil forhåbentlig øge de studerendes og ansattes lyst til at blive på campus udover deres fastlagte timer. UCC Campus København hver for sig og samlet Globalisering og øgede kvalitetskrav har udfordret gængse undervisningsmiljøer, læringsrum og arbejdspladser. I dag består en uddannelses- og forskningsinstitution ikke blot af klasselokaler, lærerværelser, cellekontorer og biblioteker. Nye læringsformer har skabt behov for andre rum end de traditionelle, og new ways of working har brudt med tanken om arbejdspladsen, der udelukkende består af enkeltmandskontorer. UCCs overordnede ambition er, at det kommende bygningskompleks skal samle alle eksisterende enheder i en fælles struktur. Der skal være plads til at de enkelte grunduddannelser sameksisterer med det interdisciplinære. Målet er, at give de forskellige enheder muligheder for at eksponere sig udadtil og overfor hinanden, hver især med deres tydelige skæringsflader. Således skal UCCs fremtidige campusbyggeri honorere mange forskellige krav: Traditionelle læringsrum skal suppleres af moderne og innovative læringsmiljøer, hvor dynamisk indretning muliggør tværfaglig udveksling, nye samarbejder samt endnu ukendte læringsformer og uddannelsestilbud. UCC Campus København både og UCC har haft en udtalt vision for både og et både og hvor det ene ønske ikke udelukker det andet. Dette kræver umiddelbart flere kvadratmeter, end hvis man valgte at opføre en traditionel uddannelsesinstitution. Men ved at UCC anvender sine kommende rum til flere formål - såsom at kantine bruges til forelæsning, gruppearbejde, møder og undervisning bliver der plads til at både og kan foregå på det samme antal kvadratmeter. En sådan rumoptimering handler ikke entydigt om at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter - det handler også om at målrette ressourcer og investeringer, så der ved sammenlægning på Carlsberg kan allokeres kvadratmeter til nye og innovative rumligheder. Derudover muliggøres både og af, at UCCs rum i fremtiden belægges højt; Hvor en del nuværende UCC rum kun bruges % af tiden, skal sammenlægningen sikre, at færre rum står ubrugte hen. Dette ikke kun fordi det er økonomisk fornuftigt, men også fordi høj belægning giver en fortættet atmosfære og et koncentreret studieliv, som får studerende såvel som ansatte til at føle sig som del af et attraktivt og konkurrencedygtigt vidensmiljø. BYEN alle sociale rum specifikke rum få tilhørsforhold generelle rum mange DET TVÆRFAGLIGE FAGET 13

14 14

15 2 RUMLIG ORGANISERING EN HELHEDSORIENTERET VISION - PÅ FLERE NIVEAUER Vision 1 - en del af byen Vision 2 - tilpasningsdygtig og robust Vision 3 rum til alle, mange og få Vision 4 hver for sig og samlet Vision 5 både og INTERVIEWS / BEHOV ØNSKER Runde 1 & 2, status quo samt ønsker Runde 3, tværprofessionelle referencegrupper Runde 4, specificeringer KONKLUSION Runde 5, konklusion på rumligt organisationsdiagram 15

16 FAKTA UCC 2011 PLACERING M 2 I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT M 2 : Ovennævnte adresser er kun Storkøbenhavn - Hillerød er ikke medregnet ANSATTE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, tegnsprog, efter/videreudannelse, CFU Buddinge Hovedgade, administration I ALT ANSATTE: STUDERENDE I DAG*: Frederiksborggade, tekstilformidlere Blaagaard, læreruddannelse Zahle, læreruddannelse Frøbel, pædagoguddannelse Strandvejen, pædagoguddannelse Ejbyvej, pædagoguddannelse Sydhavns Plads, pædagoguddannelse Titangade, efter/videreudannelse Titangade, tegnsprogsuddannelse 3510 PERS PERS. 880 m m m m m 2** m m m m m 2 11 PERS. 144 PERS. 107 PERS. 60 PERS. 60 PERS. 75 PERS. 66 PERS. 201 PERS. 112 PERS. 836 PERS. 160 PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS PERS. 100 PERS. UCC I DAG Som resultat af den seneste sammenlægning i sommeren 2010, er UCC i dag placeret på 9 adresser i Storkøbenhavn. Alle adresser indeholder grunduddannelse på nær Buddinge Hovedgade, som udelukkende er administration. På Titangade fylder professionsinstitutterne, CFU og efter- og videreuddannelsen mest og grunduddannelsen for tegnsprogstolkene kun lidt. Enkelte adresser har mange m², mens andre har meget få. Nogle grunduddannelser er placeret i bygninger, der er tegnet specifikt til undervisningsbrug, mens andre bor i bygninger, der er tegnet til andre formål. Pædagoguddannelsen København bor for eksempel i en gammel villa på Strandvejen, Frøbel er en ombygget chokoladefabrik, tekstilformidlerne har til huse i en stor gammel københavnerlejlighed, hvorimod læreruddannelsen Blaagaard/KDAS er bygget specifikt til læreruddannelse. Det er en broget masse af uddannelser, institutter og administrative enheder, som i fremtiden skal bo under samme tag. Men ikke kun adresserne og bygningerne er forskellige. De eksisterende grunduddannelser er også af varierende størrelser. Pædagoguddannelserne tegner sig med ca studerende for den største andel af grunduddannelseselever, mens tegnsprogstolkene med 100 er den mindste uddannelse. Efter- og videreuddannelsen har godt studerende og er således principielt den største men da mange af de studerende er kortvarige kursister og samtidigheden blandt de studerende er lille, har enheden ikke nær så mange m². På trods af de store forskelle har hver uddannelse sin unikke berettigelse og sine specifikke behov, som er ligeværdigt behandlet i dette materiale. FOKUSGRUPPEINTERVIEWS RUNDE 1 2 INTRODTION Fra december 2010 til februar 2011 blev UCCs uddannelser, centre og afdelinger inviteret til fokusgruppeinterviews delt i 2 runder. Målet for runde 1 og 2 var at få tegnet et her og nu samt et fremtidigt portræt af de enkelte UCC enheder med henblik på at fastlægge de studerendes såvel som de ansattes rumbehov. Runde 1 var for cheferne og runde 2 for de ansatte. Møderne blev faciliteret af Juul I Frost Arkitekter, og diskussionerne handlede om rum og rumlig organisation. For at de inviterede var bedst muligt forberedt til interviewene var der forud for møderne udsendt en række spørgsmål til deltagerne - svarene på disse blev noteret på workshoppen og brugt til udarbejdelsen af dette materiale. Hvilke rum har I nu og hvilke rum får I brug for? Hvad fungerer i dag - og hvad drømmer I om? Hvilke rum kan I dele med resten af UCC hvor kan I placeres i et kommende UCC byggeri, og hvilke samværsformer med de andre enheder kan I opnå? I ALT STUDERENDE: PERS. I ALT ANSATTE STUDERENDE PERS. * Tallene fremgår af UCC excel ark fremsendt ** Tallet fremgår af mail fra JKW d

17 SÅDAN LÆSER DU MATERIALET RUNDE 1 Fredag d. 3. dec 2010 Læreruddannelsen Mandag d. 6. december 2010 Administrationen Bibliotek og CFU Torsdag d. 9. december 2010 Pædagoguddannelsen Torsdag d. 6. januar 2011 Tekstilformidleruddannelsen (samlet runde 1+2) FAKTA REFERAT / Tirsdag d. 11. januar 2011 Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne PLACERING ANTAL M 2 ANTAL STUDERENDE ANTAL ANSATTE KENDETEGN PORTRÆT REFERAT / BEHOV Onsdag d. 12. januar 2011 Center for tegnsprog (samlet runde 1+2) AF ARBEJDS- UDDANNELSESOMRÅDER ØNSKER FOR RUM KONKLUSION DELELEMENTER RUNDE 2 INTERVIEWEDE PERSONER SOCIALT RUM SPECIFIKKE RUM Torsdag d. 3. februar 2011 Administration Udvikling og anvendt forskning samt professionsinstitutterne REFERAT / BEHOV ØNSKER SAMVÆRSFORMER SEKUNDÆRT AREAL / BIRUM Fredag d. 4. februar 2011 CFU og bibliotekerne Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen PLACERING / SAMVÆRSGRADER 17

18 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? ADMINISTRATION PLACERING I DAG: Økonomi - Buddinge HR - Buddinge IT - Buddinge + supporters på lokale adresser Bygninger - Buddinge + lokale adresser Direktion, Ledelse og Kom - Buddinge Studieadm. - Buddinge + lokale adresser M 2 I DAG*: Økonomi HR m 2** IT Total for BH inkl. forskning Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadm. I ALT M 2 : m 2 ANSATTE I DAG: Økonomi 25 HR 20 IT Lokale Supporters + 27 Bygninger 75 Direktion, Ledelse og Kom 24 Studieadm. 3 I ALT ANSATTE: * Tallet fremgår af UCC excel ark fremsendt Alle andre tal fremgik mundtlig af interviewet INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 3. dec Økonomichef Ole Ejdrup Christensen HR - Lotte Bay og Lene Hansen IT chef Jan Gebhardt Bygnings- og servicechef Axel Wiggers Studieadm.chef Morten Permin Runde 2, d. 3. feb Eva Aagaard, Budget Lone Schulze, Fakturering og debitor Rie Leth, Løn og personalekonsulent Allan Boe Wilms, IT infrastruktur Allan Ulv Andersen, IT drift og support Morten Brettschneider, Driftschef Titangade Finn Mortensen, Teknisk leder, Blaagård Lotte Bay, HR og Udvikling Lene Hansen, HR og Udvikling Line Moeslund, HR og Udvikling Jan R. Nielsen, Regnskab og indkøb Henrik Tarp Vang, IT og udvikling GENERELT Økonomi HR IT Bygninger Direktion, Ledelse og Kom Studieadministration Generel fuldtids administration Udøves oftest deltid af vejledere, studerende, undervisere etc. Generelt for UCCs administration gælder det, at man gerne vil sidde i en mere transparent arkitektur, der kan være med til at synliggøre administrationens eksistens. KENDETEGN Økonomi - Indkøb, regnskab og budget. Afdelingen sidder i dag fordelt på et storrumskontor (12 mand) og resten er spredt ud på en række mindre lokaler. Dette er betinget af de eksisterende lokaler og ikke udfra potentielle grupperinger. I fremtiden vil det være oplagt med ét stort rum, hvor der er god adgang til mindre mødelokaler, der sikre ro til fordybelse og fortrolighed. HR - sidder i dag meget isoleret. I fremtiden kan HR i højere grad sidde centralt og mere eksponeret i organisationen. HR afdelingen rummer to enheder med meget forskelligt arbejde og arbejdsformer: HR Administration og Jura samt HR Udvikling. HR bør ikke tænkes som en afdeling, da det i praksis vil det betyde, at de to enheder kan komme til at forstyrre hinanden uhensigtsmæssigt. IT - IT afdelingen er i dag samlet af folk, der tidligere har siddet spredt på UCC, hvilket er en stor fordel. I fremtiden vil man gerne holde fast i dette. Langt de fleste sidder ved en fast arbejdsplads - dette er ikke optimalt, da mange arbejder ude i organisationen i løbet af dagen (de kan sidde ved arbejdsstationer eller i fleks-rum) Bygninger - 4 ud af de 90 ansatte sidder i Buddinge, resten - det tekniske personale samt rengøringen - er placeret lokalt på de forskellige skoler. Teknisk personale har kontorer og har derudover hjemme i diverse værksteder, lagre og teknikrum. Studieadm. - er under udvikling/omlægning og er et af de største udviklingsprojekter på UCC. Der arbejdes med front/back, inspireret af f.eks. kommunernes borgerservice. En del studieadministrative opgaver klares på nettet - andre kræver et fysisk møde. Der har været en undersøgelse, hvor de ansatte blev spurgt om, hvorvidt de laver studieadministrativt arbejde: 800 ud af 1200 ansatte svarede, at det gør de i nogen grad. Dette skyldes, at der på mellemlange uddannelser er tradition for at underviserne laver administrativt arbejde. HR og Økonomi Generelt behov/ønsker for new ways of working. F.eks en cafe-zone, hvor man kan holde et mere uformelt arbejdsmøde. Den administrative arbejdsplads er ikke kun et skrivebord, men også møder mv. Således udtrykkes der ønske om rum der understøtter en anden måde at udføre administrativt arbejde på. Der skal være mulighed for at etablere faglige netværk, således skal man ikke side for spredt. Projektrum Flydende arbejdsstationer, åbne miljøer og flekszoner Mødelokaler af varierende størrelser, også uformelle møder. Det handler om fleksibilitet og transparens Små rum til fortrolige samtaler og store til fordybelse Front end og back end Privathed - skabe med lås etc. Vareelevator Arkivrum IT Klargøringsrum og lager (kælder) Front end af en slags Bygninger Værksteder Decentrale rengøringsrum og depoter Visse ting kan gemmes på et storlager, men andet skal være let tilgængelige flere steder i bygningen BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Administrationen har behov for rum til fortrolige samtaler. Men det betyder ikke at administrationen nødvendigvis skal sidde bagerst i UCC bygningen, men derimod blot at der er brug for rum i rummet, hvor man kan gå ind og holde små møder alt efter behov. Teknisk personale- samt rengøringen har brug for egne lokaler og værksteder, hvor de studerende kun har adgang ved særlig tilladelse. MANGE Hvor administrationen i dag i høj grad er placeret i få, med meget lidt eksponering, ønsker administrationen i fremtiden at være blandt mange. Der er et ønske om at være tættere på kerneopgaven, som er uddannelse, således at administration bliver synlig for resten af organisationen. ALLE Der drømmes om, at når fremtidige gæster kommer for at bese det forhåbentige skelsættende UCC, så vil gæsterne ikke kun ser uddannelsesrum, men også administrationens fremtidige, innovative organisation og rum. 18

19 KONKLUSION / delelement FÆLLES OMRÅDER UFORMELLE MILJØER FRONT END SKRANKER ETC. ARBEJDSPLADSER / BACK END ADM. ARBEJDS- PLADSER (ÅBNE) MØDE SEKUNDÆRT AREAL PEDEL- VÆRKSTEDER ARKIV / DEPOT KLARGØRING IT UCC CAMPUS KØBENHAVN ADM PLUG OUT PLUG OUT PLUG OUT 19

20 FAKTA ORGANISERING BEHOV / hvilke rum er der brug for? CFU / BIBLIOTEK PLACERING I DAG: CFU i Titangade, Hillerød, Glostrup og på Bornholm. Biblioteker på: Pædagog Stor Kbh. Blaagaard/KDAS Frøbel Sydhavnen Zahle Pædagog Strandvejen Tegnsprog M 2 I DAG: CFU/Titangade** m 2 Lokale biblioteker***: Pædagog Stor Kbh. 284 m 2 Blaagaard/KDAS 654 m 2 Frøbel 133 m 2 Sydhavnen 210 m 2 Zahle 336 m 2 Pædagog Strandvejen 209 m 2 Tegnsprog 25 m 2 I alt biblioteker m 2 I ALT M 2 : m 2 ANSATTE, I DAG: CFU: 88 (74 årsværk) 74 Biblioteker: 12 I ALT ANSATTE 86 ** Tallet fremgår af mail fra Jonas Kjær-Westermann d *** Tallet fremgår af mail fra Palle Bergendorff INTERVIEWEDE PERSONER Runde 1, d. 6. dec CFU-chef Bjørn Illsøe CFU-leder, Kbh N, Kirsten Friisnæs Biblioteksleder Palle Bergendorff Runde 2, d. 4 feb Inga P. Carlsen og Lene H. Svendsen, Bib Frøbel Anne Marie Busch-Petersen, Bib Blaagaard/KDAS Margit Andresen, Bib Blaagaard/KDAS Thomas og Per, CFU Glostrup Mette Schousboe, CFU Hillerød Palle Bergendorff og Eva C. Kragh, Bib Hillerød Birthe Christiansen, Bib Storkøbenhavn Kirsten Greve, CFU Hillerød, leder Kirsten Friisnæs, CFU Titangade, leder Lotte Sterup, CFU Hillerød Helle Rodenberg, Lise A. Henrichsen samt Helle Villadsen, CFU, Titangade Per Arne, IT udvikling Lenni Alice Donovan, Bib Strandvejen, PÆD København GENERELT / KENDETEGN CFU Kunder: ca uddannede lærere (eksterne kunder primært fra lærerprofessionen) CFU yder ikke biblioteksvejledning, men derimod pædagogisk vejledning - at komme og se/røre materialet. CFU er tredelt i: 1, Information/vejledning i lærermidler 2, Kursusvirksomhed 3, Udlånsfunktion Dette repræsenteres rumligt i: 1, Informationssamling (lærerbøger fra alle fag) 2, Udlånssamling 3, Pæd. Psyk. samling (brugerdefineret, studerende kan låne her) Bibliotekerne Kunder: ca studerende (interne kunder primært fra grunduddannelserne) I dag er UCCs bibloteker i høj grad decentrale og resurserne spredt. Der er ringe mulighed for specialisering af medarbejderne, da de decentrale bibliotekarer skal vide alt om det hele. Med et centralt bibliotek er der mulighed for at bibliotekarerne kan have forskellige kompetenceområder. Generelt ønskes der én samlet central placering for bibliotektet og CFU i et kommende UCC Campus København samt et eksternt CFU lager uden for København. For biblioteket gælder det, at håndbogssamlinger sættes væk, da nettet overtager. Hylder nedlægges, mens studiepladser tager over. Personlig vejledning bliver den fremtidig kerneydelse. Der er brug for adgang til undervisningslokaler både for biblioteket og CFU. Lokalerne skal ikke nødvendigvis være bibliotekets eller CFU s egne, men de skal være i umiddelbar nærhed. Det skal være muligt at booke sig ind i lokaler, hvor man kan vejlede en klasse eller et kursushold i f.eks. informationssøgning og nye lærebogsmaterialer. Skranke/vejledning - som bibliotek og CFU deler (se diagram) Fælles front-end og delt back-end Studiepladser, studiemiljø og printerfaciliteter. IT-support kan med fordel integreres her Magasiner. CFU har brug for et stort lager, som kan ligge decentralt. I det kommende bibliotek/cfu skal der være mindre depoter og magasiner til f.eks. bøger og udstillingsmateriale Rum/udstyr til demonstration af digitale lærermidler Vareelevator Godt arbejdsmiljø også ved skranker Oplagt mulighed for boglade med udsalg af bøger, viskelæder, printerpapir, kopikort etc BEHOV / hvilke samværsformer er mulige? FÅ Det nye område for biblioteket og CFU, skal have hver sit back-end område, hvor der er kontorer med arbejdsro og plads til fordybelse. Der er brug for en overgang fra det åbne fælles område til de mere lukkede og private back-ends. MANGE Kursusvirksomhed og studiemiljøer - begge enheder kan samle mange mennesker. Rummene til enhederne skal dog ikke være så store, at brugere ikke kan finde ro og intimitet i dem. ALLE Bibliotekets og CFU s fremtidige fællesområde vil henvende sig til alle, internt som eksternt. I fremtiden vil enheden være et oplagt serviceorgan for UCC-udvikling og UCC-kommunikation. Bibliotekerne og CFU er ikke interesserede i at have lokale biblioteker ude i de faglige miljøer, derimod er de interesserede i en samlet placering. Der snakkes om mulighederne for små øer af udlånsområder i den nye enhed i form af specifikke faglige områder, hvor bibliotekarer med særlig viden kan være placerede. 20

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen

CAMPUSOMRÅDER FREMTIDENS ARBEJDSPAPIR FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB. Universitets- og Bygningsstyrelsen FREMTIDENS CAMPUSOMRÅDER FRA DEN AKADEMISKE LANDSBY TIL URBAN UNIVERSITETSHUB ARBEJDSPAPIR Universitets- og Bygningsstyrelsen JUUL FROST arkitekter Rapporten er udarbejdet af: JUUL FROST By -, Bygnings

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune

Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune Må jeg låne en finger? Samspil omkring inklusion i Ballerup Kommune En statusevaluering af udviklingsprogrammet Et godt børneliv - et fælles ansvar Vibeke Schrøder, Jens Christian Jacobsen, Tom Nauerby

Læs mere

Skoleledelse tæt på eller langt fra

Skoleledelse tæt på eller langt fra EVA BJERRUM LISBETH LUNDE FREDERIKSEN ANNE BØGH FANGEL Skoleledelse tæt på eller langt fra EN ANALYSE AF SAMTLIGE SKOLELEDERE I SILKEBORG KOMMUNE Er skolelederen tæt på eller langt fra lærere og børn?

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere