Referat. Mødedato: 10. august Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:"

Transkript

1 Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering 3 2 Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundhedsudvalget 5 3 Budget Sundhedsudvalgets område 7 4 Ledelsesinformion 10 5 Stus på velfærdsteknologiprojekter 11 6 Rapport om hjerneskadeprojekt - Klosterparken 12 7 Styringsaftale for det specialiserede socialområde Høring om fælles løsning på boligområdet 15 9 Evaluering af ny dagcenterstruktur Evaluering af forsøg med øget visitering til plejeboliger uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre Forslag til politisk mødekalender Eventuelt august

3 1. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden Møde med Regionen vedrørende sundhedshuse i Tønder Kommune Hjertestartere på plejecentre Borgerhenvendelser 2. Orientering fra forvaltningen KL's ældrekonference den 21. september 2015, program vedhæftet som bilag Orientering om rygepolitik for beboere på plejecentre (se bilag) Stus på projekt Life Partner på Rosenvænget Orientering om konsekvenser ved sygeplejens medicindispensering som følge af indførelse af Det fælles Medicinkort (FMK) Orientering om stus på etablering af Sundhedshuset i Toftlund 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd Bilag Program KL's ældrekonference 2015 Rygning i beboerperspektiv 1på plejecentre.docx Fagchef for Pleje og Omsorg og Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, orienteringen tages til efterretning. 10. august

4 Beslutning Dagsordenens punkt 9 "Evaluering af ny dagcenterstruktur" flyttes til efter punkt 2 "Halvårsregnskab". Udvalget ønsker, der til et kommende udvalgsmøde laves en sag, hvor argumention for og imod hjertestartere på plejecentre belyses. 3-4 af udvalgsmedlemmerne deltager i KL's Ældrekonference. Udvalgsmedlemmerne fordeles på de forskellige sessioner. 10. august

5 2. Halvårsregnskab pr. 30. juni Sundhedsudvalget S Sagsfremstilling Ifølge kommunens økonomiske stregi skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Tidspunkt for aflæggelse af kommunens halvårsregnskab er fastlagt til august måned af hensyn til aktualitet af regnskabet og eventuelle konsekvenser for budgetlægningen for Det medfører, regnskabet for udvalgets område eftersendes umiddelbart efter Direktionen har drøftet resultet. Som følge af folketingevalget i juni måned indeholder halvårsregnskabet ikke konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet. Der er vedlagt halvårsregnskab pr. 31. juli Generelle forhold fra fagudvalgets halvårsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede halvårsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab: Halvårsregnskabet indeholder forslag om bevillingsmæssige ændringer på -0,078 mio. kr. vedr. serviceudgifter og +5,0 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering udenfor servicerammen. Budgettet forventes overholdt for så vidt angår serviceudgifter. Der forventes pt. et mindreforbrug på 3,792 mio. kr. fordelt med 1,192 mio. kr. på Sundhed og 2,6 mio. kr. på Pleje og Omsorg til overførsel til Med hensyn til udgiftsudviklingen for aktivitetsbestemt medfinansiering viser prognosen for området et årsforbrug, der er 6,2 mio. kr. højere end budgettet. Forvaltningen foreslår på baggrund af prognosen og dialog med Sygehus Sønderjylland, budgettet forhøjes med 5,0 mio. kr. Der kan samtidig henvises til efterregulering vedr. 2014, hvor kommunernes medfinansiering har oversteget regionernes loft, så der bliver tilbagebetalt 4,5 mio. kr. i 2015 under Økonomiudvalgets område. Hovedårsagerne til de høje afregninger i 2015 er en i budget 2015 indarbejdet nedregulering af DRG-taksterne ikke slår ens igennem i alle kommuner og for Tønder Kommune indebærer et mindre fald end ventet og der er en udvikling med flere stionære indlæggelser på Sygehus Sønderjylland og markante ændringer i indlæggelsesmønsteret. Der er samtidig et fald i ambulante besøg. Forvaltningen er i dialog med Sygehus Sønderjylland om ændringerne. Bilag Sundhedsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni august

6 Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, der meddeles en negiv tillægsbevilling på 0,078 mio. kr. til politikområde 42. Pleje og Omsorg under serviceudgifter samt en positiv tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. på politikområde 45. Aktivitetsbestemt medfinansiering uden for servicerammen. Nettobeløbet på 4,922 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Sundhedsudvalgets område godkendes og indgår i det samlede halvårsregnskab for Tønder Kommune. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

7 3. Budget Sundhedsudvalgets område Ø Sagsfremstilling Økonomiudvalget har drøftet budgetsituionen efter aftalen om kommunernes økonomi på møde den 3. august, og har følgende udmeldinger og ændringer vedrørende budgetforslaget: 1. Som grundlag for fagudvalgenes arbejde med budgettet frem mod budgetseminaret blev det besluttet, den generelle årlige 1 % reduktion fastholdes, således Økonomiudvalgets allerede udmøntede besparelser for 2016 fastholdes, mens de øvrige stående udvalg for 2016 alene skal fremkomme med forslag til reduktion på 0,5 % af servicerammen. 2. Alle udvalg kan frem til budgetseminaret fremkomme med udvidelsesønsker på 1 % af deres serviceramme, idet disse vil blive prioriteteret inden for en samlet ramme på op til 0,5 %. 3. Anlægsrammen udgør forts 89,2 mio. kr., og udvalgene kan fremsende forslag indenfor deres allerede udmeldte andel af rammen. 4. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen til aktivitetsbestemt medfinansering på 3-4 mio. kr. finansieret inden for rammen. Budgetforslagets øvrige forudsætninger blev godkendt, som indstillet af direktionen. På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding og fortsættelse af udvalgets behandling fra junimødet skal Sundhedsudvalget færdigbehandle følgende: oplæg til 0,5 % reduktion af servicerammen (spor 3) prioritering af forslag til budgetudvidelser på maksimalt 1% af udvalgets serviceramme (der er afs en udvidelsespulje på 8 mio. kr., svarende til ca. 0,5% af servicerammen) forslag til anlægsprogram på fagudvalgets område i 2016 og behovet for langsigtede investeringer og tilpasninger (evt. prioriteret med 1 og 2, hvis der i 2016 er forslag udover den nuværende andel af anlægsrammen) struktur og innovionsforslag (spor 1 og 2) Udvalget prioriterede på møde den 8. juni 2015 reduktionsforslag på samlet 1,951 mio. kr. og bad forvaltningen om forslag til yderligere reduktioner og oplysninger til udvalgsmødet i august. En reduktion på 0,5% udgør samlet 1,735 mio. kr. og der er vedhæftet et nyt oplæg med markering af forvaltningens forslag til prioritering af 0,5%. Herudover blev udvidelsesforslag prioriteret. I forhold til skemamerialet til juni mødet er der i forslag 2. Kørsel til plejecentre nye oplysninger om afledte udgifter til Flekstur under Økonomiudvalget og i forslag 6. om Aftenvagt på små plejecentre er økonomien videreført med halv virkning i 2017, jfr. en forventning om fælles løsninger på boligområdet vil have virkning fra medio Et opderet skemasæt er vedlagt. Sundhedsudvalgets andel af den afste anlægsramme på 89,2 mio. kr. udgør i alt 6,499 mio. kr. i Udvalget prioriterede på juni mødet anlægsforslag indenfor udvalgets andel af anlægsrammen. Opderede skemasæt er vedlagt. Der er endvidere vedlagt et strukturforslag vedr. fælles løsning på boligområdet fremskrevet til 2016 prisniveau. 10. august

8 Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er i Økonomiudvalgets budgetoplæg af 3. august fasts til 138,1 mio. kr. Dette beløb svarer til KL's fremskrivning af aktiviteten i 2014 med priser for 2016 tillagt 1,4 mio. kr. til lokalt niveauløft. Direktionen skal frem mod budgetseminaret fremkomme med forslag til en udvidelse af rammen, så det lokale niveauløft forhøjes med 3-4 mio. kr. udover de indarbejdede 1,4 mio. kr. Økonomiudvalgets budgetoplæg indeholder nu tekniske basisændringer, herunder demografiregulering på pleje- og omsorgsområdet. Forvaltningen orienterer om de indarbejdede basisændringer. Det bemærkes i øvrigt, det af aftalen om kommunernes økonomi fremgår regeringen og KL er enige om igangsætte et udvalgsarbejde, der skal munde ud i en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Når planen er på plads, vil KL drøfte med regeringen, hvordan midlerne til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen kan findes. Lov- og cirkulæreprogrammet betyder for Tønder Kommune i 2016 samlet set 1,2 mio. kr. på serviceområdet og 0,5 mio. kr. på overførselsområdet, excl. refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet. Beløbet er på nuværende tidspunkt ikke fordelt på områder. En fordeling vil foreligge i merialet til budgetseminaret den 2. og 3. september Bilag Udmøntning af 1 % af servicerammen Sundhed 4 2 Udvidelsesforslag 2016 Anlægsforslag 2016 Strukturforslag 2016 Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, udvalget prioriterer og færdigbehandler reduktionsforslag, udvidelsesforslag, anlægsprojekter, samt struktur- og innovionsforslag efter konkret udmelding fra Økonomiudvalget, med henblik på forslagene kan indgå i den efterfølgende budgetlægningsproces, og sagen videresendes til budgetseminariet. Beslutning Indstillingen godkendt. Udvalget prioriterede følgende reduktionsforslag: Ntevagt på Richtsens Plejecenter med 0,215 mio. kr. Justering af pakkeminutter med 0,272 mio. kr. Sygeplejen med 0,500 mio. kr. Lempelse af kriterier for ældreboliger med 0,360 mio. kr. Budgettildelingsmodel for plejecentre med 0,272 mio. kr. Forebyggelsespuljen med 0,058 mio. kr. Aktivitets- og forebyggende tilbud 79 med 0,058 mio. kr. Der følges løbende op på konsekvenserne ved reduktionsforslagene efter 1. kvartal 2016 via ledelsesinformionen og dialogmøder med FagMED. 10. august

9 Udvalget fastholder prioritering af udvidelsesønsker som beskrevet i bilaget, dog således "Kørsel til plejecentre" bliver en kørselsordning uden brug af flextur. Udvalget fastholder prioritering af anlægsønsker som beskrevet i bilaget. Erling Jørgensen fremsender tal på basisændringer til udvalget. 10. august

10 4. Ledelsesinformion P Sagsfremstilling Der er udarbejdet ledelsesinformion for Sundhedsudvalgets område. Rapporten indeholder tal til og med juni Et særligt opmærksomhedspunkt er udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der på nuværende tidspunkt ikke har været den forventede nedgang i forhold til Bilag Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, rapporten drøftes og tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

11 5. Stus på velfærdsteknologiprojekter P Sagsfremstilling Velfærdsteknologi er et prioriteret indssområde i Tønder Kommune. Der er afs 1,002 mio. kr. til velfærdsteknologiprojekter på anlægsbudgettet i 2015 inkl. overførsler fra Ved velfærdsteknologi forstås teknologiske løsninger, der bidrager til bevare eller udvikle velfærdsydelser. Formålet med afprøvning og implementering af velfærdsteknologi er bidrage til, : Borgerne bliver mere selvhjulpne og oplever derved forbedret livskvalitet Arbejdsgange bliver effektiviseret, og medarbejdernes fysiske belastning reduceres Driften effektiviseres, samtidig med kvaliteten bevares eller forøges. I 2015 er der igangs en række nye velfærdsteknologiprojekter og på nuværende tidspunkt, er der følgende igangværende projekter: Apps til understøttelse af handicappedes evne til strukturering af hverdagen og udvide det sociale mulighedsrum Tidlig opsporing i Pleje og Omsorg Kommunikionsskærme på plejecenter Afprøvning af strukturværktøjer til borgere tilknyttet Kompetencecenteret Innovionsprojekt omkring udvikling af en El-cykel, specifikt rettet mod kommunernes hjemmepleje Nødkald/alarmsystem Specialtilbud for børn med forstyrrelser i autismespektret. Der arbejdes derudover aktuelt på igangsætning af yderligere velfærdsteknologiprojekter, som afprøvning af telepresence-robotter til ekstern kommunikion. Eksempelvis med praktiserende læger på korttidscentrene. Bilag Stus på velfærdsteknologi - august 2015 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, stus på velfærdsteknologiprojekter tages til orientering. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

12 6. Rapport om hjerneskadeprojekt - Klosterparken P Sagsfremstilling Tønder Kommune har, som led i et målrettet arbejde med styrke rehabiliteringsindssen hos borgere med erhvervet hjerneskade gennemført et kompetenceudviklingsforløb for ca. 75 medarbejdere i perioden 2014 og Medarbejderne har alle berøring med borgere med senhjerneskade, både på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Initiivet er økonomisk støttet af Sspuljemidlerne til fremme af kvalitetsudvikling af neurorehabilitering i kommunerne. Der blev bevilliget i alt kr ,- til styrkelse af hjerneskadeindssen i Tønder kommune. Kompetenceudviklingsforløbet har omftet et kursusforløb med tre kursusmoduler på i alt 6 dage indeholdende: 1) introforløb og basis neuroviden, 2) rehabilitering af hjerneskadede og 3) pårørendesamarbejde og tværfagligt samarbejde. Evalueringen af kompetenceudviklingsforløbet er gennemført som et samarbejde mellem Tønder Kommune og MarselisborgCentret, Region Midtjylland. Evalueringen, som er foretaget af Marselisborgcentret, konkluderer, : Medarbejderne har haft meget stort udbytte af kompetenceudviklingsforløbet og det vurderes kompetencen hos den enkelte medarbejder er forøget væsentligt. Bl.a. har medarbejderne fået skærpet evnen til være mere opmærksomme på betydningen af de små skridt i et neurorehabiliteringsforløb Især læring i brugen af konkrete redskaber har virket meningsfuldt og brugbart i praksis Medarbejderne har fået en fælles forståelsesramme for indssen på hjerneskadeområdet, der på sigt vil være fremmende for kvalitet og sammenhæng i indssen hos borgerne samt styrke den interne kommunikion og det tværfaglige samarbejde Det vurderes på baggrund af evalueringen af udviklingsprojektet på hjerneskadeområdet, det er tilført alle involverede i sager vedr. hjerneskadede borgere en rigtig god basisviden på området. For organisionen også fremover vil skulle kunne løse opgaverne hensigtsmæssigt, vil det være nødvendigt også fremover, skulle afsætte uddannelsesmidler på området, specifikt til give nøglemedarbejderne en mere specialiseret viden om neurorehabilitering. Evalueringen har tillige en række anbefalinger omkring etablering af interne kompetenceudviklingsforløb. Bilag Resume af evalueringsprojekt på hjerneskadeområdet i Tønder Kommune.pdf Rapport_Evaluering af kompetenceudviklingsforløb_ Tønder Kommune_Endelig.pdf Tønder Kommune_Evalueringsprojekt vedr. erhvervet hjerneskade_præsenti.ppt 10. august

13 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, evalueringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

14 7. Styringsaftale for det specialiserede socialområde A Sagsfremstilling Styringsaftalen er den aftale, der udarbejdes årligt mellem Region Syddanmarks kommuner og Regionen vedrørende driften af de specialiserede sociale institutioner og botilbud, som benyttes af flere end én kommune. Aftalen danner rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for tilbuddene og sikrer spillereglerne, når kommunerne køber og sælger pladser på disse institutioner og botilbud. Styringsaftalen skal således sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalens overordnede ambition er, det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med det skal drives på et lavere omkostningsniveau. For 2016 vil der være fokus på, de samlede udgifter skal falde, minimum fastholdes i forhold til 2015 i alle kommuner og regionen. Der tages dog højde for løn og prisfremskrivning. Det skal ske ved fastholde fokus og øget effektivisering af de tilbud, der eksisterer samt via fokus på udvikling af nye og effektfulde tilbud. Aftalen indeholder: - angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omftet af Styringsaftalen - aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling - aftaler om prisstruktur - aftale om oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser - aftaler om frister for afregning - tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Eftersom Styringsaftalen omfter hele det specialiserede socialområde, herunder ligeledes tilbud på børn- og ungeområdet, behandles sagen samtidig på møde i Børn- og Skoleudvalget den 11. august Bilag Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Rammeaftale 2016.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Styringsaftalen for 2016 tages til orientering. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

15 8. Høring om fælles løsning på boligområdet K Sagsfremstilling Et flertal i Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2015 sende et forslag om en fælles løsning på boligområdet i høring. Løsningen omfter lukning af plejecenteret Rosenvænget i Skærbæk og flytning af Korttidscenter Nord, der i dag ligger på Mosbølparken i Skærbæk til Klosterparken i Løgumkloster. Forslaget kommer, fordi det er nødvendigt imødekomme de økonomiske udfordringer, der er ved have tomme boliger på kommunens plejecentre og på hjerneskadecenteret Klosterparken. Forslaget har været sendt i høring fra begyndelsen af maj til den 1. juli I høringsprocessen har der været følgende aktiviteter: Høring af Ældrerådet, Handicaprådet, diverse MED-udvalg og Kontaktrådet på Klosterparken i deres respektive mødefora Høring af brugere og pårørende på Rosenvænget i form af et møde den 9. juni 2015 Informionsmøde med bestyrelsen for Rosenvængets Venner Informionsmøde med bestyrelsen for Den selvejende institution Rosenvænget/Havevænget Diverse personalemøder på de berørte enheder Åben høring, hvor høringsmerialet har været tilgængeligt for alle på Tønder Kommunes hjemmeside Der er desuden planlagt et åbent dialogmøde for alle borgere i kommunen den 11. august Såfremt der på dialogmødet kommer nye eller yderligere oplysninger i sagen, er det op til formændene for henholdsvis Socialudvalget og Sundhedsudvalget træffe beslutning om ekstraordinære udvalgsmøder inden den endelige beslutning i Kommunalbestyrelsen. Der er indkommet i alt 11 høringssvar og en underskriftsindsamling. De indkomne høringssvar er fra Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg, FagMED Psykiri og Handicap, Træningsafdelingen, brugere- og pårørende på Rosenvænget, Rosenvængets Venner, Den selvejende institution Rosenvænget/Havevænget, Kontaktrådet for Klosterparken og Solgården, Mette Hansen og Iver Enemark. I 5 af de indkomne høringssvar bakkes der op om lukningen af Rosenvænget. Det drejer sig om høringssvarene fra Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg, Træningsafdelingen og Kontaktrådet for Klosterparken og Solgården. 4 af de 11 høringssvar tilkendegiver modstand mod lukning af Rosenvænget. Det drejer sig om høringssvarene fra brugere og pårørende på Rosenvænget, Rosenvængets Venner, Mette Hansen og Iver Enemark. Dertil kommer den indsendte underskriftsindsamling med 157 underskrifter mod lukning af Rosenvænget. I 2 af de indkomne høringssvar er der ikke tilkendegivet en holdning til lukning af Rosenvænget. Det drejer sig om høringssvarene fra Den selvejende institution Rosenvænget/Havevænget og FagMED Psykiri og Handicap. I flere af høringssvarene udtrykkes ærgrelse over, Rosenvænget ikke længere skal benyttes, idet det er nogle velegnede boliger og bygninger til ældre og handicappede. Rosenvænget blev bygget i 1999, og er således et 16 års gammelt byggeri. Rosenvængets Venner har på møderne i høringsprocessen stillet konkrete forslag om, boligerne på Rosenvænget omdannes til ældreboliger. 10. august

16 For imødekomme disse høringssvar, har der hen over sommeren været arbejdet med en løsning hvor Psykiri og Handicap fremover anvender 12 af boligerne på Rosenvænget i stedet for de nuværende bofællesskaber i Mellemgade og på Genvejen i Skærbæk. Bygningerne er mere anvendelige og egnede til målgruppen af ældre udviklingshæmmede. Derudover har man set på, om Pleje og Omsorg kunne benytte de nuværende bofællesskabsbygninger på Genvejen (ved siden af Mosbølparken) til en enhed med 7 midlertidige plejehjemsboliger. Oprettelse af en enhed med 7 midlertidige pladser er dog ikke en særlig rentabel løsning i forhold til vagtdækning, og denne del af løsningen arbejdes der derfor ikke videre med. I de kommende måneder vil der i en særskilt sag blive arbejdet videre med en løsning, der sikrer, man fremover har den mest hensigtsmæssige anvendelse af bygningsmassen i Skærbæk. Sagen behandles sideløbende i Socialudvalget og Sundhedsudvalget henholdsvis den 10. og 11. august Bilag Høringssvar samlet Oversigt over høringssvar Beslutningsgrundlag - fælles løsning på boligområdet Mere pleje og omsorg for pengene Boliger i Skærbæk-området_v2 Foreløbig tidsplan for forløbet efter evt beslutning om nedlægge plejecenteret Rosenvænget Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, høringssvarene tages til efterretning, Rosenvænget lukkes som plejecenter og forvaltningen bemyndiges til indgå i forhandlinger med den selvejende institution Rosenvænget omkring overtagelse af de 30 plejeboliger, der påbegyndes en proces med henblik på flytning af kortidspladser fra Plejecenter Mosbølparken til Klosterparken, der tages stilling til fremtidig anvendelse af Rosenvængets boliger/bygninger, herunder eventuel nedlæggelse af boliger, i særskilt efterfølgende sag, de budgetmæssige forhold indgår ved budgetlægningen for 2016 og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. Beslutning Indstillingen godkendt med bemærkning om, der ikke indgås forhandlinger med Den selvejende institution Rosenvænget/Havevænget før fremtidig anvendelse af Rosenvængets bygninger er behandlet. DF kunne ikke tilslutte sig indstillingen, men afventer det videre arbejde med en fremtidig anvendelse af Rosenvængets bygninger. 10. august

17 10. august

18 9. Evaluering af ny dagcenterstruktur A Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2014 en ny struktur på dagcenterområdet. Samtidig blev det ved budgetlægningen for 2015 besluttet lukke 8 dagcenterpladser. Den nye struktur og budgetreduktionen er blevet implementeret i 1. kvartal 2015, og som det sidste er dagcenteret fra Solgården flyttet til Lindevang i begyndelsen af juli Efter lukning af de 8 dagcenterpladser, blev det klart, det i Område Løgumkloster og Område Toftlund ikke var muligt levere den nødvendige personaledækning på 2 adresser 2 dage om ugen med den nye tildeling. Sundhedsudvalget besluttede derfor, der i 2015 skulle overføres ekstra kr. til området. Merudgiften blev finansieret af et mindreforbrug fra 2014 på Pleje og Omsorgs område. Ved samme lejlighed blev det besluttet, der skulle foretages en foreløbig evaluering af den nye dagcenterstruktur i august 2015 forud for budgetforhandlingerne for Den nye dagcenterstruktur har nu været i drift i ca. 4 måneder. Denne evaluering skal afdække de økonomiske udfordringer i de to dagcenterområder Toftlund og Løgumkloster, hvor antallet af pladser ikke gør det muligt drive dagcentrene efter de strukturer og åbningstider, der blev fastlagt i forbindelse med beslutningen om en ny dagcenterstruktur. Ligeledes beskriver evalueringen antal borgere på venteliste og belægning på de enkelte dagcentre for samtlige dagcenterområder. Evalueringen konkluderer følgende: 1. Der er 12 borgere på venteliste til alle dagcentre. Ventelisten viser, der er et ønske om, komme på andre dagcentre end der, hvor den ledige kapacitet er. I de fleste tilfælde fordi borgerne har særlige geografiske ønsker til dagcenterpladsen. 2. Ventelisten svarer nogenlunde til den ledige kapacitet. Det vil sige, den samlede kapacitet svarer til det aktuelle behov. 3. De fleste borgere har 1-2 dagcenterdage pr. uge. Det betyder, sellitter med 2 åbningsdage eller primære dagcentre med 3 åbningsdage pr. uge er anvendelige for de fleste borgere. 4. Hvis der forts er ønske om holde åbent 5 dage i de primære dagcentre og 2 dage i sellitdagcentrene, vil der være behov for den ekstra tildeling på 19 dagcenterdage. Årsagen er, det ikke er muligt fastholde åbningstiden som følge af manglende personaletimer. 5. De 2 sellitter i Bredebro og Agerskov havde i uge 27 henholdsvis 5 ledige dagcenterdage pr. uge og 2 borgere på venteliste. 6. Hvis de 2 sellitter i Bredebro og Agerskov lukkes, bør dagcenterdagene fra disse 2 steder overføres til de øvrige primære- og sellitdagcentre, således det samlede antal dagcenterdage svarer til det aktuelle behov. Økonomi Hvis man vælger køre videre med samme antal sellitter, samme antal åbningsdage og samme åbningstid som beskrevet i modellen for den nye dagcenterstruktur, så er det nødvendigt med udvidelse på 19 dagcenterdage, hvilket vil betyde merudgifter på kr. pr. år Alternivt kan man vælge enten, lukke de 2 sellitter i Bredebro og Agerskov, eller nedsætte antallet af åbningsdage i de primære dagcentre fra 5 til 3 dage om ugen, eller 10. august

19 ændre åbningstiden i det primære dagcenter fra til Alle 3 løsninger kan afholdes indenfor det nuværende budget til dagcenterområdet. Bilag Evaluering af dagcenterstruktur 2015.docx Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, den foreløbige evaluering af dagcenterstrukturen tages til efterretning, de nuværende strukturer og åbningstider fastholdes, og Sundhedsudvalget medtager sagen som udvidelsesønske i det videre budgetarbejde, sagen sendes til høring i Ældrerådet, sagen herefter sendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

20 10. Evaluering af forsøg med øget visitering til plejeboliger P Sagsfremstilling I januar 2015 besluttede Sundhedsudvalget, Tønder Kommune skulle gøre et forsøg på få udlejet flere plejeboliger. Den større udlejning skulle ske ved lempe de kriterier, der normalt skal være opfyldt for blive visiteret til en plejebolig. Det blev besluttet, der skulle åbnes 2 midlertidigt lukkede boliger på Lindevang til forsøget, og det eneste kriterium, borgerne skulle opfylde for få en bolig var, de var modtagere af hjemmepleje. Forsøget evalueres i 2 dele: 1. Efterspørgslen efter boligerne evalueres primo april 2015 efter den 2 måneders rekrutteringsperiode. 2. Hvis der er flyttet borgere ind i boligerne, evalueres der på følgende parametre i juni 2015: Borgernes oplevelse i forhold til: Eget funktionsniveau før indflytning og på evalueringstidspunktet, mental trivsel og sundhed og det sociale liv i enheden Personalets oplevelse i forhold til: Borgernes funktionsniveau før indflytning og på evalueringstidspunktet, mental trivsel og sundhed, det sociale liv i enheden Konsekvenser for Tønder Kommunes økonomi Konsekvenser for borgerens økonomi Første del af evalueringen evalueres i det vedhæftede not. Da rekrutteringsperioden og dermed doen for indflytning har taget længere tid end forventet, forventes del 2 af evalueringen foretaget i oktober borgere var interesseret i de 2 plejeboliger på særlige vilkår, heraf trak den ene sin ansøgning i rekrutteringsprocessen. De 2 resterende borgere blev tilbudt 2 plejeboliger og er flyttet ind i disse i juni Plejeboligerne blev åbnet på plejecentre i borgernes nærmiljø i stedet for på Lindevang, for lave den bedst mulige løsning for de 2 borgere, og fordi der var lukkede plejeboliger på plejecentrene i nærmiljøet, som egnede sig til formålet. Forvaltningen har oplyst om muligheden for få en plejebolig på særlige vilkår via annoncer i Digeposten, via Ældrerådet og via personalet i hjemmeplejen, sygeplejen, visitionen, psykirimedarbejdere og ældrerådgiverne. Derudover har der været kontakt til den eneste borger, der har fået afslag på ansøgning om plejebolig i 2014 og 2015, og som ikke i mellemtiden har fået et andet tilbud i form af ældrebolig eller plejebolig. Vedkommende ønskede ikke en plejebolig på Lindevang, og vurderede også, vedkommendes nuværende bolig var svær sælge. Bilag Evaluering af rekrutteringsprocessen Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, evalueringen tages til efterretning, sagen sendes til orientering i Ældrerådet 10. august

21 Beslutning Indstillingen godkendt med bemærkning om, sagen skal tilbage til Sundhedsudvalget i oktober efter Ældrerådets behandling. 10. august

22 11. 6 uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentre K Sagsfremstilling I følge Lov om social service har Kommunalbestyrelsen pligt til hvert år foretage mindst et uanmeldt kommunalt tilsyn på hvert af Tønder Kommunes 10 plejecentre. BDO Kommunernes Revision har fået til opgave foretage tilsynene. De overordnede mål med det uanmeldte tilsyn er: At påse, borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og de beslutninger, som Kommunalbestyrelsen har truffet At påse, hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde At forebygge ved gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for borgerne, og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opftelse fungerer BDO gennemførte uanmeldt tilsyn på Leos Plejecenter, Richtsens Plejecenter, Møllevangen, Solgården, Rosenvænget og Mosbølparken i maj og juni Leos Plejecenter Tilsynsførende vurderede forholdene på Leos Plejecenter som "gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynets anbefalinger omhandler primært den sundhedsfaglige dokumention. Konkret anbefaler tilsynet, Leos Plejecenter sikrer, den sundhedsfaglige dokumention er ajourført og fremstår handlevejlende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet for alle beboere. Tilsynet anbefaler i den forbindelse, leder og teamkoordinor på Leos Plejecenter drøfter, hvordan det fremover sikres, den individuelle medarbejder i højere grad tager medansvar for dokumentere. Tilsynet anbefaler ligeledes, Leos Plejecenter fortsætter de igangværende initiiver i forhold til højne kvaliteten af den sundhedsfaglige indss og den faglige reflektion. Tilsynet bemærker positivt, Leos Plejecenter har arbejdet målrettet på styrke samarbejdet og kommunikionen med lokalsamfundet og med de pårørende. Richtsens Plejecenter Tilsynsførende vurderede forholdene på Richtsens Plejecenter som "Tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. 10. august

23 Tilsynet har følgende anbefalinger: At ledelsen på Richtsens Plejecenter sikrer, der skabes rammer og strukturer, som gør det muligt for medarbejderne have et større fokus på faglig reflektion og tidlig opsporing i dagligdagen At ledelse drøfter med relevante samarbejdspartnere i Pleje og Omsorg, hvordan ventetiden på bestilte hjælpemidler nedbringes At Richtsens Plejecenter fors arbejder målrettet på opdere og vedligeholde den sundhedsfaglige dokumention At Richtsens Plejecenter indgår en formaliseret samarbejdsaftale med Sygeplejen i Tønder Kommune Tilsynet bemærker, ledelsen og medarbejderne sammen er igang med en konstruktiv drøftelse af, hvordan arbejdsmiljøet på plejecenteret kan forbedres. Møllevangen Tilsynsførende vurderede forholdene på Møllevangen som "gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynet anbefaler, Møllevangen drøfter, hvorledes renholdelse af beboernes hjælpemidler fremover sikres. Ligeledes anbefales, Møllevangen løbende drøfter, hvorledes enkelte beboeres ønske om hjælp til mere end et ugentligt bad kan efterkommes. Solgården Tilsynsførende vurderede forholdene på Solgården som "meget tilfredsstillende", hvilket kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresult, hvor der er konsteret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relivt let vil kunne afhjælpes. Tilsynet anbefaler, ledelsen på Solgården drøfter med relevante samarbejdspartnere i Pleje og Omsorg, hvordan ventetid på bestilte hjælpemidler nedbringes. Rosenvænget Tilsynsførende vurderede forholdene på Rosenvænget som "meget tilfredsstillende", hvilket kendetegner et fremragende og fortrinligt tilsynsresult, hvor der er konsteret ingen, få eller nogle mindre væsentlige mangler, som relivt let vil kunne afhjælpes. Tilsynet anbefaler, ledelse og superbrugere holder fokus på det skriftlige grundlag løbende opderes med et aktuelt borgeroverblik, og ledelsen på Rosenvænget drøfter med relevante samarbejdspartnere i Pleje og Omsorg, hvordan samarbejdet med Hjælpemiddeldepotet forbedres. Mosbølparken 10. august

24 Tilsynsførende vurderede forholdene på Mosbølparken som "gode og tilfredsstillende", hvilket kendetegner det gode og tilstrækkelige tilsynsresult, hvor der er konsteret få mangler, som relivt nemt vil kunne afhjælpes ved en målrettet indss. Tilsynets anbefalinger omhandler den sundhedsfaglige dokumention. Tilsynet anbefaler, Mosbøloparken igangsætter en drøftelse af, hvorledes der i trivselsplaner kan indgå en mere generel beskrivelse/præsention af beboeren. Ligeledes anbefaler tilsynet, ledelsen opretholder sit særlige fokus på opkvalificere medarbejderne til udarbejde og vedligeholde den sundhedsfaglige dokumention i henhold til gældende retningslinjer. Tilsynet bemærker positivt, Molsbølparkens arbejde med rehabilitering afspejler sig i dokumentionen. Lovgrundlag Retssikkerhedsloven 16. Serviceloven 148a. Bilag Leos Plejecenter 2015.pdf Richtsens Plejecenter 2015.pdf Områdecenter Møllevangen 2015.pdf Solgården 2015.pdf Rosenvænget 2015.pdf Mosbølparken.pdf Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, tilsynsrapporterne tages til efterretning, der igangsættes tiltag på plejecentrene med henblik på implementere de anbefalinger og udviklingspotentialer, tilsynet har peget på, der sker opfølgning på anbefalingerne og udviklingspotentialerne i forbindelse med det uanmeldte kommunale tilsyn i 2016, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. Beslutning Indstillingen godkendt. 10. august

25 12. Forslag til politisk mødekalender P Sagsfremstilling Der er udarbejdet forslag til politisk mødekalender for 2016, som fremlægges til godkendelse for de respektive udvalg, råd og nævn. Sundhedsudvalget skal alene godkende for sit eget område. Bilag Forslag til politisk mødekalender 2016 Direktionsstaben indstiller, den politiske mødekalender for Sundhedsudvalgets område godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt med forslag om, udvalgsmøderne i november rykkes til 2. uge af november. 10. august

26 13. Eventuelt P Beslutning Ingen bemærkninger. 10. august

27 Underskrifter Irene Holk Lund Lisbeth Bang Pedersen Jan Voss Hansen Marit Nicoline Jessen Rüdiger Birthe Haag Frikke 10. august

28 Bilag Program KL's ældrekonference 2015 Rygning i beboerperspektiv 1på plejecentre.docx Sundhedsudvalget halvårsregnskab pr. 30. juni Udmøntning af 1 % af servicerammen Sundhed 4 2 Udvidelsesforslag 2016 Anlægsforslag 2016 Strukturforslag Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget.pdf Stus på velfærdsteknologi - august 2015 Resume af evalueringsprojekt på hjerneskadeområdet i Tønder Kommune.pdf Rapport_Evaluering af kompetenceudviklingsforløb_ Tønder Kommune_Endelig.pdf Tønder Kommune_Evalueringsprojekt vedr. erhvervet hjerneskade_præsenti.ppt Bilag til Rammeaftale 2016.pdf Rammeaftale 2016.pdf Høringssvar samlet Oversigt over høringssvar Beslutningsgrundlag - fælles løsning på boligområdet Mere pleje og omsorg for pengene Boliger i Skærbæk-området_v2 Foreløbig tidsplan for forløbet efter evt beslutning om nedlægge plejecenteret Rosenvænget Evaluering af dagcenterstruktur 2015.docx Evaluering af rekrutteringsprocessen Leos Plejecenter 2015.pdf Richtsens Plejecenter 2015.pdf Områdecenter Møllevangen 2015.pdf Solgården 2015.pdf Rosenvænget 2015.pdf Mosbølparken.pdf 10. august

29 Forslag til politisk mødekalender august

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 4. maj 2015 Mødelokale: Sundhedshuset i Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 4. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016

Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Sundhedsudvalget Budget 2016 Oversigt over udvidelsesforslag Udvalg: Budget 2016 Ark Pol. Omr. Nr Projektnavn Basis 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 41 Sundhed 1 Driftsudgifter til Sundhedshus Toftlund 0,000 0,590 0,590 0,590

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tønder Kommune. Uanmeldt helhedstilsyn på plejecentre. November 2015. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger 2 2 Årsrapport Tilsynsresultat Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer på fællesarealer Fejl!

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedato: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 11. august 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 11. august 2015 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 11. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for almene dagcentre

Kvalitetsstandard for almene dagcentre Kvalitetsstandard for almene dagcentre Med udgangspunkt i Kombinationsmodellen Godkendt d. Sagsnummer Dagcentre i Tønder Kommune I Tønder Kommune består dagcentertilbuddet af 7 almene dagcentre, 2 demens

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen

socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver i ældreplejen Pkt.nr. 16 Nye Veje Nye Måder - Hvem udfører hvilke opgaver i hjemmeplejen? 259791 Indstilling: socialudvalget orienteres om Økonomiudvalgets behandling af KL-analysen om Hvem der udfører hvilke opgaver

Læs mere

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00. Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. 11:35 Mødested: R-329 - Høringsmøde Budget Fraværende: Bodil Kjær Bemærkninger

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere