højvej 8, 6771 Gredstedbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "højvej 8, 6771 Gredstedbro"

Transkript

1 Henrik Elbæk Sørensen Bøjhøjvej Gredstedbro Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id Torvegade Esbjerg 13. juli 2011 Thomas Løkkebø Esbjerg Kommune har den modtaget din ansøgning om skift af dyretype på husdyrbruget beliggendee Bøjhøjvej 8, 6771 Gredstedbro. Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Bøj- højvej 8, 6771 Gredstedbro Esbjerg Kommune har afgjort, at kvægproduktionen kan ændres fra at omfatte en kombineret kvie- og slagtekalveproduktion til en ren slagte- kalveproduktion. Ved det ansøgte reduceres dyreholdet fra 127,8 DE til 118,2 DE. Afgørelsen er truffet på baggrund af 19 d i Bekendtgørelsee om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 1 Forudsætninger for afgørelsen Det er en forudsætning at ændring af dyreholdet gennemføres som an- meldt. Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgø- relsen i den miljøtekniske beskrivelse. Offentliggørelse Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 26. juli 2011 i Bramming Ugeavis. Høring Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 23. juni 2011 til 7. juli Der er i den sammenhæng ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte. Øvrige forhold Afgørelsen omfatter alene forholdet til lov nr af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt. Klagevejledning 1 19 d i BEK nr. 291 af 06/04/ om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og god- kendelse m.v. af husdyrbrug. Telefon Telefax

2 Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En klage over godkendelsenn skal indsendes skriftligt til Esbjerg Kommu- ne, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør den 23. august 2011, der er dagen for klagefristens udløb. Esbjerg Kommune fremsender indkomne klager til Natur- og Mil- det jøklagenævnet. For at Natur- og Miljøklagenævnet kan behandle en eventuel klage er en betingelse, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenæv- net. Klagegebyret er fastsatt til 500 kr. for privatpersoner og kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret er fastlagt i Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Natur- og Miljøklagenævnet m.v. (bek. nr af 22. december 2010). En eventuel klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af kla- gen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde eller inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand- ling. Gebyret tilbagebetales hvis: 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves; 2) klageren får helt eller delvist med- hold i klagen; eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Hvis afgørelsen påklages, vil det straks blive meddelt ansøgeren. Denne afgørelse kan inden 6 måneder fra meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse. Venlig hilsen Thomas Løkkebø Biolog Dette brev med bilag er sendt til: Ansøger og ansøgers konsulent Henrik Elbæk Sørensen, Bøjhøjvej 8, 6771 Gredstedbro Jysk Landbrugsrådgivning, Att: Anne Høj, Naboer Ingen berørte Myndigheder og organisationer - 2 -

3 Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sor- sigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, Kbh.V:, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V., e- mail: samt lokalafdelingen for sydvestjylland, e- mail: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e- mail: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 benhavn Ø, Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg, Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, hus

4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Tidligere dyrehold Ansøgte dyrehold Dyretype Antal dyr DE Dyretype Antal dyr DE Småkalve ( ,0 mdr.), Kvier, stor race 55 28,2 (6-24 mdr.), spaltegulvboks og sengestald med spaltegulv Tyrekalve ( ,5 Tyrekalve ( ,0 200 kg), 200 kg), Ungtyre ( ,2 Ungtyre ( ,2 370 kg), 370 kg), I alt - 129,8-118,2 Tabel 1: dyrehold i nuværende drift og ansøgt drift. Omfanget af det ansøgte Henrik Elbæk Sørensen har den 30. maj 2011 indsendt anmeldelse om skift af dyretype på husdyrbruget beliggende på Bøjhøjvej 8, 6771 Gred- stedbro. Hidtidigt dyrehold og ansøgt dyrehold fremgår af tabel 1. Det ansøgte dyrehold placeres i de eksisterende staldbygninger vist på kort 1. Der sker ingen godkendelsespligtige ændringer af bygninger eller staldsystemer i forbindelse med det ansøgte. Kort 1: Placering af staldbygningerne

5 Hidtidig anvendelse af bygningerne fremgår af tabel 2. Bygningens Hidtidig anvendelse nummer (jf. kort 1) 1 Gylletank 2 Halm/lade 3 Stald, dybstrøelse 4 Lade 5 Stald, sengstald med spalter og fuldspalter 6 Stald, dybstrøelse 7 Foderlade 8 Stald, dybstrøelse 9 Beboelse Tabel 2: Bygningernes anvendelsee Ansøgt anvendelse Gylletank Halm/lade Stald, dybstrøelse Lade Anvendes ikke Stald, dybstrøelse Foderlade Stald, dybstrøelse Beboelse Vurdering af det ansøgte Ifølge bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2 skal skift i dyretype overholde en ræk- ke betingelser for at ændringen kan anmeldes efter 19 d. Lugt Ændringer i dyreholdets sammensætning kan medføre ændringer i ud- bredelsen af lugt. I en anmeldelse efter 19 d er det dog et krav, at der ikke sker en forøgelse af den samlede lugtemission og at lugtemissionen i de enkelte staldafsnit som hovedregel kun må øges, hvis forøgelsen sker væk fra nabobeboelser. Der sker, jf. foretagne beregninger, ingen forøgelse i den samlede lugt emission. Konkrete sker der et fald i lugtemissionen på 50 OU 3 (ansøgt drift OU - nudrift OU = - 50 OU). I den konkrete sag sker der en forøgelse af mængden af dyr i bygninger- ligger mod syd. Det vurderes derfor at der sker et skift i lugtudbredel- sens midt punkt mod nord. Da nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger mod nord (Alsbrovej 2, 6771 Gredstedbro) er dette kun muligt såfremt de særlige undtagelsesbestemmelser i 19 d, stk. 4 er overholdt. ne mod nord og vest. Dennee modsvares af en reduktion i bygning 5 som Det vurderes, at bestemmelserne i 19 d, stk. 4 er overholdt, da den vægtede gennemsnitsafstanden til nærmeste nabo, er mere end dobbelt så stor som lugtgeneafstanden. Konkret er den vægtede gennemsnitsaf- er stand ca. 500 meter og lugtgeneafstanden er 71 meter og kriterierne derfor opfyldt. Ammoniak Ændringer i dyreholdets sammensætning vil kunne medføre, at der sker ændringer i ammoniakdepositionen på omgivende naturlokaliteter. Det er dog et krav, at den samledee ammoniakdeposition ikke stiger og at der som hovedregel ikke må ske en forøgelse af depositionen på følsomme naturlokaliteter. 2 BEK nr. 291 af 06/04/2011 om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 3 OU betyder Odour units eller på dansk lugtenheder. Lugtenheder angives som OU/sek

6 I den konkrete sag sker der ingen forøgelse i ammoniakemissionen. Kon- kret sker der et fald på 243 kg N/år (ansøgt drift 795 kg N/år nudrift 1038 kg N/år = kg N/ /år). Med hensyn til ammoniakdeposition på omgivende naturlokaliteter vurde- grunden herfor er, at der samlet sker en reduktion i ammoniakemissio- nen ved det ansøgte. res det, at nærmeste lokalitet omfattet af definitionen i 19 d, stk. 3, pkt. 4 a-d er en mose beliggende 550 meter nord for anlægget. Det vurderes at der ikke sker nogen merdeposition på lokaliteten. Bag- Der sker dog ved det ansøgte en mindre ændringer i centrum for ammo- til niak udbredelsen. Det vurderes dog at ændringen er lille med hensyn ændring i emission og at placering af udbredelsescentrum kun skifter ganske lidt. Det vurderes derfor, at heller ikke ammoniakdepositionen på de omgivende naturlokaliteter vil øges. Kvælstof og fosfor Den samlede mængde kvælstof og fosfor indeholdt i den producerede husdyrgødning stiger ikke. Den producerede gødning i ansøgt drift indeholder, som det fremgår af tabel 3, en mindre mængde kvælstof og en mindre mængde fosfor som før ændringen. Nuværende drift Ansøgt drift Kvælstof (kg N) Fosfor (kg P) Kvælstof (kg N) Fosfor (kg P) Tabel 3: Gødningens indhold af kvælstof og fosfor. Vurdering af øvrige forhold jf. 19 d Ændringen opfylder øvrige betingelser i 19 d, da ændringen i dyretype sker indenfor den afgrænsning der er defineret i 19 d stk. 2, og da der ikke foretages godkendelsespligtige ændringer af staldsystemer, bygnin- deordningen som angivet i 19 d. ger, gødningsopbevaringsanlæg eller lignende. Det vurderes samlet set, at anlægget overholder betingelser for anmel- Vurdering i forhold til de generelle krav i 19 e stk. 2 Ifølge bekendtgørelsens 19 e stk. 2 skal det endvidere vurderes om det ansøgte er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslin- jer, områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt natio- nale geologiske interesseområder. Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider i mod ovennævn- til påvirkning af omgivende natur med ammoniak i en størrelsesorden, der under særligt uheldige omstændigheder kan påvirke særlige naturte beskyttelseshensyn da der er tale om allerede eksisterende lovligt byggeri. Det vurderes dog, at anlæg af type som i det ansøgte kan give anledning - 6 -

7 beskyttelsesinteresser væsentligt. I den konkrete sag er dette dog ikke tilfældet. Med hensyn til lokale naturbeskyttelsesinteresser vurderes det at den nærmeste følsomme lokalitet ( 3 mose; DB ident ) ligger 550 meter fra anlægget. Det er på den baggrund vurderet, at selv store æn- dringer i udbredelsesmidtpunktet, ikke vil kunne medføre ændringer i ammoniakdepositionen på de omgivende naturlokaliteter. Da det yderli- gere gøres gældende, at der sker en reduktion i den samlede ammoniak- emission, kan det konkluderes at der på alle omkringliggende naturlokali- teter vil ske et fald i ammoniakdeposition. Det betyder, at kravene til ammoniakdeposition på følsomme naturlokaliteter, jf. 19 d, således også er overholdt. Som nævnt findes nærmeste følsomme naturlokalitet 550 meter fra an- Af disse, er den nærmeste, beliggende ca. 370 meter fra anlægget. Små søer i det åbne land vurderes normalt ikke at være særskilt kvælstofføl- somme, og dette vurderes heller ikke i den konkrete sag, at være tilfæl- det. Små søer i det åbne land, er dog ofte levested for bilag IV arter, lægget. Endvidere findes der også nogle mindre søer omkring anlægget. men i den konkrete sag er der ikke kendskab til bilag IV arter indenfor meter fra anlægget (en løgfrø population, nord for anlægget). Det vurderes på baggrund af den store afstand, at der ikke sker væsent- lig påvirkning af omkringliggende lokale naturbeskyttelsesinteresser og bilag IV arter. Nærmeste internationale naturbeskyttelsesinteresse er beliggende meter syd for anlægget (Habitatområde nr. 80: Kongeå). På grund af den store afstand vurderes det, at området ikke vil lide skade ved det ansøg- te. Samlet vurderes det, at det ansøgte overholder kravene til naturbeskyt- med telse i anmeldeordningens 19 d, og i øvrigt er i overensstemmelse beskyttelsesinteresserne forbundet med lokale, regionale og internatio- nale naturbeskyttelsesområder og artsbeskyttelsen, jf. habitatdirektivets bilag IV. Høring Der er ikke indkommet kommentarer eller indsigelser i høringsperioden. Samlet vurdering Samlet vurderes det, at det ansøgte lever op til alle krav forbundet med anmeldeordningen jf. 19 d og 19 e i bekendtgørelsen om tilladelsee og godkendelse m.v. af husdyrbrug og at etableringen af det ansøgte ikke vil tilsidesætte andre væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder land- skabelige hensyn, hensyn til naboer eller den omgivende natur