Referat. Mødedato: 11. august Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15."

Transkript

1 Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg orientering 4 2 Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundhedsudvalget 5 3 Ledelsesinformion 7 4 Budget Sundhedsudvalget - fortsættelse af den politiske proces 8 5 Harmonisering og strukturtilpasninger på det almene dagcenterområde - efter høring 10 6 Halvårsstus på ældrepuljen 14 7 Opfølgning på dialogmødet med Ældrerådet - udlån af hjælpemidler 16 8 Retningslinjer for tildeling af tilskud til aktiviteter med forebyggede og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven 17 9 Evaluering af korttidscentre Utilsigtede hændelser - Årsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn - Richtsens Plejecenter Uanmeldt kommunalt tilsyn - Lindevang Uanmeldt kommunalt tilsyn - Møllevangen august

3 14 Uanmeldt kommunalt tilsyn - Toftegården Embedslægetilsyn Lindevang - Efter høring Eventuelt 34 Lukkede dagsordenspunkter 11. august

4 1. Gensidg orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden Forberedelse af fælles temadag for Ældrerådet og Sundhedsudvalget 2. Orientering fra forvaltningen Orientering om fremtidig organisering af Sundhed og Arbejdsmarked Møde med regionen den 15. august 2014 om Sundhedshuse i Tønder Kommune Orientering om projekt "Forebyggelse i fællesskab" Sygehusaktiviteter for Borgere i Tønder Kommune Orientering om analyse af rentabilitetsforskelle ved kommunens plejecentre 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Fagchef for Pleje og Omsorg og fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til orientering. 11. august

5 2. Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundhedsudvalget S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu halvårsregnskabet. Generelle forhold fra fagudvalgets kvartalsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab De samlede driftsudgifter (serviceudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering m.v.) på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 47,94% ved udgangen af juni måned For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 47,45%. Samlet set forventes budgettet overholdt. Der er indarbejdet bevillingsmæssige ændringer vedr. lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af demografireguleringen på ældreområdet. På nuværende tidspunkt forventes der overført 1,450 mio. kr. til For Sundhed er der et relivt lavt forbrug vedr. vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede ventepienter, mens der er et pres på den kommunale genoptræning. Samlet set forventes der balance mellem forbrug og budget. For Pleje & Omsorg er der et stort forbrug på tomgangshusleje til ældreboliger, hvor Tønder Kommune er forpligtet til betale tomgangshusleje. Halvdelen af indtægterne fra ældrepuljen er modtaget fra ministeriet og indtægtsført i halvårsregnskabet. Udgifterne er ikke på et tilsvarende niveau og halvårsregnskabet viser derfor 2,760 mio. kr. netto i indtægt. Der forventes balance ved årets slutning. Aktivitetsbestemt medfinansiering viser efter afregning af december 2013 samt januar til maj 2014 et forbrug på 48,8%, hvilket er indenfor budgettets rammer. En fremskrivning af afregningerne typer på et mindreforbrug i størrelsesorden omkring 3 mio. kr. Erfaringsmæssigt er januar måned sammen med maj og efterårsmånederne de store aktivitetsperioder og efterårsmånederne kan give store udsving. En mere præcis størrelsesorden kan først angives når afregningen for efterårsmånederne er kendt. Bilag Sundhedsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, der meddeles en negiv tillægsbevilling på 0,165 mio. kr. til politikområde 42. Pleje og Omsorg samt en positiv tillægsbevilling på 0,284 mio. kr. til politikområde 41. Sundhed. Nettobeløbet på 0,119 mio. kr. finansieres af 11. august

6 kassebeholdningen. halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 for Sundhedsudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

7 3. Ledelsesinformion Ø Sagsfremstilling Der er udarbejdet politisk ledelsesinformion på Sundhedsudvalgets område. Rapporten omhandler økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juni måned Der gøres opmærksom på, forbrugstallene for 2013 i tabel er baseret på rapporten fra maj måned, da den ikke blev opderet i juni måned sidste år. Bilag 0614Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget version2.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg og fagchef for Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, rapporteringen drøftes og tages til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. 11. august

8 4. Budget Sundhedsudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på minibudgetseminaret den 26. juni præsenteret for budgetstus efter konsekvenserne af regeringaftalen, ligesom fagudvalgenes budgetbidrag blev drøftet. Efter tidsplanen for budgetlægning skal udvalget i august måned drøfte konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalget samt lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftale m.v. Økonomiudvalget drøfter budgetsituionen efter aftale om kommunernes økonomi på møde den 7. august. Eventuelle ændringer med betydning for fagudvalgenes budgetarbejde vil blive udmeldt umiddelbart herefter. Aftalen om kommunernes økonomi indeholder 350 mio. kr. til styrke den pientrettede forebyggelse. Tønder kommunes andel udgør 2,3 mio. kr. Forvaltningen har udarbejdet not af 6. august 2014 med forslag til anvendelse af midlerne. For politikområde 44. Aktivitetsbestemt medfinansiering indebærer aftalen om regionernes økonomi en række modsrettede virkninger, herunder en stigning i sygehusaktiviteten tilvejebragt ved produktivitetsforbedringer og en nedjustering af stigningen fra 2013 til KL har i forlængelse af regeringsaftalen beregnet den forventede medfinansiering for kommunerne på grundlag af fordelingen af kommunal medfinansiering i 2013 og aftalen med regionerne. For Tønder kommune er den forventede medfinansiering beregnet til 146,502 mio. kr., hvilket er 5,165 mio. kr. lavere end det oprindelige budgetgrundlag for Beløbet er indregnet i det foreliggende budgetforslag. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder økonomisk for Tønder Kommune samlet set en reduktion på 8,926 mio. kr. i De væsentligste reguleringer vedrører indkomstoverførsler. På Sundhedsudvalgets område område er der to mindre reguleringer vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (se oversigt). Beløbene er indregnet i det foreliggende budgetforslag. Moderniseringsaftalen indeholder ikke direkte emner for Sundhedsudvalgets område. Der er dog lagt op til initiiver til bedre ressourceudnyttelse på social- og boligområdet, herunder friplejeboliger. Initiiverne udmøntes efterfølgende. Bilag Udvidelser på sundhedsområdet som følge af regeringsaftalen Bilag. Sundhedsudvalget, Lov- og cirkulæreprogram.pdf Udmøntning af 1 % af servicerammen Sundhed Udmøntning af 0,5 % af servicerammen Sundhed (Kopi) 1 Udvidelsesforslag Sundhed Sundhedsudvalget anlæg august

9 Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, udvalget drøfter budget 2015 efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, udvalget drøfter forslag til anvendelse af midler til pientrettet forebyggelse, udvalget tager fastsættelse af budgettet for aktivitetsbestemt medfinansiering til efterretning, udvalget tager ændringerne ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet til efterretning, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Indstillingen godkendt med bemærkning om, der udarbejdes et udvidelsesforslag vedrørende robustheden på de små plejecentres driftsbudgetter, og emnet tages op på budgetseminaret. Vedrørende anlægsforslag tages ønsket om pulje til frikøb af plejeboliger op som et selvstændigt punkt på budgetseminaret. 11. august

10 5. Harmonisering og strukturtilpasninger på det almene dagcenterområde - efter høring A Sagsfremstilling I forbindelse med forberedelsen af den nye plejecenterstruktur fra 2012 blev det besluttet, det almene dagcenterområde skulle holdes udenfor forslaget om ny plejecenterstruktur af hensyn til omfanget af strukturforslaget. Der foreligger nu et forslag til henholdsvis en serviceharmonisering af området, en harmonisering af visitionspraksis samt en ny dagcenterstruktur. Forslaget er udarbejdet af en projektgruppe bestående af ledere og medarbejdere fra Pleje og Omsorg. Der har ikke siden kommunesammenlægningen været foretaget en egentlig harmonisering af dagcentrene i Tønder Kommune, og borgerne får forts et forskelligt tilbud alt efter, hvilket dagcenter de kommer i. Ligeledes har plejecenterstrukturen og den nye kurs for ældreområdet baseret på de 4 veje (rehabilitering, akutberedskab, specialisering og velfærdsteknologi) medført, der er oprettet særlige demens- og rehabiliteringsdagcentre. Der er derfor behov for se på, om strukturen for de almene dagcentre forts er den mest hensigtsmæssige. Sagen blev første gang behandlet på Sundhedsudvalgets møde den 31. marts Her blev Sundhedsudvalget præsenteret for 3 forslag til en ny dagcenterstruktur: Nærhedsmodellen, Bæredygtighedsmodellen og Distriktsmodellen. Se det vedhæftede bilag "Beslutningsoplæg - ny dagcenterstruktur". Sundhedsudvalget besluttede udsætte sagen og bad om en nøjere analyse, eventuelt en kombinion af de respektive modeller. Ligeledes bad Sundhedsudvalget om, Ældrerådet blev inddraget i det videre arbejde. Frem til Sundhedsudvalgets møde den 5. maj 2014 blev der arbejdet videre med en kombinion af Nærhedsmodellen og Bæredygtighedsmodellen. Modellen kaldes Kombinionsmodellen. Forvaltningen havde i perioden drøftelser med Ældrerådet om forslaget til serviceharmonisering og ny dagcenterstruktur. De forslag, der er fremkommet på møderne med Ældrerådet, er indarbejdet i forslaget om Kombinionsmodellen, se bilaget "Forslag til Kombinionsmodel - ny dagcenterstruktur". På Sundhedsudvalgets møde den 5. maj 2014 drøftede udvalget sagen og ønskede: 1. en harmonisering af visitionspraksis 2. en analyse af brugen af heltids- og halvtidspladser 3. en beskrivelse af faste åbningsdage - ud fra Kombinionsmodellen - på de respektive tilbud, samt 4. en beskrivelse af sammenhængen mellem det frivillige arbejde og de visiterede dagcentertilbud. Punkterne er blevet indarbejdet i bilaget "Forslag til Kombinionsmodel - ny dagcenterstruktur". Der er desuden blevet lavet et udkast til kvalitetsstandard for de almene dagcentre. Kvalitetsstandarden er baseret på Kombinionsmodellen og er vedhæftet som bilag. 11. august

11 Formanden for Sundhedsudvalget har bedt Ældrerådet om udtale sig om punkt 1 "Harmonisering af visitionspraksis" på dets møde den 13. maj Ældrerådet udtalte følgende på mødet: "Ældrerådet anser en samling og harmonisering af visition til almen dagcenterpladser i Myndighedsafdelingen som en nurlig ting." Sagen omfter beslutning om følgende: 1. Harmonisering af serviceniveau og visitionspraksis - forslag er beskrevet i "Kvalitetsstandard for alment dagcenter". 2. Hvilken model skal ligge til grund for den fremtidige struktur på dagcenterområdet? - Nærhedsmodellen, Bæredygtighedsmodellen og Distriktsmodellen er beskrevet i "Beslutningsoplæg - ny dagcenterstruktur". Kombinionsmodellen er beskrevet i "Forslag til kombinionsmodel - ny dagcenterstruktur". Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 2. juni 2014 pkt. 11: Sundhedsudvalget, med afsæt i de nuværende økonomiske forudsætninger, vælger "Kombinionsmodellen" som fremtidig model for strukturen på det almene dagcenterområde, serviceniveauet for det almene dagcenterområde godkendes, visition til dagcenter harmoniseres, så opgaven fremover varetages af Myndighedsafdelingen for alle kommunens dagcentre, Økonomiudvalget ansøges om tilrette rammen for dagcenterkørsel, alt efter hvilken model der vælges, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Sundhed, høringssvarene herefter behandles i Sundhedsudvalget, og Sundhedsudvalgets endelige indstilling videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 11: Indstillingen anbefales med bemærkning om, serviceniveauet for det almene dagcenter træder i kraft fra 1. september 2014 med løbende revisitering frem til årsskiftet Økonomiudvalget ansøges om, rammen for dagcenterkørsel udvides med ialt kr. indretning af dagcenter på Lindevang prioriteres i det videre budgetarbejde og endelig strukturen evalueres om 1 år. FagMed Pleje og Omsorg, 3. juni 2014, pkt. 2: FagMED Pleje og Omsorg gør opmærksom på, der er personalemæssige konsekvenser, og opfordrer til der i den videre proces sikres traktive stillinger i forhold til trivsel, tilhørsforhold og timetal. FagMED Pleje og Omsorg er bekymret for, snitfladerne mellem almene og specialiserede dagcentre bliver fastlåste og ufleksible. Personalet i dagcentrene har idag brede kompetencer i forhold til mange borgergrupper, hvilket bør anerkendes. 11. august

12 FagMED Pleje og Omsorg ønsker, rammerne for borgernes frie valg af dagcentre tydeliggøres. FagMED Pleje og Omsorg gør opmærksom på, reduktionen i antal dagcenterpladser har indflydelse på arbejdsmængde i hjemmeplejen. FagMED Pleje og Omsorg bakker op om, visitionen til dagcentrene foretages af myndighed. FagMED Pleje og Omsorg er bekymret for, ledelsesfeltet bliver stort på nogle plejecentre. FagMED Pleje og Omsorg synes, det nye meriale er væsentlig bedre end det tidligere meriale. Dorte Skov og Tina Grøhn deltog ikke i punktet. FagMed Sundhed, 12. juni 2014, pkt.: 6: FagMED Sundhed støtter beslutningen om harmonisering og strukturtilpasninger på det almene dagcenterområde. FagMED Sundhed finder det forebyggende aspekt i samarbejdet mellem dagcentrene og Træningsafdelingen om fysisk træning af borgeren særdeles værdifuldt. I forbindelse med muligheden for ansætte yderligere personale, gør FagMED Sundhed opmærksom på den aktuelle diskussion om den organisoriske forankring af terapeuter. Vedrørende afsnittet om samarbejde med frivillige i dagcentre finder FagMED Sundhed det vigtigt, Frivillighedsrådet inddrages i processen. Janni Rieck deltog ikke i mødet. Kim Hoeck og Preben Lauesen deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Ældrerådet, 17. juni 2014, pkt. 3: Svend Stidsen ønsker få ført til protokols, det er påpeget, det er meget forkert, Ældrerådets formand sender et brev til Sundhedsudvalget angående et punkt, som skal behandles på ældrerådsmødet. Ældrerådet udtaler, Ældrerådet kan gå ind for Kombinionsmodellen. Et mindretal i Ældrerådet ønsker dog bevare dagcentret på Seniorcenteret i sin nuværende form. Kaj Steenholdt deltog ikke i mødet. Handicaprådet, 24. juni 2014, pkt. 3: Det er Handicaprådets opftelse, nærhedsprincippet er vigtigt i organiseringen af dagcenterområdet. Dette vil efter Handicaprådets opftelse lette hverdagen for de ældre, som skal gøre brug af ordningen, så de har et minimum af transport og lettere ved genkende de miljøer, som dagcentrene er beliggende i. Endvidere ser Handicaprådet gerne frivillige i centrene, men som et ekstra supplement til et professionelt personale, dvs. centrene også skal kunne fungere uden frivillige. 11. august

13 Handicaprådet ønsker retningslinjerne for frivillige tilsendt, når de er udarbejdet på de forskellige dagcentre. Lisbeth B. Pedersen, Birthe H. Frikke, Jan V. Hansen og Holger J. Petersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Lovgrundlag Lov om social service 81, 84 og 86 stk. 2. Økonomi Økonomisk konsekvens ved alle modeller: Indretning af dagcenteret på Lindevang. Forventet anlægsudgift: kr. Udgiften tages med som anlægsønske i forbindelse med budget Økonomisk konsekvens ved model 2 - "Bæredygtighedsmodellen": Øgede udgifter til dagcenterkørsel på grund af, nogle borgere får længere kørsel til dagcenter. Forventet merudgift: Ca kr. Udgiften kan afholdes indenfor den oprindelige budgetramme, der fra 2014 er lagt over til Økonomiudvalget. Økonomisk konsekvens ved model 4 - "Kombinionsmodellen": Bilag Øgede udgifter til dagcenterkørsel på grund af, der udbydes halvdagspladser, og nogle borgere kan få længere kørsel til dagcenter. Forventet merudgift: Ca kr. Udgiften kan afholdes inden for den oprindelige budgetramme, der fra 2014 er lagt over til Økonomiudvalget. Beslutningsoplæg - ny dagcenterstruktur Forslag til kombinionsmodel - ny dagcenterstruktur Kvalitetsstandard for alment dagcenter Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget tager høringssvarene til efterretning, høringssvar fra FagMED inddrages i implementeringen af den nye dagcenterstruktur, Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Sundhedsudvalgets beslutning fra den 2. juni 2014 fastholdes. Beslutning Indstillingen anbefales. 11. august

14 6. Halvårsstus på ældrepuljen P Sagsfremstilling Tønder Kommune har i 2014 fået 8,4 mio. kr. til et løft af ældreområdet. Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede i januar/februar 2014 bruge de 8,4 mio. kr. på 8 indsser, som alle udspringer af "De 4 veje" og hjemmehjælpskommissionens anbefalinger. Pr. 30. juni 2014 er stus på de 8 indsser følgende (stus er uddybet i det vedhæftede bilag): Der er ans 2 terapeuter i Træningsafdelingen, som genoptræner den fysiske styrke hos borgere, der har fået neds funktionsevne efter sygdom. Træningen foregår primært i borgernes eget hjem. Der er lavet aftale om, det landsdækkende projekt Aktivt Ældreliv skal til Tønder. Projektet forebygger ensomhed blandt ældre via samarbejde med frivillige foreninger. Desuden starter der i september et forsøg med demenscafé for pårørende til borgere med demens og et projekt med spisevenner til hjemmeboende pensionister. Der er ans 2 terapeuter og 2 sygeplejersker til styrke rehabilitering og tidlig opsporing. Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmepleje og på plejecentre er i gang, ligesom man er igang med holde motiverende samtaler med borgerne. Alle borgere, der modtager rengøring har fået 15 minutter ekstra hver 2. uge. Opsøgende besøg hos udvalgte borgere efter udskrivning fra sygehus eller korttidscenter er implementeret. Pr. 1. september vil begge sygeplejedistrikter have sikret sygeplejebemandingen om aftenen. Aftenvagten skal foruden besvare telefonhenvendelser, dække sygeplejebehovet på korttidscentrene. På korttidscentrene er man startet op på koordinerende møder, hvor korttidscentrene, sygeplejen og hjemmeplejen koordinerer indssen i forhold til den enkelte borger. Der er indkøbt vaske-/tørretoiletter og toiletsædeløftere. Der er ops modeller, som borgerne kan prøve på korttidscentrene, i Træningsafdelingen og på Hjælpemiddeldepotet. Desuden har 2 borgere fået toiletterne i eget hjem. Der er desuden indkøbt e-learningprogram til undervisning af sundhedspersonale i medicinhåndtering. I efteråret indkøbes der 40 gps'er til demente. Den 26. september 2014 er der ansøgningsfrist til ældrepuljen for 2015, hvor Tønder Kommunes andel udgør 8,468 mio. kr. Der lægges fra Social, Arbejdsmarked og Sundheds side op til, der i 2015 køres videre med de 8 indsser fra 2014, således ansættelserne bibeholdes, og der afsættes midler til forts implementering af indsserne til drift. Forslag til, hvad de resterende midler skal bruges til, udarbejdes i en proces med de relevante medarbejdere og ledere på ældreområdet. Forslaget forelægges Sundhedsudvalget, Direktionen, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt Ældrerådet, Handicaprådet og relevante FagMED i løbet af september. Bilag Halvårs stus på pulje til ældreområdet Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, stus på ældrepujen i 2014 tages til efterretning, 11. august

15 indsserne fra 2014 danner udgangspunkt for indsserne i 2015, Beslutning sagen sendes videre til høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Sundhed. Indstillingen godkendt. 11. august

16 7. Opfølgning på dialogmødet med Ældrerådet - udlån af hjælpemidler A Sagsfremstilling På dialogmøde mellem Sundhedsudvalget og Ældrerådet den 31. marts 2014 gjorde Ældrerådet udvalget opmærksom på, det er meget omstændigt få f i et midlertidigt hjælpemiddel, hvis man som borger får brug for dette, for eksempel efter indlæggelse på sygehuset. Ældrerådet foreslog ved samme lejlighed, Tønder Kommune udlåner hjælpemidler til borgere, der har et akut men midlertidigt behov for dette. Kommunerne er i følge lovgivningen alene forpligtiget til yde støtte til hjælpemidler til borgere med varigt neds fysisk eller psykisk funktionsniveau, men det opleves, der er et behov for i en periode, kunne låne et hjælpemiddel efter sygdom med eller uden indlæggelse eller skadestuebesøg. Det kan for eksempel være en badebænk, en stok eller en rollor. Tønder Kommune er som sagt ikke forpligtiget til give denne ydelse, men det giver god mening gøre dette, idet et simpelt hjælpemiddel kan være afgørende i forhold til om borgeren forbliver selvhjulpen eller ej. Ligeledes vil det passe godt ind i den rehabiliterende tankegang. Lovgrundlag Der er ikke i Serviceloven eller Sundhedsloven lovhjemmel for kommunerne til udlåne midlertidige hjælpemidler. Regionen har en forpligtigelse til yde støtte til behandlingsredskaber, men om Regionen har forpligtigelse til udlåne midlertidige hjælpemidler i de situioner, som Ældrerådet beskriver, er et fortolkningsspørgsmål. Der er derfor tale om et område, der håndteres forskelligt alt efter hvilken kommunen og region, der er tale om. Nogle steder udlåner eller udlejer kommunerne midlertidige hjælpemidler, og nogle steder må borgerne selv anskaffe hjælpemidlerne. Social, Arbejdsmarked og Sundhed undersøger i øjeblikket en model for udlån af midlertidige hjælpemidler fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune bygger deres model på en ministeriel udtalelse. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Sundhedsudvalget drøfter sagen og træffer beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med forslaget. Beslutning Sundhedsudvalget besluttede, der arbejdes videre med forslaget. Ældrerådet undersøger behovet for udlånshjælpemidler. 11. august

17 8. Retningslinjer for tildeling af tilskud til aktiviteter med forebyggede og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven Ø Sagsfremstilling Foranlediget af et konkret spørgsmål vedrørende forvaltningens behandling af ansøgninger om tilskud til forebyggende og sundhedsfremmende formål, jf. 79 i Serviceloven (SEL) ønskes politisk stillingtagen til, om ansøgernes formuer skal indgå som et kriterie ved tildelingen af tilskud. Det handler her om foreningernes formuer og ikke om frivillige personers formuer. Jævnfør 79 kan kommunen iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. I Tønder Kommune er der, jf. 79, på budgettet afs midler til drift af ældreaktivitetscentrene (Center Royal, Bredebro ældre- og aktivitetscenter, Æ Træfpunkt og Aktivitetshuset SEA). Driftstilskuddet dækker faste udgifter, dvs. husleje, husforsikringer, skter/afgifter, el, varme og vand. Endvidere er der til brug for centrene afs tilskudsmidler, som forvaltningen administrerer og fordeler blandt centrene til fx. drift og aktiviteter. Derudover er afs tilskudsmidler, som uddeles, jf. politisk vedtagne retningslinjer til forebyggende og sundhedsfremmende formål i foreningsregi mv. I forvaltningens hidtidige vurdering af ansøgninger om tilskud til forebyggende og sundhedsfremmende formål har ansøgernes formuer været et element, som har vægtet i fastsættelsen af tilskuddets størrelse, idet denne praksis også har været gældende i behandlingen af tilskud til frivilligt socialt arbejde. Forvaltningens praksis har dog ikke været nedskrevet i retningslinjerne for tilskud jf. 79. Til retningslinjerne for 79 ønskes tilføjet en formulering, som er anvendt i kriterierne for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der ydes støtte til foreninger og initiiver, der ikke har en større likvid formue: Formuer, der er større end, hvad der må anses for nødvendig til almindelig drift, inddrages i vurderingen af ansøgningen. Dog, kan der tages hensyn til øremærkede formuer. Lovgrundlag 79 i lov om Social service. Vejledning nr. 2 til servicelovens kapitel 3. Økonomi På Tønder Kommunes budget for 2014 er der afs kr. til dækning af ældreaktivitetscentrenes faste udgifter. Endvidere er der afs tilskudsmidler på kr. til ældreaktivitetscentrene. Til fordeling, jf. politisk vedtagne retningslinjer til aktiviteter med et forebyggende og sundhedsfremmende formål, er der afs kr. Bilag TILSKUDSGUIDE.pdf 11. august

18 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, Sundhedsudvalget godkender forvaltningens praksis, og dette bekendtgøres i tilskudsguiden for tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i Serviceloven, sagen sendes til høring i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

19 9. Evaluering af korttidscentre P Sagsfremstilling Som led i vedtagelse af plejeboligstregien i 2012 blev det besluttet oprette to korttidscentre i Tønder Kommune. Korttidscentrene åbnede 1. september 2012 på Mosbølparken i Skærbæk og på Digegården i Højer, som en midlertidig løsning indtil Leos Plejecenter var ombygget. I forbindelse med etableringen af korttidscentrene blev der lavet en plan for evaluering og effektmåling af det nye tilbud. Evalueringen er gennemført i form af borgerinterviews og er derfor af kvalitiv karakter. 10 borgere er blevet interviewet (5 fra korttidscenter på Mosbølparken og 5 fra korttidscenter på Digegården). Borgerne er interviewet første gang umiddelbart efter indlæggelse på korttidscenteret og anden gang umiddelbart efter udskrivelse fra korttidscenteret. Resultet af borgerinterviewene fremgår af det vedhæftede bilag. Alle borgere har været tilfredse med deres ophold på korttidscenteret. Korttidscenteret beskrives som et trygt og behageligt sted, hvor de gennem træning og omsorg har fået det bedre. Personalet beskrives som imødekommende, venlige og kompetente, og omsorgen og maden beskrives som rigtig god. Det har været svært for borgerne sætte ord på, hvad et korttidscenter er, og hvad det indebærer. Størstedelen af de interviewede borgere var på forhånd bekendte med hvor mange dage, de skulle være på korttidscenteret. De få, der ikke kendte antallet af dage, oplevede, de fik besked i god tid inden udskrivelse. De interviewede har forskellig oplevelse af indholdet i deres ophold afhængigt af hvilke behov, der var i fokus. Derfor er der også forskel på deres oplevelse af udbyttet af opholdet. Nogle borgere har oplevet, deres fysiske tilstand har forbedret sig, mens andre oplever, de har fået det bedre på grund af de trygge rammer, eller fordi de har modtaget omsorg og pleje. Udover den kvalitive evaluering er der arbejdet med måling af effekten af ophold på korttidscenter, hvilket kræver en meget stringent og ensartet registrering i omsorgssystemet. Aktuelt arbejdes der på generere da fra omsorgssystemet på følgende parametre: Antal borgere på korttidscenter Hvordan er de blevet henvist (egen læge, sygehus eller sygepleje/hjemmepleje) Fordeling på opholdstype (færdigbehandling efter indlæggelse, forebyggelse af indlæggelse og rehabilitering) Stus på borgere på korttidscenter (afsluttet, afsluttet til anden hjælp, afsluttet til hverdagsrehabilitering, aktivt ophold) Disse da ønskes sammenholdt med da for de regionale sundhedsydelser i form af antal sygehusudskrivelser på udvalgte diagnosegrupper og antallet af ambulante besøg. Tønder Kommune er med i et projekt sammen med de øvrige 3 sønderjyske kommuner og Sygehus Sønderjylland (ACCESS) omkring akutindssen. I den forbindelse er 2-4 af korttidscenterpladserne anvendt som akutpladser. Projektet slutter ultimo 2014, og i forbindelse med behandling af budget 2015 vil der indgå forslag om videreførelse af akutpladser i Tønder Kommune. 11. august

20 Bilag Not Analyse af borgerinterview Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, evalueringen af korttidscentre tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet. Beslutning Sagen taget til efterretning. 11. august

21 10. Utilsigtede hændelser - Årsrapport A Sagsfremstilling Pr. 1. september 2010 blev det lovpligtigt for kommuner modtage, registrere og analysere utilsigtede hændelser på det kommunale sundhedsområde. Arbejdet med utilsigtede hændelser er et værktøj til højne sikkerheden for borgerne og dermed tilgodese pientsikkerheden. I Tønder Kommune arbejdes der med rapportering og efterfølgende læring af utilsigtede hændelser på følgende områder: Børn og Skoleudvalget: Tandplejen, Sundhedsplejen, Ungehuset Strucksallé Socialudvalget: Sociale botilbud, Bofællesskaberne, Bostøtteteamet, Værkstederne, Visitionen, Rådgivningscenteret, Tønder Voksenskole Sundhedsudvalget: Sygeplejen, Hjemmeplejen, Plejecentrene, Træningsafdelingen, Visitionen I Social, Arbejdsmarked og Sundhed er der et team af risikomanagere, som står for modtagelsen af utilsigtede hændelser og distribueringen af disse til sagsbehandleren på det sted, hvor den utilsigtede hændelse er foregået. Desuden står risikomanagerteamet for koordinering af arbejdet med utilsigtede hændelser, større analyser af de utilsigtede hændelser og samarbejdet med Region Syddanmark omkring de utilsigtede hændelser, der sker, når opgaver overdrages mellem kommune og region. Udviklingen i de utilsigtede hændelser viser, der i 2013 er rapporteret færre utilsigtede hændelser end i De hændelser, der er rapporteret i 2013, er mindre alvorlige end i Sagen behandles samtidigt i Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Børn- og Skoleudvalget. Lovgrundlag Sundhedsloven 198. Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, 5. maj 2014, pkt. 11: sagen tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap, FagMED Børn & Unge og Kultur & Fritid og FagMED Sundhed. Sundhedsudvalget, 5. maj 2014, pkt. 11: Indstillingen godkendt med bemærkning om, der foretages en kvalitiv gennemgang af de utilsigtede hændelser på medicinområdet. Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Sagen genoptages Social, Arbejdsmarked og Sundhed har lavet en kvalitiv analyse af de utilsigtede hændelser, der er sket på medicinområdet i Pleje og Omsorg i Analysen vil være grundlaget for en række tiltag, der igangsættes i løbet af efteråret 2014 for forebygge forekomsten af utilsigtede hændelser på medicinområdet. 11. august

22 Analysen af utilsigtede hændelser på medicinområdet på plejecentrene viser, : Der er blevet rapporteret 660 utilsigtede hændelser. I 494 af de utilsigtede hændelser, har borgeren enten fået en forkert dosis medicin, har fået sin medicin på et forkert tidspunkt eller har slet ikke fået sin medicin. I 5 af de utilsigtede hændelser, er personalet på plejecentrene kommet til give medicinen til en forkert borger. I 61 af de utilsigtede hændelser har der været fejl i borgerens doserede medicin. Der ikke er rapporteret utilsigtede hændelser, der har medført permanent skade eller dødsfald hos borgerne. Der er rapporteret 3 utilsigtede hændelser, som har gjort forbigående skade på borgeren, og som har krævet øget plejeindss eller kontakt til praktiserende læge/vagtlæge. Analysen af utilsigtede hændelser i sygeplejen viser, : Der er blevet rapporteret 20 utilsigtede hændelser. I 7 af hændelserne har der været fejl i borgernes doserede medicin. I 6 af hændelserne har der været fejl i dokumentionen i forbindelse med medicinering, hvilket har eller kan have ført til, borgeren har fået forkert medicin. Der ikke er rapporteret utilsigtede hændelser, der har medført permanent skade eller dødsfald hos borgerne. Der er rapporteret 1 utilsigtet hændelse, der har gjort forbigående skade på borgeren, og som har krævet indlæggelse af borgeren. Analysen af utilsigtede hændelser på korttidscentrene viser, : Der er rapporteret 8 utilsigtede hændelser. I 6 af de utilsigtede hændelser har borgeren enten fået en forkert dosis medicin, har fået sin medicin på et forkert tidspunkt eller har slet ikke fået sin medicin. I 1 af de utilsigtede hændelser er personalet kommet til give medicinen til en forkert borger. Der ikke er rapporteret utilsigtede hændelser, der har medført permanent skade eller dødsfald hos borgerne. Der er ikke rapporteret utilsigtet hændelser, der har gjort forbigående skade på borgeren, og som har krævet øget plejeindss, kontakt til praktiserende læge eller indlæggelse af borgeren. Annalysen af utilsigtede hændelser i hjemmeplejen viser, : Der er rapporteret i alt 6 utilsigtede hændelser. I 5 af de utilsigtede hændelser har borgeren enten fået en forkert dosis medicin, har fået sin medicin på et forkert tidspunkt eller har slet ikke fået sin medicin. Der ikke er rapporteret utilsigtede hændelser, der har medført permanent skade eller dødsfald hos borgerne. Der er rapporteret 1 utilsigtet hændelse, der har gjort forbigående skade på borgeren, og som har krævet indlæggelse af borgeren. Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, sagen tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet. 11. august

23 Beslutning Sagen taget til efterretning med bemærkning om, udvalget ønsker, der iværksættes tiltag for imødegå utilsigtede hændelser på medicinområdet. 11. august

24 11. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Richtsens Plejecenter K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn hos Richtsens Plejecenter den 3. juni Tilsynsførende vurderede forholdene på Richtsens Plejecenter som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne oplever generel trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 5. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, maden har en høj kvalitet og mcher den enkelte borgers behov. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 6. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang, og medarbejderne har spidskompetencer indenfor demens. 7. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier, leve bo konceptet og EDEN, som sætter borgeren i centrum. 8. Den sundhedsfaglige dokumention er generelt fyldestgørende, men kan med fordel udfoldes og opderes, således den bliver mere individuel og handleanvisende. På Richtsens Plejecenter hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler, Richtsens Plejecenter forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes trivselsplaner udarbejdes, så disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til beboernes aktuelle behov for pleje og omsorg. 11. august

25 Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Richtsens Plejecenter 2014.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

26 12. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Lindevang K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Lindevang den 10. juni Tilsynsførende vurderede forholdene på Lindevang som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne oplever generel trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 5. Borgerne giver udtryk for tilfredshed med madens kvalitet. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 6. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang og kan give forskellige eksempler på dagligdags indsser i forhold hertil. 7. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier og i ønsket om, borgeren er i centrum. 8. Den sundhedsfaglige dokumention er generelt fyldestgørende, men kan med fordel udfoldes og opderes, således borgerens livshistorie, vaner og ønsker fremgår tydeligere. 9. På Lindevang hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler, Lindevang forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i, hvorledes trivselsplaner udarbejdes, så disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til borgerens aktuelle situion. Tilsynet anbefaler ligeledes, de gode eksempler fremhæves og anvendes i undervisning på tværs af de fem afdelinger med henblik på læring og udvikling. 11. august

27 Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Lindevang Plejecenter 2014.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

28 13. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Møllevangen K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Møllevangen den 14. juli Tilsynsførende vurderede forholdene på Møllevangen som "Meget tilfredsstillende", hvilket kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresult, hvor der er konsteret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relivt let vil kunne afhjælpes. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der er tale om et moderne plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter, samt plejecenteret har en god rengøringsstandard. 2. Referencerammerne tager afsæt i Tønder Kommunes værdier, leve bo konceptet og EDEN, som sætter borgeren i centrum. 3. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner. Plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 4. Den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende og inkluderende tankegang med fokus på medinddragelse. 5. Borgerne oplever trivsel på plejecenteret, og de giver udtryk for, de får den pleje og omsorg, de har behov for. 6. Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, maden har en høj kvalitet og mcher den enkelte borgers behov. Der er fokus på skabe trivsel omkring måltiderne. 7. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer til udføre plejen og omsorgen for borgerne, både fysisk, psykisk, socialt og mentalt. Medarbejderne arbejder sundhedsfremmende og ud fra en rehabiliterende tankegang, og medarbejderne har spidskompetencer indenfor demens. 8. På Møllevangen hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet giver ikke anledning til nogen anbefalinger. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. 11. august

29 Bilag Områdecenter Møllevangen 2014.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, tilsynsrapporten tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

30 14. Uanmeldt kommunalt tilsyn - Toftegården K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet. At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer. BDO gennemførte uanmeldt tilsyn hos Toftegården den 7. juli Tilsynsførende vurderede forholdene på Toftegården som "Gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet konkluderer følgende: 1. Der arbejdes professionelt på sikre borgerne den pleje og omsorg, de har behov for ud fra individuelle hensyn til borgernes ønsker og vaner, og plejecenteret lever op til kravene i Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. 2. Medarbejderne har de nødvendige kompetencer, og den sundhedsfaglige indss leveres ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på medinddragelse og vedligeholdelse af borgernes ressourcer. 3. Der er tale om et plejecenter, hvis fysiske udformning og mosfære indbyder til fællesskab og aktiviteter. Plejecenteret har en god rengøringsstandard. 4. Borgerne trives og føler sig trygge på plejecenteret. 5. Borgerne får den pleje og omsorg, de har behov for. 6. Borgerne giver udtryk for moder tilfredshed med madens kvalitet. Tilsynet vurderer ligeledes, borgernes måltider mcher den enkelte borgers behov for ernæring over døgnet. 7. Den sundhedsfaglige dokumention lever generelt op til god faglig standard, men trivselsplanen kan med fordel udfoldes, således den i et borgeroverblik indledningsvist beskriver borgerens sundhedsmæssige problemstillinger samt borgerens behov for psykisk pleje og omsorg. 8. På Toftegården hersker en god og respektfuld omgangstone. Tilsynet vurderer, borgerne har frihed og medbestemmelse i forhold til deltagelse i aktiviteter, måltider og daglig livsførelse. Tilsynet anbefaler: At Toftegården forts holder fokus på undervise, oplære og vejlede medarbejderne i udarbejde sundhedsfaglig dokumention, således trivselsplanen er opderet og beskriver borgerens sundhedsmæssige problemstillinger. At Toftegården underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejde handlevejledende og individuelle beskrivelser af beboernes behov for psykisk pleje og omsorg. 11. august

31 Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Plejecenter Toftegården 2014.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, tilsynsrapporten tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentret med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2015, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 11. august

32 15. Embedslægetilsyn Lindevang - Efter høring K Sagsfremstilling Sundhedsstyrelsen har ved Embedslægeinstitutionen den 7. april 2014 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på plejecenteret Lindevang. Formålet med tilsynet er medvirke til forbedre den sundhedsmæssige indss over for de svage ældre på landets plejecentre. Plejecentrenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, de sundhedsmæssige forhold på plejecentrene er i overensstemmelse med gældende love og vejledninger. Sundhedsstyrelsen vurderede den sundhedsmæssige indss ved se på den sygeplejefaglige dokumention og medicinhåndteringen hos tre tilfældigt udvalgte beboere med komplekse plejebehov. Der blev foretaget interview med beboere, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Interviewene indgår i den samlede vurdering af plejecenteret. Det var Sundhedsstyrelsens vurdering, ledelse og personalet på Lindevang havde arbejdet konstruktivt og målrettet for imødekomme Sundhedsstyrelsens krav efter sidste tilsyn. Ved tilsynet kunne det konsteres, næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt. Sundhedsstyrelsen måler plejecenteret på i alt 44 målepunkter. 4 af disse var ikke opfyldt. 1. Den sundhedsfaglige dokumention skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvorvidt beboeren har aktuelle eller potentielle problemer inden for en række områder. I 2 af 3 stikprøver var borgerens bevægeappar, herunder balance, faldtendens og træningsbehov ikke beskrevet. 2. Ledelse og personale skal sikre, der er overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne. I én stikprøve var medicinskemaet ikke ajourført hos en beboer, der trinvist blev øget i et lægemiddel hver 2. uge. Der var forberedt et nyt medicinskema, men det var ikke taget i brug. Der var det rette antal tabletter i dosisdispenseringsposerne og dermed ikke pientrisiko. 3. Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumention, i hvilket omfang beboeren er i stand til give et informeret samtykke til pleje og behandling. I én stikprøve var det ikke dokumenteret, hvem der varetog beboerens helbredsmæssige interesser. Det blev dokumenteret under tilsynsbesøget. 4. Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumention, der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. I én stikprøve var det ikke dokumenteret, beboeren havde givet samtykke til lægekontakt. Forvaltningen har fulgt op på embedslægens anbefalinger, og der er lavet handleplan for opfyldelse af de krav, som embedslægeinstitutionen har stillet til plejecenteret. På grund af det gode result, er næste embedslægetilsyn på Lindevang først i Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, 2. juni 2014, pkt. 4: Embedslægens tilsynsrapport tages til efterretning, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Sundhedsudvalget, 2. juni 2014, pkt. 4: Indstillingen godkendt. 11. august

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat

Politikområdet Ældre. Regnskabsresultat Politikområdet Ældre Regnskabsresultat Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 97,8%. Mindreforbruget, der udgør 14,8 mio. kr., er fremkommet på følgende måde: Driften viser et mindre

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. august 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 10.00-11.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/280 Styrelsesvedtægt

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Søndag den 10. marts 2013 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 30. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 30. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 30. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bevillingsfrigivelse

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Sygepleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.2 Indsatsens karakter... 2 3.3 Levering af indsatsen...

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune

Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud. 2011 Fredensborg Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Årlig redegørelse For de Kommunale Uanmeldte tilsyn med Sociale botilbud 2011 Fredensborg Kommune Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisering

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Aktivitetscenter Bakkehuset Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 16. januar 2013 Mødetidspunkt Kl. 9.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere