Referat. Mødedato: 30. november Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde med Områdeleder for Hjemmeplejen og Visition 4 2 Ledelsesinformion 5 3 Det nære sundhedsvæsen - KL udspil "Sammen om sundhed" 6 4 Udviklingen på vederlagsfri fysioterapi Stus på velfærdsteknologiprojekter 10 6 Frigivelse af anlægsmidler til vaskeanlæg ved hjælpemiddeldepot 11 7 Frigivelse af anlægsbeløb vedr. Tønder Fælleskøkken 13 8 Bestillerbudget 2016 for frit valg området 15 9 Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp Godkendelse af samarbejdsaftale med Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner om opgaver vedr. hjælpemidler og kommunikion Udmønting af budgetudvidelse til beredskab på hjælpemiddelområdet november

3 14 Årsrapport for kommunale tilsyn med plejecentre Årsrapport for kommunale tilsyn med frit valg leverandører og hjemmeplejen Politisk Årshjul for Sundhedsudvalget Gensidig orientering Eventuelt november

4 1. Dialogmøde med Områdeleder for Hjemmeplejen og Visition P Sagsfremstilling Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Områdeleder for Hjemmeplejen og Visition Henning Løsche fra kl Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

5 2. Ledelsesinformion P Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Sundhedsudvalgets område. Rapporten indeholder tal til og med oktober måned Stens Seruminstitut har ikke opderet de seneste aktivitetsda for psykiri og somik. Det betyder, figur Stionær og ambulant somik og figur Stionær og ambulant psykiri kun indeholder da til og med august måned. Bilag Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, rapporten drøftes og tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Forbrugsprocent for aktivitetsbestemt medfinansiering i tabel er for høj. Dette skyldes fejl i opkrævningen vedr. ambulante besøg på psykiriområdet. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

6 3. Det nære sundhedsvæsen - KL udspil "Sammen om sundhed" G Sagsfremstilling Kommunernes Landsforening (KL) har i oktober 2015 lanceret et nyt udspil på sundhedsområdet Sammen om sundhed, som er blevet til på baggrund af drøftelser af de lokale udfordringer og potentialer i kommunerne. Kommunerne har i årevis, som en del af det nære sundhedsvæsen i den borgerrettede del, arbejdet med den sundhedsfremmende, forebyggende og helhedsorienterede indss. Det er lige fra forebyggelse bredt i skoler og dagtilbud, i byplanlægningen og i den sociale indss. I Tønder Kommune har vi som noget særligt i de sidste par år, arbejdet med sundhed og forebyggelse i relion til arbejdsmarkedsområdet, samt den tværfaglige indss om rehabilitering. KL har i udspillet Sammen om sundhed, derfor fokus et andet sted på den mere pientrettede del, der er de sundhedsindsser, som løses i samspillet mellem kommuner, regioner og praksissektoren. Formålet med udspillet er; At tydeliggøre de udfordringer, vi står med i det samarbejdende sundhedsvæsen, At anvise mulige løsninger til forbedre samarbejdet og kvaliteten i det nære sundhedstilbud, At vise den kommunale merværdi og i samme moment vise, hvad det nære sundhedsvæsen er for en størrelse, At samle kommunerne om en retning. Udspillet er dermed også en opfordring fra KL til, der i forbindelse med Finansloven for 2016 og i aftalerne omkring kommunerne og regionernes økonomi for 2017 sættes en klar retning. Udspillet har følgende 7 hovedbudskaber, som KL mener, der skal adresseres i en kommende plan: 1. Indssen for de ældre medicinske pienter skal løftes, 2. Den nære psykiri skal styrkes, 3. Sundhedsstyrelsen skal udarbejde en klar kronikerstregi, 4. Demensindssen skal styrkes, 5. Sundhedsindssen for børn og unge skal styrkes, 6. Bedre rehabilitering af kræftpienter, 7. Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet. De styringsmæssige rammer omkring medfinansieringsmodellen foreslås justeret i udspillet, så kommunernes incitamenter til forebygge blive endnu stærkere. Budskaberne fra udspillet hænger i væsentlig grad sammen med den retning, vi arbejder på i Tønder Kommune i forhold til det nære sundhedsvæsen. På udvalgsmødet vil forvaltningen præsentere nogle eksempler fra udspillet. Bilag KL-udspil Sammen om sundhed 30. november

7 Fagchefen for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, udspillet drøftes og tages til orientering. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

8 4. Udviklingen på vederlagsfri fysioterapi G Sagsfremstilling I 2015 har Tønder Kommune, som hovedparten af de øvrige kommuner i Region Syddanmark, haft øgede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. På baggrund af udviklingen i første halvår af 2015 har de sønderjyske kommuner i fællesskab foretaget en analyse af udviklingen på området. Analysen tager udgangspunkt i vederlagsfri fysioterapi ekskl. ridefysioterapi. Analysen belyser, udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er øget samlet set i Region Syddanmark, og herunder for alle sønderjyske kommuner i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår Analysen påpeger desuden, antallet af modtagere af vederlagsfri fysioterapi i Sønderjylland er øget i samme periode for Haderslev, Sønderborg og Tønder, mens antallet er uændret for Aabenraa. Antallet af ydelser pr. modtager er for alle fire kommuner faldende i perioden, mens stykomkostningen pr. ydelse er øget. For tre af de fire sønderjyske kommuner, heriblandt Tønder Kommune, er stykomkostningen øget mere end regionsgennemsnittet. Tønder Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi ekskl. ridefysioterapi pr borger, var i 1. halvår 2015 ca. 11% over regionsgennemsnittet, hvilket er en stigning i forhold til 1. halvår 2014, hvor udgiftsniveauet var ca. 6% over regionsgennemsnittet. Det er dermed blevet dyrere for Tønder Kommune finansiere vederlagsfri fysioterapi. De væsentligste årsager til stigningen er ændrede takster i forbindelse med overenskomsten for 2015, og flere borgere i Tønder Kommune har fået vederlagsfri fysioterapi i 1. halvår 2015 i forhold til 1. halvår Der har i perioden været en stigning fra 451 til 505 personer, hvilket svarer til ca. 12%. Tønder Kommune har flere modtagere end regionsgennemsnittet, men til gengæld modtager hver borger færre ydelser end gennemsnittet i regionen. Tønder Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi ekskl. ridefysioterapi udgjorde i ,469 mio. kr., og med de senest opderede afregninger for de første 10 måneder af 2015 er udgiftsniveauet aktuelt ca. 14,9% over niveauet for samme periode i Udgifterne til vederlagsfri ridefysioterapi udgjorde for Tønder Kommune i ,227 mio. kr., og med de senest opderede afregninger for de første 10 måneder af 2015 er udgiftsniveauet aktuelt ca. 7,2% over niveauet for samme periode i På årsplan under forudsætning af, det aktuelle niveau på de to områder under vederlagsfri fysioterapi holder året ud, vil det betyde en merudgift i forhold til budgettet i 2015 på ca. 0,600 mio. kr. Hvis udgiftsniveauet i 2016 holder sig på niveauet for 2015, vil det medføre en overskridelse af budgettet i 2016 på ca. 0,700 mio. kr. Forvaltningen vurderer, merudgiften bør indgå i budgetlægningen for 2017, og der er behov for, følge og drøfte udviklingen nærmere med de praktiserende læger, der henviser borgere til vederlagsfri fysioterapi. Bilag Udviklingen på vederlagsfri fysioterapi i november

9 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Sagen genoptages på et kommende udvalgsmøde med henblik på få afdækket visitionspraksis og kvalitetskontrol på området. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

10 5. Stus på velfærdsteknologiprojekter P Sagsfremstilling Velfærdsteknologi er et prioriteret indssområde i Tønder Kommune. Der er afs 1,002 mio. kr. til velfærdsteknologiprojekter på anlægsbudgettet i 2015 inkl. overførsler fra Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne bliver mere selvhjulpne og oplever derved forbedret livskvalitet Arbejdsgange bliver effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning reduceres Driften effektiviseres, samtidig med kvaliteten bevares eller forøges Der er igangs en række velfærdsteknologiprojekter, som der aktuelt er gjort stus på: Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturering af hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing i Pleje og Omsorg Kommunikionsskærme på plejecenter Afprøvning af strukturværktøjer til borgere tilknyttet Kompetencecenteret Innovionsprojekt omkring udvikling af en El-cykel, specifikt rettet mod kommunernes hjemmepleje Nødkald/alarmsystem Specialtilbud for børn med forstyrrelser i autismespektret Der arbejdes derudover aktuelt på igangsætning af yderligere velfærdsteknologiprojekter, som eksempelvis afklaring af, om der er grobund for opstart af en Appscafé i Tønder Kommune. Dette initiiv opstartes på baggrund af erfaringer fra Århus Kommune, hvor borgere i en Appscafé har kunnet modtage individuel rådgivning i hensigtsmæssig brug af apps på smartphones og tablets. Bilag Stus på velfærdsteknologi - november 2015 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, stus på velfærdsteknologiprojekter tages til orientering, sagen videresendes til orientering i Handicaprådet. Indstillingen godkendt med bemærkning om, den også sendes til orientering i Ældrerådet. Sundhedsudvalget vil gerne se de velfærdsteknologiske løsninger, der er i brug i Tønder Kommune og gerne på tværs af Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

11 6. Frigivelse af anlægsmidler til vaskeanlæg ved hjælpemiddeldepot Ø Sagsfremstilling I budget 2016 er der afs mio. kr. til et vaskeanlæg til rengøring af genbrugshjælpemidler. Der er et stigende antal genbrugshjælpemidler, der kommer igennem depotet, når de overgår fra en borger til en anden. Hjælpemidlerne vaskes idag manuelt, og uden en investering i vaskeanlægget ville der inden for kort tid være behov for tilføre flere personaleressourcer til depotet. Vaskeanlægget vil desuden betyde: At personalets fysiske arbejdsmiljø forbedres, idet den fysisk hårde rengøring klares maskinelt. At der er bedre hygiejne omkring hjælpemidlerne, som genbruges til andre borgere. At pladsproblemerne på depotet minimeres, idet personalet bedre kan følge med i rengøring af hjælpemidler og få dem sendt videre til nye borgere. Der er indkommet tilbud på byggeriet, og udgifterne forventes blive følgende: 1. Vaskeanlæg: 0,671 mio. kr. 2. Håndværkerudgifter: 0,103 mio. kr. 3. Honorar til Team Ejendomme: 0,044 mio. kr. I alt 0,817 mio. kr. Økonomi Der er forhåndsbevilliget 5 % af anlægsbevillingen på 1,143 mio. kr., hvilket svarer til kr. Der resterer 1,086 mio. kr. af rådighedsbeløbet. De samlede omkostninger til byggeriet forventes udgøre 0,817 mio. kr. Der ansøges derfor om frigivelse af 0,760 mio. kr. De resterende 0,326 mio. kr. tilføres de likvide midler. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,817 mio. kr. til etablering af vaskeanlæg, 0,760 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb i budget 2016 frigives i januar 2016, det resterende rådighedsbeløb på 0,326 mio. kr. tilføres de likvide midler, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen godkendt med bemærkning om, det fulde beløb på 1,086 mio. kr. frigives til imødekommelse af eventuelle ekstraordinære udgifter. Der overføres ikke til de likvide midler før anlægssagen er afsluttet. 30. november

12 Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

13 7. Frigivelse af anlægsbeløb vedr. Tønder Fælleskøkken Ø Sagsfremstilling I budget 2016 er der afs 0,700 mio. kr. til udskiftning af gulvbelægning i fælleskøkkenet med henblik på reduktion af støj samt etablering af en ekstra dør til køkkenområdet ved modtagekøkkenet på Lindevang. Fødevarestyrelsen har endvidere bemærket, de nuværende afløb i Fælleskøkkenet er af beton, hvilket betyder, der kan være risiko for smitte. De skal ersttes af stålafløb. Dette arbejde er påbegyndt i 2015, således udgiften afholdes af fælleskøkkenet. I forbindelse almindelig vedligeholdelse og udskiftning af ventilionsanlægget i Fælleskøkkenet, er der herudover konsteret tærede vandrør under køkkenet og under hudklinikken. Problemerne med vandforsyning har betydet, alle vandrør er udskiftet akut samt installering af vandbehandlingsanlæg m.v. til en samlet forventet udgift på 0,425 mio. kr. Udskiftningen af rør under hudklinikken betyder, der skal opsættes nyt loft i kælderen til 0,076 mio. kr. En del af denne udgift er allerede afholdt. Forvaltningen finder, det er hensigtsmæssigt se de samlede anlægsarbejder for Fælleskøkkenet under ét med henblik på en samlet prioritering. Udgifterne til udskiftning af gulvbelægning, ekstra dør samt udskiftning af vandforsyning vil samlet udgøre 1,201 mio. kr. Der er dog fremkommet et alternivt forslag til reduktion af støj i Fælleskøkkenet. På stikvognene, der er den største kilde til støjen, kan aflæggerskinner belægges med støjreducerende gummi, og der kan anskaffes nye typer hjul. Samtidig er der behov for anskaffe 10 nye stikvogne. Støjreduktion og indkøb af 10 stikvogne beløber sig til 0,187 kr. Hertil kommer 0,120 mio. kr. til ekstra dør til køkkenområdet ved Lindevang. Ved gennemførelse af det alternive forslag vil den samlede anlægsudgift udgøre: a) Støjreduktion i fælleskøkkenet 0,187 mio. kr. b) Ekstra dør på Lindevang 0,120 - c) Opsætning af loft i omklædningsrum 0,076 mio. kr. d) Udskiftning af vandrør m.v. 0,425 - I alt 0,808 mio. kr. Merudgiften på 0,108 mio. kr. kan finansieres af driftsmidler fra Pleje og omsorg. Økonomi Der er i budget 2016 afs et rådighedsbeløb på 0,700 mio. kr. Heraf er 5% frigivet ved budgetvedtagelsen. Det bemærkes, en del af anlægsudgiften vedr. vandforsyning er afholdt i 2015, og der kan blive tale om negiv overførsel til Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,808 mio. kr. til støjreduktion, udskiftning af vandrør m.v. og ekstra dør ved Tønder Fælleskøkken og modtagekøkken 30. november

14 Lindevang, bevillingen fordeles med 0,108 mio. kr. i 2015 og 0,700 mio. kr. i 2016 med finansiering af 0,108 mio. kr. fra politikområde 42 Pleje og Omsorg og 0,700 fra det afste rådighedsbeløb i 2016, samt sagen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

15 8. Bestillerbudget 2016 for frit valg området G Sagsfremstilling Bestillerbudgettet på fritvalgsområdet er det budget, som Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg kan "købe" ydelser for hos den kommunale leverandør og de prive leverandører af hjemmehjælp. Samlet er bestillerbudgettet for 2016 på 73,450 mio. kr. for kommunal og priv leverandør. Beløbet er excl. nberedskabet. Omregning af bestillerbudgettet til den kommunale leverandør giver et timebudget på timer. Hertil kommer nberedskab på 3,715 mio. kr. svarende til timer. Bestillerbudgettet er omregnet til et timebudget udfra følgende forudsætninger: Beregnet gennemsnitsløn for social- og sundhedshjælper(ssh) og social- og sundhedsassistent(ssa). 70% SSH og 30% SSA. Forudsætningerne for fremmødetid er 1.564,36 timer årligt i forhold til brutto årsværk for en fuldtidsstilling på timer. En gennemsnitlig brugertidsprocent på 60,6 %. Et timetal for social- og sundhedshjælperelevers bidrag til leverede timer på timer. I 2015 var budgetforudsætningen, borgere kunne modtage hjemmehjælp fra den kommunale leverandør med et serviceniveau på 3,10 timer/pr.borger/pr.uge. I løbet af 2015 har ydelsesbilledet ændret sig til, flere borgere får mere hjælp. Med afsæt i ydelsesbilledet i uge giver bestillerbudgettet i 2016 adgang til, borgere kan modtage hjemmehjælp fra den kommunale leverandør. Dette svarer til et serviceniveau på 3,57 timer/pr.borger/pr.uge. Der forudsættes dermed i 2016 et fald i antallet af borgere, der modtager hjemmehjælp fra den kommunale leverandør. Dette begrundes med, opfølgning på effekten af rehabilitering har vist, mellem 30 og 35 % af de borgere, som modtager en rehabiliterende indss, kan afsluttes som selvhjulpne. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, bestillerbudgettet med timer fordelt på borgere med 3,57 timer pr. borger pr. uge i gennemsnit tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. 30. november

16 Indstillingen godkendt med bemærkning om, effekten af rehabilitering fremover fremgår af ledelsesinformionen. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

17 9. Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp P Sagsfremstilling I henhold til Lov om social service skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt revidere kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal indeholde en generel serviceinformion til borgere om det serviceniveau, der kan forventes fra kommunen. Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp udgør sammen med pakkekaloget og bestillerbudgettet rammen om visition til hjemmehjælp. Visition til hjemmehjælp sker individuelt på baggrund af en faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Med udgangspunkt i det politisk fastste serviceniveau er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for Der er alene sket redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til versionen fra Opfølgning på de anførte kvalitetsmål i kvalitetsstandarden viser, kvalitetsmålene for 2015 er nået. Evalueringen af kvalitetsmålene er foretaget af lederen af Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg. Samtlige visitaorer og ledere af hjemmeplejedistrikterne har medvirket i evalueringen. Lovgrundlag Bek. 342 af om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter servicelovens 83 og 86. Bilag Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Opfølgning på kvalitetsmål i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Oversigt over pakker 2016 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp for 2016 godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Pleje og Omsorg, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen godkendt. 30. november

18 Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

19 10. Godkendelse af kvalitetsstandard for madservice P Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal mindst en gang årligt revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, herunder madservice. Kvalitetsstandarderne skal indeholde en generel serviceinformion til borgere om den hjælp, de kan forvente få fra kommunen. Serviceniveauet fastsættes af Kommunalbestyrelsen ud fra lovgrundlaget. Med udgangspunkt i det godkendte budget for 2016 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for madservice for Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i kvalitetsstandarden i forhold til versionen fra Lovgrundlag Lov om social service 83. Bekendtgørelse nr. 299 af den 25/3-10 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. Bilag Kvalitetsstandard madservice 2016 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, kvalitetsstandard for madservice for 2016 godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMED Pleje og Omsorg, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

20 11. Godkendelse af politik for tilsyn med hjemmehjælp P Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens 83, dvs. personlig og praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør. Social, Arbejdsmarked og Sundhed har udarbejdet en tilsynspolitik for Tønder Kommune. Tilsynspolitikken beskriver kommunens procedure for udførelse af tilsyn, og hvordan man følger op på tilsynene og sikrer, den visiterede hjælp svarer til borgernes behov. Tilsynene omfter prive og kommunale leverandører af hjemmepleje og madservice. Tilsynene er baseret på dialog og læring. Der lægges således vægt på, tilsynene foregår i dialog med alle parter, og resultet af tilsynet bidrager til udvikling. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes mindst én gang årligt i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet for tilbud efter Servicelovens 83 det vil sige i forbindelse med godkendelse af kvalitetsstandarderne. Der er kun foretaget redaktionelle ændringer i Tilsynspolitikken i forhold til udgaven fra I december 2015 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt de borgere, der modtager hjemmepleje. I undersøgelsen afdækkes tilfredsheden med madservice også. Lovgrundlag Lov om social service 151c. Bilag Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Tilsynspolitikken godkendes, sagen sendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og FagMed Pleje og Omsorg, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

21 12. Godkendelse af samarbejdsaftale med Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner om opgaver vedr. hjælpemidler og kommunikion G Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på april-mødet opsige samarbejdsaftalen med Center for Hjælpemidler og Kommunikion (CHK) i lighed med de øvrige sønderjyske kommuner. Siden da er der både internt i Tønder Kommune og i samarbejde med de øvrige kommuner arbejdet med klargøre hjemtagelse af opgaver, så borgerne også i fremtiden oplever høj kvalitet i opgaveløsningen. Den firekommunale arbejdsgruppe, som består af ledelsesrepræsentanter for de sønderjyske kommuner, har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale gældende fra 1. januar Indholdet i samarbejdsaftalen kan opsummeres til følgende: For fastholde og udvikle det faglige niveau samarbejdes i faglige netværk med henblik på erfaringsudveksling, sparring, vidensdeling og efteruddannelse Kommunerne bistår hinanden ved nyansættelser eller kompetenceudvikling af nuværende medarbejdere med følordninger, mentorforløb, sparring og rådgivning Kommunerne bistår hinanden med opgaveløsning gennem et gensidigt forpligtende køb og salg af ydelser, og der er aftalt principper for samarbejdet vedr.: o Forpligtelse til stille overskydende ressourcer til rådighed o Tilbagemeldingsfrister for, om man kan løse en efterspurgt opgave og i så fald rammer for sagsbehandlingen (tidspunkt og prisoverslag) o Prioritering af ventelister ud fra kegorierne "Akutte opgaver", "Hasteopgaver" og "Normale opgaver" o Prisfastsættelse Samarbejdsaftalen kan opsiges af en kommune med 6 måneders varsel til udløb ved årsskiftet. Sideløbende med Sundhedsudvalgets godkendelse af samarbejdsaftalen, sendes sagen til orientering i Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Børn- og Skoleudvalget. Økonomi Den fremtidige løsning af opgaver vedr. hjælpemidler og kommunikion incl. tilkøb af ydelser afholdes af det afste budget til brug for det hidtidige CHK-samarbejde. Det er en forudsætning for opgaveløsningen, de nuværende budgetter til køb af ydelser hos CHK under Børn- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget indgår i Sundhedsudvalgets samlede budget til opgaveløsningen i 2016 og fremover. Der skal udarbejdes en økonomisk model for, hvordan dette sikres. Bilag Samarbejdsaftale om varetagelsen af hjælpemiddel- og kommunikionsopgaver _v1_Retningsgivende kalog.docx Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, samarbejdsaftalen med Aabenraa, Sønderborg og Haderslev kommuner 30. november

22 godkendes med virkning fra 1. januar Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

23 13. Udmønting af budgetudvidelse til beredskab på hjælpemiddelområdet A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afs kr. til et forsøg med udvidelse af vagtordningen, hvor hjælpemiddeldepotets personale tilkaldes akut til reparion af hjælpemidler uden for normal arbejdstid. Vagtordningen eksisterer i forvejen, men med de ekstra midler er det nu muligt for hjælpemiddeldepotet rykke ud til akutreparioner i et større omfang. Forsøget finder sted i 2016 og skal afdække behovet for akutte reparioner af hjælpemidler. Det foreslås, budgetudvidelsen udmøntes på følgende måde: Der ansættes en person i fleksjob til reparere og vedligeholde hjælpemidler for forebygge antallet af akutreparioner. Der oprettes en pulje med de resterende midler, hvorfra depotmedarbejderne kan aflønnes, når de tilkaldes til akutreparion af hjælpemidler uden for normal arbejdstid. Der udarbejdes retningslinjer for, hvornår der rykkes ud til akut-reparioner - retningslinjerne udarbejdes i 1. kvartal 2016 i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet. Retningslinjerne forelægges herefter Sundhedsudvalget. Depotmedarbejderne modtager i forvejen et rådighedstillæg, der godtgør den ulempe, det er, stå til rådighed uden for normal arbejdstid. Vurderingen af, om der er behov for en akut reparion, foretages af de sagsbehandlende terapeuter, der på skift har en vagttelefon. Vurderingen foretages på baggrund af de udarbejdede retningslinjer. Hvis der vurderes være et behov for en akut reparion, tilkalder den sagsbehandlende terapeut en depotmedarbejder. Ordningen dækker ikke reparioner i forbindelse med punktering af kørestole, cykler og lignende, da borgeren ifølge vejledningen på området selv skal udskifte dæk og slanger op til en gang årligt. Lovgrundlag Vejledning nr. 7 af den om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Økonomi Der er afs kr. til forsøget i Udgift til fleksjob: kr. Pulje til overtidsbetaling i forbindelse med akutte reparioner uden for normal arbejdstid: kr. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, udmøntning af budgetmidlerne godkendes, Pleje og Omsorg igangsætter udarbejdelse af retningslinjer for akutte reparioner i dialog med Handicaprådet og Ældrerådet, retningslinierne herefter fremsendes til godkendelse i Sundhedsudvalget. 30. november

24 Indstillingen godkendt med bemærkning om, det i retningslinjerne præciseres, kommunen sørger for reparioner i forbindelse med udskiftning af dæk og slanger på hjælpemidler ud over første gang årligt. Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

25 14. Årsrapport for kommunale tilsyn med plejecentre K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har haft til opgave udføre tilsynene i Resulterne af de enkelte tilsyn er blevet forelagt Sundhedsudvalget løbende igennem året. Der er udarbejdet en årsrapport, der præsenterer det samlede result for tilsynene i 2015 og kommer med en række tværgående anbefalinger, som Tønder Kommune med fordel kunne sætte fokus på på tværs af plejecentrene. Tilsynet har fundet gode og tilfredsstillende forhold på plejecentrene i Tønder Kommune. Beboerne trives og er trygge, hvilket kan tilskrives en pleje og omsorg, der generelt er af høj kvalitet, og ikke mindst en pleje og omsorg, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers individuelle behov, ønsker, vaner og ressourcer. Tilsynet har konsteret, medarbejderne generelt er i besiddelse af tilstrækkelig faglig viden, og har fokus på skabe en tryg og god hverdag for beboerne. De fysiske rammer understøtter det daglige fokus på både skabe relevante aktiviteter for beboerne og på understøtte det sociale samvær for og med beboerne. Tilsynet ser en tydelig effekt af, der er har været iværks undervisning og lokale indsser for højne kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumention, samt rehabilitering, medinddragelse og understøttelse af beboernes ressourcer i såvel den personlige pleje som hjælpen til praktiske opgaver har haft et stort fokus. I forhold til den fremadrettede udvikling er det tilsynets vurdering, plejecentrene med fordel kan sætte fokus på videndeling på tværs af centrene. Formålet hermed kunne være sikre den samme høje kvalitet på alle centre og dermed opnå den størst mulige livskvalitet for flest mulige beboere. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Årsrapport Tønder Plejecentre 2015.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, årsrapporten tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. 30. november

26 Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

27 15. Årsrapport for kommunale tilsyn med frit valg leverandører og hjemmeplejen K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til føre tilsyn med, de kommunale opgaver efter Servicelovens 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og det fastlagte serviceniveau, jf. kvalitetsstandarden. BDO Kommunernes Revision har i 2015 haft til opgave foretage tilsynene med de 5 kommunale og 3 prive leverandører af hjemmepleje, der er i Tønder Kommune. Resulterne af de enkelte tilsyn er blevet forelagt Sundhedsudvalget løbende igennem året. Der er udarbejdet en årsrapport, der præsenterer det samlede result for tilsynene i 2015 og kommer med en række tværgående anbefalinger, som Tønder Kommune med fordel kunne sætte fokus på på tværs af plejecentrene. Det er tilsynets vurdering, medarbejderne hos de kommunale og prive leverandører generelt besidder de nødvendige kompetencer for varetage og løse de opgaver og ydelser, som er visiteret til borgerne. Samtidig anbefaler tilsynet, leverandørerne fors fokuserer på uddanne, oplære og vejlede medarbejderne i udarbejde dokumention/trivselsplaner, som er handlevejledende og individuelt beskrevet i forhold til borgernes behov og resurser. Grundlaget for anbefalingen er, der stadig opleves en varierende grundighed og systemik, når det kommer til dokumentionen. Tilsynet har endvidere i flere tilfælde anbefalet, der i dokumentionen under feltet resume af helbredstilstand udarbejdes et borgeroverblik, således borgerens helbredsmæssige problemstillinger og aktuelle situion/sygdomsforløb fremgår. Det overordnede indtryk fra tilsynet er, borgerne er tilfredse med de leverede ydelser og mener, disse stemmer overens med deres individuelle behov. Samtidig føler de sig trygge og godt behandlet af medarbejderne, uanset om deres leverandør er priv eller kommunal. Borgerne udtrykker, de bliver mødt med venlighed, hjælpsomhed, fleksibilitet og respekt. Mange borgere fremhæver og påskønner de faste, kendte medarbejdere. Medarbejderne er i stigende grad opmærksomme på inddrage borgerne i et rehabiliterende øjemed, så vidt borgerne kan overkomme opgaverne. Hertil har flere medarbejdere gode forslag til, hvordan man kan udvikle kvaliteten i det faglige arbejde. Lovgrundlag Serviceloven 151 stk. 1. Bilag Årsrapport Hjemmeplejen 2015 Tønder.pdf 30. november

28 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, årsrapporten tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Indstillingen godkendt. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

29 16. Politisk Årshjul for Sundhedsudvalget G Sagsfremstilling Der er udarbejdet udkast til politisk årshjul for 2016 for Sundhedsudvalget. Årshjulet giver en oversigt over årets udvalgsmøder, dialogmøder, relevante konferencer og de faste punkter, som allerede nu er programs til behandling på udvalgets møder i Der ønskes en drøftelse af, om der skal ske ændringer eller tilføjelser til årshjulet, og om der skal planlægges et eller flere temaer på tværs af Arbejdsmarkedsudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget i løbet af Desuden drøftes det, hvorvidt FagMED Sundhed og Arbejdsmarked fremover skal have dialogmøde med både Sundhedsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget eller kun et af udvalgene. Ligeledes drøftes den tidsmæssige ramme til dialog med FagMED-udvalgene. Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, 2. november 2015, pkt. 13: årshjulet drøftes, årshjulet fremlægges til endelig godkendelse på næste møde d. 30. november Sundhedsudvalget, 2. november 2015, pkt. 13: Indstillingen godkendt. Dialogmødet med FagMED Pleje og Omsorg udvides til 90 minutter. Dialogmødet med FagMED Sundhed og Arbejdsmarked fastsættes fremover til 30 minutter og deltagerkredsen fra FagMED Sundhed og Arbejdsmarked reduceres. Temaer på tværs af de politiske udvalg i Social, Arbejdsmarked og Sundhed sættes ind i årshjulet efter behov. Lisbeth Bang Pedersen og Birthe Haag Frikke deltog ikke i mødet. Sagen genoptages: Årshjulet fremsendes til endelig godkendelse. Bilag Årshjul Sundhedsudvalget 2016 Fagchef for Pleje og Omsorg og Fagchef for Sundheds og Arbejdsmarked indstiller, Sundhedsudvalgets årshjul for 2016 godkendes. Indstillingen godkendt med bemærkning om, dialogmøde med FagMED Pleje og Omsorg starter kl Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

30 17. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden Møde vedr. friplejehjem Afslag på ekstra ydernummer til psykolog 2. Orientering fra forvaltningen Orientering om Finanslovsaftalen for 2016: o Værdighedspolitik og den medfølgende ældremilliard o Sundhedsområdet Orientering om temaarrangement om misbrugsområdet den 7. december Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Fagchef for Pleje og Omsorg og Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. Irene Holk Lund orienterede om, borgmesteren og udvalgsformændene fra Social, Arbejdsmarked og Sundhed holder møde med Tønder Sygehus' Venner og andre interessenter omkring sygehuset den 9. december Aase Koch orienterede om, der i forbindelse med vedtagelse af finansloven er besluttet, kommunerne skal udarbejde en værdighedspolitik inden sommeren Indhold og forslag til proces blev drøftet. Lone Vestermann Rasmussen orienterede om, der i forbindelse med finansloven er afs midler til den ældre medicinske pient på sygehusene. Jesper Steenholdt deltog ikke i mødet. 30. november

31 30. november

32 18. Eventuelt P Jan Voss Hansen spurgte ind til et projekt i boligforening i Toftlund, som har fået støtte efter Lov om social service november

33 Underskrifter Irene Holk Lund Lisbeth Bang Pedersen Jan Voss Hansen Marit Nicoline Jessen Rüdiger Birthe Haag Frikke 30. november

34 Bilag Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf KL-udspil Sammen om sundhed Udviklingen på vederlagsfri fysioterapi i 2015 Stus på velfærdsteknologi - november 2015 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Opfølgning på kvalitetsmål i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp Oversigt over pakker 2016 Kvalitetsstandard madservice 2016 Tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2016 Samarbejdsaftale om varetagelsen af hjælpemiddel- og kommunikionsopgaver _v1_Retningsgivende kalog.docx Årsrapport Tønder Plejecentre 2015.pdf Årsrapport Hjemmeplejen 2015 Tønder.pdf Årshjul Sundhedsudvalget november

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 10. februar 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 012. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 10. februar 2011 28 013.

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83

Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Tilsynspolitik for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendt af Social- og sundhedsudvalget, Glostrup Kommune den xx april 2016 Indhold Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Formål... 3 Metode... 3 Skærpet tilsyn...

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2012 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-17:10 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 043. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 30. april 2012 103 044.

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Besøg på Ballerup Sprogcenter

Besøg på Ballerup Sprogcenter Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 6 incl.) Besøg på Ballerup Sprogcenter Udvalget besluttede på mødet i december besøge Ballerup Sprogcenter. Redegørelse

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 16-05-2007 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Rådhuset Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Jeppe Ottosen, Medhat Khattab Afbud: Birthe

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Næstformand Henrik Hansen overtog mødeledelsen. Punkt 6 blev behandlet efter punkt 2. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 30. september 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Udvalgsformand Betina Signe Stick var fraværende fra punkt 5. Næstformand Henrik Hansen overtog

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Social Omsorg. Mødedato: 13. april 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus. Refer Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø

Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Åbent møde for Ældreråds møde den 09. december 2008 kl. 09:30 i Sundhedscentret, Fredensvej 4, Farsø Indholdsfortegnelse 066. Orientering fra Ældrerådets formand 110 067. Orientering fra Knud Bech Jensen,

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Ældrerådet. Årsberetning 2011

Ældrerådet. Årsberetning 2011 Dato 13.04.12 Dok.nr. 1125238 Sagsnr. 1125235 Ref. elth Ældrerådet Årsberetning 2011 Ældrerådet er nedsat af Byrådet i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ældrerådet

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 13. maj 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Budget 2015 3 2 Inklusion 4 4

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen

Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2007 Kvalitetsstandarder 2007 vedrørende madservice tilpasses lovgivningen 1. Resume I Århus Kommune har visitationspraksis

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering).

Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). Punkt 8. Tidlig opsporing af indlæggelsestruede borgere via kompetenceudvikling (orientering). 2012-24525. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender At projekt

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999.

Pkt.nr. 6 Pasningsproblemer i forbindelse med indførelse af Leg og Læring. Pkt.nr. 8 kvartalsstatistikker for klubber og fritidshjem 2.kvartal 1999. Skole og Kulturforvaltningen grw Beretning fra Skoleudvalgets møde den 07.09.1999 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 Møde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Pkt.nr. 2 Meddelelser. Pkt.nr. 3 Forslag til

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 20. maj 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 6 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Budget 2015 - Udvalget for Sundhed og Socialservice 3 3 Høring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet

Forord [2] Med venlig hilsen. Hanne Andersen, Formand for Ældrerådet ÆLDRERÅDET ÅRSBERETNING 2015 Forord I 2015 har et af de store omdrejningspunkter for ældrerådsarbejdet været anvendelse af midlerne fra Ældremilliarden. I Ældrerådet har vi debatteret en lang række forslag

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Øster Snede Plejecenter, 1. sal, Lindvedvej 16, Øster Snede, 8723 Løsning Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere