Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007"

Transkript

1 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej Århus C Telefon Telefax Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 Indledning 1 Vi har påbegyndt revisionen af gymnasiets årsrapport for Vi skal for god ordens skyld anføre, at vores revision af årsrapporten først er afsluttet, når årsrapporten er forsynet med vores revisionspåtegning og underskrift. 2 Om vores ansvar og revisionens udførelse og omfang henviser vi til redegørelsen i vores protokollat af 19. december 2007, siderne 1-11, afsnit Særlige forhold 3 Som nævnt i rektors skrivelse af 23. november 2007 til bestyrelsen, har gymnasiet midlertidigt outsourcet institutionens bogføring m.v. til PricewaterhouseCoopers afdeling for adminisatrative services i forbindelse med, at to af institutionens administrative medarbejdere har sagt deres stilling op. 4 I forlængelse heraf er der konstateret en række konteringsfejl i bogføringen, der har medført, at ledelsesrapporteringen for første og andet kvartal 2007 formentligt er fejlbehæftet. Med hensyn til ledelsesrapporteringen henviser vi i øvrigt til afsnittene nedenfor. Redegørelse for den udførte revision 5 Som forberedelse til revisionen af årsrapporten for 2007 har vi indhentet og ajourført vores informationer og beskrivelser af gymnasiets aktiviteter, organisation, regnskabssystemer og de interne kontroller. Vi har taget udgangspunkt i det kendskab, vi har opnået ved interviews i forbindelse med vores afgivelse af erklæring på regnskabsinstruksen samt i forbindelse med afgivelsen af erklæringer på elevaktivitet mv. 6 På denne baggrund har vi ajourført vores revisionsstrategi og detaljerede planlægning af revisionen. Efter vores vurdering gennemføres revisionen af gymnasiets årsrapport for 2007 mest effektivt som en kombination af revision i løbet af regnskabsåret og revision efter regnskabsårets udløb. 7 Vi har ved revisionen i årets løb foretaget en nærmere gennemgang, vurdering og stikprøvevis efterprøvning af de af ledelsen etablerede regnskabssystemer og interne kontroller på følgende områder: Gager og lønninger Køb og kreditorer samt godkendelsesprocedurer generelt 12

3 Processer og kontroller ved udarbejdelse af indberetninger til Undervisningsministeriet Principper for udarbejdelse af perioderegnskaber. 8 Vores undersøgelser har primært været rettet mod de interne kontroller, som vi tillægger vægt i vores vurdering af risikoen for væsentlige, uopdagede fejl ved aflæggelsen af årsrapporten. 9 På de nævnte regnskabsområder har vi endvidere stikprøvevist testet registreringerne ved analyser, dokumentationskontrol eller afstemninger, og vurderet gymnasiets forvaltning. Revision Gager og lønninger 10 Gager og lønninger er en væsentlig post for Viby Gymnasium og HF og vil derfor være udtaget til revision hvert år. Som følge af gymnasiets overgang til selveje, og idet der er tale om første års revision, har vi indhentet informationer til opnåelse af forståelse for gymnasiet forretningsgange og kontroller inden for løn- og gageområdet. 11 For indeværende år har vi ved den løbende revision foretaget en gennemgang af følgende områder: Vurdering af tilstrækkeligheden af etablerede ledelseskontroller på området Opsætning af adgangsrettigheder til lønsystemet Stikprøvevis kontrol af løn og gager til udvalgte medarbejdere, herunder kontrol af korrekt oprettelse af nyansatte i henhold til gældende løn- og ansættelsesbestemmelser Udbetaling af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser Korrekt grundlag for udbetaling af merarbejde Udbetaling af honorarer til eksterne foredragsholdere og andre honorarer Vurdering af tilstrækkeligheden af etablerede ledelseskontroller på området 12 Som led i vores løbede revision har vi indhentet en oversigt over gymnasiets forretningsgange indeholdende beskrivelser af etablerede kontroller på løn- og gageområdet. 13 Vi har testet udvalgte kontroller samt vurderet tilstrækkeligheden heraf. 14 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: 15 Ved gennemgang af løn- og gageområdet har vi registreret, at der ikke forefindes standardiserede ledelseskontroller på løn- og gageområdet. Vi har efterfølgende fået oplyst, at forretningsgange på området er udarbejdet. 13

4 16 Vi vil anbefale, at rektor eller ledende inspektor hver måned sammenholder alle medarbejderes løn med forrige måned i lønsystemet for at sikre, at den udbetalte løn er korrekt. Kontrollen bør dokumenteres skriftligt med en kvittering på udskrift fra lønsystemet. Såfremt kontrollen foretages af ledende inspektor vil vi foreslå, at rektor hvert kvartal sammenholder ledende inspektors løn med forrige måned, og ligeledes dokumenterer denne kontrol med en kvittering på udskrift fra lønsystemet. 17 Yderligere anbefaler vi, at ledelsen kontrollerer lønnen for nyansatte ved første lønudbetaling for at sikre, at oprettelsen i Silkeborg Data er sket korrekt, og at lønnen dermed udbetales korrekt. 18 Vi vil endvidere anbefale, at der hver måned udarbejdes en afstemning mellem lønsystemet og Navision Stat. Afstemningen bør dokumenteres skriftligt med en kvittering på kopi af lønafstemning. 19 Såfremt ovenstående anbefalinger indarbejdes, er det på baggrund af den foretagne gennemgang vores vurdering, at ledelseskontrollerne på løn- og gageområdet er hensigtsmæssige. Opsætning af adgangsrettigheder til lønsystemet 20 Vi har kontrolleret, om der er en tilstrækkelig funktionsadskillelse implementeret på gymnasiet. Funktionsadskillelsen er kontrolleret, da en eventuel manglende funktionsadskillelse vil medføre en forøget risiko for såvel utilsigtede som tilsigtede fejl. 21 Ved revisionen af opsætningen af adgangsrettigheder til lønsystemet har vi konstateret, at denne ikke sikrer en optimal funktionsadskillelse og dermed intern kontrol, da der kan foretages registreringer og dermed lønudbetalinger til en person, uden at dette elektronisk skal godkendes af anden person. 22 Såfremt der ikke kan indføres en elektronisk kontrol, anbefaler vi, at der etableres en manuel kontrol, som sikrer, at alle registreringer, der foretages i lønsystemet, kontrolleres af en anden person, end den der foretager registreringen. Kontrollen dokumenteres skriftligt med en kvittering på grundbilaget. 23 Som følge af den manglende funktionsadskillelse er der forøget risiko for såvel utilsigtede som tilsigtede fejl. Som kompenserende revisionshandling har vi foretaget kontrol af den udbetalte løn til den person, der forestår lønudbetalingen. Gennemgangen af den udbetalte løn har omfattet kontrol af den udbetalte løn til ansættelseskontrakt/overenskomst. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 24 Vi har yderligere fået oplyst, at rektor hver måned kontrollerer lønudbetalingerne for medarbejderen. 14

5 Kontrol af korrekt oprettelse af nyansatte i henhold til gældende løn- og ansættelsesbestemmelser samt øvrige ansatte 25 Vi har stikprøvevist foretaget kontrol af: at der foreligger en underskrevet ansættelseskontrakt at ansættelseskontrakten indeholder de lovkrævede oplysninger at der foreligger en kontrolleret anciennitetsberegning at der indbetales korrekt pensionsbidrag at der foreligger dokumentation for udbetaling af diverse tillæg at oprettelsen i lønsystemet er i overensstemmelse med grundbilagene, samt at der er modtaget skattekort, og at den angivne trækprocent er enslydende med den indtastede trækprocent. 26 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: 27 Der mangler generelt dokumentation for tidligere lønancinnitetsgivende beskæftigelse. Yderligere mangler der i enkelte tilfælde kopi af ansættelsesbrev og relevant dokumentation for uddannelse. 28 Vi har i de tilfælde, hvor der mangler lønancinnitetsberegning gennemgået ansøgninger og cv til sandsynliggørelse af, at medarbejderen er placeret på korrekt løntrin. Yderligere skal det anføres, at der ingen risiko er for medarbejdere ansat i mere end 5 år, da de i så fald under alle omstændigheder er på slutløn. 29 Vi anbefaler, at den nødvendige dokumentation udbedres fremadrettet. Udbetaling af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser 30 Vi har stikprøvevis kontrolleret udbetalinger af skattefrie rejse- og befordringsgodtgørelser, herunder: at der foreligger korrekt udfyldt rejsebilag med den fornødne dokumentation at der foreligger bemyndigelse fra institutionens leder ved udbetaling af høj kørselssats at der foreligger godkendelse fra overordnet person, og at der foretages indberetning af det udbetalte beløb til SKAT. 31 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: 32 Der anvendes som udgangspunkt den høje kørselssats til pedeller og den lave kørselssats til øvrigt administrativt personale og lærere. 33 Ifølge notat fra Gymnasieskolernes Rektorforening skal gymnasier som udgangspunkt anvende den lave sats. Den høje sats kan anvendes, når en række særlige forhold gør sig gældende, jf. nærmere notatet fra Gymnasieskolernes Rektorforening. Såfremt den høje sats anvendes, skal der endvidere foreligge en personlig skriftlig kørselsbemyndigelse. 15

6 34 Der foreligger skriftlige kørselsbemyndigelser til de medarbejdere, der får udbetalt høj kørselssats. Korrekt grundlag for udbetaling af merarbejde 35 Til kontrol af, at der foretages korrekt udbetaling af merarbejde til institutionens rektor, har vi stikprøvevis gennemgået dokumentation for udbetalt merarbejde. 36 Det er ved gennemgangen konstateret, at udbetalingen er sket i overensstemmelse med underliggende attesteret grundbilag. Udbetaling af honorarer til eksterne foredragsholdere og andre honorarer 37 Vi har forespurgt gymnasiet vedrørende udbetaling af honorarer til foredragsholdere og andre honorarer. Gymnasiet har i løbet af året udbetalt enkelte honorarer som B- indkomst. 38 Vi har kontrolleret, at der foreligger korrekt attesteret grundbilag, og at udbetalingen ikke er foretaget til allerede ansatte personer på institutionen, idet der i så fald skulle have været indeholdt A-skat. 39 Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Hovedkonklusion 40 Ud fra den samlede foreløbige gennemgang af gage- og lønområdet er det vores overordnede konklusion, at forretningsgangene kan forbedres. Vi skal derfor anbefale, at de ovenfor beskrevne forbedringsforslag til forretningsgange og interne kontroller implementeres. Køb og kreditorer, godkendelsesprocedurer generelt 41 Som led i vores løbende revision har vi ajourført vores informationer om gældende forretningsgange inden for køb og kreditorer, herunder beskrivelser af etablerede godkendelsesprocedurer. Vi har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag til kontrol af, at de foretagne køb er godkendt i overensstemmelse med gymnasiets retningslinjer. 42 Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger: 43 Ved revisionen af adgangsrettigheder til stamdata i kreditormodulet har vi konstateret, at der ikke forefindes en optimal funktionsadskillelse og dermed intern kontrol, da der kan foretages registreringer, uden at dette elektronisk skal godkendes af anden person. 44 Vi skal anbefale, såfremt det er muligt, at der etableres en elektronisk kontrol i forbindelse med ændringer af grunddata og oprettelse af nye kreditorer. Alternativt skal vi anbefale, at der etableres en kompenserende manuel kontrol, hvor f.eks. ledende inspektor løbende foretager en gennemgang af loggen i kreditormodulet, som viser alle foretagne ændringer. Kontrollen bør dokumenteres skriftligt med en kvittering på udskrift af loggen. 16

7 45 Ved revisionen af godkendelsesprocedurer har vi konstateret, at mange bilag ikke er godkendt jf. retningslinjerne i regnskabsinstruksen. Vi skal anbefale, at gymnasiet er mere opmærksom på at sikre, at godkendelsesprocedurerne overholdes. 46 Endelig skal vi anbefale, at der foretages dokumentation for den kontrol, som udføres ved varemodtagelse. Gymnasiet bør således opbevare de følgesedler, der modtages ved varemodtagelse for herigennem at bekræfte, at modtaget leverance er afstemt til følgeseddel, og at følgeseddel er afstemt til faktura. Kontrollen bør dokumenteres skriftligt med en kvittering på følgesedlen, og kan eventuelt begrænses til indkøb over en vis størrelse efter rektors nærmere vurdering. Processer og kontroller ved udarbejdelse af indberetninger til undervisningsministeriet 47 Vi har overordnet gennemgået forretningsprocesserne og kontrollerne ved udarbejdelse af indberetninger til undervisningsministeriet. 48 Vi har i den anledning særlig drøftet procedurer til sikring af, at ind- og udmeldinger registreres tidstro og korrekt i det studieadministrative system. Vi har ligeledes drøftet procedurer, der sikrer, at der foretages en opfølgning og reaktion på elever med højt fravær. 49 Gennemgangen af processerne og kontrollerne har givet os en begrundet opfattelse af, at gymnasiets systemer er indrettet hensigtsmæssigt, således at indberetningerne til Undervisningsministeriet bliver foretaget på et pålideligt grundlag. Principper for udarbejdelse af perioderegnskaber 50 Vi har drøftet udformningen af den løbende perioderapportering, der tilgår ledelsen. Vi har herunder forespurgt til principper og grundlaget herfor. 51 Vi har ved denne drøftelse fået oplyst, at der ikke udarbejdes periodiseringer og afstemninger af alle væsentlige balance-, tilskuds- og lønkonti. Vi har endvidere konstateret, at der i årets løb ikke er bogført afskrivninger på materielle anlægsaktiver. 52 Vi gør opmærksom på vigtigheden af, at der er overensstemmelse mellem bogføring og rapportering, ligesom der bør udarbejdes periodiseringer og afstemninger af alle væsentlige balance-, tilskuds- og lønkonti. Rapporteringen bør udover resultatopgørelsen som minimum suppleres med en oversigt over væsentlige balanceposter med henblik på at vurdere blandt andet likviditeten. Vi skal endvidere anbefale, at alle rapporteringer dokumenteres skriftligt med kopi af rapporteringen og underliggende dokumentation herfor. 53 Vi skal for god ordens skyld bemærke, at vi som led i de forberedende revisionsarbejder for 2007 ikke i øvrigt har efterprøvet bogføringen eller grundlaget herfor nærmere. 17

8 Øvrige forhold 54 Vi har i forbindelse med vores revision konstateret, at der er uoverensstemmelser mellem de forretningsgange, der er gengivet i regnskabsinstruksen, og de faktiske forretningsgange. Arbejdet med uddybende forretningsgangsbeskrivelser på de enkelte områder er startet, og vi har i forbindelse med de forberedende revisionsarbejder fået forelagt udkast til forretningsgange på mange områder. Vi skal anbefale, at arbejdet med en løbende ajourføring af regnskabsinstruksen videreføres, og at uddybende forretningsgangsbeskrivelser på de resterende områder færdiggøres. Konklusion på den udførte revision 55 Den del af revisionen, vi har udført, har givet os en begrundet opfattelse af, at gymnasiets regnskabssystemer som helhed giver et pålideligt grundlag for udarbejdelsen af årsrapporten, og vi er ikke under denne del af revisionen blevet opmærksomme på forhold, som kan medføre forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning på årsrapporten. De konstaterede forhold vedrørende den løbende bogføring vurderer vi kan tilrettes og tilpasses inden og i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Opstår der senere under revisionen forhold, som bedømmes at kunne give anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i vores revisionspåtegning, vil dette straks blive meddelt bestyrelsen ved indførsel i denne protokol. Århus, den 19. december 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus Lindholm Jacobsen statsautoriseret revisor Lars Østergaard statsautoriseret revisor 18

9 Siderne er behandlet på bestyrelsesmødet den 19. december Bestyrelsen Niels Chr. Sidenius Anders Kühnau Poul Holst Jensen Stefan Møller Christiansen Sarah Høj Hanne Seyer-Hansen Lis Vivi Fonnesbæk Hansen Peder Filskov Scmidt Katrine Line Kristoffersen (ingen stemmeret) Steffen Bøttern Nielsen (ingen stemmeret) 19

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247

VUC Aarhus. Revisionsprotokollat. Skolekode: 751.247 Skolekode: 751.247 Revisionsprotokollat af 2. december 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan samt revision i regnskabsårets løb Indhold 1 Indledning 263 2 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 6 (side 139-150) Delberetning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag

Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk. Aftale om revision af årsregnskab samt assistance med opstilling af skattebilag Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 Skagen Kultur- Kirkevej 19 9990 Skagen og Fritidscenter 30.

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Gedser Fjernvarme A.m.b.a.

Gedser Fjernvarme A.m.b.a. vedrørende Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Nykøbing

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere