Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ruth Nielsen. Ligebehandlingsloven. med kommentarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Ruth Nielsen. Ligebehandlingsloven. med kommentarer"

Transkript

1 Ruth Nielsen Ligebehandlingsloven med kommentarer

2 Ruth Nielsen Ligebehandlingsloven med kommentarer 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2019 ISBN Omslag: Axel Surland, Ljungbyhed Sats og tryk: AKAPRINT a/s, Aarhus Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 Forord Forkortelser Lov nr. 646 af 8. juni 2011 om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv Bogens struktur og terminologi, materiale og metode Struktur Terminologi: forskelsbehandling eller diskrimination, EU-ret eller EF-ret Materiale, metode og retsteori Del I Generelle kommentarer til hele loven og de folkeretlige, EU-retlige og danske ligestillingsretlige sammenhænge, den indgår i Danske ligestillingsregler De vigtigste love Ligestillingsloven som tilbagefaldsregel for ligebehandlingsloven, der er tilbagefaldsregel for ligelønsloven Særlige klageorganer vedrørende diskrimination (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) Anden lovgivning Grundloven Lov nr Loven om inkorporering af Menneskeretskonventionen Markedsføringsloven, navnlig 3 om god markedsføringsskik Erstatningsansvarslovens Kollektive overenskomster Praksis

4 2.7. Forvaltningsretlig og arbejdsretlig lighedsgrundsætning, saglighedskrav og lignende Ændringer af ligebehandlingsloven fra 1978 til i dag (2019) Generelt De enkelte ændringslove Tværgående ligestillingslovgivning Den folkeretlige baggrund Dualisme og monisme ILO-konvention nr FN s kvindekonvention (CEDAW) Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Generelt Diskriminatonsgrunde Det accessoriske diskriminationsforbud i EMRK artikel Passende erstatning Tillægsprotokol nr. 12 til EMRK Inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret Den EU-retlige kontekst Generelt om den EU-retlige kontekst EU s retskilder EU s primærret Artikel 157 TEUF Artikel 21 i EU s Charter om grundlæggende rettigheder og almindelige EU-retlige principper Artikel 23 i EU s Charter om grundlæggende rettigheder og almindelige EU-retlige principper Pligt til EU-konform fortolkning, direkte virkning og forrang Det almindelige EU-retlige ligebehandlingsprincip EU-retlige krav til proces- og sanktionssystemet Medlemsstaternes erstatningsansvar for fejlimplementering af EU-retten

5 Sekundærregulering EU-Domstolens praksis Traktatbrudssager Præjudicielle sager Ret til at stille spørgsmål til EU-Domstolen Pligt til at stille spørgsmål til EU-Domstolen Materielle sager Sammenfattende vurdering af EU-Domstolens praksis Soft law EU-direktiverne bag ligebehandlingsloven Generelt Det omarbejdede direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med beskæftigelse og erhverv fra Graviditetsdirektivet Forældreorlovsdirektivet Implementeringen i Danmark Del II Kommentarer til de enkelte bestemmelser Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v Begreberne ligebehandling, ligestilling, lige muligheder og lighedsprincippet Ligebehandling i EU-retten og i dansk ret Ligestillingsbegrebet i EU-retten og i dansk ret Lige muligheder i EU-retten og i dansk ret Det EU-retlige lighedsprincip Definitioner af forskellige varianter af kønsdiskrimination Direkte diskrimination Diskrimination uden konkret kendte ofre Generelle egnethedsvurderinger Motivdiskrimination Hypotetiske sammenligningspersoner

6 Graviditet og barsel Retfærdiggørelse af direkte diskrimination Indirekte diskrimination Forskellen mellem direktivets og ligebehandlingslovens definition Den historiske udvikling EU-Domstolens praksis Den tidlige lovudvikling Definitionen i bevisbyrdedirektivet fra Definitionerne i direktiverne fra år 2000 og frem Sammenfatning vedrørende den historiske udvikling af begrebet indirekte diskrimination Tilsyneladende neutral bestemmelse, kriterium eller praksis. Suspekte kriterier Forsørgerbegrebet Deltid Forskellig overenskomst, evt. fællesoverenskomst Faglig uddannelse Anciennitet Princippet om helhedsbedømmelse af fysisk belastende arbejde, fingerfærdighed mv Andre kriterier Chikane Seksuel chikane Definitioner af seksuel chikane Pligtsubjekter Arbejdsgiverens ansvar for at sikre et chikanefrit miljø Objektivt ansvar Krænkelser fra andre ansatte, kunder, patienter og lignende Uønsket adfærd Værdighedskrænkende adfærd Ændringen af ligebehandlingsloven i 2018 tonen på arbejdspladsen

7 2.5. Instruktion om at forskelsbehandle Multipel diskrimination Pligtsubjekter Køn og kønsskifte Særbeskyttelse af kvinder Kollektive overenskomster, lovens 1, stk. 9. Aftaleimplementering Kønsbalance i ledelse Sammenlignelighed Opfylder dansk ret EU-kravene? Kapitel 2 Ligebehandling af mænd og kvinder a Forholdet til den arbejdsretlige og forvaltningsretlige regulering regulering Generelt om 2-sager Ansættelsessager om gravide Ansættelsesinterview, oplysningspligt og adgangsbetingelser Forflyttelse og forfremmelse Arbejdsmiljøspørgsmål, bl.a. bade- og toiletforhold Kvinder i mandefag og omvendt Adgang til erhvervsuddannelse mv Forlængelse af uddannelse pga. graviditet Uddannelsesvilkår i forbindelse med barselsorlov Nægtet optagelse på uddannelse Ophævelse eller afbrydelse af uddannelse pga. graviditet Anerkendelse af uddannelse Ophævelse af uddannelsesaftaler og seksuel chikane Adgang til uddannelsesinstitutioner mv Nægtet optagelse på uddannelse pga. graviditet Kvinder i mandefag og positive særforanstaltninger i forbindelse med optagelse på uddannelsesinstitutioner Arbejdsvilkår Forholdet til den arbejdsretlige regulering Personalegoder, herunder løntillæg Påklædningskrav

8 5. Retningslinjer for arbejdets udførelse Chikane og seksuel chikane Ligebehandlingsloven Ændringen af ligebehandlingsloven i 2018 tonen på arbejdspladsen Seksuel chikane og delt bevisbyrde Pligtsubjekter i sager om seksuel chikane Strafferetligt værn Praksis Tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens Hjemsendelsesklausuler Arbejdstidsspørgsmål, herunder deltid Farligt arbejde Afskedigelse Afskedigelsesretten Hovedaftalen mellem LO og DA Funktionærloven Graviditet og barsel uden for Viktimisering Anciennitet Alder Seksuel chikane Afskedigelse pga. konkurrerende virksomhed Selvstændige Erhvervsuddannelse a Stillingsbetegnelser Aktiv rekruttering Kapitel 3 Graviditet, barsel og adoption og 7 a Anciennitet Pensionsforhold Barsel og ferie a

9 1. Ligebehandlingslovens 9 som implementeringsbestemmelse Dansk afskedigelsesret og EU-regler om graviditetsbeskyttelse Omplaceringspligt Problemstilling Sagen mod University College Nordjylland (UCN) Sagens faktum Afgørelserne i tidligere instanser Højesterets afvisning af at stille præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen Højesterets dom fra Afskedigelse og anden ugunstig behandling Afskedigelse i forbindelse med ændret stillingsindhold Arbejdsgiverens kendskab til graviditeten Arbejdstagerens forhold Afskedigelse under barselsorlov Ansættelse af vikaren Afskedigelse begrundet i arbejdsgiverens forhold Afskedigelse begrundet i arbejdstagerens forhold Afskedigelse ved personalereduktioner med valgmuligheder Afskedigelse pga. graviditetsbetinget sygdom Afskedigelse i forbindelse med fædreorlov Anvendelse af delt bevisbyrde Anvendelse af reglerne om omvendt bevisbyrde Afskedigelse af kommende adoptanter Afskedigelse og tidsbegrænsede ansættelser Afskedigelse pga. behandling af barnløshed Kapitel 4 Ugyldighed mv Kapitel 5 Dispensation Køn som ægte erhvervskvalifikation 13, stk Dispensationer efter ligebehandlingslovens 13, stk

10 1.2. EU-Domstolens praksis om køn som ægte erhvervskvalifikation EU-Domstolens praksis om medlemsstaternes adgang til at tillade positiv særbehandling Positive særforanstaltninger for at fremme ligestilling 13, stk Positive særforanstaltninger for at fremme ligestilling 13, stk Indberetning til ligestillingsministeren 13, stk Kapitel 6 Godtgørelse, bevisbedømmelse mv Danske regler om håndhævelse EU-regler om håndhævelse Godtgørelser i 2-sager om manglende ansættelse, forfremmelse og forflyttelse Godtgørelser i sager om seksuel chikane og afskedigelse 14, stk Lønregulering i forbindelse med barsel Underkendelse af afskedigelse Godtgørelse Ansættelsestid Omstændighederne i øvrigt Omvendt bevisbyrde i 16, stk Beskyttelsesperioden i 16, stk Afskedigelse kort tid efter tilbagevenden fra barselsorlov Retsbaseret og aftalebaseret orlov Fædres orlov Fertilitetsfremmende foranstaltninger a Kapitel 7 Forskellige bestemmelser Institut for Menneskerettigheder som overvågningsorgan EU-krav om ligebehandlingsorganer

11 1.2. Instituttets kompetence vedrørende køn Instituttets virke som ligebehandlingsorgan vedrørende køn Instituttets søgsmålskompetence Ligebehandlingsnævnet Institut for Menneskerettigheders kompetence til at klage til Ligebehandlingsnævnet Kapitel 8 Straffebestemmelser Del III Bilag Bilag 1. Den første ligebehandlingslov fra Bilag 2. Det første ligebehandlingsdirektiv Bilag 3. Ændringsdirektivet til ligebehandlingsdirektivet fra Bilag 4. Det nugældende direktiv om lige muligheder for og ligebehandling af kvinder og mænd Bilag 5: Forældreorlovsdirektivet Bilag 6: Graviditetsdirektivet Bilag 7: ILO-konvention nr. 111 vedrørende forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv Bilag 8: FN s kvindekonvention CEDAW Bilag 9. Resuméer af EU-domme om kønsligestilling Bilag 10: Den svenske diskrimineringslag Litteratur Domsregister Stikordsregister