Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011"

Transkript

1 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger i Dommervagten... 3 Fremstillinger i Dommervagten 2011 Piger... 4 Fremstillinger i Dommervagten 2011 Varetægtsfængsling i Vestre Fængsel... 5 Fremstillinger i Dommervagten 2011 Unge med forbindelse til bandekriminalitet... 6 Fremstillinger i Dommervagten årige... 6 Fremstillinger i Dommervagten fordelt på børnefamilieenheder i BFCK... 6 Den skærpede indsats... 8 Den skærpede indsats fordelt på børnefamilieenhederne i BFCK... 9 Nye tiltag i Dommervagtsprojektet fra Netværksmøder Forummøder er blevet til netværksmøder...12 Form på og indhold af netværksmøderne...12 Afholdte netværksmøder i Besøg hos børnefamilieenhederne i BFCK...13 Formål med besøgene...13 Indhold af besøgene...13 Besøg i VISO-sager...15 Forsøgsprojekt med forsvarsadvokater...15 Kategorisering af unge, der har begået kriminalitet...15 Ungesamråd...16 Kortlægning af psykologundersøgelser...16 Opmærksomhedspunkter der kan sikre den unge får den relevante støtte...17 Nye tiltag i Dommervagtsprojektet fra Referencer

3 DOMMERVAGTSPROJEKTET Dommervagtsprojektet blev i 2005 iværksat som et samarbejde mellem SSP og Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Projektets overordnede formål var og er stadig at styrke den fælles sociale indsats i København overfor unge under 18 år, som fremstilles i grundlovsforhør i Dommervagten for at forebygge, at de unge begår ny kriminalitet. Dommervagtsprojektet har i øjeblikket overordnet fokus på tre områder: Det første område er samarbejdet med de unges sagsbehandlere i børnefamilieenhederne. Igennem Dommervagtsprojektet tilbydes sagsbehandlerne ekstra støtte i sagsarbejdet, ligesom de tilbydes at deltage i et netværksmøde, hvor relevante parter i den unges netværk inviteres til et samarbejde omkring den unge via metoden Signs of Safety. Dommervagtsprojektet arbejder på at kvalificere kontakten til børnefamilieenhederne i BFCK ved at udvikle metoder og procedurer. Denne kvalificerede kontakt skal sikre, at relationen til den unge bevares, når en sag, hvor en socialfaglig medarbejder fra Døgnvagten har deltaget i en Dommervagtsfremstilling af den unge, overleveres til den unges sagsbehandler. Det andet fokusområde, som Dommervagtsprojektet beskæftiger sig med, er at få nedbragt den periode, hvori den unge sidder varetægtsfængslet. Herigennem ønsker vi at sikre, at de unge hurtigst muligt kan komme tilbage til en normal skolegang og det nærmiljø, som de skal fungere i. Dette sker i et samarbejde mellem Dommervagtsprojektet, Socialforvaltningen og relevante parter fra politi, anklagemyndighed og retssystem. Det tredje og sidste fokusområde er tilrettelæggelse af det systematiske, sociale behandlingsarbejde af unge med psykiske vanskeligheder, der begår grov kriminalitet. Dette sker gennem en kortlægning af området, der skal udmønte sig i en række opmærksomhedspunkter, som sagsbehandlerne i børnefamilieenhederne i BFCK kan anvende i deres daglige arbejde. I nær tilknytning til Dommervagtsprojektet har vi den skærpede indsats. Den skærpede indsats sikrer systematisk og insisterende opfølgning på alvorligt bekymrende henvendelser vedrørende børn og unge, der begår gentagen eller alvorlig kriminalitet. Igennem denne indsats tilbydes sagsbehandler støtte i sagsarbejdet og som sagsbehandlere med unge, der fremstilles i Dommervagten at deltage i et netværksmøde. Den skærpede indsats beskrives yderligere i afsnittet: Den skærpede indsats på side 8. I nedenstående vil vi gennemgå udviklingen i antallet af unge københavnere, der fremstilles i Dommervagten eller vurderes til at blive inkluderet i skærpet indsats. Desuden søger vi at forklare udviklingen i tallene samt belyse hvilke tiltag, der kan tænkes at have indvirkning på ændringer i antallet af unge, der fremstilles i Dommervagten eller vurderes til at blive inkluderet i skærpet indsats. Herudover vil de forskellige tiltag, der er blevet gennemført i Dommervagtsprojektet i løbet af 2011, blive gennemgået. Disse tiltag er udmøntningen af de tre ovenstående fokusområder, fra 2

4 2010-handleplanen. Endvidere vil vi kort ridse op, hvilke nye tiltag Dommervagtsprojektet planlægger at iværksætte i FREMSTILLINGER I DOMMERVAGTEN OG DEN SKÆRPEDE INDSATS Indledningsvis er det vigtigt at understrege, at tallene, vedrørende unge københavnere under 18 år, der hhv. bliver fremstillet i Dommervagten og inkluderes i den skærpede indsats, er forholdsvis små tal. Ligeledes er de ændringer i antal, der er fra år til år, forholdsvis små. Derfor skal der udvises forsigtighed og forbehold i forhold til at udlede generelle tendenser baseret på talmaterialet. For eksempel kan der være tilfælde, hvor der ved én kriminel handling kan være flere gerningskvinder/mænd én kriminel handling kan således resultere i flere fremstillede unge i Dommervagten. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at unge, der er blevet fremstillet i Dommervagten, kan være gengangere, det vil sige, at en ung kan optræde 2 gange i 2011, for eksempel kan den unge blive fremstillet i Dommervagten for ét forhold i januar og for et nyt forhold i maj. Tallene dækker også over tilfælde, hvor en ung bliver fremstillet i Dommervagten og varetægtsfængslet in absentia og siden, når den unge kan være til stede, igen bliver fremstillet i Dommervagten, for samme kriminelle handling. Ligeledes kan den samme unge optræde 2 gange eller mere i statistikken for samme år, hvis den unge, efter en dommervagtsfremstilling, rømmer og siden på ny bliver anholdt af politiet, da den unge igen vil blive fremstillet i Dommervagten grundet rømningen. Fremstillinger i Dommervagten Antallet af unge københavnere under 18 år, der bliver fremstillet i Dommervagten, har været relativt stabilt de foregående tre år, dog ses et fald på 12 % i 2011, jf. nedenstående tabel 1. Som nævnt ovenfor er det ikke muligt at udlede generelle tendenser uden forbehold grundet det lille antal unge, tallene beskriver. Faldet kan dog muligvis afspejle, som beskrevet i Afrapportering af urolige områder i København, 3. kvartal 2011 ( ), et generelt fald i antallet af børn og unge, både i København og på landsplan, der sigtes eller dømmes for kriminalitet. 1 Det kan også skyldes specifikke indsatser fra enkelte børnefamilieenheder i BFCK. Disse indsatser kan for eksempel være perioder med et intensiveret samarbejde mellem Socialforvaltningen, SSP og politi, Københavnerteamets indsats i specifikke områder eller anvendelse af hot-spot-modellen. 1 SSP sekretariatet, Københavns Kommune(2011): Afrapportering af urolige områder i København, 3. kvartal 2011 ( ): https://subsite.kk.dk/~/media/e07e f4550b860a8d1c514c2e5.ashx 3

5 Tabel 1. Antallet af unge københavnere under 18 år fremstillet i Dommervagten: Nøgletal Antal fremstillinger i Dommervagten af københavnere under 18 år heraf gengangere % % % % heraf piger 2 2 % 4 4 % 6 4 % % heraf løsladelse 9 7 % 3 3 % % % heraf umiddelbart anbragt i Vestre eller anden arrest % % % 5 5 % Herunder vil vi gennemgå ovenstående tal og søge at forklare eventuelle interessante ændringer i antallet af unge københavnere under 18 år, der blev fremstillet i Dommervagten i Som nævnt ovenfor, er tallene og variationerne af disse ofte meget små og der kan derfor ikke uden forbehold uddrages generelle tendenser. Fremstillinger i Dommervagten 2011 Piger Antallet af piger, der er fremstillet i Dommervagten, er fordoblet fra 2010 til Dette virker som en voldsom stigning, men da det som nævnt er baseret på et meget lille talmateriale, er det svært at udlede generelle tendenser. Derfor er stigningen ikke nødvendigvis et udtryk for, at piger begår mere alvorlig kriminalitet end tidligere år. Én af forklaringerne på stigningen er, at det for Dommervagtsfremstillingerne i 2011 gælder, at den samme pige er repræsenteret i 5 af fremstillingerne. Herudover ses ofte, ved kriminalitet begået af unge, at der ved én kriminel handling kan være flere gerningskvinder/mænd én kriminel handling kan således resultere i flere fremstillede unge i Dommervagten. De landsdækkende tal viser at andelen af piger blandt de unge, der fremstilles i grundlovsforhør, ligger på mellem 4 og 4,5 %. Med hensyn til strafferetlige fældende afgørelser har drengenes andel de seneste år har været faldende, mens der for pigernes vedkommende har været en stigende tendens. Kriminalitetsstatistikken viser, at antallet af kvinder med fældende afgørelser for voldsforbrydelser har været stigende gennem en årrække og er mere end fordoblet siden Det er primært antallet af fældende afgørelser for voldsforbrydelser over unge kvinder mellem 15 og 19 år, der er steget 2. Flere undersøgelser viser, at det er vanskeligt at sige, hvorfor disse piger udviser voldelig adfærd, og at der er mange forskellige risikofaktorer på spil. 3 2 Danmarks Statistik (2010): Kriminalitet 2010, København, s. 27: Fra i alt 399 fældende voldsafgørelser i 2000 til 922 i Laustsen, M. m.fl. (2012): Forebyggende foranstaltninger år delrapport 5, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. 4

6 Fremstillinger i Dommervagten 2011 Varetægtsfængsling i Vestre Fængsel I 2010 skete der et markant fald i antallet af unge, der efter en fremstilling i Dommervagten blev varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. I 2011 har der været et yderligere fald således, at det nu kun er ca. 5 %, af de unge københavnere, der fremstilles i Dommervagten, der varetægtsfængsles i Vestre Fængsel. Årsagen til dette fald skal findes i oprettelsen af nye pladser på de sikrede institutioner i 2010 i forbindelse med, at den kriminelle lavalder blev sænket til 14 år. Da der samtidigt har været et fald i det samlede antal varetægtsfængslede unge i København, har der ikke været behov for samme antal pladser i 2011 i forhold til tidligere år. Der er flere årsager til, at der stadig er enkelte unge, der varetægtsfængsles i Vestre Fængsel: Dels kan den unge selv ønske, at varetægtsfængslingen finder sted i Vestre Fængsel. Dels kan der være tilfælde, hvor den unge fylder 18 år kort tid efter varetægtsfængslingen. Sidst, men ikke mindst kan der være tilfælde, hvor der grundet spidsbelastning, på trods af oprettelsen af relativt mange nye pladser, ikke er kapacitet på de sikrede institutioner således, at enkelte unge i en periode er varetægtsfængslet i Vestre Fængsel. Et eksempel på en sådan spidsbelastning kunne være tilfælde, hvor der er flere unge i samme sag, som på grund af efterforskningen ikke kan placeres på samme institution og der derfor ikke er et tilstrækkeligt antal pladser, til alle de unge, på forskellige sikrede institutioner. I sådanne situationer vil den unge dog blive flyttet til en sikret institution, så snart der bliver en plads ledig. Varetægtsfængsling af unge i Vestre Fængsel er fortsat et område med Dommervagtsprojektets bevågenhed, da vi ønsker at følge tendensen tæt i tilfælde af, at udviklingen vender eller at de unge af andre årsager kommer til at sidde uhensigtsmæssigt længere i Vestre Fængsel under forhold, der som udgangspunkt er tilpasset voksne. Det er Dommervagtsprojektets vurdering, at der ligeledes forsat skal være fokus på længden af de enkelte varetægtsfængslinger, da de bør kunne afkortes (jf. Dommervagtsprojektets indsatsområde 2 i henhold til Handleplan for anvendelse af budgetmidler til Dommervagtsprojektet 2010 ). Kortere varetægtsfængslinger af unge er ønskelige, særligt med tanke på at nyere forskning viser, at de unges risikoadfærd kun sjældent ændres ved ophold på sådanne institutioner. 82 % af de unge har begået en eller anden form for kriminalitet siden udslusning fra en sikret institution. 4 Om det er selve opholdet på en sikret institution, der øger recidivprocenten, kan ikke tolkes ud fra ovenstående tal, men umiddelbart lader det ikke til at sænke recidivprocenten. Det er samtidig Dommervagtsprojektets erfaring, at der også fra andre aktører er stor interesse i et fortsat fokus på længden af de enkelte varetægtsfængslinger. Dette har været tydeligt dels ved de konferencer Dommervagtsprojektet har afholdt i hhv og 2010, omhandlende alternativer til varetægtsfængsling, samt i de netværk Dommervagtsprojektet har indgået i med andre aktører, der agerer i forhold til de varetægtsfængslede unge, det være sig de sikrede institutioner, gadeplansindsatser, skoleområdet etc. 4 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (2010): Dansk kvalitetsmodel på det sociale område - Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner. Landsrapport 2010, s

7 Dommervagtsprojektet arbejder derfor fortsat på at få nedsat længden af de enkelte varetægtsfængslinger, så de unge hurtigst muligt kan komme tilbage til deres skolegang og det nærmiljø, som de skal fungere i. Fremstillinger i Dommervagten 2011 Unge med forbindelse til bandekriminalitet Det er Dommervagtsprojektets nuværende vurdering, at der kun er ganske få unge under 18 år, med såvel dansk som anden etnisk baggrund, der er blevet fremstillet i Dommervagten i direkte forbindelse med bandekriminalitet. Det er dog meget svært at registrere unge i denne kategori, da de unge ikke selv oplyser en eventuel forbindelse til bandekriminalitet. Derfor fås denne information kun i de tilfælde, hvor anklagemyndigheden oplyser om en eventuel forbindelse til bandekriminalitet ved Dommervagtsfremstillingen. Fremstillinger i Dommervagten årige Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder nedsat til 14 år. I 2010 har Dommervagtsprojektet oplevet 2 tilfælde, hvor en 14-årig er blevet fremstillet i Dommervagten. I 2011 har Dommervagtsprojektet oplevet 4 tilfælde, hvor en 14-årig er blevet fremstillet i Dommervagten. Tre af de unge fyldte inden for få uger 15 år og én af de unge på 14 år, der blev fremstillet i Dommervagten, blev løsladt. Da den kriminelle lavalder pr. 1. marts 2012 igen er 15 år, er der ikke længere behov for, at Dommervagtsprojektet, i forbindelse med Dommervagtsfremstillinger, har bevågenhed på denne kategori af unge. Fremstillinger i Dommervagten fordelt på børnefamilieenheder i BFCK Der er stor forskel på, hvor mange unge, der fremstilles i Dommervagten, fra de respektive børnefamilieenheder i BFCK. Dette kan muligvis skyldes de meget forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de forskellige bydele i København. Herudover oplever flere af børnefamilieenhederne at have et svingende antal unge, der fremstilles i Dommervagten, fra år til år. Det varierende antal unge fra år til år kan skyldes, at enkelte unge, der begår kriminalitet, er fængslet i perioder, hvorfor de ikke optræder i statistikken. Det kan også skyldes en enkelt kriminel handling, med flere deltagere, der resulterer i en tilsyneladende stor stigning. Som nævnt tidligere er tallene og variationerne af disse ofte meget små og der kan derfor ikke uden forbehold uddrages generelle tendenser. Når en ændring ikke umiddelbart kan forklares, kaldes den i de nedenstående afsnit for naturlig variation. I Tabel 2 ses en oversigt over de unge københavnere under 18 år, der blev fremstillet i Dommervagten i 2011, fordelt på den enkelte børnefamilieenhed i BFCK. Tabel 2 vil blive gennemgået og eventuelle interessante ændringer vil blive uddybet herunder. 6

8 Tabel 2. Antal unge fremstillet i Dommervagten fordelt på børnefamilieenhederne i BFCK: Fremstillinger i Dommervagten fordelt på børnefamilieenheder Nørrebro Brønshøj-Husum-Vanløse Amager*) Remisevej Spaniensgade Valby Bispebjerg Vesterbro-Kgs. Enghave City-Østerbro**) City Østerbro Handicapcenter København I alt *) For Amager gælder det, at tallene tidligere er blevet opgjort samlet, men siden 2009 er blevet udspecificeret for hhv. Amager Øst (Spaniensgade) og Amager Vest (Remisevej), da dette blev vurderet hensigtsmæssigt grundet en stigning i antallet af unge, der fremstilledes i Dommervagten. **) For City-Østerbro gælder det, at tallene tidligere er blevet opgjort for bydelene City og Østerbro særskilt, men efter en sammenlægning af disse to børnefamilieenheder, har vi valgt at samle disse tal. Nørrebro Stigningen på Nørrebro skyldes muligvis naturlig variation fra år til år. Med så lille en stigning kan det som tidligere nævnt være en enkelt kriminel handling, med flere deltagere, der gør udslaget. Brønshøj-Husum-Vanløse Brønshøj-Husum-Vanløse har oplevet et relativt stort fald i antallet af unge, der blev fremstillet i Dommervagten, hvilket kan skyldes specifikke indsatser i forhold til kriminelle unge i området. Det kan dog også skyldes naturlig variation fra år til år. Dommervagtsprojektet har ikke mulighed for at dokumentere dette udelukkende baseret på talmaterialet. Amager Remisevej Faldet på Amager - Remisevej skyldes muligvis naturlig variation fra år til år det kan dog også skyldes en specifik indsats, dette kan dog ikke bekræftes eller udelukkes ud fra talmaterialet. Amager Spaniensgade Faldet på Amager - Spaniensgade i 2011 skyldes sandsynligvis, at der i 2010 var et atypisk højt antal unge, fra denne børnefamilieenhed, der blev fremstillet i Dommervagten. Det høje antal unge, der blev fremstillet i Dommervagten i 2010, kan skyldes, at en kendt gruppering af unge i området, både over og under 18 år, begik relativ meget kriminalitet i Der blev arbejdet intensivt med denne gruppe i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, SSP og politi, hvilket kan have resulteret i, at der var færre unge fra Amager - Spaniensgade, der blev fremstillet i Dommervagten i Valby Børnefamilieenheden i Valby har oplevet, at antallet af unge, der blev fremstillet i Dommervagten, er steget i Tallet er dog stadig lavt, når man sammenligner med årene 2008 og Faldet i 7

9 2010 i Valby kan muligvis skyldes anvendelsen af hot-spot-modellen, hvilket også politiets rapporter peger på. Bispebjerg Den stigning, der har været på Bisbebjerg er forholdsvis lille og kan skyldes naturlig variation fra år til år eller en enkelt kriminel handling, med flere deltagere. I 2011 påbegyndte Københavnerteamet en screening i Bisbebjerg. På baggrund af denne screening opstartes en kriminalpræventiv indsats i lokalområdet. Denne indsats kan muligvis føre til et fald i antallet af unge, fra Bispebjerg, der fremstilles i Dommervagten. Vesterbro-Kgs. Enghave Vesterbro-Kgs. Enghave har oplevet en stor stigning fra 2010 til 2011 i antallet af unge, der blev fremstillet i Dommervagten. I 2010 var antallet af unge, der blev fremstillet i Dommervagten, dog meget lavere i forhold til de andre år, hvorfor det muligvis bare er en naturlig variation fra år til år. Det kan dog også skyldes, at enkelte unge, der begår kriminalitet, er fængslet i perioder, hvorfor de ikke optræder i statistikken. City-Østerbro Antallet af unge på City-Østerbro, der blev fremstillet i Dommervagten, har været stabilt i 2011 sammenlignet med antallet i Handicapcenter København Handicapcenter København skiller sig ud fra de resterende børnefamilieenheder, da enheden sagsbehandler borgere, med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, fra alle lokalområder i København. I 2011 har nye kriterier for visitering til handicapcentret betydet, at det er nogle andre unge, der hører under Handicapcenter København, i forhold til tidligere. Dette har resulteret i, at antallet af unge fremstillet i Dommervagten er faldet. For uddybende oplysninger omkring de forskellige bydele henvises til Fælles afrapportering af urolige områder i København, som udarbejdes i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen under Sikker By-initiativet. 5 Den skærpede indsats Som nævnt i indledningen sikrer den skærpede indsats systematisk og insisterende opfølgning på alvorligt bekymrende henvendelser vedrørende børn og unge, der begår gentagen eller alvorlig kriminalitet. De opgaver, der er i forbindelse med den skærpede indsats, varetages i samarbejde mellem Dommervagtsprojektet og Døgnvagten. Opgaverne er beskrevet i Direktionens konklusion og anbefaling til borgmesteren på baggrund af intern undersøgelse i forbindelse med overfaldet på Amager d. 5 SSP sekretariatet, Københavns Kommune 2011: Afrapportering af urolige områder i København, 3. kvartal 2011 ( ). 7e2e6ad308f1/aa8bf0c9-1b1e-4f7c-961b-b8c32b aspx 8

10 19. marts 2008, jf. beslutning truffet i SUD (131/2008). 6 I disse dokumenter betegnes Døgnvagten ved sit tidligere navn Den Sociale Døgnvagt. Opgaverne i forbindelse med skærpet indsats er som følger: Øjeblikkelig indføre en kontrol af, at der følges op på indberetninger fra Den Sociale Døgnvagt til socialcentrene om alvorlig kriminalitet. Den Sociale Døgnvagt er med ved politiets afhøringer af unge under 18 år om kriminalitet. Døgnvagtens skriftlige beskrivelse af afhøringen om det kriminelle forhold sendes til det relevante socialcenter, som tager sig af det videre forløb. Fremover beder Døgnvagten socialcenteret om en tilbagemelding på, hvordan der reageres i forhold til sager om alvorlig eller gentagen kriminalitet indenfor en frist af 3 dage, og følger op indtil der er reageret adækvat. Døgnvagten tilbyder samtidig socialcenteret hjælp med udformning af en foreløbig handleplan, som skal foreligge senest efter 7 dage. En særlig kyndig socialrådgiver fra Døgnvagten rykker øjeblikkelig ud og giver socialcenteret den nødvendige hjælp til arbejdet. Et Rejsehold hjælper socialcenteret med at etablere en insisterende, uafviselig kontakt til den unge og familien, som socialcenteret har vanskeligt ved at komme i kontakt med. Den Sociale Døgnvagt sammensætter fra gang til gang et hold af eksperter fra de relevante institutioner, som rykker ud til lokal-området og etablerer en insisterende, uafviselig kontakt med den unge og familien, som gør det muligt at lave en langsigtet handleplan. Rejseholdet kan rykke ud indenfor 24 timer. 7 På baggrund af ovenstående har Døgnvagten og Dommervagtsprojektet følgende procedurer: Dommervagtsprojektet foretager i samarbejde med Døgnvagtens medarbejdere en konkret vurdering af den enkelte unges kriminelle handlings alvorlighedsgrad og/eller gentagelse af kriminelle handlinger. Herefter tager Døgnvagtens medarbejdere kontakt til den unges sagsbehandler og der tilbydes råd og vejledning evt. i form af et netværksmøde. Herudover bedes børnefamilieenheden om, inden for 3 arbejdsdage, at give Døgnvagten en tilbagemelding på, hvorledes de følger op over for den unge og hans/hendes forældre samt resultatet heraf. Endelig bedes børnefamilieenheden om evt. at sende en foreløbig handleplan til Døgnvagten, så snart den foreligger. Modtager Døgnvagten ikke en tilbagemelding fra børnefamilieenheden, sender Døgnvagtens medarbejdere en rykkermail. Den skærpede indsats fordelt på børnefamilieenhederne i BFCK De enkelte børnefamilieenheder i BFCK oplever at have et meget forskelligt antal unge, der bliver inkluderet i skærpet indsats. Dette kan, som ved det varierende antal unge, der fremstilles i 6 Socialudvalget, Københavns Kommune 2008: (131/2008) Beslutningsprotokol fra ordinært møde onsdag den 9. april % /558A3BC242122FB0C E42C4.htm 7 Socialforvaltningen Københavns Kommune 2008: Direktionens konklusion og anbefaling til borgmesteren på baggrund af intern undersøgelse i forbindelse med overfaldet på Amager d. 19. marts % /Dagsorden/ % /Notat%20fra%20direktionen.pdf 9

11 Dommervagten, skyldes de meget forskellige socioøkonomiske forhold, der er i de forskellige bydele i København. For den skærpede indsats gælder, at der har været lille stigning i antallet af sager, fra 68 sager i 2010 til 73 sager i 2011, jf. Tabel 3. I Den årlige afrapportering for Dommervagtsprojektet 2010 formodedes, at faldet i antallet af sager i 2010 hang sammen med sammenlægningen af Døgnkontakten og Den Sociale Døgnvagt i sidste halvdel af Der var en forventning om, at tallet ville stige mere i 2011, når sammenlægningen af Døgnkontakten og Den Sociale Døgnvagt var endeligt gennemført. På trods af at procedurerne nu er gennemført, ses ikke en stigning i 2011, hvilket kunne tyde på, at der er andre årsager til det generelle fald eller stagnation. Et fald i antallet af unge, der inkluderes i den skærpede indsats, enten i det samlede antal eller fordelt på den enkelte børnefamilieenhed, kan muligvis skyldes de tidligere nævnte specifikke indsatser fra enkelte børnefamilieenheder i BFCK. Disse indsatser kan muligvis resultere i, at færre af de yngste unge laver alvorlig eller gentagen kriminalitet i en sådan grad, at de bliver omfattet af skærpet indsats. Andre forklaringer kunne være variationer i antallet af børn og unge i København eller det generelle fald i kriminalitet både på landsplan og i København. Som tidligere nævnt er tallene og variationerne af disse dog ofte meget små og der kan derfor ikke uden forbehold uddrages generelle tendenser. For oplysninger om fordelingen af sager på de enkelte børnefamilieenheder, se nedenstående tabel. Tabel 3. Antal unge i den skærpede indsats fordelt på børnefamilieenhederne i BFCK: Skærpet indsats fordelt på 2008 børnefamilieenheder ( ) Nørrebro Brønshøj-Husum-Vanløse Brønshøj- Husum Vanløse Amager Remisevej Spaniensgade Valby Bispebjerg Vesterbro-Kgs. Enghave City-Østerbro City Østerbro 6 9 Handicapcenter København Sager i alt Modtaget tilbagemelding*) *) I 2008, 2009 og 2010 blev der ikke skelnet mellem kategorierne: Modtaget tilbagemelding og Udarbejdet foreløbig/endelig handleplan i KMD for den unge, hvorfor tilbagemeldingen angives som næsten 100 % disse 3 år. Der ses stigninger i antallet af unge i skærpet indsats på Nørrebro, Brønshøj-Husum-Vanløse, Vesterbro-Kgs. Enghave og City-Østerbro. Bispebjerg har oplevet et fald i antallet af unge i skærpet indsats. Der findes ikke umiddelbart dokumenterede forklaringer, til disse ændringer i 10

12 antallet af unge i skærpet indsats, andet end de mulige forklaringer nævnt i indledningen af dette afsnit. For uddybende oplysninger omkring de forskellige bydele henvises også her til Fælles afrapportering af urolige områder i København, som udarbejdes i et samarbejde mellem Socialforvaltningen, Børneog Ungdomsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen under Sikker Byinitiativet. 8 Som tidligere nævnt, beder Døgnvagten, når en ung inkluderes i skærpet indsats, den unges sagsbehandler om en adækvat tilbagemelding på sagsforløbet med den unge. I 2011 nåede den skærpede indsats op på tilbagemeldinger i 59 ud af 73 sager, hvilket betyder, at der var en tilbagemeldingsprocent på 81 %. I 2012 vil der fra Døgnvagtens side være fokus på at få tilbagemeldingsprocenten højere, i sammenligning med 2011, samt nedsætte responstiden fra børnefamilieenhedernes side. Dette fokus vil udmøntes i, at den socialfaglige koordinator fra Dommervagtsprojektet fortsat på sine undervisningsdage i børnefamilieenhederne vil øge opmærksomheden på præmisserne for skærpet indsats. Den socialfaglige koordinator fra Dommervagtsprojektet vil på undervisningsdagene også medbringe en opgørelse over de børn og unge, i den pågældende børnefamilieenhed, der er inkluderet i skærpet indsats, men hvor Døgnvagten endnu ikke har modtaget en note/foreløbig handleplan. Den nedenstående tabel viser, i hvor høj grad Døgnvagten i 2011 modtog noter/foreløbig handleplan indenfor den angivne tidsfrist på 3 dage. Dommervagtsprojektet vil i 2012 fortsat have fokus på opfyldelsen af den politiske beslutning, i forhold til tidsfristen for tilbagemeldinger til Døgnvagten. Tabel 4. Tidsperspektiv på note/foreløbig handleplan modtaget hos Døgnvagten i 2011 for børn og unge, der er inkluderet i skærpet indsats: Hvornår blev note/foreløbig handleplan modtaget hos Døgnvagten, efter et barn eller en ung blev Antal noter Noter i procent inkluderet i skærpet indsats i 2011: Indenfor 3 dage % Senere end 3 dage % Note ikke sendt til Døgnvagten % Samlet antal børn og unge inkluderet i skærpet indsats % 8 SSP sekretariatet, Københavns Kommune(2011): Afrapportering af urolige områder i København, 3. kvartal 2011 ( ): 7e2e6ad308f1/aa8bf0c9-1b1e-4f7c-961b-b8c32b aspx 11

13 NYE TILTAG I DOMMERVAGTSPROJEKTET FRA 2011 Med en fornyet bevilling for 2010 til 2013, der blev godkendt i SUD d. 2. december 2009, jf. politisk beslutning ( ), har Dommervagtsprojektet sat fokus på tre nye områder: Udvikling af metoder og procedurer, som sikrer, at relationen til den unge bevares, når en sag overleveres fra Døgnvagten til sagsbehandler i børnefamilieenheden samt udbygning af den konkrete støtte fra Døgnvagten til sagsbehandlerne i børnefamilieenhederne. Intensiveret kommunikation med forsvarsadvokater, politiadvokatur og dommere samt dialog med en række unge med tidligere eller nuværende kriminel adfærd for at afsøge mulighederne for at afkorte de unges ophold i varetægtssurrogat. Kortlægning og analyse af brugen af psykologiske undersøgelser som grundlag for en tilrettelæggelse af det systematiske sociale behandlingsarbejde, som sikrer, at der handles på resultatet af de psykologiske undersøgelser. Handleplanen for de konkrete tiltag samt Dommervagtsprojektets projektskabelon kan rekvireres ved henvendelse til Dommervagtsprojektet. Socialudvalgets godkendelse af indsatsområderne kan ses her. Nedenfor har vi beskrevet de aktuelle indsatser, som Dommervagtsprojektet i 2011 har iværksat til udmøntningen af de tre punkter. Disse indsatser fortsætter i 2012, hvis ikke andet er nævnt. Netværksmøder Forummøder er blevet til netværksmøder I 2010 gentænkte Dommervagtsprojektet forummødernes koncept som reaktion på en nedgang i antallet af tilmeldinger. Der blev i 2009 afholdt 7 forummøder, i 2010 faldt antallet til 3 forummøder. De færre tilmeldinger lod til dels at skyldes tidspres hos sagsbehandlerne i børnefamilieenhederne, dels manglende fleksibilitet i forhold til planlægningen af mødet og dels at udbyttet af møderne ikke var veldefineret. Den nye form kaldet Netværksmøder har samme målgruppe som tidligere: sagsbehandlere, der har sager med unge, der bliver fremstillet i Dommervagten eller unge, der af Døgnvagten er vurderet til at blive inkluderet i skærpet indsats. Form på og indhold af netværksmøderne Netværksmødernes form og indhold tilrettelægges alt efter behov. Til netværksmøderne bruges metoden Signs of Safety. Referatet skrives direkte til mødet og afleveres derefter til sagsbehandler. Mødet har til formål, at der kommer konkrete bud på alternativer til varetægtsfængsling samt at der bliver skabt basis for arbejdet med den foreløbige handleplan og den endelige handleplan. Mødet kan foregå i børnefamilieenheden, på den sikrede institution, hos Døgnvagten eller et andet sted afhængig af, hvor det synes mest hensigtsmæssigt i den enkelte sag. Når en ung er blevet fremstillet i Dommervagten eller vurderet til at blive inkluderet i skærpet indsats, tager en medarbejder fra Dommervagtsprojektet eller fra Døgnvagten kontakt til den unges sagsbehandler og tilbyder et netværksmøde. Her forklares det, hvordan netværksmøderne foregår og at deres formål er at støtte sagsbehandler i forhold til udarbejdelse af handleplanen. 12

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes indsats på området for unge kriminelle Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning og konklusion 2 1.1 Karakteristisk af barnet eller den unge

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Fremtidens Forsorgsindsats

Fremtidens Forsorgsindsats Fremtidens Forsorgsindsats Oplæg til beslutning om indhold i og organisering af Viborg Kommunes indsats mod hjemløshed, samt ombygning på forsorgshjemmet Vibohøj. Bilag 1 Til drøftelse i Socialudvalget

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN

MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN MIDTVEJSNOTAT EXIT PROSTITUTION THERESA FRØKJÆR DYRVIG AGNETE ASLAUG KJÆR GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2014 EXIT PROSTITUTION Afdelingsleder: Kræn Blume Jensen Afdelingen for socialpolitik og velfærdsydelser

Læs mere

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie

Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009. - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Rapport for Det Sociale Indikatorprogram for sikrede institutioner 2008-2009 - et pilotstudie Udarbejdet af

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa

SISO 2001-2002. Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn. UFC Børn og Familier, Aabenraa SISO 2001-2002 Statusrapport for videnscenterfunktionen for seksuelt misbrugte børn UFC Børn og Familier, Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Vidensopsamling...5 Kommunerne...5 Amterne...14 Andre instanser...15

Læs mere