Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering 4 2 Budget , Socialudvalget - fortsættelse af den politiske proces 5 3 Etablering af samlet STU-tilbud 7 4 Godkendelse af retningslinjer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 9 5 Embedslægetilsyn på botilbud 11 6 Afdækning af sundhedsindsser på sociale botilbud 13 7 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Godkendelse af valg til Frivillighedsrådet Sydtrafiks budget 2014 i høring - Flextrafik Kommunale tilsyn med sociale tilbud Temaarrangement om alkoholbehandling Ledelsesinformion - juli Forslag til kommuneplanstregi Eventuelt august

3 Lukkede dagsordenspunkter 15 Ulovligt indgreb i selvbestemmelsretten Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten Ulovligt indgreb i selvsbemmelsesretten august

4 1. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden. 2. Orientering fra Social, Arbejdsmarked og Sundhed. Temadag vedrørende Velfærdsteknologi på socialområdet den 5. september 2013 (se bilag) Afslag fra Civilstyrelsen på overdragelse af jord fra Helligåndshospitalets leg Stus på flytning af målgrupper (se bilag) Boligpriser for de nye lejligheder på Klosterparken (se bilag) Misbrugscentrets deltagelse i EU-projekt (se bilag) Vidåværkstedet og tilbud om svømning som aktivitet Ændring af klagestrukturen på social- og beskæftigelsesområdet (se bilag) Bilag 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Refer fra Kontaktrådsmøde i Socialpsykirien afholdt 11. juni 2013 (se bilag) Refer fra Kontaktrådsmøde på Handicap Løgumgaard afholdt den 18. juni 2013 (se bilag) Refer fra Kontaktrådemøde i Handicap Tønder afholdt 24. juni 2013 (se bilag) Invition til temadag 2013.docx Tal-faktaboks_Socialudvalg Oversigt over husleje Not til socialudvalget EU projekt.doc Brev til kommunen vedrørende ændret klagestruktur informion om ny klagestruktur Refer Kontaktrådsmødetafholdt den. 11 juni i Socialpsykirien Refer fra Kontaktrådemøde afholdt den 18. juni på Handicap Løgumgaard Refer fra Kontaktrådsmøde afholdt i Handicap Tønder 13. august

5 2. Budget , Socialudvalget - fortsættelse af den politiske proces Ø Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen blev på minibudgetseminaret den 27. juni præsenteret for budgetstus efter konsekvenserne af regeringsaftalen, ligesom fagudvalgenes budgetbidrag blev drøftet. Efter tidsplanen for budgetlægning skal udvalget i august måned drøfte konsekvenser af eventuel ny udmelding fra Økonomiudvalget samt lov- og cirkulæreprogram, moderniseringsaftale m.v. Økonomiudvalget drøfter budgetsituionen efter aftale om kommunernes økonomi på møde den 8. august. Eventuelle ændringer med betydning for fagudvalgenes budgetarbejde vil blive udmeldt umiddelbart herefter. Udvalget skal herefter behandle udvidelsesønsker og investeringsbehov efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder økonomisk for Tønder Kommune samlet set en reduktion på 1,223 mio. kr. i Emner på Socialudvalgets område betyder i 2014: 0,681 mio. kr. 2015: 0,676 mio. kr. 2016: 0,451 mio. kr. og 2017: 0,451 mio. kr. jf. vedlagte oversigt. Moderniseringsaftalen vedrørende 2014 og 2015 indeholder konkrete initiiver på indkøb, beskæftigelsesområdet og folkeskoleområdet, der samlet skal give et potentiale for Tønder Kommune på henholdsvis 1,066 mio. kr. og 1,427 mio. kr. Initiiverne indenfor beskæftigelsesområdet og folkeskoleområdet er foruds anvendt til medfinansiering af Folkeskolereform samt Førtidspensions- og fleksjobreform, mens initiiverne vedrørende indkøb er indarbejdet med 0,359 mio. kr. Der er ikke emner indenfor Socialudvalgets område. Med hensyn til Førtidspensions- og fleksjobreformens konsekvenser for førtidspensionsområdet foreslår forvaltningen, der fastsættes måltal for tilkendelse af førtidspension i 2014, 2015 og 2016 m.v. på hhv. 65, 85 og 90 set i forhold til det nuværende tal på 100. Måltallene har udgangspunkt i reformens forudsætninger. Der er i vedlagte not af 6. august beskrevet en fremregning af førtidspensionerne med den foreslåede tilgang samt beregnet afgang fra de nuværende førtidspensioner. Udgiftsreduktionen vedrørende førtidspensioner skal anvendes til indkomstoverførsler under Arbejdsmarkedsudvalget, jfr. reformens forudsætninger. Bilag Socialudvalget - udvidelsesforslag Socialudvalget - anlægsforslag Lov- og cirkulæreprogram Socialudvalget Not om førtidspensionsområdet Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, udvalget behandler udvidelsesønsker og investeringsbehov efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, 13. august

6 udvalget tager ændringer ifølge Lov- og Cirkulæreprogrammet og Moderniseringsaftalen til efterretning, udvalget tager ændringer i basisbudgettet vedrørende førtidspensioner til efterretning, og sagen videresendes til budgetseminariet. 13. august

7 3. Etablering af samlet STU-tilbud P Sagsfremstilling Der foreslås gennemført en organisorisk og driftsmæssig flytning af Voksenskolens specialundervisningstilbud særlig tilrettelagt undervisning (STU) og voksenspecialundervisning (VSU), fra Socialudvalgets område til Børn- og Skoleudvalgets område. For kvalificere Tønder Kommunes STU-tilbud har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Social, Arbejdsmarked og Sundhed (SAS) samt Børn og Skoleafdelingen drøftet muligheder for etablere én samlet STU-organision i kommunen. Arbejdsgruppen foreslår, Tønder Voksenskole og Ungdomsskolen fremadrettet organiseres som ét samlet STU-tilbud, STU-Tønder. Samtidig foreslår arbejdsgruppen, også VSU organiseres under Ungdomsskolen. I forbindelse med etableringen af STU-Tønder foreslår arbejdsgruppen, STU-tilbuddet organiseres i Børn- og Skoleafdelingen under Børn- og Skoleudvalget, som en afdeling af Ungdomsskolen. STU-tilbuddet vil således indgå som en del af Ungdomsskolens samlede tilbudsvifte, hvilket vil skabe mulighed for bedre tilgodese og imødekomme den enkeltes behov, evner og muligheder i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse. STU-tilbuddet vil kunne tilgodese alle kegorier af unge mennesker med særlige behov, der har brug for et særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb. Et fælles karakteristika for målgruppen er, de alle er unge, der har brug for et særligt tilbud som et alterniv til en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår. Den samlede STU-organision vil medføre forskellige samarbejdsstrukturer og - parter, herunder Handicap Tønder, Løgumgård, Tønder Jobcenter, Tønder Kompetencecenter samt praktiksteder på det prive og offentlige arbejdsmarked. Punktet behandles samtidigt i Socialudvalget og Børn- og Skoleudvalget. Økonomi Der er udarbejdet en fordeling af udgifterne under Tønder Voksenskole på boafdeling, STU og VSU. Udgifterne til STU-delen er indtægtsfinansieret fra Børn og skoleafdelingen (taxameter) og fra andre kommuner. Den budgetterede udgift under Handicap Tønder og indtægtsbudgettet skal således udlignes, og der overføres netto 0 kr. For VSU-delen skal der overføres 1,233 mio. kr. fra Handicap Tønder til Ungdomsskolen, svarende til den budgetterede udgift i Fagcheferne for Psykiri- og Handicap og Skole- og Dagtilbud indstiller: 1. juli 2013, pkt. 6: Voksenskolen organisorisk og driftsmæssigt flyttes fra Socialudvalgets område til Børn- og Skoleudvalgets område med virkning fra 1. marts 2014, STU-delen indgår i Børn- og Skoleudvalgets samlede STU-organision, der ved budgetlægningen for 2014 indarbejdes en budgetflytning på 1,027 mio. kr. vedrørende 2014 og 1,233 mio. kr. vedrørende 2015 m.v. fra politikområde 31. Voksen/Social 13. august

8 til politikområde 71. Uddannelse. Direktion, 1. juli 2013, pkt. 6: Indstillingen godkendt. Bilag Not STU Tønder Direktionen indstiller, fagchefernes indstilling følges, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 13. august

9 4. Godkendelse af retningslinjer for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde Ø Sagsfremstilling Frivillighedsrådet indstiller jf. rådets vedtægter, forslag til retningslinjer og kriterier for tildeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde til godkendelse i Socialudvalget. Det er jævnfør vejledning nr. 1 til serviceloven op til en lokalpolitisk afgørelse fastsætte kriterier for tildeling af 18 tilskud efter Serviceloven. I 2007 godkendte Socialudvalget de hidtil anvendte kriterier for tildeling af midler bestående af følgende prioriteringer i tilskuds øjemed: Konkrete aktiviteter Lokal forankrede aktiviteter Den frivillige indss skal være kernen i projektet Foreninger, der ikke har en større likvid formue Der kan eventuelt afsættes et vist beløb til et tema, der lægges særlig vægt på i efterårets ansøgningsrunde. Det kan for eksempel være sundhedsfremmende aktiviteter. Formålet med Frivillighedsrådets nye forslag er gøre kommunens retningslinjer mere tydelige for ansøgerne. Retningslinjerne beskriver, hvem der kan søge, målgruppen og kriterier for tildeling af tilskud. Forvaltningen har af juridiske hensyn indføjet kendetegnene for en frivillig forening/organision. Desuden er tilføjet Socialudvalgets seneste tilkendegivelse vedrørende fordelingen af midler på udvalgets møde den 7. maj 2013, midlerne hovedsageligt skal anvendes til aktiviteter direkte rettet til borgerne. Frivillighedsrådet har efterfølgende den 13. juni 2013 godkendt de tilføjede ændringer. Udover tilskud til foreninger, organisioner m.fl. anvendes forts en del af de afste midler jf. 18 til udvikling af det frivillige sociale arbejde i kommunen bl.a. i samarbejde med Frivillighedsrådet og Frivilligcenter Tønder. Det er planen udarbejde en pjece med retningslinjer og ansøgningsprocedure. Lovgrundlag 18 i lov om social service. Vejledning nr. 1 til Servicelovens kapitel Økonomi Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde jf. 18. For indeværende år er afs i alt kr. Bilag Udkast til Nye retningslinjer for tilskud efter 18 i SEL (2) 13. august

10 Fagchef for Sundhed indstiller, Socialudvalget godkender forslag til "Retningslinjer for tilskud efter 18 i Serviceloven", forslaget sendes til udtalelse i Ældrerådet, forslaget sendes til udtalelse i Handicaprådet. 13. august

11 5. Embedslægetilsyn på botilbud K Sagsfremstilling Der er i løbet af 2013 blevet gennemført embedslægetilsyn på følgende botilbud i Tønder Kommune: Handicap Løgumgård, Bofællesskab Lobækparken, Klosterparken og Handicap Tønder (Kastaniebo, Ulriksallé, Lærkely, Bargumsvej, Genvejen, Mellemgade og Damparken). Ved embedslægetilsyn vurderer Sundhedsstyrelsen, om der er instrukser i det rette omfang, således personalet kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt. Herudover vurderes om den sundhedsfaglige dokumention og medicinhåndtering er tilstrækkelig, og om beboernes pientrettigheder tilgodeses. Samarbejdet med den øvrige sundhedssektor søges desuden belyst, og det vurderes, om personalet følger retningslinjerne for almindelig anerkendt hygiejnisk standard, om beboernes behov for ernæring tilgodeses, og om beboere med særlige behov herfor tilbydes fysisk aktivitet med henblik på vedligeholdelse af funktionsniveau. Endelig bemærkes det, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Sundhedsstyrelsens vurdering: Der blev i forbindelse med de tre tilsyn ikke fundet fejl og mangler indenfor områderne: - Adgang til sundhedsfaglige ydelser - Bygningsforhold og indeklima - Kvalitetssikring og egenkontrol Der blev fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for pientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler, indenfor områderne: - Instrukser - De sygeplejefaglige optegnelser - Medicinhåndtering - Pientrettigheder - Hygiejne - Ernæring - Aktivering og mobilisering Embedslægetilsynene er blevet foretaget i henhold til aftale mellem Tønder Kommune og Embedslægerne Syddanmark. Tilsynene er blev udført efter samme retningslinjer som Sundhedsstyrelsens lovpligtige tilsyn med de kommunale plejeboliger, men tilpasset området. Forvaltningen har fulgt op på embedslægens anbefalinger, og der er lavet handleplan for opfyldelse af de krav, som embedslægeinstitutionen har stillet til botilbuddene. Bilag Not - sammenfning af Embedslægetilsyn Kastaniebo, Ulriksallé, Lærkely - endelig rapport.pdf Bargumsvej, Genvejen, Mellemgade, Damparken - endelig rapport.pdf Handicap Løgumgård - endelig rapport.pdf Klosterparken - endelig rapport.pdf 13. august

12 Lobækparken - Tilsynsrapport maj 2013 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der sker opfølgning på opfyldelsen af embedslægeinstitutionens krav i forbindelse med de uanmeldte kommunale tilsynsbesøg, sagen sendes til orientering i Handicaprådet, sagen sendes til orientering FagMed Psykiri og Handicap. 13. august

13 6. Afdækning af sundhedsindsser på sociale botilbud A Sagsfremstilling Kommunernes Landsforening (KL) har udarbejdet en rapport, som afdækker hvilke sundhedsindsser, der leveres på de sociale botilbud. Afdækningen har til hensigt skabe et overblik over omfanget og tyngden af alle sundhedsindsser på de sociale botilbud, samt indblik i, hvordan sundhedsindsserne håndteres på de sociale botilbud i dag. Undersøgelsens mål har således været, : 1) afdække om rammerne for levere en god kvalitet i sundhedsindsserne på de sociale botilbud er til stede i form af instrukser m.m. 2) få indblik i hvilke sundhedsindsser der leveres på de sociale botilbud Undersøgelsen, som er gennemført i perioden fra december 2012 til april 2013, er et produkt af Kl's Partnerskabsprojekt om hjemmesygepleje, hvor 45 af landets kommuner har deltaget. Fem af partnerskabskommunerne, herunder Tønder Kommune, har i samarbejde med KL udarbejdet undersøgelsen omkring sundhedsindsser på sociale botilbud og været med til indsamle da og kvalificere resulterne. Afdækningen bygger dels på fire kommuners interviews med 61 botilbud og gennemgangen af 643 beboeres sundhedstilstand og dels på en spørgeskemaundersøgelse blandt sociale botilbud placeret i hele landet, hvoraf 440 sociale botilbud, fordelt på 86 af landets 98 kommuner, har svaret. Konklusionen på undersøgelsen er, der dagligt leveres sundhedsindsser på de sociale botilbud af større og mindre kompleksitet, men hvordan de skal håndteres, er et spørgsmål der skal besvares lokalt. Forhåbningen er derfor, rapporten og dens resulter kan anvendes som dialogværktøj mellem kommunen og de sociale botilbud, om hvordan de håndterer sundhedsindsserne, og derigennem bidrage til en udvikling af området. Bilag (NB 52 sider)rapport Afdækning af sundhedsindsser på sociale botilbud pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, rapporten tages til efterretning, rapporten sendes til orientering i Handicaprådet, rapporten sendes til orientering i FagMed Psykiri og Handicap. 13. august

14 7. Styringsaftale for det specialiserede socialområde A Sagsfremstilling Styringsaftalen 2014 deler overordnet ambition med den af Kommunalbestyrelsen godkendte Udviklingsstregi for Den overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfter. Styringsaftalen sikrer, der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indeholder: - Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - Aftaler om prisstruktur - Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - Aftaler om frister for afregning - Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved indgå aftaler eller igangsætte initiiver, der har til formål opfylde ambitionerne. I Styringsaftalen 2014 er beskrevet ambitioner og initiiver, der iværksættes i forhold til temaerne: - Styring af udgifterne - Koordinering af kapacitetsudviklingen - Sikring af effektiv drift Eftersom Styringsaftalen for 2014 omfter hele det specialiserede socialområde, herunder ligeledes tilbud på børn- og ungeområdet, behandles sagen samtidigt på møde i Børn- og Skoleudvalget den 13. august Styringsaftalen 2014 vil efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen blive sendt til orientering i Handicaprådet. Bilag til Udviklingsstregien og Styringsaftalen kan findes på Lovgrundlag Lov om Social Service. Bilag Styringsaftale 2014.pdf 13. august

15 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Styringsaftalen for 2014 godkendes, sagen videresendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. 13. august

16 8. Godkendelse af valg til Frivillighedsrådet Ø Sagsfremstilling Jævnfør vedtægterne for Frivillighedsrådet skal Socialudvalget godkende valg af medlemmer til rådet. På stormøde for frivillige sociale foreninger den 27. maj i Skærbæk var 6 medlemmer på valg til rådet. 4 personer genopstillede og blev valgt. 2 personer genopstillede ikke og 2 nye personer blev valgt til rådet. Frivillighedsrådet har konstitueret sig med formand og næstformand på møde den 13. juni. Den samlede oversigt over Frivillighedsrådets medlemmer og oversigt over ny- og genvalgte ses i sagens bilag. Lovgrundlag Lov om social service 18. Bilag Ny- og genvalgte medlemmer til Frivillighedsrådet i 2013 Frivillighedsrådet 2013 Fagchef for Sundhed indstiller, Socialudvalget godkender valget. 13. august

17 9. Sydtrafiks budget 2014 i høring - Flextrafik K Sagsfremstilling Sydtrafik har fremsendt budgetforslag for 2014 til høring i kommunerne. Social, Arbejdsmarked og Sundhed har gennemgået budgettet og har administrivt fremsendt et høringsssvar til Sydtrafik inden fristen den 1. august Høringssvaret vedrører alene den del af budgettet, der omhandler kørselsordningerne under Kommunal Flextrafik og Handicapkørsel. Høringssvaret er betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse den 29. august Der er følgende kommentarer til budgettet: Handicapkørsel Tidligere har Sydtrafik justeret forbruget til handicapkørsel med +5 % hvert år. I budget 2014 har de valgt justere forbruget med kun +1 %. Dette skyldes, den faktiske stigning i forbruget de senere år har været på ca. 1 % pr. år. Budget 2013 vurderes være realistisk, og udgiften forventes kunne afholdes indenfor det budget, der forventes blive afs til handicapkørsel i Kommunal Flextrafik Kommunal Flextrafik er en fælles betegnelse for de kørselsordninger, som Tønder Kommune har besluttet skal udføres af Flextrafik. Det drejer sig for Sundhedsudvalgets vedkommende om kørsel til læge/speciallæge, genoptræning og afprøvning af hjælpemidler. For Børn- og Skoleudvalgets vedkommende drejer det sig om "brækket-ben"-kørsel og kørsel efter reglerne om merudgifter til syge og handicappede børn. Budget 2013 vurderes være realistisk, og udgiften forventes kunne afholdes inden for det foreløbige afste budget for Sagen behandles sideløbende i Børn- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Bilag Not vedr. Sydtrafiks budget 2014 Høringssvar - Flextrafik Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, høringssvaret godkendes, sagen sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet, sagen herefter videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 13. august

18 10. Kommunale tilsyn med sociale tilbud K Sagsfremstilling I henhold til Retssikkerhedsloven og Serviceloven har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år, foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes sociale tilbud. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. Der er nu udarbejdet tilsynsrapporter vedrørende tilbuddene: Hasselvej 3B, Hasselvej 7-9, Nøddevej 1, Æblevej 1, Æblevej 2, Lobækparken, Voksenskolen, Ulriksallé, Bargumsvej, Lærkely, bofællesskaberne i Toftlund, Klosterparken og Æblehaven. Det overordnede mål med de uanmeldte tilsyn er: påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde forebygge ved gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en række forskellige metoder til indsamling af viden, herunder kvalitive interviews, fokusgruppeinterviews, observion og gennemgang af dokumention. Resultet af tilsynene viser, de sociale tilbud i Tønder Kommune lever op til lovgivningens krav og Tønder Kommunes kvalitetsstandarder. Anbefalingerne fremgår af not og de enkelte tilsynsrapporter. Tilbuddene har drøftet resulterne af tilsynene, og der er blevet fulgt op på anbefalingerne. Der resterer tilsynsrapporter for i alt 11 sociale tilbud. Lovgrundlag Retssikkerhedslovens 16. Serviceloven 148a. Bilag Uanmeldt tilsyn Hasselvej 3b 2013 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Æblevej 1 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Voksenskolen 2013 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn Hasselvej 7-9 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Nøddevej Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn Ulriksalle 2013 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Lærkely Tønder Kommune endelig rapport.pdf 13. august

19 Uanmeldt tilsyn 2013 Lobækparken Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Æblevej 2 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Klosterparken 2013 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Bofællesskaberne i Toftlund 2013 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Bargumsvej Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Æblehaven Tønder Kommune endelig.pdf Not - sammenfning af kommunale tilsyn Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, årsrapporterne tages til efterretning, årsrapporterne sendes til orientering i Handicaprådet, årsrapporterne sende til orientering i FagMed Psykiri og Handicap. 13. august

20 11. Temaarrangement om alkoholbehandling G Sagsfremstilling Der foreslås afholdt et temaarrangement, hvor der sættes fokus på den nuværende og fremtidige alkoholbehandling i kommunen. Formålet er, med udgangspunkt i en stus over den nuværende alkoholbehandling i kommunen, få en politisk drøftelse af den fremtidige indss på området. Programmet foreslås sammens som følger: Stus over nuværende indss på området i kommunen Ekstern oplægsholder, eksempelvis Sundhedsstyrelsen, om forventningerne til kommunernes fremtidige indss vedrørende forebyggelse og behandling på området Eksternt oplæg, eksempelvis Kommunernes Landsforening, vedrørende overvejelser og anbefalinger om behandlingsformer på alkoholområdet, eksempelvis familiebehandling, motiverende samtale, internionale kvalitetsstandarder, tværfaglig indss, systemisk udredning Politisk drøftelse om retning og prioritering af den fremtidige indss på området i Tønder kommune Det foreslås, arrangementet har en varighed af 4-6 timer, og medlemmer af Børn- og Skole-, Arbejdsmarkeds-, Sundheds- og Socialudvalget inviteres til deltage. Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der gennemføres et temaarrangement vedrørende den fremtidige alkoholbehandling. 13. august

21 12. Ledelsesinformion - juli Ø Sagsfremstilling Politisk ledelsesinformion for juli måned 2013 inden for Socialudvalgets område vil foreligge på udvalgsmødet. Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med juli måned Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, rapporteringen drøftes og tages til efterretning. 13. august

22 13. Forslag til kommuneplanstregi P Sagsfremstilling Der forelægges forslag til kommuneplanstregi Kommuneplanstregien er blandt andet udarbejdet på baggrund af anbefalingerne fra den politiske workshop i august Planstregien vil være digital og fremlægges på sociale elektroniske medier, hjemmeside m.m. Planstregiens vision er "Grænseløs Virkelighed". Planstregiens hovedemner er: - Den dansk-tyske forbindelse, hvor der lægges op til et øget samarbejde med Tyskland, skabe flere naboer og mere erhvervsliv til Danmark og Tyskland i vores område. - Udvikling af byer, boliger og handelsliv - med fokus på udvikling i hele kommunen samt vi alle skal leve godt, selvom vi bliver færre. - Det åbne land, hvor der tages f på diskutere de temaer, som tidligere har været regionplantemaer, og ikke blev behandlet i sidste Kommuneplan samt også fokus på alle herlighedsværdierne og oplevelserne i området. - Nionalpark Vadehavet, som giver kommunen mulighed for skabe en stor autentisk traktion. - Tønderoplevelser, hvor der sættes fokus på oplevelsesøkonomien, synergien og markedsføringen mellem alle oplevelserne i handlen, kulturen og turismen. - Virksomhederne i kommunen, med fokus på øget samarbejde og indss, samt fokus på infrastrukturen. - Vedvarende energi og klima, hvor der fokuseres på energibesparelser og brug af vedvarende energi, så fossile brændstoffer omstilles til vedvarende energi, samt fokus på klimilpasningen i forhold til klimaændringerne. I stedet for traditionelle borgermøder vil der blive afholdt et virtuelt borgermøde, samt skabes debfora på de social medier, for søge en bredere involvering af kommunens borgere i debten. Lovgrundlag Planloven. Bilag TK_planstregi_drejebog_ Fagchef for Ejendom, Plan og Drift indstiller, forslag til kommuneplanstregi sendes i offentlig høring, og høringen fastsættes fra den 10. september til den 8. november 2013, og indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 13. august

23 14. Eventuelt P august

24 15. Ulovligt indgreb i selvbestemmelsretten G august

25 16. Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten G august

26 17. Ulovligt indgreb i selvsbemmelsesretten G august

27 Underskrifter Eike Schmidt Albrechtsen Birthe Haag Frikke Christian Friis Kim Printz Ringbæk Jan Voss Hansen 13. august

28 Bilag Invition til temadag 2013.docx Tal-faktaboks_Socialudvalg Oversigt over husleje Not til socialudvalget EU projekt.doc Brev til kommunen vedrørende ændret klagestruktur informion om ny klagestruktur Refer Kontaktrådsmødetafholdt den. 11 juni i Socialpsykirien Refer fra Kontaktrådemøde afholdt den 18. juni på Handicap Løgumgaard Refer fra Kontaktrådsmøde afholdt i Handicap Tønder Socialudvalget - udvidelsesforslag Socialudvalget - anlægsforslag Lov- og cirkulæreprogram Socialudvalget Not om førtidspensionsområdet Not STU Tønder Udkast til Nye retningslinjer for tilskud efter 18 i SEL (2) Not - sammenfning af Embedslægetilsyn Kastaniebo, Ulriksallé, Lærkely - endelig rapport.pdf Bargumsvej, Genvejen, Mellemgade, Damparken - endelig rapport.pdf Handicap Løgumgård - endelig rapport.pdf Klosterparken - endelig rapport.pdf Lobækparken - Tilsynsrapport maj 2013 (NB 52 sider)rapport Afdækning af sundhedsindsser på sociale botilbud pdf Styringsaftale 2014.pdf Ny- og genvalgte medlemmer til Frivillighedsrådet i 2013 Frivillighedsrådet 2013 Not vedr. Sydtrafiks budget 2014 Høringssvar - Flextrafik Uanmeldt tilsyn Hasselvej 3b 2013 Tønder Kommune endelig.pdf 13. august

29 Uanmeldt tilsyn 2013 Æblevej 1 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Voksenskolen 2013 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn Hasselvej 7-9 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Nøddevej Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn Ulriksalle 2013 Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Lærkely Tønder Kommune endelig rapport.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Lobækparken Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Æblevej 2 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Klosterparken 2013 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn Bofællesskaberne i Toftlund 2013 Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Bargumsvej Tønder Kommune endelig.pdf Uanmeldt tilsyn 2013 Æblehaven Tønder Kommune endelig.pdf Not - sammenfning af kommunale tilsyn TK_planstregi_drejebog_ august

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedato: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 12. marts 2013. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 12. marts 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. marts 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og referat 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 14. august , 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:00

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 14. august , 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:00 Mødedo: 14. august 2012 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Eike Schmidt Albrechtsen 14. august 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Brian Franklin, Allan Andersen, Arne Hansen,

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed.

På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring hjemløshed. Resume: De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge rammeaftalelovgivningen årligt senest 15. oktober indgå en Rammeaftale (udviklingsstrategi og styringsaftale) på det specialiserede

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9)

Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfatter punkterne 1 9) Møde i Kultur- og Fritidsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 9) Meddelelser a) Kulturstregier, - en del af Københavns Amts kulturpolitik er en pjece, der omhandler stregien for de tværgående

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 02. februar 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale 111 Indholdsfortegnelse 011. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 2. februar 2010 25 012.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Odense Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Odense Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Odense Kommune har gennemført

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten

Tilsynsrapport 2009 Søskrænten J. nr.: 1-17-53/4 P nr.: 1003371930 Tilsynsrapport 2009 Søskrænten Adresse: Fredensvej 15, Sjørring, 7700 Thisted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Birgit Muff Dato for tilsynet: 8. 6.

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 26. juni 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 20 Orientering 1 21 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde - rammeaftale 2014 2 22 Indbydelse til at bidrage

Læs mere

Tilsyn med boenheder i 2011

Tilsyn med boenheder i 2011 Tilsynsrapport 2011 Bakkegården 1. november 2011 J.nr. 4-27-47/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post

Læs mere

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35.

Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt fredag den 03. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:35. Medlemmer: Jesper

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015

Rammeaftale 2016 Helsingør Kommune Center for Særlig Social Indsats Om rammeaftalen - møde i Socialudvalget 8. september 2015 Rammeaftale 2016 Hvilke tilbud i Helsingør Kommune er omfattet af Rammeaftalen? Psykiatri: 107 Lindevang 50 pl. 108 Lindevang 6 pl. (Granstien) Udviklingshæmning: 104 CFJOO 24 pl. 108 Anna Anchers Vej

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden

blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynsrapport 2012 Kildemosen J.nr. /5-2211-328/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Adresse: Kildemosen 1-7, 8305 Samsø Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Kommune:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted

Tilsynsrapport 2013. Ældrecenter Nygårds Plads. Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby. Kommune: Brøndby. Leder: Marianne Strømsted Tilsynsrapport 2013 Ældrecenter Nygårds Plads 16. maj 2013 Sagsnr. 5-2211-930/1/ Reference KPE T 72227450 E seost@sst.dk Adresse: Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby Kommune: Brøndby Leder: Marianne Strømsted

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten

Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten J. nr.:4-17-211/4 P nr.: 1003271246 Tilsynsrapport 2009 Plejehjemmet Engskrænten Adresse: Kirkesvinget 5, 2610 Rødovre Kommune:Rødovre Leder: Kate Dybdal Dato for tilsynet: 30.januar 2009 Telefon:36 70

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-15/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2. 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post nord@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Aalborg Kommune 2011

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie

Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Væksthus Nordjylland, økonomi og strategi for rolle og opgaver SAG NR.: 000182018 mie Resume Ved årsskiftet 2007/08 godkendte de nordjyske kommuner en række økonomiske garantier for Væksthus Nordjyllands

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 8. juli 2013 J. nr. 5-2211-1069/1 Øster Elkjær Pleje Adresse: Erritsø Bygade 85, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Ea Gissh Seeger Telefon: 72 10 57 82 E-post: ea.seeger@fredericia.dk

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 2. marts 2015. Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen Fraværende: Steen Christensen Bemærkninger: Mødet sluttede kl.

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg

Tilsynsrapport 2009. Otiumgården. J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007. Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor. Kommune: Aalborg J. nr.: 1-17-98/4 P nr.: 1003386007 Tilsynsrapport 2009 Otiumgården Adresse: Otiumvej 7 og 7A, 9000 Aalbor Kommune: Aalborg Leder: Plejehjemsleder/plejehjemsassistent Britta Hilgren, tiltrådt 1. februar

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v.

privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Notat Sagsnr.: 2014/0004315 Dato: 14. april 2014 Titel: Halsnæs Kommunes kriterier for godkendelse af privat pasning, tilskud til privat pasning og tilsyn med privat pasning m.v. Sagsbehandler: Torben

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åbent møde for Socialudvalgets møde den 01. september 200 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 044. Orientering fra formanden 7 045. Orientering fra forvaltningschefen 8 046. Budget 2010-2013 047.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale E, 4. sal, Codanhus Fraværende: Følgende sager

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig

Tilsynsrapport 2013. Hybyhus Plejecenter. Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Centerleder Joan Hartvig Tilsynsrapport 2013 3. oktober 2013 Sagsnr. 5-2211-1225/1 Hybyhus Plejecenter Adresse: Lundingsvej 17, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Centerleder Joan Hartvig Telefon: 72113130 E-post: joan.hartvig@fredericia.dk

Læs mere